Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2004/0053(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0004/2005

Esitatud tekstid :

A6-0004/2005

Arutelud :

PV 13/04/2005 - 14

Hääletused :

PV 14/04/2005 - 10.2

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2005)0129

Vastuvõetud tekstid
PDF 412kWORD 185k
Neljapäev, 14. aprill 2005 - Strasbourg
Mootorsõidukite korduskasutatavus, ringlussevõetavus ja taaskasutatavus ***I
P6_TA(2005)0129A6-0004/2005
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega käsitletakse mootorsõidukite tüübikinnitust, pidades silmas mootorsõidukite korduskasutatavust, ringlussevõetavust ja taaskasutatavust ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ (KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2004)0162)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, vastavalt millele komisjon parlamendile ettepaneku esitas (C5-0126/2004);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit (A6-0004/2005);

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil asi uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui ta kavatseb ettepanekut oluliselt muuta või seda teise tekstiga asendada;

3.   teeb oma presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) ELTs seni avaldamata.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. aprillil 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/..../EÜ, millega käsitletakse mootorsõidukite tüübikinnitust, pidades silmas mootorsõidukite korduvkasutatavust, ringlussevõetavust ja taaskasutatavust ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ
P6_TC1-COD(2004)0053

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust(1),

pärast konsulteerimist regioonide komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras(2),

ning arvestades järgmist:

(1)  Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000 direktiivi 2000/53/EÜ, mis käsitleb kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid(3), artikli 7 lõikele 4 tuleks kehtestada asjakohased sätted, millega tagatakse, et M1- ja N1-kategooriatesse kuuluvad tüübikinnitusega sõidukid võib viia turule ainult juhul, kui need on korduvkasutatavad ja/või ringlussevõetavad vähemalt 85% ulatuses sõiduki massist ning korduv- ja/või taaskasutatavad vähemalt 95% ulatuses sõiduki massist.

(2)  Detailide korduvkasutatavus, materjalide ringlussevõetavus ja taaskasutatavus moodustavad olulise osa ühenduse jäätmehoolduskavast. Seetõttu tuleks nõuda, et sõidukitootjad ja nende tarnijad arvestaksid neid aspekte uute sõidukite arendamise kõige varasematel etappidel, et hõlbustada sõidukite käitlemist nende kasutusaja lõppemisel.

(3)  Käesolev direktiiv on üks nõukogu 6. veebruari 1970 direktiiviga 70/156/EMÜ (liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta)(4) kehtestatud ühenduse sõidukite tüübikinnituse raamistikku kuuluvatest direktiividest.

(4)  Praegu on sõiduki tüübikinnitus kohustuslik M1-kategooriasse kuuluvate sõidukite puhul ja lähitulevikus laiendatakse seda kõikidele sõidukikategooriatele; seepärast on vajalik lisada sõiduki tüübikinnitusse sõidukite korduvkasutatavust, ringlussevõetavust ja taaskasutatavust puudutavad meetmed.

(5)  Seepärast on vaja kehtestada sätted, võtmaks arvesse asjaolu, et N1-kategooria sõidukid pole veel kaetud sõidukite tüübikinnituse süsteemiga.

(6)  Tootja peaks tegema tüübikinnitusasutusele kättesaadavaks kõik asjassepuutuvad tehnilised andmed koostismaterjalide ja nende masside kohta, et võimaldada tootja arvutuste kontrollimist vastavalt ISO standardile 22628 : 2002.

(7)  Sõiduki tüübikinnituse menetlusel saab tootja arvutusi lugeda kehtivaks ainult juhul, kui tootja on kehtestanud piisavad meetmed ja menetlused, et hallata kõiki oma tarnijatelt saadud andmeid; enne iga tüübikinnituse andmist peaks pädev asutus viima läbi nende meetmete ja menetluste eelhindamise ja väljastama nende piisavust kinnitava vastavustunnistuse.

(8)  Ringlussevõetavuse ja taaskasutatavuse määrade arvutuste erinevate algandmete asjakohasust tuleb hinnata vastavalt kasutuselt kõrvaldatud sõidukite ümbertöötlemismeetoditele; seepärast peaks tootja soovitama kasutuselt kõrvaldatud sõidukite ümbertöötlemismeetodit ja teavitama pädevat asutust selle üksikasjadest; see meetod peaks põhinema sõiduki tüübikinnituse taotlemise ajal kasutatavatel või väljatöötamisel olevatel tõestatud tehnoloogiatel.

(9)  Eriotstarbelised sõidukid on loodud eriülesannete täitmiseks ning nende kere osas tuleb teha eritöid, mis pole täielikult tootja kontrolli all; seega ei ole ringlussevõetavuse ja taaskasutatavuse määrasid võimalik korralikult arvutada; seepärast ei tuleks neile sõidukeile kohaldada arvutustega seotud nõudeid.

(10)  Mittekomplektsed sõidukid moodustavad N1-kategooria sõidukitest olulise osa; baassõiduki tootja ei saa komplekteeritud sõidukite osas arvutada ringlussevõetavuse ja taaskasutatavuse määrasid, kuna ehituse hilisemate etappidega seonduvad andmed pole kättesaadavad baassõidukite väljatöötamisetapil; seepärast tuleb nõuda ainult baassõidukite vastavust käesolevale direktiivile.

(11)  Väikeseeriana toodetud sõidukite turuosa on väga piiratud, mistõttu oleks keskkonnale vähe kasu, kui need sõidukid peaksid vastama käesolevale direktiivile; seepärast ei tuleks neile sõidukeile kohaldada käesoleva direktiivi teatud sätteid.

(12)  Vastavalt direktiivi 2000/53/EÜ artikli 7 lõikele 5 tuleks maanteeohutuse ja keskkonnakaitse huvides võtta asjakohaseid meetmeid, et vältida teatud kasutuselt kõrvaldatud sõidukitelt eemaldatud osade korduvkasutamist; taolisi meetmeid tuleks kitsendada korduvkasutatavate osade kasutamisele uute sõidukite ehitamisel.

(13)  Käesoleva direktiivi sätted kohustavad tootjaid esitama uued tüübikinnitusega seotud andmed ja seepärast tuleks need üksikasjad kajastada direktiivis 70/156/EMÜ, mis kehtestab põhjaliku loetelu tüübikinnituse saamiseks esitatavatest andmetest; seepärast on vaja seda direktiivi vastavalt muuta.

(14)  Käesoleva direktiivi teaduslik-tehnilise arenguga kohandamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta kooskõlas direktiivi 70/156/EMÜ artikliga 13 lõikes 3 ette nähtud regulatiivkomitee menetluse kohaselt.

(15)  Kuna välja pakutud tegevuse eesmärke, nimelt kasutuselt kõrvaldatud sõidukite keskkonnamõju minimeerimist, nõudes sõidukite loomise ideefaasis korduvkasutamise, ringlussevõtmise ja taaskasutamise lihtsustamisega arvestamist, ei suuda liikmesriigid eraldi piisaval määral saavutada ning neid eesmärke on seetõttu tegevuse ulatusest tulenevalt võimalik paremini saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid, kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud lähimuspõhimõttega; kooskõlas samas artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega ei lähe käesolev direktiiv kaugemale sellest, mis on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks.

(16)  Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe lõikega 34 ergutatakse liikmesriike koostama nende endi jaoks ja ühenduse huvides oma tabelid, mis illustreerivad nii palju kui võimalik käesoleva direktiivi ja nende ülevõtmismeetmete vahelist korrelatsiooni, ning neid tabeleid avalikustama,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse haldus- ja tehnilised sätted artiklis 2 määratletud sõidukite tüübikinnituse kohta, tagamaks, et sõidukite koostisosad ja materjalid oleksid korduvkasutatavad, ringlussevõetavad ja taaskasutatavad vastavalt I lisas sätestatud alammääradele.

Direktiiviga kehtestatakse erisätted, tagamaks, et koostisosade korduvkasutamine ei suurenda ohutus- ja keskkonnariske.

Artikkel 2

Reguleerimisala

Käesolevat direktiivi kohaldatakse vastavalt direktiivi 70/156/EMÜ II lisa A osas määratletud M1- ja N1-kategooria sõidukitele ja nende sõidukite uutele või korduvkasutatavatele osadele.

Artikkel 3

Erandid

Piiramata artikli 7 sätete rakendamist, ei kohaldata käesolevat direktiivi:

   a) direktiivi 70/156/EMÜ II lisa lõike 5 A osa määratlusele vastavatele eriotstarbelistele sõidukitele;
   b) N1-kategooriasse kuuluvatele mitmes komplekteerimisastmes valmistatud sõidukitele, eeldusel, et baassõiduk vastab käesolevale direktiivile;
   c) direktiivi 70/156/EMÜ artikli 8 lõike 2 punktis a nimetatud väikeseeriana toodetud sõidukitele.

Artikkel 4

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

   1) sõiduk – mootorsõiduk;
   2) koostisosa – igasugune osa või osade kogum, mis on paigaldatud sõidukile selle tootmisel; see hõlmab ka direktiivi 70/156/EMÜ artikli 2 määratlusele vastavaid osi ja eraldi seadmestikke;
   3) sõidukitüüp – direktiivi 70/156/EMÜ II lisa lõigete 1 ja 3 B osa määratlusele vastav sõiduki tüüp;
   4) kasutuselt kõrvaldatud sõiduk – direktiivi 2000/53/EÜ artikli 2 punkti 2 määratlusele vastav sõiduk;
   5) võrdlussõiduk – sõidukitüübi versioon, mida kinnitav asutus peab tootjaga konsulteerides ja vastavalt I lisa kehtestatud kriteeriumitele korduvkasutatavuse, ringlussevõetavuse ja taaskasutatavuse osas kõige probleemsemaks;
   6) mitmes komplekteerimisastmes valmistatud sõiduk – mitmeastmelise ehitusprotsessi tulemusel valminud sõiduk;
   7) baassõiduk – direktiivi 70/156/EMÜ artikli 2 neljanda taande määratlusele vastav sõiduk, mida kasutatakse mitmeastmelise ehituse algusetapil;
   8) mitmeastmeline ehitus – sõiduki mitmeastmeline tootmisprotsess, kus baassõidukile lisatakse koostisosi või muudetakse neid koostisosi;
   9) korduvkasutamine – direktiivi 2000/53/EÜ artikli 2 punktis 6 määratletud korduvkasutamine;
   10) ringlussevõtt – direktiivi 2000/53/EÜ artikli 2 punkti 7 esimeses lauses määratletud ringlussevõtt;
   11) energia tootmine – direktiivi 2000/53/EÜ artikli 2 punkti 7 teises lauses määratletud energia tootmine;
   12) taaskasutamine – direktiivi 2000/53/EÜ artikli 2 punktis 8 määratletud taaskasutamine;
   13) korduvkasutatavus – võimalus kasutuselt kõrvaldatud sõidukilt eemaldatud koostisosade korduvkasutamiseks;
   14) ringlussevõetavus – võimalus kasutuselt kõrvaldatud sõidukilt eemaldatud koostisosade või materjalide ringlussevõtmiseks;
   15) taaskasutatavus – võimalus kasutuselt kõrvaldatud sõidukilt eemaldatud koostisosade või materjalide taaskasutamiseks;
   16) sõiduki ringlussevõetavuse määr (Rcyc) – protsendimäär uue sõiduki massist, mida on võimalik korduvkasutada ja ringlusse võtta;
   17) sõiduki taaskasutatavuse määr (Rcov) – protsendimäär uue sõiduki massist, mida on võimalik korduvkasutada ja taaskasutada;
   18) meetod – laiaulatuslik kava, mis hõlmab kooskõlastatud tegevusi ja tehnilisi meetmeid, mis tuleb võtta seoses demonteerimise, purustamise või sarnaste protsessidega ning materjalide ringlussevõtmise ja taaskasutamisega, et tagada eesmärgiks seatud ringlussevõetavuse ja taaskasutatavuse määrade saavutamine sõiduki väljatöötamisetapil;
   19) mass – direktiivi 70/156/EMÜ I lisa punktis 2.6 määratletud sõidukorras oleva sõiduki mass, välja arvatud sõiduki juht, kelle massiks arvestatakse 75 kg;
   20) pädev asutus – üksus, nt tehniline teenistus või muu olemasolev asutus, mille liikmesriik nimetab viima läbi eelkontrolli ja väljastama vastavustunnistust vastavalt käesoleva direktiivi ettekirjutustele. Pädev asutus võib olla tüübikinnitusasutus, tingimusel et selle pädevus antud valdkonnas on korralikult dokumenteeritud.

Artikkel 5

Tüübikinnituse eeskirjad

1.  Liikmesriigid annavad vastavalt vajadusele EÜ tüübikinnituse või siseriikliku tüübikinnituse taaskasutatavuse, ringlussevõetavuse ja taaskasutatavuse osas ainult sellistele sõidukitüüpidele, mis vastavad käesoleva direktiivi nõuetele.

2.  Lõike 1 rakendamiseks teeb tootja tüübikinnitusasutusele kättesaadavaks direktiivi I lisas nimetatud arvutusteks ja kontrolliks vajaliku üksikasjalikud tehnilised andmed sõiduki ja selle koostisosade ehitusel kasutatud materjalide omaduste kohta. Juhul, kui need andmed on kaitstud intellektuaalse omandiõigusega või see sisaldab tootja või selle tarnijate eriomast oskusteavet, esitab tootja või esitavad selle tarnijad piisavad andmed, et võimaldada nende arvutuste korralikku läbiviimist.

3.  Seoses korduvkasutatavuse, ringlussevõetavuse ja taaskasutatavusega tagavad liikmesriigid, et tootja kasutab direktiivi 70/156/EMÜ artikli 3 lõikele 1 vastava EÜ tüübikinnituse taotluse esitamisel käesoleva direktiivi II lisas toodud teatise näidist.

4.  EÜ tüübikinnituse andmisel vastavalt direktiivi 70/156/EMÜ artikli 4 lõikele 3 kasutab tüübikinnitusasutus käesoleva direktiivi III lisas toodud EÜ tüübikinnitustunnistuse näidist.

Artikkel 6

Eelhindamine

1.  Liikmesriigid ei anna ühtegi tüübikinnitust, ilma et oleks eelnevalt veendunud, et tootja on kehtestanud vastavalt käesoleva direktiivi IV lisa lõikele 3 piisavad meetmed ja menetlused käesoleva direktiiviga kaetud korduvkasutatavuse, ringlussevõetavuse ja taaskasutatavuse aspektide õigeks käsitlemiseks. Pärast eelhindamise läbiviimist antakse tootjale tunnistus pealkirjaga "Tunnistus IV lisale vastavuse kohta" (edaspidi "vastavustunnistus").

2.  Eelkontrolli raames tagavad liikmesriigid, et sõidukitüübi ehitamiseks kasutatud materjalid vastavad direktiivi 2000/53/EÜ artikli 4 lõike 2 punkti a sätetele.

Komisjon kehtestab artiklis 9 osutatud menetluse kohaselt üksikasjalikud eeskirjad, mis on vajalikud antud sätte järgimise kontrollimiseks.

3.  Lõike 1 kohaldamisel soovitab tootja meetodit koostisosade demonteerimise ja korduvkasutamise ning materjalide ringlussevõtmise ja taaskasutamise tagamiseks. Meetod võtab arvesse sõiduki tüübikinnituse taotlemise ajal kasutatavaid või väljatöötamisel olevaid tõestatud tehnoloogiaid.

4.  Vastavalt IV lisa punktile 2 määravad liikmesriigid pädeva asutuse, mis viib läbi eelhindamist ja annab välja vastavustunnistuse.

5.  Vastavustunnistus sisaldab vastavat dokumentatsiooni ja kirjeldab tootja soovitatud meetodit. Pädev asutus kasutab IV lisa 1. liites toodud näidist.

6.  Enne uute kontrollimiste läbiviimist peab vastavustunnistus olema kehtinud vähemalt kaks aastat alates vastavustunnistuse väljastamisest.

7.  Tootja teavitab pädevat asutust igast olulisest muutusest, mis võib mõjutada vastavustunnistuse asjakohasust. Pärast konsulteerimist tootjaga otsustab pädev asutus, kas uued kontrollimised on vajalikud.

8.  Vastavustunnistuse kehtivusaja lõppemisel väljastab pädev asutus vastavalt vajadusele uue vastavustunnistuse või pikendab selle kehtivust järgnevaks kaheks aastaks. Pädev asutus väljastab uue tunnistuse juhtudel, kui pädevale asutusele on saanud teatavaks olulised muutused.

Artikkel 7

Koostisosade korduvkasutamine

Käesoleva direktiivi V lisas loetletud koostisosi:

   a) käsitatakse ringlussevõetavuse ja taaskasutatavuse määrade arvutamisel mittekorduvkasutatavatena;
   b) ei tohi korduvkasutada direktiiviga 70/156/EMÜ kaetud sõidukite ehitamisel.

Artikkel 8

Direktiivi 70/156/EMÜ muutmine

Direktiivi 70/156/EMÜ muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi VI lisale.

Artikkel 9

Muudatused

Käesoleva direktiivi muudatused, mis on vajalikud selle kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga, võtab komisjon vastu direktiivi 70/156/EMÜ artikli 13 lõikes 3 osutatud regulatiiv menetluse kohaselt.

Artikkel 10

Tüübikinnituse rakendamistähtajad

1.  Alates ...(5) ei tohi liikmesriigid sõidukitüübi puhul, mis vastab käesoleva direktiivi nõuetele:

   a) keelduda EÜ või siseriikliku tüübikinnituse andmisest,
   b) keelata uute sõidukite registreerimist, müüki või kasutuselevõtmist.

2.  Alates ...(6)* peavad liikmesriigid sõidukitüübi puhul, mis ei vasta käesoleva direktiivi nõuetele:

   a) keelduma EÜ tüübikinnituse andmisest,
   b) keelduma siseriikliku tüübikinnituse andmisest.

3.  Kui käesoleva direktiivi nõuded ei ole täidetud, peavad liikmesriigid alates ...(7)**:

   a) käsitlema uute sõidukitega kaasas olevaid vastavustunnistusi kehtetuna direktiivi 70/156/EMÜ artikli 7 lõike 1 kohaldamisel,
   b) keelduma uute sõidukite registreerimisest, müügist ja kasutuselevõtmisest, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse direktiivi 70/156/EMÜ artikli 8 lõike 2 punkti b.

4.  Artiklit 7 kohaldatakse alates ...*.

Artikkel 11

Ülevõtmine

1.  Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad mitte hiljem kui ...(8) käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid. Nad edastavad kõnealuste meetmete teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid meetmeid alates ...*.

Kui liikmesriigid võtavad need meetmed vastu,lisavad nad nende ametliku avaldamise korral nendesse normidesse või nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise meetodid määravad kindlaks liikmesriigid.

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 12

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 13

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud

liikmesriikidele.

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

LISA

LISADE LOETELU

I lisa Nõuded

II lisa Teatis sõiduki EÜ tüübikinnituse taotlemiseks

III lisa Sõiduki EÜ tüübikinnitustunnistuse näidis

IV lisa Tootja eelhindamine

1. liide: vastavustunnistuse näidis

V lisa Mittekorduvkasutatavad koostisosad

VI lisa Direktiivi 70/156/EMÜ muutmine

I LISA

NÕUDED

1.  M1- ja N1-kategooriasse kuuluvad sõidukid tuleb ehitada nii, et need oleksid:

   korduvkasutatavad ja/või ringlussevõetavad vähemalt 85% ulatuses nende massist,
   korduv- ja/või taaskasutatavad vähemalt 95 % ulatuses nende massist,
  

mis määratakse vastavalt käesolevas lisas sätestatud menetlustele.

2.  Tüübikinnituse saamiseks esitab tootja nõuetekohaselt täidetud ISO standardi 22628 : 2002 lisale A vastava andmelehe. See hõlmab materjalide jaotust.

Tootja lisab sellele demonteeritud koostisosade nimekirja, märkides nende demontaažiastmed ning ümbertöötlemiseks soovitatavad meetodid.

3.  Lõigete 1 ja 2 rakendamiseks näitab tootja tüübikinnitusasutusele, et võrdlussõidukid vastavad nõuetele. Selleks kasutatakse ISO standardi 22628 : 2002 lisas B kirjeldatud arvutusmeetodit.

Siiski peab tootja suutma näidata, et sõidukitüübi iga versioon vastab käesoleva direktiivi nõuetele.

4.  Võrdlussõidukite valimisel tuleb võtta arvesse järgmisi kriteeriumeid:

– keretüüp;

– võimalikud viimistlustasemed(9);

– võimalikud lisaseadmed1, mida on võimalik paigaldada tootja vastutusel.

5.  Kui tüübikinnitusasutus ja tootja ei suuda ühiselt määratleda sõidukitüübi puhul korduvkasutatavuse, ringlussevõetavuse ja taaskasutatavuse osas kõige probleemsemat versiooni, valitakse üks võrdlussõiduk:

   a) iga "keretüübi" kohta vastavalt direktiivi 70/156/EMÜ II lisa C osa punktis 1 toodud määratlusele, kui on tegemist M1-kategooria sõidukiga;
   b) iga "keretüübi" (kaubik, kabiiniga šassii, pikap jne) kohta, kui tegemist on N1-kategooria sõidukiga.

6.  Arvutuste tegemisel tuleb rehve käsitada ringlussevõetavatena.

7.  Massid tuleb esitada kilogrammides ühe kümnendkoha täpsusega. Määrad tuleb arvutada protsentides ühe kümnendkoha täpsusega ning ümardada järgnevalt:

   a) kui kümnendkomale järgnev number on 0 ja 4 vahel, ümardatakse kogusumma vähenemise suunas;
   b) kui kümnendkomale järgnev number on 5 ja 9 vahel, ümardatakse kogusumma suurenemise suunas.

8.  Käesolevas lisas nimetatud arvutuste kontrollimiseks veendub tüübikinnitusasutus, et käesoleva lisa lõikes 2 nimetatud andmeleht on kooskõlas artikli 6 lõikes 1 nimetatud vastavustunnistusele lisatud soovitatud meetodiga.

9.  Detailide materjalide ja masside kontrollimiseks teeb tootja kättesaadavaks sõidukid ja detailid, kui tüübikinnitusasutus peab seda vajalikuks.

II LISA

TEATIS SÕIDUKI EÜ TÜÜBIKINNITUSE TAOTLEMISEKS

kooskõlas nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ(10) I lisaga seoses sõiduki EÜ tüübikinnituse andmisega, pidades silmas sõiduki korduvkasutatavust, ringlussevõetavust ja taaskasutatavust

Alljärgnevad andmed tuleb esitada koos sisu loeteluga kolmes eksemplaris. Kõik joonised tuleb esitada sobivas mõõtkavas ja piisavalt üksikasjalikuna A4 formaadis või A4 formaadis voldikul. Kui teatisele lisatakse fotosid, peavad need olema piisavalt üksikasjalikud.

0.  ÜLDANDMED

0.1.  Mark (tootja kaubanimi):......................................................................................

0.2.  Tüüp:.....................................................................................................................

0.2.0.1.  Šassii:....................................................................................................................

0.2.1.  Kaubanimi/-nimed (selle/nende olemasolul): .......................................................

0.3.  Tüübi identifitseerimisandmed, kui need on märgitud sõidukileb:.......................

0.3.1.  Märgistuse asukoht:..............................................................................................

0.4.  Sõiduki kategooriac:..............................................................................................

0.5.  Tootja nimi ja aadress:..........................................................................................

0.8.  Koostetehas(t)e aadress(id):..................................................................................

1.  SÕIDUKI EHITUSE ÜLDANDMED

1.1.  Näidissõiduki fotod ja/või joonised:.....................................................................

1.2.  Kogu sõiduki mõõtmetega varustatud joonis: .......................................................

1.3.  Telgede ja rataste arv:...........................................................................................

1.3.1.  Topeltratastega telgede arv ja paiknemine:...........................................................

1.3.3.  Vedavad teljed (arv, paiknemine, ühendus):.........................................................

1.7.  Juhikabiin (buldog- või ninamikkabiin)z:.............................................................

3.  JÕUALLIKASq (Sõiduki korral, milles võib kasutada nii bensiini kui diislikütust vmt, või ka kombineeritult muu kütusega, tuleb esitada andmed iga käitusviisi jaoks eraldi+)

3.1.  Tootja:...................................................................................................................

3.2.  Sisepõlemismootor

3.2.1.  Eriandmed mootori kohta

3.2.1.1.  Tööpõhimõte: ottomootor/diiselmootor, neljataktiline/kahetaktiline1

3.2.1.2.  Silindrite arv ja paigutus:......................................................................................

3.2.1.3.  Mootori töömahts: ...... cm³

3.2.2.  Kütus: diisliõli/bensiin/vedeldatud naftagaas/maagaas/etanool1:.........................

4.  JÕUÜLEKANNEv

4.2.  Liik (mehaaniline, hüdrauliline, elektriline jne):..................................................

4.5.  Käigukast

4.5.1.  Tüüp (käsitsilülitusega/automaatne/astmeteta käigukast)1

4.9.  Diferentsiaalilukk: jah/ei/mittekohustuslik1

9.  KERE

9.1.  Keretüüp:...............................................................................................................

9.3.1.  Uste konfiguratsioon ja arv:..................................................................................

9.10.3.  Istmed

9.10.3.1.  Arv:.......................................................................................................................

15.  KORDUVKASUTATAVUS, RINGLUSSEVÕETAVUS ja TAASKASUTATAVUS

15.1.  Võrdlussõiduki versioon:......................................................................................

15.2.  Kerega võrdlussõiduki mass või kabiiniga ja ilma kereta ja/või haakeseadmeta šassii mass, kui tootja ei paigalda keret ja/või haakeseadet (sealhulgas vedelikud, tööriistad ja tagavararatas, kui need on ette nähtud), välja arvatud juhi mass:..............................................................................................................

15.3.  Võrdlussõiduki materjalide massid

15.3.1.  Ümbertöötlemise eelsel etapil arvessevõetava materjali mass(##):.......................

15.3.2.  Demonteerimise etapil arvessevõetava materjali mass(##):..................................

15.3.3.  Mittemetalsete ringlussevõetavate jäätmete ümbertöötlemise etapil arvessevõetava materjali mass(##):........................................................................

15.3.4.  Mittemetalsete energia tootmiseks kasutatavate jäätmete ümbertöötlemise etapil arvessevõetava materjali mass (##):.............................................................

15.3.5.  Materjalide jaotus (##):..........................................................................................

15.3.6.  Korduvkasutatavate ja/või ringlussevõetavate materjalide kogumass:.................

15.3.7.  Korduv- ja/või taaskasutatavate materjalide kogumass:.......................................

15.4.  Määrad

15.4.1.  Ringlussevõetavuse määr "Rcyc(%)":....................................................................

15.4.2.  Taaskasutatavuse määr "Rcov(%)": ...................................................................

III LISA

SÕIDUKI EÜ TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUSE NÄIDIS

Suurim formaat: A4 (210 x 297 mm)

EÜ TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS

EÜ tüübikinnitusasutuse pitser

Teatis:

- EÜ tüübikinnitus(11)

sõidukitüübile

- EÜ tüübikinnituse laiendamine2

- EÜ tüübikinnituse andmisest keeldumine2

vastavalt direktiivile [..../..../EÜ, käesolev direktiiv]

EÜ tüübikinnitusnumber:

Laiendamise põhjus:

I OSA

0.1.  Mark (tootja kaubanimi):......................................................................................

0.2.  Tüüp:.....................................................................................................................

0.2.1.  Kaubanimi /-nimed(12):.............................................................................................

0.3.  Tüübi identifitseerimisandmed, kui need on märgitud sõidukile:.........................

0.3.1.  Märgistuse asukoht:..............................................................................................

0.4.  Sõiduki kategooria(13):..............................................................................................

0.5.  Tootja nimi ja aadress:..........................................................................................

0.8.  Koostetehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id):...........................................................

[…]

II OSA

1.  Lisaandmed:

Võrdlussõiduki(te) ringlussevõetavuse määr(ad):................................................

Võrdlussõiduki(te) taaskasutatavuse määr(ad):....................................................

2.  Katsete läbiviimise eest vastutav tehniline teenistus: ..........................................

3.  Katseprotokolli kuupäev:

4.  Katseprotokolli nimetus:.......................................................................................

5.  Märkused (vajadusel): ...........................................................................................

6.  Lisad: aineregister ja infopakett

7.  Sõiduk vastab/ei vasta2 käesoleva direktiivi tehnilistele nõuetele:

…………………………………………………………………………………………………

(Koht)

(Allkiri)

(Kuupäev)

Lisad:

Infopakett.

IV LISA

TOOTJA EELHINDAMINE

1.  Käesoleva lisa eesmärk

Käesolev lisa kirjeldab eelhinnangut, mille peab pädev asutus viima läbi, veendumaks, et tootja on kehtestanud vajalikud meetmed ja menetlused.

2.  Pädev asutus

Pädev asutus peab vastama standardile EN 45012 : 1989 või ISO/IEC juhendile 62 : 1996 kvaliteedisüsteemi sertifitseerimisega tegelevate sertifitseerimisasutuste üldkriteeriumide kohta seoses tootja kehtestatud juhtimissüsteemidega.

3.  Pädeva asutuse läbiviidavad kontrollid

3.1.  Pädev asutus veendub, et tootja on võtnud vajalikud meetmed, et:

   a) koguda vajalikke andmeid kogu tarneahelast, eriti sõidukite ehitamisel kasutatud kõikide materjalide omaduste ja massi kohta, et viia läbi käesolevas direktiivis nõutud arvutused;
   b) hoida oma käsutuses kõiki muid vajalikke sõiduki kohta käivaid andmeid, mida on vaja näiteks vedelike mahu jmt arvutamisel;
   c) kontrollida piisavalt tarnijatelt saadud andmeid;
   d) hallata materjalide jaotust;
   e) viia läbi ringlussevõetavuse ja taaskasutatavuse määrade arvutusi vastavalt ISO standardile 22628 : 2002;
   f) märgistada polümeeridest või elastomeeridest valmistatud detailid vastavalt komisjoni 27. veebruari 2003. aasta otsusele 2003/138/EÜ, millega kehtestatakse sõidukite osade ja materjalide kodeerimisstandardid vastavalt direktiivile 2000/53/EÜ(14);
   g) kontrollida, et mitte ühtegi V lisas loetletud koostisosa ei korduvkasutata uute sõidukitüüpide ehitamisel.

3.2.  Tootja esitab pädevale asutusele dokumentaalselt kõik asjakohased andmed. Eelkõige tuleb korralikult dokumenteerida materjalide ringlussevõtmine ja taaskasutamine.

IV lisa 1. liide

VASTAVUSTUNNISTUSE NÄIDIS

TUNNISTUS

DIREKTIIVI [....käesolev direktiiv] IV LISALE VASTAVUSE KOHTA

Nr [....viitenumber]

[....pädev asutus]

tõendab, et

(tootja):...........................................................................................................................

(tootja aadress):..............................................................................................................

vastab direktiivi .../.../EÜ [käesolev direktiiv] IV lisa nõuetele.

Kontrolli läbiviimise kuupäev:

Kontrolli läbiviija: (pädeva asutuse nimi ja aadress)

Aruande number:

Tunnistus kehtib [.... kuupäevani]

[.... koht]

[.... kuupäev]

[....allkiri]

______________________

Lisad: taaskasutamise, ringlussevõtu ja taaskasutamise valdkonnas tootja soovitatud meetodi kirjeldus

V LISA

MITTEKORDUVKASUTATAVAD KOOSTISOSAD

1.  Sissejuhatus

Käesolev lisa käsitleb M1- ja N1-kategooria sõidukite koostisosi, mida ei tohi korduvkasutada uute sõidukite ehitamisel.

2.  Koostisosade loetelu

   kõik turvapadjad(15), sealhulgas padjad, pürotehnilised täiturid, elektroonilised juhtseadmed ja andurid;
   automaatsete ja mitteautomaatsete turvavööde koostud, sealhulgas rihmad, klambrid, taandurid, pürotehnilised täiturid;
   istmed (ainult juhtudel, kui turvavööde kinnituskohad ja/või turvapadjad on kinnitatud istme külge);
   roolisambal asuvad rooliluku koostud;
   käivitustõkestid, sealhulgas transpondrid ja elektroonilised juhtseadmed;
  

heitmete järeltöötlussüsteemid (nt katalüüsjärelpõletid, tahkete osakeste filtrid);

   summutid.

VI LISA

DIREKTIIVI 70/156/EMÜ MUUTMINE

Direktiivi 70/156/EMÜ muudetakse järgnevalt:

   (1) I lisasse lisatakse järgmised sätted:"
15.  KORDUVKASUTATAVUS, RINGLUSSEVÕETAVUS ja TAASKASUTATAVUS
15.1.  Võrdlussõiduki versioon:
15.2.  Kerega võrdlussõiduki mass või kabiiniga ja ilma kereta ja/või haakeseadmeta šassii mass, kui tootja ei paigalda keret ja/või haakeseadet (sealhulgas vedelikud, tööriistad ja tagavararatas, kui need on ette nähtud), välja arvatud juhi mass:
15.3.  Võrdlussõiduki materjalide massid
15.3.1.  Ümbertöötlemise eelsel etapil arvessevõetava materjali mass (##):
15.3.2.  Demonteerimise etapil arvessevõetava materjali mass (##):
15.3.3.  Mittemetalsete ringlussevõetavate jäätmete ümbertöötlemise etapil arvessevõetava materjali mass (##):
15.3.4.  Mittemetalsete energia tootmiseks kasutatavate jäätmete ümbertöötlemise etapil arvessevõetava materjali mass (##):
15.3.5.  Materjalide jaotus (##):
15.3.6.  Korduvkasutatavate ja/või ringlussevõetavate materjalide kogumass:
15.3.7.  Korduv- ja/või taaskasutatavate materjalide kogumass:
15.4.  Määrad
15.4.1.  Ringlussevõetavuse määr "Rcyc(%)":
15.4.2.  Taaskasutatavuse määr "Rcov(%)":
(##) need mõisted on määratletud ISO standardis 22628 : 2002."

(2)  IV lisa I ossa lisatakse järgmine rida:

"

Objekt

Direktiivi nr

Viide ELTs ilmumise kohta

Kohaldamine

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59. Ringlusse-võetavus

[…./…/EÜ]

L .., …, lk ...

X

-

-

X

-

-

"

(3)  XI lisa muudetakse järgnevalt:

   a) 1. liitesse lisatakse järgmine rida:"

Jrk nr

Objekt

Direktiivi nr

M1 ≤ 2 5001
 kg

M1 > 2 5001
 kg

M2

M3

59

Ringlussevõetavus

[…./…/EÜ]

N/A

N/A

-

-
"

b)   2. liitesse lisatakse järgmine rida:

"

Jrk nr

Objekt

Direktiivi nr

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59

Ringlussevõetavus

[…./…/EÜ]

N/A

-

-

N/A

-

-

-

-

-

-

"

c)   3. liitesse lisatakse järgmine rida:

"

Jrk nr

Objekt

Direktiivi nr

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59

Ringlussevõetavus

[…./…/EÜ]

-

-

N/A

-

-

-

-

-

-

"

(1) ELT C
(2) Euroopa Parlamendi 14. aprilli 2005. aasta seisukoht.
(3) EÜT L 269, 21.10.2000, lk 34. Direktiivi on muudetud komisjoni otsusega 2005/63/EÜ (ELT L 25, 28.1.2005, lk 73).
(4) EÜT L 42, 23.2.1970, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/104/EÜ (ELT L 337, 13.11.2004, lk 13).
(5)* 12 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist.
(6)** 36 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist.
(7)*** 54 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist.
(8)* 12 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist.
(9) S.t nahkpolsterdus, auto raadioseadmed, kliimaseade, valuveljed jne.
(10) Käesolevas teatises kasutatud numeratsioon ja allmärkused vastavad direktiivi 70/156/EMÜ I lisas toodule. Käesoleva direktiivi jaoks ebaolulisi punkte pole esitatud.
(11) Kustutada mittevajalik.
(12) Kui tüübikinnituse andmise ajal pole seda lünka võimalik täita, täidetakse see hiljemalt sõiduki turuleviimisel.
(13) Vastavalt II lisa osa A määratlusele.
(14) ELT L 53, 28.2.2003, lk 58.
(15) Kui turvapadi on paigaldatud rooli sisse, siis kuulub loetellu rool.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika