Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/0053(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0004/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0004/2005

Keskustelut :

PV 13/04/2005 - 14

Äänestykset :

PV 14/04/2005 - 10.2

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0129

Hyväksytyt tekstit
PDF 495kWORD 137k
Torstai 14. huhtikuuta 2005 - Strasbourg
Moottoriajoneuvojen uudelleenkäytettävyys, kierrätettävyys ja hyödynnettävyys ***I
P6_TA(2005)0129A6-0004/2005
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta sekä neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2004)0162)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C5-0126/2004),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A6-0004/2005),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. huhtikuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/.../EY antamiseksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta sekä neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta
P6_TC1-COD(2004)0053

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

kuultuaan alueiden komiteaa,

noudattavat EY:n perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Romuajoneuvoista 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY(3) 7 artiklan 4 kohdan nojalla tarkoituksenmukaiset säännökset olisi vahvistettava sen varmistamiseksi, että M1 ja N1 -luokkiin kuuluvat tyyppihyväksytyt ajoneuvot voidaan saattaa markkinoille vain, jos vähintään 85 prosenttia kunkin ajoneuvon painosta on uudelleen käytettävissä ja/tai kierrätettävissä ja vähintään 95 prosenttia kunkin ajoneuvon painosta on uudelleen käytettävissä ja/tai hyödynnettävissä.

(2)  Osien uudelleenkäytettävyys, raaka-aineiden kierrätettävyys ja hyödynnettävyys muodostavat yhteisön jätehuoltostrategian keskeisen osan. Siksi ajoneuvojen valmistajia ja näiden alihankkijoita olisi pyydettävä sisällyttämään nämä näkökohdat uusien ajoneuvojen kehittämiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta ajoneuvojen käsittely helpottuu, kun niiden käyttöikä päättyy.

(3)  Tämä direktiivi on yksi erityisdirektiiveistä, joka koskee moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetussa neuvoston direktiivissä 70/156/ETY(4) vahvistettua yhteisön tyyppihyväksyntämenettelyä.

(4)  Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä on nykyisin pakollinen M1-luokkaan kuuluvien ajoneuvojen osalta, mutta se laajennetaan lähiaikoina käsittämään kaikki ajoneuvoluokat. Sen vuoksi on välttämätöntä sisällyttää ajoneuvojen tyyppihyväksyntään kyseiset toimenpiteet, jotka koskevat ajoneuvojen uudelleenkäytettävyyttä, kierrätettävyyttä ja hyödynnettävyyttä.

(5)  Näin ollen on tarpeen vahvistaa säännöksiä sen tosiasian huomioon ottamiseksi, että koko ajoneuvon tyyppihyväksyntäjärjestelmä ei vielä kata N1-luokkaan kuuluvia ajoneuvoja.

(6)  Valmistajan olisi toimitettava hyväksyntäviranomaiselle kaikki tarpeellinen tekninen tieto ajoneuvon materiaaleista ja niiden massasta, jotta valmistajan laskelmat voidaan tarkastaa ISO-standardin 22628:2002 mukaisesti.

(7)  Valmistajan laskelmat voidaan asianmukaisesti vahvistaa myönnettäessä ajoneuvon tyyppihyväksyntä vain, jos valmistaja on toteuttanut hyväksyttävät järjestelyt ja menettelyt kaiken sen tiedon hallinnoimiseksi, jonka hän saa toimittajiltaan. Ennen kuin minkäänlaista tyyppihyväksyntää voidaan myöntää, toimivaltaisen elimen olisi arvioitava alustavasti kyseiset järjestelyt ja menettelyt. Toimivaltaisen elimen olisi myös annettava todistus niiden hyväksyttävyydestä.

(8)  Kierrätettävyys- ja hyödynnettävyysastetta koskevissa laskelmissa esiintyvien eri tekijöiden merkittävyys on arvioitava romuajoneuvojen käsittelymenettelyjen mukaisesti. Sen vuoksi valmistajan olisi laadittava suositus romuajoneuvojen käsittelystrategiaksi ja toimitettava sen yksityiskohdat toimivaltaiselle elimelle. Strategian olisi perustuttava testattuihin tekniikoihin, jotka ovat käytettävissä tai kehitteillä haettaessa ajoneuvon hyväksyntää.

(9)  Erikoisvalmisteiset ajoneuvot on suunniteltu erityistehtävien suorittamiseen. Kyseiset ajoneuvot vaativat koria koskevia erityistoimenpiteitä, joita valmistaja ei voi kokonaisuudessaan valvoa. Näin ollen kierrätettävyys- ja hyödynnettävyysastetta ei voida asianmukaisesti laskea. Sen vuoksi näihin ajoneuvoihin ei tulisi soveltaa laskemia koskevia vaatimuksia.

(10)  Keskeneräiset ajoneuvot muodostavat merkittävän osan N1-luokan ajoneuvoista. Perusajoneuvon valmistaja ei kykene laskemaan valmistuneiden ajoneuvojen kierrätettävyys- ja hyödynnettävyysastetta, koska myöhäisempiä valmistusvaiheita koskevat tiedot eivät ole käytettävissä perusajoneuvojen suunnitteluvaiheessa. Sen vuoksi on tarpeen edellyttää, että vain perusajoneuvo täyttää tämän direktiivin vaatimukset.

(11)  Pieninä sarjoina valmistettavien ajoneuvojen markkinaosuudet ovat hyvin rajoitetut, joten näiden ajoneuvojen osalta myönteiset ympäristövaikutukset jäisivät vähäisiksi, vaikka ajoneuvojen olisi täytettävä direktiivin vaatimukset. Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista olla soveltamatta niihin tämän direktiivin tiettyjä säännöksiä.

(12)  Direktiivin 2000/53/EY 7 artiklan 5 kohdan mukaan on ryhdyttävä tieturvallisuuden ja ympäristönsuojelun vuoksi tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta estetään tiettyjen romuajoneuvoista poistettujen osien uudelleenkäyttö. Tällaiset toimenpiteet olisi rajoitettava uusien ajoneuvojen valmistuksessa käytettävien osien uudelleenkäyttöön.

(13)  Tämän direktiivin säännöksillä velvoitetaan valmistajat toimittamaan tyyppihyväksyntää koskevat uudet tiedot. Näiden olisi vastattava direktiivin 70/156/ETY vaatimuksia, jossa vahvistetaan tyyppihyväksyntää varten toimitettava tyhjentävä luettelo. Kyseinen direktiivi on tämän vuoksi tarpeen muuttaa vastaavasti.

(14)  Tarpeelliset toimenpiteet tämän direktiivin mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen olisi hyväksyttävä direktiivin 70/156/ETY 13 artiklan 3 kohdan mukaisen sääntelymenettelyn mukaisesti.

(15)  Suunnitellun toiminnan tavoitetta, joka on romuajoneuvojen ympäristövaikutusten minimointi vaatimalla, että ajoneuvot suunnitellaan alkuvaiheesta lähtien siten että niiden uudelleenkäytettävyys, kierrätettävyys ja hyödynnettävyys helpottuu, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden tasolla, vaan se voidaan toiminnan laajuus ja vaikutukset huomioiden saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa määrätyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tällä direktiivillä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(16)   Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 34 kohdassa jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan direktiivien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Aihe

Tässä direktiivissä vahvistetaan hallinnolliset ja tekniset säännökset 2 artiklassa tarkoitettujen ajoneuvojen tyyppihyväksynnän osalta. Direktiivillä pyritään varmistamaan, että kyseisten ajoneuvojen osat ja materiaalit voidaan käyttää uudelleen, kierrättää ja hyödyntää liitteessä I esitettyjen vähimmäisprosenttiosuuksien mukaisesti.

Direktiivissä vahvistetaan erityissäännökset sen varmistamiseksi, että osien uudelleenkäyttö ei lisää turvallisuus- tai ympäristöriskejä.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä direktiiviä sovelletaan ajoneuvoihin, jotka kuuluvat M1 ja N1 -luokkiin, sellaisina kuin ne määritelty direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevassa A osassa, ja tällaisten ajoneuvojen uusiin tai uudelleenkäytettyihin osiin.

3 artikla

Poikkeukset

Rajoittamatta 7 artiklan säännösten soveltamista tätä direktiiviä ei sovelleta:

   a) erikoisvalmisteisiin ajoneuvoihin, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevassa A osan 5 kohdassa;
   b) N1-luokkaan kuuluviin monivaiheisesti valmistettuihin ajoneuvoihin edellyttäen, että perusajoneuvo on tämän direktiivin mukainen;
   c) pieninä sarjoina valmistettaviin ajoneuvoihin, joihin viitataan direktiivin 70/156/ETY 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa.

4 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

   1) "ajoneuvolla" moottoriajoneuvoa;
   2) "osalla" mitä tahansa osaa tai osien kokoonpanoa, joka sisällytetään ajoneuvoon sen valmistuksen aikana. Siihen kuuluvat myös osat ja erilliset tekniset yksiköt, sellaisina kuin on määritelty direktiivin 70/156/ETY 2 artiklassa;
   3) "ajoneuvotyypillä" ajoneuvon tyyppiä, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevan B osan 1 ja 3 kohdassa;
   4) "romuajoneuvolla" ajoneuvoa, siten kuin se määritelty direktiivin 2000/53/EY 2 artiklan 2 kohdassa;
   5) "vertailuajoneuvolla" ajoneuvotyypin versiota, jonka hyväksyntäviranomainen on valmistajaa kuultuaan ja liitteessä I esitettyjen arviointiperusteiden mukaisesti katsonut olevan ongelmallisin uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta;
   6) "monivaiheisesti valmistetulla ajoneuvolla" ajoneuvoa, joka on monivaiheisen valmistusprosessin tulos;
   7) "perusajoneuvolla" ajoneuvoa, siten kuin se on märitelty direktiivin 70/156/ETY 2 artiklan neljännessä luetelmakohdassa, jota käytetään monivaiheisen valmistamisen alkuvaiheessa;
   8) "monivaiheisella valmistamisella" prosessia, jossa ajoneuvo tuotetaan useassa vaiheessa lisäämällä osia perusajoneuvoon tai muuttamalla kyseisiä osia;
   9) "uudelleenkäytöllä" uudelleenkäyttöä, siten kuin se on määritelty direktiivin 2000/53/EY 2 artiklan 6 kohdassa;
   10) "kierrättämisellä" kierrättämistä, siten kuin se on määritelty direktiivin 2000/53/EY 2 artiklan 7 kohdassa;
   11) "energian talteenottamisella" energian talteenottamista, siten kuin se on määritelty direktiivin 2000/53/EY 2 artiklan 7 kohdassa;
   12) "hyödyntämisellä" hyödyntämistä, siten kuin se on määritelty direktiivin 2000/53/EY 2 artiklan 8 kohdassa;
   13) "uudelleenkäytettävyydellä" mahdollisuutta uudelleenkäyttää romuajoneuvoista poistettuja osia;
   14) "kierrätettävyydellä" mahdollisuutta kierrättää romuajoneuvoista poistettuja osia tai materiaaleja;
   15) "hyödynnettävyydellä" mahdollisuutta hyödyntää romuajoneuvoista poistettuja osia tai materiaaleja;
   16) "ajoneuvon kierrätettävyysasteella (Rcyc)" uuden ajoneuvon massan prosenttiosuutta, joka on mahdollisesti uudelleenkäytettävissä ja kierrätettävissä;
   17) "ajoneuvon hyödynnettävyysasteella (Rcov)" uuden ajoneuvon massan prosenttiosuutta, joka on mahdollisesti uudelleenkäytettävissä ja hyödynnettävissä;
   18) "strategialla" laajaa suunnitelmaa, joka koostuu koordinoiduista toimista ja suoritettavista teknisistä toimenpiteistä purkamisen, murskaamisen ja vastaavien prosessien sekä materiaalien kierrätyksen ja hyödyntämisen osalta, sen varmistamiseksi, että tavoitteena olevat kierrätettävyys- ja hyödynnettävyysasteet voidaan saavuttaa ajoneuvon ollessa kehitysvaiheessaan;
   19) "massalla" ajokuntoisen ajoneuvon massaa, siten kuin se on määritelty direktiivin 70/156/ETY liitteessä I olevassa 2.6 kohdassa, ilman kuljettajaa, jonka paino on arvioitu 75 kilogrammaksi;
   20) "toimivaltaisella elimellä' yksikköä, esim. teknistä yksikköä tai muuta olemassa olevaa yksikköä, jonka jäsenvaltio on nimennyt suorittamaan alustavan arvioinnin ja myöntämään vaatimustenmukaisuustodistuksen tämän direktiivin säännöksen mukaisesti. Toimivaltainen elin voi olla tyyppihyväksyntäviranomainen sillä edellytyksellä, että sen pätevyys kyseisellä alalla on asianmukaisesti dokumentoitu.

5 artikla

Tyyppihyväksyntää koskevat säännökset

1.  Jäsenvaltiot myöntävät tarvittaessa EY-tyyppihyväksynnän tai kansallisen tyyppihyväksynnän uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta vain sellaisille ajoneuvoille, jotka ovat tämän direktiivin mukaisia.

2.  Valmistajan on 1 kohdan soveltamiseksi pidettävä hyväksyntäviranomaisen saatavilla yksityiskohtaiset tekniset tiedot, jotka ovat tarpeen tämän direktiivin liitteessä I mainittujen laskelmien ja tarkastusten suorittamiseksi ja jotka koskevat ajoneuvon ja sen osien valmistuksessa käytettyjen materiaalien luonnetta. Jos kyseisten tietojen on osoitettu kuuluvan teollis- ja tekijänoikeuksien piiriin tai edustavan valmistajan tai tämän toimittajien erityistä taitotietoa, valmistajan tai tämän toimittajien on annettava riittävät tiedot kyseisten laskelmien asianmukaiseksi suorittamiseksi.

3.  Uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että EY-tyyppihyväksyntää koskevaa hakemusta jätettäessään valmistaja käyttää tämän direktiivin liitteen II mukaista ilmoituslomakkeen mallia direktiivin 70/156/ETY 3 artiklan 1 kohdan nojalla.

4.  Myöntäessään EY-tyyppihyväksynnän direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 3 kohdan nojalla tyyppihyväksyntäviranomaisen on käytettävä EY-tyyppihyväksyntää koskevan todistuksen mallia, joka on esitetty tämän direktiivin liitteessä III.

6 artikla

Alustava arviointi

1.  Jäsenvaltiot eivät saa myöntää tyyppihyväksyntää ennen sen varmistamista, että valmistaja on toteuttanut hyväksyttävät järjestelyt ja menettelyt tämän direktiivin kattamien uudelleenkäytettävyys-, kierrätettävyys- ja hyödynnettävyysnäkökohtien hallinnoimiseksi tämän direktiivin liitteessä IV olevan 3 kohdan mukaisesti. Kun kyseinen alustava arviointi on suoritettu, valmistajalle myönnetään todistus liitteen IV mukaisten vaatimusten täyttämisestä (jäljempänä "vaatimustenmukaisuustodistus").

2.  Alustavan arvioinnin yhteydessä jäsenvaltioiden on varmistettava, että ajoneuvotyypin valmistuksessa käytetyt materiaalit vastaavat direktiivin 2000/53/EY 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan säännöksiä.

Komissio laatii 9 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti yksityiskohtaiset säännöt tämän säännöksen noudattamisen varmistamiseksi.

3.  Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi valmistajan on suositeltava strategiaa purkamisen, osien uudelleenkäytön sekä materiaalien kierrättämisen ja hyödyntämisen varmistamiseksi. Strategiassa on otettava huomioon testatut tekniikat, jotka ovat käytettävissä tai kehitteillä haettaessa ajoneuvon tyyppihyväksyntää.

4.  Jäsenvaltiot nimittävät liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti toimivaltaisen elimen suorittamaan alustavan arvioinnin ja myöntämään vaatimustenmukaisuustodistuksen.

5.  Vaatimustenmukaisuustodistuksen on sisällettävä tarpeelliset asiakirjat ja kuvattava valmistajan suosittelema strategia. Toimivaltaisen elimen on käytettävä liitteessä IV olevan lisäyksen 1 mukaista mallia.

6.  Vaatimustenmukaisuustodistus on voimassa vähintään kaksi vuotta sen myöntämispäivästä ennen uusien tarkastusten suorittamista.

7.  Valmistajan on ilmoitettava toimivaltaiselle elimelle kaikista merkittävistä muutoksista, jotka voivat vaikuttaa vaatimustenmukaisuustodistukseen. Kuultuaan valmistajaa toimivaltainen elin tekee päätöksen uusien tarkastusten tarpeellisuudesta.

8.  Vaatimustenmukaisuustodistuksen voimassaoloajan loputtua toimivaltainen elin myöntää tarvittaessa uuden vaatimustenmukaisuustodistuksen tai pidentää sen voimassaoloaikaa kahdella vuodella. Toimivaltainen elin myöntää uuden todistuksen, jos sille on ilmoitettu merkittävistä muutoksista.

7 artikla

Osien uudelleenkäyttö

Tämän direktiivin liitteessä V lueteltuja osia

   a) ei saa katsoa uudelleenkäytettäviksi laskettaessa kierrätettävyys- ja hyödynnettävyysasteita;
   b) ei saa käyttää uudelleen direktiivin 70/156/ETY mukaisten ajoneuvojen valmistuksessa.

8 artikla

Direktiivin 70/156/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 70/156/ETY tämän direktiivin liitteen VI mukaisesti.

9 artikla

Tarkistukset

Komissio hyväksyy tarpeelliset toimenpiteet tämän direktiivin mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen direktiivin 70/156/ETY 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti.

10 artikla

Tyyppihyväksynnän täytäntöönpanoajankohdat

1.  Niiden ajoneuvotyyppien osalta, jotka ovat tämän direktiivin vaatimusten mukaisia, jäsenvaltiot eivät saa …(5) alkaen

   a) evätä EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää,
   b) kieltää uusien ajoneuvojen rekisteröintiä, myyntiä tai käyttöönottoa.

2.  Niiden ajoneuvotyyppien osalta, jotka eivät ole tämän direktiivin vaatimusten mukaisia, jäsenvaltioiden on …(6)* alkaen

   a) evättävä EY-tyyppihyväksyntä,
   b) evättävä kansallinen tyyppihyväksyntä.

3.  Jos tämän direktiivin vaatimuksia ei noudateta, jäsenvaltioiden on …(7)** alkaen

   a) todettava, että uusien ajoneuvojen vaatimustenmukaisuustodistukset eivät enää ole voimassa direktiivin 70/156/ETY 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä,
   b) evättävä uusien ajoneuvojen rekisteröinti, myynti tai käyttöönotto, lukuun ottamatta tilanteita, joissa sovelletaan direktiivin 70/156/ETY 8 artiklan 2 kohdan b alakohtaa.

4.  Tämän direktiivin 7 artiklaa sovelletaan …* alkaen.

11 artikla

Direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.  Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava viimeistään …(8) tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Niiden on toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä …* alkaen.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina ne keskeiset kansalliset säännökset, jotka ne antavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

13 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty [...] päivänä [...]kuuta [...].

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE

XXXLIITELUETTELO

Liite I Vaatimukset

Liite II Ilmoituslomake ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää varten

Liite III EY-tyyppihyväksyntätodistuksen malli

Liite IV Valmistajan ennakkoarviointi

Lisäys 1: vaatimustenmukaisuustodistuksen malli

Liite V Osat, joiden uudelleenkäyttö ei ole mahdollista

Liite VI Direktiivin 70/156/ETY muuttaminen

LIITE I

VAATIMUKSET

1.  Luokkaan M1 ja luokkaan N1 kuuluvat ajoneuvot on rakennettava siten, että:

   vähintään 85 prosenttia massasta on uudelleen käytettävissä ja/tai kierrätettävissä
   vähintään 95 prosenttia massasta on uudelleen käytettävissä ja/tai hyödynnettävissä
  

tässä liitteessä säädettyjen menettelyjen mukaisesti määritettynä.

2.  Tyyppihyväksyntää varten valmistajan on toimittava asianmukaisesti täytetty, standardin ISO 22628 : 2002 liitteen A mukaisesti laadittu tietolomake. Siihen on sisällytettävä materiaalien jaottelu.

Siihen pm liitettävä luettelo puretuista osista, jotka valmistaja on ilmoittanut purkuvaihetta varten, sekä prosessista, joita valmistaja suosittelee niiden käsittelyyn.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdan soveltamista varten valmistajan on osoitettava hyväksyntäviranomaista tyydyttävällä tavalla, että viiteajoneuvo täyttää vaatimukset. ISO-standardin 22628 : 2002 liitteessä B kuvattuja laskentamenetelmiä on käytettävä.

Valmistajan on kuitenkin pystyttävä osoittamaan, että mikä tahansa ajoneuvotyypin versio täyttää tämän direktiivin vaatimukset.

4.  Viiteajoneuvojen valintaa varten on otettava huomioon seuraavat arviointiperusteet:

– korityyppi

– saatavilla olevat viimeistelytasot(9)

– saatavilla olevat valinnaiset laitteet1, jotka voidaan asentaa ajoneuvoon valmistajan vastuulla.

5.  Jos hyväksyntäviranomainen ja ajoneuvon valmistaja eivät yhteisymmärryksessä pysty nimeämään sitä ajoneuvotyypin versiota, jonka katsotaan olevan ongelmallisin uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta, on valittava yksi viiteajoneuvo

   a) kustakin korityypistä, sellaisena kuin se on luokan M1 ajoneuvojen osalta määriteltynä direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevan C jakson 1 kohdassa
   b) kustakin luokan N1 ajoneuvojen korityypistä, joita ovat pakettiauto, alusta–ohjaamoajoneuvo, avolavainen pakettiauto jne.

6.  Laskemia varten katsotaan, että renkaat ovat kierrätettävissä.

7.  Massat on ilmaistava kiloina yhden desimaalin tarkkuudella. Asteet on laskettava prosentteina yhden desimaalin tarkkuudella ja tämän jälkeen pyöristettävä seuraavasti:

   a) jos desimaalipilkkua seuraava luku on 0–4, summa pyöristetään alaspäin
   b) jos desimaalipilkkua seuraava luku on 5–9, summa pyöristetään ylöspäin.

8.  Tässä liitteessä tarkoitettujen laskelmien tarkastamista varten hyväksyntäviranomaisen on varmistettava, että tämän liitteen kohdassa 2 tarkoitettu tietolomake on johdonmukainen suositellun strategian kanssa, joka on 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vaatimustenmukaisuustodistuksen liitteenä.

9.  Osien massan ja materiaalien tarkastamista varten valmistajan on tarjottava saataville ajoneuvoja sekä rakenneosia, joita tyyppihyväksyntäviranomainen pitää tätä varten tarpeellisena.

LIITE II

TIETOLOMAKE AJONEUVON EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄ VARTEN

ajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntää niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta koskevan neuvoston direktiivin 70/156/ETY((10)) liitteen I mukaisesti

Seuraavat tiedot on tarvittaessa toimitettava kolmena kappaleena ja niihin on liitettävä sisällysluettelo. Mahdolliset piirustukset on toimitettava sopivassa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-kokoisina tai sen kokoisessa kansiossa. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.

0.  YLEISTÄ

0.1.  Merkki (valmistajan toiminimi):

0.2.  Tyyppi:

0.2.0.1.  Alusta:

0.2.1.  Kauppanimi (-nimet) (jos saatavissa):

0.3.  Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon(b):

0.3.1.  Kyseisen merkinnän sijainti:

0.4.  Ajoneuvoluokka(c):

0.5.  Valmistajan nimi ja osoite:

0.8.  Kokoonpanotehtaan (kokoonpanotehtaiden) osoite (osoitteet):

1.  AJONEUVON YLEISET RAKENTEELLISET OMINAISUUDET

1.1.  Valokuvat ja/tai piirrokset edustavasta ajoneuvosta:

1.2.  Koko ajoneuvon mittapiirustus:

1.3.  Akseleiden ja pyörien lukumäärä:

1.3.1.  Paripyörillä varustettujen akseleiden lukumäärä ja sijainti:

1.3.3.  Vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin):

1.7.  Ohjaamo (etuohjaamo tai tavanomainen ohjaamo)(z):

3.  MOOTTORI (q) (Jos kyseessä on ajoneuvo, joka kulkee joko bensiinillä, dieselillä jne. tai myös muun polttoaineen yhdistelmällä, kohdat toistetaan(+))

3.1.  Valmistaja:

3.2.  Polttomoottori:

3.2.1.  Moottorin ominaisuudet:

3.2.1.1.  Toimintaperiaate: otto/diesel, neli-/kaksitahtinen (1)

3.2.1.2.  Sylintereiden lukumäärä ja järjestely:

3.2.1.3.  Sylinteritilavuus(s): ...... cm³

3.2.2.  Polttoaine: dieselöljy/bensiini/nestekaasu/maakaasu/etanoli(1)

4.  VOIMANSIIRTO(v)

4.2.  Tyyppi (mekaaninen, hydraulinen, sähköinen jne.):

4.5.  Vaihdelaatikko

4.5.1.  Tyyppi (käsivalintainen/automaattinen/CVT (portaattomasti säätyvä vaihteisto))(1)

4.9.  Tasauspyörästön lukitus: kyllä/ei/vapaaehtoinen(1)

9.  KORI

9.1.  Korin tyyppi:

9.3.1.  Ovien asetelma ja lukumäärä:

9.10.3.  Istuimet

9.10.3.1.  Lukumäärä:

15.  UUDELLEENKÄYTETTÄVYYS, KIERRÄTETTÄVYYS ja HYÖDYNNETTÄVYYS

15.1.  Versio, johon viiteajoneuvo kuuluu:

15.2.  Viiteajoneuvon massa, johon kuuluu kori tai alustan ja ohjaamon massa, ilman koria ja/tai kytkentälaitetta, jos valmistajan ei asenna koria ja/tai kytkentälaitetta (nesteet, työkalut, varapyörä, jos asennettu, mukaan luettuna) ja ilman kuljettajaa:

15.3.  Viiteajoneuvon materiaalien massa

15.3.1.  Esikäsittelyvaiheessa huomioon otettavan materiaalin massa(##):

15.3.2.  Purkuvaiheessa huomioon otettavan materiaalin massa(##):

15.3.3.  Muiden kuin metallijätteiden erotteluvaiheessa huomioon otettavien, kierrätettäviksi katsottavien materiaalien massa(##):

15.3.4.  Muiden kuin metallijätteiden erotteluvaiheessa huomioon otettavien, energian talteenottoon tarkoitettujen materiaalien massa(##):

15.3.5.  Materiaalien jaottelu (##):

15.3.6.  Niiden materiaalien kokonaismassa, jotka ovat uudelleenkäyttävissä ja/tai kierrätettävissä:

15.3.7.  Niiden materiaalien kokonaismassa, jotka ovat uudelleenkäyttävissä ja/tai hyödynnettävissä:

15.4.  Osuudet

15.4.1.  Kierrätettävyysaste "Rcyc(%)":

15.4.2.  Hyödynnettävyysaste "Rcov(%)":

LIITE III

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSEN MALLI

Enimmäiskoko: A 4 (210 x 297 mm)

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

EY-tyyppihyväksyntäviranomaisen leima

Ilmoitus ajoneuvotyypin

– EY-tyyppihyväksynnästä(11)

– EY-tyyppihyväksynnän laajennuksesta (2)

– EY-tyyppihyväksynnän epäämisestä (2)

direktiivin […./…/EY, tämä direktiivi] mukaisesti

EY-tyyppihyväksyntänumero:

Laajennuksen syy:

I JAKSO

0.1.  Merkki (valmistajan toiminimi):

0.2.  Tyyppi:

0.2.1.  Kauppanimi (-nimet)(12):

0.3.  Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon:

0.3.1.  Kyseisen merkinnän sijainti:

0.4.  Ajoneuvoluokka(13):

0.5.  Valmistajan nimi ja osoite:

0.8.  Kokoonpanotehtaan nimi (nimet) ja osoite (osoitteet):

[…]

II JAKSO

1.  Lisätiedot

Viiteajoneuvon(-ajoneuvojen) kierrätettävyysaste(-asteet):

Viiteajoneuvon(-ajoneuvojen) hyödynnettävyysaste(-asteet):

2.  Testien suorittamisesta vastaava tutkimuslaitos:

3.  Testausselosteen päiväys:

4.  Testausselosteen viite:

5.  Mahdolliset huomautukset:

6.  Liitteet: hyväksyntäasiakirjat ja hyväksyntäasiakirjojen hakemisto

7.  Tämä ajoneuvo täyttää/ei täytä (2) tämän direktiivin tekniset vaatimukset/teknisiä vaatimuksia:

…………………………………………………………………………………………………

(paikka)

(Allekirjoitus)

(Päiväys)

Liitteet:

Hyväksyntäasiakirjat

LIITE IV

ALUSTAVA ARVIOINTI

1.  Liitteen tarkoitus

Tässä liitteessä kuvataan alustava arviointi, jonka toimivaltaisen elimen on suoritettava sen varmistamiseksi, että valmistaja on toteuttanut tarpeelliset järjestelyt ja menettelyt.

2.  Toimivaltainen elin

Toimivaltaisen elimen on oltava seuraavan standardin mukainen: EN 45012 : 1989 tai ISO/IEC Guide 62 : 1996 laatujärjestelmien sertifiointia valmistajan toteuttamien hallintajärjestelmien osalta harjoittavien sertifiointielinten kriteereistä.

3.  Toimivaltaisen elimen suorittamat tarkastukset

3.1  Toimivaltaisen elimen on varmistettava, että valmistaja on ryhtynyt tarpeellisiin toimenpiteisiin

   a) tarkoituksenmukaisen tiedon keräämiseksi koko hankintaketjulta, erityisesti ajoneuvojen valmistuksessa käytettyjen materiaalien luonteesta ja massasta, tässä direktiivissä edellytettyjen laskelmien suorittamiseksi;
   b) kaiken muun ajoneuvoa koskevan sellaisen, esimerkiksi nestemäärää koskevan, tiedon saatavilla pitämiseksi, joka on tarpeen laskelmien suorittamiseksi;
   c) toimittajilta saadun tiedon riittäväksi tarkastamiseksi;
   d) materiaalierittelyn hallinnoimiseksi;
   e) kyetäkseen suorittamaan kierrätettävyys- ja hyödynnettävyysasteita koskevat laskelmat ISO 22628 : 2002 -standardin mukaisesti;
   f) polymeereistä ja elastomeereistä valmistettujen osien merkitsemiseksi, josta määrätään komission ajoneuvojen osien ja materiaalien koodausstandardien vahvistamisesta romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY nojalla 27 päivänä helmikuuta 2003 tehdyssä komission päätöksessä 2003/138/EY(14);
   g) sen tarkastamiseksi, että mitään liitteessä V luetelluista osista ei käytetä uudelleen uusien ajoneuvotyyppien valmistuksessa.

3.2  Valmistajan on toimitettava toimivaltaiselle elimelle kaikki tarpeelliset tiedot asiakirjamuodossa. Erityisesti materiaalien kierrättämisestä ja hyödyntämisestä on laadittava asianmukaiset asiakirjat.

Liitteen IV lisäys 1

VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUKSEN MALLI

DIREKTIIVIN […Tämä direktiivi] LIITTEESEEN IV LIITTYVÄ VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

nro […viitenumero]

[… toimivaltainen elin]

todistaa, että

(Valmistaja):………………………………………………………………….

(Valmistajan osoite):………………………………………………………….

täyttää direktiivin …/…/EY [Tämä direktiivi] liitteen IV vaatimukset.

Tarkastukset on suorittanut:

(toimivaltaisen elimen nimi ja osoite):

Raportin numero:

Tämä todistus on voimassa [… päivämäärä] asti.

Tehty[… Paikka]

[… Päiväys]

[………….Allekirjoitus]

______________________________

Liitteet: Kuvaus valmistajan suosittelemasta strategiasta uudelleenkäytön, kierrätyksen ja talteenottamisen osalta.

LIITE V

OSAT, JOIDEN EI KATSOTA OLEVAN UUDELLEENKÄYTETTÄVIÄ

1.  Johdanto

Tämä liite koskee M1 ja N1-luokkiin kuuluvien ajoneuvojen osia, joita ei saa käyttää uudelleen uusien ajoneuvojen valmistuksessa.

2.  Luettelo osista

   Kaikki turvatyynyt(15), mukaan luettuina tyynyt, pyrotekniset toimilaitteet, elektroniset ohjausyksiköt ja anturit;
   Automaattiset tai muut turvavyöasennelmat, mukaan luettuina vyönauhat, lukot, kelauslaitteet, pyrotekniset toimilaitteet;
   Istuimet (vain, jos turvavöiden kiinnityspisteet ja/tai turvatyynyt on sijoitettu istuimeen);
   Ohjauslukot, jotka vaikuttavat ohjauspyörän akseliin;
   Ajonestolaitteet sekä anturit ja elektroniset valvontayksiköt;
  

Pakokaasujen käsittelyjärjestelmät (esim. katalysaattorit, hiukkassuodattimet);

   Äänenvaimentimet.

LIITE VI

MUUTOKSET DIREKTIIVIIN 70/156/ETY

Muutetaan direktiivi 70/156/ETY seuraavasti:

   (1) Lisätään liitteeseen I seuraavat kohdat:"
15.  UUDELLEENKÄYTETTÄVYYS, KIERRÄTETTÄVYYS ja HYÖDYNNETTÄVYYS
15.1  Versio, johon vertailuajoneuvo kuuluu:
15.2  Vertailuajoneuvon massa koreineen taikka alustan massa ohjaamon kanssa ilman koria ja/tai kytkentälaitetta, jos valmistaja ei asenna koria ja/tai kytkentälaitetta (mukaan luettuna nesteet, työkalut, vararengas, jos on) ilman kuljettajaa:
15.3  Vertailuajoneuvon materiaalien massat
15.3.1  Esikäsittelyvaiheessa huomioon otettavien materiaalien massa (##) :
15.3.2  Purkuvaiheessa huomioon otettavien materiaalien massa (##) :
15.3.3  Muiden kuin metallijätteiden erotteluvaiheessa huomioon otettavien, kierrätettäviksi katsottavien materiaalien massa (##) :
15.3.4  Muiden kuin metallijätteiden erotteluvaiheessa huomioon otettavien, energian talteenottoon tarkoitettujen materiaalien massa (##) :
15.3.5  Materiaalierittely (##) :
15.3.6  Uudelleenkäytettävien ja/tai kierrätettävien materiaalien kokonaismassa:
15.3.7  Uudelleenkäytettävien ja/tai hyödynnettävien materiaalien kokonaismassa:
15.4  Osuudet
15.4.1  Kierrätettävyysaste Rcyc(%):
15.4.2  Hyödynnettävyysaste Rcov(%):
(##) Nämä käsitteet on määritelty ISO 22628 : 2002 -standardissa."

(2)  Lisätään liitteessä IV olevaan I osaan seuraava kohta:

"

Asia

Direktiivin numero

Euroopan unionin virallisen lehden viite

Sovellettavuus

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59."Kierrätet-tävyys"

[…./…/EY]

L .., …, s. ..

X

-

-

X

-

-

"

(3)  Muutetaan liite XI seuraavasti:

   (a) Lisätään lisäykseen 1 seuraava kohta:"

Kohta

Asia

Direktiivin numero

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg

M2

M3

59

"Kierrätettävyys"

[…./…/EY]

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

-

-
"

(b)  Lisätään lisäykseen 2 seuraava kohta:

"

Kohta

Asia

Direktiivin numero

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59

"Kierrätettävyys"

[…./…/EY]

Ei sovelleta

-

-

Ei sovelleta

-

-

-

-

-

-

"

(c)  Lisätään lisäykseen 3 seuraava kohta:

"

Kohta

Asia

Direktiivin numero

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59

"Kierrätettävyys"

[…../…/EY]

-

-

Ei sovelleta

-

-

-

-

-

-

"

(1) EUVL C
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 14. huhtikuuta 2005.
(3) EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä 2005/63/EY (EUVL L 25, 28.1.2005, s. 73).
(4) EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/104/EY (EUVL L 337, 13.11.2004, s. 13).
(5)* 12 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.
(6)** 36 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.
(7)*** 54 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.
(8)* 12 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.
(9) Eli nahkaverhoilu, ajoneuvoon asennettu radio, ilmastointi, kevytmetallivanteet jne.
(10) Tämän ilmoituslomakkeen kohtien numerointi ja alaviitteet vastaavat direktiivin 70/156/ETY liitteessä I olevia. Tarpeettomat kohdat on jätetty pois.
(11) Tarpeeton yliviivataan.
(12) Jos kauppanimi ei ole käytettävissä tyyppihyväksyntää myönnettäessä, se on täydennettävä viimeistään kun ajoneuvo tuodaan markkinoille.
(13) Kuten liitteessä II A määritetään.
(14) EUVL L 53, 28.2.2003, s. 58.
(15) Kun turvatyyny on asennettu ohjauspyörään, ohjauspyörä itse.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö