Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0069/2005

Debaty :

PV 26/01/2005 - 8

Głosowanie :

PV 27/01/2005 - 6.5

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0018

Teksty przyjęte
PDF 291kWORD 45k
Czwartek, 27 stycznia 2005 r. - Bruksela
Holokaust, antysemityzm i rasizm
P6_TA(2005)0018RC-B6-0069/2005

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie pamięci o Holokauście, antysemityzmu i rasizmu

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 2, 6, 7 i 29 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 13 Traktatu WE, które zobowiązują Państwa Członkowskie do utrzymania najwyższych standardów praw człowieka i niedyskryminacji, jak również Europejską Kartę Praw Podstawowych,

–   uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu z dnia 27 października 1994 r.(1), 27 kwietnia 1995 r.(2), 26 października 1995 r.(3), 30 stycznia 1997 r.(4) i 16 marca 2000 r.(5), sprawozdanie Komisji Śledczej ds. rasizmu i ksenofobii z 1990 r. oraz swoją pisemną deklarację z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie pamięci o Holokauście(6),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1035/97 z dnia 2 czerwca 1997 r. ustanawiające Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii(7) oraz różne sprawozdania tego Centrum na temat rasizmu w UE, w tym opublikowane w marcu 2004 r. opracowania "Przejawy antysemityzmu w UE w latach 2002-2003" oraz "Postrzeganie antysemityzmu w Unii Europejskiej",

–   uwzględniając Deklarację Berlińską Drugiej Konferencji OBWE w sprawie antysemityzmu, która odbyła się w Berlinie w dniach 28-29 kwietnia 2004 r. oraz niedawne powołanie przez OBWE specjalnego przedstawiciela ds. walki z antysemityzmem,

–   uwzględniając Deklarację Sztokholmskiego Międzynarodowego Forum na temat Holokaustu, które odbyło się w Sztokholmie w dniach 26-28 stycznia 2000 r., wzywającą do zintensyfikowania edukacji o Holokauście,

–   uwzględniając fakt ustanowienia dnia 27 stycznia 2005 r. Dniem Pamięci o Holokauście w kilku Państwach Członkowskich UE,

–   uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A.   zważywszy, że dzień 27 stycznia 2005 r., 60. rocznica wyzwolenia założonego przez nazistowskie Niemcy obozu śmierci w Auschwitz-Birkenau, gdzie zamordowano łącznie około 1,5 miliona Żydów, Romów, Polaków, Rosjan i więźniów różnych innych narodowości oraz homoseksualistów, jest dla obywateli Europy nie tylko ważną okazją, aby pamiętać i potępić straszliwe okrucieństwa i tragedię Holokaustu, ale także aby zająć się niepokojącym nasileniem się antysemityzmu, a w szczególności incydentów antysemickich, w Europie, oraz przypomnieć sobie na nowo bardziej ogólne wnioski dotyczące zagrożeń wynikających z prześladowania ludzi w związku z ich rasą, pochodzeniem, religią, grupą społeczną, sympatiami politycznymi lub orientacją seksualną,

B.   zważywszy, że Europa nie może zapomnieć o swojej własnej historii, tj. tego, że obozy koncentracyjne i obozy zagłady wybudowane przez nazistów są jedną z najczarniejszych i najbardziej bolesnych kart historii naszego kontynentu; zważywszy, że zbrodnie popełnione w Auschwitz muszą przetrwać w pamięci przyszłych pokoleń jako ostrzeżenie przed ludobójstwem tego rodzaju, którego korzenie tkwią w pogardzie dla innych istot ludzkich, nienawiści, antysemityzmie, rasizmie i totalitaryzmie,

C.   zważywszy, że wciąż istnieje odczuwalna na różnych poziomach dyskryminacja na tle religijnym i rasowym, mimo ważnych kroków podjętych przez Unię Europejską zgodnie z art. 13 Traktatu WE,

D.   zważywszy, że Żydzi w Europie czują się coraz bardziej zagrożeni antysemityzmem, jaki szerzy się przez Internet i przejawia się profanacją synagog, cmentarzy i innych miejsc kultu, atakami na żydowskie szkoły i ośrodki kultury oraz atakami na Żydów w Europie, skutkującymi licznymi przypadkami obrażeń,

E.   zważywszy, że Holokaust odcisnął się piętnem na świadomości europejskiej, w szczególności ze względu na morderczą nienawiść do Żydów i Romów opartą na ich tożsamości rasowej lub religijnej, a mimo to antysemityzm oraz uprzedzenia rasowe i religijne stanowią wciąż bardzo poważne zagrożenie dla swoich ofiar oraz dla europejskich i międzynarodowych wartości demokracji, praw człowieka i rządów prawa, a tym samym dla ogólnie rozumianego europejskiego i światowego bezpieczeństwa,

F.   zważywszy, że istnieje potrzeba prowadzenia ciągłego dialogu z mediami na temat sposobu, w jaki przekazywanie i komentowanie przez nie zdarzeń może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na postrzeganie i rozumienie kwestii religijnych, etnicznych i rasowych oraz na prezentowanie prawdy historycznej,

1.   składa hołd wszystkim ofiarom nazistów i wyraża przekonanie, że trwały pokój w Europie musi opierać się na pamięci o jej historii; odrzuca i potępia poglądy rewizjonistyczne i negowanie Holokaustu jako karygodne i niezgodne z prawdą historyczną oraz wyraża zaniepokojenie wzrastającą liczbą partii o poglądach ekstremistycznych i ksenofobicznych oraz rosnącą akceptacją dla ich poglądów w społeczeństwie;

2.   wzywa organy Unii Europejskiej, Państwa Członkowskie i wszystkie demokratyczne europejskie partie polityczne do:

   potępienia wszelkich przejawów nietolerancji i podsycania nienawiści rasowej oraz wszelkiego prześladowania i aktów przemocy o podłożu rasowym,
   szczególnego i bezwzględnego potępienia wszelkich aktów i form antysemityzmu, bez względu na to, jak się one przejawiają,
   szczególnego potępienia wszelkich aktów przemocy wynikającej z nienawiści lub nietolerancji religijnej lub rasowej, w tym ataków na miejsca kultu, obiekty i sanktuaria judaizmu, islamu czy innych wyznań, jak również na mniejszości takie jak Romowie;

3.   wzywa Radę i Komisję, jak również władze Państw Członkowskich na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, do koordynacji w Państwach Członkowskich działań na rzecz walki z antysemityzmem i atakami na mniejszości, w tym na Romów i obywateli krajów trzecich, w celu obrony zasad tolerancji i niedyskryminacji oraz propagowania integracji społecznej, gospodarczej i politycznej;

4.   wyraża przekonanie, że w działania te powinny obejmować także wspieranie dialogu i współpracy pomiędzy różnymi grupami społecznymi na poziomie lokalnym i krajowym, w tym także dialogu i współpracy pomiędzy różnymi wspólnotami kulturowymi, etnicznymi i religijnymi;

5.   potwierdza swoje przekonanie, że pamięć i edukacja są zasadniczymi elementami wysiłków zmierzających do tego, aby nietolerancja, dyskryminacja i rasizm odeszły w przeszłość, i wzywa Radę, Komisję i Państwa Członkowskie do nasilenia walki z antysemityzmem i rasizmem poprzez promowanie, szczególnie wśród ludzi młodych, historii Holokaustu i wniosków z niego płynących poprzez:

   upowszechnianie pamięci o Holokauście, poprzez, między innymi, ustanowienie dnia 27 stycznia Europejskim Dniem Pamięci o Holokauście w całej UE,
   poświęcenie więcej miejsca edukacji o Holokauście przy wykorzystaniu wszystkich instytucji związanych z upamiętnieniem Holokaustu, w szczególności Muzeum Auschwitz-Birkenau (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu) oraz Berlińskiego Centrum Informacji o Holokauście (Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas) jako źródeł europejskich, czyniąc edukację na temat Holokaustu i obywatelstwo europejskie standardowymi elementami programów szkolnych w całej UE, oraz przedstawianie aktualnej walki z rasizmem, ksenofobią i antysemityzmem na tle Szoah (Holokaustu),
   zapewnienie, aby w programach szkolnych w 25 krajach UE nauka o drugiej wojnie światowej traktowana była z największym rygoryzmem historycznym oraz poprzez wykorzystanie środków przewidzianych w budżecie Parlamentu na rok 2005 na obejmowanie przez szkoły w całej UE patronatu nad wojennymi grobami i pomnikami;

6.   z zadowoleniem przyjmuje zadeklarowany przez Prezydencję Luksemburską zamiar podjęcia na nowo znajdującej się w impasie dyskusji nad projektem decyzji ramowej Rady w sprawie walki z rasizmem i ksenofobią(8), i zwraca się do Rady o wypracowanie porozumienia w sprawie ogólnoeuropejskiego zakazu podsycania nienawiści rasowej i religijnej w całej UE, przy jednoczesnym zachowaniu zgodnej z prawem wolności słowa;

7.   zwraca się do Komisji o rozpoczęcie przeglądu stosowania dyrektywy 2000/43/WE wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne(9), której celem jest nasilenie działań Unii Europejskiej w obszarze walki z dyskryminacją, jak również o zorganizowanie dużej konferencji z udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów, w szczególności przedstawicieli świata polityki, instytucji publicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających w tym obszarze;

8.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom Państw Członkowskich i krajów kandydujących.

(1) Dz.U. C 323 z 21.11.1994, str. 154.
(2) Dz.U. C 126 z 22.5.1995, str. 75.
(3) Dz.U. C 308 z 20.11.1995, str. 140.
(4) Dz.U. C 55 z 24.2.1997, str. 17.
(5) Dz.U. C 377 z 29.12.2000, str. 366.
(6) Dz.U. C 121 z 24.4.2001, str. 503.
(7) Dz.U. L 151 z 10.6.1997, str. 1.
(8) Dz.U. C 75 E z 26.3.2002, str. 269.
(9) Dz.U. L 180 z 19.7.2000, str. 22.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności