Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2004/2271(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0043/2005

Indgivne tekster :

A6-0043/2005

Forhandlinger :

PV 08/03/2005 - 22

Afstemninger :

PV 09/03/2005 - 6.3

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0067

Vedtagne tekster
PDF 37kWORD 54k
Onsdag den 9. marts 2005 - Strasbourg
Budgetretningslinjer for 2006
P6_TA(2005)0067A6-0043/2005

Europa-Parlamentets beslutning om retningslinjerne for 2006-budgetproceduren for sektion II, IV, V, VI, VII, VIII (A) og VIII (B) og foreløbigt forslag til Europa-Parlamentets budgetoverslag (sektion I) (2004/2271(BUD))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 272,

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren(1),

-   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2005(2),

-   der henviser til Revisionsrettens årsberetning for regnskabsåret 2003, med institutionernes svar(3),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 69 og bilag IV,

-   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0043/2005),

A.   der henviser til, at de foreløbige tal for den tekniske justering af de finansielle overslag giver et loft på 6 704 mio. EUR for udgiftsområde 5 (administrationsudgifter) for 2006-budgettet,

B.   der henviser til, at 2006-budgettet vil afspejle den fulde finansielle virkning af den udvidelse, der fandt sted i 2004, idet det meste af det nye personale er blevet ansat,

C.   der henviser til, at en betydelig del af det forberedende arbejde i forbindelse med den næste udvidelse, der er planlagt til 2007, vil blive udført i 2006,

D.   der henviser til, at 2006 er det sidste regnskabsår under de nuværende finansielle overslag,

Politiske prioriteringer
Konsolidering og forberedelse af den næste udvidelse

1.   mener, at det er af afgørende betydning, at der om nødvendigt vedtages passende yderligere foranstaltninger, så 2004-udvidelsen kan afsluttes effektivt; skønner, at det meste af det nye personale fra de 10 nye medlemsstater vil være ansat i 2006 med den fulde finansielle indvirkning på de øvrige institutioners budgetter;

2.   understreger, at det er vigtigt at få de nye ansatte integreret i institutionernes strukturer; mener, at der bør træffes særlige uddannelsesforanstaltninger på områder, hvor man halter bagefter, f.eks. oversættelse og tolkning;

3.   understreger, at der er behov for en dynamisk start på forberedelserne til den næste udvidelse, som skal omfatte Rumænien, og som er planlagt til 2007; anmoder institutionerne om inden den 1. september 2005 at fremlægge detaljerede oplysninger om deres planer for disse forberedelser og deres skøn over de finansielle konsekvenser;

Effektiv og rationel anvendelse af bevillingerne

4.   opfordrer institutionerne til at højne kvaliteten i forbindelse med de afholdte udgifter ved at anvende de disponible bevillinger mere effektivt og rationelt til deres hovedaktiviteter; forventer, at denne holdning kommer til udtryk i deres foreløbige overslag;

5.   mener, at overflytning af bevillinger og omrokering af personale bør være det første sted, hvor der søges efter midler til forbedring af institutionernes funktion; påpeger, at de langsigtede finansielle konsekvenser skal tages i betragtning ved bedømmelsen af forslag til nye initiativer;

6.   går ind for øget interinstitutionelt samarbejde for at forbedre effektiviteten; anmoder om en rapport fra Kommissionen inden den 1. juli 2005 med en redegørelse for de fordele, der hidtil er opnået ved det interinstitutionelle samarbejde;

7.   foreslår, at der skabes et informationsredskab, således at oversætterne i alle institutionerne for at spare omkostninger og højne kvaliteten af oversættelserne kan være fælles om allerede oversatte tekster og ændringer;

Mod en bredere budgettering

8.   mener, at strukturen i og indholdet af de øvrige institutioners budgetter bør være bredere; glæder sig over planerne om at præcisere kontoplanerne i det øvrige institutioners budgetter; opfordrer institutionerne til i deres overslag at indføje en klar opdeling af budgetbevillingerne efter hovedaktivitet og -funktion;

Andre emner

9.   opfordrer institutionerne til inden den 1. september 2005 at fremlægge en oversigt over, hvilke foranstaltninger de har truffet for at fjerne hindringer for ligebehandling som defineret i artikel 13 i EF-traktaten, idet der tages højde for de muligheder, der findes i den nye personalevedtægt;

10.   mener, at gennemførelse af miljøvenlige politikker bør være et aspekt af institutionernes daglige arbejde; opfordrer til, at alle institutionerne inden den 1. september 2005 fremlægger en ajourført evaluering af de foranstaltninger, der er truffet i forbindelse med deltagelse i EMAS (EU's ordning for miljøledelse og miljørevision); påpeger, at især nye byggeprojekter efter en cost-benefit-analyse giver en mulighed for at investere i miljøvenlige energisystemer, som på lang sigt vil være mindre udgiftskrævende og markant mindre forurenende; mener, at EU's institutioner bør foregå med et godt eksempel i denne henseende;

11.   opfordrer institutionerne til inden den 1. september 2005 at aflægge beretning om, hvordan de tilskynder medarbejderne til at benytte offentlige transportmidler;

12.   henviser til konsekvenserne af det øgede antal medarbejdere, der i de kommende år vil modtage pensionsbetalinger; forventer, at Kommissionens administration fremlægger forslag, som forhindrer, at byrden bliver for stor for driftsbudgettet, eksempelvis gennem en pensionsfond;

Europa-Parlamentet
Konsolidering af 2004-udvidelsen

13.   mener, at det er vigtigt, at udvidelsesstillingerne besættes; understreger betydningen af, at udvidelsesstillingerne placeres i flere forskellige lønklasser; støtter kravet om et tilstrækkeligt stort antal kvalificerede tolke og oversættere på alle officielle sprog, således at alle medlemmer kan deltage aktivt i Parlamentets arbejde; understreger, at det er vigtigt at der træffes de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at alle medlemmer behandles ens;

Forberedelser til 2007-udvidelsen

14.   mener, at det er af afgørende betydning, at der gøres de nødvendige forberedelser med henblik på en uproblematisk tiltrædelse for Rumænien og Bulgarien i Den Europæiske Union; opfordrer sin generalsekretær til inden den 1. september 2005 at fremlægge praktiske forslag til disse forberedelser; understreger behovet for passende sprogtjenester for nye observatører og medlemmer;

Parlamentet tættere på borgerne

15.   henviser til, at informations- og kommunikationspolitik er af afgørende betydning for at opfylde målsætningen om at bringe Parlamentet tættere på borgerne; understreger de audiovisuelle tjenesters betydning i den forbindelse; mener, at Parlamentets websted bør gøres mere brugervenligt, og at webcastingen bør forbedres;

16.   opfordrer til en grundig gennemgang af Parlamentets informations- og kommunikationspolitik; anmoder generalsekretæren om senest den 1. juni 2005 at fremlægge en rapport, som omfatter en vurdering af forbedringerne i besøgstjenesten med henblik på at modernisere udstillingsområdet, forbedre standardbesøgsprogrammerne og øge personaleressourcerne;

17.   understreger betydningen af samarbejde og ansvarsdeling med Kommissionens kontorer; gentager sin støtte til oprettelsen af Europahuse (fælles lokaler for Parlamentets og Kommissionens eksterne kontorer) i alle medlemsstater; mener, at Europahusenes effektivitet og synlighed bør øges;

18.   mener, at de eksterne kontorers rolle i Parlamentets informations- og kommunikationspolitik bør øges og deres opgaver udvides, og at de eksterne kontorer skal tildeles de nødvendige ressourcer; er villig til at undersøge mulighederne for at styrke de eksterne kontorers rolle med henblik på at støtte medlemmernes aktiviteter;

Kvaliteten og effektiviteten af Parlamentets arbejde

19.   understreger, at kvantitet ikke bør gå forud for kvalitet i forbindelse med arbejdet; er derfor villig til at undersøge, om der bør foretages ændringer i de administrative strukturer, eller der skal ydes mere støtte til hovedaktiviteterne med det formål at optimere institutionens arbejde;

20.   mener, at Europa-Parlamentets øgede ansvar i lovgivningsprocessen kræver, at der afsættes markant flere ressourcer til denne centrale aktivitet (flere udvalgsmødelokaler med udstyr til elektronisk afstemning, styrkelse af udvalgssekretariaterne, økonomiske ressourcer til specialiseret ekspertise til Parlamentets udvalg osv.);

21.   mener, at det er vigtigt at forbedre medlemmernes arbejdsforhold; opfordrer til, at det undersøges, hvordan man kan udvikle anvendelsen af nye teknologier, således at effektiviteten øges; henviser til anmodningen i sin beslutning af 26. februar 2004(4) om, at det skal undersøges, om der kan opnås lettelser i arbejdet ved at anvende videokonferencer og lignende metoder; bemærker dog med bekymring de store beløb, der er afsat til informationsteknologi; er bekymret over den manglende forbedring af it-servicen til medlemmerne; pålægger generalsekretæren inden den 1. juli 2005 at fremlægge en beretning indeholdende forslag til forbedring af it-servicen til medlemmerne;

22.   anmoder om, at bibliotekstjenesten yder medlemmerne en bedre service ved at fremskaffe faktuelle og upolitiske oplysninger om sager, som fremlægges af EU-borgere, og gøre dem tilgængelige for alle medlemmerne i indekseret form;

23.   understreger de personlige assistenters betydning for medlemmernes arbejde, ser frem til de kommende rapporter fra Præsidiets arbejdsgruppe om medlemmernes assistenter og støtter af hensyn til den økonomiske gennemskuelighed, at der indføres en statut for assistenterne;

24.   mener, at det er af afgørende betydning, at der sørges for tilstrækkelig støtte og ekspertise til sikring af Parlamentets lovgivningsarbejde; ser frem til en opdateret evalueringsrapport om "Raising the Game"-reformen af Parlamentets tjenestegrene;

25.   henstiller indtrængende til forbedringer i den sproglige støtte til det parlamentariske arbejde; kræver en udvidelse af oversættelseskapaciteten, så medlemmerne kan arbejde med dokumenter på deres eget sprog; kræver bedre adgang til tolkning for de politiske grupper og deres arbejdsgrupper, og opfordrer administrationen til at gennemføre de nødvendige foranstaltninger, for så vidt angår lokaler og personale; foreslår en samordning med de andre institutioner, således at eventuelle synergivirkninger kan udnyttes;

26.   henviser til, at personaleforvaltning er af afgørende betydning for effektiviteten i institutionens arbejde; er foruroliget over de lange ansættelsesprocedurer, især i forbindelse med udvidelsen; opfordrer derfor generalsekretæren til at se på ansættelsesprocedurerne og fremlægge forslag til hurtigere og mere decentraliserede procedurer; anmoder samtidig generalsekretæren om at fremlægge en statusrapport om forfremmelsessystemet og deri angive, om systemet i tilstrækkelig grad giver mulighed for differentiering på grundlag af fortjeneste;

27.   understreger, at der bør afsættes tilstrækkelige midler på områder, hvor politiske beslutninger kræver et stort økonomisk engagement, med det formål at dække udgifter i forbindelse med Europa-Parlamentets delegationers deltagelse i møder uden for dets arbejdssteder; pålægger Præsidiet at fremlægge realistiske overslag over udgifterne til tilrettelæggelsen af den parlamentariske konference om WTO og Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU på grundlag af de planlagte møder;

Den samlede størrelse af Parlamentets budget

28.   minder om, at den omstændighed, at Parlamentet har mere end et arbejdssted, medfører store ekstraudgifter på Parlamentets budget; påpeger, at det anslås, at det koster over 200 mio. EUR om året, at Parlamentet er placeret i tre lande;

29.   understreger, at det er vigtigt at finde en balance mellem budgetstramninger og begrundede behov for at forbedre kvaliteten af arbejdsforholdene for medlemmerne, de politiske grupper og administrationen;

30.   mener, at den endelige afgørelse om den samlede størrelse af Parlamentets 2006-budget først kan træffes, når behovene er klart definerede; opfordrer Præsidiet til at fremlægge en rapport om mere effektiv budgetlægning, før overslagene fremlægges, således at man får fjernet muligheden for store "opsamlingsbeløb"; understreger, at disse behov vil være afgørende for budgettets størrelse; påpeger, at der først bør tages nye initiativer, når de langsigtede finansielle konsekvenser er omhyggeligt undersøgt;

Rådet

31.   opfordrer Rådet til, hvis det vil indføre nye initiativer, først og fremmest at finde midler gennem omfordeling; opfordrer Rådet til at udvise den samme stringens, når det opstiller sit eget budget, som det udviser i forbindelse med de øvrige institutionens budgetter;

32.   opfordrer Rådet til at afsætte tilstrækkelige ressourcer til Schengen- og toldkontrolmyndighederne, så de kan gennemføre de nødvendige inspektioner;

33.   opfordrer Rådet til at fremlægge sine overslag samtidig med de øvrige institutioner og at offentliggøre dem som en del af det foreløbige forslag til budget;

Domstolen

34.   henviser til, at Domstolen har foretaget fremskyndede betalinger i forbindelse med sine bygninger, hvilket reducerede budgetudgifterne for 2005; noterer sig, at de årlige betalinger til Anneks-bygningerne vil blive genoptaget i 2006;

35.   opfordrer Domstolen til at forelægge Europa-Parlamentet en rapport om forberedelserne til oprettelsen af tjenestemandsdomstolen og de finansielle konsekvenser heraf;

36.   kræver, at Domstolen udnytter sine ressourcer mere effektivt for at fremskynde behandlingen af retssagerne (øgede ressourcer til mindre afdelinger; omfordeling af personale);

Revisionsretten

37.   påpeger, at tjenesteperioden for otte af Revisionsrettens medlemmer udløber i 2006, hvilket vil resultere i yderligere udgifter på dens budget som følge af engangsgodtgørelser og pensionsbetalinger;

38.   noterer sig, at Revisionsretten vil fortsætte moderniseringen af sin hovedbygning, så den opfylder sundheds-, sikkerheds- og miljøbestemmelserne, og vil opføre endnu et anneks;

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget

39.   understreger vigtigheden af et stramt budget, især med hensyn til ejendomsprojekter; opfordrer de to udvalg til at forelægge Europa-Parlamentet en rapport om deres ejendomsprojekter og behov for lejede kontorlokaler og om, hvordan deres fælles tjenester fungerer; beder de to institutioner om at fremlægge rapporter om situationen, for så vidt angår besættelsen af stillingerne i finanskontrollen;

Den Europæiske Ombudsmand

40.   noterer sig de øgede aktiviteter i Den Europæiske Ombudsmands kabinet; vil evaluere de finansielle konsekvenser af ændringerne i antallet af klager;

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

41.   påpeger, at 2006 vil være det andet år, hvor Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er fuldt ud operationel;

o
o   o

42.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

(1) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1. Aftale ændret ved afgørelse 2003/429/EF (EUT L 147 af 14.6.2003, p. 25).
(2)2 EUT L 60 af 8.3.2005.
(3)3 EUT C 293 af 30. november 2004, s. 1.
(4) EFT C 98 E af 23.4.2004, s. 171.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik