Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2004/2139(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0024/2005

Predkladané texty :

A6-0024/2005

Rozpravy :

PV 21/02/2005 - 15

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0032

Prijaté texty
PDF 220kWORD 45k
Utorok, 22. februára 2005 - Štrasburg
Politika hospodárskej súťaže (2003)
P6_TA(2005)0032A6-0024/2005

Uznesenie Európskeho parlamentu o XXXIII. správe o politike hospodárskej súťaže za rok 2003 (2004/2139(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na XXXIII. správu o politike hospodárskej súťaže za rok 2003 (SEC(2004)0658),

–   so zreteľom na článok 112 ods. 2 a článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0024/2005),

A.   pripomínajúc, že zvyšovanie konkurencieschopnosti európskych podnikov je jedným z kľúčových cieľov lisabonskej stratégie,

B.   zdôrazňujúc potrebu trvalého a aktívneho monitorovania deformácií hospodárskej súťaže,

C.   majúc na pamäti to, že podnikateľské kruhy potrebujú najvyšší stupeň právnej istoty v súvislosti s politikou kontroly fúzií,

D.   berúc na vedomie najmä veľký objem prípadov, ktoré riešilo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre hospodársku súťaž, v ktorých zainteresované strany plne akceptovali rozhodnutia Komisie alebo tieto rozhodnutia potvrdili súdy,

1.   víta XXXIII. správu o politike hospodárskej súťaže, ktorá zdôrazňuje významné štrukturálne reformy v politike hospodárskej súťaže a ich presadzovanie pod vedením komisára Montiho;

2.   blahoželá komisárovi za dodržanie trvalého a intenzívneho monitorovania deformácií hospodárskej súťaže pri uskutočňovaní ďalekosiahlej reorganizácie a obnovy protimonopolných predpisov, predpisov z oblasti kontroly fúzií a štátnej pomoci, a tiež za vnútornú reorganizáciu Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž;

3.   víta prijatie série aktov, ktoré sú súčasťou modernizačného balíčka, konkrétne iniciatív v oblasti spolupráce medzi rôznymi orgánmi zodpovednými za presadzovanie predpisov hospodárskej súťaže EÚ- Komisie, národných orgánov pre hospodársku súťaž a národných súdov; v tejto súvislosti zastáva názor, že je vhodné pripomenúť aj vymenovanie hlavného ekonóma pre hospodársku súťaž (Chief Competition Economist), posilnenie úlohy vypočúvacieho úradníka (Hearing Officer) a posilnenie kartelovej jednotky, čo skráti čas potrebný na ukončenie prípadov súvisiacich s kartelmi;

4.   vyslovuje poľutovanie nad potrebou obnovy "dočasného obranného mechanizmu" Radou, odôvodňujúc poskytnutie pomoci vo výške až do 100 miliónov eur lodeniciam v Nemecku, Holandsku, Fínsku a Dánsku ako reakciu na nekalú hospodársku súťaž zo strany juhokórejských lodeníc, a očakáva skoré vyriešenie sporu vo Svetovej obchodnej organizácii, a to ešte pred skončením platnosti súčasného mechanizmu v marci 2005;

5.   nalieha na to, aby obmedzený počet prípadov, v ktorých Súdny dvor skúmal rozhodnutia Komisie a ktoré sú odložené, neboli vnímané ako oslabenie dôvery v celkový systém analýz a uplatňovania;

6.   víta vypracovanie konkrétnej kapitoly v správe o politike hospodárskej súťaže, ktorá zdôrazňuje prístup Komisie vo vzťahu k podmienkam, za ktorých môžu členské štáty poskytnúť finančnú podporu tým, ktorým bola zverená prevádzka služieb všeobecného záujmu a v súlade so správou Komisie k Európskej rade v Laeken zo 14. a 15. decembra 2001, Zelenou knihou o službách všeobecného záujmu (KOM(2003)0270) prijatou Komisiou 21. mája 2003 a rozsudkom v prípade Altmark(1), vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na zvýšenie právnej istoty, na určenie díobrej správy a na pomoc národným a regionálnym orgánom pri plnení článkov 87 a 88 zmluvy;

7.   vyzýva Komisiu, aby pokračovala v prehodnocovaní fungovania súdneho systému vo vzťahu k prípadom hospodárskej súťaže s cieľom posúdiť zlepšenia pri urýchľovaní prístupu k spravodlivosti a maximalizovať skúsenosti a znalosti súdnictva z oblasti hospodárskej súťaže;

8.   naďalej podporuje proaktívnejšiu úlohu Parlamentu pri rozvoji politiky hospodárskej súťaže prostredníctvom podporovania spolurozhodovacích právomocí Parlamentu a vyslovuje poľutovanie nad tým, že ani Komisia ani Rada to nedokázali podporiť v návrhu Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu;

9.   víta revíziu predpisov o štátnej pomoci, ktorá preorientovala záujem Komisie na prípady a otázky dôležité pre ďalší rozvoj vnútorného trhu a ktorá zmodernizovala a zjednodušila postup oznamovania a postup podávania sťažností a objasnila aj zásady "de minimis" a výskumu a vývoja;

10.   víta stanovisko Komisie, že štátna podpora pre výskum a vývoj bude predstavovať stimul pre malé a stredné podniky na ich väčšiu účasť na výskume a vývoji a následnú navrhovanú zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 70/2001(2) o štátnej pomoci malým a stredným podnikom s cieľom začleniť doňho pomoc pre výskum a vývoj a upozorňuje Komisiu na rozdielne možnosti a schopnosti jednotlivých členských štátov zúčastňovať sa na týchto programoch;

11.   vyzýva Komisiu, aby ďalej rozvíjala činnosť v oblasti dôsledkov mechanizmov obchodovania s emisiami, kvótami, príspevkami, certifikátmi a úvermi v rámci dohody o Kjótskom protokole na súkromné spoločnosti;

12.   víta environmentálne priateľné kritériá Komisie, ktoré použila pri schválení viacerých systémov environmentálnej pomoci, a vyzýva Komisiu na ďalší rozvoj podmienok transparentnosti takýchto systémov, aby tak mohli slúžiť ako precedens pre iné regióny a členské štáty;

13.   blahoželá Komisii k pozitívnej odozve na predchádzajúce uznesenia Parlamentu vytvorením špecializovanej výkonnej jednotky pre štátnu pomoc (Enforcement Unit for State Aid), poverenej zodpovednosťou za výkon rozhodnutí Komisie, najmä v oblasti vymáhania nezákonne poskytnutej štátnej pomoci;

14.   víta ďalší vývoj výsledkovej tabule štátnej pomoci v internetovom formáte ako dôležitého nástroja transparentnosti a informovania spotrebiteľov o činnosti Komisie;

15.   víta pokrok pri uplatňovaní programu komisára Montiho na modernizáciu protimonopolných predpisov Komisie, ktorý sa viac zameriava na vyšetrovanie a penalizáciu veľkých kartelov, ale zároveň vyjadruje znepokojenie nad tým, že podľa správy o politike hospodárskej súťaže za rok 2003 sa zdá, že nedošlo k výraznejšiemu zníženiu počtu nevyriešených prípadov, ktoré Komisia vyšetruje;

16.   vyjadruje svoje znepokojenie nad pokračujúcim zlyhávaním pri dosahovaní plnej liberalizácie na trhoch EÚ s plynom a elektrinou;

17.   víta iniciatívy Komisie týkajúce sa príslušných trhov, ako napríklad telekomunikácií, a vytvorenie pracovných skupín medzi generálnymi riaditeľstvami pre hospodársku súťaž a informačnú spoločnosť, ktoré budú riadiť konzultačný proces;

18.   víta skutočnosť, že Komisia vymenovala styčného úradníka pre spotrebiteľov s cieľom lepšie rozvíjať a uľahčiť dialóg Komisie so spotrebiteľmi;

19.   je presvedčený, že účinné uplatňovanie politiky hospodárskej súťaže je dôležitým nástrojom na dosiahnutie účinnej trhovej štruktúry, ktorá funguje v záujme spotrebiteľov a má kladný a významný vplyv na ich každodenný život; rád by zdôraznil, že užšia integrácia vnútorného trhu má niekedy za následok, že je prirodzenejšie analyzovať stav hospodárskej súťaže na celom vnútornom trhu, než v jeho jednotlivých častiach (ako tomu bolo v prípade niekoľkých nedávnych rozhodnutí o fúziách) a vyzýva Komisiu, aby predložila jasnejšie usmernenia na svoju interpretáciu pojmu "trh" v takýchto prípadoch;

20.   víta záväzok Komisie na organizovanie Európskych dní hospodárskej súťaže (European Competition Days) ako dôležitej príležitosti na vysvetľovanie kladného vplyvu politiky hospodárskej súťaže pre spotrebiteľov vo všetkých častiach EÚ, ale vyzýva národné orgány, ktoré organizujú tieto konferencie, aby zapájali do programu príprav Európskych dní hospodárskej súťaže aj spotrebiteľské organizácie a národné médiá;

21.   víta nové predpisy Komisie o predaji motorových vozidiel, požaduje výraznejší pokrok pri zmenšovaní výrazných odchýlok v cenách nových motorových vozidiel medzi členskými štátmi a vyslovuje poľutovanie nad terajšími dôkazmi, že tieto rozdiely i naďalej zostávajú dosť výrazné;

22.   požaduje ďalší pokrok vo vzťahu k trhu v oblasti opráv motorových vozidiel, najmä v súvislosti s prístupom k technickým informáciám a jednoduchším získavaním náhradných dielov pre motorové vozidlá;

23.   víta prvky reformy Komisie nariadenia ES o fúziách(3), ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nepodporila niektoré obavy Parlamentu týkajúce sa niektorých prvkov návrhu ohľadom právnej istoty a spravodlivého procesu;

24.   víta reorganizáciu Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre hospodársku súťaž, pokiaľ ide o kontrolu fúzií, najmä reštrukturalizáciu podľa odvetví, posilnenie hospodárskeho hodnotenia a lepšiu vymedzenie úlohy spotrebiteľov;

25.   víta záväzok Komisie pomôcť desiatim novým členským štátom pri rýchlom prispôsobovaní sa pravidlám hospodárskej súťaže, protimonopolným právnym predpisom, a najmä právnej úprave štátnej pomoci a vyzýva Komisiu, aby pokračovala v procese technickej pomoci a spolupráce;

26.   víta záväzok Komisie sledovať politiku rozšírenej bilaterálnej spolupráce s hlavnými obchodnými partnermi Spoločenstva a rozšíriť multilaterálnu spoluprácu v oblasti hospodárskej súťaže; Komisii treba zablahoželať najmä za uzavretie dohôd o spolupráci v otázkach hospodárskej súťaže s USA, Kanadou a Japonskom;

27.   vyzýva Komisiu, aby pokračovala v spolupráci s krajinami OECD, štátmi Ázie (mimoriadna pozornosť by sa mala venovať Číne) a štátmi Latinskej Ameriky;

28.   vyzýva Komisiu, aby pokračovala v rokovaniach s WTO o vzájomnom vplyve politík obchodu a hospodárskej súťaže v duchu deklarácie z Dohy z novembra 2001;

29.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Vec C-280/00 Altmark Trans GmbH and Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrgesellschaft Altmark GmbH, a Oberbundesanwalt beim Budesverwaltungsgericht [2003] Zb. I-7747.
(2) Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33.
(3) Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia