Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/0230(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0018/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0018/2005

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0023

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 254kWORD 28k
Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2005 - Στρασβούργο
Συμφωνία ΕΕ/Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τα κοινοτικά προγράμματα MEDIA Plus και MEDIA Κατάρτιση *
P6_TA(2005)0023A6-0018/2005

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στον οπτικοακουστικό τομέα σχετικά με τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στα κοινοτικά προγράμματα MEDIA Plus και MEDIA Κατάρτιση, και της σχετικής τελικής πράξης (COM(2004)0649 – C6-0174/2004 – 2004/0230(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2004)0649)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 150, παράγραφος 4, και το άρθρο 157, παράγραφος 3, σε συνδυασμό με το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, πρώτη φράση της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0174/2004),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, καθώς και το άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0018/2005),

1.   εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου