Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 148kWORD 57k
Torsdag den 24. februar 2005 - Strasbourg
Specifik foranstaltning til overførsel af fartøjer til lande ramt af tsunamien i 2004*
P6_TA(2005)0049

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999 for så vidt angår en specifik foranstaltning til overførsel af fartøjer til lande ramt af tsunamien i 2004 (KOM(2005)0036 - C6-0036/2005 - 2005/0005(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0036)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0036/2005),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og 134.

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter i væsentlig grad at ændre forslaget, der er indgivet til høring;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 6
OVERSKRIFT
Forslag til Rådets forordning (EF) nr. …/…´.. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999 for så vidt angår en specifik foranstaltning til overførsel af fartøjer til lande ramt af tsunamien i 2004
Forslag til Rådets forordning (EF) nr. …/…´.. om en specifik foranstaltning til fordel for lande ramt af tsunamien i 2004 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999, så det bliver muligt at overføre fartøjer til de pågældende lande
Ændring 7
BETRAGTNING 1 A (ny)
(1a) De fællesskabsmidler, der er afsat til humanitær bistand, bør også anvendes til genopbygning af fiskerisektoren i de berørte lande.
Ændring 8
BETRAGTNING 1 B (ny)
(1b) Uafhængigt af denne støtte bør de pågældende lande have mulighed for at anmode Den Europæiske Union om at sende fiskerfartøjer.Dette vil være en første foranstaltning til afhjælpning af problemerne med at forsyne befolkningen med fiskerivarer og til indledning af genopbygningen af fangstsektoren i visse områder.
Ændring 21
BETRAGTNING 4 A (ny)
(4a) Muligheden for at overføre fællesskabsfartøjer er kun en del af de mere omfattende bestræbelser på at hjælpe disse samfund med at genopbygge deres fiskeriinfrastruktur, og det bør erkendes, at andre former for hjælp kan være mere hensigtsmæssige, f.eks. direkte overførsel af midler eller udnyttelse af færdigheder, der er til rådighed i Fællesskabets egne fiskersamfund.
Ændring 13
BETRAGTNING 5
(5)  For at opfylde sådanne samfunds behov gælder foranstaltningerne i denne forordning kun for fuldt sødygtige og veludrustede fartøjer med en længde overalt på under 12 m.
(5)  For at opfylde sådanne samfunds behov gælder foranstaltningerne i denne forordning kun for fuldt sødygtige og veludrustede fartøjer, der er tilpasset de lokale behov som defineret af FAO, og med en samlet længde på under 12 m.
Ændring 14
BETRAGTNING 6
(6)  Det bør fastsættes, at der kan ydes en ekstrapræmie, der skal dække offentlige eller private organisationers udgifter til transport af fartøjerne til tredjelandene og kompensere fartøjsejerne for at have udrustet fartøjerne og gjort dem fuldt sødygtige.
(6)  Det bør fastsættes, at der kan ydes en ekstrapræmie, der skal dække offentlige eller private organisationers udgifter til transport af fartøjerne til tredjelandene og kompensere fartøjsejerne for at have udrustet fartøjerne og gjort dem fuldt sødygtige, veludrustede og tilpasset de lokale behov som defineret af FAO.
Ændring 9
BETRAGTNING 9 a (ny)
(9a) Rådet bør derfor afsætte et beløb fra den post på budgettet, der er beregnet til humanitær bistand, for at bidrage til genopbygningen af fiskerisektoren i de lande, som blev ramt af tsunamien i december 2004.
Ændring 22
BETRAGTNING 9 b (ny)
(9b) Intet i denne forordning bør betragtes som en konkret forpligtelse til at overføre fartøjer til de berørte områder. Derimod skabes der mulighed for sådanne overførsler, hvis de kriterier, der er fastlagt i forordningen, overholdes.
Ændring 10
BETRAGTNING 10
(10)  Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999 af 17. december 1999 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed -
(10)  Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999 af 17. december 1999 bør ændres i tilfælde af, at de berørte lande anmoder om overførsel af fartøjer-
Ændring 11
ARTIKEL -1 (ny)
Artikel -1
1.  Den Europæiske Union afsætter et beløb på [...] som støtte til de fiskerisektorer, der blev ramt af tsunamien i december 2004.
Den Europæiske Union sender sagkyndige og fiskere, som skal hjælpe med at genopbygge de berørte fiskerisektorer.
2.  De prioriterede mål for denne støtte og den tekniske bistand er:
· genopbygning af skibsværfter med henblik på bygning af fiskerfartøjer
· istandsættelse af fiskerihavne
· istandsættelse af de havneinfrastrukturer, som er nødvendige for landing og salg af fangsterne
· genopbygning og indretning af fryselagre.
3.  Det i stk. 1 afsatte støttebeløb fastsættes af Rådet over konto 23 02 01 i kategori 4 i Fællesskabets budget for humanitær bistand .
Ændring 12
ARTIKEL 1, indledning
I forordning (EF) nr. 2792/99 foretages følgende ændringer:
Såfremt de berørte lande anmoder om overførsel af fartøjer for at indlede genopbygningen af deres fangstsektorer, bør der i forordning (EF) nr. 2792/1999 foretages følgende ændringer:
Ændringer 15 og 1
ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA B
Artikel 7, stk. 3, litra d, nr. ii (forordning (EF) nr. 2792/1999)
ii) den medlemsstat, der giver tilladelse til overførslen, skal sikre sig, at fartøjet er fuldt sødygtigt og udstyret til fiskeri, at det overføres til et tsunamiramt område til gavn for fiskerisamfund, der lider under følgerne af katastrofen, og at skadevirkningerne på fiskeressourcerne og det lokale erhvervsliv reduceres mest muligt.
ii) den medlemsstat, der giver tilladelse til overførslen, skal sikre sig, at fartøjet er fuldt sødygtigt og udstyret til fiskeri, at det er egnet til fiskeriaktiviteter i det pågældende tredjeland, og at det overføres til et tsunamiramt område til gavn for fiskerisamfund, der lider under følgerne af katastrofen, og skal sikre, at der ikke opstår skadevirkninger, hverken for fiskeressourcernes bæredygtighed eller for det lokale erhvervsliv.
Ændring 3
ARTIKEL 1, STK. 1, LITRA B
Artikel 7, stk. 3, litra d, nr. iii (forordning (EF) nr. 2792/1999)
iii) overførslen skal imødekomme de behov, som FAO har fastslået, og svare til tredjelandets ønsker.
iii) overførslen skal imødekomme de behov, som FAO har fastslået, og svare til tredjelandets ønsker. Dette skal sikres ved en forudgående vurdering, som FAO, specialiserede ngo'er og repræsentanter for de lokale fiskersamfund deltager i, og som skal omfatte fartøjets konstruktion, de fiskeriformer, det er beregnet til, det fiskeriudstyr, det skal medføre, samt motorens størrelse og andre tekniske specifikationer.
Ændring 20
ARTIKEL 1, STK. 1, LITRA B
Artikel 7, stk. 3, litra d, nr. iiia (nyt) (forordning (EF) nr. 2792/1999)
iiia) fartøjets nye ejer skal være statsborger i tredjelandet - hvis der er tale om en fysisk person - ellerselskabet skal være ejet af statsborgere i tredjelandet - hvis der er tale om en juridisk person.
Ændring 2
ARTIKEL 1, STK. 1, LITRA B
Artikel 7, stk. 3, litra d, nr. iiic (nyt) (forordning (EF) nr. 2792/1999)
iiic) overførslen skal ledsages af passende almene og faglige uddannelsesforanstaltninger for at sikre, at fiskerne råder over tilstrækkeligt kendskab og er i besiddelse af de nødvendige færdigheder til at kunne håndtere udstyret, samtidig med at sikkerheden om bord i fartøjerne og fiskeriets generelle bæredygtighed sikres.
Ændring 4
ARTIKEL 1, STK. 1, LITRA C
Artikel 7, stk. 6, nr. ii, led 2 (forordning (EF) nr. 2792/1999)
- at yde den præmiemodtagende fartøjsejer kompensation for at udruste fartøjet og gøre det sødygtigt.
- at yde den præmiemodtagende fartøjsejer kompensation for at udruste fartøjet og gøre det sødygtigt og egnet til fiskeriaktiviteter i de pågældende tredjelande.
Ændring 5
ARTIKEL 1, STK. 3
Artikel 18a (forordning (EF) nr. 2792/1999)
Suspension af et fartøjs overførsel i henhold til artikel 7, stk. 3, litra d)
Procedure for et fartøjs overførsel i henhold til artikel 7, stk. 3, litra d)
Kommissionen kan suspendere et fartøjs overførsel i henhold til artikel 7, stk. 3, litra d), hvis den vurderer, at en sådan overførsel ikke opfylder de deri fastlagte betingelser.
1.  Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om, hvilke fartøjer der planlægges overført i henhold til artikel 7, stk. 3, litra d), og om det planlagte bestemmelsessted.
2.  Inden to måneder efter denne meddelelse kan Kommissionen meddelee den pågældende medlemsstat , at overførslen ikke opfylderbetingelserne i artikel 7, stk. 3, litra d), særlig nr. iii). Hvis Kommissionen ikke giver den pågældende medlemsstat meddelelse inden for to måneder, kan medlemsstaten foretage overførslen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik