Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2004/2186(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0034/2005

Predkladané texty :

A6-0034/2005

Rozpravy :

PV 21/02/2005 - 16

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0033

Prijaté texty
PDF 455kWORD 147k
Utorok, 22. februára 2005 - Štrasburg
Štátna pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme
P6_TA(2005)0033A6-0034/2005

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o štátnej pomoci vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme (2004/2186(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Komisie o uplatnení článku 86 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme, poskytnutú niektorým podnikom, ktoré boli poverené prevádzkovaním služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme, z 18. februára 2004, ako bol predložený Európskemu parlamentu na zaujatie stanoviska 8. septembra 2004,

–   so zreteľom na návrh smernice Komisie, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi z 18. februára 2004, ako bol predložený Európskemu parlamentu na zaujatie stanoviska 8. septembra 2004,

–   so zreteľom na pracovný dokument Komisie o Rámci Spoločenstva pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme ("Rámec"), ako bol predložený Európskemu parlamentu na zaujatie stanoviska 8. septembra 2004,

–   so zreteľom na články 2, 5, 16, 73, 86, 87 a 88 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o službách vo všeobecnom záujme, najmä na svoje uznesenia: zo 17. decembra 1997 o oznámení Komisie o službách vo všeobecnom záujme v Európe(1); z 18. mája 2000 o návrhu smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Komisie č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi(2); z 13. novembra 2001 o oznámení Komisie "Služby vo všeobecnom záujme v Európe"(3) a svoje uznesenie zo 14. januára 2004 o Zelenej knihe o službách vo všeobecnom záujme(4),

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 69/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES v prípade pomoci de minimis(5),

–   so zreteľom na Zelenú knihu Komisie o službách vo všeobecnom záujme (KOM(2003)0270) a na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Biela kniha o službách vo všeobecnom záujme" (KOM(2004)0374),

–   so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady v Lisabone z 23. a 24. marca 2000, Európskej rady v Laekene z 14. a 15. decembra 2001 a Európskej rady v Barcelone 15. a 16. marca 2002, pričom posledné dve požiadali Európsku komisiu, aby sprehľadnila režim poskytovania štátnej pomoci v rámci článku 86 ods. 2 zmluvy,

–   so zreteľom na správu z novembra 2004, ktorú predložila skupina na vysokej úrovni pod predsedníctvom Wima Koka, ktorá sa týkala lisabonskej stratégie s názvom "Prijať výzvy - Lisabonská stratégia rastu a zamestnanosti"(6),

–   so zreteľom na články I-3, I-5, II-96, III-122, III-166, III-167, III-238 Zmluvy zakladajúcej ústavu pre Európu, ako ju podpísali členské štáty v Ríme 29. októbra 2004,

–   so zreteľom na judikatúru Európskeho súdneho dvora, ktorá sa týka služieb vo všeobecnom záujme, a najmä na rozsudok vo veci Altmark z 24. júla 2003(7),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 29. septembra 2004,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. októbra 2004,

–   so zreteľom na článok 45 a 112 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0034/2005),

A.   keďže vysokokvalitné služby vo všeobecnom záujme (SVZ) prístupné pre všetkých, nie sú len významným prvkom sociálnej a hospodárskej súdržnosti ale môžu vo veľkej miere prispievať aj ku konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva,

B.   keďže Zmluva zakladajúca ústavu pre Európu uznáva právo miestnych úradov na samosprávu (článok I-5) a za celkový cieľ Únie (článok I-3) stanovuje územnú súdržnosť,

C.   keďže záujem občana, ako užívateľa (služieb) a daňového poplatníka, musí byť vedúcou zásadou; keďže náhrada pre podniky, ktoré poskytujú SVZ sa musí poskytovať na účel zabezpečenia vysokokvalitných, prístupných a cenovo dostupných služieb; ďalšie ciele je nutné dosiahnuť prostredníctvom inej formy podpory,

D.   keďže, bez toho aby boli dotknuté existujúce pravidlá vnútorného trhu, miestne služby vo verejnom záujme sú vykonávané na základe rozhodnutí prijatých orgánmi s demokratickou legitimitou, ktoré sú úzko späté s občanmi a ktoré schopné primeraným a inovatívnym spôsobom reagovať na potreby občanov,

E.   keďže vnútorný trh, liberalizácia a dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže viedli v konečnom dôsledku k zlepšenému prístupu k SVZ, novým službám s väčším výberom, lepšej kvalite a nižším cenám pre spotrebiteľov,

F.   keďže s ohľadom na politiku založenú na faktoch by Komisia mala predložiť spoľahlivé a podrobné hodnotenie procesu liberalizácie po zohľadnení stanoviska všetkých zúčastnených strán (užívateľov, miestnych orgánov, podnikov, atď.),

G.   keďže celková výška štátnej pomoci, ktorá bola každoročne poskytnutá v rámci Európskej únie sa rovná viac ako 50% ročného rozpočtu Európskej únie aj podľa najkonzervatívnejších odhadov; keďže štátna pomoc má vplyv na verejné financie, hospodársku súťaž a schopnosť súkromných podnikov investovať v globalizovanom hospodárskom prostredí; keďže štátna pomoc vo forme náhrady pochádza z daní európskych daňových poplatníkov a musí sa preto využívať zodpovedne a účelne,

H.   keďže však nie je vždy možné jasne rozlíšiť dve samostatné kategórie služieb, konkrétne SVZ a služby vo všeobecnom hospodárskom záujme (SVHZ), keďže kvalifikácia "nehospodársky" má dva aspekty: cieľ a účel služby a právna forma poskytovateľa (verejný, súkromný, iný) a hospodárske prostredie, v ktorom pôsobí (voľný trh, regulovaný trh, štátny monopol, atď.); keďže v oboch týchto aspektoch je medzi členskými štátmi veľký rozdiel, v dôsledku čoho je určenie jednotnej európskej definície nemožné a v rozpore so zásadami subsidiarity a samosprávy; keďže na praktické a operatívne účely je potrebné stanoviť kritériá na určenie, aké výnimky môžu byť za určitých okolností udelené z pravidiel hospodárskej súťaže; keďže kvalifikácia "nehospodársky" musí spočívať na kritériách týkajúcich sa na jednej strane účelu služby a na druhej strane poskytovateľa služby a hospodárskeho prostredia,

I.   keďže orgány verejnej moci si naďalej ponechávajú výhradnú zodpovednosť za stanovenie rámcových kritérií a podmienok na poskytovanie služieb bez ohľadu na právne postavenie poskytovateľa služby, ako aj na skutočnosť, či je táto služba poskytovaná v prostredí voľnej hospodárskej súťaže,

J.   keďže definovanie rámcových kritérií a podmienok pre SVZ, ako aj očakávaná úroveň poskytovanej služby vo veľkej miere závisí od vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych tradícií a preto to mali o nich rozhodovať príslušné vnútroštátne orgány, v kontexte ich práva na samosprávu a bez toho, aby boli dotknuté súčasné pravidlá vnútorného trhu, aj regionálne alebo miestne orgány, pokiaľ je v primeranej miere zohľadnený vnútorný trh a záujmy spotrebiteľa na základe politiky EÚ v oblasti hospodárskej súťaže,

K.   keďže takáto služba by sa mala zadávať prostredníctvom úradného aktu, ktorý by podrobne informoval o povinnostiach služby, aby sa tak zabezpečilo, že výhradne uznané SVZ budú mať prospech z navrhovaných opatrení,

L.   keďže zadanie prostredníctvom úradného aktu musí spĺňať kritériá transparentnosti a musí byť založené na rovnakých podmienkach pre všetkých uchádzačov,

M.   keďže pojem náhrada v sebe zahŕňa akýkoľvek typ pomoci, v hotovosti alebo vo forme fyzických alebo ľudských zdrojov, alebo založenej na právnom ustanovení alebo na právnej povahe postavenia príjemcu s ohľadom na financovanie zmluvy,

N.   keďže návrh Komisie sa uplatňuje iba na prípady, ktoré nespĺňajú štyri kritériá definované Európskym súdnym dvorom v rozhodnutí v prípade Altmark; keďže náhrada sa nepovažuje za štátnu pomoc, ak sú tieto štyri kritériá splnené,

O.   keďže výška náhrady nesmie prekročiť sumu nevyhnutnú na prevádzkovanie služby a nesmie sa použiť na financovanie činností, ktoré nesúvisia s danou službou (tzv. krížové dotácie),

P.   keďže náhrada musí byť dostupná všetkým poskytovateľom služieb, ktorí boli poverení poskytovaním SVZ, a to bez ohľadu na ich právne postavenie

Q.   keďže poskytovanie štátnej pomoci monopolným subjektom predstavuje zvyčajne prekážku dobre fungujúceho trhu a musí byť preto dôkladne preskúmané a odôvodnené,

R.   keďže služby, za ktoré sa poskytuje náhrada alebo štátna pomoc za navrhovaných podmienok, by mali byť zadávané buď na základe spravodlivého a transparentného výberového konania alebo prostredníctvom úradného aktu, ktorý môže mať v závislosti na právnom poriadku členského štátu formu jedného alebo viacerých legislatívnych alebo regulačných nástrojov alebo zmluvy,

S.   keďže je ťažké posúdiť rozsah a vplyv návrhov bez poskytnutia údajov o počte podnikov, celkovej sume štátnej pomoci a celkovom administratívnom zaťažení,

T.   keďže odôvodnenie poskytovania štátnej pomoci alebo štátnej náhrady podnikom zodpovedným za SVZ by sa malo pravidelne vo vhodných intervaloch kontrolovať vzhľadom na skutočnosť, že sa objavujú nové služby, alebo naopak služby zanikajú alebo sa poskytujú vďaka technologickému pokroku a zmenám v spoločnosti novými prostriedkami,

U.   keďže sú potrebné účinné a prísne kontroly poskytovania štátnej pomoci alebo náhrady, aby sa zabezpečila spravodlivá hospodárska súťaž a transparentnosť a aby sa zabránilo diskriminácii,

V.   keďže pri uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality by sa mala Komisia zamerať na kontrolu porušení, ktoré majú výrazný vplyv na vnútorný trh, keďže miestne služby vo verejnom záujme za normálnych okolností nemajú vplyv na cezhraničný obchod,

Vo všeobecnosti

1.   víta návrhy Komisie a schvaľuje ciele znížiť zbytočnú byrokraciu, ako aj zabezpečiť právne objasnenie; konštatuje že, ako to uviedla Komisia vo svojej Bielej knihe o službách všeobecného záujmu, toto právne objasnenie musí obsahovať definíciu toho, kedy náhrada nepredstavuje štátnu pomoc; avšak vyzýva Komisiu, aby jasne stanovila to, čo nepredstavuje štátnu pomoc;

2.   odporúča, aby sa bezodkladne začali uplatňovať opatrenia, aby sa tak minimalizovala právna medzera, ktorá existuje medzi vyhlásením rozsudku v prípade Altmark a dátumom, kedy majú navrhované opatrenia nadobudnúť účinnosť, zastáva názor, že majúc odloženú účinnosť, tieto opatrenia by sa mali uplatňovať na všetky prípady poskytnutia štátnej pomoci, ktorá bola poskytnutá po vyhlásení rozsudku v prípade Altmark ktorá spĺňa podmienky uvedené v článkoch 1 a 2 tohto rozhodnutia; zastáva názor, že štátna pomoc, ktorá nespĺňa tieto podmienky, by mala byť posudzovaná v súlade s príslušnými rámcovými smernicami, usmerneniami a stanoviskami;

3.   žiada Komisiu, aby v dostatočnej miere objasnila všetky právne následky a vzájomné pôsobenie navrhovaných nástrojov, ako aj ich zlučiteľnosť s existujúcimi predpismi EÚ v oblasti verejného obstarávania a s ohľadom na právne predpisy EÚ, ktoré sú typické pre danú oblasť;

4.   žiada Komisiu, aby objasnila právny štatút Rámca, aj s cieľom umožniť Európskemu parlamentu zúčastniť sa v plnej miere na tejto výsostne politickej diskusii;

5.   zdôrazňuje, že kritériá vyplývajúce z rozhodnutia v prípade Altmark sa musia ešte viac prepracovať a objasniť, najmä štvrté kritérium a jeho definícia priemerného, dobre spravovaného podniku; žiada preto Komisiu, aby dokončila prácu na oznámení obsahujúcom výklad rozhodnutia v prípade Altmark; navrhuje zavedenie postupu referenčného porovnávania, spojeného s potrebnou konzultáciou so zúčastnenými subjektmi, aby sa ujasnili tieto kritériá na účel dosiahnutia právnej istoty;

Vzhľadom na Rámec

6.   schvaľuje všeobecný prístup Komisie v tomto Rámci;

7.   víta plánované vyňatie systémov verejnoprávneho vysielania (bod 4) a tým uznanie osobitného charakteru verejnoprávneho vysielania v porovnaní s inými SVHZ a právomocí členských štátov, stanovených Amsterdamským protokolom;

8.   víta skutočnosť, že Komisia sa rozhodla prekonzultovať s Európskym parlamentom navrhovaný Rámec;

9.   zdôrazňuje, že orgány s príslušnou demokratickou legitimitou, konkrétne vnútroštátne, regionálne a miestne úrady, by mali zodpovedať za definovanie SVHZ, ako aj za plnenie povinností pri hodnotení poskytovateľov služieb, ktorý sú poverení ich vykonávaním;

10.   zdôrazňuje potrebu širokej diskusie, najmä s dôrazom na užívateľov, tak pri definovaní záväzkov zo služby, ako aj pri hodnotení, či boli tieto záväzky splnené poskytovateľom služby; domnieva sa, že štátna pomoc sa môže použiť na poskytovanie konkrétnej služby, spokojnosť užívateľa je hlavným dôvodom na jej poskytnutie;

11.   požaduje striktné uplatňovanie pravidiel pre podniky využívajúce prebytky z náhrad na financovanie ďalších SVHZ, ktoré poskytuje ten istý podnik, takýto prevod musí byť zaznamenaný v podnikovom účtovníctve a musí byť vykonaný v súlade s princípmi stanovenými Rámcom; členské štáty musia zabezpečiť, že takéto prevody podliehajú riadnej kontrole; mali by sa uplatňovať pravidlá transparentnosti stanovené smernicou Komisie 80/723/EHS(8);

12.   zdôrazňuje, že bod 22 (akékoľvek prebytky z náhrad poskytnutých verejnému podniku sa môžu použiť štátom v rámci jeho právomoci akcionára na prílev finančných prostriedkov do tohto podniku) zrejme nie je v súlade so zásadou neutrality; navrhuje, aby bol prepracovaný tak, aby sa týkal všetkých poskytovateľov bez ohľadu na ich právnu formu;

13.   konštatuje, že pojem "podnik" znamená akúkoľvek právnickú osobu ktorá vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na právne postavenie alebo spôsob financovania tejto právnickej osoby; pojem "verejný podnik" znamená akýkoľvek podnik, v ktorom verejné úrady priamo alebo nepriamo vykonávajú dominantný vplyv prostredníctvom vlastníctva, finančnej účasti alebo pravidiel, ktorými sa tento podnik riadi, ako je to definované v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice 80/723/EHS;

14.   domnieva sa, že rámec by mal zostať v platnosti štyri roky po nadobudnutí účinnosti, podporuje politiku založenú na faktoch a z toho dôvodu by obnovenie platnosti rámca malo byť podmienené jeho prehodnotením vrátane rozsiahleho hodnotenia dopadov, založeného na faktických informáciách a rozsiahlych konzultáciách, s osobitným dôrazom na užívateľov, príslušné informácie by mali byť sprístupnené Európskemu parlamentu;

15.   víta najmä bod 11 Rámca, týkajúci sa sociálnych poplatkov;

Vzhľadom na návrh rozhodnutia o uplatňovaní čl. 86 zmluvy

16.   požaduje, aby Komisia jasne definovala rozsah uplatňovania návrhu rozhodnutia;

17.   navrhuje, aby "malé" SVHZ boli definované ako podniky, ktoré významne nevplývajú na rozvoj obchodu a hospodárskej súťaže, pretože ich obrat je obmedzený alebo pôsobia predovšetkým na miestnej úrovni;

18.   trvá na tom, že tam, kde možno poskytnúť štátnu pomoc pre SVZ, takéto služby by mali byť vybraté buď v spravodlivom a transparentnom výberovom konaní, pričom sa objektívne stanoví suma tejto pomoci alebo prostredníctvom úradného aktu, ktorý môže mať v závislosti na právnom poriadku členského štátu formu jedného alebo viacerých legislatívnych alebo regulačných nástrojov alebo zmluvy;

19.   zastáva názor, že hranica na vyňatie náhrad za poskytovanie verejných služieb z požiadaviek oznámenia by mala byť dostatočne vysoká na to, aby sa zabezpečila primeraná flexibilita a minimálne administratívne zaťaženie bez toho, aby bola zbytočne narušená hospodárska súťaž; súhlasí v zásade s odkazmi, ktoré navrhla Komisia, t.j. na štandardnú definíciu MSP a hranicu pre náhradu;

20.   domnieva sa, že rozhodnutie by malo zostať v platnosti štyri roky po nadobudnutí účinnosti, obhajuje politiku založenú na faktoch a preto navrhuje uskutočnenie obnovenia rozhodnutia podliehajúcemu rozsiahlemu hodnoteniu jeho dopadov na základe informácií a konzultácií, s osobitným dôrazom na užívateľov; príslušné informácie by mali byť sprístupnené Európskemu parlamentu;

21.   žiada Komisiu, aby jasne stanovila, či sa hranica obratu vzťahuje na podnik ako celok, alebo na jeho jednotlivé činnosti;

22.   požaduje vytvorenie dodatočných ustanovení, aby sa tak vyhlo riziku rozdelenia väčších podnikov na menšie právnické osoby s cieľom obísť hranicu; to isté sa týka odvetví, ktoré pozostávajú z mnohých malých poskytovateľov, avšak v podstate fungujú ako jeden prevádzkovateľ;

23.   berie na vedomie, že do rozsahu uplatňovania rozhodnutia patria aj nemocnice a domovy sociálnych služieb, i keď rozsiahla pomoc môže viesť k narušeniu hospodárskej súťaže aj v týchto oblastiach;poukazuje na to, že aj tieto odvetvia sú zaujímavé pre súkromných prevádzkovateľov; takisto poukazuje na to, že poskytovanie podpory môže mať škodlivý vplyv na hospodársku súťaž; vzhľadom na túto skutočnosť zastáva názor, že dohodnuté pravidlá transparentnosti a povinnosť každého členského štátu predložiť podrobný opis spôsobu organizácie a financovania nemocníc a podnikov, ktoré zabezpečujú sociálne bývanie by sa mali dôsledne uplatňovať;

24.   žiada Komisiu, aby objasnila, podľa akých zásad bude postupovať pri hodnotení jednotlivých prípadov;

25.   konštatuje že, v oblasti dopravy by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať len na náhrady za služby poskytované vo verejnom záujme pre námorné a letecké spojenie s ostrovmi a pre námorné a letecké spojenie so vzdialenými a izolovanými osadami, poskytované v súlade s pravidlami odvetvia, na ktorých ročná premávka nepresahuje 300 000 cestujúcich;

Vzhľadom na návrh smernice o transparentnosti

26.   súhlasí s Komisiou, že kritériá rozhodnutia v prípade Altmark si vyžadujú bližšie objasnenie; zdôrazňuje však, že rozsah uplatňovania smernice o transparentnosti, ktorá je súčasťou právnych predpisov o štátnej pomoci a slúži výhradne na kontrolu ich uplatňovania, nesmie vo svojej podstate presahovať problematiku štátnej pomoci a súhlasí s Komisiou, že podniky, ktorým sa poskytujú náhrady v súlade s kritériami vyplývajúcimi z rozhodnutia v prípade Altmark, nesmú byť vyňaté z požiadavky na vedenie samostatných účtov;

27.   berie na vedomie, že vznikla časová medzera medzi vyhlásením rozsudku v prípade Altmark (júl 2003), navrhovaným Rámcom a rozhodnutím (prvá polovica roku 2005) a časovou lehotou na to, aby členské štáty postupovali v súlade so smernicou o transparentnosti (viac ako12 mesiacov po jej uverejnení v Úradnom vestníku); požaduje od Komisie objasnenie v súvislosti s ustanoveniami platnými počas tohto obdobia a možnými medzerami;

Zmeny

28.   vyzýva Komisiu, aby zohľadnila tieto zmeny návrhu jej rozhodnutia o uplatnení článku 86 zmluvy na štátnu pomoc vo forme náhrady za služby poskytované vo verejnom záujme, poskytnutej niektorým podnikom, ktoré boli poverené prevádzkovaním služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme:

Návrh rozhodnutia   Zmeny Parlamentu
Zmena 1
Odôvodnenie 2a (nové)
2a. "Podnikom" sa rozumie akýkoľvek právny subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na právne postavenie tohto subjektu a spôsob, akým je financovaný. "Verejný podnik" sa definuje podľa článku 2 ods. 1 písm.b) smernice Komisie 80/723/EHS z 25. júna 1980 o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi 1.
__________
1 Ú. v. ES L 195, 29.7.1980, s. 35. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2000/52/ES (Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 75).
Zmena 2
Článok 1 bod (i)
(i) náhrada za poskytovanie služieb vo verejnom záujme pre podniky, ktorých čistý ročný obrat zo všetkých činností nedosahuje [.]* počas dvoch finančných rokov predchádzajúcich roku , v ktorom im bolo zadané poskytovanie SVHZ a s ročnou náhradou za poskytovanie uvedenej služby menšou ako [.]. Pre určenie hornej hranice ročnej náhrady je možné použiť ročný priemer predstavujúci súčasnú hodnotu náhrady poskytovanej počas zmluvného obdobia alebo počas piatich rokov. Pre úverové inštitúcie sa horná hranica vo výške [.] nahrádza hornou hranicou vo výške [.], v zmysle celkovej bilancie;
(i) náhrada za poskytovanie služieb vo verejnom záujme pre podniky, ktorých čistý ročný obrat zo všetkých činností nedosahuje 50 miliónov EUR počas dvoch finančných rokov predchádzajúcich roku , v ktorom im bolo zadané poskytovanie SVHZ a s ročnou náhradou za poskytovanie uvedenej služby menšou ako 15 miliónov EUR. Pre určenie hornej hranice ročnej náhrady je možné použiť ročný priemer predstavujúci súčasnú hodnotu náhrady poskytovanej počas zmluvného obdobia alebo počas piatich rokov. Pre úverové inštitúcie sa horná hranica vo výške 50 miliónov EUR nahrádza hornou hranicou vo výške 800 miliónov EUR, v zmysle celkovej bilancie;
Zmena 3
Článok 1 bod (ii)
(ii) náhrada za poskytovanie služieb vo verejnom záujme poskytnutá nemocniciam, ktorých činnosť zahŕňa služby vo všeobecnom hospodárskom záujme;
(ii) náhrada za poskytovanie služieb vo verejnom záujme poskytnutá nemocniciam, ktorých činnosť zahŕňa služby vo všeobecnom hospodárskom záujme, za predpokladu, že príslušný členský štát predloží Komisii podrobný popis spôsobu organizácie a financovania nemocničného odvetvia v danom členskom štáte, aby mala Komisia možnosť posúdiť, či je táto náhrada v súlade so zmluvou. Príslušný členský štát informuje Komisiu o akýchkoľvek zmenách organizácie alebo financovania tohto odvetvia.
Zmena 4
Článok 1 bod (iii)
(iii) náhrada za poskytovanie služieb vo verejnom záujme pre podniky poskytujúce sociálne bývanie, ktorých činnosť zahŕňa služby vo všeobecnom hospodárskom záujme;
(iii) náhrada za poskytovanie služieb vo verejnom záujme pre podniky poskytujúce sociálne bývanie, ktorých činnosť zahŕňa služby vo všeobecnom hospodárskom záujme za predpokladu, že členský štát predloží Komisii podrobný popis spôsobu organizácie a financovania podnikov poskytujúcich sociálne bývanie v danom členskom štáte, aby mala Komisia možnosť posúdiť, či je táto náhrada v súlade so zmluvou. Príslušný členský štát informuje Komisiu o akýchkoľvek zmenách organizácie alebo financovania takýchto podnikov.
Zmena 5
Článok 1 bod (iv)
(iv) v oblasti dopravy platí toto rozhodnutie len na náhradu za poskytovanie služieb vo verejnom záujme v oblasti námorných spojení s ostrovmi, ktorá bola poskytnutá v súlade s pravidlami odvetvia, podľa ktorých nie je prepravených viac ako 100.000 cestujúcich ročne.
(iv) v oblasti dopravy platí toto rozhodnutie len na náhradu za poskytovanie služieb vo verejnom záujme v oblasti námorných a leteckých spojení s ostrovmi a námorných, leteckých a cestných spojení s odľahlými a izolovanými osadami, ktorá bola poskytnutá v súlade s pravidlami odvetvia, podľa ktorých nie je prepravených viac ako 300 000 cestujúcich ročne.
Zmena 6
Článok 1, odsek 1 a (nový)
1a. Toto rozhodnutie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté pravidlá stanovené v článkoch 81 a 82 zmluvy.
Zmena 7
Článok 2
Pokiaľ predstavuje štátnu pomoc, náhrada za verejné služby, ktorá spĺňa podmienky stanovené týmto Rozhodnutím je kompatibilná so spoločným trhom a bude vyňatá z oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, bez toho, aby bola dotknutá existencia prísnejších opatrení týkajúcich sa záväzkov verejnej služby ako sú obsiahnuté v odvetvovej legislatíve Spoločenstva.
Pokiaľ predstavuje štátnu pomoc, náhrada za verejné služby, ktorá spĺňa podmienky stanovené týmto Rozhodnutím je kompatibilná so spoločným trhom a bude vyňatá z oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, bez toho, aby bola dotknutá existencia opatrení týkajúcich sa záväzkov verejnej služby ako sú obsiahnuté v odvetvovej legislatíve Spoločenstva.
Zmena 8
Článok 4 úvod
S cieľom mať prospech z tohto rozhodnutia, poverenie na vykonávanie služby vo verejnom záujme by malo byť udelené na základe úradného aktu, ktorý môže mať v závislosti na právnom poriadku členských štátov formu jedného alebo viacerých legislatívnych alebo regulačných nástrojov alebo zmluvy. Akt určuje najmä:
S cieľom mať prospech z tohto rozhodnutia, poverenie na vykonávanie služby vo verejnom záujme by malo byť udelené buď prostredníctvom spravodlivého a transparentného výberového konania alebo na základe úradného aktu, ktorý môže mať v závislosti na právnom poriadku členských štátov formu jedného alebo viacerých legislatívnych alebo regulačných nástrojov alebo zmluvy. Akt určuje najmä:
Zmena 9
Článok 4 bod. b a (nový)
(ba) verejná potreba, ktorá inak nie je adekvátne naplnená, uspokojená takýmto konaním.
Zmena 10
Článok 4 odsek 1 a (nový)
Pri definovaní záväzkov zo služby vo verejnom záujme, a vyhodnotení, či sú tieto záväzky splnené príslušnými podnikmi, členské štáty by mali navzájom konzultovať, s osobitným dôrazom na užívateľov.
Zmena 11
Článok 4 odsek 1 b (nový)
S cieľom mať prospech z tohto rozhodnutia, zadanie vykonávania služby vo verejnom záujme by malo byť vykonané na základe spravodlivého a transparentného výberového konania.
Zmena 12
Článok 7 a (nový)
Článok 7a
Toto rozhodnutie zostáva v platnosti po dobu štyroch rokov po jeho vstupe do platnosti. Obnovenie platnosti tohto rozhodnutia podlieha rozsiahlemu prehodnoteniu, vrátane rozsiahleho vyhodnotenia dopadov, založeného na faktických informáciách a širokej konzultácii, s osobitným dôrazom na užívateľov. Príslušné informácie majú byť sprístupnené Európskemu parlamentu.

29.   . vyzýva Komisiu, aby zohľadnila tieto úpravy vo svojom pracovnom dokumente o Rámci Spoločenstva pre štátnu pomoc vo forme náhrad za služby vo verejnom záujme:

Pracovný dokument Komisie o Rámci Spoločenstva   Zmeny Parlamentu
Zmena 13
Bod 3 a (nový)
3a. Tento Rámec sa tiež uplatňuje na všetku štátnu pomoc poskytnutú po vyhlásení rozsudku v prípade Almark, a ktorá spĺňa podmienky stanovené v článkoch 1 a 2 rozhodnutia. Štátna pomoc, ktorá nespĺňa tieto podmienky má byť posudzovaná v súlade s príslušnými rámcovými smernicami, usmerneniami a stanoviskami.
Zmena 14
Bod 4
Ustanovenia tohto Rámca sa uplatňujú bez toho aby boli dotknuté prísnejšie osobitné ustanovenia týkajúce sa záväzkov zo služieb vo verejnom záujme, obsiahnuté v odvetvovej legislatíve a opatreniach Spoločenstva. Neuplatňujú sa na verejnoprávne vysielanie na ktoré sa vzťahuje oznámenie Komisie o uplatnení pravidiel štátnej pomoci na verejnoprávne vysielanie.
Ustanovenia tohto Rámca sa uplatňujú bez toho aby boli dotknuté osobitné ustanovenia týkajúce sa záväzkov zo služieb vo verejnom záujme, obsiahnuté v odvetvovej legislatíve a opatreniach Spoločenstva. Neuplatňujú sa na verejnoprávne vysielanie na ktoré sa vzťahuje oznámenie Komisie o uplatnení pravidiel štátnej pomoci na verejnoprávne vysielanie.
Zmena 15
Bod 7 a (nový)
7a. Pojem náhrada v sebe zahŕňa všetky druhy pomoci, či už poskytovanej v hotovosti alebo fyzicky alebo prostredníctvom ľudských zdrojov. Výhody vyplývajúce z právnych ustanovení alebo z právneho postavenia prijímateľa by mali byť zohľadnené pri vyhodnocovaní potreby poskytnutia náhrady.
Zmena 16
Bod 8
Z judikatúry vyplýva, že pri nedostatku pravidiel Spoločenstva v tejto oblasti majú členské štáty veľkú právomoc rozhodnúť o charaktere služieb, ktoré môžu byť klasifikované ako SVHZ. Za týchto okolností je preto úlohou Komisie zaistiť, že tieto opatrenia sú uplatňované bez zrejmej chyby. Z článku 86 ods. 2 vyplýva, že podniky poverené vykonávaním SVHZ, sú podniky poverené "zvláštnou úlohou".
Z judikatúry vyplýva, že pri nedostatku pravidiel Spoločenstva v tejto oblasti majú členské štáty veľkú právomoc rozhodnúť o charaktere služieb, ktoré môžu byť klasifikované ako SVHZ. Pri definovaní záväzkov zo služby vo verejnom záujme, a vyhodnotení, či sú tieto záväzky splnené príslušnými podnikmi, by členské štáty mali navzájom konzultovať, s osobitným dôrazom na užívateľov. Za týchto okolností je preto úlohou Komisie zaistiť, že tieto opatrenia sú uplatňované bez zrejmej chyby. Z článku 86 ods. 2 vyplýva, že podniky poverené vykonávaním SVHZ, sú podniky poverené "zvláštnou úlohou".
Zmena 17
Bod 8 a (nový)
8a. "Podnikom" sa rozumie akýkoľvek právny subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právne postavenie alebo spôsob financovania; "Verejný podnik" označuje každý podnik, na ktorý môžu mať verejné orgány, a to priamo alebo nepriamo, dominantný vplyv prostredníctvom jeho vlastníckeho práva, finančnej účasti alebo pravidiel, ktorými sa riadi, ako je to uvedené v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice Komisie 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi1.
---
¹ Ú. v. ES L 195, 29.7.1980, s. 35. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2000/52/ES (Ú. v ES. L 193, 29.7.2000, s. 75).
Zmena 18
Bod 10 úvod
Poverenie na vykonávanie služby vo verejnom záujme musí byť udelené na základe úradného aktu, ktorý môže mať v závislosti na právnom poriadku členských štátov formu jedného alebo viacerých legislatívnych alebo regulačných nástrojov alebo zmluvy. Rovnako môže byť stanovené prostredníctvom niekoľkých aktov. Akt alebo séria aktov musí okrem iného vymedziť:
Poverenie na vykonávanie verejnej služby musí byť udelené buď prostredníctvom spravodlivého a transparentného výberového konania alebo na základe úradného aktu, ktorý môže mať v závislosti na právnom poriadku členských štátov formu jedného alebo viacerých legislatívnych alebo regulačných nástrojov alebo zmluvy. Rovnako môže byť stanovené prostredníctvom niekoľkých aktov. Akt alebo séria aktov musí okrem iného vymedzovať:
Zmena 19
Bod 11 a (nový)
11a. Ak má byť štátna pomoc poskytnutá pre SVHZ, podniky poskytujúce takéto služby by mali byť vybraté v spravodlivom a transparentnom výberovom konaní, pričom sa objektívne stanoví výška tejto pomoci.
Zmena 20
Bod 11 b (nový)
11b. Štátne orgány si pre všetky prípady ponechávajú výhradnú a hlavnú zodpovednosť za vytvorenie rámca kritérií a podmienok pre poskytovanie služieb, bez ohľadu na právne postavenie poskytovateľa, ako aj skutočnosť, či je táto služba poskytovaná na základe voľnej hospodárskej súťaže.
Zmena 21
Bod 11 c (nový)
11c. Pri definovaní záväzkov zo služby vo verejnom záujme, a vyhodnotení, či sú tieto záväzky splnené príslušnými podnikmi, by členské štáty mali navzájom konzultovať, s osobitným dôrazom na užívateľov.
Zmena 22
Bod 21
Akékoľvek prebytky z náhrad sa môžu použiť na financovanie iných SVHZ poskytovaných rovnakým podnikom, ale takýto prevod musí byť zaznamenaný v podnikovom účtovníctve.
Akékoľvek prebytky z náhrad sa môžu použiť na financovanie iných SVHZ poskytovaných rovnakým podnikom, ale tento postup musí byť zaznamenaný v podnikovom účtovníctve a vykonaný v súlade s pravidlami a zásadami stanovenými v tomto Rámci. Členské štáty zabezpečia, aby takéto prevody podliehali náležitej kontrole. Uplatňujú sa pravidlá transparentnosti podľa smernice 80/723/EHS.
Zmena 23
Bod 22
V prípadoch, v ktorých sa náhrada poskytuje verejnému podniku môže štát použiť akékoľvek prebytky z náhrad v rámci svojho postavenia vlastníka na prílev financií do tohto podniku za predpokladu, že je splnená podmienka týkajúca sa súkromných investorov. Toto však musí prebiehať v súlade so zvyčajnými obchodnými praktikami, t. j. vo forme zvýšenia imania alebo poskytnutia úveru a musí to byť v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi, najmä v oblasti obchodu a daní. Tieto operácie musia byť jasne označené v účtovnej súvahe prijímateľa a musia byť výsledkom formálneho rozhodnutia verejných orgánov. Toto rozhodnutie musí stanoviť presný účel, na ktorý budú financie použité. Ak napriek tomu prílev financií zo strany štátu nebude v súlade s podmienkou týkajúcou sa súkromných investorov, Komisia o ňom musí byť informovaná v súlade s článkom 88 ods. 3 zmluvy.
V prípadoch, v ktorých sa náhrada poskytuje podniku nezávisle od jeho právnej formy,môže štát použiť akékoľvek prebytky z náhrad v rámci svojho postavenia vlastníka na prílev financií do tohto podniku za predpokladu, že je splnená podmienka týkajúca sa súkromných investorov. Toto však musí prebiehať v súlade so zvyčajnými obchodnými praktikami, t. j. vo forme zvýšenia imania alebo poskytnutia úveru a musí to byť v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi, najmä v oblasti obchodu a daní. Tieto operácie musia byť jasne označené v účtovnej súvahe prijímateľa a musia byť výsledkom formálneho rozhodnutia verejných orgánov. Toto rozhodnutie musí stanoviť presný účel, na ktorý budú financie použité. Ak napriek tomu prílev financií zo strany štátu nebude v súlade s podmienkou týkajúcou sa súkromných investorov, Komisia o ňom musí byť informovaná v súlade s článkom 88 ods. 3 zmluvy
Zmena 24
Bod 24
Tento Rámec sa bude uplatňovať od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Jeho platnosť skončí 31. decembra 2007. Komisia môže z vážnych dôvodov v súvislosti s rozvojom spoločného trhu pozmeniť a doplniť tento Rámec pred 31. decembrom 2007 po konzultáciách s členskými štátmi.
Tento Rámec sa bude uplatňovať od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Jeho platnosť skončí po uplynutí štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti. Komisia môže z vážnych dôvodov v súvislosti s rozvojom spoločného trhu pozmeniť a doplniť tento Rámec pred skončením jeho platnosti, po konzultáciách s členskými štátmi. Obnovenie Rámca podlieha jeho prehodnoteniu, vrátane rozsiahleho hodnotenia jeho dopadov, založeného na faktických informáciách poskytnutých Komisiou na základe údajov od členských štátov. Tieto informácie budú sprístupnené Európskemu parlamentu.

30.  Poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES C 14, 19.1.1998, s. 74.
(2)2 Ú. v. ES C 59, 23.2.2001, s. 238.
(3)3 Ú. v. ES C 140 E, 13.6.2002, s. 153.
(4)4 Ú. v. EÚ C 92 E, 16.4.2004, s.294.
(5)5 Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 30.
(6) http://europa.eu.int/growthandjobs/group/index_en.html
(7) Vec C-280/00 Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH a Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht [2003] Zb. I-7747.
(8) Ú. v. ES L 195, 29.7.1980, s. 35

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia