Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0035/2005

Συζήτηση :

PV 13/01/2005 - 10.3

Ψηφοφορία :

PV 13/01/2005 - 12.3
PV 23/02/2005 - 9.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0046

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 288kWORD 49k
Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2005 - Στρασβούργο
Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την περιοχή της Μεσογείου
P6_TA(2005)0046RC-B6-0035/2005

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση,

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Βαρκελώνης του Νοεμβρίου 1995 και το σχετικό πρόγραμμα εργασίας,

–   έχοντας υπόψη τα πορίσματα των συνεδριάσεων των δέκα Υπουργών Εξωτερικών των ευρωμεσογειακών χωρών,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (ΕΚΣ),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την "Νέα ώθηση στις δράσεις που αναλαμβάνει η ΕΕ με τους μεσογειακούς εταίρους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό - Στρατηγικές κατευθύνσεις" (COM(2003)0294),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των Φόρουμ των Πολιτών που συνόδευσαν αυτές τις υπουργικές συνεδριάσεις,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία της Βαρκελώνης παρέσχε, κατά την τελευταία δεκαετία, το πλαίσιο για μια εποικοδομητική εταιρική σχέση μεταξύ των χωρών και των λαών στις δύο όχθες της Μεσογείου,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική σημασία της Μεσογείου για την ΕΕ και την ανάγκη για μια μεσογειακή πολιτική βασισμένη στην αλληλεγγύη προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι πολλαπλές κοινές προκλήσεις όπως η ειρήνη, η σταθερότητα, η τρομοκρατία και η ασφάλεια, η αμοιβαία κατανόηση, η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (συμπεριλαμβανομένης της λαθρομετανάστευσης και της παράνομης μετανάστευσης), και ο στόχος της θέσπισης χώρου κοινής ευμάρειας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δήλωση της Βαρκελώνης δεσμεύει τα συμμετέχοντα κράτη να εγκαθιδρύσουν μεταξύ τους τακτικό διάλογο για τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και ανθρώπινες πτυχές, καθώς και για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θεσπίσει νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης με στόχο την ενίσχυση της εταιρικής αυτής σχέσης, παρέχοντας νέα ευκαιρία για την εμβάθυνση των σχέσεων, την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου, την ενσωμάτωση των χωρών-εταίρων σε κοινοτικές πολιτικές και για την προβολή της ειρήνης, της σταθερότητας και της δημοκρατίας σε γείτονες χώρες,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρώτα Σχέδια Δράσης με το Μαρόκο, την Τυνησία, την Ιορδανία, το Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχή που ενέκρινε το Συμβούλιο δεσμεύουν την ΕΕ και τις χώρες-εταίρους σε στενότερο διάλογο χωρίς αποκλεισμούς και ότι πρέπει να ακολουθούν συνεπή και κοινή περιφερειακή προσέγγιση,

ΣΤ.   τονίζοντας ότι η επανάληψη του διαλόγου μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων αποτελεί ευκαιρία για τη συνεκτική και μόνιμη ρύθμιση της διένεξης, γεγονός που θα ενίσχυε ολόκληρη την ευρωμεσογειακή διαδικασία,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και η Συρία περάτωσαν επίσημα στις 19 Οκτωβρίου 2004 τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΚ-Συρίας, ολοκληρώνοντας έτσι τη φάση των διμερών συμφωνιών που προέβλεπε η ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη την κοινή θέση 2004/698/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2004(1) για την άρση των περιοριστικών μέτρων και της απαγόρευσης της πώλησης όπλων κατά της Λιβύης, ανοίγοντας το δρόμο για την πλήρη συμμετοχή της χώρας αυτής στη διαδικασία της Βαρκελώνης,

Θ.   τονίζοντας ότι η μετεξέλιξη του Ευρωμεσογειακού Κοινοβουλευτικού Φόρουμ στην ΕΚΣ με τις τρεις σχετικές επιτροπές της ενισχύει την κοινοβουλευτική διάσταση της ευρωμεσογειακής διαδικασίας, ενισχύοντας έτσι τη δημοκρατική της υπευθυνότητα· θεωρώντας ότι η δημιουργία του βήματος αυτού πρέπει να ενισχύσει το γενικό διάλογο μεταξύ των δύο περιοχών,

Ι.   εκφράζοντας την αγανάκτησή του σχετικά με τη δολοφονία του Rafic Hariri και την ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση που αυτή η εγκληματική πράξη δημιούργησε στο Λίβανο,

ΙΑ.   ανησυχώντας για την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας και για την κράτηση του Ayman Nour, Προέδρου του κόμματος al-Ghad στην Αίγυπτο,

1.   χαιρετίζει την απόφαση των Υπουργών το 2005 να χαρακτηριστεί Έτος της Μεσογείου, και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να ενισχύσουν τη δημοκρατία και προκειμένου να συμβάλουν προς και να προαγάγουν τις απαραίτητες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες της Μεσογείου·

2.   θεωρεί ότι ο προβλεπόμενος πολιτικός διάλογος δεν έχει ακόμη επιτύχει απτά αποτελέσματα σε ολόκληρη την περιοχή· πιστεύει ότι η σχετική με τα δικαιώματα του ανθρώπου πτυχή της διαδικασίας της Βαρκελώνης δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί επαρκώς, ενώ η κατάσταση σε πολλές χώρες δεν παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η σχετική με τα δικαιώματα του ανθρώπου ρήτρα που περιλαμβάνουν οι ευρωμεσογειακές συμφωνίες δεν γίνεται σεβαστή· καλεί επίσης εκ νέου την Επιτροπή να εκπονεί δημόσια ετήσια έκθεση για τα δικαιώματα του ανθρώπου στις χώρες της Μεσογείου, ως βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης·

3.   καλεί όλες τις χώρες της περιοχής να συνεργαστούν στενότερα για να αντιμετωπίσουν την εντεινόμενη πρόκληση της μετανάστευσης με πνεύμα κοινής ευθύνης·

4.   καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει το νέο χρηματοοικονομικό μέσο "γειτονίας" κατά τρόπο διαφανή, σε συνεργασία με τις χώρες-εταίρους και με συμμετοχή του ΕΚ και της ΕΚΣ, ούτως ώστε να είναι πράγματι σε θέση να δώσει μία ώθηση στην ανάπτυξη και την ενθάρρυνση των επενδύσεων·

5.   χαιρετίζει τη σύσταση του μη κυβερνητικού σχηματισμού EuroMed για το Φόρουμ των Πολιτών, η οποία θα πραγματοποιήσει τη συνεδρίαση συγκρότησής της σε σώμα τον Απρίλιο στο Λουξεμβούργο· τονίζει πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με την πλατφόρμα αυτή, προσκαλώντας τα μέλη της να παρουσιάζουν τακτικά τις απόψεις τους στα πλαίσια της ΕΚΣ·

6.   ζητεί, σε σχέση με τα ανωτέρω, από την Επιτροπή να καλέσει το Φόρουμ να συμμετάσχει στην αξιολόγηση της εκτέλεσης των σχεδίων δράσης·

7.   πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου πρέπει να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην προαγωγή των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ στη διαδικασία της Βαρκελώνης· παροτρύνει την Επιτροπή να αναλάβει τις ευθύνες της και να επιβάλλει το σεβασμό της ρήτρας των δικαιωμάτων του ανθρώπου που περιλαμβάνεται στις συμφωνίες·

8.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προαγάγουν, στο πνεύμα της έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη, τα δικαιώματα των γυναικών κατά την εκτέλεση της οικονομικής και τεχνικής βοήθειας που παρέχουν στις χώρες-εταίρους·

9.   λαμβάνει υπόψη την επικείμενη υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Συρίας, η οποία δεσμεύει τη Δαμασκό σε σημαντικές και βαθιές μεταρρυθμίσεις με στόχο την εκκίνηση διαδικασίας αυθεντικού εκδημοκρατισμού των δομών της· καλεί τη Συρία να μην ανέχεται κανενός είδους τρομοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της στρατιωτικής πτέρυγας της Hezbollah, και να αποφύγει κάθε ανάμιξη στις εσωτερικές πολιτικές υποθέσεις του Λιβάνου· ζητεί την άμεση απόσυρση των στρατευμάτων της από τη χώρα, όπως καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και θα θεωρήσει την προϋπόθεση αυτή σημαντική για την εκτίμηση, εν ευθέτω χρόνω, της υπογραφής της συμφωνίας σύνδεσης·

10.   ζητεί από το Συμβούλιο να εξετάσει την αποστολή αντιπροσωπείας παρατηρητών της ΕΕ για τις εκλογές στο Λίβανο·

11.   καταδικάζει έντονα την τρομοκρατική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στον πρώην πρωθυπουργό του Λιβάνου κ. Hariri και στους σωματοφύλακές του και δηλώνει ότι αναμένει με ιδιαίτερη προσοχή τα πορίσματα της υπό εξέλιξη διεθνούς έρευνας·

12.   ζητεί την απελευθέρωση του Δρος Nour· εκτιμά ότι η άρση της ασυλίας και η κράτηση ενός μέλους του αιγυπτιακού κοινοβουλίου αποτελούν προσβολή στο πνεύμα και στο γράμμα της συμφωνίας συνεργασίας ΕΚ-Αιγύπτου· ζητεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για την ΚΕΠΠΑ να ασκήσουν κάθε επιρροή προκειμένου να υπενθυμίσουν στις αιγυπτιακές αρχές το πνεύμα αυτής της συμφωνίας·

13.   καλεί τη Λιβύη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και τις αναγκαίες δεσμεύσεις- μεταξύ των οποίων η επείγουσα απελευθέρωση από τη φυλακή αλλοδαπών εργαζομένων του ιατρικού κλάδου - που θα της επιτρέψουν να ενταχθεί πλήρως στην ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της διαδικασίας της Βαρκελώνης·

14.   χαιρετίζει τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις στο Μεσανατολικό, οι οποίες θα επηρεάσουν αποφασιστικά την πλήρη ανάπτυξη της όλης ευρωμεσογειακής σχέσης και καλεί όλες τις χώρες-εταίρους να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξουν την επανάληψη του διαλόγου και για να συγκεκριμενοποιηθεί ο Χάρτης Πορείας·

15.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, στα πλαίσια των σχέσεών τους με τους μεσογειακούς εταίρους, να διατυπώσουν συγκεκριμένες προτάσεις για να επιτευχθεί πρόοδος στο θέμα της ασφάλειας, προσφεύγοντας σε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ασφάλεια, καθώς και στα μέσα για τη διαχείριση κρίσεων που έχει ήδη δημιουργήσει η Επιτροπή·

16.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την εντεινόμενη και σημαντική βελτίωση της απόδοσης των κονδυλίων του MEDA·

17.   τονίζει τη σημασία της προαγωγής και επέκτασης των Διευρωπαϊκών Δικτύων, ιδίως στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, για τις σχέσεις και τη συνεργασία με τους μεσογειακούς εταίρους·

18.   υποστηρίζει την πρόταση για τη θέσπιση μεσογειακού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης προς πρόληψη καταστροφών, βάσει των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από το τσουνάμι που έπληξε τη Νοτιοανατολική Ασία·

19.   πιστεύει ότι η υπογραφή της συμφωνίας του Agadir μεταξύ του Μαρόκου, της Τυνησίας, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας το Φεβρουάριο του 2004 σηματοδοτεί την ενίσχυση του άξονα συνεργασίας Νότου-Νότου, ως συμπλήρωμα της συνεργασίας Βορρά-Νότου και ενθαρρύνει όλες τις χώρες της περιοχής της Μεσογείου να ενισχύσουν τις άμεσες σχέσεις μεταξύ τους, περιλαμβανομένων των εμπορικών σχέσεων και, εν ανάγκη, να άρουν οποιοδήποτε τυχόν εμπόδιο·

20.   ελπίζει ότι το Συμβούλιο θα λάβει απόφαση για την οργάνωση Ευρωμεσογειακής συνόδου κορυφής μεταξύ αρχηγών κρατών ή πρωθυπουργών για τον εορτασμό της δεκάτης επετείου της διαδικασίας της Βαρκελώνης· υπογραμμίζει τη σημασία, στο πλαίσιο αυτό, της κοινοβουλευτικής διάστασης της διαδικασίας αυτής και καλεί την ΕΚΣ που συνέρχεται στο Κάιρο από 12 έως 15 Μαρτίου 2005, να προγραμματίσει εξαιρετική σύνοδο για να συμμετάσχει στον εορτασμό της δεκάτης αυτής επετείου·

21.   αναμένει με ενδιαφέρον την εναρκτήρια συνεδρίαση του Ευρωμεσογειακού Ιδρύματος Anna Lindh για τον διάλογο μεταξύ των πολιτισμών· έχει την πεποίθηση ότι η δράση του ιδρύματος αυτού μπορεί να συντελέσει αποφασιστικά στην αύξηση της αμοιβαίας κατανόησης και στην αξιοποίηση της κοινής κληρονομιάς·

22.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις Κυβερνήσεις και στα Κοινοβούλια των κρατών μελών και των κρατών που έχουν υπογράψει τη Δήλωση της Βαρκελώνης και στον Πρόεδρο της ΕΚΣ.

(1) ΕΕ L 317 της 16.10.2004, σ. 40.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου