Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0035/2005

Viták :

PV 13/01/2005 - 10.3

Szavazatok :

PV 13/01/2005 - 12.3
PV 23/02/2005 - 9.5

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2005)0046

Elfogadott szövegek
PDF 214kWORD 48k
2005. február 23., Szerda - Strasbourg
Az EU és a Mediterrán térség közötti kapcsolatok
P6_TA(2005)0046RC-B6-0035/2005

Az Európai Parlament állásfoglalása az euromediterrán partnerségről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az euromediterrán partnerségre vonatkozó korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel az 1995. novemberi barcelonai nyilatkozatra és az ezzel kapcsolatos munkaprogramra,

–   tekintettel az előző tíz euromediterrán miniszteri értekezlet következtetéseire,

–   tekintettel az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlés megalakítására,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett "A mediterrán partnerekkel együttműködve új lendületet adni az emberi jogok védelme és a demokratizálás terén kifejtett uniós tevékenységeknek - Stratégiai irányok" című közleményére (COM(2003)0294),

–   tekintettel az említett miniszteri üléseket kísérő civil fórumok következtetéseire,

–   tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.   mivel a barcelonai folyamat az utóbbi tíz évben keretként szolgált a Földközi-tenger két partján lévő országok és népek közötti partnerséghez,

B.   tekintettel arra, hogy a Földközi-tenger stratégiai szempontból fontos az EU számára, és mivel összetartó mediterrán politika szükséges a különböző olyan közös kihívások érdekében fellépni, mint a béke, stabilitás, terrorizmus és biztonság, a kölcsönös megértés, az emberkereskedelem elleni küzdelem (ide értve az illegális bevándorlást), valamint egy közös jóléti térség megteremtésének a célja,

C.   mivel a barcelonai nyilatkozat arra kötelezi a részt vevő országokat, hogy rendszeres párbeszédet folytassanak politikai, gazdasági, szociális téren, valamint az emberi jogok védelmét illetően,

D.   mivel az EU új szomszédságpolitikát határozott meg, amelynek célja a partnerség megerősítése, újabb lehetőség felkínálása a kapcsolatok elmélyítésére, a politikai párbeszéd megerősítése, a partnerországok bevonása az EU politikájába, a szomszédos országokban a béke, a stabilitás és a demokrácia megerősítése,

E.   mivel a Marokkóval, Tunéziával, Jordániával, Izraellel és a Palesztin Nemzeti Hatósággal megkötött, a Tanács által elfogadott első cselekvési tervek az Uniót és a partnerországokat szoros és mindent átfogó párbeszédre valamint összefüggő, közös regionális megközelítésre kötelezik,

F.   hangsúlyozva, hogy az izraeli-palesztin konfliktus felei közötti párbeszéd újraindítása egy olyan lehetőség, amelyet meg kell ragadni egy általános és tartós szabályzat megalkotása érdekében, amely az egész euromediterrán folyamatot serkenteni fogja,

G.   mivel 2004. október 19-én a Bizottság és Szíria hivatalosan befejezte a EK-Szíria társulási megállapodásra irányuló tárgyalásokat, lezárva ezzel az euromediterrán partnerség keretében tervezett kétoldalú megállapodások sorát,

H.   tudomásul véve a Tanács 2004. október 14-i 2004/698/KKBP közös álláspontját(1), amely eltörli a Líbiával szembeni korlátozó intézkedéseket, és a fegyverembargót, megnyitva ezáltal az utat Líbiának a barcelonai folyamatban való teljes körű részvételére,

I.   mivel az Euromediterrán Parlamentáris Fórum három bizottsággal ellátott Euromediterrán Parlamenti Közgyűléssé való válása megerősíti az euromediterrán folyamat parlamentáris jellegét, amely immár nagyobb demokratikus felelősséggel rendelkezik; mivel az új hatóság létrehozatalának hozzá kellene járulnia a két térség közötti párbeszéd megerősítéséhez,

J.   felháborodva Rafic Hariri meggyilkolásán, és aggódva e bűncselekmény által kiváltott libanoni helyzet miatt,

K.   aggódva Ayman Nour, az egyiptomi al-Ghad párt elnöke képviselői mentelmi jogának felfüggesztése és letartóztatása miatt,

1.   örömmel fogadja a miniszterek a 2005-ös év mediterrán évvé nyilvánítására irányuló határozatát, és felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tegyenek újbóli erőfeszítéseket a demokrácia elmélyítése, illetve a szükséges politikai, gazdasági és szociális reformok támogatása, illetve azokhoz való hozzájárulás érdekében az euromediterrán országokban;

2.   úgy véli, hogy a tervezett politikai párbeszédnek még nincsenek kézzelfogható eredményei a régió minden részében; sajnálatát fejezi ki, amiért a barcelonai folyamat emberi jogok védelmére vonatkozó része továbbra is elégtelen, pedig egyes országokban a helyzet semmit sem javult; sajnálattal állapítja meg, hogy az euromediterrán megállapodások emberi jogokat illető kikötéseit nem tartják tiszteletben; ismételten felkéri a Bizottságot egy nyilvános éves jelentés elkészítésére az emberi jogok helyzetéről a mediterrán térség országaiban, amely a partnerség fejlesztésének alapjául szolgálna;

3.   felkéri a térség valamennyi országát, hogy közös felelősségvállalással, szorosan együttműködve munkálkodjanak annak érdekében, hogy szembenézhessenek a bevándorlás egyre nagyobb kihívásaival;

4.   felkéri a Bizottságot, hogy átláthatóan, a partnerországokkal konzultálva, valamint az Európai Parlament és az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlés bevonásával dolgozzon ki egy új "szomszédsági" pénzügyi eszközt, olyan módon, hogy az valóban előmozdítsa a fejlődést, és bátorítsa a befektetéseket;

5.   örömmel veszi tudomásul a "nem kormányzati euromediterrán platform a civil fórumért" létrehozását, amelynek alakuló ülésére 2005. április folyamán kerül sor Luxemburgban; ezzel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy fontos a szoros együttműködés kialakítása ezzel a platformmal és kéri tagjait, hogy az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlés keretében rendszeresen ismertessék nézeteiket;

6.   e tekintetben kéri a Bizottságot, hogy vonja be a cselekvési tervek végrehajtásának kiértékelésében;

7.   úgy véli, hogy az Európai Kezdeményezés a Demokráciáért és Emberi Jogokért központi szerepet kell, hogy játsszon az Unió alapvető értékeinek a barcelonai folyamat keretében történő előmozdításában, és nyomatékosan kéri az Európai Bizottságot, hogy tegyen eleget kötelességének a megállapodásokban szereplő emberi jogi kikötések tiszteletben tartásának biztosításával;

8.   kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja szellemében úgy valósítsák meg a partnerországoknak nyújtandó pénzügyi és technikai segítségüket, hogy az a nők jogainak tiszteletben tartását szolgálja;

9.   tudomásul veszi, hogy a közeljövőben aláírásra kerül az EK-Szíria társulási megállapodás, mely Damaszkuszt nagyszabású reformok végrehajtására kötelezi egy valóságos, az ország struktúrái demokratizálásához vezető folyamat elindítása céljából; arra bátorítja Szíriát, hogy ne tűrje el a terrorizmus semmilyen formáját, ideértve a Hezbollah katonai szárnyának támogatását is, továbbá tartózkodjék a Libanon belügyeibe való bárminemű beavatkozástól; kéri a szíriai csapatok kivonását Libanon területéről, az ENSZ Biztonsági Tanácsának állásfoglalásában foglaltak értelmében és ezt a társulási megállapodás aláírásának kívánt időpontjában az értékelés egyik alapvető feltételéül fogja szabni;

10.   kéri a Tanácsot, hogy fontolja meg egy uniós megfigyelői csoport kiküldését a libanoni választásokra;

11.   határozottan elítéli a volt libanoni miniszterelnök, Hariri úr és testőrei életét kioltó merényletet és kijelenti, hogy fokozott figyelmet szentel a folyamatban levő nemzetközi kivizsgálás következtetéseinek;

12.   kéri Dr. Nour szabadlábra helyezését; úgy véli, hogy az egyiptomi parlament egy képviselője mentelmi jogának felfüggesztése és fogva tartása veszélyezteti az EK és Egyiptom közötti társulási megállapodás szellemét és szövegét; kéri a Bizottságot, a Tanácsot és a KKBP főképviselőjét, hogy minden szükséges befolyást vessenek latba az egyiptomi hatóságoknak az említett megállapodás szellemére való emlékeztetése céljából;

13.   kéri Líbiát, hogy tegye meg a szükséges lépéseket és kötelezettségvállalásokat – ideértve a fogva tartott külföldi egészségügyi dolgozók késedelem nélküli szabadon bocsátását – az euromediterrán partnerségbe való teljes beilleszkedés érdekében, hozzájárulva ezáltal a barcelonai folyamat megerősítéséhez;

14.   örömének ad hangot a közel-keleti konfliktus legutóbbi pozitív fejleményeivel kapcsolatban, mivel ezek döntő módon befolyásolják az egész euromediterrán partnerség teljes fejlesztését, továbbá kéri valamennyi partnerországot, hogy törekedjenek a párbeszéd újrafelvételére és az ütemterv gyakorlatba ültetésére;

15.   kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a mediterrán partnerekkel fenntartott kapcsolataik keretében tegyenek konkrét javaslatokat a biztonság ügyének előmozdításáért, az európai biztonsági stratégiára, illetve a Bizottságnál már működő válságkezelési eszközökre hagyatkozva;

16.   megelégedéssel állapítja meg a MEDA program eredményeinek világos és folyamatos javulását;

17.   hangsúlyozza a transzeurópai hálózatok előmozdításának és kiterjesztésének fontosságát, eredményeik, különösen az energia és szállítás, illetve a mediterrán partnerekkel folytatott kapcsolatok és együttműködés terén;

18.   támogatja a földközi-tengeri korai előrejelző rendszer létrehozására irányuló javaslatot a katasztrófák megelőzése érdekében, tekintettel a Dél-Kelet-Ázsiát sújtó cunami során levont tapasztalatokra;

19.  19 úgy véli, hogy a Marokkó, Tunézia, Egyiptom és Jordánia által 2004 februárjában aláírt agadiri megállapodás pozitív jele a dél-dél közötti együttműködés megerősítésének, amely kiegészíti az észak-dél közötti együttműködést és a mediterrán térség valamennyi országát a kapcsolatok megerősítésére bátorítja, beleértve a kereskedelmi kapcsolatokat, és szükség esetén, a gátló tényezők kiküszöbölését is;

20.  kívánja, hogy a Tanács hozzon döntést egy, a barcelonai folyamat 10 éves évfordulója alkalmából tartandó állam és kormányfők euromediterrán csúcstalálkozója szervezéséről; ebben az összefüggésben aláhúzza e folyamat parlamentáris jellegének fontosságát, és felhívja a 2005. március 12. és 15. között Kairóban ülésező Euromediterrán Parlamenti Közgyűlést, hogy ebből az alkalomból tartson rendkívüli ülést.

21.   érdeklődéssel várja az "Anna Lindh Euromediterrán Alapítvány a Kultúrák Közötti Párbeszédért" alakuló ülését és meggyőződését hangoztatja arról, hogy az alapítvány tevékenysége hozzájárulhat a kölcsönös megértés előmozdításához és közös örökségünk legmegfelelőbb felhasználásához;

22.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok és a barcelonai nyilatkozatot aláíró mediterrán térségi országok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlés elnökének.

(1) HL L 317., 2004.10.16., 40. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat