Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0035/2005

Rozpravy :

PV 13/01/2005 - 10.3

Hlasovanie :

PV 13/01/2005 - 12.3
PV 23/02/2005 - 9.5

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0046

Prijaté texty
PDF 215kWORD 45k
Streda, 23. februára 2005 - Štrasburg
Vzťahy Európskej únie s oblasťou Stredomoria
P6_TA(2005)0046RC-B6-0035/2005

Uznesenie Európskeho parlamentu o európsko-stredomorskom partnerstve

Európsky parlament,

–   so zreteľom na predchádzajúce uznesenia o európsko-stredomorskom partnerstve,

–   so zreteľom na vyhlásenie z Barcelony z novembra 1995 a s ním súvisiaci pracovný program,

–   so zreteľom na závery z desiatich predchádzajúcich európsko-stredomorských ministerských konferencií,

–   so zreteľom na vznik Európsko-stredomorského parlamentného zhromaždenia,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie pod názvom "Dať nový impulz akciám vedeným EÚ v oblasti ľudských práv a demokratizácie, v spolupráci so stredomorskými partnermi - Strategické smery" (KOM(2003)0294),

–   so zreteľom na závery Občianskych fór sprevádzajúcich uvedené ministerské schôdze,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže Barcelonský proces počas posledných desiatich rokov vytvoril rámec pre partnerstvo medzi krajinami a národmi na oboch brehoch Stredozemného mora,

B.   so zreteľom na strategický význam Stredozemného mora pre Európsku úniu a potrebu solidárnej stredomorskej politiky pri riešení mnohých spoločných výziev, ako sú mier, stabilita, terorizmus a bezpečnosť, vzájomné porozumenie, boj proti obchodovaniu s ľuďmi (v rámci toho protiprávne a nelegálne prisťahovalectvo), ako aj cieľ vytvoriť zónu spoločnej prosperity,

C.   keďže vyhlásenie z Barcelony zaväzuje účastnícke krajiny k tomu, aby medzi sebou nadviazali pravidelný dialóg o politických, hospodárskych a sociálnych aspektoch ako aj o ľudských právach,

D.   keďže Únia zadefinovala novú európsku susedskú politiku, ktorej úlohou je posilniť toto partnerstvo, otvoriť nové možnosti pre prehĺbenie vzťahov, posilniť politický dialóg, zapojiť partnerské krajiny do politík Únie v záujme posilnenia mieru, stability a demokracie v susedných krajinách,

E.   keďže prvé akčné plány uzatvorené s Marokom, Tuniskom, Jordánskom, Izraelom a Palestínskou samosprávou schválené Radou zaväzujú Úniu a partnerské krajiny k úzkemu a nielen výlučnému dialógu a k rešpektovaniu regionálneho súdržného a spoločného prístupu,

F.   zdôrazňuje, že opätovné nadviazanie dialógu medzi stranami v izraelskopalestínskom konflikte je šancou, ktorú treba využiť pre dosiahnutie všeobecného a trvalého usporiadania, tak aby bolo stimulom pre celý európsko-stredomorský proces,

G.   keďže 19. októbra 2004 Komisia a Sýria oficiálne ukončili rokovania o asociačnej dohode medzi EÚ a Sýriou a následne uzavreli rad dvojstranných dohôd, predpokladaných európsko-stredomorským partnerstvom,

H.   berie na vedomie spoločnú pozíciu Rady 2004/698/SZBP zo 14. októbra 2004(1), ktorou sa rušia reštriktívne opatrenia a embargo na dodávku zbraní uvalené na Líbyu a ktorá otvára cestu pre úplnú účasť tejto krajiny na Barcelonskom procese,

I.   keďže transformácia Európsko-stredomorského parlamentného fóra na Európsko-stredomorské parlamentné zhromaždenie s tromi výbormi posilňuje parlamentný rozmer európsko-stredomorského procesu, ktorý má odteraz zvýšenú demokratickú zodpovednosť a keďže tento nový orgán by mal zintenzívniť všeobecný dialóg medzi dvoma regiónmi,

J.   je pobúrený nad vraždou Rafika Haririho a znepokojený situáciou v Libanone vzniknutou v dôsledku tohto zločinu,

K.   je znepokojený zbavením parlamentnej imunity a uväznením Aymana Noura, predsedu strany al-Ghad v Egypte,

1.   víta rozhodnutie ministrov vyhlásiť rok 2005 za rok Stredomoria a vyzýva Radu a Komisiu, aby zdvojnásobili svoje úsilie pri prehlbovaní demokracie v stredomorských krajinách a prispeli k podpore potrebných politických, hospodárskych a sociálnych reforiem týchto krajinách;

2.   domnieva sa, že plánovaný politický dialóg zatiaľ v skutočnosti nevyústil do hmatateľných výsledkov všade v regióne a ľutuje, že aspekt ľudských práv sa v rámci Barcelonského procesu dostatočne nerozvíja, zatiaľ čo situácia v niektorých krajinách sa naďalej nijako nezlepšuje, ľutuje, že klauzula vzťahujúca sa na ľudské práva, ktorá sa uvádza v európsko-stredomorských dohodách, sa nedodržiava a opakovane vyzýva Komisiu, aby predložila výročnú verejnú správu o ľudských právach v krajinách Stredomoria, ktorá by mohla slúžiť ako základ pre rozvoj partnerstva;

3.   vyzýva všetky krajiny v regióne, aby úzko spolupracovali pri riešení výziev spojených s narastajúcim prisťahovalectvom a v záujme vzájomnej zodpovednosti;

4.   žiada Komisiu, aby na základe dohody s partnerskými krajinami a za účasti Európskeho parlamentu a Európsko-stredomorského parlamentného zhromaždenia transparentne vypracovala nový finančný nástroj pre "susedstvo", tak aby tento nástroj bol skutočne vhodný na naštartovanie rozvoja a podporu investovania;

5.   víta vytvorenie mimovládnej európsko-stredomorskej platformy pre občianske fórum, ktorého ustanovujúca schôdza sa bude konať v apríli v Luxemburgu a v tomto smere zdôrazňuje, že je dôležité rozvíjať úzku spoluprácu s touto platformou, pričom jej členovia budú pravidelne vyzývaní, aby predkladali svoje stanoviská v rámci Európsko-stredomorského parlamentného zhromaždenia;

6.   žiada v tomto smere Komisiu, aby sa zúčastnila na hodnotení plnenia akčných plánov;

7.   zastáva názor, že Európska iniciatíva pre demokraciu a ľudské práva musí zohrávať ústrednú úlohu pri podpore základných hodnôt EÚ v rámci Barcelonského procesu a naliehavo žiada Komisiu, aby prevzala zodpovednosť a žiadala dodržiavanie klauzuly o ľudských právach uvádzanej v dohodách;

8.   žiada Komisiu a členské štáty, aby v duchu správy Programu Spojených národov pre rozvoj podporovali dodržiavanie práv žien poskytovaním finančnej a technickej pomoci partnerským krajinám;

9.   berie na vedomie budúci podpis dohody o pridružení medzi ES a Sýriou, ktorou sa Damašk zaväzuje pristúpiť k podstatným a základným reformám, s cieľom začať skutočný demokratizačný proces svojich štruktúr, napomína Sýriu, aby netolerovala žiadnu formu terorizmu, vrátane podpory vojenskej zložky Hizballáhu a aby prestala akokoľvek zasahovať do vnútorných záležitostí Libanonu; vyzýva Sýriu na okamžité stiahnutie svojich jednotiek z Libanonu, ako sa uvádza v príslušných rezolúciách Bezpečnostnej rady Spojených národov a táto podmienka bude rozhodujúca pri rozhodovaní, v čase podpisovania dohody o pridružení medzi ES a Sýriou;

10.   žiada Radu, aby zvážila vyslanie delegácie pozorovateľov EÚ na voľby v Libanone;

11.   dôrazne odsudzuje atentát, v ktorom prišiel o život bývalý libanonský predseda vlády pán Hariri a jeho ochrancovia a uisťuje, že bude veľmi pozorne sledovať výsledky prebiehajúceho medzinárodného vyšetrovania;

12.   žiada prepustenie doktora Noura a považuje zbavenie imunity poslanca egyptského parlamentu a jeho uväznenie za porušenie ducha a obsahu asociačnej dohody medzi EÚ a Egyptom a žiada Komisiu, Radu a vysokého predstaviteľa EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, aby využili všetok svoj vplyv a upozornili egyptské orgány na ducha tejto dohody;

13.   žiada Líbyu, aby podnikla opatrenia a urobila potrebné záväzky, vrátane bezodkladného prepustenia uväznených zahraničných lekárskych pracovníkov, smerom k úplnému zapojeniu do európsko-stredomorského partnerstva a aby tak prispela k posilneniu Barcelonského procesu;

14.   víta najnovší pozitívny vývoj v konflikte na Strednom východe, nakoľko rozhodujúcim spôsobom ovplyvní celkovú realizáciu všetkých európsko-stredomorských partnerstiev a žiada všetky partnerské krajiny, aby sa zasadzovali za opätovné nadviazanie dialógu a konkretizovali cestovnú mapu;

15.   žiada Radu a Komisiu, aby v rámci svojich vzťahov so stredomorskými partnermi sformulovali konkrétne návrhy pre napredovanie bezpečnostnej agendy a aby pritom uplatňovali prvky vyplývajúce z Európskej bezpečnostnej stratégie ako aj krízové riadiace nástroje, ktoré už má Komisia k dispozícii;

16.   s uspokojením konštatuje výrazné a stále zlepšovanie výsledkov financovania programu MEDA;

17.   zdôrazňuje význam, ktorý má podpora a rozširovanie transeurópskych sietí, najmä v odvetviach energetiky a dopravy, pre vzťahy a spoluprácu so stredomorskými partnermi;

18.   podporuje návrh usilujúci o vytvorenie varovného systému v Stredomorí na predchádzanie katastrofám, so zreteľom na skúsenosti nadobudnuté v súvislosti s prílivovou vlnou tsunami, ktorá zasiahla juhovýchodnú Áziu;

19.   domnieva sa, že podpis Agadirskej dohody medzi Marokom, Tuniskom, Egyptom a Jordánskom vo februári 2004 je pozitívnym signálom pre posilnenie spolupráce medzi južnými krajinami, ktorý dopĺňa spoluprácu medzi severnými a južnými krajinami a povzbudzuje všetky krajiny stredomorského regiónu, aby zintenzívnili priame vzťahy medzi sebou, vrátane obchodných vzťahov a aby v prípade potreby odstránili všetky prekážky, ktoré im v tom bránia;

20.   dúfa, že Rada prijme rozhodnutie na zorganizovanie európsko-stredomorského samitu hláv štátov alebo vlád na pripomenutie 10. výročia barcelonského procesu; v tomto kontexte podčiarkuje dôležitosť parlamentnej dimenzie tohto procesu a vyzýva Európsko-stredomorské parlamentné zhromaždenie, ktoré zasadne v Káhire v dňoch 12.- 15. marca 2005 zvolať mimoriadne stretnutie na pripomenutie tohto 10. výročia;

21.   so záujmom očakáva ustanovujúcu schôdzu Európsko-stredomorskej nadácie Anny Lindh pre dialóg medzi kultúrami, ktorej činnosť môže podľa jeho presvedčenia prispieť k lepšiemu vzájomnému porozumeniu a umožniť čo najlepšie využitie spoločného dedičstva;

22.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vládam a parlamentom stredomorských krajín, ktoré podpísali Vyhlásenie z Barcelony ako aj predsedovi Európsko-stredomorského parlamentného zhromaždenia.

(1)1 Ú.v. EÚ L 317, 16.10.2004, s. 40.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia