Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2003/0327(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0050/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0050/2005

Keskustelut :

PV 14/04/2005 - 5

Äänestykset :

PV 14/04/2005 - 10.1

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0128

Hyväksytyt tekstit
PDF 308kWORD 46k
Torstai 14. huhtikuuta 2005 - Strasbourg
Kielikampelakannat *
P6_TA(2005)0128A6-0050/2005

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi kielikampelakantojen elvytystoimenpiteistä Englannin kanaalin länsiosassa ja Biskajanlahdella (KOM(2003)0819 – C5-0047/2004 – 2003/0327(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2003)0819)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C5-0047/2004),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A6-0050/2005),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Nimi
Neuvoston asetus kielikampelakantojen elvytystoimenpiteistä Englannin kanaalin länsiosassa ja Biskajanlahdella
Neuvoston asetus kielikampelakantojen hoitosuunnitelmasta Englannin kanaalin länsiosassa ja Biskajanlahdella
(Tämän muutoksen vuoksi on myös korvattava ilmaisu "elvyttäminen" ilmaisulla "hoito" käsiteltävänä olevassa säädöksessä kokonaisuudessaan, lukuun ottamatta 3 artiklan 3 kohtaa.)
Tarkistus 2
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Kansainväliseltä merentutkimusneuvostolta (ICES) äskettäin saadun tieteellisen lausunnon mukaan ICES-alueiden VII e sekä VIII a ja b kielikampelakannan korkea kalastuskuolevuus on johtanut siihen, että meressä elävien sukukypsien kalojen määrät ovat vähentyneet tasolle, jolla kannat eivät ehkä pysty täydentymään lisääntymällä, ja kyseiset kannat ovat tästä syystä romahdusvaarassa.
Poistetaan.
Tarkistus 3
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Näiden kantojen monivuotisten elvytyssuunnitelmien vahvistamiseksi on toteutettava toimenpiteitä 20 päivänä joulukuuta 2002 elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 5 artiklan mukaisesti.
(2)  Näiden kantojen hoitoa koskevia toimenpiteitä olisi toteutettava 20 päivänä joulukuuta 2002 elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 6 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 4
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Suunnitelmien tavoitteena olisi oltava näiden kantojen elvyttäminen turvallisiin biologisiin rajoihin 5–10 vuodessa.
(3)  Suunnitelmien tavoitteena olisi oltava sen varmistaminen, että nämä kannat pysyvät turvallisissa biologisissa rajoissa.
Tarkistus 5
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a) Uuden yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena on veden elollisten luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen siten, että otetaan tasapainoisesti huomioon ympäristöä koskevat, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset.
Tarkistus 6
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)
(3 b) Komission ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava suunnitelmaa toteuttaessaan, että alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat ja muut sidosryhmät osallistuvat siihen täysimääräisesti.
Tarkistus 7
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  STECF:n ja ICESin arviot kyseisten kantojen absoluuttisesta koosta ovat liian epävarmoja elpymistavoitteina käytettäviksi, ja tavoitteet olisikin ilmaistava kalastuskuolevuutena.
Poistetaan.
Tarkistus 8
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Tavoitteen saavuttamiseksi kalastuskuolevuuden tasoa on tarpeen valvoa siten, että kuolevuuden aleneminen vuosittain on erittäin todennäköistä.
Poistetaan.
Tarkistus 9
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Kun kannat ovat elpyneet, neuvoston olisi komission aloitteesta päätettävä seurantatoimenpiteistä asetuksen (EY) N:o 2371/2002 6 artiklan mukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistus 10
2 artikla
Elvytyssuunnitelman tavoitteena on elvyttää kyseessä olevat kielikampelakannat turvallisten biologisten rajojen sisälle.
Hoitosuunnitelman tavoitteena on säilyttää kyseessä olevat kielikampelakannat turvallisten biologisten rajojen sisällä.
Tarkistus 12
3 artiklan 2 kohta
2.  Jos komissio toteaa vuosittaisen arvioinnin perusteella, että jokin kyseessä olevista kielikampelakannoista on saavuttanut 2 artiklassa asetetun tavoitteen, neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta korvata tässä asetuksessa säädetyn elvytyssuunnitelman tämän kannan osalta hoitosuunnitelmalla asetuksen (EY) N:o 2371/2002 6 artiklan mukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistus 13
3 artiklan 3 kohta
3.  Jos komissio toteaa vuosittaisen arvioinnin perusteella, että jokin kyseessä olevista kielikampelakannoista ei osoita kunnollisia toipumisen merkkejä, neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta lisätoimenpiteistä ja/tai vaihtoehtoisista toimenpiteistä kyseessä olevan kannan elpymisen turvaamiseksi.
3.  Jos komissio toteaa vuosittaisen arvioinnin perusteella, että jokin kyseessä olevista kielikampelakannoista uhkaa romahtaa, neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta lisätoimenpiteistä ja/tai vaihtoehtoisista toimenpiteistä kyseessä olevan kannan elpymisen turvaamiseksi.
Tarkistus 14
5 artiklan 1 kohta
1.  Jos STECF on arvioinut jonkin kyseessä olevan kielikampelakannan kalastuskuolevuuden olevan ICESin tuoreimman raportin perusteella yli 0,14 vuodessa, kyseisen kannan TAC vahvistetaan sellaiselle saalistasolle, jolla se ICESin tuoreimpaan raporttiin perustuvan STECF:n tieteellisen arvion mukaan johtaa kalastuskuolevuuden alenemiseen:
1.  TAC ei ylitä sellaista saalistasoa, josta ICESin tuoreimman raportin perusteella laadittu STECF:n tieteellinen arvio on osoittanut, että sen seurauksena sukukypsien kalojen määrä meressä soveltamisvuoden lopussa on lisääntynyt 15 prosenttia suhteessa arvioituun määrään meressä kyseisen vuoden alussa.
a) 20 prosentilla sen soveltamisvuonna verrattuna arvioituun edellisvuoden kalastuskuolevuuteen ICES-alueen VII e kielikampelakannan osalta;
b) 35 prosentilla sen soveltamisvuonna verrattuna arvioituun edellisvuoden kalastuskuolevuuteen ICES-alueiden VIII a ja b kielikampelakannan osalta.
Tarkistus 15
5 artiklan 2 kohta
2.  Jos STECF on arvioinut jonkin kyseessä olevan kielikampelakannan kalastuskuolevuuden olevan ICESin tuoreimman raportin perusteella enintään 0,14 vuodessa, kyseisen kannan TAC vahvistetaan sellaiselle saalistasolle, jolla se ICESin tuoreimpaan raporttiin perustuvan STECF:n tieteellisen arvion mukaan johtaa kalastuskuolevuuteen:
2.  Neuvosto ei hyväksy TACia, jonka STECF ICESin tuoreimman raportin perusteella arvioi aiheuttavan soveltamisvuoden aikana seuraavia arvoja suuremman kalastuskuolevuuden:
a) 0,11 vuodessa sen soveltamisvuonna ICES-alueen VII e kielikampelakannan osalta;
Biskajanlahden kielikampela: 0,36
b) 0,09 vuodessa sen soveltamisvuonna ICES-alueiden VIII a ja b kielikampelakannan osalta.
Englannin kanaalin länsiosan kielikampela: arvo määriteltävä ICESin myöhemmän lausunnon mukaisesti sen jälkeen, kun tiettyjen, tähän asti ulkopuolelle jääneiden maiden tiedot on otettu huomioon.
Tarkistus 16
6 artiklan 1 ja 2 kohta
1.  Seuraavia sääntöjä sovelletaan tämän asetuksen ensimmäisenä soveltamisvuotena:
a) jos 5 artiklan soveltaminen johtaisi siihen, että TAC ylittäisi edellisen vuoden TACin yli 25 prosentilla, neuvosto vahvistaa TACin, joka on enintään 25 prosenttia suurempi kuin kyseisen edellisen vuoden TAC;
b) jos 5 artiklan soveltaminen johtaisi siihen, että TAC alittaa edeltävän vuoden TACin yli 25 prosentilla, neuvosto vahvistaa TACin, joka on enintään 25 prosenttia pienempi kuin kyseisen edeltävän vuoden TAC.
2.  Seuraavia sääntöjä sovelletaan tämän asetuksen toisesta soveltamisvuodesta alkaen:
2.  Seuraavia sääntöjä sovelletaan tämän asetuksen ensimmäisestä soveltamisvuodesta alkaen:
a) jos 5 artiklan soveltaminen johtaisi siihen, että TAC ylittäisi edellisen vuoden TACin yli 15 prosentilla, neuvosto vahvistaa TACin, joka on enintään 15 prosenttia suurempi kuin kyseisen edellisen vuoden TAC;
a) jos 5 artiklan soveltaminen johtaisi siihen, että TAC ylittäisi edellisen vuoden TACin yli 15 prosentilla, neuvosto vahvistaa TACin, joka on enintään 15 prosenttia suurempi kuin kyseisen edellisen vuoden TAC;
b) jos 5 artiklan soveltaminen johtaisi siihen, että TAC alittaa edeltävän vuoden TACin yli 15 prosentilla, neuvosto vahvistaa TACin, joka on enintään 15 prosenttia pienempi kuin kyseisen edeltävän vuoden TAC.
b) jos 5 artiklan soveltaminen johtaisi siihen, että TAC alittaa edeltävän vuoden TACin yli 15 prosentilla, neuvosto vahvistaa TACin, joka on enintään 15 prosenttia pienempi kuin kyseisen edeltävän vuoden TAC.
Tarkistus 17
III luku
Luku poistetaan.
Tarkistus 18
16 artikla
Poiketen siitä, mitä jäsenvaltioiden kalansaalistietojen kirjaamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä syyskuuta 1983 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2807/83 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, aluksella pidetyn kalan arvioidut määrät kilogrammoina saavat poiketa enintään 5 prosenttia kalastuspäiväkirjaan merkitystä luvusta.
Poiketen siitä, mitä jäsenvaltioiden kalansaalistietojen kirjaamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä syyskuuta 1983 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2807/83 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, aluksella pidettyjen kilogrammoina ilmoitettujen kalamäärien arviot saavat poiketa 8 prosenttia kalastuspäiväkirjan luvusta. Jos yhteisön lainsäädännössä ei vahvisteta minkäänlaista mukautuskerrointa, sovelletaan sen jäsenvaltion vahvistamaa mukautuskerrointa, jonka alla alus purjehtii.
Tarkistus 19
17 artikla
Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että kaikki jollakin 1 artiklassa tarkoitetulla alueella pyydetyt yli 50 kilogramman suuruiset kielikampelan määrät punnitaan kalahuutokaupan vaaoilla ennen myyntiä.
Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että kaikki jollakin 1 artiklassa tarkoitetulla alueella pyydetyt yli 100 kilogramman suuruiset kielikampelan määrät punnitaan kalahuutokaupan vaaoilla ennen myyntiä.
Tarkistus 20
19 artiklan 1 kohta
1.  Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia, että kaikki jollakin 1 artiklassa tarkoitetulla alueella pyydetyt 50 kilogrammaa ylittävät kielikampelamäärät, jotka on ensin purettu kyseisessä jäsenvaltiossa, punnitaan ennen niiden kuljettamista ensimmäisestä purkamissatamasta muualle.
1.  Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia, että kaikki jollakin 1 artiklassa tarkoitetulla alueella pyydetyt 100 kilogrammaa ylittävät kielikampelamäärät, jotka on ensin purettu kyseisessä jäsenvaltiossa, punnitaan ennen niiden kuljettamista ensimmäisestä purkamissatamasta muualle.
Tarkistus 21
19 artiklan 2 kohta
2.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2847/93 13 artiklassa säädetään, kaikkien kielikampelan 50 kilogrammaa ylittävien määrien, jotka kuljetetaan johonkin muuhun paikkaan kuin missä ne on purettu tai mihin ne on tuotu, mukana on oltava jäljennös asetuksen (ETY) N:o 2847/93 8 artiklan 1 kohdassa säädetystä ilmoituksesta, joka koskee kuljetetun kielikampelan määriä. Asetuksen (ETY) N:o 2847/93 13 artiklan 4 kohdan b alakohdassa säädettyä poikkeusta ei sovelleta.
2.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2847/93 13 artiklassa säädetään, kaikkien kielikampelan 100 kilogrammaa ylittävien määrien, jotka kuljetetaan johonkin muuhun paikkaan kuin missä ne on purettu tai mihin ne on tuotu, mukana on oltava jäljennös asetuksen (ETY) N:o 2847/93 8 artiklan 1 kohdassa säädetystä ilmoituksesta, joka koskee kuljetetun kielikampelan määriä. Asetuksen (ETY) N:o 2847/93 13 artiklan 4 kohdan b alakohdassa säädettyä poikkeusta ei sovelleta.
Tarkistus 22
Liite
Liite poistetaan.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö