Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2004/2269(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0026/2005

Indgivne tekster :

A6-0026/2005

Forhandlinger :

PV 22/02/2005 - 4

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0034

Vedtagne tekster
PDF 137kWORD 45k
Tirsdag den 22. februar 2005 - Strasbourg
Overordnede retningslinjer for den økonomiske politik
P6_TA(2005)0034A6-0026/2005

Europa-Parlamentets beslutning om den økonomiske situation i EU - den foreløbige rapport om de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik (2004/2269(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens henstilling af 24. april 2003 om de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politik (for perioden 2003-2005) (KOM(2003)0170),

-   der henviser til Kommissionens henstilling af 7. april 2004 om 2004-opdateringen af de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politik (for perioden 2003-2005) (KOM(2004)0238),

-   der henviser til Kommissionens økonomiske prognoser fra efteråret 2004 for euroområdet og Den Europæiske Union (2004-2006),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. februar 2005 til Det Europæiske Råds forårsmøde "Vækst og beskæftigelse: en fælles opgave - Et nyt afsæt for Lissabon-strategien" (KOM(2005)0024),

-   der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møder i Lissabon den 23.-24. marts 2000, i Göteborg den 15.-16. juni 2001 og i Barcelona den 15.-16. marts 2002,

-   der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møder i Bruxelles den 20.-21. marts 2003, den 16.-17. oktober 2003, den 25.-26. marts 2004 og den 4.-5. november 2004,

-   der henviser til rapporten "Facing the Challenge" fra gruppen på højt plan med Wim Kok som formand,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. november 2003 "Et europæisk vækstinitiativ - Investering i net og viden med henblik på vækst og beskæftigelse - Endelig rapport til Det Europæiske Råd" (KOM(2003)0690),

-   der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 30. oktober 2003 om status over EØSU's erfaringer med at evaluere indvirkningen af strukturreformer i EU på det økonomiske og sociale område og på beskæftigelsen(1),

-   der henviser til sine beslutninger af 12. marts 2003 om status over den europæiske økonomi - forberedende betænkning med henblik på Kommissionens henstilling om de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik(2), af 15. maj 2003 om de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politik for 2003-2005(3) og af 23. oktober 2003 om resultatet af Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 16.-17. oktober 2003(4),

-   der henviser til sine beslutninger af 26. februar 2004 om den økonomiske situation i EU - den foreløbige rapport om de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker(5) og af 22. april 2004 om Kommissionens henstilling om 2004-opdateringen af de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politik (for perioden 2003-2005)(6),

-   der henviser til sin beslutning af 26. februar 2004 om forberedelsen af forårstopmødet i 2004(7),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 99, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45 og artikel 112, stk. 2,

-   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0026/2005),

A.   der henviser til, at det ikke er lykkedes at få væksten i euroområdet og i Den Europæiske Union med 25 medlemsstater til stabilt at ligge på det potentielle niveau, men at den stadig er svag, at husholdningernes forbrug stadig ikke er stabilt, og at de økonomiske perspektiver for 2005 og 2006 er middelmådige, hvilket bidrager til at opretholde en høj arbejdsløshed, som kun langsomt falder, og til, at viljen til at foretage investeringer er begrænset trods det laveste renteniveau siden Anden Verdenskrig, og at der ikke er udsigt til ændringer heri, i det mindste ikke på kort sigt, samt til at strukturreformerne, der generelt anses for at være nødvendige, ikke i alle medlemsstater er gennemført med den fornødne omhu, og at der på fællesskabsplan kun sker langsomme reformfremskridt,

B.   der henviser til, at Lissabon-strategien kræver mobilisering af alle eksisterende instrumenter, navnlig de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik og korrekt gennemførelse af de finansielle overslag,

C.   der henviser til, at socialpolitik, beskæftigelsespolitik og miljøpolitik i betragtning af det ansvar, disse politikker bærer i forhold til kommende generationerog i forhold til ønsket om at styrke den sociale samhørighed, har afgørende betydning for en fortsat stabil vækst, og at styrkelsen af den sociale samhørighed kræver opretholdelse af et passende socialsikringsniveau og et højt beskæftigelsesniveau i overensstemmelse med de mål, der er fastsat i traktaten, samt at opretholdelsen af pensionssystemerne kun kan sikres, hvis den europæiske industris konkurrenceevne forbedres, så der sikres vækst, investeringer og etablering af nye virksomheder

D.   der henviser til, at de usædvanligt store budgetunderskud i visse medlemsstater er et tegn på manglende strukturreformer, og til, at der er en positiv forbindelse mellem vækst og budgetdisciplin, og til, at det lave renteniveau, der muliggøres via en sådan disciplin, på lang sigt skaber en for de økonomiske aktører afgørende tillid til stabile priser, og dermed skaber det nødvendige grundlag for vækst og beskæftigelse,

E.   der henviser til, at de historisk lave rentesatser ikke har skabt tillid i virksomhederne til det nyttige i at investere,

1.   beklager de store gentagne forsinkelser i iværksættelsen af Lissabon-strategien, særligt hvad angår strukturreformer og reformen af de offentlige finanser i en række medlemsstater, som delvis skyldes det høje antal målsætninger; glæder sig derfor over den prioriterede liste, som er opstillet af arbejdsgruppen, under Wim Koks formandskab; opfordrer medlemsstaterne til målrettet at følge disse prioriteringer; opfordrer Kommissionen til at koncentrere sin indsats om disse områder; mener ikke, at de generelle retningslinjer, der er fastlagt i de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik 2003-2005, i tilstrækkelig grad er indarbejdet i medlemsstaternes økonomiske politik, og opfordrer Kommissionen til at analysere medlemsstaternes bedste resultater og tage ved lære heraf; anbefaler, at der lægges større vægt på vækst og jobskabelse ved hjælp af øget konkurrence og konkurrenceevne inden for Lissabon-strategiens rammer;

2.   understreger, at finansiel stabilitet, reformen af de offentlige finanser og den lave rente, der skyldes Den Europæiske Centralbanks stabilitetspolitik, er selve grundlaget for Lissabon-strategien; er enig med Udvalget for Økonomisk Politik, der i sin årsrapport om strukturreformer 2005 fastslår, at det er absolut nødvendigt med et makroøkonomisk grundlag for stabilitet og vækst, og at regeringerne kun vil få fuldt udbytte af strukturreformer i form af vækst og beskæftigelse, hvis der findes et passende makroøkonomisk grundlag;

3.   anbefaler en forenkling og forbedring af koordineringen af de forskellige instrumenter, EU har til rådighed; anbefaler en reduktion af antallet af rapporter eller programmer såvel på fællesskabsplan som på nationalt plan med det formål at sikre større engagement fra medlemsstaternes side; anmoder Kommissionen om at øge sin indsats for at gennemføre det indre marked inden for sektorer, hvor der stadig findes beskyttelsesforanstaltninger og handelsrestriktioner; anmoder desuden Kommissionen om ikke at slække på bestræbelserne på at sikre konkurrence på retfærdige vilkår inden for alle sektorer;

4.   støtter helhjertet Den Europæiske Centralbanks uafhængighed og mener, at enhver påvirkning af pengepolitikken fra de organers side, som fastlægger den økonomiske politik, ville være i strid med traktaterne, da den ville bringe denne uafhængighed til ophør; foreslår en harmonisering af de økonomiske teorier, der danner grundlag for udarbejdelsen af budgetter, og af de budgetmæssige tidsplaner, der fastlægges af medlemsstaterne i euroområdet, under hensyntagen til tidsplanen for udarbejdelsen af de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik og retningslinjerne for beskæftigelsen;

5.   gentager sin tidligere fremsatte anmodning om iværksættelse af arbejdsmarkedsreformer i en atmosfære, der sikrer balance mellem fleksibilitet og sikkerhed; gentager sin støtte til politikker, der fremmer iværksætterånd og initiativ, innovation og industriel konkurrenceevne, og i denne forbindelse også sin støtte til målsætningerne administrativ forenkling og fjernelse af forhindringer, der er forbundet med selskabsbeskatning, igennem iværksættelse af "Monti-pakken" om skatteharmonisering; understreger endelig, at udviklingen af job af høj kvalitet vil gå hånd i hånd med en forbedring af arbejdskraftens produktivitet i Europa;

6.   mener, at øget produktivitet ikke i sig selv vil være tilstrækkeligt til at skabe den vækst, der er nødvendig for at dække alle økonomiske og sociale behov og afhjælpe konsekvenserne af de demografiske ændringer, især hvad angår pensions- og sundhedssystemerne, samt at gennemførelse af strukturreformer ikke kan erstatte makroøkonomisk politik;

7.   finder det foruroligende, at arbejdsløshedsprocenten stadig er høj, og udsigterne til øget beskæftigelse lidet lovende såvel i euroområdet som i EU som helhed; henstiller indtrængende, at der gøres en særlig indsats for at tilbyde rådgivning og omskoling til alle, der har været arbejdsløse i mere end seks måneder; understreger de små og mellemstore virksomheders (SMV'ernes) fremtrædende rolle i forbindelse med jobskabelsen og er i den forbindelse foruroliget over det høje antal konkurser blandt SMV'er i 2004, samtidig med at det beklager, at SMV'erne ikke ligesom de større virksomheder har været i stand til at få fuldt udbytte af de favorable økonomiske betingelser, der har hersket i de seneste år;

8.   understreger behovet for at skabe et miljø, der fremmer iværksætterånd og risikovillighed, og som ansporer til etablering af nye virksomheder ved at lette den administrative byrde for små og mellemstore virksomheder, ved at forenkle lovgivningen, ved at reducere det generelle skatteniveau i EU og ved at forbedre små og mellemstore virksomheders adgang til finansieringskilder, især risikovillig kapital; foreslår reformer, der vil øge SMV'ernes muligheder; henleder opmærksomheden på mikrolåns afgørende rolle som en hjælp til at skabe virksomheder og job; opfordrer til, at der gennemføres en detaljeret undersøgelse af sådanne instrumenter, og til, at de bliver taget med i betragtning og fremmet på fællesskabsplan;

9.   gentager sit ønske om, at EU efterhånden må blive selvforsynende med energi igennem fremme af fornyelige energikilder og tilskyndelse til udvikling af alternativer til olie, som f.eks. brint; konstaterer, at stigningen i oliepriserne i 2004 ikke burde føre til en vedvarende inflationsstigning, men at den vil gå ud over tilliden, da den ikke mindst vil ramme husholdningernes købekraft direkte og holde liv i usikkerheden omkringinvesteringsbeslutninger, alt imens der forventes en nedgang i den eksterne efterspørgsel; mener, at de traditionelle energiformers effektivitet, særligt dem, der ikke udgør en risiko for målsætningerne i Kyoto-protokollen, skal øges;

10.   konstaterer, at der i alle højt udviklede lande er sket et fald i de almindelige forbrugsgoders og de forarbejdede produkters, selv de billigere og bedre produkters, andel af husholdningernes forbrug især til fordel for udgifter til sundhed, kommunikation og fritidsaktiviteter, samt at servicesektoren har enorm betydning for EU's BNI og for beskæftigelsen; mener på denne baggrund, at faldet i produktiviteten inden for denne sektor spiller en stor rolle for den svage vækst i EU; opfordrer derfor kraftigt til, at man inden for denne sektor fortrinsvis foretager investeringer og innovation inden for informations- og kommunikationsteknologi, som spiller en afgørende rolle for øget produktivitet; anbefaler i højere grad at åbne denne sektor for private erhvervsdrivende og fremme iværksætterånden inden for den;

11.   opfordrer medlemsstaterne til kraftigt at støtte fremtidsorienterede investeringen ved at fremme investering og konkurrencelyst inden for forskning - herunder også grundforskning - og udvikling, højteknologi, miljøvenlige teknologier, transeuropæiske infrastrukturer og netværk samt livslang læring; anbefaler at øge de offentlige midler til videnskab og forskning; understreger betydningen af et frugtbart miljø for forskning og udvikling og bedre integration af produktmarkederne samt en mere positiv holdning fra finansmarkedernes side til mere risikobetonede investeringer; mener, at investering i sociale serviceydelser og især i børnepasning er en væsentlig forudsætning for reel lighed mellem mænd og kvinder og for øget beskæftigelse blandt kvinder; henleder Kommissionens opmærksomhed på den manglende udnyttelse af mange skjulte faglærte job inden for servicesektoren – som er så meget desto mere værdifulde, fordi de primært er lokale – både i den private og offentlige sektor; understreger behovet for investeringer og fremme af job inden for servicesektoren, især inden for undervisning, lokale sociale serviceydelser, børnepasning, ældrepleje og hjemmehjælp; mener, at der bør tages hensyn til befolkningens aldring, da den uundgåeligt vil medføre, at den arbejdende del af befolkningen bliver ældre; konstaterer, at ældre arbejdere ofte har problemer med karriereudvikling og somme tider anses for at være for gamle og for dyre til at blive forfremmet eller uddannet; mener derfor, at det er af afgørende betydning at råde over skræddersyede initiativer inden for rådgivning og vejledning og særlige uddannelsessystemer til sådanne personer;

12.   konstaterer, at den interne EU-handel udgør den overvejende del af medlemsstaternes udenrigshandel, og anser det på denne baggrund for nødvendigt at fuldende det indre marked for at bidrage til den økonomiske vækst og dermed til den sociale udvikling i EU; bemærker i øvrigt, at størsteparten af handelen med tredjelande foregår med højt udviklede lande, hvis uddannelses- og lønniveau svarer til niveauet i medlemsstaterne; konstaterer dog, at et stigende antal konkurrenter, herunder Kina, Indien og Brasilien, ofte kan levere varer og serviceydelser af samme kvalitet til mere konkurrencedygtige priser;

13.   mener, at udviklingen af en fri og fair international handel, der bygger på lige muligheder, på basis af Doha-forpligtelserne både vil bidrage til udviklingen i de fattige lande og skabe nye markeder for de højt udviklede lande, og at kun vækst vil kunne sætte udviklingslandene i stand til at øge deres befolknings indkomst og nå op på en højere social og miljømæssig standard; opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til disse betragtninger i de kommende overordnede retningslinjer for den økonomiske politik;

14.   gentager sit ønske om, at såvel de nationale Parlamenter som Europa-Parlamentet i højere grad inddrages i drøftelserne om de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik; mener, at det ikke alene vil medføre øget demokratisk kontrol, men især i større tilpasning fra medlemsstaternes side og dermed i en mere målrettet indsats for at gennemføre dem;

15.   mener, at det kræver pålidelige og sammenlignelige statistikker at gennemføre den økonomiske politik, og opfordrer Kommissionen til at forstærke de instrumenter, Eurostat råder over til varetagelse af opgaven med at indsamle og kontrollere medlemsstaternes statistikker, og inden for rammerne af OECD og andre relevante internationale organisationer bestræbe sig på at forbedre statistikkernes pålidelighed og sammenlignelighed på internationalt plan; mener, at den administrative byrde og de omkostninger, der er forbundet med at indsamle statistisk materiale, ikke bør blive en hæmsko for virksomhedernes konkurrenceevne; opfordrer til, at man koncentrerer sig om nøgletal til at måle iværksætterånden;

16.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og arbejdsmarkedets parter.

(1) EUT C 32 af 5.2.2004, s. 103.
(2) EUT C 61 E af 10.3.2004, s. 294.
(3) EUT C 67 E af 17.3.2004, s. 295.
(4) EUT C 82 E af 1.4.2004, s. 592.
(5) EUT C 98 E af 23.4.2004, s. 162.
(6) Vedtagne tekster af denne dato, P5_TA(2004)0378.
(7) EUT C 98 E af 23.4.2004, s. 156.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik