Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2004/0053(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0004/2005

Ingivna texter :

A6-0004/2005

Debatter :

PV 13/04/2005 - 14

Omröstningar :

PV 14/04/2005 - 10.2

Antagna texter :

P6_TA(2005)0129

Antagna texter
PDF 421kWORD 134k
Torsdagen den 14 april 2005 - Strasbourg
Återanvändning, materialåtervinning och återvinning av motorfordon ***I
P6_TA(2005)0129A6-0004/2005
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om typgodkännande av motorfordon med avseende på återanvändning, materialåtervinning och återvinning samt om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG (KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2004)0162)(1),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C5-0126/2004),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0004/2005).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet en ny text om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 april 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/.../EG om typgodkännande av motorfordon med avseende på återanvändning, materialåtervinning och återvinning samt om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG
P6_TC1-COD(2004)0053

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(2), och

av följande skäl:

(1)  Enligt artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon(3) bör lämpliga bestämmelser fastställas för att säkerställa att typgodkända fordon som hör till kategori M1 eller N1 kan släppas ut på marknaden bara om de är återanvändbara och återvinningsbara i en omfattning som motsvarar minst 85 % respektive 95 % av massan.

(2)  Återanvändning av komponenter, återvinning och materialåtervinning utgör viktiga delar i gemenskapens strategi för avfallshantering. Vid utvecklingen av nya fordonsmodeller bör därför fordonstillverkare och deras leverantörer anmodas planera för detta redan i inledningsskedet, för att därigenom förenkla hanteringen av fordon som nått slutet av sin livscykel.

(3)  Detta direktiv är ett av särdirektiven inom ramen för det EG-helfordonsgodkännande som fastställs genom rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(4).

(4)  Helfordonsgodkännande är för närvarande obligatoriskt för kategori M1-fordon och kommer inom en snar framtid att vara obligatoriskt för alla fordonskategorier. Det är därför nödvändigt att integrera åtgärder för återanvändning och återvinning av fordon i typgodkännandesystemet.

(5)  Det är följaktligen också nödvändigt att fastställa bestämmelser för att beakta det faktum att N1-fordon ännu inte omfattas av helfordonsgodkännandet.

(6)  Tillverkaren bör ge det behöriga organet tillgång till all relevant teknisk information om de material ett fordon består av och deras respektive massa för att göra det möjligt att kontrollera att tillverkarens beräkningar har gjorts i enlighet med ISO 22628:2002.

(7)  För att det behöriga organet skall kunna validera tillverkarens beräkningar i samband med typgodkännandet måste denne ha lämpliga metoder och förfaranden för att hantera den information som kommer från leverantörerna. Innan typgodkännande kan beviljas bör det behöriga organet göra en preliminär bedömning av dessa metoder och förfaranden och utfärda ett intyg där det framgår att de är tillfredsställande.

(8)  Hur viktiga olika uppgifter är för beräkningen av återvinningsgraden måste bedömas i enlighet med hur uttjänta fordon hanteras. Tillverkaren bör därför rekommendera en strategi för hantering av uttjänta fordon och ge det behöriga organet närmare information om denna strategi. Denna strategi bör grundas på beprövad teknik som redan är tillgänglig eller som håller på att utvecklas då ansökan om typgodkännande lämnas in.

(9)  Fordon för särskilda ändamål utformas för att fylla en viss funktion och kräver montering av särskilda karosser, vilket tillverkaren inte har fullständig kontroll över. Det är därför inte möjligt att beräkna återvinningsgraden på ett korrekt sätt. Sådana fordon bör därför undantas från beräkningskraven.

(10)  Ej färdigbyggda fordon utgör en avsevärd andel av N1-fordonen. Tillverkaren av grundfordonet har inte möjlighet att beräkna återvinningsgraden för det färdiga fordonet, eftersom uppgifter om de senare stegen i tillverkningsprocessen inte är tillgängliga när grundfordonet utformas. Det är därför rimligt att kräva att endast grundfordonet måste uppfylla kraven i detta direktiv.

(11)  Fordon som tillverkas i små serier har mycket liten marknadsandel, och det skulle inte innebära några större miljömässiga fördelar om de omfattas av direktivet. Det är därför lämpligt att de undantas från vissa bestämmelser i direktivet.

(12)  I enlighet med artikel 7.5 i direktiv 2000/53/EG bör, av trafiksäkerhets- och miljöskyddsskäl, lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra att vissa komponenter från uttjänta fordon återanvänds. Sådana åtgärder bör endast gälla återanvändning i nya fordon.

(13)  Bestämmelserna i detta direktiv kommer att innebära att tillverkarna måste tillhandahålla nya data i samband med typgodkännandet, och detta bör anges i direktiv 70/156/EEG, som innehåller en uttömmande förteckning över de uppgifter som skall lämnas vid typgodkännande. Direktivet bör därför ändras.

(14)  De åtgärder som är nödvändiga för att anpassa detta direktiv till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen bör antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som anges i artikel 13.3 i direktiv 70/156/EEG.

(15)  Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, att minimera den inverkan uttjänta fordon har på miljön genom att kräva att de redan från början utformas för att kunna återanvändas och återvinnas, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva och de därför, på grund av åtgärdens omfattning, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, får gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(16)  I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så vitt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan direktivet och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta direktiv fastställs administrativa och tekniska bestämmelser för typgodkännande av sådana fordon som omfattas av artikel 2 i syfte att säkerställa att komponenter och material som används i sådana fordon kan återanvändas, materialåtervinnas och återvinnas till de miniminivåer som anges i bilaga I.

I direktivet fastställs särskilda bestämmelser för att säkerställa att återanvändning av komponenter inte ger upphov till trafiksäkerhets- och miljörisker.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Detta direktiv skall vara tillämpligt på fordon som hör till kategori M1 eller N1 enligt definitionen i del A av bilaga II till direktiv 70/156/EEG och på nya eller återanvända komponenter från sådana fordon.

Artikel 3

Undantag

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 7 skall detta direktiv inte vara tillämpligt på

   a) fordon för särskilda ändamål enligt definitionen i avsnitt A punkt 5 i bilaga II till direktiv 70/156/EEG,
   b) kategori N1-fordon som byggs i flera etapper, förutsatt att grundfordonet uppfyller kraven i med direktivet,
   c) fordon som tillverkas i små serier enligt artikel 8.2 a i direktiv 70/156/EEG.

Artikel 4

Definitioner

I detta direktiv avses med

   1. "fordon": motorfordon.
   2. "komponent": del eller sammansatta delar som utgör del av fordonet då det tillverkas. Termen omfattar även komponenter och separata tekniska enheter enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 70/156/EEG.
   3. "fordonstyp": den typ av fordon som definieras i avsnitt B punkterna 1 och 3 i bilaga II till direktiv 70/156/EEG.
   4. "uttjänt fordon": ett fordon enligt definitionen i artikel 2.2 i direktiv 2000/53/EG.
   5. "referensfordon": den version av en fordonstyp som godkännandemyndigheten i samråd med tillverkaren och i enlighet med de kriterier som anges i bilaga I har fastställt är den som är minst lämpad för återanvändning, återvinning och materialåtervinning.
   6. "fordon byggt i flera etapper": ett fordon som byggts i en tillverkningsprocess som är uppdelad i separata etapper.
   7. "grundfordon": ett fordon enligt definitionen i artikel 2 fjärde strecksatsen i direktiv 70/156/EEG som används som grund i en fleretappskonstruktion.
   8. "etappvis konstruktion": process då ett fordon konstrueras i flera etapper genom att ett grundfordon förses med komponenter eller genom att komponenter anpassas.
   9. "återanvändning": återanvändning enligt definitionen i artikel 2.6 i direktiv 2000/53/EG.
   10. "materialåtervinning": materialåtervinning enligt definitionen i artikel 2.7 första meningen i direktiv 2000/53/EG.
   11. "energiutvinning": energiutvinning enligt definitionen i artikel 2.7 andra meningen i direktiv 2000/53/EG.
   12. "återvinning": återvinning enligt definitionen i artikel 2.8 i direktiv 2000/53/EG.
   13. "återanvändbarhet": möjligheten att återanvända komponenter från ett uttjänt fordon.
   14. "materialåtervinningsbarhet": möjligheten att materialåtervinna komponenter eller material från ett uttjänt fordon.
   15. "återvinningsbarhet": möjligheten att återvinna komponenter eller material från ett uttjänt fordon.
   16. "materialåtervinningsgrad hos ett fordon (Rcyc)": den procentandel av det nya fordonets massa som kan återanvändas och materialåtervinnas.
   17. "återvinningsgrad hos ett fordon (Rcov)": den procentandel av det nya fordonets massa som kan återanvändas och återvinnas.
   18. "strategi": omfattande plan som består av samordnade åtgärder som skall vidtas avseende demontering, fragmentering eller liknande processer samt avseende återvinning av material för att redan på utvecklingsstadiet säkerställa att den fastställda återvinningsgraden kan uppnås.
   19. "massa": fordonets massa enligt definitionen i punkt 2.6 i bilaga I till direktiv 70/156/EEG, exklusive förarens vikt, vilken uppskattas till 75 kg.
   20. "behörigt organ": enhet, till exempel teknisk enhet eller annat befintligt organ, som av en medlemsstat anmälts för att utföra preliminära bedömningar och utfärda intyg om överensstämmelse i enlighet med anvisningarna i detta direktiv. Det behöriga organet får fungera som typgodkännandemyndighet, under förutsättning att dess behörighet på detta område är vederbörligen dokumenterad.

Artikel 5

Typgodkännandebestämmelser

1.  Medlemsstaterna skall, där så är lämpligt, bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande med avseende på återanvändbarhet, materialåtervinningsbarhet och återvinningsbarhet endast till sådana fordon som uppfyller kraven i detta direktiv.

2.  För tillämpningen av punkt 1 skall tillverkaren ge godkännandemyndigheten den detaljerade tekniska information om de material som använts vid tillverkning av fordonet och dess komponenter som behövs för de beräkningar och kontroller som avses i bilaga I till detta direktiv. I de fall där sådan information omfattas av immaterialrättigheter eller utgör kunskap som tillverkaren och dennes leverantörer är ensamma om, skall tillverkaren och leverantörerna ge den information som behövs för att beräkningarna skall kunna utföras korrekt.

3.  Avseende återanvändbarhet, materialåtervinningsbarhet och återvinningsbarhet skall medlemsstaterna säkerställa att tillverkaren använder den mall för informationsdokumentet som finns i bilaga II till detta direktiv när denne lämnar in en ansökan om EG-typgodkännande enligt artikel 3.1 i direktiv 70/156/EEG.

4.  När EG-typgodkännande beviljas enligt artikel 4.3 i direktiv 70/156/EEG skall godkännandemyndigheten använda den mall för EG-typgodkännandeintyg som finns i bilaga III till detta direktiv.

Artikel 6

Preliminär bedömning

1.  Medlemsstaterna skall inte bevilja typgodkännande utan att först säkerställa att tillverkaren tillämpar metoder och förfaranden i enlighet med punkt 3 i bilaga IV till detta direktiv för att hantera information som gäller de aspekter av återanvändning och återvinning som täcks av detta direktiv. När den preliminära bedömningen har genomförts skall ett intyg med titeln "Intyg om överensstämmelse med bilaga IV" (i det följande kallat "intyg om överensstämmelse") utfärdas till tillverkaren.

2.  Medlemsstaterna skall som ett led i den preliminära bedömningen se till att alla material som används vid tillverkningen av ett fordon uppfyller kraven i artikel 4.2 a i direktiv 2000/53/EG.

Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som avses i artikel 9 i detalj fastställa de föreskrifter som krävs för att kontrollera att dessa krav uppfylls.

3.  För tillämpningen av punkt 1 skall tillverkaren rekommendera en strategi för att demontera, återanvända och återvinna komponenter samt för att återvinna material. Strategin skall grundas på beprövade tekniker som finns tillgängliga eller som håller på att utvecklas när ansökan om typgodkännande lämnas in.

4.  Medlemsstaterna skall utse ett behörigt organ i enlighet med punkt 2 i bilaga IV för att genomföra den preliminära bedömningen och utfärda intyget om överensstämmelse.

5.  Intyget om överensstämmelse skall omfatta lämplig dokumentation och beskriva den strategi som tillverkaren har rekommenderat. Det behöriga organet skall använda den mall som finns i tillägg 1 till bilaga IV.

6.  Intyget om överensstämmelse skall vara giltigt minst två år från det att det utfärdas och så länge det är giltigt skall inga nya kontroller genomföras.

7.  Tillverkaren skall informera det behöriga organet om alla viktigare ändringar som kan påverka intygets giltighet. Efter samråd med tillverkaren skall det behöriga organet besluta om nya kontroller är nödvändiga.

8.  Vid slutet av intygets giltighetstid skall det behöriga organet, om så är lämpligt, utfärda ett nytt intyg om överensstämmelse eller förlänga intygets giltighetstid med ytterligare två år. Det behöriga organet skall utfärda ett nytt intyg i de fall det skett viktiga förändringar som det behöriga organet gjorts uppmärksam på.

Artikel 7

Återanvändning av komponenter

De komponenter som förtecknas i bilaga V till detta direktiv skall

   a) betraktas som ej återanvändbara för beräkning av återvinningsgraden,
   b) inte återanvändas vid tillverkning av fordon som omfattas av direktiv 70/156/EEG.

Artikel 8

Ändringar av direktiv 70/156/EEG

Direktiv 70/156/EEG skall ändras i enlighet med bilaga VI till detta direktiv.

Artikel 9

Ändringar

Ändringar av detta direktiv som är nödvändiga för att anpassa det till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen skall antas av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 13.3 i direktiv 70/156/EEG.

Artikel 10

Genomförandedatum för typgodkännande

1.  Från och med den(5) får medlemsstaterna inte, när det gäller en typ av fordon som uppfyller kraven i detta direktiv,

   a) vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande,
   b) förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av nya fordon.

2.  Från och med den(6)* skall medlemsstaterna, när det gäller en typ av fordon som inte uppfyller kraven i detta direktiv,

   a) vägra att bevilja EG-typgodkännande,
   b) vägra att bevilja nationellt typgodkännande.

3.  Från och med den(7)** skall medlemsstaterna, om kraven i detta direktiv inte är uppfyllda,

   a) betrakta intyg om överensstämmelse som åtföljer nya fordon som ogiltiga vid tillämpningen av artikel 7.1 i direktiv 70/156/EEG,
   b) vägra registrering, försäljning eller ibruktagande av nya fordon, såvida inte artikel 8.2 b i direktiv 70/156/EEG gäller.

4.  Artikel 7 skall gälla från och med den*.

Artikel 11

Införlivande

1.  Medlemsstaterna skall senast den ...(8) anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den …*.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Metoden för hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv fastställa.

2.  Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 12

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 13

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i ... den

För Europaparlamentet För rådet

Ordförande Ordförande

BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR

Bilaga I Krav

Bilaga II Informationsdokument för EG-typgodkännande av fordon

Bilaga III Mall för EG-typgodkännandeintyg

Bilaga IV Preliminär bedömning av tillverkaren

Tillägg 1: Mall för intyg om överensstämmelse

Bilaga V Komponenter som inte får återanvändas

Bilaga VI Ändringar av direktiv 70/156/EEG

BILAGA I

KRAV

1.  Fordon som hör till kategori M1 eller kategori N1 skall konstrueras så att de

   - kan återanvändas eller materialåtervinnas till minst 85 % av fordonets massa,
   - kan återanvändas eller återvinnas till minst 95 % av fordonets massa,
  

enligt de förfaranden som föreskrivs i denna bilaga.

2.  I samband med ansökan om typgodkännande skall tillverkaren lämna in en korrekt ifylld blankett som är utformad enligt bilaga A till ISO-standard 22628:2002. Blanketten skall innehålla uppgifter om materialets uppdelning.

Den skall åtföljas av en förteckning över komponenter som demonterats där det också anges vilken form de är i samt vilket förfarande leverantören rekommenderar för vidare hantering.

3.  För tillämpningen av punkterna 1 och 2 skall tillverkaren för godkännandemyndigheten kunna visa att referensfordonen uppfyller kraven. Den beräkningsmetod som beskrivs i bilaga B till ISO-standarden 22628:2002 skall användas.

Tillverkaren måste kunna visa att alla versioner av fordonstypen uppfyller kraven i direktivet.

4.  När referensfordonen väljs ut skall man beakta följande kriterier:

Typ av kaross.

Tillgängliga utföranden(9).

Extratillbehör1 som kan monteras på tillverkarens ansvar.

5.  Om godkännandemyndigheten och tillverkaren tillsammans inte gemensamt kan fastställa vilken version av fordonstypen som är minst lämpad för återanvändning, återvinning och materialåtervinning skall ett referensfordon väljas ut per

   a) "typ av karosseri" enligt definitionen i avsnitt C punkt 1 i bilaga II till direktiv 70/156/EEG för M1-fordon,
   b) "typ av karosseri", dvs. skåpbil, chassi-förarhytt, pick-up etc. för N1-fordon.

6.  När det gäller beräkningen skall däck anses materialåtervinningsbara.

7.  Massan skall uttryckas i kilo med en decimal. Nivåerna skall beräknas i procent med en decimal och avrundas enligt följande:

   a) Om siffran efter decimaltecknet är 0– 4 skall talet avrundas nedåt.
   b) Om siffran efter decimaltecknet är 5–9 skall talet avrundas uppåt.

8.  När de beräkningar som avses i denna bilaga kontrolleras skall godkännandemyndigheten säkerställa att den blankett som nämns i punkt 2 i denna bilaga överensstämmer med den rekommenderade strategi som bifogats det intyg om överensstämmelse som avses i artikel 6.1.

9.  När komponenternas materialsammansättning och massa kontrolleras skall tillverkaren ställa till godkännandemyndighetens förfogande fordon och komponenter som godkännandemyndigheten anser nödvändiga.

BILAGA II

INFORMATIONSDOKUMENT FÖR EG-TYPGODKÄNNANDE

i enlighet med bilaga I till rådets direktiv 70/156/EEG(10) om typgodkännande av motorfordon med avseende på återanvändning, materialåtervinning och återvinning

Tillämpliga uppgifter i denna förteckning skall inlämnas i tre exemplar med innehållsförteckning. Eventuella ritningar skall vara i lämplig skala och tillräckligt detaljerade och lämnas i A4-format eller i vikt A4-format. Eventuella foton skall vara tillräckligt detaljerade.

0.  ALLMÄNT

0.1.  Fabrikat (tillverkarens firma):

0.2.  Typ:

0.2.0.1.  Chassi:

0.2.1.  Handelsbeteckning(ar) (i förekommande fall):

0.3.  Typidentifikationsmärkning, om sådan finns på fordonetb:

0.3.1.  Märkningens placering:

0.4.  Fordonskategoric:

0.5.  Tillverkarens namn och adress:

0.8.  Adress(er) till monteringsanläggning(ar):

1.  ALLMÄNNA KONSTRUKTIONSEGENSKAPER HOS FORDONET

1.1.  Fotografier och/eller ritningar av ett representativt fordon:

1.2.  Måttskisser av hela fordonet:

1.3.  Antal axlar och hjul:

1.3.1.  Antal och placering av axlar med dubbla hjul:

1.3.3.  Drivaxlar (antal, placering, koppling till andra axlar):

1.7.  Förarhytt (frambyggd eller normal)z:

3.  MOTORq (Upprepa uppgifterna i fråga om fordon som kan drivas med antingen bensin, diesel, etc. eller i kombination med ett annat bränsle+).

3.1.  Tillverkare:

3.2.  Förbränningsmotor

3.2.1.  Särskilda upplysningar om motorn

3.2.1.1.  Funktionssätt: ottomotor/kompressionständning, fyrtakt/tvåtakt1

3.2.1.2.  Antal cylindrar och deras placering:

3.2.1.3.  Slagvolyms: ...... cm³

3.2.2.  Bränsle: diesel/bensin/LPG/naturgas/etanol1

4.  KRAFTÖVERFÖRINGv

4.2.  Typ (mekanisk, hydraulisk, elektrisk osv.):

4.5.  Växellåda

4.5.1.  Typ (manuell/automat/CVT (kontinuerligt varierbar utväxling)1

4.9.  Differentialspärr: ja/nej/valfri1

9.  KAROSSERI

9.1.  Typ av karosseri:

9.3.1.  Dörrarnas utformning och antal:

9.10.3.  Säten

9.10.3.1.  Antal:

15.  ÅTERANVÄNDNING, MATERIALÅTERVINNING och ÅTERVINNING

15.1.  Referensfordonet är av följande version:

15.2.  Referensfordonets massa med karosseri eller massan av chassit med hytt utan kaross och/eller kopplingsanordning om karossen och/eller kopplingsanordningen inte är fabriksmonterade (inklusive vätskor, verktyg, eventuellt reservhjul) utan förare:

15.3.  Referensfordonets material, massa:

15.3.1.  Material som tas om hand vid förbehandlingen##, massa:

15.3.2.  Material som tas om hand vid demonteringen##, massa:

15.3.3.  Material som tas om hand vid hanteringen av icke-metalliskt avfall och som anses materialåtervinningsbart##, massa:

15.3.4.  Material som tas om hand vid hanteringen av icke-metalliskt avfall och som anses energiutvinningsbart##, massa:

15.3.5.  Materialfördelning##:

15.3.6.  Material som kan återanvändas eller materialåtervinnas, total massa:

15.3.7.  Material som kan återanvändas eller materialåtervinnas, total massa:

15.4.  Procentsatser

15.4.1.  Materialåtervinningsgrad: Rcyc (%):

15.4.2.  Återvinningsgrad: Rcov (%):

BILAGA III

MALL FÖR EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

Största format: A4 (210 x 297 mm)

EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

Godkännandemyndighetens stämpel

Rapport avseende:

- EG-typgodkännande(11)

av en fordonstyp

- förlängning av EG-typgodkännande2

- vägrat EG-typgodkännande2

med hänvisning till direktiv […./…/EG, detta direktiv]

EG-typgodkännandenummer:

Orsak till förlängning:

AVDELNING I

0.1.  Fabrikat (tillverkarens firma):

0.2.  Typ:

0.2.1.  Handelsbeteckning(ar)(12):

0.3.  Medel för typidentifiering om markerat på fordonet:

0.3.1.  Märkningens placering:

0.4.  Fordonskategori(13):

0.5.  Tillverkarens namn och adress:

0.8.  Adress(er) till monteringsanläggning(ar):

[…]

AVDELNING II

1.  Ytterligare upplysningar

Referensfordonets/-fordonens materialåtervinningsgrad(er):

Referensfordonets/-fordonens återvinningsgrad(er):

2.  Teknisk tjänst som utför provningarna:

3.  Provningsrapportens datum:

4.  Provningsrapportens referens:

5.  Anmärkningar (i förekommande fall):

6.  Bilagor: register och informationsdokument

7.  Fordonet uppfyller/uppfyller inte2 de tekniska kraven i detta direktiv

…………………………………………………………………………………………………

(Ort)

(Underskrift)

(Datum)

Bilagor:

Informationsdokument

BILAGA IV

PRELIMINÄR BEDÖMNING

1.  Syftet med denna bilaga

I denna bilaga beskrivs den preliminära bedömning som det behöriga organet måste utföra för att säkerställa att tillverkaren tillämpar nödvändiga metoder och förfaranden.

2.  Behörigt organ

Det behöriga organet skall uppfylla kriterierna i någon av standarderna EN 45012:1989 eller ISO/IEC Guide 62:1996 om allmänna krav för certifieringsorgan vid certifiering av tillverkares kvalitetssystem.

3.  Kontroller som det behöriga organet skall genomföra

3.1.  Det behöriga organet skall säkerställa att tillverkaren har vidtagit nödvändiga åtgärder för att

   a) samla in lämpliga data från hela leveranskedjan, särskilt typ av och massa hos de material som används vid tillverkning av fordon, i syfte att kunna utföra de beräkningar som krävs enligt detta direktiv,
   b) hålla tillgängliga alla övriga data om fordonen som krävs för beräkningarna, t.ex. vätskevolymer etc.,
   c) utföra adekvata kontroller av information från leverantörerna,
   d) hantera uppdelningen av material,
   e) kunna beräkna materialåtervinnings- och återvinningsgrader i enlighet med ISO-standarden 22628:2002,
   f) märka komponenter tillverkade av polymerer och elastomerer i enlighet med kommissionens beslut 2003/138/EG av den 27 februari 2003 om fastställande av kodningsstandarder för komponenter och material i fordon enligt direktiv 2000/53/EG(14),
   g) verifiera att inga av de komponenter som förtecknas i bilaga V återanvänds vid tillverkningen av nya fordonstyper.

3.2.  Tillverkaren skall förse det behöriga organet med all relevant information. Särskilt materialåtervinning och återvinning skall dokumenteras ordentligt.

Tillägg 1 till Bilaga IV

MALL FÖR INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

MED BILAGA IV TILL DIREKTIV [….detta direktiv]

Nr […….Referensnummer]

[……. det behöriga organet]

intygar att

(Tillverkare):

(Tillverkarens adress):

uppfyller kraven i bilaga IV till direktiv ……/…/EG [detta direktiv].

Kontroller har utförts på:

av (det behöriga organets namn och adress):

Rapportens nummer:

Detta intyg är giltigt till och med den […..datum]

Utfärdat i […ort]

Den […….datum]

[………….Underskrift]

_________________________

Bilagor: Beskrivning av den strategi tillverkaren rekommenderar för återanvändning, materialåtervinning och återvinning.

BILAGA V

KOMPONENTER SOM INTE FÅR ÅTERANVÄNDAS

1.  Inledning

I denna bilaga förtecknas de komponenter från fordon i kategori M1 och kategori N1 som inte får återanvändas vid tillverkningen av nya fordon.

2.  Förteckning över komponenter

   Alla krockkuddar(15), inklusive kuddar, pyrotekniska anordningar, elektroniska styrenheter och avkännare.
   Automatiska eller icke-automatiska bilbältesanordningar, inklusive bälte, låsbeslag, bältesjusteringsanordning, bältessträckare.
   Säten (endast om bilbältesförankringar och/eller krockkuddar är integrerade i sätet).
   Rattlåsanordningar på rattstången.
   Startspärrar inklusive transponder och elektroniska styrenheter.
  

Avgasefterbehandlingssystem (t.ex. katalysatorer, partikelfilter).

   Ljuddämpare.

BILAGA VI

ÄNDRINGAR AV DIREKTIV 70/156/EEG

Direktiv 70/156/EEG ändras på följande sätt:

   1) Följande punkter skall läggas till i bilaga I:"
15.  ÅTERANVÄNDNING, MATERIALÅTERVINNING och ÅTERVINNING
15.1.  Referensfordonet är av följande version:
15.2.  Referensfordonets massa med karosseri eller massan av chassit med hytt utan kaross och/eller kopplingsanordning om karossen och/eller kopplingsanordningen inte är fabriksmonterade (inklusive vätskor, verktyg, eventuellt reservhjul) utan förare:
15.3.  Referensfordonets material, massa:
15.3.1.  Material som tas om hand vid förbehandlingen##, massa:
15.3.2.  Material som tas om hand vid demonteringen##, massa:
15.3.3.  Material som tas om hand vid hantering av icke-metalliskt avfall och som anses materialåtervinningsbart##, massa:
15.3.4.  Material som tas om hand vid hanteringen av icke-metalliskt avfall och som anses energiutvinningsbart##, massa:
15.3.5.  Materialfördelning##:
15.3.6.  Material som kan återanvändas eller materialåtervinnas, total massa:
15.3.7.  Material som kan återanvändas eller materialåtervinnas, total massa:
15.4.  Procentsatser
15.4.1.  Materialåtervinningsgrad: Rcyc (%):
15.4.2.  Återvinningsgrad: Rcov (%):
## Dessa termer definieras i ISO-standard 22628:2002."

2)  I bilaga IV del I skall följande läggas till:

"

Syfte

Direktiv nummer

EUT-referens

Tillämplighet

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59."Materialåtervinningsbarhet"

[…./…/EG]

L .., …, s. …

X

-

-

X

-

-

"

3)  Bilaga XI ändras på följande sätt:

   a) I bilaga 1 skall följande läggas till:"

Term

Syfte

Direktiv nummer

M1 ≤ 2 500
1 kg

M1 > 2 500
1 kg

M2

M3

59

"Återvinningsbarhet"

[…./…/EG]

ej tillämpligt

ej tillämpligt

-

-
"

b)  I bilaga 2 skall följande läggas till:

"

Term

Syfte

Direktiv nummer

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59

"Återvinningsbarhet"

[…./…/EG]

ej tillämp-ligt

-

-

ej tillämp-ligt

-

-

-

-

-

-

"

c)  I bilaga 3 skall följande läggas till:

"

Term

Syfte

Direktiv nummer

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59

"Återvinningsbarhet"

[…./…/EG]

-

-

ej tillämpligt

-

-

-

-

-

-

"

(1) EUT C
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 april 2005.
(3) EGT L 269, 21.10.2000, s. 34. Direktivet ändrat genom kommissionens beslut 2005/63/EG (EUT 25, 28.1.2005, s. 73).
(4) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/104/EG (EUT L 337, 13.11.2004, s. 13).
(5)* 12 månader efter det att detta direktiv trätt i kraft.
(6)** 36 månader efter det att detta direktiv trätt i kraft.
(7)*** 54 månader efter det att detta direktiv trätt i kraft.
(8)* 12 månader efter det att detta direktiv trätt i kraft.
(9) T.ex. läderklädsel, radio, luftkonditionering, aluminiumfälgar etc.
(10) Numreringen av uppgifterna och de fotnoter som finns i detta informationsdokument överensstämmer med den numrering som används i bilaga I till direktiv 70/156/EEG. Uppgifter som inte är relevanta för detta direktiv har utelämnats.
(11) Stryk det som inte är tillämpligt.
(12) Om uppgiften inte finns tillgänglig när typgodkännandet beviljas, skall den kompletteras senast när fordonet introduceras på marknaden.
(13) Enligt definitionen i bilaga II.A.
(14) EGT L 53, 28.2.2003, s. 58.
(15) Om krockkudden är monterad i ratten gäller det också själva ratten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy