Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2004/0053(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0004/2005

Předložené texty :

A6-0004/2005

Rozpravy :

PV 13/04/2005 - 14

Hlasování :

PV 14/04/2005 - 10.2

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0129

Přijaté texty
PDF 551kWORD 211k
Čtvrtek, 14. dubna 2005 - Štrasburk
Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a použitelnost motorových vozidel ***I
P6_TA(2005)0129A6-0004/2005
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel z hlediska možnosti jejich opětovné použitelnosti, recyklovatelnosti a použitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2004)0162)(1),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C5-0126/2004),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0004/2005),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Dosud nezveřejněn v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14.dubna 2005 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/.../ES o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS
P6_TC1-COD(2004)0053

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Podle článku 7 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností(3) by měla být stanovena vhodná opatření, která by zajistila, aby vozidla schváleného typu spadající do kategorie M1 a do kategorie N1 směla být uváděna na trh pouze tehdy, pokud jsou opětně použitelná nebo recyklovatelná nejméně z 85 % hmotnostních a opětně využitelná nebo využitelná nejméně z 95 % hmotnostních.

(2)  Opětná použitelnost součástí a recyklovatelnost a využitelnost materiálů představují podstatnou část strategie Společenství v oblasti nakládání s odpadem. Je proto třeba vyžadovat od výrobců vozidel a jejich dodavatelů, aby zohlednili tato hlediska již v počátečních fázích vývoje nových vozidel, a přispěli tak k usnadnění likvidace vozidel v době, kdy dosáhnou konce životnosti.

(3)  Tato směrnice je jednou ze samostatných směrnic v rámci schvalování typu vozidla jako celku ve Společenství; toto schvalování bylo stanoveno směrnicí Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel(4).

(4)  Schvalování typu vozidla jako celku je nyní povinné pro vozidla spadající do kategorie M1 a v blízké budoucnosti bude rozšířeno na všechny kategorie vozidel. Je proto nezbytné zahrnout do schvalování typu vozidla jako celku tato opatření týkající se opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti vozidel.

(5)  V této souvislosti je také nezbytné stanovit opatření, která vezmou v úvahu, že na vozidla N1 se dosud nevztahuje systém schvalování typu vozidla jako celku.

(6)  Výrobce by měl dát schvalujícímu orgánu k dispozici veškeré odpovídající technické informace z hlediska konstrukčních materiálů a jejich příslušných hmotností, aby bylo umožněno ověření kalkulací výrobce podle normy ISO 22628:2002.

(7)  Kalkulace výrobce mohou být při schvalování typu řádně ověřeny pouze tehdy, pokud výrobce zavedl uspokojivá opatření a postupy ke zpracování veškerých informací, které získá od svých dodavatelů. Dříve, než může být uděleno jakékoli schválení typu, by měl příslušný subjekt předběžné zhodnotit taková opatření a postupy a měl by vystavit certifikát, ve kterém uvede, že jsou uspokojivé.

(8)  Vhodnost různých vstupů do kalkulace rozsahu recyklovatelnosti a využitelnosti má být hodnocena postupy pro zpracování vozidel s ukončenou životností. Výrobce by proto měl doporučit strategii zpracování vozidel s ukončenou životností a měl by příslušný subjekt s toutu strategií podrobně seznámit. Tato strategie by měla být založena na ověřených technologiích, které jsou dostupné nebo které jsou ve vývoji v době žádosti o schválení typu vozidla.

(9)  Vozidla zvláštního určení jsou konstruována k výkonu zvláštních funkcí a vyžadují zvláštní uspořádání nástavby, která nejsou zcela pod kontrolou výrobce. V důsledku toho není možno dostatečně přesným způsobem vykalkulovat rozsah recyklovatelnosti ani využitelnosti. Taková vozidla je proto třeba vyjmout z požadavků na kalkulaci.

(10)  Nedokončená vozidla tvoří významnou část vozidel N1. Výrobce základního vozidla není schopen vykalkulovat rozsah recyklovatelnosti a využitelnosti dokončeného vozidla, protože v době konstruování základního vozidla nejsou údaje o následných stupních stavby k dispozici. Je proto vhodné požadovat, aby této směrnici vyhovovalo pouze základní vozidlo.

(11)  Vozidla vyráběná v malých sériích mají velmi omezený podíl na trhu, takže by pro životní prostředí bylo jen malým přínosem, kdyby tato vozidla musela vyhovovat požadavkům této směrnice. Je proto vhodné je vyjmout z působnosti některých ustanovení této směrnice.

(12)  Podle článku 7 odst. 5 směrnice 2000/53/ES je třeba přijmout vhodná opatření v zájmu bezpečnosti silničního provozu a ochrany životního prostředí tím, že se zabrání opětnému používání určitých součástí, které byly demontovány z vozidel s ukončenou životností. Tato opatření by se měla omezit na opětné používání součástí při výrobě nových vozidel.

(13)  Z ustanovení této směrnice vyplyne pro výrobce povinnost poskytovat ke schvalování typu nové údaje, a proto by měly být tyto údaje obsaženy ve směrnici 70/156/EHS, která uvádí úplný seznam údajů, které je nutno předložit při schvalování typu. Je tedy nutné výše uvedenou směrnici odpovídajícím způsobem změnit.

(14)  Opatření nezbytná k přizpůsobování této směrnice vědeckému a technickému pokroku by měla být přijímána regulativním postupem stanoveným v čl. 13 odst. 3 směrnice 70/156/EHS.

(15)  Protože cíle navrhované činnosti, tj. minimalizace dopadu vozidel s ukončenou životností na životní prostředí požadavkem, aby byla vozidla konstruována již od koncepční fáze s cílem usnadnit opětné používání, recyklaci a využívání, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy samotnými a může jej být z důvodu rozsahu činnosti lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality podle výše uvedeného článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je pro daný účel nezbytné.

(16)  Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů se členské státy vybízejí k tomu, aby pro sebe i v zájmu Společenství vypracovávaly vlastní tabulky, z nichž bude co možná nejzřejmější vzájemný vztah mezi směrnicí a prováděcími opatřeními, a tyto tabulky zveřejňovaly.

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Předmět

Tato směrnice stanoví správní a technická ustanovení pro schvalování typu vozidel podle článku 2 s cílem zajistit, aby byly jejich součásti a materiály opětně používány, recyklovány a využívány v minimálním procentním podílu stanoveném v příloze I.

Stanoví zvláštní ustanovení s cílem zajistit, aby opětně použité součásti nebyly příčinou rizika pro bezpečnost silniční dopravy nebo pro životní prostředí.

Článek 2

Oblast působnosti

Tato směrnice se vztahuje na vozidla kategorií M1 a N1 podle definice v části A přílohy II směrnice 70/156/EHS a na nové nebo opětně použité součásti těchto vozidel.

Článek 3

Výjimky

Aniž je dotčeno uplatňování ustanovení článku 7, tato směrnice se nevztahuje na:

   a) vozidla zvláštního určení podle definice v části A bodu 5 přílohy II směrnice 70/156/EHS;
   b) vozidla kategorie N1 vyráběná ve více stupních za předpokladu, že základní vozidlo splňuje požadavky této směrnice;
   c) vozidla vyráběná v malých sériích podle čl. 8 odst. 2 písm. a směrnice 70/156/EHS.

Článek 4

Definice

Pro účely této směrnice platí níže uvedené definice:

   1. "vozidlem" se rozumí motorové vozidlo;
   2. "součástí" se rozumí jakákoli část nebo jakékoli smontované části, které jsou zamontovány do vozidla v době jeho výroby. Pojem zahrnuje také konstrukční části a samostatné technické celky podle definice v článku 2 směrnice 70/156/EHS;
   3. "typem vozidla" se rozumí typ vozidla podle definice v části B bodech 1 a 3 přílohy II směrnice 70/156/EHS;
   4. "vozidlem s ukončenou životností" se rozumí vozidlo podle definice v čl. 2 bodě 2 směrnice 2000/53/ES;
   5. "referenčním vozidlem" se rozumí verze typu vozidla, kterou určí schvalující orgán po konzultaci s výrobcem a v souladu s kritérii stanovenými v příloze I jako nejproblematičtější z hlediska opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti;
   6. "vozidlem vyráběným ve více stupních" se rozumí vozidlo, které je výsledkem vícestupňového výrobního postupu;
   7. "základním vozidlem" se rozumí vozidlo podle definice v čl. 2 čtvrté odrážce směrnice 70/156/EHS, které se užije v počátečním stupni vícestupňové výroby;
   8. "vícestupňovou výrobou" se rozumí postup, ve kterém je vozidlo vyráběno v několika stupních přidáváním součástí k základnímu vozidlu nebo změnou takových součástí;
   9. "opětným použitím" se rozumí opětné použití podle definice v čl. 2 bodě 6 směrnice 2000/53/ES;
   10. "recyklací" se rozumí recyklování podle definice v čl. 2 bodě 7 první větě směrnice 2000/53/ES;
   11. "energetickým využíváním" se rozumí využívání v čl. 2 bodě 7 druhé větě směrnice 2000/53/ES;
   12. "využíváním" se rozumí využívání podle definice v čl. 2 bodě 8 směrnice 2000/53/ES;
   13. "opětnou použitelností" se rozumí možnost opětného použití součástí demontovaných z vozidla s ukončenou životností;
   14. "recyklovatelností" se rozumí možnost recyklování součástí nebo materiálu demontovaných z vozidla s ukončenou životností;
   15. "využitelností" se rozumí možnost využívání součástí nebo materiálu demontovaných z vozidla s ukončenou životností;
   16. "podílem recyklovatelnosti vozidla (Rcyc)" se rozumí procentní hmotnostní podíl nového vozidla, který může být opětně použit nebo recyklován;
   17. "podílem využitelnosti vozidla (Rcov)" se rozumí procentní hmotnostní podíl nového vozidla, který může být opětně použit nebo využit;
   18. "strategií" se rozumí rozsáhlý plán tvořený koordinovanými akcemi a technickými opatřeními, které je třeba provést, pokud jde o demontáž, drcení nebo podobné procesy, recyklaci a využívání materiálů k zajištění cílového podílu recyklovatelnosti a využitelnosti dosažitelné v době vývojové fáze vozidla;
   19. "hmotností" se rozumí provozní hmotnost vozidla podle definice v bodě 2.6 přílohy I směrnice 70/156/EHS, avšak bez řidiče, jehož hmotnost je stanovena na 75 kg;
   20. "příslušným subjektem" se rozumí subjekt, např. technická služba nebo jiný existující subjekt, oznámený členským státem jako subjekt provádějící předběžné hodnocení a vydávající certifikát schválení typu, v souladu s předpisy této směrnice. Příslušným subjektem může být orgán udělující schválení typu, pokud je řádně doložena jeho způsobilost v této oblasti.

Článek 5

Opatření pro schvalování typu

1.  Členské státy udělí ES schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu z hlediska opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti pouze takovým typům vozidel, která splňují požadavky této směrnice.

2.  Pro uplatnění odstavce 1 musí výrobce poskytnout schvalujícímu orgánu podrobné technické informace nezbytné pro účely kalkulace a pro ověření podle přílohy I této směrnice; tyto informace se musí týkat povahy materiálů použitých při výrobě vozidla a jeho součástí. V případech, kdy se na takové informace vztahují práva duševního vlastnictví nebo tyto informace tvoří zvláštní know-how výrobce nebo jeho dodavatelů, musí výrobce nebo jeho dodavatelé poskytnout dostatečné informace, které umožní řádné provedení kalkulace.

3.  Pokud jde o opětnou použitelnost, recyklovatelnosti a využitelnost, musí členské státy zajistit, aby výrobce při podání žádosti o ES schválení typu podle čl. 3 odst. 1 směrnice 70/156/EHS používal vzor informačního dokumentu, který je uveden v příloze II této směrnice.

4.  Při udělování ES schválení typu podle čl. 4 odst. 3 směrnice 70/156/EHS musí schvalující orgán používat vzor ES certifikátu schválení typu podle přílohy III této směrnice.

Článek 6

Předběžné hodnocení

1.  Členské státy nesmějí udělit jakékoliv schválení, aniž by se předem ujistily, že výrobce zavedl dostatečná opatření a postupy v souladu s bodem 3 přílohy IV této směrnice, aby měl řádně pod kontrolou hlediska opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti podle této směrnice. Po provedení tohoto předběžného hodnocení je výrobci udělen certifikát, nazvaný "Certifikát schválení typu dle přílohy IV" (dále jen "certifikát schválení typu").

2.  V rámci předběžného hodnocení členské státy zajistí, aby byly materiály používané při výrobě daného typu vozidla v souladu s ustanoveními čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice 2000/53/ES.

Komise stanoví postupem podle článku 9 prováděcí pravidla nezbytná pro ověření dodržení tohoto ustanovení.

3.  Pro účely odstavce 1 doporučí výrobce strategii k zajištění demontáže, opětného použití součástí, recyklace a využití materiálů. Tato strategie musí brát v úvahu ověřené technologie, které jsou dostupné nebo které jsou ve vývoji v době podání žádosti o schválení typu vozidla.

4.  Členské státy určí příslušný subjekt podle bodu 2 přílohy IV, který bude provádět předběžná hodnocení a vystavovat certifikát schválení typu.

5.  Certifikát schválení typu musí zahrnovat příslušnou dokumentaci a musí popisovat strategii, kterou doporučil výrobce. Příslušný subjekt použije vzor certifikátu uvedený v dodatku 1 k příloze IV.

6.  Certifikát schválení typu zůstává v platnosti nejméně po dobu dvou let od vystavení, dokud není provedeno nové ověření.

7.  Výrobce musí informovat příslušný subjekt o jakékoli podstatné změně, která by mohla ovlivnit platnost certifikátu schválení typu. Příslušný subjekt po konzultaci s výrobcem rozhodne, zda jsou zapotřebí nová ověření.

8.  Na konci doby platnosti certifikátu schválení typu příslušný subjekt buď vystaví nový certifikát schválení typu, nebo prodlouží platnost dosavadního certifikátu o další dva roky. Příslušný subjekt vystaví nový certifikát v případech, kdy byl informován o podstatných změnách.

Článek 7

Opětné použití součástí

Součásti uvedené v příloze V:

   a) musí být pro účely kalkulace podílu recyklovatelnosti a využitelnosti považovány za opětně nepoužitelné;
   b) nesmí být opětně použity při výrobě vozidel, na která se vztahuje směrnice 70/156/EHS.

Článek 8

Změny směrnice 70/156/EHS

Směrnice 70/156/EHS se mění způsobem uvedeným v příloze VI této směrnice.

Článek 9

Změny

Změny této směrnice, které jsou nezbytné pro její přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku, přijímá Komise regulativním postupem uvedeným v článku 13 odst. 3 směrnice 70/156/EHS.

Článek 10

Den nabytí účinnosti pro schvalování typu

1.  Od ...(5) nesmějí členské státy u typu vozidel, který vyhovuje požadavkům této směrnice:

   a) odmítnout udělit ES schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu,
   b) zakázat registraci a prodej nových vozidel nebo jejich uvádění do provozu.

2.  Od ...(6)* musí členské státy u typu vozidel, který nevyhovuje požadavkům této směrnice:

   a) odmítnout udělit ES schválení typu;
   b) odmítnout udělit vnitrostátní schválení typu.

3.  Od ...(7)** musí členské státy v případě, že nejsou splněny požadavky této směrnice:

   a) považovat certifikát schválení typu, který je přiložen k novým vozidlům, za již neplatný pro účely čl. 7 odst. 1 směrnice 70/156/EHS;
   b) odmítnout registraci a prodej nových vozidel nebo jejich uvádění do provozu, s výjimkou případů, na které se vztahuje čl. 8 odst. 2 písm. b) směrnice 70/156/EHS.

4.  Článek 7 je použitelný s účinností od ...*.

Článek 11

Provedení

1.  Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději ....(8) Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů se srovnávací tabulkou těchto opatření.

Budou tato opatření používat od ...*.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 12

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 13

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha I Požadavky

Příloha II Informační dokument pro ES schválení typu vozidla

Příloha III Vzor certifikátu ES schválení typu

Příloha IV Předběžné hodnocení výrobce

Dodatek 1: vzor certifikátu schválení typu

Příloha V Součásti považované za opětně nepoužitelné

Příloha VI Změny směrnice 70/156/EHS

PŘÍLOHA I

POŽADAVKY

1.  Vozidla patřící do kategorie M1 a vozidla patřící do kategorie N1 musí být vyrobena tak, aby:

   - byla opětně použitelná nebo recyklovatelná minimálně z 85 % hmotnostních a
   - byla opětně použitelná nebo využitelná minimálně z 95 % hmotnostních,
  

přičemž tyto hodnoty jsou určeny postupy stanovenými v této příloze.

2.  Pro účely schvalování typu musí výrobce dodat řádně vyplněný formulář údajů podle přílohy A normy ISO 22628:2002. Formulář musí zahrnovat rozpis použitých materiálů.

K formuláři musí být přiložen soupis demontovaných součástí, označený výrobcem z hlediska stupně demontáže, a postup, který výrobce doporučuje pro jejich zpracování.

3.  Pro uplatnění odstavců 1 a 2 musí výrobce schvalujícímu orgánu uspokojivým způsobem prokázat, že referenční vozidla splňují požadavky. Využije se metodika pro kalkulaci předepsaná přílohou B normy ISO 22628:2002.

Výrobce musí být však schopen prokázat, že kterákoliv verze v rámci typu vozidla splňuje požadavky této směrnice.

4.  Při výběru referenčního vozidla je třeba brát v úvahu tato kritéria:

- typ karoserie;

- dostupné úrovně vybavenosti(9);

- dostupné volitelné vybavení1, které může být montováno do vozidla na odpovědnost výrobce.

5.  Pokud orgán udělující schválení typu a výrobce společně neurčí nejproblematičtější verzi v rámci určitého typu vozidla, pokud jde o opětnou použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost, musí být vybráno jedno referenční vozidlo:

   a) u vozidel M1 pro každý "typ karoserie" podle definice v části C bodu 1 přílohy II směrnice 70/156/EHS;
   b) u vozidel N1 pro každý "typ karoserie", tj. podvozek s kabinou, pick-up a jiné.

6.  Z hlediska kalkulace se pneumatiky považují za recyklovatelné.

7.  Hmotnosti se vyjadřují v kg na jedno desetinné místo. Podíly se vypočítávají v procentech na jedno desetinné místo, zaokrouhluje se takto:

   a) pokud je číslice za desetinným místem mezi 0 a 4, zaokrouhlí se celé číslo dolů;
   b) pokud je číslice za desetinným místem mezi 5 a 9, zaokrouhlí se celé číslo nahoru.

8.  Pro ověření kalkulací podle této přílohy se schvalující orgán ujistí, že formulář údajů podle bodu 2 této přílohy odpovídá doporučené strategii přiložené k certifikátu schválení typu podle čl. 6 odst. 1.

9.  Pro kontrolu materiálů a hmotností součástí musí výrobce zpřístupnit vhodná vozidla a součásti, které orgán udělující schválení typu považuje za nezbytné.

PŘÍLOHA II

Informační dokument pro ES schválení typu vozidla

v souladu s přílohou I směrnice Rady 70/156/EHS(10) o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti

Následující informace, přicházejí-li v úvahu, se spolu se soupisem obsahu předkládají ve trojím vyhotovení. Předkládají-li se výkresy, musí být kresleny ve vhodném měřítku na formátu A4 a musí být dostatečně podrobné nebo musí být na takový rozměr složeny. Předkládají-li se fotografie, musí mít dostatečné rozlišení.

0.  OBECNĚ

0.1.  Značka (obchodní firma výrobce):

0.2.  Typ:

0.2.0.1.  Podvozek:

0.2.1.  Obchodní název (názvy) (existuje-li):

0.3.  Prostředky identifikace typu, pokud jsou na vozidle vyznačeny (b):

0.3.1.  Umístění tohoto označení:

0.4.  Kategorie vozidla (c):

0.5.  Jméno a adresa výrobce:

0.8.  Adresa (adresy) montážního závodu (montážních závodů):

1.  OBECNÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI VOZIDLA

1.1.  Fotografie nebo výkresy reprezentativního vozidla:...............................................

1.2.  Rozměrový výkres celého vozidla:.........................................................................

1.3.  Počet náprav a kol:..................................................................................................

1.3.1.  Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: .............................................

1.3.3.  Hnací nápravy (počet, umístění, propojení):..........................................................

1.7.  Kabina řidiče (trambusová s čelním řízením nebo kapotová) (z):..........................

3.  HNACÍ JEDNOTKA (q)(pokud může vozidlo používat jako palivo buď benzin, motorovou naftu, nebo také jejich kombinaci s jinými palivy, je třeba jednotlivé body opakovat (+))

3.1.  Výrobce: .......................................................................................................

3.2.  Spalovací motor....................................................................................................

3.2.1.  Specifické údaje o motoru:....................................................................................

3.2.1.1.  Pracovní princip: zážehový/vznětový, čtyřtakt/dvoutakt (1).................................

3.2.1.2.  Počet a uspořádání válců:......................................................................................

3.2.1.3.  Zdvihový objem (s): ...... cm³................................................................................

3.2.2.  Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn/zemní plyn/etanol: (1).....

4.  PŘEVODY (v)

4.2.  Typ (mechanický, hydraulický, elektrický atd.)

4.5.  Převodovka............................................................................................................

4.5.1.  Druh (s ručním řazením/automatická/CVT (plynule měnitelný převod)) (1)........

4.9.  Uzávěr diferenciálu: ano/ne/volitelný (1)..............................................................

9.  KAROSERIE

9.1.  Druh karoserie:......................................................................................................

9.3.1.  Uspořádání dveří a počet dveří:.............................................................................

9.10.3.  Sedadla: ................................................................................................................

9.10.3.1.  Počet: ....................................................................................................................

15.  OPĚTNÁ POUŽITELNOST, RECYKLOVATELNOST a VYUŽITELNOST

15.1.  Verze, ke které patří referenční vozidlo:...............................................................

15.2.  Hmotnost referenčního vozidla s karoserií nebo hmotnost podvozku s kabinou, pokud výrobce nevybavuje vozidlo karoserií nebo spojovacím zařízením, bez karoserie nebo spojovacího zařízení (včetně kapalin, nářadí, náhradního kola, pokud je jím vozidlo vybavováno), ale bez řidiče:....................................................

15.3.  Hmotnosti materiálů referenčního vozidla:................................................................

15.3.1.  Hmotnost materiálu, se kterým se počítá ve stupni před zpracováním (##):..............

15.3.2.  Hmotnost materiálu, se kterým se počítá ve stupni demontáže (##):.........................

15.3.3.  Hmotnost materiálu, se kterým se počítá ve stupni zpracování nekovových zbytků, které se považují za recyklovatelné (##):....................................................................

15.3.4.  Hmotnost materiálu, se kterým se počítá ve stupni zpracování nekovových zbytků, které se považují za energeticky využitelné (##):.......................................................

15.3.5.  Rozpis použitých materiálů (##):................................................................................

15.3.6.  Celková hmotnost materiálů, které jsou opětně použitelné nebo recyklovatelné:.....

15.3.7.  Celková hmotnost materiálů, které jsou opětně použitelné nebo využitelné:...........

15.4.  Podíly:.......................................................................................................................

15.4.1.  Podíl recyklovatelnosti "Rcyc(%)":...........................................................................

15.4.2.  Podíl využitelnosti "Rcov(%)":..................................................................................

PŘÍLOHA III

VZOR CERTIFIKÁTU ES SCHVÁLENÍ TYPU

Maximální formát: A4 (210 x 297 mm)

CERTIFIKÁT ES SCHVÁLENÍ TYPU

Razítko orgánu udělujícího ES schválení typu

Sdělení o:

- ES schválení typu(11)

typu vozidla

- prodloužení platnosti ES schválení typu (2)

- odmítnutí ES schválení typu (2)

s ohledem na směrnici […./…/ES, tato směrnice]

ES schválení typu č.:

Důvod prodloužení platnosti:

ČÁST I

0.1.  Značka (obchodní firma výrobce):

0.2.  Typ:

0.2.1.  Obchodní název (názvy)(12):

0.3.  Prostředky identifikace typu, pokud jsou na vozidle vyznačeny:

0.3.1.  Umístění tohoto označení:

0.4.  Kategorie vozidla(13):

0.5.  Jméno a adresa výrobce:

0.8.  Název (názvy) a adresa (adresy) montážního závodu (montážních závodů):

[…]

ČÁST II

1.  Doplňující informace:

Podíl (podíly) recyklovatelnosti referenčního vozidla (referenčních vozidel):

Podíl (podíly) využitelnosti referenčního vozidla (referenčních vozidel):

2.  Technická zkušebna odpovědná za zkoušky při schvalování typu:

3.  Datum protokolu:

4.  Číslo protokolu:

5.  Poznámky:

6.  Přílohy: seznam a schvalovací dokumentace

7.  Vozidlo splňuje/nesplňuje (2) technické požadavky této směrnice:

…………………………………………………………………………………………………

(místo)

(podpis)

(datum)

Přílohy:

schvalovací dokumentace

PŘÍLOHA IV

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ

1.  Účel této přílohy

Tato příloha popisuje předběžné hodnocení, které musí provést příslušný subjekt, aby se ujistil, že výrobce zavedl nezbytná opatření a postupy.

2.  Příslušný subjekt

Příslušný subjekt musí splňovat požadavky normy EN 45012:1989 nebo ISO/IEC příručky 62:1996 pro obecná kritéria schvalujících orgánů provádějících certifikaci systémů řízení jakosti z hlediska řídících systémů zavedených u výrobce.

3.  Ověření, která musí příslušný subjekt provést

3.1.  Příslušný subjekt se musí ujistit, že výrobce přijal opatření nezbytná:

   a) pro sběr potřebných údajů o celém dodavatelském řetězci, zvláště o druhu a hmotnosti všech materiálů použitých při výrobě vozidla, aby tak mohla být provedena kalkulace požadovaná touto směrnicí;
   b) k tomu, aby měl k dispozici veškeré jiné údaje o vozidle požadované pro postup kalkulace, jako je objem kapalin apod.;
   c) k odpovídajícímu ověření informací od dodavatelů;
   d) k vedení rozpisu použitých materiálů;
   e) k tomu, aby byl schopen provést kalkulaci podílu recyklovatelnosti a využitelnosti podle normy ISO 22628:2002;
   f) ke značení součástí vyrobených z polymerů a elastomerů v souladu s rozhodnutím Komise 2003/138/ES ze dne 27. února 2003, kterým se stanoví normy označování konstrukčních částí a materiálů pro vozidla podle směrnice 2000/53/ES(14);
   g) k ověření, že žádná ze součástí ze seznamu v příloze V není opětně používána při výrobě nových typů vozidel.

3.2.  Výrobce poskytne příslušnému subjektu veškeré příslušné informace ve formě dokumentace. Zejména musí být řádně dokumentovány materiály k recyklaci a k využívání.

Dodatek 1 k příloze IV

vzor CERTIFIKÁTu SCHVÁLENÍ TYPU

CERTIFIKÁT SCHVÁLENÍ TYPU DLE

PŘÍLOHY IV SMĚRNICE [….tato směrnice]

č. […….referenční číslo]

[……. příslušného subjektu]

osvědčuje, že

(Výrobce):.......................................................................................................................

(Adresa výrobce):

splňuje požadavky ustanovení přílohy IV směrnice …./…/ES [tato směrnice].

Ověření proběhlo dne:

Ověřil (název a adresa příslušného subjektu):

Číslo protokolu:

Certifikát je platný do: [...datum]

V [……místo]

dne […….datum]

[………….podpis]

______________________

Přílohy: Popis strategie doporučené výrobcem v oblasti opětného použití, recyklace a využití

PŘÍLOHA V

SOUČÁSTI POVAŽOVANÉ ZA OPĚTNĚ NEPOUŽITELNÉ

1.  Úvod

Tato příloha uvádí součásti vozidel patřících do kategorie M1 a vozidel patřících do kategorie N1, které nesmějí být opětně používány při výrobě nových vozidel.

2.  Seznam součástí

   - airbagy(15), včetně polštářování, rozbušek, elektronických řídicích jednotek a snímačů;
   - automatické nebo neautomatické systémy bezpečnostních pásů, včetně pásů, spon, navíječů, pyrotechnických zařízení;
   - sedadla (pouze v případech, kdy jsou kotevní úchyty bezpečnostních pásů nebo airbagy součástí sedadla);
   - zámky řízení působící na hřídel volantu;
   - imobilizéry včetně akčních členů a elektronických řídicích jednotek;
  

- zařízení k následnému zpracování emisí (např. katalyzátory, filtry částic);

   - tlumiče výfuku.

PŘÍLOHA VI

ZMĚNY SMĚRNICE 70/156/EHS

Směrnice 70/156/EHS se mění takto:

   (1) V příloze I se vkládají nové body, které znějí:"
15.  OPĚTNÁ POUŽITELNOST, RECYKLOVATELNOST a VYUŽITELNOST
15.1.  Verze, ke které patří referenční vozidlo:
15.2.  Hmotnost referenčního vozidla s karoserií nebo hmotnost podvozku s kabinou, pokud výrobce nevybavuje vozidlo karoserií nebo spojovacím zařízením, bez karoserie nebo spojovacího zařízení (včetně kapalin, nářadí, náhradního kola, pokud je jím vozidlo vybavováno), ale bez řidiče:
15.3.  Hmotnosti materiálů referenčního vozidla:
15.3.1.  Hmotnost materiálu, se kterým se počítá ve stupni před zpracováním (##):
15.3.2.  Hmotnost materiálu, se kterým se počítá ve stupni demontáže (##):
15.3.3.  Hmotnost materiálu, se kterým se počítá ve stupni zpracování nekovových zbytků, které se považují za recyklovatelné (##):
15.3.4.  Hmotnost materiálu, se kterým se počítá ve stupni zpracování nekovových zbytků, které se považují za energeticky využitelné (##):
15.3.5.  Rozpis použitých materiálů (##):
15.3.6.  Celková hmotnost materiálů, které jsou opětně použitelné nebo recyklovatelné:
15.3.7.  Celková hmotnost materiálů, které jsou opětně použitelné nebo využitelné:
15.4.  Podíly:
15.4.1.  Podíl recyklovatelnosti "Rcyc(%)":
15.4.2.  Podíl využitelnosti "Rcov(%)":
(##) Tyto termíny jsou definovány v normě ISO 22628:2002."

(2)  V části I přílohy IV se vkládá nový bod:

"

Název

Směrnice č.

Úřední věstník č.

Použitelnost

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59."Recyklovatelnost"

[…./…/ES]

L .., …, s.. ..

X

-

-

X

-

-

"

(3)  Příloha XI se mění takto:

   a) V dodatku 1 se vkládá nový bod:"

Bod

Název

Směrnice č.

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg

M2

M3

59

"Recyklovatelnost"

[…./…/ES]

N/A

N/A

-

-
"

b)  V dodatku 2 se vkládá nový bod:

"

Bod

Název

Směrnice č.

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59

"Recyklovatelnost"

[…./…/ES]

N/A

-

-

N/A

-

-

-

-

-

-

"

c)  V dodatku 3 se vkládá nový bod:

"

Bod

Název

Směrnice č.

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59

"Recyklovatelnost"

[…../…/ES]

-

-

N/A

-

-

-

-

-

-

"

(1) Úř. věst. ..., ..., s. ...
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 14.4.2005.
(3) Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34. Směrnice ve znění rozhodnutí Komise 2005/63/ES (Úř. věst. L 25, 28.1.2005, s. 73).
(4) Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/104/ES (Úř. věst. L 337, 13.11.2004, s. 13).
(5)* 12 měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost.
(6)** 36 měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost.
(7)*** 54 měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost.
(8)* 12 měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost.
(9) Tj. kožené potahy, vnitřní rádiové zařízení, klimatizace, litá kola atd.
(10) Čísla položek a poznámky pod čarou v tomto informačním dokumentu odpovídají číslům a poznámkám v příloze I směrnice 70/156/EHS. Vypuštěny jsou body, které nejsou pro účely této směrnice podstatné.
(11) Nehodící se škrtněte.
(12) Není-li k dispozici v době udělování schválení typu, vyplní se tento bod nejpozději při uvedení vozidla na trh.
(13) Podle definice v části A přílohy II.
(14) Úř. věst. L 53, 28.2.2003, s. 58.
(15) Pokud je airbag součástí volantu, pak i volant.

Právní upozornění - Ochrana soukromí