Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2003/0325(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0023/2005

Predkladané texty :

A6-0023/2005

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0025

Prijaté texty
PDF 497kWORD 219k
Utorok, 22. februára 2005 - Štrasburg
Krátkodobá štatistika ***I
P6_TA(2005)0025A6-0023/2005
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike (KOM(2003)0823 – C6-0028/2004 – 2003/0325(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie predložený Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2003)0823)(1),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 285 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C6-0028/2004),

–   so zreteľom na článok  51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0023/2005),

1.   schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje predsedu Parlamentu, aby pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

(1) Zatiaľ neuverejnený v ÚV EÚ.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. februára 2005na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.° .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike
P6_TC1-COD(2003)0325

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(1),

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy(2),

keďže:

(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 z 19. mája 1998 o krátkodobej štatistike(3) vytvorilo spoločný základný rámec pre zber, zostavovanie, predkladanie a vyhodnotenie štatistík o podnikoch Spoločenstva za účelom analýzy hospodárskeho cyklu,

(2)  Vykonávanie nariadenia (ES) č. 1165/98 uskutočnené nariadeniami Komisie (ES) č. 586/2001(4), č. 588/2001(5) a č. 606/2001(6), ktoré sa týkajú definície hlavných priemyselných zoskupení, definície ukazovateľov a udeľovania výnimiek, sa nazbieralo množstvo praktických skúseností, ktoré umožnia stanoviť opatrenia k ďalšiemu zlepšeniu krátkodobej štatistiky.

(3)  Rada Ecofin vo svojom akčnom pláne o štatistických požiadavkách EMU a následných správach o pokroku pri uskutočňovaní tohto akčného plánu stanovila ďalšie základné aspekty na zlepšenie štatistiky, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1165/98.

(4)  Pre svoju menovú politiku potrebuje Európska centrálna banka ďalší rozvoj krátkodobej štatistiky tak, ako sa uvádza v dokumente ECB s názvom Štatistické požiadavky v oblasti všeobecných hospodárskych štatistík, a potrebuje najmä včasné, spoľahlivé a zmysluplné agregáty pre eurozónu.

(5)  Výbor pre štatistické programy vytvorený rozhodnutím Rady 89/382/EHS(7) stanovil hlavné európske hospodárske ukazovatele, ktoré presahujú rozsah pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1165/98.

(6)  Je preto nutné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1165/98 v oblastiach, ktoré sú pre menovú politiku a sledovanie hospodárskeho cyklu mimoriadne dôležité.

(7)  Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sa zhodujú s názorom Výboru pre štatistické programy.

(8)  Uskutočňovanie lisabonskej stratégie rastu a zamestnanosti zahŕňa zníženie zbytočného zaťaženia podnikov a rozširovanie nových technológií,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1165/98 sa mení a dopĺňa takto:

1.  V článku. 4 ods. 2 sa dopĺňa tento text:

"
   d) účasť v schémach európskych vzoriek, ktorú koordinuje Eurostat, za účelom získania európskych odhadov.

Podrobné informácie o schémach uvedených v písm. d) budú stanovené v prílohách. Ich schválenie a uplatňovanie sa bude riadiť postupom uvedeným v článku 18.

Schémy európskych vzoriek sa vytvárajú keď schémy vzoriek jednotlivých členských štátov nespĺňajú európske požiadavky. Členské štáty sa okrem toho môžu rozhodnúť, či sa zapoja do schém európskych vzoriek v prípade, že takéto schémy vytvoria možnosti pre výrazné zníženie nákladov na štatistický systém alebo zaťaženia podnikov, čo súvisí s plnením európskych požiadaviek. Na základe účasti v schéme európskych vzoriek plní členský štát podmienky pre poskytnutie príslušných ukazovateľov v súlade s cieľmi európskej schémy. Európske schémy môžu stanoviť podmienky, úroveň podrobnosti a termíny predkladania údajov.

Povinné prieskumy sa použijú na získanie informácií, ktoré ešte nie sú k dispozícii (v rámci určeného časového obdobia) z iných zdrojov, ako napr. registre; tam kde je to primerané sa prieskumy vykonávajú použitím elektronických dotazníkov a internetových dotazníkov.

"

2.  Článok 10 ods. 3 sa nahrádza takto:

"

3.  Kvalita ukazovateľov sa testuje pravidelne tým, že sa porovnávajú s inými štatistickými informáciami, pričom takéto porovnávanie uskutočňuje každý členský štát a Komisia (Eurostat). Okrem toho sa kontroluje ich vnútorná jednotnosť.

"

3.  Článok 10 ods. 4 sa nahrádza takto:

"

4.  Hodnotenie kvality sa vykonáva porovnávaním efektívnej dostupnosti údajov na základe nákladov na zber a zaťaženosti najmä malých podnikov. Na účely tohto hodnotenia členské štáty na požiadanie predložia Komisii potrebné informácie podľa spoločnej európskej metodiky vypracovanej Komisiou v úzkej spolupráci s členskými štátmi.

"

4.  Článok 12 ods. 1 sa nahrádza takto:

"

1.  Po porade s Výborom pre štatistický program Komisia uverejní do ...(8) pomocnú metodickú príručku, v ktorej sa vysvetlia pravidlá stanovené v prílohách a ktorá tiež obsahuje usmernenia týkajúce sa krátkodobej štatistiky.

"

5.  Článok 14 ods. 2 sa nahrádza takto:

"

2.  Komisia do troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a potom každé tri roky predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o štatistike zostavenej podľa tohto nariadenia a najmä o jej význame a o kvalite a revízii ukazovateľov. Správa sa tiež osobitne zaoberá nákladmi na štatistický systém a zaťažením podnikov, ktoré vznikajú v dôsledku tohto nariadenia, vo vzťahu k ich prínosom. Správa informuje o osvedčených postupoch znižovania zaťaženia podnikov a ukáže spôsoby zníženia zaťaženia a nákladov.

"

6.  V článku 17 sa dopĺňa tento bod:

"
   j) vytvorenie schém európskych vzoriek (článok 4).
"

7.  Prílohy A až D sa menia a dopĺňajú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA

ČASŤ (A)

PRÍLOHA A Nariadenia (ES) č. 1165/98 sa mení a dopĺňa takto:

Pokrytie

Text v bode a) ("Pokrytie") sa nahrádza takto:

"

Táto príloha sa vzťahuje na všetky činnosti uvedené v kategóriách C až E NACE, resp. na všetky výrobky uvedené v kategóriách C až E CPA.

"

Zoznam ukazovateľov

Text v bode c) ("Zoznam ukazovateľov") sa mení a dopĺňa takto:

1.  V odseku 1 sa dopĺňa tento ukazovateľ:

"Ukazovateľ

Názov

340

Dovozné ceny"

2.  Odsek 2 sa nahrádza takto:

"

2.  Informácie o cenách výrobcov realizovaných na zahraničnom trhu (č. 312) a o dovozných cenách (č. 340) môžu byť zostavené pomocou jednotkových cien výrobkov pochádzajúcich zo zahraničného obchodu alebo iných zdrojov iba v prípade, ak nedôjde k výraznému zníženiu kvality v porovnaní so špecifickými informáciami o cenách. V súlade s postupom uvedeným v článku 18 stanoví Komisia podmienky pre zaistenie nevyhnutnej kvality údajov.

"

3.  Odsek 9 sa nahrádza takto:

"

9.  Za nasledujúce skupiny NACE alebo CPA: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3, 37.1, 37.2 sa nevyžadujú informácie o cenách priemyselných výrobcov a dovozných cenách (čísla 310, 311, 312 alebo 340). 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3, 37.1, 37.2. Zoznam skupín by sa mohol modifikovať do ...(9) troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

"

4.  Dopĺňa sa tento odsek 10:

"

10.  Ukazovateľ o dovozných cenách sa vypočíta na základe výrobkov CPA. Dovozné jednotky podľa činnosti môžu byť klasifikované mimo činnosti kategórií C až E NACE

"

Forma

Znenie bodu d) ("Forma") sa nahrádza nasledovným textom:

"

1.  Všetky ukazovatele sa majú predkladať v neupravenej forme, ak sú k dispozícii.

2.  Okrem toho ukazovateľ produkcia (č. 110) a ukazovateľ odpracované hodiny (č. 220) sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv množstva pracovných dní. V prípade, že iné ukazovatele vyjadrujú vplyv množstva pracovných dní, môžu členské štáty tieto ukazovatele predkladať vo forme upravenej o vplyv množstva pracovných dní. Zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv množstva pracovných dní, sa môže zmeniť v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

3.  Okrem toho členské štáty môžu predkladať aj sezónne upravené ukazovatele a môžu predkladať aj trendovo-cyklickú zložku časových radov za tieto ukazovatele. Len vtedy, ak údaje nie sú predložené v týchto formách, môže Komisia (Eurostat) vytvoriť a uverejniť sezónne upravené časové rady týchto ukazovateľov a ich trendovo-cyklickú zložku.

4.  Ukazovatele č. 110, 310, 311, 312 a 340 sa majú predkladať vo forme indexu. Všetky ostatné ukazovatele sa majú predkladať vo forme indexu alebo ako absolútne čísla.

"

Referenčné obdobie

V bode e) ("Referenčné obdobie") sa dopĺňa tento ukazovateľ:

"Ukazovateľ

Referenčné obdobie

340

mesiac"

Úroveň podrobnosti

Text v bode f) ("Úroveň podrobnosti") sa mení a dopĺňa takto:

1.  Odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

"

1.  Všetky ukazovatele okrem ukazovateľa dovozných cien (č. 340) sa majú predkladať na 2-miestnej úrovni kategórie (1. písmeno), podkategórie (2. písmeno) a oddielu NACE. Ukazovateľ č. 340 sa má oznámiť na 2-miestnej úrovni kategórie (1. písmeno), podkategórie (2. písmeno) a oddielu CPA.

2.  Okrem toho za kategóriu D NACE sa má predkladať index produkcie (č. 110) a index cien priemyselných výrobcov (č. 310, 311, 312, 313) na 3 a 4-miestnej úrovni NACE. Predkladané indexy produkcie a cien priemyselných výrobcov na 3 a 4 –miestnej úrovni musia predstavovať aspoň 90% celkovej pridanej hodnoty pre každý členský štát kategórie D NACE v danom bázickom roku. Tieto ukazovatele nemusia predkladať v takýchto podrobných úrovniach tie členské štáty, ktorých celková pridaná hodnota kategórie D NACE v danom bázickom roku predstavuje menej než 4% celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva.

"

2.  Odsek 4 sa nahrádza takto:

"

4.  Okrem toho, všetky ukazovatele s výnimkou ukazovateľa tržby za vlastné výkony a tovar a ukazovateľa nové prijaté objednávky majú predkladať (č. 120, 121, 122, 130, 131, 132) za priemysel ako celok, ktorý je definovaný ako kategória C až E NACE a za hlavné priemyselné zoskupenia tak, ako je definované v nariadení Komisie (ES) č. 586/2001*.

______________________

* Ú. v. ES L 86, 27.3.2001, s.11.

"

3.  Dopĺňajú sa odseky 5 až 10:

"

5.  Ukazovatele tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120, 121, 122) sa majú predkladať za priemysel ako celok, ktorý je definovaný ako kategória C až D NACE a za hlavné priemyselné oblasti s výnimkou hlavnej priemyselnej oblasti definovanej pre činnosti spojené s energetikou.

6.  Ukazovatele nových prijatých objednávok (č. 130, 131, 132) sa majú predkladať za výrobu ako celok, kategória D NACE a za obmedzený súbor hlavných priemyselných oblastí vypočítaných na základe zoznamu oddielov NACE , ktorý je uvedený v bode. c) ods. 8 ("Zoznam ukazovateľov") tejto prílohy.

7.  Ukazovateľ dovozné ceny (č. 340) sa má predkladať za priemyselné výrobky ako celok, kategórie C až E CPA a za hlavné priemyselné oblasti stanovené v súlade s nariadením (ES) č. 586/2001 zo skupín výrobkov CPA. Ukazovateľ dovozné ceny (č. 340) nemusia predložiť tie členské štáty, ktoré neprijali euro ako svoju menu.

8.  Pre ukazovateľ dovozných cien (č. 340) v súlade s postupom uvedeným v článku 18 môže Komisia stanoviť podmienky uplatňovania schémy európskych vzoriek tak, ako sú definované v článku 4 ods. 2 písm. d) prvý pododsek.

9.  Ukazovatele o zahraničných trhoch (č. 122, 132 a 312) sa majú predkladať tak, že sú rozdelené na eurozónu a oblasť mimo eurozóny. Toto rozdelenie sa má vzťahovať na priemysel ako celok, ktorý je definovaný v kategóriách C až E NACE, hlavné priemyselné oblasti, kategóriu (1. písmeno), podkategóriu (2. písmeno) a oddiel na 2-miestnej úrovni NACE. Pre ukazovateľ č. 122 sa nevyžadujú informácie týkajúce sa NACE. Okrem toho ukazovateľ dovozné ceny (č. 340) sa má predkladať tak, aby sa dodržalo rozdelenie na eurozónu a oblasť mimo eurozóny. Toto rozdelenie sa má vzťahovať na priemysel ako celok, ktorý je definovaný v kategóriách C až E CPA, hlavné priemyselné oblasti, kategória (1. písmeno), podkategória (2. písmeno) a oddiel na 2-miestnej úrovni NACE. Pre rozdelenie na eurozónu a oblasť mimo eurozóny v súlade s postupom uvedeným v článku 18 môže Komisia stanoviť podmienky uplatňovania schémy európskych vzoriek tak, ako sú definované v článku 4 ods. 2 písm. d) prvý pododsek. Európska schéma môže ohraničiť rozsah ukazovateľa dovozných cien na dovoz výrobkov z krajín mimo eurozóny. Rozdelenie na eurozónu a oblasť mimo eurozóny pre ukazovatele 122, 132, 312 a 340 nemusia predložiť tie štáty, ktoré neprijali euro ako svoju menu.

10.  Tie členské štáty, ktorých celková pridaná hodnota v kategóriách C, D a E NACE v danom bázickom roku predstavuje menej než 1% celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva musia predložiť iba údaje za priemysel ako celok, hlavné priemyselné oblasti a úroveň kategórie NACE Rev. 1 alebo kategórie CPA.

"

Termíny predkladania údajov

Text v bode g) ("Termíny predkladania údajov") sa mení a dopĺňa takto:

1.  V odseku 1 sa menia a dopĺňajú alebo pridávajú tieto ukazovatele:

"Ukazovateľ

Termíny

110

1 mesiac a 10 kalendárnych dní

(…)

(…)

210

2 mesiace

(…)

(…)

340

1 mesiac a 15 kalendárnych dní"

2.  Odsek 2 sa nahrádza takto:

"

2.  Termíny môžu byť dlhšie až o 15 kalendárnych dní pre údaje na úrovni skupiny a triedy NACE alebo na úrovni skupiny a triedy CPA.

V prípade členských štátov, ktorých celková pridaná hodnota v kategóriách C, D a E NACE v danom bázickom roku predstavuje menej než 3% celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva, môžu byť termíny predĺžené až o 15 kalendárnych dní s ohľadom na údaje pre priemysel ako celok, hlavné priemyslové oblasti a úroveň kategórie a oddielu NACE alebo kategórie a oddielu CPA.

"

Pilotné štúdie

V bode h) ("Pilotné štúdie") sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Prvé referenčné obdobie

V bode i) ("Prvé referenčné obdobie") sa dopĺňajú tieto odseky:

"

Prvé referenčné obdobie na predloženie rozdelenia ukazovateľov o zahraničných trhoch na eurozónu a oblasť mimo eurozóny skončí najneskôr v januári 2005.

Prvé referenčné obdobie pre ukazovateľ 340 skončí najneskôr v januári 2006 pod podmienkou, že ako základný rok sa bude uplatňovať najneskôr rok 2005.

"

Prechodné obdobie

V bode j) ("Prechodné obdobie") sa dopĺňa tento odsek:

"

3.  Môže sa povoliť prechodné obdobie na predkladanie údajov pre ukazovateľ 340 a na rozdelenie na eurozónu a oblasť mimo eurozóny pre ukazovatele 122, 132, 312 a 340, ktoré sa končí ...(10) v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

4.  Môže sa povoliť prechodné obdobie v prípade zmeny termínov na predkladanie údajov pre ukazovateľ č. 110, ktoré sa končí ...+ v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

5.  Môže sa povoliť prechodné obdobie v prípade zmeny termínov na predkladanie údajov pre ukazovateľ 210, ktoré sa končí ...(11)+ v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

"

ČASŤ (B)

PRÍLOHA B Nariadenia (ES) č. 1165/98 sa mení a dopĺňa takto:

Zoznam ukazovateľov

Text v bode c) ("Zoznam ukazovateľov") sa mení a dopĺňa takto:

1.  Odsek 5 sa nahrádza takto:

"

5.  Len vtedy, ak nie sú k dispozícii ukazovatele o stavebných nákladoch (č. 320, 321, 322), môžu sa tieto približne určiť pomocou ukazovateľa výrobných cien (č. 310). Takýto postup sa povoľuje do ...(12).

"

2.  Dopĺňa sa tento odsek 6:

"

6.  Členské štáty vykonávajú štúdie, ktoré stanoví Komisia po porade s členskými štátmi. Štúdie sa vykonajú s prihliadnutím na efektívnosť zberu údajov vo vzťahu k nákladom na zber a zaťaženosť podnikov s cieľom:

   a) posúdiť realizovateľnosť štvrťročných ukazovateľov výrobných cien (č. 310) v stavebníctve;
   b) definovať vhodnú metodológiu zberu údajov a výpočtu indexu;

Komisia predloží do ...(13)+ definíciu, ktorá sa musí uplatňovať na ukazovateľ výrobných cien.

Členské štáty predložia Komisii správu o výsledkoch štúdií do ...(14)++.

V súlade s postupom uvedeným v článku 18 Komisia do ...(15) rozhodne, či sa odvolá na článok 17 písm. b) a nahradí ukazovateľ stavebných nákladov ukazovateľom výrobných cien s účinnosťou od bázického roku 2010.

"

Forma

Text v bode d) ("Forma") sa nahrádza takto:

"

1.  Všetky ukazovatele sa majú predkladať v neupravenej forme, ak sú k dispozícii.

2.  Okrem toho ukazovateľ o produkcii (č. 110, 115, 116) a ukazovateľ odpracované hodiny (č. 220) sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv množstva pracovných dní. V prípade, že iné ukazovatele vyjadrujú vplyv množstva pracovných dní, môžu členské štáty tieto ukazovatele predkladať vo forme upravenej o vplyv množstva pracovných dní. Zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv množstva pracovných dní, sa môže zmeniť v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

3.  Okrem toho členské štáty môžu predkladať aj sezónne upravené ukazovatele a môžu predkladať aj ukazovatele vo forme trendovo-cyklickej zložky časových radov. Len vtedy, ak údaje nie sú predložené v týchto formách, môže Komisia (Eurostat) vytvoriť a uverejniť sezónne upravené časové rady týchto ukazovateľov.

4.  Ukazovatele 110, 115, 116, 320, 321 a 322 sa majú predkladať vo forme indexu. Ukazovatele 411 a 412 sa majú predkladať ako absolútne čísla. Všetky ďalšie ukazovatele sa majú predkladať vo forme indexu alebo ako absolútne čísla.

"

Referenčné obdobie ukazovateľov

Text v bode e) ("Referenčné obdobie") sa nahrádza takto:

"

Referenčné obdobie v rozsahu jedného mesiaca sa uplatňuje na ukazovatele 110, 115 a 116. Referenčné obdobie v rozsahu najmenej jedného štvrťroka sa uplatňuje na všetky ďalšie ukazovatele v tejto prílohe.

Tie členské štáty, ktorých celková pridaná hodnota v kategórii F NACE v danom bázickom roku predstavuje menej než 1 % celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva musia predložiť iba ukazovatele 110, 115 a 116, pričom referenčným obdobím je štvrťrok.

"

Úroveň podrobnosti

V bode f) ("Úroveň podrobnosti") sa dopĺňa tento odsek 6:

"

6.  Tie členské štáty, ktorých celková pridaná hodnota v kategórii F NACE v danom bázickom roku predstavuje menej než 1 % celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva, musia predložiť iba údaje o celkovej výstavbe (úroveň kategórie NACE).

"

Termíny predkladania údajov

V bode. g) ("Termíny predkladania údajov") sa ukazovatele 110, 115, 116 a 210 nahrádzajú takto:

"Ukazovateľ

Termín

110

1 mesiac a 15 kalendárnych dní

115

1 mesiac a 15 kalendárnych dní

116

1 mesiac a 15 kalendárnych dní

(…)

(…)

210

2 mesiace "

Pilotné štúdie

V bode h) ("Pilotné štúdie") sa vypúšťajú body 1 a 3.

Prvé referenčné obdobie

V bode i) ("Prvé referenčné obdobie") sa dopĺňa tento text:

"

Prvým referenčným obdobím, za ktoré sa majú predkladať ukazovatele 110, 115 a 116 je január 2005 pre mesačné údaje.

"

Prechodné obdobie

V bode j) ("Prechodné obdobie") sa dopĺňajú odseky 3 a 4:

"

3.  V súlade s postupom ustanoveným v článku 18 sa môže sa povoliť prechodné obdobie na predkladanie údajov pre ukazovatele 110, 115, 116, ktoré sa končí ...(16).

4.  V súlade s postupom ustanoveným v článku 18 sa môže sa povoliť prechodné obdobie na predkladanie údajov pre ukazovatele 110, 115, 116 a 210, ktoré sa končí ...+. "

"

ČASŤ (C)

PRÍLOHA C Nariadenia (ES) č. 1165/98 sa mení a dopĺňa takto:

Zoznam ukazovateľov

V bode f) ("Zoznam ukazovateľov") sa dopĺňa tento odsek 4:

"

4)  "4. Členské štáty vykonávajú štúdie, ktoré stanoví Komisia po porade s členskými štátmi. Štúdie sa vykonajú s prihliadnutím na efektívnosť zberu údajov vo vzťahu k nákladom na zber a zaťaženosť podnikov s cieľom:

   a) posúdiť možnosť predkladania štvrťročného ukazovateľa odpracované hodiny (č. 220) pre maloobchod a opravy;
   b) posúdiť možnosť predkladania štvrťročného ukazovateľa hrubé mzdy a platy (č. 230) pre maloobchod a opravy;
   c) definovať vhodnú metodológiu zberu údajov a výpočtu indexu.

Členské štáty predložia Komisii správu o výsledkoch štúdií do ...(17).

V súlade s postupom uvedeným v článku 18 Komisia do ...(18)+ rozhodne, či sa odvolá na článok 17 písm. b), a takto včlení ukazovateľ odpracované hodiny (č. 220) a ukazovateľ hrubé mzdy a platy (č. 230) s účinnosťou od bázického roku 2010.

"

Forma ukazovateľov

V bode. d) ("Forma ukazovateľov") sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

"

1.  Všetky ukazovatele sa majú predkladať v neupravenej forme, ak sú k dispozícii.

2.  Ukazovateľ tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120) a ukazovateľ objemu predaja (č. 123) sa majú predkladať aj vo forme upravenej o vplyv množstva pracovných dní. V prípade, že iné ukazovatele vyjadrujú vplyv množstva pracovných dní, môžu členské štáty predkladať tieto ukazovatele aj vo forme upravenej o vplyv množstva pracovných dní. Zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv množstva pracovných dní, sa môže zmeniť v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

"

Úroveň podrobnosti

Text v bode f) ("Úroveň podrobnosti") sa mení a dopĺňa takto:

1.  Odsek 1 sa nahrádza takto:

"

1.  Ukazovateľ tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120) a ukazovateľ deflátor predaja/objem predaja (č. 330/123) sa majú predkladať podľa úrovne podrobnosti definovanej v odsekoch 2, 3 a 4. Ukazovateľ počet zamestnaných osôb (č. 210) sa má predkladať podľa úrovne podrobnosti definovanej v odseku 4.

"

2.  Dopĺňa sa tento odsek 5:

"

5.  Tie členské štáty, ktorých obrat v oddieli 52 NACE v danom bázickom roku predstavuje menej než 1 % celkového obratu Európskeho spoločenstva, musia predložiť iba ukazovateľ tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120) a ukazovateľ deflátor predaja/objem predaja (č. 330/123) podľa úrovne podrobnosti definovanej v odsekoch 3 a 4.

"

Termíny predkladania údajov

Text v bode g) ("Termíny predkladania údajov") sa nahrádza takto:

"

1.  Ukazovatele sa predkladajú za tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120) a za deflátor predaja/objem predaja (č. 330/123) do dvoch mesiacov na úrovni podrobnosti stanovenej v odseku 2 bod f) tejto prílohy. Termín predloženia sa môže predĺžiť najviac o 15 dní pre tie členské štáty, ktorých obrat v oddieli 52 v danom bázickom roku predstavuje menej než 3% celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva.

2.  Ukazovateľ tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120) a ukazovateľ deflátor predaja/objem predaja (č. 330/123) sa predkladajú do jedného mesiaca na úrovni podrobnosti stanovenej v odsekoch 3 a 4 písmeno f) tejto prílohy. Členské štáty sa môžu rozhodnúť či predložia ukazovatele obratu a ukazovateľ deflátor predaja/objem predaja č. 120 a 330/123 s príspevkami na základe rozdelenia schémy európskych vzoriek, ako je uvedené v článku 4 ods. 2. písm. d) prvý pododsek. Podmienky rozdelenia sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

3.  Ukazovateľ počet zamestnaných osôb sa má predkladať do dvoch mesiacov po skončení referenčného obdobia. Termín predloženia sa môže predĺžiť najviac o 15 dní pre tie členské štáty, ktorých obrat v oddieli 52 v danom bázickom roku predstavuje menej než 3% celkového hodnoty Európskeho spoločenstva.

"

Pilotné štúdie

V bode h) ("Pilotné štúdie") sa vypúšťajú body 2 a 4.

Prechodné obdobie

V bode j) ("Prechodné obdobie") sa dopĺňa tento odsek 4:

"

4.  Môže sa povoliť prechodné obdobie v prípade zmeny termínov predkladania údajov pre ukazovateľ 210, ktoré sa končí ...(19) v súlade s postupom uvedeným článku 18.

"

ČASŤ (D)

PRÍLOHA D Nariadenia (ES) č. 1165/98 sa mení a dopĺňa takto:

Zoznam ukazovateľov

Text v bode c) ("Zoznam ukazovateľov") sa mení a dopĺňa takto:

1.  V odseku 1 sa dopĺňa tento ukazovateľ:

"Ukazovateľ

Názov

310

Výrobné ceny"

2.  Dopĺňajú sa odseky 3 a 4:

"

3.  Ukazovateľ výrobných cien (č. 310) sa vzťahuje na služby poskytnuté zákazníkom, t.j. podnikom alebo osobám zastupujúcim podniky.

4.  Členské štáty vykonajú štúdie, ktoré stanoví Komisia po porade s členskými štátmi. Štúdie sa vykonajú s prihliadnutím na efektívnosť zberu údajov vo vzťahu k nákladom na zber a zaťaženosť podnikov s cieľom:

   a) posúdiť možnosť predávania štvrťročného ukazovateľa odpracované hodiny (č. 220) pre iné služby;
   b) posúdiť možnosť predávania štvrťročného ukazovateľa hrubé mzdy a platy (č. 230) pre iné služby;
   c) definovať vhodnú metodológiu zberu údajov a výpočtu indexov;
   d) definovať vhodnú úroveň podrobnosti. Údaje by mali byť rozdelené podľa hospodárskych činností definovaných v oddieloch NACE a podľa ďalšej disagregácie, pričom by nemali presahovať rámec kategórii NACE (dvojmiestna úroveň) alebo skupín oddielov.

Členské štáty predložia Komisii správu o výsledkoch štúdií do ....(20).

V súlade s postupom uvedeným v článku 18 Komisia do ...(21)+ rozhodne, či sa odvolá na článok 17 písmeno b), a takto včlení ukazovateľ odpracované hodiny (č. 220) a ukazovateľ hrubé mzdy a platy (č. 230) s účinnosťou od bázického roku 2010.

"

Forma ukazovateľov

Text v bode d) ("Forma ukazovateľov") sa mení a dopĺňa takto:

1.  Odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

"

1.  Všetky ukazovatele sa majú predkladať v neupravenej forme, ak sú k dispozícii.

2.  Ukazovateľ tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120) sa tiež má predkladať vo forme upravenej o vplyv množstva pracovných dní. V prípade, že iné ukazovatele vyjadrujú vplyv množstva pracovných dní, môžu členské štáty predkladať tieto ukazovatele aj vo forme upravenej o vplyv množstva pracovných dní. Zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv množstva pracovných dní, sa môže zmeniť v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

"

2.  Odsek 4 sa nahrádza takto:

"

4.  Ukazovateľ výrobných cien (č. 310) sa má predkladať vo forme indexu. Všetky ďalšie ukazovatele sa majú predkladať vo forme indexu alebo ako absolútne čísla.

"

Referenčné obdobie

V bode e) ("Referenčné obdobie") sa dopĺňa tento text:

"

Členské štáty vykonajú štúdie, ktoré stanoví Komisia po porade s členskými štátmi. Štúdie sa vykonajú s prihliadnutím na efektívnosť skráteného referenčného obdobia vo vzťahu k nákladom na zber a zaťaženosť podnikov s cieľom posúdiť realizovateľnosť skrátenia referenčného obdobia pre ukazovateľ tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120) z jedného štvrťroka na referenčné obdobie v dĺžke jedného mesiaca.

Členské štáty predložia Komisii správu o výsledkoch štúdií do ...(22).

V súlade s postupom uvedeným v článku 18 Komisia do ...(23)+ rozhodne, či sa odvolá na článok 17 písmeno d) v súvislosti s preskúmaním frekvencie zostavovania štatistiky o ukazovateli tržieb za vlastné výkony a tovar.

"

Úroveň podrobnosti

Text v bode f) ("Úroveň podrobnosti") sa mení a dopĺňa takto:

1.  Odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

"

3.  Pre oddiely 50, 51, 64 a 74 NACE musia predložiť ukazovateľ tržieb za vlastné výkony a tovar na 2-miestnej úrovni iba tie členské štáty, ktorých obrat v týchto oddieloch NACE v danom bázickom roku predstavuje menej než 4 % celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva.

4.  Pre kategóriu I NACE musia ukazovateľ počet zamestnaných osôb (č. 210) predkladať na úrovni kategórie iba tie členské štáty, ktorých celková pridaná hodnota v kategórii I v danom bázickom roku predstavuje menej než 4 % celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva.

"

2.  Dopĺňajú sa odseky 5, 6 a 7:

"

5.  Ukazovateľ výrobných cien (č. 310) sa má predkladať na podľa týchto činností a skupín NACE:

   60. 24, 63.11, 63.12, 64.11, 64.12 na 4-miestnej úrovni;
   61. 1, 62.1, 64.2 na 3-miestnej úrovni;
   72. 1 až 72.6 na 3-miestnej úrovni;
  

súhrn 74.11 až 74.14;

  

súhrn 74.2 až 74.3;

   74. 4 do 74.7 na 3-miestnej úrovni.

NACE 74.4 sa môže uvádzať približne na základe množstva reklamy.

NACE 74.5 sa vzťahuje na celkové náklady na nábor pracovných síl a získavanie zamestnancov.

6.  Zoznam činností a skupín činností sa môže zmeniť a doplniť do ...(24) v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

7.  Pre oddiel 72 musia predložiť ukazovateľ výrobných cien (č. 310) na dvojmiestnej úrovni iba tie členské štáty, ktorých obrat v týchto oddieloch NACE v danom bázickom roku predstavuje menej než 4% celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva.

"

Termíny predkladania údajov

Text v bode g) ("Termíny predkladania údajov") sa nahrádza takto:

"

Ukazovatele sa predkladajú po skončení referenčného obdobia v týchto termínoch predkladania:

Ukazovateľ

Termín

120

2 mesiace

210

2 mesiace

310

3 mesiace"

Prvé referenčné obdobie

V bode i) ("Prvé referenčné obdobie") sa dopĺňa tento text:

"Prvým referenčným obdobím, za ktoré sa predkladá ukazovateľ výrobných cien č. 310 je najneskôr prvý štvrťrok roku 2006. Pre prvé referenčné obdobie sa môže povoliť výnimka o ďalší rok v súlade s postupom uvedením v článku 18 pod podmienkou, že ako bázický sa nepoužije neskorší rok ako rok 2006.

"

Prechodné obdobie

V bode j) ("Prechodné obdobie") sa dopĺňajú tieto odseky:

"

Pre ukazovateľ č. 310 sa v súlade s postupom uvedeným v článku 18 môže povoliť prechodné obdobie, ktoré sa končí ...(25) Ďalšie prechodné obdobie 1 rok sa môže priznať v súvislosti so zavedením ukazovateľa č. 310 oddielov 63 a 74 NACE v súlade s postupom uvedeným v článku 18. Okrem týchto prechodných období je možné v súlade s postupom uvedeným v článku 18 stanoviť ďalšie prechodné obdobie v dĺžke jedného roka tým členským štátom, ktorých obrat v činnostiach NACE uvedených v bode a) Pokrytie v danom bázickom roku predstavuje menej než 1% celkovej úrovne Spoločenstva.

Môže sa priznať prechodné obdobie, ktoré sa končí ...(26)+ v prípade zmeny termínov na predkladanie údajov pre ukazovatele 120 a 210 v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

"

(1) Ú. v. EÚ C 158, 15.6.2004, s. 3.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu z 22. februára 2005.
(3) Ú. v. ES L 162, 5.6.1998, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).
(4) Ú. v. ES L 86, 27.3.2001, s. 11.
(5) Ú. v. ES L 86, 27.3.2001, s. 18.
(6) Ú. v. ES L 92, 2.4.2001, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.
(8)+ šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(9)+ 3 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(10)+ 2 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(11)++ Rok po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(12)+ 5 rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(13)++ Rok po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(14)+++ 2 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(15)+ 3 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(16)+ 2 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(17)+ 2 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(18)++ 3 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(19)+ Rok po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(20)+ 2 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(21)++ 3 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(22)+ 2 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistik.
(23)++ 3 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(24)+ 3 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(25)+ 3 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(26)++ Rok po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia