Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2004/0053(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0004/2005

Teksty złożone :

A6-0004/2005

Debaty :

PV 13/04/2005 - 14

Głosowanie :

PV 14/04/2005 - 10.2

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0129

Teksty przyjęte
PDF 522kWORD 190k
Czwartek, 14 kwietnia 2005 r. - Strasburg
Ponowne użycie, zdolność do recyklingu i utylizacji pojazdów mechanicznych ***I
P6_TA(2005)0129A6-0004/2005
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zatwierdzania typów pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i utylizacji oraz zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)0162)(1),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C5-0126/2004),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Żywności (A6-0004/2005),

1.   zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o ponowną konsultację, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 kwietnia 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2005/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej homologacji typu pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i utylizacji oraz zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG
P6_TC1-COD(2004)0053

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art.  95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego(1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

działając zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji(3), powinny zostać ustanowione odpowiednie przepisy w celu zapewnienia, że pojazdy posiadające homologację typu i należące do kategorii M1 oraz pojazdy należące do kategorii N1 mogą być dopuszczone do obrotu jedynie wtedy, gdy nadają się do ponownego użycia lub recyklingu w co najmniej 85% w przeliczeniu na masę pojazdu oraz nadają się do ponownego użycia lub utylizacji w co najmniej 95% w przeliczeniu na masę pojazdu.

(2)  Ponowne użycie części składowych, recykling i utylizacja materiałów stanowią podstawową część strategii gospodarowania odpadami we Wspólnocie. W związku z tym nakłania się producentów pojazdów i ich dostawców do uwzględnienia wymienionych aspektów w najwcześniejszych etapach tworzenia nowych pojazdów, tak aby ułatwić ich przerób w momencie, gdy osiągną wiek, w którym nie nadają się już do dalszej eksploatacji.

(3)  Niniejsza dyrektywa jest jedną z oddzielnych dyrektyw w ramach procedury wspólnotowej homologacji typu całego pojazdu ustanowionej dyrektywą Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep(4).

(4)  Homologacja typu całego pojazdu jest obecnie obowiązkowa dla pojazdów należących do kategorii M1 i w niedalekiej przyszłości ulegnie rozszerzeniu na wszystkie kategorie pojazdów. Dlatego też niezbędne jest włączenie do procedury homologacji typu całego pojazdu tych środków, które dotyczą przydatności do ponownego użycia i zdolności do recyklingu i utylizacji pojazdów.

(5)  Z tego powodu niezbędne jest ustanowienie przepisów uwzględniających fakt, że pojazdy należące do kategorii N1 nie są dotychczas objęte systemem homologacji typu całego pojazdu.

(6)  Producent powinien udostępnić organowi udzielającego homologacji wszelkich odnośnych informacji technicznych dotyczących zastosowanych materiałów i ich mas w celu uwierzytelnienia obliczeń producenta zgodnie z normą ISO 22628 : 2002.

(7)  Obliczenia producenta mogą być we właściwy sposób uwierzytelnione w czasie udzielania homologacji typu pojazdu jedynie w sytuacji, gdy producent wdrożył zadowalające przedsięwzięcia i procedury w celu zarządzania wszystkimi informacjami, które otrzymuje od swoich dostawców. Zanim jakakolwiek homologacja typu może być udzielona, właściwe organy powinny przeprowadzić badania wstępne tych przedsięwzięć i procedur oraz powinny wydać świadectwo potwierdzające, że są one zadowalające.

(8)  Stosowność różnych danych w kalkulacjach dotyczących poziomów zdolności do recyklingu i utylizacji musi być oszacowana zgodnie z procesami przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Producent powinien zatem zalecić strategię przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji, jak również powinien dostarczyć właściwym organom dotyczących jej szczegółów. Strategia ta powinna być oparta na sprawdzonych technologiach, dostępnych lub opracowywanych w momencie ubiegania się o homologację typu pojazdu.

(9)  Pojazdy specjalnego przeznaczenia są zaprojektowane do pełnienia specyficznych funkcji i wymagają specjalnych rozwiązań dostosowania nadwozia, które nie są całkowicie objęte kontrolą producenta. Z tego powodu poziomy zdolności do recyklingu i utylizacji nie mogą być właściwie obliczone. Takie pojazdy powinny być zatem zwolnione z wymogów dotyczących obliczeń.

(10)  Pojazdy niekompletne stanowią znaczny odsetek pojazdów należących do kategorii N1. Producent pojazdu podstawowego nie jest w stanie obliczyć poziomów zdolności do recyklingu i utylizacji dla pojazdów skompletowanych, ponieważ dane dotyczące późniejszych faz konstrukcji nie są dostępne w fazie projektowania pojazdu podstawowego. Jest zatem właściwe, aby wymóg stosowania się do niniejszej dyrektywy dotyczył jedynie pojazdu podstawowego.

(11)  Udział pojazdów wytwarzanych w małych seriach w rynku jest bardzo ograniczony, dlatego też konieczność ich stosowania do niniejszej dyrektywy przyniesie niewielkie korzyści dla środowiska naturalnego. Właściwe jest zatem zwolnienie tych pojazdów ze stosowania pewnych przepisów niniejszej dyrektywy.

(12)  Zgodnie z art. 7 ust. 5 dyrektywy 2000/53/WE powinny być podjęte odpowiednie środki, w interesie bezpieczeństwa drogowego i ochrony środowiska naturalnego, mające na celu zapobieżenie ponownemu użyciu pewnych części, które zostały wymontowane z pojazdów wycofanych z eksploatacji. Takie środki powinny być ograniczone do ponownego użycia części w wytwarzaniu nowych pojazdów.

(13)  Przepisy określone w niniejszej dyrektywie nałożą na producentów obowiązek dostarczania nowych danych dotyczących homologacji typu, i w związku z tym te szczegółowe dane powinny znaleźć odzwierciedlenie w dyrektywie 70/156/EWG, ustalającej wyczerpującą listę danych, które muszą być dostarczone w celu otrzymania homologacji typu. Dlatego też niezbędne są odpowiednie zmiany we wspomnianej dyrektywie.

(14)  Środki niezbędne do dostosowania niniejszej dyrektywy do postępu naukowo-technicznego powinny być przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną przewidzianą art. 13 ust. 3 dyrektywy 70/156/EWG.

(15)  Ze względu na to, że cele proponowanych działań, a mianowicie zminimalizowanie szkodliwego wpływu pojazdów wycofanych z eksploatacji na środowisko naturalne dzięki wprowadzeniu wymogu projektowania pojazdów, począwszy od fazy koncepcyjnej, w sposób ułatwiający ponowne użycie, recykling i utylizację, nie mogą być w wystarczającym stopniu osiągnięte przez Państwa Członkowskie działające indywidualnie, i dlatego mogą, z powodu skali przedsięwzięcia, być osiągnięte w sposób bardziej skuteczny na szczeblu Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą subsydiarności wyrażoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, wyrażoną w tym samym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

(16)  Zgodnie z ust. 34 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego o lepszym stanowieniu prawa, zachęca się Państwa Członkowskie, aby opracowały, na własny uożytek oraz w interesie Wspólnoty, swoje własne tabele, które w miarę możliwości będą ilustrowały korelację pomiędzy niniejszą dyrektywą i środkami transpozycji, a także zachęcały do ich upubliczniania

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza dyrektywa ustala administracyjne i techniczne przepisy dotyczące homologacji typu pojazdów objętych art. 2 w celu zapewnienia, że ich części i materiały mogą być użyte ponownie, poddane recyklingowi i utylizacji w minimalnych procentach określonych w załączniku I.

Ustanawia ona specjalne przepisy w celu zapewnienia, że ponowne użycie części nie powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ani środowiska naturalnego.

Artykuł 2

Zakres

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do pojazdów należących do kategorii M1 i N1, zgodnie z definicją zawartą w części A załącznika II do dyrektywy 70/156/EWG, oraz do nowych lub ponownie używanych części takich pojazdów.

Artykuł 3

Wyłączenia

Bez uszczerbku dla stosowania przepisów art. 7, niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do:

   a) pojazdów specjalnego przeznaczenia zgodnie z definicją zawartą w sekcji A ust. 5 załącznika II do dyrektywy 70/156/EWG;
   b) pojazdów budowanych wieloetapowo, należących do kategorii N1, o ile pojazd podstawowy spełnia warunki niniejszej dyrektywy;
   c) pojazdy wytwarzane w małych seriach w rozumieniu art. 8 ust. 2 lit. a) dyrektywy 70/156/EWG.

Artykuł 4

Definicje

Dla celów niniejszej dyrektywy zastosowanie znajdują następujące definicje:

   1) "pojazd" oznacza pojazd silnikowy;
   2) "część" oznacza jakąkolwiek część lub jakikolwiek podzespół, zainstalowany w pojeździe podczas jego wytwarzania. Obejmuje to również części składowe i oddzielne zespoły techniczne zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy 70/156/EWG;
   3) "typ pojazdu" oznacza typ pojazdu zgodnie z definicją zawartą w sekcji B pkt. 1 i 3 załącznika II do dyrektywy 70/156/EWG;
   4) "pojazd wycofany z eksploatacji" oznacza pojazd w rozumieniu pkt. 2 art. 2 dyrektywy 2000/53/WE;
   5) "pojazd reprezentatywny" oznacza wersję typu pojazdu uważaną przez organ udzielający homologacji, w porozumieniu z producentem oraz zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku I, za najbardziej problematyczną pod względem możliwości ponownego użycia, zdolności do recyklingu i utylizacji ;
   6) "pojazd budowany wieloetapowo" oznacza pojazd wytworzony w wieloetapowym procesie produkcji;
   7) "pojazd podstawowy" oznacza pojazd w rozumieniu definicji zawartej w art. 2 tiret czwarte dyrektywy 70/156/EWG, który jest wykorzystywany w początkowym etapie wieloetapowego procesu produkcji;
   8) "wieloetapowy proces produkcji" oznacza proces, w którym pojazd jest wytwarzany w kilku etapach przez dodawanie części do pojazdu podstawowego lub przez modyfikację tych części;
   9) "ponowne użycie" oznacza ponowne użycie w rozumieniu pkt. 6 art. 2 dyrektywy 2000/53/WE;
   10) "recykling" oznacza recykling zgodnie z definicją zawartą w pierwszym zdaniu w pkt. 7 art. 2 dyrektywy 2000/53/WE;
   11) "odzysk energii" oznacza odzysk energii zgodnie z definicją zawartą w drugim zdaniu w pkt. 7 art. 2 dyrektywy 2000/53/WE;
   12) "odzyskiwanie" oznacza odzyskiwanie w rozumieniu pkt. 8 art. 2 dyrektywy 2000/53/WE;
   13) "przydatność do ponownego użycia" oznacza możliwość ponownego użycia części wymontowanych z pojazdu wycofanego z eksploatacji;
   14) "zdolność do recyklingu" oznacza możliwość recyklingu części lub materiałów wymontowanych z pojazdu wycofanego z eksploatacji;
   15) "zdolność do utylizacji" oznacza możliwość odzyskiwania części lub materiałów wymontowanych z pojazdu wycofanego z eksploatacji;
   16) "poziom zdolności do recyklingu pojazdów (Rrec)" oznacza procent masy nowego pojazdu, który może być ponownie użyty lub poddany recyklingowi;
   17) "poziom zdolności do utylizacji pojazdu (Rodz)" oznacza procent masy nowego pojazdu, który może być ponownie użyty lub poddany odzyskiwaniu;
   18) "strategia" oznacza opracowany na dużą skalę plan, na który składają się skoordynowane działania i środki techniczne, które mają być podjęte w odniesieniu do demontażu, strzępienia lub podobnych procesów, recyklingu i odzyskiwania materiałów w celu zapewnienia, że docelowe poziomy zdolności do recyklingu i utylizacji są możliwe do osiągnięcia w czasie, gdy pojazd znajduje się na etapie rozwoju;
   19) "masa" oznacza masę pojazdu gotowego do jazdy zgodnie z definicją zawartą w pkt. 2.6 w załączniku I do dyrektywy 70/156/EWG, ale bez kierowcy, którego masę oceniono na 75 kg;
   20) "właściwy organ" oznacza jednostkę, tj. służby techniczne lub inny istniejący organ wyznaczony przez Państwo Członkowskie do wstępnej oceny i wydania certyfikatu zgodności, zgodnie z wytycznymi niniejszej dyrektywy. Właściwy organ może być organem dokonującym homologacji typu, o ile jego kompetencje w tym zakresie zostaną odpowiednio udokumentowane.

Artykuł 5

Przepisy dotyczące homologacji typu

1.  Państwa Członkowskie udzielą, o ile ma to zastosowanie, homologacji typu WE lub krajowej homologacji typu w odniesieniu do przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i utylizacji tylko takim typom pojazdów, które spełniają wymogi zawarte w niniejszej dyrektywie.

2.  W celu zastosowania ust. 1, producent udostępni organowi udzielającemu homologacji szczegółowych informacji technicznych, niezbędnych dla celów obliczeń i kontroli, o których mowa w załączniku I do niniejszej dyrektywy, odnoszących się do rodzaju materiałów zastosowanych do produkcji pojazdu i jego części. W przypadkach, gdy okazuje się, że takie informacje objęte są prawem własności intelektualnej lub stanowią specyficzne know-how producenta lub jego dostawców, producent lub jego dostawcy dostarczą informacji wystarczających, aby umożliwić przeprowadzenie tych obliczeń w sposób właściwy.

3.  W odniesieniu do przydatności do ponownego użycia oraz zdolności do recyklingu i utylizacji Państwa Członkowskie zapewnią, że producent stosuje wzór dokumentu informacyjnego zamieszczony w załączniku II do niniejszej dyrektywy, w czasie składania wniosku o udzielenie homologacji typu WE, stosownie do art. 3 ust. 1 dyrektywy 70/156/EWG.

4.  Przy udzielaniu homologacji typu WE stosownie do art. 4 ust. 3 dyrektywy 70/156/EWG, organ udzielający homologacji zastosuje wzór świadectwa homologacji typu WE, zamieszczony w załączniku III do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 6

Badanie wstępne

1.  Państwa Członkowskie nie udzielą żadnej homologacji typu bez uprzedniego zapewnienia, że producent wdrożył zadowalające przedsięwzięcia i procedury, zgodnie z ust. 3 załącznika IV do niniejszej dyrektywy, aby we właściwy sposób zarządzać aspektami przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i utylizacji ujętymi w niniejszej dyrektywie. Po przeprowadzeniu badania wstępnego, producentowi zostanie przyznane świadectwo noszące nazwę "Świadectwa zgodności z załącznikiem IV" (zwane dalej "świadectwem zgodności").

2.  W ramach wstępnej oceny Państwo Członkowskie powinno zapewnić, aby do konstrukcji pojazdów zastosowano materiały zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2000/53/WE.

Komisja ustala szczegółowe przepisy niezbędne do zweryfikowania zgodności z niniejszym przepisem zgodnie z procedurą określona w art. 9.

3.  Dla celów ust. 1 producent zarekomenduje strategię dla zapewnienia demontażu, ponownego użycia części, recyklingu i utylizacji materiałów. Strategia ta uwzględni sprawdzone technologie, dostępne lub opracowywane w momencie ubiegania się o homologację typu pojazdu.

4.  Zgodnie z załącznikiem IV pkt. 2 Państwa Członkowskie wyznaczą włąściwy organ, który przeprowadzi badania wstępne i wystawi świadectwo zgodności.

5.  Świadectwo zgodności będzie zawierać odpowiednią dokumentację oraz opis strategii zalecanej przez producenta. Właściwy organ zastosuje wzór zamieszczony w dodatku 1 do załącznika IV.

6.  Świadectwo zgodności zachowa ważność przez okres nie krótszy niż 2 lata od daty dostarczenia świadectwa przed przeprowadzeniem nowych kontroli.

7.  Producent poinformuje właściwe organy o jakichkolwiek znaczących zmianach, które mogłyby wpłynąć na stosowność świadectwa zgodności. Po konsultacji z producentem właściwe organy podejmą decyzję, czy niezbędne są nowe kontrole.

8.  Pod koniec okresu ważności dokumentu zgodności właściwy organ wyda, o ile ma to zastosowanie, nowe świadectwo zgodności, lub przedłuży okres jego ważności na kolejne 2 lata. W przypadkach, gdy właściwy organ zostanie powiadomiony o znaczących zmianach, wyda nowe świadectwo.

Artykuł 7

Ponowne użycie części

Części wymienione w załączniku V:

   a) będą uznane za nienadające się do ponownego użycia dla celów obliczenia poziomów zdolności do recyklingu i utylizacji;
   b) nie będą ponownie używane w wytwarzaniu pojazdów objętych dyrektywą 70/156/EWG.

Artykuł 8

Zmiany w dyrektywie 70/156/EWG

Dyrektywa 70/156/EWG zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem VI do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 9

Poprawki

Poprawki do niniejszej dyrektywy, które są niezbędne do dostosowania jej do postępu naukowo-technicznego, zostaną przyjęte przez Komisję zgodnie z procedurą regulacyjną,o której mowa w art. 13 ust. 3 dyrektywy 70/156/EWG.

Artykuł 10

Daty wdrożenia homologacji typu

1.  Od ……(5) Państwa Członkowskie, w odniesieniu do typu pojazdu, który spełnia wymogi niniejszej dyrektywy:

   a) nie odmówią udzielenia homologacji typu WE lub krajowej,
   b) nie zabronią zarejestrowania, sprzedaży lub dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów.

2.  Od ……(6)* Państwa Członkowskie, w odniesieniu do typu pojazdu, który nie spełnia wymogów niniejszej dyrektywy:

   a) odmówią udzielenia homologacji typu WE;
   b) odmówią udzielenia krajowej homologacji typu.

3.  Od ……(7)** Państwa Członkowskie, jeżeli wymogi niniejszej dyrektywy nie są spełnione :

   a) uznają świadectwa zgodności, które dołączone są do nowych pojazdów, za nieważne dla celów art. 7 ust. 1 dyrektywy 70/156/EWG;
   b) odmówią zarejestrowania, sprzedaży lub dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów, za wyjątkiem sytuacji, w których znajduje zastosowanie art. 8 ust. 2 lit. b) dyrektywy 70/156/EWG.

4.  Art. 7 stosuje się od ……*.

Artykuł 11

Transpozycja

1.  Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują, nie później niż...(8), ustawy, rozporządzenia i przepisy administracyjne niezbędne do zastosowania się do niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji teksty tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy nimi i niniejszą dyrektywą.

Państwa Członkowskie będą stosować te przepisy po upływie …*.

Kiedy Państwa Członkowskie przyjmą te przepisy, będą one zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub będą zapatrzone w takie odniesienie przy okazji ich oficjalnej publikacji. Sposoby dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2.  Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty głównych przepisów prawa krajowego przyjętych w zakresie objętym niniejszą dyrektywą.

Artykuł 12

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 13

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik I Wymogi

Załącznik II Dokument informacyjny dla celów homologacji typu WE pojazdów

Załącznik III Wzór świadectwa homologacji typu WE

Załącznik IV Badanie wstępne producenta

Dodatek 1 : wzór świadectwa zgodności

Załącznik V Części uznane za nienadające się do ponownego użycia

Załącznik VI Poprawki do dyrektywy 70/156/EWG

ZAŁĄCZNIK I

WYMOGI

1.  Pojazdy należące do kategorii M1 oraz należące do kategorii N1 będą wytwarzane w taki sposób, aby:

   nadawały się do ponownego użycia i/lub recyklingu w co najmniej 85% w przeliczeniu na masę pojazdu, oraz
   nadawały się do ponownego użycia i/lub utylizacji w co najmniej 95% w przeliczeniu na masę pojazdu,
  

stosownie do procedur ustanowionych w niniejszym załączniku.

2.  Dla celów homologacji typu, producent przedłoży właściwie wypełniony formularz prezentacji danych, opracowany zgodnie z załącznikiem A do normy ISO 22628 : 2002. Formularz będzie zawierał specyfikację materiałów.

Do formularza dołączone będzie zestawienie zdemontowanych części, zgłoszonych przez producenta w odniesieniu do etapu demontażu oraz procesu zalecanego przez producenta do ich przetwarzania.

3.  W celu zastosowania ust. 1 i 2, producent wykaże, według wymagań organu udzielającego homologacji, że pojazdy reprezentatywne spełniają wymogi. Zastosowana będzie metoda obliczeń wymagana w załączniku B do normy ISO 22628 : 2002.

Niemniej jednak producent musi być w stanie wykazać, że jakakolwiek wersja typu pojazdu jest zgodna z wymogami niniejszej dyrektywy.

4.  Dla celów selekcji pojazdów reprezentatywnych należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:

- typ nadwozia;

- dostępne standardy wykończenia1;

- dostępne dodatkowe wyposażenie(9), w które pojazd może być wyposażony na odpowiedzialność producenta.

5.  O ile organ udzielający homologacji i producent nie zidentyfikują zgodnie pojazdu danego typu najbardziej problematycznego pod względem przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i utylizacji, dla każdego typu pojazdu wybiera się "pojazd reprezentatywny", a mianowicie:

   a) dla każdego "typu nadwozia" zgodnie z definicją zawartą w sekcji C pkt. 1 załącznika II do dyrektywy 70/156/EWG w przypadku pojazdów należących do kategorii M1;
   b) dla każdego "typu nadwozia", tj. van (samochód ciężarowo-osobowy), chassis-cab (podwozie z kabiną), pick-up itp., w przypadku pojazdów należących do kategorii N1.

6.  Dla celów obliczeń, opony powinny być uznane za nadające się do recyklingu.

7.  Masy będą wyrażone w kg z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Poziomy będą wyrażone w procentach z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, a następnie zaokrąglone w sposób następujący:

   a) jeżeli cyfra występująca po przecinku wynosi od 0 do 4, całkowita wartość zaokrąglona jest w dół;
   b) jeżeli cyfra występująca po przecinku wynosi od 5 do 9, całkowita wartość zaokrąglona jest w górę;

8.  Dla celów skontrolowania obliczeń, o których mowa w niniejszym załączniku, organ udzielający homologacji zapewni, że formularz prezentacji danych omawiany w pkt. 2 niniejszego załącznika jest spójny z zalecaną strategią załączoną do świadectwa zgodności, o którym mowa w art. 6 ust. 1.

9.  Dla celów kontroli materiałów i mas części producent udostępni dostępne pojazdy, jak również części składowe przeznaczone dla tych pojazdów i uznane za niezbędne według oceny organu udzielającego homologacji typu.

ZAŁĄCZNIK II

DOKUMENT INFORMACYJNY DO CELÓW HOMOLOGACJI TYPU WE POJAZDÓW

zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy Rady 70/156/EWG(  (10) ) w odniesieniu do homologacji typu WE pojazdu ze względu na jego przydatność do ponownego użycia, zdolność do recyklingu i odzysku

Poniższe informacje, o ile można je zastosować, muszą być dostarczone w 3 egzemplarzach i zawierać spis treści. Wszelkie rysunki muszą być dostarczone w odpowiedniej skali oraz z wystarczającymi szczegółami na formacie A4 lub w folderze formatu A4. Na fotografiach, o ile takie występują, musi być uwidoczniona dostateczna ilość szczegółów.

0.  OGÓLNE

0.1.  Marka (znak fabryczny producenta) :

0.2.  Typ :

0.2.0.1.  Podwozie :

0.2.1.  Nazwa(-y) handlowa(-e) :

0.3.  Środki identyfikacji typu, jeżeli są zaznaczone na pojeździe (b) :

0.3.1.  Miejsce tego oznakowania :

0.4.  Kategoria pojazdu (c) :

0.5.  Nazwa i adres producenta :

0.8.  Adres(-y) zakładu(-ów) montażu :

1.  OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI KONSTRUKCYJNE POJAZDU

1.1.  Fotografie i/lub rysunki reprezentatywnego pojazdu :

1.2.  Rysunek wymiarowany całego pojazdu :

1.3.  Liczba osi i kół :

1.3.1.  Liczba i pozycja osi z kołami bliźniaczymi :

1.3.3.  Osie napędzane (liczba, pozycja, współpraca) :

1.7.  Kabina kierowcy (wysunięta lub z maską)(z) :

3.  SILNIK (q) (W przypadku pojazdu, który może być zasilany albo benzyną, albo olejem napędowym itp., lub również w połączeniu z innym paliwem, poniższe rubryki należy powtórzyć (+))

3.1.  Producent :

3.2.  Silnik spalinowy

3.2.1.  Dane o silniku

3.2.1.1.  Zasada działania: zapłon iskrowy/zapłon samoczynny, czterosuwowy/dwusuwowy (1)

3.2.1.2.  Liczba i układ cylindrów :

3.2.1.3.  Pojemność skokowa silnika (s): ...... cm³

3.2.2.  Paliwo : olej napędowy/benzyna/LPG/NG/alkohol etylowy : (1)

4.  UKŁAD NAPĘDOWY (v)

4.2.  Typ (mechaniczny, hydrauliczny, elektryczny itp.) :

4.5.  Skrzynia biegów

4.5.1.  Typ (ręczna/automatyczna/CVT (przekładnia o przełożeniu zmiennym w sposób ciągły)) (1)

4.9.  Blokada mechanizmu różnicowego: tak/nie/opcja (1)

9.  NADWOZIE

9.1.  Rodzaj nadwozia :

9.3.1.  Układ i liczba drzwi :

9.10.3.  Siedzenia

9.10.3.1.  Liczba :

15.  PRZYDATNOŚĆ DO PONOWNEGO UŻYCIA, ZDOLNOŚĆ DO RECYKLINGU i UTYLIZACJI

15.1.  Wersja pojazdu reprezentatywnego:

15.2.  Masa pojazdu reprezentatywnego z nadwoziem lub masa podwozia z kabiną kierowcy, bez nadwozia i/lub urządzenia sprzęgającego, jeżeli producent nie wyposaża nadwozia, i/lub urządzenia sprzęgającego (łącznie z płynami, narzędziami, kołem zapasowym, jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), bez kierowcy:

15.3.  Masy materiałów pojazdu reprezentatywnego

15.3.1.  Masa materiału uwzględnionego na etapie wstępnego przetwarzania (##) :

15.3.2.  Masa materiału uwzględnionego na etapie demontażu ## :

15.3.3.  Masa materiału uwzględnionego na etapie przetwarzania pozostałości niemetalicznych, uznanego za nadający się do recyklingu (##) :

15.3.4.  Masa materiału uwzględnionego na etapie przetwarzania pozostałości niemetalicznych, uznanego za nadający się do odzysku energii (##) :

15.3.5.  Specyfikacja materiałów (##) :

15.3.6.  Całkowita masa materiałów, które nadają się do ponownego użycia i/lub recyklingu:

15.3.7.  Całkowita masa materiałów, które nadają się do ponownego użycia i/lub utylizacji:

15.4.  Poziomy

15.4.1.  Poziom zdolności do recyklingu "Rrec(%)":

15.4.2.  Poziom zdolności do utylizacji "Rodz(%)":

ZAŁĄCZNIK III

WZÓR ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI TYPU WE

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm)

ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU WE

Pieczęć organu udzielającego homologacji typu WE

Komunikat dotyczący:

- homologacji typu WE (  (11) )

typu

- rozszerzenia homologacji typu WE (2)

- odmowy homologacji typu WE (2)

W odniesieniu do dyrektywy […./…/WE, niniejsza dyrektywa]

Nr homologacji typu WE :

Powód rozszerzenia :

SEKCJA I

0.1.  Marka (znak fabryczny producenta) :

0.2.  Typ pojazdu:

0.2.1.  Nazwa(-y) handlowa(-e) (12)):

0.3.  Środki identyfikacji typu, jeżeli są zaznaczone na pojeździe:

0.3.1.  Miejsce tego oznakowania :

0.4.  Kategoria pojazdu (13)) :

0.5.  Nazwa i adres producenta :

0.8.  Nazwa(-y) i adres(-y) zakładu(-ów) montażu:

[…]

SEKCJA II

1.  Informacje dodatkowe:

Poziom(y) zdolności do recyklingu pojazdu(ów) reprezentatywnego(ych):

Poziom(y) zdolności do utylizacji pojazdu(ów) reprezentatywnego(ych):

2.  Służba techniczna odpowiedzialna za przeprowadzenie badań:

3.  Data sprawozdania z badań:

4.  Stosowność sprawozdania z badań:

5.  Uwagi (opcjonalnie):

6.  Załączniki: spis treści i pakiet informacyjny

7.  Pojazd spełnia wymogi techniczne / nie spełnia wymogów technicznych (2) niniejszej dyrektywy:

…………………………………………………………………………………………………

(Miejsce)

(Podpis)

(Data)

Załączniki:

Pakiet informacyjny.

ZAŁĄCZNIK IV

BADANIE WSTĘPNE

1.  Cel niniejszego załącznika

Niniejszy załącznik opisuje badanie wstępne, jakie musi zostać przeprowadzone przez właściwy organ w celu zapewnienia, że producent wdrożył niezbędne przedsięwzięcia i procedury.

2.  Właściwy organ

Właściwy organ będzie przestrzegać normy EN 45012: 1989 lub Przewodnika ISO/IEC 62 :1996 ustalającego zbiór kryteriów dla jednostek prowadzących ocenę oraz certyfikację systemów zarządzania wprowadzonych przez producenta.

3.  Kontrole, jakie muszą być przeprowadzone przez właściwy organ

3.1.  Właściwy organ zapewni, że producent podjął środki niezbędne, aby:

   a) gromadzić odpowiednie dane za pośrednictwem całego łańcucha dostaw, w szczególności dotyczące rodzaju i masy wszystkich materiałów użytych w produkcji pojazdów w celu przeprowadzenia obliczeń wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy;
   b) mieć dostęp do innych odpowiednich danych dotyczących pojazdu i niezbędnych do przeprowadzenia procesu obliczeń, takich jak poziom płynów itp.;
   c) sprawdzić w sposób wystarczający informacje dostarczane mu przez dostawców;
   d) zarządzać specyfikacją materiałów;
   e) być w stanie przeprowadzić obliczenia poziomów recyklingu i utylizacji zgodnie z normą ISO 22628 : 2002 ;
   f) oznakować części składowe wyprodukowane z polimerów i elastomerów stosownie do decyzji Komisji 2003/138/WE z dnia 27 lutego 2003 r. ustanawiającej normy kodowania części i materiałów stosownie do dyrektywy 2000/53/WE(14);
   g) potwierdzić, że żadna część zamieszczona w wykazie w załączniku V nie jest ponownie używana w produkcji nowych typów pojazdów.

3.2.  Producent udostępni właściwemu organowi wszystkie stosowne informacje w formie dokumentu. W szczególności recykling i odzyskiwanie materiałów będą udokumentowane w sposób właściwy.

Dodatek 1 do załącznika IV

WZÓR ŚWIADECTWA ZGODNOŚCI

ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI

Z ZAŁĄCZNIKIEM IV DO DYREKTYWY [….Niniejsza dyrektywa]

Nr […….Numer referencyjny]

[…….właściwy organ ]

Niniejszym zaświadcza się, że

(Producent) :

(Adres producenta) :

zachowuje zgodność z załącznikiem IV do dyrektywy ……/…/WE[ Niniejsza dyrektywa].

Kontrole zostały przeprowadzone dnia:

przez (nazwa i adres właściwego organu):

Numer sprawozdania:

Świadectwo zachowuje ważność do dnia […..data]

Sporządzono w [……Miejsce]

Dnia […….Data]

[………….Podpis]

________________________

Załączniki: Opis strategii rekomendowanej przez producenta w dziedzinie ponownego użycia, recyklingu i .utylizacj

ZAŁĄCZNIK V

CZĘŚCI UZNAWANE ZA NIENADAJĄCE SIĘ DO PONOWNEGO UŻYCIA

1.  Wstęp

Niniejszy załącznik dotyczy części pojazdów należących do kategorii M1 oraz tych należących do kategorii N1, których ponowne używanie w produkcji nowych pojazdów jest zabronione.

2.  Wykaz części

   Moduły poduszek powietrznych(15), w tym worki, naboje pirotechniczne, elektroniczne jednostki sterujące i czujniki pomiarowe;
   automatyczne lub statyczne zestawy pasów bezpieczeństwa, w tym pasy, klamry, blokady automatyczne i pirotechniczne napinacze pasów;
   Siedzenia (tylko w przypadkach, gdzie zakotwiczenie pasów bezpieczeństwa i/lub poduszki powietrzne jest wbudowane w siedzenie);
   Zestawy zamka kierownicy zamontowane na kolumnie kierownicy;
   Immobilizery, w tym transpondery i elektroniczne jednostki sterujące;
  

Systemy filtrujące emisję spalin (np. katalizatory, filtry pyłowe);

   Tłumiki wydechu.

ZAŁĄCZNIK VI

ZMIANY W DYREKTYWIE 70/156/EWG

W dyrektywie 70/156/EWG wprowadza się następujące zmiany:

   (1) W załączniku I dodaje się następujące punkty:"
15.  PRZYDATNOŚĆ DO PONOWNEGO UŻYCIA, ZDOLNOŚĆ DO RECYKLINGU i UTYLIZACJI
15.1.  Wersja pojazdu reprezentatywnego:
15.2.  Masa pojazdu reprezentatywnego z nadwoziem lub masa podwozia z kabiną kierowcy, bez nadwozia i/lub urządzenia sprzęgającego, jeżeli producent nie wyposaża nadwozia, i/lub urządzenia sprzęgającego (łącznie z płynami, narzędziami, kołem zapasowym, jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), bez kierowcy:
15.3.  Masy materiałów pojazdu reprezentatywnego
15.3.1.  Masa materiału uwzględnionego na etapie wstępnego przetwarzania (##) :
15.3.2.  Masa materiału uwzględnionego na etapie demontażu (##) :
15.3.3.  Masa materiału uwzględnionego na etapie przetwarzania pozostałości niemetalicznych, uznanego za nadającą się do recyklingu (##) :
15.3.4.  Masa materiału uwzględnionego na etapie przetwarzania pozostałości niemetalicznych, uznanego za nadającą się do odzysku energii (##) :
15.3.5.  Specyfikacja materiałów (##) :
15.3.6.  Całkowita masa materiałów, które nadają się do ponownego użycia i/lub recyklingu:
15.3.7.  Całkowita masa materiałów, które nadają się do ponownego użycia i/lub utylizacji:
15.4.  Poziomy
15.4.1.  Poziom zdolności do recyklingu "Rrec(%)":
15.4.2.  Poziom zdolności do utylizacji "Rodz(%)":
(##) Definicje tych pojęć zamieszczono w normie ISO 22628 : 2002."

(2)  W części I załącznika IV dodaje się następującą pozycję:

"

Przedmiot

Nr dyrektywy

Odniesienie do Dziennika Urzędowego

Stosowanie

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59."Zdolność do recyklingu"

[…./…/WE]

L .., …, str. ..

X

-

-

X

-

-

"

(3)  W załączniku XI wprowadza się następujące zmiany:

   a) W dodatku 1 dodaje się następującą pozycję:"

Punkt

Przedmiot

Nr dyrektywy

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg

M2

M3

59

"Zdolność do recyklingu"

[…./…/WE]

Brak wymogów

Brak wymogów

-

-
"

b)  W dodatku 2 dodaje się następującą pozycję:

"

Punkt

Przedmiot

Nr dyrektywy

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59

"Zdolność do recyklingu"

[.../…/WE]

Brak wymogów

-

-

Brak wymogów

-

-

-

-

-

-

"

c)  W dodatku 3 dodaje się następującą pozycję:

"

Punkt

Przedmiot

Nr dyrektywy

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59

"Zdolność do recyklingu"

[…../…/WE]

-

-

Brak wymogów

-

-

-

-

-

-

"

(1) Dz.U. C …, …, str. …
(2) Stanowiski Parlamentu Europejskiego z dnia 14 kwietnia 2005 r.
(3) Dz.U. L 269 z 21.10.2000, str. 34. Dyrektywa zmieniona decyzją Komisji 2005/63/WE (Dz.U. L 25 z 28.1.2005, str. 73).
(4) Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/104/WE (Dz.U. L 337 z 13.11.2004, str. 13).
(5)* 12 miesięcy od wejścia w życie niniejszej dyrektywy
(6)** 36 miesięcy od wejścia w życie niniejszej dyrektywy
(7)*** 54 miesięcy od wejścia w życie niniejszej dyrektywy
(8)* 12 miesięcy od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
(9) Tj. skórzana tapicerka, radio samochodowe, klimatyzacja, koła z obręczami metalowymi, itp.
(10) Numery kolejnych pozycji i przypisy zamieszczone w niniejszym dokumencie informacyjnym odpowiadają tym zamieszczonym w załączniku I do dyrektywy 70/156/EWG. Pozycje niemające zastosowania w ramach niniejszej dyrektywy zostały pominięte.
(11) W przypadku braku zastosowania należy usunąć.
(12) Jeżeli dane te są niedostępne w momencie składania wniosku o udzielenie homologacji typu, powinny zostać uzupełnione najpóźniej w momencie wprowadzania pojazdu do obrotu.
(13) Zgodnie z definicją w załączniku II A.
(14) Dz.U. L 53 z 28.2.2003, str. 58.
(15) Jeżeli poduszka powietrzna jest zamontowana w kierownicy, także kierownica.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności