Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 336kWORD 54k
Štvrtok, 24. februára 2005 - Štrasburg
Presun plavidiel do krajín zasiahnutých tsunami v roku 2004 *
P6_TA(2005)0049

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2792/1999, pokiaľ ide o konkrétne opatrenia na presun plavidiel do krajín zasiahnutých tsunami v roku 2004 (KOM(2005)0036 - C6-0036/2005 - 2005/0005(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

‐   so zreteľom na návrh Komisie Rade (KOM(2005)0036)(1),

‐   so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0036/2005),

‐   so zreteľom na článok 51 a 134 rokovacieho poriadku,

1.   schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby následne zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250ods. 2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby informovala Parlament, či má v úmysle odchýliť sa od textu schváleného Parlamentom;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu s Parlamentom, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu odovzdal Rade a Komisii.

Text navrhnutý Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Názov
Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.2792/1999 pokiaľ ide o osobitné opatrenia na presun plavidiel do krajín zasiahnutýchi tsunami v roku 2004.
Návrh nariadenia Rady o osobitných opatreniach pre krajiny zasiahnuté tsunami v roku 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.2792/1999 umožniť presun plavidiel do postihnutých krajín.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ODÔVODNENIE 1a (nové)
(1a) Finančné prostriedky Spoločenstva určené na humanitnú pomoc sa musia použiť aj na obnovu rybného hospodárstva v postihnutých krajinách.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ODÔVODNENIE 1b (nové)
(1b) Nezávisle od takejto pomoci by príslušné krajiny mali mať možnosť požiadať EÚ o vyslanie rybárskych plavidiel, najprv ako opatrenie zamerané na riešenie problémov zásobovania miestneho obyvateľstva rybnými produktmi a na začatie obnovy odvetvia rybného hospodárstva v určitých oblastiach.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ODÔVODNENIE 4a (nové)
(4a) Možnosť presunu plavidiel Spoločenstva je iba jedným prvkom širšieho úsilia o pomoc týmto komunitám pri obnove infraštruktúry rybolovu a treba uznať fakt, že môžu existovať iné vhodnejšie formy pomoci, ako napr. priamy presun finančných prostriedkov alebo využitie zručností , ktoré sú k dispozícii v rybárskych komunitách Spoločenstva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ODÔVODNENIE 5
(5)  Na zabezpečenie potrieb uvedených komunít by sa v rámci opatrení uvedených v tomto nariadení mali používať výlučne plavidlá, ktoré sú plne schopné plavby po mori, dostatočne vybavené a ktorých celková dĺžka nepresahuje 12 metrov.
(5)  Na zabezpečenie potrieb uvedených komunít by sa v rámci opatrení uvedených v tomto nariadení mali používať výlučne plavidlá, ktoré sú plne schopné plavby po mori, dostatočne vybavené, prispôsobené miestnym potrebám podľa údajov FAO a ktorých celková dĺžka nepresahuje 12 metrov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ODÔVODNENIE 6
(6)  Je vhodné stanoviť udelenie doplnkovej prémie na pokrytie nákladov verejnoprávnych alebo súkromných organizácií v súvislosti s presunom plavidiel do tretích krajín a na náhradu nákladov vlastníkov na vybavenie ich plavidiel a ich prispôsobenie na plavbu po mori.
(6)  Je vhodné stanoviť udelenie doplnkovej prémie na pokrytie nákladov verejnoprávnych alebo súkromných organizácií v súvislosti s presunom plavidiel do tretích krajín a na náhradu nákladov vlastníkov na vybavenie ich plavidiel a ich prispôsobenie na plavbu po mori, dostatočné vybavenie a prispôsobenie miestnym potrebám podľa údajov FAO.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ODÔVODNENIE 9a (nové)
(9a) Rada by preto mala vyčleniť určitú sumu z rozpočtovej kapitoly na humanitnú pomoc na spoluprácu pri obnove rybného hospodárstva v krajinách, ktoré v decembri r. 2004 postihli vlny tsunami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
ODÔVODNENIE 9b (nové)
(9b) Žiadny bod tohto nariadenia sa nesmie považovať za pozitívny záväzok s cieľom presunúť akékoľvek plavidlá do postihnutých oblastí. Skôr poukazuje na možnosť takýchto presunov, ktoré sa uskutočnia, ak sa splnia podmienky stanovené v nariadení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ODÔVODNENIE 10
10)  Nariadenie Rady (ES) č. 2792/1999 zo 17. decembra 1999 by sa preto mala v tomto zmysle pozmeniť a doplniť.
(10)  Existujú prípady, keď postihnuté krajiny žiadajú o povolenie presunu plavidiel, preto by bolo vhodné posúdiť možnosť zmeny a doplnenia nariadenia Rady (ES) č. 2792/1999 zo 17. decembra 1999.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok - 1
1.  Európska únia vyčlení sumu vo výške {...} na pomoc odvetviam rybného hospodárstva postihnutým vlnami tsunami v decembri r. 2004.
Vyšle skúsených odborníkov a rybárov, aby pomohli pri obnove postihnutého priemyslu rybného hospodárstva.
2.  Táto finančná a technická pomoc bude mať tieto prioritné ciele:
· obnovu lodeníc na výrobu rybárskych plavidiel;
· obnovu rybárskych prístavov;
· obnovu prístavných infraštruktúr potrebných na vykladanie a predaj úlovkov;
· rekonštrukciu a vybavenie mraziarenských skladovacích zariadení.
3.  Rada určí sumu pridelená na pomoc podľa odseku 1 a bude zaúčtovaná v článku 23 02 01 kategórie 4 rozpočtu Únie (humanitná pomoc).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 1
Nariadenie (ES) č. 2792/1999 sa týmto mení a dopĺňa takto:
Pre prípady, keď postihnuté krajiny žiadajú EÚ o presun plavidiel s cieľom začať s rekonštrukciou ich rybolovných odvetví, nariadenie (ES) č. 2792/1999 sa týmto mení a dopĺňa takto:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15 a 1
ČLÁNOK 1 BOD 1 BOD B)
Článok 7 odsek 3 bod d) bod (ii) (nariadenie (ES) č. 2792/1999)
(ii) členský štát, ktorý povoľuje presun, musí zabezpečiť, aby bolo plavidlo plne schopné plavby po mori a vybavené na rybolovnú činnosť, bolo presunuté do oblasti postihnutej cunami v prospech rybárskych komunít postihnutých následkami cunami a aby nepriaznivé účinky na rybolovné zdroje a na miestne hospodárstvo boli obmedzené na minimum.
(ii) členský štát, ktorý povoľuje presun, musí zabezpečiť, aby bolo plavidlo plne schopné plavby po mori a vybavené na rybolovnú činnosť, schopné rybolovnej činnosti v daných tretích krajinách, bolo presunuté do oblasti postihnutej tsunami v prospech rybárskych komunít postihnutých následkami tsunami a musí zabezpečiť, aby nedošlo k žiadnym nepriaznivým účinkom na udržateľnosť zdrojov rybolovu ani na miestne hospodárstvo.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ČLÁNOK 1 BOD 1 BOD B)
Článok 7 odsek 3 bod d) bod (iii) (nariadenie (ES) č. 2792/1999)
(iii) presun musí spĺňať potreby, ktoré určilo FAO na základe svojho hodnotenia, a musí byť v súlade s požiadavkami tretej krajiny.
(iii) presun musí spĺňať potreby, ktoré určilo FAO na základe svojho hodnotenia, a musí byť v súlade s požiadavkami tretej krajiny. Je nevyhnutné uistiť sa o tom prostredníctvom postupu predbežného hodnotenia za účasti FAO, špecializovaných mimovládnych organizácií a zástupcov miestnych rybárskych komunít, pričom sa musí zohľadniť konštrukčný typ plavidla, rybársku činnosť, pre ktorú je určené, rybárske vybavenie, ktoré na ňom má byť nainštalované, ako aj veľkosť a ďalšie technické špecifikácie motora.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 1 BOD 1 BOD B)
Článok 7 odsek 3 bod d) bod (iiia) (nový) (nariadenie (ES) č. 2792/1999)
(iiia) nový vlastník plavidla musí byť buď občanom tretej krajiny, ak ide o fyzickú osobu, alebo, ak ide o právnickú osobu, spoločnosť musí vlastniť občan tretej krajiny.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ČLÁNOK 1 BOD 1 BOD B)
Článok 7 odsek 3 bod d) bod (iiib) (nový) (nariadenie (ES) č. 2792/1999)
(iiib) presun sa realizuje spolu s vhodnými výcvikovými a vzdelávacími opatreniami s cieľom zabezpečiť, aby rybári mali dostatočné znalosti a potrebné schopnosti na prácu s vybavením, čím sa zaručí bezpečnosť na palube lodí a celková udržateľnosť rybného hospodárstva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ČLÁNOK 1 BOD 1 BOD C)
Článok 7 odsek 6 bod (ii) zarážka 2 (nariadenie (ES) č. 2792/1999)
- na náhradu nákladov vlastníka plavidla, ktorému sa poskytuje prémia na vybavenie plavidla a na jeho prispôsobenie na plavbu po mori.
- na náhradu nákladov vlastníka plavidla, ktorému sa poskytuje prémia na vybavenie plavidla a na jeho prispôsobenie na plavbu po mori a uvedenie do stavu vhodného na rybolovné činnosti v príslušných tretích krajinách.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 1 BOD 3
Článok 18a názov a odsek 1 (nariadenie (ES) č. 2792/1999)
Pozastavenie presunu plavidiel podľa článku 7 odsek 3 bod (d)
Komisia môže pozastaviť presun plavidiel podľa článku 7 odsek 3 bod (d), ak sa domnieva, že takýto presun nie je v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku.
Postup vzťahujúci sa na presun plavidiel podľa článku 7 odsek 3 bod d)
1.  Členské štáty informujú Komisiu o plavidlách, ktorých presun sa má realizovať podľa článku 7 ods. 3 bod d), ako aj o plánovanom mieste určenia.
2.  Komisia môže do dvoch mesiacov od tohto oznámenia informovať príslušný členský štát o tom, že presun nie je v súlade s podmienkami stanovenými v článku 7 odsek 3 bod (d), najmä v článku 7 ods. 3 bod d) bod (iii). Ak Komisia neinformuje príslušný členský štát do dvoch mesiacov, môže tento členský štát pokračovať vo vykonávaní presunu.

(1) Zatiaľ neuverejnený v Ú. v. EÚ

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia