Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 387kWORD 52k
Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2005 - Στρασβούργο
Μεταφορά πλοίων στις χώρες που επλήγησαν από το Τσουνάμι το 2004 *
P6_TA(2005)0049

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 σχετικά με ένα ειδικό μέτρο για μεταφορές σκαφών σε χώρες που επλήγησαν από το τσουνάμι το 2004 (COM(2005)0036 - C6-0036/2005 – 2005/0005(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0036)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0036/2005),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 134 του Κανονισμού του,

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 6
ΤΙΤΛΟΣ
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 σχετικά με ένα ειδικό μέτρο για μεταφορές σκαφών σε χώρες που επλήγησαν από το τσουνάμι το 2004.
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με ένα ειδικό μέτρο για τις χώρες που επλήγησαν από το τσουνάμι το 2004 και για την πρόβλεψη τροποποιήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 ούτως ώστε να επιτρέπονται οι μεταφορές σκαφών στις χώρες που επλήγησαν.
Τροπολογία 7
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1α (νέα)
(1α) Είναι αναγκαίο να διοχετευτούν επίσης οι κοινοτικοί πόροι που προορίζονται για ανθρωπιστική βοήθεια στην ανασυγκρότηση του αλιευτικού τομέα των χωρών που επλήγησαν.
Τροπολογία 8
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1β (νέα)
(1β) Ανεξάρτητα από τη βοήθεια αυτή, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα να ζητούν οι χώρες αυτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση την αποστολή αλιευτικών σκαφών ως πρώτο μέσο για την επίλυση των προβλημάτων του εφοδιασμού του πληθυσμού με αλιευτικά προϊόντα και για την έναρξη της ανασυγκρότησης της αλιείας σε ορισμένες περιοχές.
Τροπολογία 21
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4α (νέα)
(4α) Η δυνατότητα της μεταφοράς κοινοτικών αλιευτικών σκαφών είναι ένα τμήμα μόνο της ευρύτερης προσπάθειας να βοηθηθούν οι κοινότητες αυτές να ανοικοδομήσουν την αλιευτική υποδομή τους, και πρέπει να αναγνωρισθεί το γεγονός ότι άλλες μορφές βοήθειας ενδέχεται να είναι καταλληλότερες, όπως η άμεση μεταφορά κεφαλαίων ή η χρήση των δεξιοτήτων που είναι διαθέσιμες στις αλιευτικές κοινότητες της Κοινότητας.
Τροπολογία 13
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5
(5)  Για την αντιμετώπιση των αναγκών των εν λόγω κοινοτήτων, τα σκάφη, τα οποία είναι πλήρως αξιόπλοα, καλώς εξοπλισμένα και έχουν ολικό μήκος μικρότερο των 12 μέτρων, θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.
(5)  Για την αντιμετώπιση των αναγκών των εν λόγω κοινοτήτων, τα σκάφη, τα οποία είναι πλήρως αξιόπλοα, καλώς εξοπλισμένα, προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες, όπως αυτές ορίζονται από τον FAO και έχουν ολικό μήκος μικρότερο των 12 μέτρων, θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 14
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6
(6)  Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η χορήγηση πρόσθετης πριμοδότησης για την κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιούν οι δημόσιοι ή οι ιδιωτικοί οργανισμοί για τη μεταφορά των σκαφών στις τρίτες χώρες και για την αποζημίωση των πλοιοκτητών προκειμένου να εξοπλίσουν τα σκάφη τους και να τα καταστήσουν πλήρως αξιόπλοα.
(6)  Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η χορήγηση πρόσθετης πριμοδότησης για την κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιούν οι δημόσιοι ή οι ιδιωτικοί οργανισμοί για τη μεταφορά των σκαφών στις τρίτες χώρες και για την αποζημίωση των πλοιοκτητών προκειμένου να εξοπλίσουν τα σκάφη τους και να τα καταστήσουν πλήρως αξιόπλοα, καλά εξοπλισμένα και προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες, όπως αυτές ορίζονται από τον FAO.
Τροπολογία 9
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9α (νέα)
(9α) Είναι, ωστόσο, σκόπιμο να διαθέσει το Συμβούλιο ένα ποσό από τη θέση του προϋπολογισμού που προορίζεται για την ανθρωπιστική βοήθεια ως συμβολή στην ανασυγκρότηση του αλιευτικού τομέα των χωρών που επλήγησαν από το τσουνάμι το Δεκέμβριο του 2004.
Τροπολογία 22
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9β (νέα)
(9β) Καμιά διάταξη του παρόντος Κανονισμού δεν πρέπει να θεωρείται θετική δέσμευση για τη μεταφορά σκαφών στις πληγείσες περιοχές. Αντιθέτως, απλώς δημιουργείται η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν τέτοιες μεταφορές εάν πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.
Τροπολογία 10
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10
(10)  Ως εκ τούτου, ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) 2792/1999, της 17ης Δεκεμβρίου 1999 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,
(10)  Ως εκ τούτου, στην περίπτωση κατά την οποία οι πληγείσες χώρες ζητούν τη μεταφορά σκαφών θα πρέπει να προβλεφθεί τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) 2792/1999, της 17ης Δεκεμβρίου 1999,
Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ -1 (νέο)
Άρθρο -1
1.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει ποσό ύψους {...} υπό μορφήν βοήθειας στους αλιευτικούς τομείς που επλήγησαν από το τσουνάμι το Δεκέμβριο 2004.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποστείλει εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες και αλιείς προκειμένου να συμβάλλουν στην ανασυγκρότηση της αλιευτικής βιομηχανίας που έχει πληγεί.
2.  Οι πρωταρχικοί στόχοι της εν λόγω ενίσχυσης και τεχνικής βοήθειας θα είναι:
η ανασυγκρότηση των ναυπηγείων με στόχο την κατασκευή αλιευτικών σκαφών·
η αποκατάσταση των αλιευτικών λιμένων·
η αποκατάσταση των αλιευτικών υποδομών που απαιτούνται για την εκφόρτωση και πώληση των αλιευμάτων·
η ανασυγκρότηση και ο εξοπλισμός των ψυκτικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης.
3.  Το ποσό της ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, θα καθοριστεί από το Συμβούλιο στη θέση 23 02 01 της κατηγορίας 4 του κοινοτικού προϋπολογισμού που προορίζεται για την ανθρωπιστική βοήθεια.
Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 1, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2792/99 τροποποιείται ως εξής:
Σε περίπτωση κατά την οποία οι πληγείσες χώρες ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη μεταφορά σκαφών με στόχο την έναρξη της αναδιάρθρωσης των αλιευτικών τους τομέων ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 τροποποιείται ως εξής:
Τροπολογίες 15 και 1
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (β)
Άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο δ), σημείο (ii) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2792/1999)
(ii) το κράτος μέλος, το οποίο εξουσιοδοτεί τη μεταφορά, πρέπει να διασφαλίζει ότι το σκάφος είναι πλήρως αξιόπλοο και εξοπλισμένο για αλιευτικές δραστηριότητες, ότι μεταφέρεται σε περιοχή που έχει πληγεί από το τσουνάμι προς όφελος των αλιευτικών κοινοτήτων που έχουν υποστεί τις συνέπειές του και ότι δεν προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στους αλιευτικούς πόρους και στην τοπική οικονομία·
(ii) το κράτος μέλος, το οποίο εξουσιοδοτεί τη μεταφορά, πρέπει να διασφαλίζει ότι το σκάφος είναι πλήρως αξιόπλοο, εξοπλισμένο για αλιευτικές δραστηριότητες, κατάλληλο για αλιευτικές δραστηριότητες στις εν λόγω τρίτες χώρες και ότι μεταφέρεται σε περιοχή που έχει πληγεί από το τσουνάμι προς όφελος των αλιευτικών κοινοτήτων που έχουν υποστεί τις συνέπειές του και πρέπει να διασφαλίζει ότι θα αποφεύγονται δυσμενείς επιπτώσεις ούτε στην αειφορία των αλιευτικών πόρων ούτε στην τοπική οικονομία·
Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (β)
Άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο (δ), σημείο (iii) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.2792/1999)
(iii) η μεταφορά πρέπει να ανταποκρίνεται τις ανάγκες που προσδιορίστηκαν από την αξιολόγηση του FAO και να είναι σύμφωνη προς τις ανάγκες της τρίτης χώρας.
(iii) η μεταφορά πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που προσδιορίστηκαν από την αξιολόγηση του FAO και να είναι σύμφωνη προς τις ανάγκες της τρίτης χώρας. Αυτές πρέπει να εξακριβώνονται από διαδικασία προκαταρκτική της αξιολόγησης, στην οποία συμμετέχουν ο FAO, ειδικευμένες ΜΚΟ και εκπρόσωποι των τοπικών αλιευτικών κοινοτήτων, και η οποία πρέπει να περιλαμβάνει το σχεδιασμό του πλοίου, τον αλιευτικό εξοπλισμό που πρόκειται να μεταφέρει, καθώς και το μέγεθος και άλλες τεχνικές προδιαγραφές του κινητήρα.
Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (β)
Άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο δ), σημείο (iiiα) (νέο) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2792/1999)
(iiiα) ο νέος ιδιοκτήτης του σκάφους πρέπει να είναι πολίτης της τρίτης χώρας εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο ή, αν είναι νομικό πρόσωπο, να ανήκει σε πολίτες της τρίτης χώρας.
Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (β)
Άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο (δ), σημείο (iiα) (νέο) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ.2792/1999)
(iiα) η μεταφορά συνοδεύεται από τα κατάλληλα μέτρα εκπαίδευσης και κατάρτισης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αλιείς έχουν επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες για να χειριστούν τον εξοπλισμό, ώστε να υπάρχει εγγύηση για την ασφάλεια στα σκάφη και τη συνολική αειφορία της αλιείας.
Τροπολογία 4
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (γ)
Άρθρο 7, παράγραφος 6, σημείο (ii), δεύτερη περίπτωση (κανονισμός (ΕΚ) αριθ.2792/1999)
- για την αποζημίωση του πλοιοκτήτη που δικαιούται πριμοδότησης προκειμένου να εξοπλίσει το σκάφος και να το καταστήσει πλήρως αξιόπλοο.
- για την αποζημίωση του πλοιοκτήτη που δικαιούται πριμοδότησης προκειμένου να εξοπλίσει το σκάφος και να το καταστήσει πλήρως αξιόπλοο και κατάλληλο για αλιευτικές δραστηριότητες στις εν λόγω τρίτες χώρες.
Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 18α (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2792/1999)
Αναστολή μεταφοράς σκάφους σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο (δ)
Διαδικασία σχετική με τη μεταφορά σκάφους σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο (δ)
Η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τη μεταφορά ενός σκάφους σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3, στοιχείο (δ) εάν θεωρεί ότι η εν λόγω μεταφορά δεν πληροί τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.
1.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα σκάφη για τα οποία εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο δ), καθώς και τον προορισμό τους.
2.  Μέσα σε δύο μήνες από μια τέτοια κοινοποίηση, η Επιτροπή δύναται να ενημερώσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ότι η μεταφορά δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 7, παράγραφος 3, στοιχείο δ) και ιδίως με το άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο δ), σημείο iii). Εάν η Επιτροπή δεν ενημερώσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μέσα σε δύο μήνες, το κράτος μέλος δύναται να προχωρήσει στη μεταφορά.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου