Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2004/2619(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0086/2005

Indgivne tekster :

B6-0086/2005

Forhandlinger :

PV 23/02/2005 - 14

Afstemninger :

PV 24/02/2005 - 7.5

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0051

Vedtagne tekster
PDF 78kWORD 68k
Torsdag den 24. februar 2005 - Strasbourg
FN's Menneskerettighedskommission (Genève, 14. marts-22. april 2005)
P6_TA(2005)0051B6-0086/2005

Europa-Parlamentets beslutning om EU's prioriteter og henstillinger med henblik på den 61. samling i FN's Menneskerettighedskommission i Genève (14. marts-22. april 2005)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til den 61. samling i FN's Menneskerettighedskommission (UNCHR), som finder sted i Genève fra 14. marts til 22. april 2005,

—  der henviser til EU-traktaten og dens bestemmelser om menneskerettigheder,

—  der henviser til artikel I-3, stk. 3, og artikel III-292 i traktaten om en forfatning for Europa,

—  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

—  der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om, hvordan Den Europæiske Union kan medvirke til at fremme menneskerettigheder og demokratisering i tredjelande (KOM(2001)0252) og til sin beslutning af 25. april 2002(1) om denne meddelelse,

—  der henviser til sin beslutning af 22. april 2004 om menneskerettighederne i verden i 2003 og EU's menneskerettighedspolitik(2),

—  der henviser til sine tidligere beslutninger siden 1996 om FN's Menneskerettighedskommission,

—  der henviser til sin beslutning af 29. januar 2004 om forbindelserne mellem Den Europæiske Union og De Forenede Nationer(3),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.   der henviser til, at et af Den Europæiske Unions vigtigste mål må være at bevare princippet om, at menneskerettighederne - herunder de borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder samt de såkaldte "tredjegenerationsrettigheder" såsom retten til udvikling, fred og et sundt miljø - er universelle, udelelige, indbyrdes forbundne og indbyrdes afhængige,

B.   der henviser til, at overholdelsen af menneskerettighederne er af afgørende betydning for at nå målet om bæredygtig udvikling, der tilgodeser såvel menneske som miljø,

C.   der henviser til, at beskyttelse og fremme af menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder indgår i Unionens mest grundlæggende principper,

D.   der henviser til, at fremme og forsvar af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincipperne har en høj prioritet for Den Europæiske Union i alle dens forbindelser med tredjelande, især som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og dens udviklings- og samarbejdspolitik,

E.   der henviser til, at FN's menneskerettighedsnormer for erhvervslivet (UN Human Rights Norms for Business) udgør et betydeligt fremskridt, når det gælder udarbejdelsen af en overordnet ramme for forståelse af virksomhedernes ansvar på menneskerettighedsområdet; der henviser til, at EU på FN's verdenstopmøde for bæredygtig udvikling i Johannesburg i september 2002 forpligtede sig til at arbejde for etableringen af et mellemstatsligt netværk for virksomhedernes sociale ansvar,

F.   der henviser til, at UNCHR er det vigtigste FN-organ for fremme og beskyttelse af menneskerettighederne i verden,

G.   der noterer sig rapporten fra Højniveaupanelet vedrørende Trusler, Udfordringer og Forandringer og dets henstillinger vedrørende Menneskerettighedskommissionen,

H.   der bifalder Den Europæiske Unions initiativer, som blev forelagt på den 60. samling i UNCHR, herunder otte resolutioner om enkelte lande og to tematiske resolutioner, samt de talrige resolutioner, som den støttede, hvilket gjorde EU til en af de mest aktive deltagere i UNCHR,

I.   der bifalder genfremsættelsen af resolutionerne om Den Demokratiske Republik Congo, Burma, Burundi, Tchad, Liberia, Somalia, Cuba; Belarus, Nordkorea, Turkmenistan og spørgsmålet om krænkelse af menneskerettighederne i de besatte arabiske områder, herunder Palæstina, såvel som erklæringer fra formandskabet om Østtimor, Haiti og Nepal,

J.   der henviser til konklusionerne i erklæringen fra den internationale samarbejds- og koordinationskomité for Colombia, der blev vedtaget i Cartagena som opfølgning til de henstillinger, der blev udarbejdet i London i nærværelse af bl.a. FN,

K.   der tilslutter sig henstillingen for FN's menneskerettighedskommissions kontor i Colombia,

L.   der er bekymret over, at der ikke blev vedtaget resolutioner om følgende lande og territorier, som Europa-Parlamentet havde opfordret Den Europæiske Union til at forelægge eller støtte tekster om: Tjetjenien, Iran, Pakistan, Indien, Indonesien, Côte d'Ivoire, Algeriet, Tunesien, Libyen, Saudi-Arabien, og Den Centralafrikanske Republik,

M.   der er bekymret over, at resolutionerne om Zimbabwe, der blev støttet af EU, blev forkastet på den 60. samling i UNCHR,

N.   der især er bekymret over forslaget om "ikke-aktion" om Zimbabwe, der blev vedtaget på Republikken Congos initiativ, såvel som om Kina, på landets eget initiativ,

O.   der bifalder udnævnelsen af seks nye eksperter på menneskerettighedsområdet: to vedrørende tematiske spørgsmål (FN's særlige rapportør for menneskesmugling, især smugling af kvinder og børn, og den uafhængige ekspert for menneskerettigheder og terrorisme) og fire vedrørende landemandater (den særlige rapportør for Belarus, den særlige rapportør for Den Demokratiske Folkerepublik Korea, den uafhængige ekspert for Tchad og den uafhængige ekspert for Sudan),

P.   der bifalder, at den 60. samling i UNCHR eftertrykkeligt fordømte dødsstraf med flere stemmer end i de tidligere år og bekræftede, at en stat, der har modtaget en udleveringsbegæring på en person, der er blevet idømt dødsstraf, har pligt til at nægte at efterkomme dette krav, når der ikke foreligger reelle tilsagn om, at dødsstraffen ikke vil blive fuldbyrdet,

Q.   der i denne forbindelse understreger, at EU's mål er, at FN's Generalforsamling vedtager en resolution om et verdensomspændende moratorium for dødsstraf, som det første skridt hen imod fuldstændig afskaffelse af dødsstraf,

R.   der understreger Parlamentets harme over og fordømmelse af terrorangrebene den 11. september 2001 og 11. marts 2004 og dets sympati med ofrene for disse angreb og medfølelse i forbindelse med den sorg og smerte, som deres familie, venner og slægtninge har måttet gennemgå,

S.   der henviser til, at nutidens terrorisme, især den globale terrorisme mod demokratiet og dets forkæmpere, som med brutale, morderiske og feje angreb kræver et stort antal vilkårlige civile ofre, i dag er den mest direkte trussel mod de basale og grundlæggende menneskerettigheder, vores samfund står over for,

T.   der understreger, at det over for denne aktuelle og direkte trussel er de demokratiske regeringers primære opgave at beskytte vore borgere med beslutsomhed, at bekæmpe terrorismen hårdt og ihærdigt og at opspore og optrævle ethvert terroristnetværk,

U.   der henviser til, at ingen regering må bruge kampen mod terrorisme til at hindre den legitime udøvelse af de grundlæggende menneskerettigheder og demokratiske principper, men at kampen mod terrorisme skal bidrage til at styrke retssystemet og disse grundlæggende principper,

V.   der henviser til, at terrorismen aldrig kan forsvares, og at kampen mod terrorisme indebærer, at der skal udarbejdes en række detaljerede strategier, som kan bruges til at bekæmpe årsagerne til ekstrem fattigdom, usikkerhed, staters sammenbrud og den tiltagende fundamentalisme, der kan bidrage til, at der opstår terrorisme,

W.   der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 57/219 af 18. december 2002, FN's Sikkerhedsråds resolution 1456 af 20. januar 2003 og FN's Menneskerettighedskommissions resolution 2003/68 af 25. april 2003, hvori det bekræftes, at staterne skal sikre, at alle de foranstaltninger, der iværksættes i forbindelse med kampen mod terrorisme, er i overensstemmelse med staternes forpligtelser i henhold til folkeretten, især den internationale menneskerettighedslovgivning, flygtningelovgivningen og den humanitære folkeret,

X.   der glæder sig over Sana-erklæringen om demokrati, menneskerettigheder og Den Internationale Straffedomstols rolle, som for ganske nylig blev vedtaget af repræsentanter for alle de arabiske lande og landene på Afrikas Horn,

Y.   der henviser til, at en løbende menneskerettighedsdialog mellem EU og et tredjeland hverken bør forhindre EU i at forelægge en resolution om menneskerettighedssituationen i det pågældende land eller i at støtte et initiativ fra det pågældende tredjeland, hvilket klart fremgår af Rådets konklusioner af 20. oktober 2004 om Kina og Iran såvel som af retningslinjerne for dialoger om menneskerettigheder,

Z.   der henviser til, at en permanent og konstruktiv interinstitutionel dialog mellem Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet er af afgørende betydning for at skabe konsekvens og sammenhæng i Den Europæiske Unions indsats på den 61. samling i UNCHR,

AA.   der er bekymret over, om FN's ngo-komité fungerer, som den skal, idet visse internationale organisationer, som fremmer demokrati og menneskerettigheder på globalt plan, i de seneste år er blevet gjort til genstand for politiske retssager fra udemokratiske landes side,

AB.   der er bekymret over, at UNCHR alt for ofte fjerner sig fra sit egentlige mål, som er at beskytte menneskerettighederne, og snarere forsøger at beskytte de medlemmer, der er blevet beskyldt for magtmisbrug, som det understreges af den instans, der er blevet udpeget af FN's generalsekretær til at lave et udkast til en reform af institutionen,

Generelle aspekter

1.   bekræfter, at respekt for og fremme og sikring af menneskerettighedernes universalitet er en del af Den Europæiske Unions etiske og juridiske regelværk og en af hjørnestenene i den europæiske enhed og integritet;

2.   understreger behovet for øget samråd, samarbejde og koordination mellem EU og FN, især UNCHR;

3.   opfordrer indtrængende EU til at spille rollen som banebryder i UNCHR;

Situationen i de forskellige lande og territorier

4.   opfordrer til, at EU, under hensyntagen til at nedenstående liste ikke er udtømmende, at omstændighederne varierer væsentligt fra land til land, og at situationen i nogle lande er forbedret, forelægger eller støtter resolutioner om:

   alle lande, som har en ekspert i menneskerettigheder med et landemandat (Afghanistan, Belarus, Burma, Burundi, Cambodja, Tchad, Cuba, Den Demokratiske Republik Congo, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Haiti, Irak, Liberia, Somalia og Sudan), og spørgsmålet om krænkelse af menneskerettighederne i de besatte arabiske områder, herunder Palæstina
   alle lande uden et landemandat i UNCHR, hvor EU i internationale fora har understreget sine alvorlige bekymringer vedrørende menneskerettighedssituationen (opført i EU's årsrapport om menneskerettigheder, vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union). Det drejer sig om: Zimbabwe, Kina, Indien, Indonesien, Pakistan, Nepal, Vietnam, Den Russiske Føderation, (Tjetjenien), Turkmenistan, Usbekistan, Algeriet, Libyen, Iran, Mauretanien, Tunesien og Saudi-Arabien
   alle lande, hvor Europa-Parlamentet har understreget sin dybe bekymring vedrørende menneskerettighedssituationen (Den Centralafrikanske Republik, Côte d'Ivoire, Cameroun, Eritrea og Togo)
   Kina med en kraftig fordømmelse af den uberettigede brug af vilkårlig fængsling, undertrykkelsen i Tibet, i Xinjiang, af Falun Gong-bevægelsen og af alle former for politisk modstand, med krav om umiddelbar og ubetinget frigivelse af alle politiske fanger og samvittighedsfanger, respekt for tanke-, samvittigheds- og religionsfriheden og for kvinders og arbejdstagernes rettigheder, med opfordring til hurtig ratificering af den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, med fordømmelse af den påtænkte ophævelse af EU's embargo mod våbensalg, med fordømmelse af den uberettigede og alt for omfattende brug af dødsstraf og med krav om vedtagelse af et moratorium for fuldbyrdelse af dødsdomme, hurtigst mulig ratificering af den anden protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og med krav om en fortsættelse af den kinesisk-tibetanske dialog mellem Hans Hellighed Dalai Lamas udsendinge og den kinesiske regering med henblik på etablering af reel autonomi for Tibet inden for de kinesiske grænser
   Iran med fordømmelse af de voldsomt tiltagende krænkelser af menneskerettighederne, især det stigende antal rapporter om henrettelser, herunder henrettelse af ungdomsforbrydere, offentlige amputationer og pisk, en generel aktion mod presse og medier, omfattende arrestationer - især af kvinder og unge - på baggrund af uklare eller ubetydelige anklager, med opfordring til et moratorium for alle henrettelser, med forventning om, at de iranske myndigheder som lovet vedtager den lovgivning, som forbyder brug af dødsstraf for forbrydelser begået af unge under 18 år, med opfordring til FN's Menneskerettighedskommission om at genudnævne en særlig repræsentant for overvågning af menneskerettighedssituationen i Iran og til den iranske regering om at sikre menneskerettighedsobservatørerne fri adgang til landet
   Irak med fordømmelse af krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret, især henrettelsen af civile, terroristgruppers gidseltagninger og de barbariske henrettelser af gidslerne, regelmæssige angreb på mindretalsgrupper som f.eks. assyrerne, den manglende adgang til lægebehandling og anvendelsen af tortur mod civilbefolkningen, med fordømmelse af den midlertidige irakiske regerings genindførelse af dødsstraf, med krav om, at påstande om krænkelser af menneskerettighederne og krigsforbrydelser, som er begået gennem de seneste 30 år, efterforskes af de irakiske myndigheder snarest muligt, således at de skyldige straffes, med fastholdelse af kravet om, at alle fanger har ret til en retfærdig rettergang i overensstemmelse med folkeretten, med gentagelse af fordømmelsen af brug af tortur og anden grufuld, umenneskelig eller nedværdigende behandling af fanger, med opfordring til en tilbundsgående, upartisk, offentlig og gennemsigtig efterforskning af påstande om tortur og mishandling og med anmodning om passende sanktionering gennem relevante kanaler og med udtryk for glæde over valget i Irak og en forsikring om, at menneskerettigheder og demokrati er de vigtigste værdier, som landets fremtidige forfatning skal være baseret på
   Tjetjenien først og fremmest med fordømmelse af den grufulde massakre i Beslan, men også med fordømmelse af det stigende antal krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden og civilbefolkningen, der begås af de russiske myndigheder, og især bortførelserne og tvangsforflyttelserne, de målrettede aktioner af systematisk og afstraffende karakter, med fordømmelse af kvinders forhold, da det især er kvinder, der er mål for disse straffeaktioner, med beklagelse af at de personer, der begår disse forbrydelser, ikke straffes, med fordømmelse af de overgreb og systematiske ødelæggelser, der begås af russiske soldater mod menneskerettighedsforkæmpere under varetagelsen af deres opgaver, og af begrænsningerne og krænkelserne af ytringsfriheden og truslerne mod personer, der klager til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, med opfordring til, at der omgående indledes politiske forhandlinger mellem de stridende parter, således at der kan findes en fredelig løsning på konflikten
   Turkmenistan med fordømmelse af den voldsomme undertrykkelse af enhver form for pressefrihed og frihed til politisk overbevisning
   Zimbabwe med fordømmelse af Mugabe-styrets ubønhørlige og brutale undertrykkelse af et forarmet og sultende folk, dets systematiske undergravning af retssystemets og pressens uafhængighed og den individuelle frihed og dets nedbrydning af en tidligere effektiv økonomi, med opfordring til de ansvarlige myndigheder i Zimbabwe og Zimbabwes naboer til at udnytte deres magt og indflydelse til at sikre, at det kommende valg (31. marts 2005) afholdes i overensstemmelse med internationale principper og standarder og i nærværelse af en håndfast international observatørdelegation og med opfordring til FN's Sikkerhedsråd om at gribe afgørende ind i krisen i Zimbabwe, såfremt styret ikke overholder principperne for demokrati, retsstat og respekt for menneskerettighederne under hele den kommende valgperiode
   Usbekistan, især med fordømmelse af ulovliggørelsen af religiøse grupper og den alvorlige indgriben i de politiske partiers aktiviteter
   Afghanistan med anerkendelse af behovet for at støtte den nye valgte regering, med fordømmelse af krænkelserne af menneskerettighederne, gidseltagningerne, mishandlingen og henrettelsen af gidslerne, med anmodning om at alle påstande om krænkelser af menneskerettighederne og krigsforbrydelser, som er blevet begået gennem de seneste ti år, efterforskes, og at de skyldige bliver stillet til regnskab for deres handlinger
   og om Sudan med opfordring til alle parter i Dafur-konflikten til straks at indstille al vold og alle angreb, at afstå fra tvangsforflyttelse af civile, at samarbejde med de internationale humanitære støtte- og overvågningskræfter, at sikre, at deres medlemmer overholder den humanitære folkeret, at gøre det lettere at garantere de humanitære arbejderes sikkerhed, at samarbejde fuldt ud med FN's undersøgelseskommission i dens efterforskning af overtrædelser af den humanitære folkeret og menneskerettighederne, således at den vil kunne bekræfte, hvorvidt der har fundet folkedrab sted, og identificere opmændene til sådanne overtrædelser; opfordrer i lyset af de seneste brud på våbenhvilen og den manglende overholdelse af fredsprocesforpligtelserne FN's Sikkerhedsråd til seriøst at overveje en global våbenembargo mod Sudan og andre målrettede sanktioner mod dem, der er ansvarlige for de omfattende krænkelser af menneskerettighederne og andre grusomheder, og til at sikre, at sådanne sanktioner ikke påfører Sudans befolkning yderligere lidelser; glæder sig over underskrivelsen den 9. januar 2005 af fredsaftalen mellem regeringen i Khartoum og Det Sudanesiske Folks Befrielsesbevægelse/-hær og ser frem til en hurtig og fuldstændig gennemførelse af denne aftale;

5.   opfordrer Rådet til at støtte udnævnelsen af en særlig rapportør, der skal undersøge Nepals menneskerettighedsforhold;

6.   opfordrer EU til at udsende en offentlig erklæring, hvori den over for den kinesiske regering udtrykker sin dybe bekymring over de gentagne menneskerettighedskrænkelser;

7.   kræver, at der i overensstemmelse med Den Internationale Domstols responsum om de retlige følger af opførelsen af en mur i de besatte palæstinensiske områder som godkendt af Generalforsamlingen vedtages en resolution med krav om anvendelse af folkeretten for at få Israel til at opfylde sine internationale forpligtelser, dvs. indstilling af opførelsen af muren i de områder, der ligger på Vestbredsiden af den internationalt anerkendte grønne linje mellem Israel og de palæstinensiske områder, nedrivning af muren og ophævelse af alle retlige og administrative bestemmelser vedrørende dens opførelse, og for også at få tredjelande til at overholde deres forpligtelser og undlade at yde støtte til opførelse af muren; opfordrer Rådet og Kommissionen til at intensivere deres bestræbelser på at finde en retfærdig og varig løsning på konflikten i Mellemøsten via forhandlinger om en fast og endelig fredsaftale som skitseret i køreplanen for fred, uden forudgående betingelser og med udgangspunkt i eksistensen af to demokratiske og suveræne stater: Israel og Palæstina, som eksisterer fredeligt side om side inden for sikre og anerkendte grænser; bekræfter, at det går ind for, at der i 2005 oprettes en levedygtig og suveræn palæstinensisk stat;

Tematiske spørgsmål

8.   opfordrer formandskabet til at forelægge eller støtte resolutioner om

   civile og politiske rettigheder: beskyttelse af menneskerettighederne i kampen mod terrorisme, racisme, spørgsmålet om krænkelser af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder overalt i verden, spørgsmålene om tortur og grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling og afstraffelse, udtryksfrihed, domstolenes uafhængighed, straffrihed og religiøs tolerance, barnets rettigheder med vægt på fuld gennemførelse af FN's konvention om barnets rettigheder og især det alvorlige problem med børn i væbnede konflikter og vold mod børn, kvinders og pigers rettigheder og behovet for beskyttelse mod anvendelse af voldtægt som et "krigsværktøj" i konfliktsituationer, retten til reproduktive sundhed, vandrende arbejdstagere, mindretal og fordrevne personer, oprindelige befolkninger, forsvindinger og summariske henrettelser, menneskerettighedsforkæmpere, pressefrihed og beskyttelse af journalister, beskyttelse af internt fordrevne personer, moderne former for slaveri (især børnearbejde, menneskesmugling og handel med menneskelige organer), forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering og kønsidentitet og tværnationale selskabers og lignende erhvervsvirksomheders ansvar på menneskerettighedsområdet
   økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder: rettet til udvikling, retten til mad, ekstrem fattigdom, tillægsprotokollen til konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder samt virksomheder og menneskerettigheder og handicap, race, alder og religion;

9.   opfordrer EU til fortsat at støtte Arbejdsgruppen om Retten til Udvikling i dens bestræbelser på at udvikle en klar metodik i gennemførelsen af retten til udvikling;

10.   opfordrer formandskabet og Rådet til fuldt ud at støtte mandatet til FN's særlige rapportør for menneskesmugling, især smugling af kvinder og børn, som Menneskerettighedskommissionen udnævnte i 2004;

11.   minder i overensstemmelse med FN-erklæringen fra 1986, hvori retten til bæredygtig udvikling anerkendes som en umistelig menneskerettighed, om EU's forpligtelse til at fremme en international økonomisk orden baseret på lighed, suverænitet, indbyrdes afhængighed og gensidige interesser; opfordrer EU til at fokusere på behovet for udvikling i forbindelse med de kommende WTO-forhandlinger i Hongkong i december 2005;

12.   opfordrer EU og EU's medlemsstater til at iværksætte alle nødvendige foranstaltninger for at nå millenniumudviklingsmålene, især behovet for at udrydde fattigdom, udbredt sult, ulighed mellem kønnene, miljøødelæggelse og manglerne i forbindelse med uddannelse, sundhedsvæsen og rent vand;

13.   gentager sin anmodning til formandskabet om fortsat at gøre en indsats for at støtte det brasilianske initiativ om forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering og kønslig identitet ved at indhente støtte fra andre lande til en resolution om dette problem;

14.   opfordrer Rådet, medlemsstaterne og Kommissionen til at styrke de aktiviteter i FN's Menneskerettighedskommission og FN's Arbejdsgruppe om Fremme og Beskyttelse af Menneskerettighederne, som omhandler spørgsmål vedrørende oprindelige folk, især Arbejdsgruppen om Oprindelige Folk;

15.   opfordrer formandskabet, Rådet og medlemsstaterne til uforbeholdent at støtte det forslag til resolution, som er stillet af FN's Underudvalg om Menneskerettigheder (Underudvalgets resolution 2004/17) med henblik på den 61. samling i Menneskerettighedskommissionen, og hvori det foreslås at udarbejde en undersøgelse af forskelsbehandling på grundlag af arbejde og afstamning og at formulere en række principper og retningslinjer for eliminering af forskelsbehandling på grundlag af kaster som en generel reaktion på et massivt og systematisk menneskerettighedsproblem, der skønnes at berøre omkring 260 millioner mennesker over hele verden;

16.   glæder sig over arbejdet i UNCHR's intersessionelle åbne arbejdsgruppe, som har til opgave at udarbejde et udkast til et juridisk bindende normativt instrument til beskyttelse af alle mennesker mod tvangsforflyttelser; og støtter et udkast til konvention om beskyttelse af og bistand til ofre for terroristangreb; opfordrer UNCHR til at prioritere vedtagelsen af et udkast til konvention om beskyttelse af alle mennesker mod tvangsforflyttelser og Rådet og alle medlemsstaternes regeringer til at støtte begge arbejdsgrupper med henblik på FN's Generalforsamlings hurtige vedtagelse af konventionen;

17.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at tage behørigt hensyn til spørgsmålet om straffrihed, hvad angår krænkelser af de internationale menneskerettigheder, krigsforbrydelser og den humanitære folkeret;

18.   opfordrer den særlige rapportør for ytringsfrihed til specielt at beskæftige sig med journalister i konfliktområder og de farer og trusler, de udsættes for; opfordrer i den sammenhæng Menneskerettighedskommissionen til at pålægge sit underudvalg at behandle dette spørgsmål indgående og fastlægge nye normer eller retningslinjer for at sikre, at rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder for journalister, der arbejde i konfliktområder, respekteres fuldt ud;

19.   henviser til, at 2005 er 10-året for Beijing-konferencen om kvinder og bør benyttes som en god lejlighed til at fremme kvinders rettigheder globalt;

20.   opfordrer EU til at støtte fuld integrering af kønsaspektet overalt i FN-systemet;

21.   glæder sig over, at UNCHR siden 1997 på EU's initiativ har vedtaget en resolution om afskaffelse af dødsstraf eller videst mulig begrænsning af fuldbyrdelsen heraf; opfordrer til, at denne resolution fornyes på den 61. UNCHR-samling;

22.   opfordrer medlemsstaterne til at ratificere FN-konventionen om vandrende arbejdstagere og støtte ratificeringen heraf verden over; opfordrer i den forbindelse EU til stærkt at støtte forlængelsen af mandatet for den særlige rapportør for migranters menneskerettigheder;

23.   opfordrer Kommissionen, Rådet, formandskabet og medlemsstaterne til at yde deres bedste for at få FN's Generalforsamling til at vedtage et verdensomspændende moratorium for fuldbyrdelse af dødsstraf som et første skridt hen imod en fuldstændig afskaffelse af dødsstraf;

24.   udtrykker dog bekymring over risikoen for, at tendensen til afskaffelse af dødsstraf vil mindskes eller måske endda vende, og opfordrer alle de stater, der stadig har dødsstraf, til at handle i overensstemmelse med resolution 2004/L94, der blev vedtaget på den 60. UNCHR-samling;

25.   opfordrer EU til at sørge for, at det i omnibusresolutionen mod tortur utvetydigt slås fast, at ingen stat kan udsende, afvise eller udlevere en person til en anden stat, hvor der er væsentlig grund til at tro, at vedkommende vil være i fare for at blive underkastet tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling;

26.   opfordrer formandskabet til at arbejde for en resolution, hvori USA opfordres til omgående at afklare situationen for fangerne i Guantánamo og andre steder i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsnormer og humanitær folkeret, og henviser til sin holdning til den alvorlige situation for fangerne i Guantánamo, der er blevet gentaget i flere beslutninger;

27.   understreger endnu en gang, at EU gennem sin udviklings- og handelspolitik med fokus på fattigdomsudryddelse, landereformer, styreformer og bekæmpelse af korruption kan spille en betydningsfuld rolle med hensyn til at svække støttegrundlaget for terroristnetværk og -bevægelser;

28.   opfordrer EU til at støtte oprettelsen af en særlig FN-mekanisme til overvågning af menneskerettigheder og modterrorisme med henblik på at undersøge virkningen på menneskerettighederne af foranstaltninger, love og praksis omkring modterrorisme og rette henstillinger til staterne om at respektere menneskerettighederne, når de bekæmper terrorisme;

29.   opfordrer formandskabet til at arbejde for en international våbeneksporttraktat under hensyntagen til Europa-Parlamentets beslutning af 17. november 2004 om Rådets femte årsberetning i henhold til punkt 8 i de operative bestemmelser i EU-adfærdskodeksen for våbeneksport(4);

30.   går fortsat helhjertet ind for en ny international konvention om handicappedes menneskerettigheder; opfordrer Det Europæiske Råd og Kommissionen til at spille en fremtrædende rolle med henblik på ved først givne lejlighed at få udarbejdet en vidtspændende konvention, som sikrer, at alle handicappede over hele verden kan få reel gavn af menneskerettighederne på lige vilkår; opfordrer formandskabet til at tage hensyn til Europa-Parlamentets beslutning af 3. september 2003 om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet: "Mod et juridisk bindende FN-instrument til fremme og beskyttelse af handicappedes rettigheder og værdighed"(5), når det repræsenterer EU i forhandlingerne i FN's ad hoc-udvalg for udarbejdelsen af et udkast til FN-konvention; minder Det Europæiske Råd og Kommissionen om, at de skal fortsætte og styrke dialogen med de repræsentative handicaporganisationer;

Effektive menneskerettighedsinstrumenter og -mekanismer

31.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at arbejde for universel ratifikation af samtlige menneskerettighedsinstrumenter;

32.   glæder sig over det arbejde, som Den Europæiske Union har gjort til fordel for den universelle ratifikation af Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol, og opfordrer Unionen til at fortsætte sin indsats; opfordrer specielt De Forenede Stater til at ratificere denne statut og afstå fra at forhandle om en privilegeret status for sit militærpersonale, som på den måde blive garanteret en slags "international immunitet";

33.   opfordrer Kommissionen til at sikre, at der stilles tilstrækkelige ressourcer til rådighed til at sikre, at Sana-processen fremmes og følges op;

34.   opfordrer formandskabet og medlemsstaterne til kræve, at regeringerne som en forudsætning for medlemskab af UNCHR skal have ratificeret de vigtigste menneskerettighedstraktater, opfyldt deres indberetningsforpligtelser, udstedt åbne indbydelser til FN-menneskerettighedseksperter og bestræbt sig på at efterkomme deres henstillinger;

35.   opfordrer indtrængende Rådet og medlemsstaterne til at sørge for, at alle henstillinger i ekspertrapporterne om forbedret fremme af menneskerettigheder internt i Menneskerettighedskommissionen samt beskyttelse af denne kommission, tages i betragtning og følges op som led i reformprocessen;

36.   opfordrer især de nye medlemmer og formanden for UNCHR til at bruge deres mandat til at demonstrere deres engagement til fordel for menneskerettighederne ved at træffe konkrete foranstaltninger for at forbedre overholdelsen af menneskerettighederne i deres lande;

37.   opfordrer Rådet og Kommissionen til inden for deres kompetenceområde at støtte FN i udsendelsen af særlige rapportører om menneskerettigheder til lande, hvor der foregår menneskerettighedskrænkelser, især til lande, der har tætte bånd til EU;

38.   opfordrer formandskabet og medlemsstaterne til at forelægge eller støtte en resolution til styrkelse af de særlige procedurer i UNCHR, bl.a. ved at stille tilstrækkelige ressourcer til rådighed til at sikre, at de fungerer effektivt;

39.   understreger sin bekymring over, at visse drøftelser i UNCHR har mistet værdi, fordi de hovedsageligt drejer sig om støtte til lande, som er anklaget for menneskerettighedskrænkelser, og opfordrer formandskabet og medlemsstaterne til at udsende flere fælles eller individuelle erklæringer samt forespørgsler og erklæringer på grundlag af rapporterne i henhold til de særlige procedurer;

40.   opfordrer Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til omhyggeligt at overvåge FN's ngo-komités procedurer og beslutninger for at forhindre alle former for krænkelser af ngo'ernes grundlæggende ytringsfrihed i UNCHR;

41.   opfordrer Rådets formandskab til at arbejde for eller støtte en resolution om oprettelse af et effektivt system, der kan overvåge og evaluere regeringernes gennemførelse af henstillingerne fra UNHCR og de særlige procedurer, således at der skabes klarere ansvarsforhold for staterne;

42.   henstiller til EU at reagere på opfordringen fra menneskerettighedshøjkommissæren i dennes appel for 2005 for at sikre passende ressourcer til kontorets arbejde i forbindelse med Menneskerettighedskommissionen og dennes underkommissioner og til støtte for charter-organerne og de særlige procedurer;

Forberedelser til og opfølgning af den 61. samling i UNCHR

43.   understreger atter nødvendigheden af en koordineret, samordnet og velforberedt strategi fra Den Europæiske Unions side op til, under og efter den 61. samling i UNCHR for at sikre et effektivt og virkningsfuldt bidrag til dens arbejde;

44.   opfordrer sin Formandskonference til at oprette en ad hoc-delegation bestående af medlemmer af Europa-Parlamentet, der skal deltage i den 61. samling i UNCHR;

45.   opfordrer Rådet og Kommissionen til senest i maj 2005 på plenarmødet at aflægge fuldstændig beretning for Europa-Parlamentet om resultatet af UNCHR-samlingen; understreger, at denne beretning i detaljer skal redegøre ikke alene for de spørgsmål, hvor EU og EU's medlemsstater har fremsat eller støttet resolutioner, og de initiativer, som EU tog på UNCHR-samlingen, men også for, hvornår og hvorfor der ikke blev fremsat resolutioner;

o
o   o

46.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, Europarådet og regeringerne i de lande, der er nævnt i denne beslutning.

(1) EUT C 131 E af 5.6.2003, s. 147.
(2) Vedtagne tekster, P5_TA(2004)0376.
(3) Vedtagne tekster, P5_TA(2004)0037.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2004)0058.
(5) EUT C 76 E af 25.3.2004, s. 231.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik