Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 220kWORD 41k
Donderdag 24 februari 2005 - Straatsburg
Overbrenging van vaartuigen naar landen die zijn getroffen door de tsoenami van 2004 *
P6_TA(2005)0049

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2792/1999 in verband met een specifieke actie om vaartuigen over te brengen naar landen die zijn getroffen door de tsoenami van 2004 (COM(2005)0036 - C6-0036/2005 - 2005/0005(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0036)(1),

–   gelet op artikel 37 van het EG-Verdrag (C6-0036/2005),

–   gelet op artikel 51 en 134 van zijn Reglement,

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendementen van het Parlement
Amendement 6
TITEL
Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2792/1999 in verband met een specifieke actie om vaartuigen over te brengen naar landen die zijn getroffen door de tsoenamie van 2004
Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende een specifieke actie om vaartuigen over te brengen naar landen die zijn getroffen door de tsoenamie van 2004 en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2792/1999 om het overbrengen van vaartuigen naar de getroffen landen mogelijk te maken
Amendement 7
OVERWEGING 1 BIS (nieuw)
(1 bis) De voor humanitaire hulp bestemde communautaire middelen moeten ook worden gebruikt voor de wederopbouw van de visserijsector van de getroffen landen.
Amendement 8
OVERWEGING 1 TER (nieuw)
(1 ter) Los van deze hulp moet het voor deze landen mogelijk zijn om de Europese Unie te verzoeken om visserijschepen te sturen als eerste maatregel om de voorziening van de bevolking met visproducten te verbeteren en een begin te maken met de wederopbouw van de visserijsector in bepaalde gebieden.
Amendement 21
OVERWEGING 4 BIS (nieuw)
(4 bis) De mogelijkheid om communautaire vaartuigen over te brengen is slechts een onderdeel van de meer algemene inspanningen om deze gemeenschappen te helpen bij de wederopbouw van hun vissersvloot; er moet worden beseft dat andere vormen van hulp adequater zouden kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld het rechtstreeks overmaken van geld of de overdracht van knowhow die beschikbaar is in de visserijgemeenschappen van de Europese Unie.
Amendement 13
OVERWEGING 5
(5)  Om aan de behoeften van die gemeenschappen te kunnen voldoen dienen voor de bij deze verordening ingestelde regeling slechts vaartuigen in aanmerking te komen die volledig zeewaardig en goed uitgerust zijn en een lengte over alles van minder dan 12 meter hebben.
(5)  Om aan de behoeften van die gemeenschappen te kunnen voldoen dienen voor de bij deze verordening ingestelde regeling slechts vaartuigen in aanmerking te komen die volledig zeewaardig en goed uitgerust zijn, aangepast zijn aan de door de FAO aangegeven plaatselijke behoeften, en een lengte over alles van minder dan 12 meter hebben.
Amendement 14
OVERWEGING 6
(6)  Voorzien dient te worden in de toekenning van een extra premie om de kosten te dekken die overheids- of particuliere organisaties maken voor het vervoer van de vaartuigen naar de betrokken derde landen, en om de eigenaren van de vaartuigen ervoor te vergoeden dat zij deze uitrusten en volledig zeewaardig maken.
(6)  Voorzien dient te worden in de toekenning van een extra premie om de kosten te dekken die overheids- of particuliere organisaties maken voor het vervoer van de vaartuigen naar de betrokken derde landen, en om de eigenaren van de vaartuigen ervoor te vergoeden dat zij deze goed uitrusten en volledig zeewaardig maken, en aanpassen aan de door de FAO aangegeven plaatselijke behoeften.
Amendement 9
OVERWEGING 9 BIS (nieuw)
(9 bis) De Raad moet daartoe een deel van de begrotingslijn voor humanitaire hulp bestemmen voor steun voor de wederopbouw van de visserijsector in de landen die in december 2004 zijn getroffen door de tsoenamie.
Amendement 22
OVERWEGING 9 TER (nieuw)
(9 ter) Geen enkele bepaling van deze verordening moet opgevat worden als een verplichting om vaartuigen over te brengen naar de getroffen gebieden. Er wordt uitsluitend een mogelijkheid geboden om zulks te doen indien wordt voldaan aan de in deze verordening vastgestelde criteria.
Amendement 10
OVERWEGING 10
(10)  Verordening (EG) nr. 2792/1999 van de Raad van 17 december 1999 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,
(10)  Indien de getroffen landen om de overbrenging van vaartuigen verzoeken, dan moet Verordening (EG) nr. 2792/1999 van de Raad van 17 december 1999 dienovereenkomstig worden gewijzigd,
Amendement 11
ARTIKEL -1 (nieuw)
Artikel -1
1.  De Europese Unie bestemt een bedrag van […] voor steun aan de visserijsector van de in december 2004 door de tsoenamie getroffen landen.
De Europese Unie zal geschoolde deskundigen en vissers sturen om te helpen bij de wederopbouw van de getroffen visserijsector.
2.  Deze steun en technische bijstand heeft als hoofddoelen:
- de wederopbouw van werven die zich richten op de bouw van vissersvaartuigen;
- het herstel van visserijhavens;
- het herstel van haveninfrastructuur die nodig is voor de ontscheping en verkoop van de vangsten;
- de wederopbouw en uitrusting van koelhuizen.
3.  Het in lid 1 bedoelde bedrag van de steun wordt vastgesteld door de Raad ten laste van de lijn 23 02 01 van rubriek 4 van de communautaire begroting voor humanitaire hulp.
Amendement 12
ARTIKEL 1, inleidende formule
Verordening (EG) nr. 2792/1999 wordt als volgt gewijzigd:
Indien de getroffen landen de Europese Unie om de overbrenging van vaartuigen verzoeken om een begin te kunnen maken met de wederopbouw van hun visserijsector, dan wordt Verordening (EG) nr. 2792/1999 als volgt gewijzigd:
Amendementen 15 en 1
ARTIKEL 1, PUNT 1, LETTER b)
Artikel 7, lid 3, letter d), punt (ii) (Verordening (EG) nr. 2792/1999)
(ii) de lidstaat die toestemming voor de overbrenging verleent, moet erop toezien dat het vaartuig volledig zeewaardig is en is uitgerust voor visserijactiviteiten, dat het naar een door de tsoenamie getroffen gebied wordt overgebracht ten bate van de visserijgemeenschappen die onder de gevolgen van de tsoenamie hebben geleden, en dat nadelige effecten op de visserijhulpbronnen en op de plaatselijke economie tot een minimum beperkt blijven;
(ii) de lidstaat die toestemming voor de overbrenging verleent, moet erop toezien dat het vaartuig volledig zeewaardig is, uitgerust is voor visserijactiviteiten en geschikt is voor visserijactiviteiten in de betrokken derde landen, en dat het naar een door de tsoenamie getroffen gebied wordt overgebracht ten bate van de visserijgemeenschappen die onder de gevolgen van de tsoenamie hebben geleden, en moet erop toezien dat er geen nadelige effecten zijn voor de duurzaamheid van de visserijhulpbronnen en evenmin voor de plaatselijke economie;
Amendement 3
ARTIKEL 1, PUNT 1, LETTER b)
Artikel 7, lid 3, letter (d), punt (iii) (Verordening (EG) nr. 2792/1999)
(iii) de overbrenging moet voldoen aan de in de beoordeling van de FAO aangegeven behoeften en in overeenstemming zijn met de verzoeken van het betrokken derde land.
(iii) de overbrenging moet voldoen aan de in de beoordeling van de FAO aangegeven behoeften en in overeenstemming zijn met de verzoeken van het betrokken derde land. Dit moet worden geverifieerd door een evaluatie vooraf waarbij de FAO, gespecialiseerde NGO's en vertegenwoordigers van de plaatselijke visserijgemeenschappen worden betrokken; deze evaluatie moet de structuur van het vaartuig omvatten, alsook de visserijactiviteiten waarvoor het vaartuig bestemd is, de visserij-uitrusting die het vaartuig moet vervoeren, en de omvang en andere technische kenmerken van de motor.
Amendement 20
ARTIKEL 1, PUNT 1, LETTER b)
Artikel 7, lid 3, letter d), punt (iii bis) (nieuw) (Verordening (EG) nr. 2792/1999)
(iii bis) de nieuwe eigenaar van het vaartuig moet onderdaan zijn van een derde land, indien het om een natuurlijke persoon gaat; indien het een rechtspersoon betreft, moet het bedrijf eigendom zijn van onderdanen van een derde land.
Amendement 2
ARTIKEL 1, PUNT 1, LETTER b)
Artikel 7, lid 3, letter (d), punt (iii) ter (nieuw) (Verordening (EG) nr. 2792/1999)
(iii ter) de overbrenging gaat vergezeld van adequate opleidingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de vissers toereikend geïnformeerd zijn en over de nodige vaardigheden beschikken om met de uitrusting om te gaan, ter waarborging van de veiligheid aan boord en de algemene duurzaamheid van de visserij.
Amendement 4
ARTIKEL 1, PUNT 1, LETTER c)
Artikel 7, lid 6, punt (ii), streepje 2 (Verordening (EG) nr. 2792/1999)
- de eigenaar van het vaartuig aan wie de premie wordt toegekend, ervoor vergoeden dat hij het vaartuig uitrust en volledig zeewaardig maakt.
- de eigenaar van het vaartuig aan wie de premie wordt toegekend, ervoor vergoeden dat hij het vaartuig uitrust, volledig zeewaardig maakt en geschikt maakt voor visserijactiviteiten in de betrokken derde landen.
Amendement 5
ARTIKEL 1, PUNT 3
Artikel 18 bis (Verordening (EG) nr. 2792/1999)
Schorsing van de overbrenging van een vaartuig overeenkomstig artikel 7, lid 3, onder d)
Procedure voor de overbrenging van een vaartuig overeenkomstig artikel 7, lid 3, onder d)
De Commissie kan de overbrenging van een vaartuig overeenkomstig artikel 7, lid 3, onder d), schorsen indien zij van mening is dat die overbrenging niet voldoet aan de in die bepaling gestelde voorwaarden.
1.  De lidstaten delen de Commissie mede welke vaartuigen zij van plan zijn over te brengen overeenkomstig artikel 7, lid 3, onder d), en welke de beoogde bestemming is.
2.  Binnen twee maanden na deze kennisgeving kan de Commissie de betrokken lidstaat mededelen dat de overbrenging niet strookt met de in artikel 7, lid 3, onder d), inzonderheid punt (iii), vastgestelde voorwaarden. Indien de Commissie de betrokken lidstaat niet binnen twee maanden informeert, mag deze lidstaat de overbrenging ten uitvoer leggen.

(1) Nog niet in het PB gepubliceerd.

Juridische mededeling - Privacybeleid