Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2003/0318(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0051/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0051/2005

Keskustelut :

PV 14/04/2005 - 5

Äänestykset :

PV 14/04/2005 - 10.3

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0130

Hyväksytyt tekstit
PDF 329kWORD 53k
Torstai 14. huhtikuuta 2005 - Strasbourg
Kummeliturska- ja keisarihummerikannat *
P6_TA(2005)0130A6-0051/2005

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eteläisten kummeliturska- ja keisarihummerikantojen elvytystoimenpiteistä Cantabrian merellä ja Iberian niemimaan länsipuolella ja asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta (KOM(2003)0818 – C5-0042/2004 – 2003/0318(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2003)0818)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C5-0042/2004),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A6-0051/2005),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 1 KAPPALE
(1)  Kansainväliseltä merentutkimusneuvostolta (ICES) äskettäin saadun tieteellisen lausunnon mukaan ICES-alueiden VIIIc ja IXa eteläisen kummeliturskakannan ja keisarihummerikantojen korkea kalastuskuolevuus on johtanut siihen, että meressä elävien sukukypsien yksilöiden määrät ovat vähentyneet tasolle, jolla kannat eivät ehkä pysty täydentymään lisääntymällä, ja kyseiset kannat ovat tästä syystä romahdusvaarassa.
(1)  Kansainväliseltä merentutkimusneuvostolta (ICES) äskettäin saadun tieteellisen lausunnon mukaan ICES-alueiden VIIIc ja IXa, lukuun ottamatta Cadizin lahtea, eteläisen kummeliturskakannan ja keisarihummerikantojen korkea kalastuskuolevuus on johtanut siihen, että meressä elävien sukukypsien yksilöiden määrät ovat vähentyneet tasolle, jolla kannat eivät ehkä pysty täydentymään lisääntymällä, ja kyseiset kannat ovat tästä syystä romahdusvaarassa.
Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE
(3)  Suunnitelmien tavoitteena olisi oltava näiden kantojen elvyttäminen turvallisiin biologisiin rajoihin 5–10 vuodessa.
(3)  Suunnitelmien tavoitteena olisi oltava näiden kantojen elvyttäminen turvallisiin biologisiin rajoihin kymmenessä vuodessa.
Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 4 A KAPPALE (uusi)
(4 a) Tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen kyseisten kantojen elvyttämiseksi edellyttää, että sosioekonomisilla toimilla lievennetään niitä seurauksia, joita kalastuskapasiteetin rajoittaminen aiheuttaa asianosaisille. On siis tarpeen vahvistaa yhteisön talousarviossa riittävät määrärahat tämän tilanteen hoitamiseksi.
Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE
(5)  STECF:n ja ICESin arviot kyseisten kantojen absoluuttisesta koosta ovat liian epävarmoja elpymistavoitteina käytettäviksi, ja tavoitteet olisikin ilmaistava kalastuskuolevuutena.
Poistetaan.
Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE
(6)  Tavoitteen saavuttamiseksi kalastuskuolevuuden tasoa on tarpeen valvoa siten, että kuolevuuden aleneminen vuosittain on erittäin todennäköistä.
(6)  Tavoitteen saavuttamiseksi kalastuskuolevuutta on tarpeen valvoa siten, että meressä elävien kutukypsien yksilöiden määrän vuosittainen kasvu on erittäin todennäköistä.
Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE
(7)  Tällainen kalastuskuolevuuden valvonta voidaan saavuttaa luomalla asianmukainen menettely kyseisten kalakantojen suurimpien sallittujen saaliiden (TAC) vahvistamiseksi ja ottamalla käyttöön kalastuskieltoalueita ja kilowattipäivärajoituksia sisältävä järjestelmä, jossa tähän kalakantaan kohdistuva pyyntiponnistus rajoitetaan tasoille, joilla TACien ylittyminen on epätodennäköistä.
(7)  Tällainen kalastuskuolevuuden valvonta voidaan saavuttaa luomalla asianmukainen menettely kyseisten kalakantojen suurimpien sallittujen saaliiden (TAC) vahvistamiseksi ja ottamalla käyttöön rajoituksia, joilla tähän kalakantaan kohdistuva pyyntiponnistus rajoitetaan tasoille, joilla TACien ylittyminen on epätodennäköistä.
Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE
(10)  Keisarihummerikantojen elpyminen edellyttää, että lajin tiettyjä lisääntymisalueita suojellaan kalastukselta. Sen vuoksi kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla 30 päivänä maaliskuuta 1998 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 850/98 olisi muutettava vastaavasti,
Poistetaan.
Tarkistus 8
1 ARTIKLAN A ALAKOHTA
a) kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) rajaamilla alueilla VIIIc ja IXa elävä eteläinen kummeliturskakanta;
a) kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) rajaamilla alueilla VIIIc ja IXa elävä eteläinen kummeliturskakanta, lukuun ottamatta Cadizin lahtea;
Tarkistus 9
1 ARTIKLAN C ALAKOHTA
c)  ICES-alueella IXa elävä keisarihummerikanta.
c)  ICES-alueella IXa elävä keisarihummerikanta, lukuun ottamatta Cadizin lahtea.
Tarkistus 10
2 ARTIKLA
Elvytyssuunnitelman tavoitteena on elvyttää kyseessä olevat kannat turvallisten biologisten rajojen sisälle.
Elvytyssuunnitelman tavoitteena on elvyttää kyseessä olevat kannat turvallisten biologisten rajojen sisälle riittävän nopeasti ICESin antamien tietojen mukaisesti. Tämä edellyttää,
a) että 1 artiklan a kohdassa tarkoitettujen kantojen osalta saavutetaan käytettävissä olevien tieteellisten tietojen perusteella kahden perättäisen vuoden kuluessa 35 000 tonnin kutevan kannan biomassa kummeliturskan osalta tai kymmenen vuoden aikavälillä lisätään sukukypsien yksilöiden määriä siten, että saavutetut arvot ovat 35 000 tonnia tai enemmän. Tätä lukua muutetaan tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) antamien uusien tieteellisten tietojen mukaisesti;
b) että 1 artiklan b ja c kohdassa tarkoitettujen kantojen osalta elvytetään kärsineet kannat kymmenen vuoden kuluessa siten, että ne ovat jälleen turvallisten biologisten rajojen sisällä.
Tarkistus 11
5 ARTIKLAN 1 KOHTA
1.  Jos STECF on arvioinut eteläisen kummeliturskakannan kalastuskuolevuuden olevan ICESin tuoreimman raportin perusteella yli 0,17 vuodessa, TAC ei saa ylittää saalistasoa, jolla se ICESin tuoreimpaan raporttiin perustuvan STECF:n tieteellisen arvion mukaan johtaa kalastuskuolevuuden vähentymiseen TACin soveltamisvuonna 10 prosenttia verrattuna arvioituun edellisen vuoden kalastuskuolevuuteen.
1.  Jos STECF on arvioinut eteläisen kummeliturskakannan kalastuskuolevuuden olevan ICESin tuoreimman raportin perusteella yli 0,27 vuodessa, TAC ei saa ylittää saalistasoa, jolla se ICESin tuoreimpaan raporttiin perustuvan STECF:n tieteellisen arvion mukaan johtaa kalastuskuolevuuden vähentymiseen TACin soveltamisvuonna 10 prosenttia verrattuna arvioituun edellisen vuoden kalastuskuolevuuteen.
Tarkistus 12
5 ARTIKLAN 2 KOHTA
2.  Jos STECF on arvioinut eteläisen kummeliturskakannan kalastuskuolevuuden olevan ICESin tuoreimman raportin perusteella enintään 0,17 vuodessa, TAC vahvistetaan sellaiselle saalistasolle, jolla se ICESin tuoreimpaan raporttiin perustuvan STECF:n tieteellisen arvion mukaan johtaa kalastuskuolevuuteen 0,15 vuodessa TACin soveltamisvuonna.
2.  Jos STECF on arvioinut eteläisen kummeliturskakannan kalastuskuolevuuden olevan ICESin tuoreimman raportin perusteella enintään 0,27 vuodessa, TAC vahvistetaan sellaiselle saalistasolle, jolla se ICESin tuoreimpaan raporttiin perustuvan STECF:n tieteellisen arvion mukaan johtaa kalastuskuolevuuteen 0,27 vuodessa TACin soveltamisvuonna.
Tarkistus 13
7 ARTIKLAN 1 KOHTA
1.  Seuraavia sääntöjä sovelletaan tämän asetuksen ensimmäisenä soveltamisvuotena:
Poistetaan.
a) jos 5 tai 6 artiklan soveltaminen johtaisi siihen, että TAC ylittää edellisen vuoden TACin yli 25 prosentilla, neuvosto vahvistaa TACin, joka on enintään 25 prosenttia suurempi kuin kyseisen edellisen vuoden TAC;
b) jos 5 tai 6 artiklan soveltaminen johtaisi siihen, että TAC alittaa edeltävän vuoden TACin yli 25 prosentilla, neuvosto vahvistaa TACin, joka on enintään 25 prosenttia pienempi kuin kyseisen edeltävän vuoden TAC.
Tarkistus 14
7 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE
2.  Seuraavia sääntöjä sovelletaan tämän asetuksen toisesta soveltamisvuodesta alkaen:
2.  Seuraavia sääntöjä sovelletaan tämän asetuksen ensimmäisestä soveltamisvuodesta alkaen:
Tarkistus 15
7 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHTA
a) jos 5 tai 6 artiklan soveltaminen johtaisi siihen, että TAC ylittää edellisen vuoden TACin yli 15 prosentilla, neuvosto vahvistaa TACin, joka on enintään 15 prosenttia suurempi kuin kyseisen edellisen vuoden TAC;
a) jos 5 tai 6 artiklan soveltaminen johtaisi siihen, että TAC ylittää edellisen vuoden TACin yli 10 prosentilla, neuvosto vahvistaa TACin, joka on enintään 10 prosenttia suurempi kuin kyseisen edellisen vuoden TAC;
Tarkistus 16
7 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHTA
b) jos 5 tai 6 artiklan soveltaminen johtaisi siihen, että TAC alittaa edeltävän vuoden TACin yli 15 prosentilla, neuvosto vahvistaa TACin, joka on enintään 15 prosenttia pienempi kuin kyseisen edeltävän vuoden TAC.
b) jos 5 tai 6 artiklan soveltaminen johtaisi siihen, että TAC alittaa edeltävän vuoden TACin yli 10 prosentilla, neuvosto vahvistaa TACin, joka on enintään 10 prosenttia pienempi kuin kyseisen edeltävän vuoden TAC.
Tarkistus 27
7 a artikla (uusi)
7a artikla
Pyyntiponnistuksen vähentäminen
Jäsenvaltioiden on oltava joustavia pyyntiponnistusten vähentämisjärjestelmän soveltamisen suhteen ja pantava täytäntöön kansallisia suunnitelmia, jotka sopivat eri jäsenvaltioiden erityistilanteeseen. Jäsenvaltioiden on lähetettävä kyseiset suunnitelmat komission hyväksyttäviksi.
Tarkistus 18
III LUKU
Luku poistetaan.
Tarkistus 19
16 ARTIKLA
16 artikla
Pyyntiponnistusilmoitukset
Poistetaan.
Sen estämättä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2847/93 19 a artiklassa säädetään, mainitun asetuksen 19 b, 19 c, 19 d, 19 e ja 19 j artiklaa sovelletaan aluksiin, jotka sisältyvät 9 artiklassa säädettyyn tietokantaan ja toimivat 1 artiklassa tarkoitetuilla alueilla.
Tarkistus 20
17 ARTIKLA
Poiketen siitä, mitä jäsenvaltioiden kalansaalistietojen kirjaamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä syyskuuta 1983 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2807/83 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, aluksella pidetyn kalan arvioidut määrät kilogrammoina saavat poiketa enintään 5 prosenttia kalastuspäiväkirjaan merkitystä luvusta.
Poiketen siitä, mitä jäsenvaltioiden kalansaalistietojen kirjaamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä syyskuuta 1983 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2807/83 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, aluksella pidetyn kummeliturskan arvioidut määrät kilogrammoina saavat poiketa enintään 8 prosenttia kalastuspäiväkirjaan merkitystä luvusta. Jos yhteisön lainsäädännössä ei vahvisteta minkäänlaista mukautuskerrointa, sovelletaan sen jäsenvaltion vahvistamaa kerrointa, jonka lipun alla alus purjehtii.
Tarkistus 21
18 ARTIKLA
Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että kaikki jollakin 1 artiklassa tarkoitetulla alueella pyydetyt yli 50 kilogramman suuruiset eteläisen kummeliturskan ja/tai yli 50 kilogramman suuruiset keisarihummerin määrät punnitaan kalahuutokaupan vaaoilla ennen myyntiä.
Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että kaikki jollakin 1 artiklassa tarkoitetulla maantieteellisellä alueella pyydetyt yli 300 kilogramman suuruiset eteläisen kummeliturskan ja/tai yli 150 kilogramman suuruiset keisarihummerin määrät punnitaan kalahuutokaupan vaaoilla ennen myyntiä.
Tarkistus 22
20 ARTIKLAN 1 KOHTA
1.  Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia, että kaikki jollakin 1 artiklassa tarkoitetulla alueella pyydetyt eteläisen kummeliturskan 50 kilogrammaa ylittävät määrät ja keisarihummerin 50 kilogrammaa ylittävät määrät, jotka on ensin purettu kyseisessä jäsenvaltiossa, punnitaan ennen niiden kuljettamista ensimmäisestä purkamissatamasta muualle.
1.  Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia, että kaikki jollakin 1 artiklassa tarkoitetulla maantieteellisellä alueella pyydetyt eteläisen kummeliturskan 300 kilogrammaa ylittävät määrät ja keisarihummerin 150 kilogrammaa ylittävät määrät, jotka on ensin purettu kyseisessä jäsenvaltiossa, punnitaan ennen niiden kuljettamista ensimmäisestä purkamissatamasta muualle.
Tarkistus 23
20 ARTIKLAN 2 KOHTA
2.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2847/93 13 artiklassa säädetään, eteläisen kummeliturskan tai keisarihummerin 50 kilogrammaa ylittävien määrien, jotka kuljetetaan johonkin muuhun paikkaan kuin missä ne on purettu tai mihin ne on tuotu, mukana on oltava jäljennös asetuksen (ETY) N:o 2847/93 8 artiklan 1 kohdassa säädetystä ilmoituksesta, joka koskee näiden lajien kuljetettuja määriä. Asetuksen (ETY) N:o 2847/93 13 artiklan 4 kohdan b alakohdassa säädettyä poikkeusta ei sovelleta.
2.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2847/93 13 artiklassa säädetään, eteläisen kummeliturskan 300 kilogrammaa tai keisarihummerin 150 kilogrammaa ylittävien määrien, jotka kuljetetaan johonkin muuhun paikkaan kuin missä ne on purettu tai mihin ne on tuotu, mukana on oltava jäljennös asetuksen (ETY) N:o 2847/93 8 artiklan 1 kohdassa säädetystä ilmoituksesta, joka koskee näiden lajien kuljetettuja määriä. Asetuksen (ETY) N:o 2847/93 13 artiklan 4 kohdan b alakohdassa säädettyä poikkeusta ei sovelleta.
Tarkistus 24
V LUKU, 22 ARTIKLA
29 b artikla (asetus (EY) N:o 850/98)
V LUKU
Poistetaan.
Asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttaminen
22 artikla
Keisarihummerin pyyntiä koskevat rajoitukset
Muutetaan asetus (EY) N:o 850/98 seuraavasti:
Lisätään 29 a artiklan jälkeen uusi artikla seuraavasti:
"29 b artikla
Keisarihummerin pyyntiä koskevat rajoitukset
Pohjatroolien ja hummerimertojen käyttö on kiellettyä maantieteellisillä alueilla, joita rajoittaa seuraavien koordinaattien kautta kulkeva viiva:
Alue 1:
43°35' pohjoista leveyttä, 004°45' läntistä pituutta
43°45' pohjoista leveyttä, 004°45' läntistä pituutta
43°37' pohjoista leveyttä, 005°20' läntistä pituutta
43°55' pohjoista leveyttä, 005°20' läntistä pituutta
Alue 2:
43°37' pohjoista leveyttä, 006°15' läntistä pituutta
43°50' pohjoista leveyttä, 006°15' läntistä pituutta
44°00' pohjoista leveyttä, 006°45' läntistä pituutta
43°34' pohjoista leveyttä, 006°45' läntistä pituutta
Alue 3:
42°00' pohjoista leveyttä, 009°00' läntistä pituutta
42°27' pohjoista leveyttä, 009°00' läntistä pituutta
42°27' pohjoista leveyttä, 009°30' läntistä pituutta
42°00' pohjoista leveyttä, 009°30' läntistä pituutta
Alue 4:
37°45' pohjoista leveyttä, 009°00' läntistä pituutta
38°10' pohjoista leveyttä, 009°00' läntistä pituutta
38°10' pohjoista leveyttä, 009°15' läntistä pituutta
37°45' pohjoista leveyttä, 009°20' läntistä pituutta
Alue 5:
36°05' pohjoista leveyttä, 007°00' läntistä pituutta
36°35' pohjoista leveyttä, 007°00' läntistä pituutta
36°45' pohjoista leveyttä, 007°18' läntistä pituutta
36°50' pohjoista leveyttä, 007°50' läntistä pituutta
36°25' pohjoista leveyttä, 007°50' läntistä pituutta".
Tarkistus 25
22 A ARTIKLA (uusi)
22 a artikla
Elvytyssuunnitelmaa koskeva kertomus
Komissio laatii Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa esitetään johtopäätökset eteläisten kummeliturska- ja keisarihummerikantojen elvytyssuunnitelman täytäntöönpanon tuloksista, mukaan lukien suunnitelmaan kuuluvat sosioekonomiset tiedot. Tämä kertomus on esitettävä kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
Tarkistus 26
LIITE
Liite poistetaan.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö