Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/2139(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0024/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0024/2005

Συζήτηση :

PV 21/02/2005 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0032

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 288kWORD 47k
Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2005 - Στρασβούργο
Πολιτική ανταγωνισμού (2003)
P6_TA(2005)0032A6-0024/2005

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την XXXIIIη έκθεση της Επιτροπής επί της πολιτικής ανταγωνισμού - 2003 (2004/2139(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

–   έχοντας υπόψη την XXXIIIη έκθεση της Επιτροπής επί της πολιτικής ανταγωνισμού - 2003 (SEC(2004)0658),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 112, παράγραφος 2, και 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0024/2005),

A.   υπενθυμίζοντας ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αποτελεί έναν από τους στόχους κλειδιά της στρατηγικής της Λισαβόνας,

B.   τονίζοντας την ανάγκη για συνεχή και έντονη παρακολούθηση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού,

Γ.   έχοντας επίγνωση της ανάγκης της επιχειρηματικής κοινότητας για το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας δικαίου όσον αφορά την πολιτική ελέγχου των συγχωνεύσεων,

Δ.   σημειώνοντας ιδιαίτερα τον σημαντικό όγκο των υποθέσεων που έχει αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής όπου οι αποφάσεις της Επιτροπής είτε έγιναν πλήρως αποδεκτές από τα κόμματα ή επικυρώθηκαν από τα δικαστήρια,

1.   χαιρετίζει την XXXIIIη έκθεση της Επιτροπής επί της πολιτικής ανταγωνισμού, η οποία τονίζει τις μείζονες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην πολιτική και την επιβολή του ανταγωνισμού που προωθήθηκαν υπό την αιγίδα του Επιτρόπου Monti·

2.   συγχαίρει τον Επίτροπο για τη συνεχή και έντονη παρακολούθηση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, ενώ έχει αναλάβει μια τόσο μεγαλεπήβολη αναδιοργάνωση και ανανέωση των αντιμονοπωλιακών κανόνων καθώς και των ρυθμίσεων για τον έλεγχο των συγχωνεύσεων και για τις κρατικές ενισχύσεις όσο και την εσωτερική αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού·

3.   επιδοκιμάζει την έγκριση σειράς νόμων που περιλαμβάνονται στο πακέτο εκσυγχρονισμού, και συγκεκριμένα τις πρωτοβουλίες στον τομέα της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων επιβολής των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού –Επιτροπή, εθνικές αρχές ανταγωνισμού και εθνικά δικαστήρια· θεωρεί, συναφώς, ότι αξίζει επίσης να αναφερθεί ο ορισμός Επικεφαλής Οικονομολόγου Ανταγωνισμού, η ενίσχυση του ρόλου του συμβούλου ακροάσεων καθώς και η ισχυροποίηση της μονάδας καρτέλ, η οποία θα συμβάλει στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για να κλείνουν οι υποθέσεις καρτέλ·

4.   λυπείται για την ανάγκη ανανέωσης του "προσωρινού αμυντικού μηχανισμού" από το Συμβούλιο, που δικαιολογεί τη χορήγηση ενίσχυσης έως 100 εκ. ευρώ στα ναυπηγεία της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Φινλανδίας και της Δανίας ως απάντηση στον αθέμιτο ανταγωνισμό από τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας και προσβλέπει σε έγκαιρη επίλυση της διένεξης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, πριν από την ημερομηνία λήξης του ισχύοντος μηχανισμού τον Μάρτιο του 2005·

5.   εμμένει στο ότι ο περιορισμένος αριθμός υποθέσεων, στις οποίες οι αποφάσεις της Επιτροπής αναθεωρήθηκαν από το Δικαστήριο και απορρίφθηκαν, να μην θεωρηθεί ότι κλονίζει την εμπιστοσύνη στο γενικό σύστημα ανάλυσης και επιβολής·

6.   επιδοκιμάζει την ανάπτυξη συγκεκριμένου κεφαλαίου στην έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού που τονίζει την προσέγγιση της Επιτροπής σε σχέση με τους όρους υπό τους οποίους μπορούν τα κράτη μέλη να παράσχουν οικονομική υποστήριξη σε εκείνους στους οποίους έχουν αναθέσει υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος και, μετά την έκθεση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Laeken της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2001, το Πράσινο Βιβλίο για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (COM(2003)0270) το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή στις 21 Μαΐου 2003 και τη δικαστική απόφαση στην υπόθεση Altmark(1), παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, τον καθορισμό της χρηστής διακυβέρνησης και τη συνδρομή προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ώστε να συμμορφωθούν με τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης·

7.   παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει την αναθεώρηση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος σε σχέση με τις υποθέσεις ανταγωνισμού ώστε να αυξηθεί η ταχύτητα πρόσβασης στη δικαιοσύνη και να μεγιστοποιηθούν οι εμπειρίες και οι ικανότητες των δικαστών που χειρίζονται υποθέσεις ανταγωνισμού·

8.   συνεχίζει να υποστηρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει δυναμικότερο ρόλο στην εξέλιξη της πολιτικής ανταγωνισμού μέσω της προώθησης αρμοδιοτήτων συναπόφασης για το Κοινοβούλιο και εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν μπόρεσαν να υποστηρίξουν το σημείο αυτό στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης·

9.   επιδοκιμάζει την αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις, οι οποίοι επαναπροσανατολίζουν το ενδιαφέρον της Επιτροπής προς υποθέσεις και ζητήματα που παρουσιάζουν σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, αναθεώρηση με την οποία έχει εκσυγχρονιστεί και απλοποιηθεί η κοινοποίηση και η καταχώριση καταγγελιών και διευκρινίζονται περαιτέρω η αρχή περί ελαχίστων και οι αρχές που διέπουν την έρευνα και την ανάπτυξη·

10.   επιδοκιμάζει την άποψη της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία η κρατική ενίσχυση για την έρευνα και την ανάπτυξη θα αποτελέσει κίνητρο για να επιδοθούν οι ΜΜΕ σε περισσότερες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, και την επακόλουθη πρόταση τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις(2), προκειμένου να περιληφθεί η ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη, και επισύρει την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες συμμετοχής σε τέτοιου είδους προγράμματα·

11.   προτρέπει την Επιτροπή να προχωρήσει περαιτέρω τις εργασίες της για τον αντίκτυπο που έχουν για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις οι μηχανισμοί, οι αποζημιώσεις, τα πιστοποιητικά και οι πιστώσεις για το εμπόριο των εκπομπών σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο·

12.   επιδοκιμάζει τα φιλικά για το περιβάλλον κριτήρια της Επιτροπής που εφαρμόζονται κατά την έγκριση διαφόρων σχεδίων περιβαλλοντικής βοήθειας και ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τις προϋποθέσεις διαφάνειας για αντίστοιχα σχέδια, προκειμένου αυτά να αποτελέσουν προηγούμενο για άλλες περιφέρειες και κράτη μέλη·

13.   συγχαίρει την Επιτροπή για τη θετική της ανταπόκριση σε προηγούμενα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου με τη σύσταση αφοσιωμένης μονάδας επιβολής για τις κρατικές ενισχύσεις, αρμόδιας για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά την ανάκτηση παρανόμων κρατικών ενισχύσεων·

14.   επιδοκιμάζει την περαιτέρω ανάπτυξη του πίνακα αποτελεσμάτων των κρατικών ενισχύσεων σε διαδικτυακό σχήμα ως σημαντικό όργανο για τη διαφάνεια και την ενημέρωση των καταναλωτών όσον αφορά τις δραστηριότητες της Επιτροπής·

15.   χαιρετίζει την πρόοδο κατά την εφαρμογή του προγράμματος του Επιτρόπου Monti για τον εκσυγχρονισμό των αντιμονοπωλιακών κανόνων της Επιτροπής, που εστιάζεται κυρίως στην έρευνα και την ποινικοποίηση των σκληροπυρηνικών οικονομικών συνασπισμών, αλλά εκφράζει ανησυχία για το ότι η έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού του 2003 δεν φαίνεται να έχει επιδείξει ακόμη σημαντική μείωση των καθυστερημένων υποθέσεων που ερευνώνται από τη Επιτροπή·

16.   εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη αποτυχία να επιτευχθεί πλήρης ελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου στην ΕΕ·

17.   επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής σε σχέση με αντίστοιχες αγορές, όπως οι τηλεπικοινωνίες, και τη σύσταση επιχειρησιακών ομάδων μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων Ανταγωνισμού και Κοινωνίας της Πληροφορίας προκειμένου αυτές να διαχειρισθούν τη διαδικασία διαβούλευσης·

18.   επιδοκιμάζει τον διορισμό από την Επιτροπή ενός υπαλλήλου-συνδέσμου με τους καταναλωτές, ώστε να αναπτυχθεί καλύτερα και να διευκολυνθεί ο διάλογος της Επιτροπής με τους καταναλωτές·

19.   διατηρεί την πεποίθηση ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού αποτελεί απαραίτητο εργαλείο ώστε η δομή της αγοράς να καταστεί αποτελεσματική, να λειτουργεί προς το συμφέρον των καταναλωτών και να έχει θετικό και σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους· επιθυμεί να τονίσει ότι η βαθύτερη ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς μερικές φορές καθιστά λογικότερη την ανάλυση της κατάστασης του ανταγωνισμού σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά και όχι απλώς σε διαφορετικές επιμέρους αγορές (όπως συνέβη πρόσφατα στην περίπτωση αρκετών πρόσφατων αποφάσεων συγχώνευσης εταιριών), και ζητεί από την Επιτροπή να χαράξει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία της έννοιας "αγορά" σε τέτοιες περιπτώσεις·

20.   χαιρετίζει τη συνεχή δέσμευση της Επιτροπής στις Ευρωπαϊκές Ημερίδες Ανταγωνισμού ως σημαντική ευκαιρία για την ερμηνεία του θετικού αντικτύπου της πολιτικής ανταγωνισμού στους καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά καλεί τις εθνικές αρχές που διοργανώνουν τέτοια συνέδρια να εντάξουν οργανώσεις καταναλωτών και τα εθνικά μέσα επικοινωνίας στο σχεδιασμό του προγράμματος για τις Ευρωπαϊκές Ημερίδες Ανταγωνισμού·

21.   επιδοκιμάζει τους νέους κανόνες της Επιτροπής για τη διανομή μηχανοκίνητων οχημάτων, ζητεί μεγαλύτερη πρόοδο στη μείωση των μεγάλων διακυμάνσεων στις τιμές των καινούργιων μηχανοκίνητων οχημάτων μεταξύ των κρατών μελών και λυπείται για τις υπάρχουσες αποδείξεις ότι οι ανισότητες αυτές παραμένουν σημαντικές·

22.   απευθύνει έκκληση για περαιτέρω πρόοδο σε σχέση με τον τομέα επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ιδίως σχετικά με την πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες, καθώς και ευκολότερη πρόσβαση σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων·

23.   επιδοκιμάζει στοιχεία της μεταρρύθμισης του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων(3), αλλά λυπείται για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν υποστήριξε τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου σχετικά με κάποια στοιχεία της σχετικής πρότασης που αφορούσαν την ασφάλεια δικαίου και τις θεμιτές διεργασίες·

24.   χαιρετίζει την αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής στο πλαίσιο του ελέγχου των συγχωνεύσεων, ιδίως δε την αναδιοργάνωση σε θέματα τομέων, την ενίσχυση της οικονομικής αξιολόγησης και τον σαφέστερο ορισμό όσον αφορά τον ρόλο των καταναλωτών·

25.   επιδοκιμάζει τη δέσμευση της Επιτροπής να βοηθήσει τα δέκα νέα κράτη μέλη να προσαρμοσθούν γρήγορα στους κανόνες ανταγωνισμού, την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, και συγκεκριμένα, στις ρυθμίσεις για τις κρατικές ενισχύσεις και ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τη διαδικασία τεχνικής βοήθειας και συνεργασίας·

26.   επιδοκιμάζει τη δέσμευση της Επιτροπής να ακολουθήσει πολιτική ενισχυμένης διμερούς συνεργασίας με του κυριότερους εμπορικούς εταίρους της Κοινότητας και να επεκτείνει την πολυμερή συνεργασία στον τομέα του ανταγωνισμού· συγκεκριμένα, αξίζει συγχαρητήρια η Επιτροπή για τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας σε θέματα ανταγωνισμού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ιαπωνία·

27.   προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει τη συνεργασία με τις χώρες του ΟΟΣΑ, τις ασιατικές χώρες (με ιδιαίτερο επίκεντρο την Κίνα) και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής·

28.   ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τον ΠΟΕ σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ εμπορικής πολιτικής και πολιτικής ανταγωνισμού κατά το πνεύμα της Διακήρυξης της Ντόχα του Νοεμβρίου 2001·

29.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Υπόθεση C-280/00, Altmark Trans and Regierungspräsidium Magdeburg κατά Nahverkehrsgesellschaft Altmark [2003] ECR I-7747.
(2) ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 33.
(3) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου