Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0091/2005

Συζήτηση :

PV 23/02/2005 - 21

Ψηφοφορία :

PV 24/02/2005 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0050

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 273kWORD 41k
Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2005 - Στρασβούργο
Ο τομέας της χαλυβουργίας
P6_TA(2005)0050RC-B6-0091/2005

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές του τομέα της χαλυβουργίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα τις διατάξεις σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα, καθώς και το άρθρο 136 της Συνθήκης ΕΚ σύμφωνα με το οποίο τα κράτη μέλη έχουν ως στόχο την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, την κατάλληλη κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό διάλογο και την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων με στόχο ένα υψηλό και διαρκές επίπεδο απασχόλησης και την καταπολέμηση του αποκλεισμού,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς(1), και τις οδηγίες 98/59/ΕΚ(2) και 94/45/ΕΚ(3), που αμφότερες αποβλέπουν στην εναρμόνιση των μέσων για διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τον τομέα της χαλυβουργίας, τις αναδιαρθρώσεις και τις συγχωνεύσεις βιομηχανιών, ιδίως δε το ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 2004 σχετικά με την κρίση στον τομέα της χαλυβουργίας (AST/Thyssen Krupp)(4), που εγκρίθηκε ομόφωνα,

–   έχοντας υπόψη τις συνεχείς απώλειες θέσεων εργασίας στον ευρωπαϊκό χαλυβουργικό τομέα,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη θεμελιώθηκε με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ),

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της Λισσαβώνας έχει ως στόχο να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή,

Γ.   εκφράζοντας την ανησυχία του για την εγκατάλειψη της παραγωγής επί τη βάσει υψηλής τεχνολογίας που κατά τα τελευταία χρόνια θεωρήθηκε πρότυπο τεχνολογικής τεχνογνωσίας και που θα πρέπει να προστατευθεί,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προς το συμφέρον της ΕΕ να διατηρηθούν και να προστατευθούν οι κατ' εξοχήν βιομηχανικές δραστηριότητες που απασχολούν μεγάλο τμήμα του εργαζόμενου πληθυσμού της διευρυμένης Ευρώπης,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλληλεγγύη πρέπει να εκφράζεται με συγκεκριμένες ενέργειες, τόσο προς τις σημερινές όσο και τις μελλοντικές γενιές, μέσω της οικονομικής και της κοινωνικής συνοχής που θα συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των μειονεκτικών περιοχών και των ομάδων του πληθυσμού στην ΕΕ με βάση την προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία της Thyssen Krupp να τηρήσει τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί με την Ιταλική κυβέρνηση για τη βιομηχανική μονάδα της στο Terni, σύμφωνα με την οποία θα διατηρούνταν η μονάδα χαλυβουργικής παραγωγής έναντι πλεονεκτημάτων από πλευράς υποδομών και κόστους ενέργειας,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος βιομηχανικής φύσεως που να δικαιολογεί την αθέτηση των συμφωνιών του Ιουνίου 2004, δεδομένης, εξάλλου, της αύξησης κατά 55% του καθαρού κέρδους της επιχείρησης, που ξεπέρασε πρόσφατα τα 844 εκατ. ευρώ,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, ούτε ένα χρόνο μετά τη συμφωνία αυτή, η εταιρία ανακοίνωσε εκ νέου την πρόθεσή της να κλείσει τις μονάδες μαγνητικών φύλων χάλυβα, με κίνδυνο να κλείσουν όλα τα σιδηρουργεία κατά το προσεχές έτος· λαμβάνοντας, επίσης υπόψη ότι η μη τήρηση της συμφωνίας που επετεύχθη μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών ή η θέση εκτός λειτουργίας της βιομηχανικής μονάδας της Thyssen Krupp στο Terni δεν δικαιολογείται για κανένα λόγο βιομηχανικού χαρακτήρα,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ενδεχόμενη μείωση της παραγωγής μαγνητικού χάλυβα στο Terni συνεπάγεται την απώλεια αυτού του στρατηγικού βιομηχανικού τομέα στην Ιταλία, με σοβαρές συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα του συστήματος και την απασχόληση των νέων και ειδικευμένων ατόμων,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά ποσά δημοσίων επενδύσεων από τα οποία έχει επωφεληθεί η AST Thyssen Krupp, συμπεριλαμβανομένων πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία για το Στόχο 2 και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την ανάπτυξη τοπικών συστημάτων, για υποδομές και για επαγγελματική κατάρτιση,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη την εκ νέου κινητοποίηση των ενδιαφερομένων εργαζομένων, των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων, του τοπικού πληθυσμού και των εκπροσώπων των τοπικών αρχών,

1.   καλεί την Επιτροπή, όπως ήδη ζήτησε στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 2004, να υιοθετήσει αποφασιστικότερη στρατηγική για την αντιμετώπιση των βιομηχανικών αναδιαρθρώσεων και των κοινωνικών επιπτώσεών τους·

2.   ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν πρωτοβουλίες με στόχο να αποφευχθούν η συρρίκνωση του τομέα της χαλυβουργίας στην Ευρώπη και οι συνακόλουθες απώλειες θέσεων ειδικευμένης εργασίας, ιδιαίτερα στους κατ' εξοχήν εκείνους πόλους όπου πραγματοποιήθηκαν πολλές επενδύσεις για την ανανέωσή τους·

3.   ζητεί από την Thyssen Krupp, πέραν των πρωτοβουλιών της Ιταλικής κυβέρνησης και της Επιτροπής, να διατηρήσει το ύψος απασχόλησης, να τηρήσει το επενδυτικό σχέδιο που υπεβλήθη τον παρελθόντα Ιούνιο 2004 και να ενισχύσει τις άλλες γραμμές παραγωγής (σφυρήλατα και τιτάνιο) που δεν συνδέονται άμεσα με τον πυρήνα δραστηριοτήτων του ανοξείδωτου χάλυβα·

4.   εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τους θιγόμενους εργαζομένους και τις οικογένειές τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απασχολούνται στις βοηθητικές εταιρίες και στους συνδεδεμένους τομείς οι οποίοι απειλούνται από ανεργία·

5.   θεωρεί ότι η χρήση των κοινοτικών πόρων και ιδιαίτερα του τομέα της βιομηχανίας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πρέπει να υπόκειται σε ακριβείς κανόνες εξαρτώμενους από την καινοτομία, την τοπική ανάπτυξη, την απασχόληση και τη δέσμευση της επωφελούμενης επιχείρησης για επί τόπου παραγωγή· ζητεί ιδιαίτερα την τήρηση και την ενίσχυση των κανονισμών σχετικά με τη χρήση των διαρθρωτικών πόρων·

6.   ζητεί από την Επιτροπή και τις εθνικές κυβερνήσεις να προβλέψουν νομοθεσία για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, η οποία θα συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη·

7.   πιστεύει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προωθήσει την καινοτομία με την ανάπτυξη των βιομηχανικών συμφερόντων ιδίως για τους προηγμένους βιομηχανικούς τομείς υψηλού τεχνολογικού επιπέδου, υποστηρίζοντας τα κατάλληλα σχέδια βιομηχανικής μετατροπής· υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη νέων υλικών, σχεδίων και παραγωγικών διαδικασιών που μπορούν να αναζωογονήσουν τους παραδοσιακούς βιομηχανικούς τομείς·

8.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ανακοίνωση σχετικά με τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στον χαλυβουργικό τομέα και να δημιουργήσει ομάδα υψηλού επιπέδου·

9.   καλεί την Επιτροπή, μετά τη λήξη ισχύος της Συνθήκης ΕΚΑΧ, να παρουσιάσει στρατηγική για τις μελλοντικές προοπτικές του χαλυβουργικού τομέα με στόχο την προώθηση του ανεξάρτητου ευρωπαϊκού δυναμικού στον τομέα αυτό·

10.   καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να ενισχύσουν τον κοινωνικό διάλογο σε πλαίσιο σεβασμού της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπει την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς, και να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων·

11.   παροτρύνει την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες ώστε να ληφθεί απόφαση σε πλαίσιο ΠΟΕ και ΟΟΣΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας στη διεθνή αγορά·

12.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον ΠΟΕ, τον ΟΟΣΑ, καθώς και στους κοινωνικούς εταίρους.

(1) ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 29.
(2) Οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις (ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 16).
(3) Οδηγία 94/45/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 1994, για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους (ΕΕ L 254 της 30.9.1994, σ. 64). Οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/74/ΕΚ (ΕΕ L 10 της 16.1.1998, σ. 22).
(4) ΕΕ C 97 Ε της 22.4.2004, σ. 637.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου