Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0038/2005

Rozpravy :

PV 13/01/2005 - 2

Hlasování :

PV 13/01/2005 - 6.5

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 218kWORD 46k
Čtvrtek, 13. ledna 2005 - Štrasburk
Výsledky voleb na Ukrajině
P6_TA(2005)0009RC-B6-0038/2005

Usnesení Evropského parlamentu o výsledcích voleb na Ukrajině

Evropský parlament,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 20. listopadu 2003(1) o "Širší Evropě - Sousedství: nový rámec pro vztahy s našimi výchdními a jižními sousedy",

-   s ohledem na svá usnesení o předchozích kolech prezidentských voleb na Ukrajině přijatá dne 28. října 2004(2) a 2. prosince 2004(3),

-   s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Ukrajinou(4), která vstoupila v platnost dne 1. března 1998,

-   s ohledem na společnou strategii Evropské rady 1999/877/SZBP o Ukrajině(5), přijatou Evropskou radou v Helsinkách dne 11. prosince 1999,

-   s ohledem na závěrečné prohlášení a doporučení parlamentního výboru pro spolupráci mezi EU a Ukrajinou ze dne 16.–17. února 2004,

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. května 2004 o evropské politice sousedských vztahů (KOM(2004)0373),

-   s ohledem na společné prohlášení vrcholné schůzky Ukrajiny a Evropské unie konané dne 8. července 2004 v Haagu,

-   s ohledem na prohlášení a předběžná zjištění a závěry mezinárodní pozorovatelské mise pro volby na Ukrajině ke všem kolům prezidentských voleb,

-   s ohledem na rozhodnutí ukrajinského nejvyššího soudu o opakování druhého kola prezidentských voleb dne 26. prosince 2004 a na oznámení ústřední volební komise o konečných výsledcích prezidentských voleb na Ukrajině,

-   s ohledem na rozhodnutí ukrajinského nejvyššího soudu o platnosti opakování rozhodujícího kola prezidentských voleb konaných dne 26. prosince 2004,

-   s ohledem na závěry Evropské rady v Bruselu ze dne 17. prosince 2004,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že evropská politika sousedských vztahů uznává evropské úsilí Ukrajiny a její význam jako země a hlubokými historickými, kulturními a hospodářskými vazbami s členskými státy EU, a že opravdové a vyvážené partnerství lze rozvinout pouze na základě společných hodnot, zejména pokud jde o demokracii, právní stát a dodržování lidských a občanských práv,

B.   vzhledem k tomu, že situace ohledně prvních dvou kol těchto voleb vedla k závažné politické krizi na Ukrajině, a dokonce ke hrozbám porušení jednoty země,

C.   vzhledem k tomu, že Evropská unie a její členské státy okamžitě reagovaly vysláním zprostředkovatelů, a že vůdčí role Evropské unie, a zejména Evropského parlamentu napomohla ke zmírnění napětí a k ukončení volební a politické krize,

D.   vzhledem k tomu, že ústavní reforma a následný kompromis dosažený dne 8. prosince 2004 mezi ukrajinským prezidentem Leonidem Kučmou a opozicí vedenou Viktorem Juščenkem ukončily hrozbu vyhrocení napjaté situace na Ukrajině, umožnily urovnání politické krize a usnadnily cestu ke svobodnému, spravedlivému a průhlednému opakování druhého kola prezidentských voleb dne 26. prosince 2004,

E.   vzhledem k tomu, že ve volebních místech bylo přítomno více než 300 000 ukrajinských a více než 12 000 zahraničních pozorovatelů, kteří sledovali průběh voleb jako součást mezinárodní pozorovatelské mise vedené OBSE,

F.   vzhledem k tomu, že podle pozorovatelů a podle předsedy ukrajinské ústřední volební komise nebyly hlášeny žádné významnější problémy, došlo pouze k drobným narušením, která neměla vliv na platnost a celkový výsledek voleb,

G.   vzhledem k tomu, že ukrajinský nejvyšší soud zamítl všechny stížnosti, které podal poražený bývalý ministerský předseda Janukovyč s cílem dosáhnout zrušení platnosti voleb konaných 26. prosince 2004,

H.   vzhledem k tomu, že dne 10. ledna 2005 oznámila ústřední volební komise konečné výsledky voleb, v nichž Juščenko získal 52 % hlasů oproti 44 % hlasů pro Janukovyče,

I.   vzhledem k tomu, že ukrajinská společnost dala jasně najevo svou úctu k demokracii, právnímu státu a dalším hodnotám, které jsou základem Evropské unie,

J.   vzhledem k tomu, že Ukrajina jasně potvrdila svou touhu být součástí Evropy a svou vůli začlenit se do Evropské unie na základě základních zásad a kritérií EU,

K.   vzhledem k tomu, že bylo dosaženo široké shody mezi politickými silami a politická krize byla vyřešena při plném dodržení demokratických zásad,

1.   vítá v zásadě spravedlivé volby konané 26. prosince 2004 a vyjadřuje uspokojení nad tím, že bylo uznáno a prosazeno právo ukrajinského lidu svobodně si zvolit svého prezidenta, což znamená vítězství demokratických hodnot, institucí a postupů na Ukrajině;

2.   zdůrazňuje rovněž podíl zprostředkovatelů na úspěšném ukončení ukrajinské krize, včetně vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, prezidentů Polska, a Litvy a misí Evropského parlamentu;

3.   vítá závěry mezinárodní pozorovatelské mise OBSE/ODIHR, které ukazují, že opakování druhého kola prezidentských voleb Ukrajinu "značně přiblížilo k mezinárodním normám", a blahopřeje ukrajinskému lidu, který prostřednictvím svých institucí a v souladu se svými zákony nenásilným a zralým způsobem úspěšně vyřešil politickou krizi a umožnil své zemi rázně vykročit směrem k demokracii a zaujmout právoplatné místo v evropském společenství demokratických národů;

4.   blahopřeje Viktorovi Juščenkovi k vítězství v prezidentských volbách konaných dne 26. prosince 2004 a vyzývá všechny strany, aby volební výsledky přijaly; blahopřeje rovněž ukrajinskému lidu a ukrajinským orgánům k občanskému a demokratickému přístupu, který v době krize v prosinci 2004 projevil;

5.   vyzývá k brzkému a účinnému předání moci a vybízí zvoleného prezidenta k rychlému vytvoření nové vlády, aby skončila politická patová situace;

6.   vyzývá ukrajinské politické vedení, aby upevnilo přijetí společných evropských hodnot a cílů na Ukrajině uskutečněním dalších kroků na podporu demokracie, občanské společnosti a právního státu, dalšími reformami směřujícími k liberalizaci trhu a překonáním politického rozdělení Ukrajiny;

7.   vyzývá nově zvolené orgány, aby se zejména zabývaly dalším rozvojem demokratických institucí, zajistily občanské svobody a vytvořily rámec pro řádné fungování demokratické opozice;

8.   je znepokojen hlubokou rozpolceností Ukrajiny a kulturními a regionálními rozpory, které ohrožují jednotu země a které se zhoršily v důsledku nerozhodnutého volebního boje mezi kandidáty, a vyzývá všechny politické vůdce, včetně bývalých oponentů, aby vynaložili veškeré úsilí k překonání těchto rozporů a reformování země; považuje přetrvávající hrozby separatismu na Ukrajině za nepřijatelné a vyjadřuje své odhodlání usilovat o územní celistvost Ukrajiny; vyzývá mezinárodní společenství, aby toto úsilí podpořilo;

9.   vyjadřuje pokračující podporu, pomoc a angažovanost ukrajinskému lidu při vytváření svobodného a otevřeného systému, úspěšného tržního hospodářství a při zaujímání jeho právoplatného postavení ve společenství demokratických států;

10.   znovu připomíná demokratický postoj, který ukrajinský lid projevil během politické krize v prosinci 2004; vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby ve svém budoucím přístupu k Ukrajině vzaly na vědomí očekávání a naděje, které vyvolalo aktivní zapojení Evropské unie do řešení této krize;

11.   vítá úmysl Rady uspořádat zasedání Rady věnované spolupráci mezi EU a Ukrajinou za účelem rychlého přijetí akčního plánu EU-Ukrajina; vyzývá Radu a Komisi, aby se zapojily do rychlého provádění tohoto plánu a přijaly nová opatření na posílení úlohy občanské společnosti;

12.   vyzývá Radu a Komisi aby současně zvážily revizi akčního plánu evropské politiky sousedských vztahů, který musí zohledňovat novou situaci a poskytnout ukrajinské vládě příležitost k opětovnému projednání plánu vzhledem k jeho hlubokému úsilí o evropskou integraci; vyzývá Radu a Komisi k zařazení dalších nabídek, například nabídky na organizaci konference dárců pro Ukrajinu podobné konferenci dárců pro Gruzii ve dnech 16.–17. června 2004; vyzývá Radu a Komisi, aby rovněž zvážily zjednodušení víz pro Ukrajinu, rychlé uznání statutu tržní ekonomiky a podporu vstupu Ukrajiny do Světové obchodní organizace s cílem dalšího zlepšení vztahů a splnění očekávání a nadějí, které vznikly výrazným zapojením Evropské unie do mírové oranžové revoluce;

13.   vyzývá Radu a Komisi, aby se zapojily do podpory nezávislých mediálních institucí a do vytvoření právního rámce, v němž mohou nezávislá média prosperovat;

14.   vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby kromě opatření akčního plánu v rámci evropské politiky sousedských vztahů zvážily ostatní formy spolupráce s Ukrajinou, které by poskytly zemi jasnou evropskou perspektivu, odpovídaly by projeveným tužbám velké většiny ukrajinského lidu, a podle možnosti nakonec vedly ke vstupu země do EU;

15.   vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby podpořily hospodářské a administrativní reformy na Ukrajině vhodnými programy a projekty, včetně podstatného zvýšení finanční pomoci;

16.   v této souvislosti připomíná ustanovení článku 49 Smlouvy o Evropské unii, v nichž se uvádí, že členství v EU je otevřené všem evropským zemím, které splňují příslušné podmínky a závazky; těší se na nepřerušovaný transformační proces na Ukrajině, který by ji přiblížil k tomuto cíli a zavazuje se k tomu, že poskytne Ukrajině v tomto procesu pomoc a podporu;

17.   je přesvědčen o tom, že krize, která vznikla na Ukrajině, je zkouškou pro EU, pokud jde o její snahy podporovat demokracii, lidská práva a respektování právního státu ve všech sousedních zemích; zdůrazňuje význam dobrých sousedských vztahů se všemi svými sousedy;

18.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentu a vládě Ukrajiny, parlamentnímu shromáždění NATO a OBSE a Radě Evropy.

(1) Úř. věst. C 87 E, 7.4.2004, s. 506.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2004)0046.
(3) Přijaté texty, P6_TA(2004)0074.
(4) Úř. věst. L 49, 19.2.1998, s. 3.
(5) Úř. věst. L 331, 23.12.1999, s. 1. Společná strategie ve znění společné strategie Evropské rady 2003/897/SZBP ze dne 12. prosince 2003 (Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 96).

Právní upozornění - Ochrana soukromí