Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0091/2005

Rozpravy :

PV 23/02/2005 - 21

Hlasovanie :

PV 24/02/2005 - 7.4

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0050

Prijaté texty
PDF 126kWORD 40k
Štvrtok, 24. februára 2005 - Štrasburg
Oceliarsky priemysel
P6_TA(2005)0050RC-B6-0091/2005

Uznesenie Európskeho parlamentu o budúcnosti oceliarskeho priemyslu

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej ustanovenia týkajúce sa sociálnych práv, a na článok 136 Zmluvy o ES, podľa ktorého majú členské štáty za cieľ podporovať zamestnanosť, zlepšovať životné a pracovné podmienky, primeranú sociálnu ochranu, dialóg medzi sociálnymi partnermi, rozvoj ľudských zdrojov s cieľom dosiahnuť trvale vysokú zamestnanosť a boj proti vylúčeniu,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES z 11. marca 2002, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve(1), smernice 98/59/ES(2) a 94/45/ES(3), keďže posledné dve uvedené smernice sa týkajú harmonizácie právnych predpisov členských štátov o nástrojoch dialógu medzi sociálnymi partnermi,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o oceliarskom priemysle, reštrukturalizácii priemyslu a spájaní podnikov a predovšetkým na uznesenie z 12. februára 2004 o kríze v oceliarskom priemysle (AST/Thyssen Krupp)(4), ktoré bolo prijaté jednomyseľne,

–   so zreteľom na pokračujúce rušenie pracovných miest v oceliarskom priemysle v Európe,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže budovanie Európy sa začalo založením Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO),

B.   keďže cieľom lisabonskej stratégie je pretvoriť EÚ na najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu svetovú ekonomiku založenú na vedomostiach, schopnú trvale udržateľného rastu spolu s vytváraním väčšieho počtu a lepších pracovných miest a silnejšej sociálnej súdržnosti,

C.   znepokojený ubúdaním výrob na vysokej technologickej úrovni, ktoré boli v posledných rokoch považované za vzor technologického know-how, a ktoré sa preto musia chrániť,

D.   so zreteľom na záujem EÚ vytvárať podmienky, v ktorých by mohol byť zachovaný priemysel, v ktorom je zamestnaná veľká časť pracujúcej populácie rozšírenej Európy,

E.   keďže solidarita musí mať silné vyjadrenie, pre súčasnú a budúce generácie, v hospodárskej a sociálnej súdržnosti, ktorá na základe zvýšeného rastu a konkurencieschopnosti pomôže znevýhodneným oblastiam a skupinám obyvateľstva pri vyrovnávaní rozdielov,

F.   keďže spoločnosť Thyssen-Krupp nerešpektovala svoje záväzky vyplývajúce z dohody, ktorú uzavrela s talianskou vládou, týkajúcej sa jej prevádzky v Terni, podľa ktorej mala byť oceliarska výroba zachovaná výmenou za poskytnuté výhody v súvislosti s infraštruktúrou a energetickými nákladmi,

G.   keďže nerešpektovanie dohody z júna 2004 nemôže ospravedlniť žiaden z dôvodov súvisiacich s priemyslom, predovšetkým vzhľadom na 55%-ný nárast čistého zisku spoločnosti, ktorý je teraz na úrovni viac ako 844 miliónov EUR,

H.   keďže spoločnosť po menej než roku znovu oznámila, že mieni zatvoriť továreň na výrobu magnetických plechov, čo môže znamenať zatvorenie všetkých železiarní v budúcom roku; keďže nerešpektovanie dohody uzavretej všetkými zainteresovanými stranami a zrušenie prevádzky spoločnosti Thyssen-Krupp v Terni nemôže ospravedlniť žiaden z dôvodov súvisiacich s priemyslom;

I.   keďže zníženie výroby magnetických plechov v Terni bude v podstate znamenať, že Taliansko príde o toto strategické odvetvie priemyslu, čo bude mať vážne následky na konkurencieschopnosť hospodárstva a zamestnanosť mladých kvalifikovaných ľudí;

J.   so zreteľom na značné verejné investície vrátane prostriedkov zo štrukturálnych fondov pre oblasti Cieľa 2 a z Európskeho sociálneho fondu do rozvoja miestnych systémov, infraštruktúr a odborného vzdelávania, ktoré využívala spoločnosť AST Thyssen-Krupp,

K.   so zreteľom na opätovné protesty dotknutých pracovníkov, ich odborov, miestnych spoločenstiev a zástupcov miestnych orgánov,

1.   vyzýva Komisiu, aby prijala rozhodnejšiu stratégiu vzhľadom na reštrukturalizáciu priemyslu a jej sociálneho dopadu, ako už žiadal Európsky parlament v uznesení z 12. februára 2004;

2.   vyzýva členské štáty a Komisiu, aby podporili iniciatívy, ktoré majú zamedziť zmenšovaniu európskeho oceliarskeho priemyslu a následnej strate pracovných miest pre kvalifikovaných pracovníkov, najmä v najvýznamneších priemyselných centrách, v ktorých bolo veľa investované do inovácií;

3.   vyzýva spoločnosť Thyssen Krupp, nasledujúc intervenciu talianskej vlády a Komisie, aby zachovala počet pracovníkov v súlade s investičným plánom, ktorý predložila v júni 2004, a aby rozvinula iné odvetvia výroby (zliatiny a titán), ktoré nesúvisia priamo s jej hlavným zameraním na výrobu nehrdzavejúcej ocele;

4.   vyjadruje solidaritu dotknutým pracovníkom a ich rodinám, ktorí sú zamestnaní v prevádzke AST alebo v rámci súvisiacich činností, ktorých pracovné miesta sú v súčasnosti ohrozené;

5.   domnieva sa, že využívanie fondov Spoločenstva, najmä finančných prostriedkov určených pre priemysel a prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu, by sa malo riadiť osobitnými predpismi týkajúcimi sa inovácií, miestneho rozvoja, zamestnanosti a z dlhodobého hľadiska zachovaním výroby podnikov využívajúcich podporu v danej oblasti; žiada predovšetkým o dodržiavanie a posilnenie predpisov týkajúcich sa využívania prostriedkov zo štrukturálnych fondov;

6.   vyzýva Komisiu a vlády jednotlivých štátov, aby navrhli legislatívu týkajúcu sa sociálnej zodpovednosti spoločností v záujme trvalo udržateľného rozvoja;

7.   domnieva sa, že Európa musí podporiť inovácie vytvorením prijateľnejších podmienok pre svoje záujmy v oblasti priemyslu, najmä v technicky pokročilých odvetviach a odvetviach na vysokej technickej úrovni, prostredníctvom podpory príslušných plánov presunu pracovníkov; zdôrazňuje, že investície do výskumu a vývoja sa môžu využiť na vývoj nových materiálov, modelov a postupov, ktoré môžu viesť k pretvoreniu tradičných priemyselných odvetví;

8.   žiada Komisiu, aby predložila oznámenie o aktuálnom stave oceliarskeho priemyslu a aby pre toto priemyselné odvetvie vytvorila skupinu na vysokej úrovni;

9.   vyzýva Komisiu, aby po skončení platnosti Zmluvy o založení ESUO predstavila stratégiu budúceho vývoja v oceliarskom priemysle s cieľom podporiť nezávislé európske možnosti v tomto priemyselnom odvetví;

10.   vyzýva členské štáty, aby podporili a zintenzívnili sociálny dialóg, ktorý je založený na súlade s vnútroštátnou a európskou legislatívou týkajúcou sa informovania a porád so zamestnancami a aby prijali účinné opatrenia s cieľom ochrany predstaviteľov odborov;

11.   vyzýva Komisiu, aby sa v rámci WTO a OECD zasadzovala o prijatie rozhodnutia, ktoré by zabezpečilo ochranu oceliarskeho priemyslu Únie v rámci medzinárodného trhu;

12.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, WTO, OECD a sociálnym partnerom.

(1)1 Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 29.
(2)2 Smernica Rady 98/59/ES z 20 júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania (Ú. v. ES L 225, 12.8.1998, s. 16).
(3)3 Smernica Rady 94/45/ES z 22. septembra 1994 o zriaďovaní Európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a prerokovania s nimi (Ú. v. ES L 254, 30.9.1994, s. 64). Smernica zmenená a doplnená smernicou 97/74/ES (Ú. v. ES L 10, 16.1.1998, s. 22).
(4)4 Ú. v. EÚ C 97 E, 22.4.2004, s. 637.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia