Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2004/0238(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0020/2005

Teksty złożone :

A6-0020/2005

Debaty :

PV 21/02/2005 - 14

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0029

Teksty przyjęte
PDF 297kWORD 42k
Wtorek, 22 lutego 2005 r. - Strasburg
Wymiana informacji pochodzących z rejestru skazanych *
P6_TA(2005)0029A6-0020/2005

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej wymiany informacji pochodzących z rejestru skazanych (COM(2004)0664 – C6-0163/2004 – 2004/0238(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt Komisji (COM(2004)0664)(1),

–   uwzględniając art. 31 i art. 34 ust. 2 lit. c) Traktatu UE,

–   uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu UE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0163/2004),

–   uwzględniając art. 93 oraz art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0020/2005),

1.   zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o stosowną zmianę jej projektu, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne zmienić w sposób znaczący projekt Komisji;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
Art. 3
Każdy organ centralny niezwłocznie powiadamia centralne organy innych Państw Członkowskich o wyrokach skazujących wydanych na obywateli tych państw i wpisanych do krajowego rejestru skazanych, jak również o odnośnych późniejszych wpisach dotyczących tych osób.
Każdy organ centralny natychmiast, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu trzech miesięcy, powiadamia centralne organy innych Państw Członkowskich o wyrokach skazujących wydanych na obywateli tych państw i wpisanych do krajowego rejestru skazanych.
Poprawka 2
Art. 4 ust. 2
2.  Centralny organ Państwa Członkowskiego, do którego skierowany jest wniosek przesyła odpowiedź centralnemu organowi Państwa Członkowskiego–wnioskodawcy niezwłocznie, a w każdym przypadku w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, wykorzystując przewidziany do tego celu formularz odpowiedzi B, zamieszczony w Załączniku. Odpowiedź zawiera informacje przekazane na podstawie art. 3.
2.  Centralny organ Państwa Członkowskiego, do którego skierowany jest wniosek przesyła odpowiedź centralnemu organowi Państwa Członkowskiego–wnioskodawcy niezwłocznie, a w każdym przypadku w ciągu 48 godzin, jeśli zachodzi pilna potrzeba, i w pozostałych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, wykorzystując przewidziany do tego celu formularz odpowiedzi B, zamieszczony w Załączniku. Odpowiedź zawiera informacje przekazane na podstawie art. 3.
Poprawka 3
Art. 4 ust. 3
3.  Do formularza odpowiedzi dołączony jest wykaz wyroków skazujących.
3.  Do formularza odpowiedzi dołączony jest wykaz wyroków skazujących wpisanych do rejestru skazanych.
Poprawka 4
Art. 5 ust. 1 lit. b)
b) w innych celach, w granicach określonych przez Państwo Członkowskie, do którego skierowany jest wniosek oraz zgodnie z ustawodawstwem krajowym Państwa Członkowskiego–wnioskodawcy.
b) w innych celach, w granicach określonych w formularzu przez Państwo Członkowskie-wnioskodawcę i uznanych przez Państwo Członkowskie, do którego kierowany jest wniosek, oraz zgodnie z ustawodawstwem krajowym Państwa Członkowskiego–wnioskodawcy.
Poprawka 5
Art. 5 ust. 2
2.  Jeżeli dane osobowe zostały przekazane w ramach ust. 1 lit. b) niniejszego artykułu, Państwo Członkowskie, do którego skierowany jest wniosek, może zwrócić się do Państwa Członkowskiego–wnisokodawcy o poinformowanie go o sposobie ich wykorzystania.
2.  Jeżeli dane osobowe zostały przekazane w ramach ust. 1 lit. b) niniejszego artykułu, Państwo Członkowskie–wnioskodawca informuje Państwo Członkowskie, do którego skierowany jest wniosek, o sposobie ich wykorzystania.
Poprawka 6
Art. 5 ust. 3 a (nowy)
3a. Do niniejszego artykułu zastosowanie znajduje Konwencja Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie komputerowego przetwarzania danych osobowych oraz art. 23 Konwencji z dnia 29 maja 2000 r. o pomocy prawnej w sprawach karnych między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej1.
__________________
1 Dz.U. C 197 z 12.7.2000, str. 3.
Poprawka 7
Art. 8
Państwa Członkowskie wdrażają niniejszą decyzję w jak najkrótszym terminie, a w każdym przypadku do dnia 30 czerwca 2005 r.
Państwa Członkowskie wdrażają niniejszą decyzję w jak najkrótszym terminie, a w każdym przypadku nie później niż w okresie sześciu miesięcy od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Poprawka 8
Formularz A, lit. a) pozycja 3
Osoba kontaktowa:
Biuro do kontaktów:

(1) Dotychczas niepublikowany w Dzienniku Urzędowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności