Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0038/2005

Rozpravy :

PV 13/01/2005 - 2

Hlasovanie :

PV 13/01/2005 - 6.5

Prijaté texty :


Prijaté texty
PDF 145kWORD 42k
Štvrtok, 13. januára 2005 - Štrasburg
Výsledky volieb na Ukrajine
P6_TA(2005)0009RC-B6-0038/2005

Uznesenie Európskeho parlamentu o výsledkoch volieb na Ukrajine

Európsky parlament,

‐   zo zreteľom na svoje uznesenie z 20. novembra 2003(1) "Širšia Európa - Susedské vzťahy: Nový rámec pre vzťahy s našimi východnými a južnými susedmi",

‐   so zreteľom na svoje uznesenia o predchádzajúcich kolách prezidentských volieb na Ukrajine, prijatých 28. októbra 2004(2) a 2. decembra 2004(3),

‐   so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Ukrajinou(4), ktorá vstúpila do platnosti 1. marca 1998,

‐   so zreteľom na spoločnú stratégiu Európskej rady 1999/877/SZBP o Ukrajine(5), prijatú Európskou radou v Helsinkách dňa 11. decembra 1999,

‐   so zreteľom na záverečné vyhlásenie a odporúčania Parlamentného výboru pre spoluprácu EÚ - Ukrajina zo 16. a 17. februára 2004,

‐   so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. mája 2004 o európskej politike susedských vzťahov (KOM(2004)0373),

‐   so zreteľom na spoločné vyhlásenie samitu Európska únia - Ukrajina z 8. júla 2004 v Haagu,

‐   so zreteľom na vyhlásenia, predbežné zistenia a závery medzinárodnej misie volebných pozorovateľov na Ukrajine týkajúce sa všetkých kôl prezidentských volieb,

‐   so zreteľom na rozhodnutie ukrajinského Najvyššieho súdu o opakovaní druhého kola prezidentských volieb dňa 26. decembra 2004 a oznámení konečných výsledkov prezidentských volieb na Ukrajine Ústrednou volebnou komisiou,

‐   so zreteľom na rozhodnutia ukrajinského Najvyššieho súdu o platnosti opakovania rozhodujúceho kola prezidentských volieb dňa 26. decembra 2004,

‐   so zreteľom na závery Európskej rady, ktorá zasadala dňa 17. decembra 2004 v Bruseli,

‐   so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže európska politika susedských vzťahov uznáva európske ambície Ukrajiny a význam Ukrajiny ako štátu so silnými historickými, kultúrnymi a hospodárskymi vzťahmi s členskými štátmi EÚ a keďže skutočné a vyvážené partnerstvo sa dá rozvíjať len na základe spoločných hodnôt súvisiacich predovšetkým s demokraciou, zásadami právneho štátu a dodržiavaním ľudských a občianskych práv,

B.   keďže situácia súvisiaca s prvými dvoma kolami týchto volieb viedla k vážnej politickej kríze na Ukrajine a dokonca k hrozbám narušenia celistvosti krajiny,

C.   keďže Európska únia a jej členské štáty promptne reagovali a vyslali sprostredkovateľov a keďže vedúca úloha Európskej únie, najmä Európskeho parlamentu, bola prínosom pri zmierňovaní napätia a ukončení volebnej a politickej krízy,

D.   keďže ústavná reforma a následný kompromis dosiahnutý 8. decembra 2004 medzi ukrajinským prezidentom Leonidom Kučmom a opozíciou pod vedením Viktora Juščenka ukončili hrozbu stupňovania napätej situácie na Ukrajine, umožnili vyriešenie politickej krízy a otvorili cestu slobodnému, spravodlivému a transparentnému opakovaniu druhého kola prezidentských volieb dňa 26. decembra 2004,

E.   keďže viac než 300 000 Ukrajincov a 12 000 zahraničných pozorovateľov bolo prítomných vo volebných miestnostiach na účel sledovania volebného procesu v rámci Medzinárodnej misie volebných pozorovateľov pod vedením OBSE,

F.   keďže podľa volebných pozorovateľov a predsedu ukrajinskej Ústrednej volebnej komisie neboli zaznamenané žiadne väčšie problémy, len malé porušenia, ktoré neovplyvnili platnosť ani celkový výsledok volieb,

G.   keďže ukrajinský Najvyšší súd zamietol všetky právne podnety podané porazeným bývalým premiérom Janukovičom zamerané na zrušenie platnosti hlasovania z 26. decembra 2004,

H.   keďže 10. januára 2005 Ústredná volebná komisia oznámila konečný výsledok, podľa ktorého získal pán Juščenko 52% hlasov oproti 44% pána Janukoviča,

I.   keďže ukrajinská spoločnosť výrazne preukázala svoje úsilie o demokraciu, právny štát a ostatné hodnoty, ktoré sú základom Európskej únie,

J.   keďže Ukrajina jasne potvrdila svoju túžbu byť súčasťou Európy a vôľu začleniť sa do Európskej únie na základe základných princípov a kritérií EÚ,

K.   keďže sa dosiahol široký konsenzus medzi politickými silami a vnútorná politická kríza bola vyriešená v súlade s demokratickými princípmi,

1.   víta podstatne spravodlivé voľby, ktoré sa konali 26. decembra 2004 a vyjadruje uspokojenie, že bolo uznané a uplatnené právo ukrajinského ľudu na slobodnú voľbu prezidenta, čo predstavuje víťazstvo demokratických hodnôt, inštitúcií a postupov na Ukrajine;

2.   znovu zdôrazňuje úlohu sprostredkovateľov, ktorí prispeli k úspešnému ukončeniu ukrajinskej krízy, vrátane Vysokého predstaviteľa EÚ pre SZBP, prezidentov Poľska a Litvy ako aj misií Európskeho parlamentu;

3.   víta zistenia Medzinárodnej misie volebných pozorovateľov OBSE/ODIHR (Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva), v ktorých sa uvádza, že v opakovanom druhom kole prezidentských volieb sa Ukrajina "podstatne priblížila k splneniu medzinárodných štandardov"; blahoželá ukrajinskému ľudu, ktorý dokázal nenásilným a vyspelým spôsobom prostredníctvom svojich inštitúcií a v súlade so svojimi zákonmi vyriešiť politickú krízu a pevne nasmerovať krajinu na cestu k demokracii a oprávnenému začleneniu sa do európskeho spoločenstva demokratických národov;

4.   blahoželá Viktorovi Juščenkovi k volebnému víťazstvu v rozhodujúcom kole prezidentských volieb, ktoré sa konalo 26. decembra 2004 a vyzýva všetky strany na prijatie volebných výsledkov; blahoželá zároveň ukrajinskému ľudu a štátnym orgánom k ich občianskemu a demokratickému prístupu duhu prejavenému v kríze v decembri 2004;

5.   vyzýva na rýchle a účinné odovzdanie moci a vyzýva zvoleného prezidenta, aby promptne sformoval novú administratívu na účel ukončenia patovej politickej situácie;

6.   vyzýva nové ukrajinské politické vedenie na konsolidáciu boja Ukrajiny za spoločné európske hodnoty a ciele prostredníctvom uskutočnenia ďalších krokov na podporu demokracie, občianskej spoločnosti a právneho štátu, obnovením reforiem liberálneho trhového hospodárstva a prekonaním politického rozdelenia na Ukrajine;

7.   vyzýva novozvolené orgány, aby sa zapojili najmä do ďalšieho rozvoja demokratických inštitúcií, zabezpečujúcich občianske slobody, a tiež poskytujúcich rámec pre existenciu a riadne fungovanie demokratickej opozície;

8.   je znepokojený hlbokým rozdelením v rámci Ukrajiny a kultúrnymi a regionálnymi rozdielmi, ovplyvňujúcimi jednotnosť krajiny, ktoré boli obnovené počas politicky bezvýchodiskovej situácie medzi kandidátmi a vyzýva politických lídrov, vrátane bývalých oponentov, aby vyvinuli úsilie na odstránenie rozporov a na reformovanie krajiny; pokračujúce hrozby separatizmu na Ukrajine považuje za neprijateľné a vyjadruje svoju angažovanosť pokiaľ ide o územnú celistvosť Ukrajiny; vyzýva medzinárodné spoločenstvo na podporu tohto úsilia;

9.   vyjadruje pokračujúcu podporu, pomoc a angažovanosť obyvateľom Ukrajiny pri vytváraní slobodného a otvoreného demokratického systému, prosperujúceho trhového hospodárstva a oprávnenom začlenení ich krajiny do spoločenstva demokratických národov;

10.   pripomína demokratický prístup ukrajinského ľudu prejavený v politickej kríze v decembri 2004; vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby vo svojom budúcom prístupe k Ukrajine zohľadnili očakávania a nádeje, ktoré vznikli v dôsledku úzkeho zapojenia sa Európskej únie do riešenia tejto krízy;

11.   víta zámer Rady zorganizovať v krátkom čase zasadanie Rady pre spoluprácu medzi EÚ a Ukrajinou s cieľom rýchleho prijatia akčného plánu EÚ-Ukrajina; vyzýva Radu a Komisiu, aby sa zapojili do urýchleného vykonávania tohto plánu a prijali nové opatrenia na posilnenie úlohy občianskej spoločnosti;

12.   vyzýva Radu a Komisiu, aby zároveň zvážili revíziu Akčného plánu európskej politiky susedských vzťahov, ktorý musí zohľadňovať novú situáciu a poskytnúť ukrajinskej vláde príležitosť na opätovné prerokovanie plánu vzhľadom na jej intenzívne úsilie o európsku integráciu; vyzýva Radu a Komisiu na vypracovanie dodatočných ponúk, napríklad na zorganizovanie konferencie darcov pre Ukrajinu, podobnej konferencii darcov pre Gruzínsko v dňoch 16. - 17. júna 2004; vyzýva Radu a Komisiu, aby tiež zvážili zjednodušenie vízových formalít pre Ukrajinu, rýchle uznanie štatútu trhového hospodárstva a podporu vstupu Ukrajiny do Svetovej obchodnej organizácie s cieľom ďalej zlepšiť vzťah a splniť očakávania a nádeje, ktoré vznikli silným zapojením sa Európskej únie do mierovej Oranžovej revolúcie;

13.   vyzýva Radu a Komisiu, aby sa zapojili do posilňovania nezávislých mediálnych inštitúcií ako aj do podpory právneho rámca, ktorý by umožnil, aby nezávislé médiá prosperovali;

14.   vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby okrem opatrení akčného plánu v rámci európskej politiky susedských vzťahov zvážili ostatné formy vzťahov s Ukrajinou, ktoré by tejto krajine poskytli jasnú európsku perspektívu, zodpovedali by preukázanému úsiliu prevažnej väčšiny ukrajinského ľudu a podľa možnosti v konečnom dôsledku viedli k vstupu krajiny do EÚ;

15.   vyzýva Radu, Komisiu a vlády členských štátov EÚ, aby podporili hospodárske a administratívne reformy na Ukrajine prostredníctvom príslušných programov a projektov, vrátane podstatného zvýšenia finančnej pomoci;

16.   v tomto kontexte pripomína ustanovenia článku 49 Zmluvy o Európskej únii, ktoré stanovujú, že členstvo v EÚ je otvorené všetkým európskym krajinám, ktoré spĺňajú príslušné podmienky a záväzky; s radosťou očakáva nepretržitý transformačný proces na Ukrajine, ktorý by túto krajinu posunul k tomuto cieľu a zaväzuje sa, že bude Ukrajine pomáhať a podporovať ju v tomto procese;

17.   zastáva názor, že krízová situácia, ktorá vznikla na Ukrajine, predstavuje skúšku pre EÚ pokiaľ ide o jej snahy podporovať demokraciu, ľudské práva a rešpektovanie právneho štátu vo všetkých susedných krajinách; zdôrazňuje význam dobrých susedských vzťahov so všetkými svojimi susedmi;

18.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, ukrajinskému parlamentu a vláde, Parlamentnému zhromaždeniu NATO a OBSE a Rade Európy.

(1) Ú. v. EÚ C 87 E, 7.4.2004, s. 506.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2004)0046.
(3) Prijaté texty, P6_TA(2004)0074.
(4) Ú. v. ES L 49, 19.2.1998, s.3
(5) Ú. v. ES L 331, 23.12.1999, s.1. Spoločná stratégia ako bola zmenená a doplnená Spoločnou stratégiou Európskej rady 2003/897/SZBP z 12. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 96).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia