Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0250/2005

Debatter :

PV 14/04/2005 - 16.2

Omröstningar :

PV 14/04/2005 - 17.2

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 114kWORD 39k
Torsdagen den 14 april 2005 - Strasbourg
Humanitär hjälp till flyktingarna i Västsahara
P6_TA(2005)0137RC-B6-0250/2005

Europaparlamentets resolution om det humanitära biståndet till västsahariska flyktingar

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sin resolution av den 16 mars 2000 om Västsahara(1), i vilken parlamentet "uppmanar kommissionen att utöka det humanitära biståndet till de västsahariska flyktingarna; uppmanar särskilt kommissionen att utöka det humanitära biståndet till den västsahariska befolkningen, framför allt på området för livsmedel, hälsa och utbildning",

–   med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2003 om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2004, avdelning III: kommissionen(2), i vilken parlamentet efterlyser garantier från kommissionen för ett omfattande och oavbrutet humanitärt bistånd till de västsahariska flyktingarna,

–   med beaktande av FN:s generalsekreterares rappport av den 20 oktober 2004 om en möjlig neddragning av MINURSO:s personal, inklusive civil- och administrativ personal (S/2004/827) och dennes rapport av den 27 januari 2005 om situationen i Västsahara (S/2005/49) i vilka det internationella samfundet uppmanas att fortsätta det humanitära biståndet till de västsahariska flyktingarna tills konflikten i Västsahara har lösts,

–   med beaktande av förslaget från FN:s världslivsmedelsprogram av den 5 maj 2004 om bistånd till de västsahariska flyktingarna (WFP/EB.2/2004/4-B/4), i vilket det fastställs att dessa flyktingars levnadsvillkor försämrats (sen utveckling bland barnen, undernäring, blodbrist, m.m.) till följd av minskningen av biståndet,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den västsahariska befolkningen befinner sig i flyktingläger i Algeriet på grund av en ofullbordad avkolonisering. Det internationella humanitära biståndet är oumbärligt för folkets överlevnad.

B.  En grupp ledamöter från Europaparlamentet konstaterade vid sitt besök den 3–6 mars 2005 i de västsahariska flyktinglägren (nära Tindouf i sydvästra Algeriet) en försämring av den humanitära situationen.

C.  I sin uppmaning till givarländerna av den 26 februari 2005 understryker Världslivsmedelsprogrammet att man från och med maj 2005 inte längre kommer att vara i stånd att säkra en full daglig ranson på 2 100 kcal till 158 000 västsahariska flyktingar på grund av avsaknaden av generösa bidrag och externt stöd, vilket riskerar att få allvarliga närings- och hälsomässiga konsekvenser för flyktingarna, främst för barn och kvinnor.

D.  Livsmedelslagren tar slut i maj 2005. Detta innebär att en allvarlig humanitär kris hotar flyktingarna, som redan befinner sig i ett utsatt läge, om brådskande åtgärder inte vidtas innan dess för att tillhandahålla ett omfattande och snabbt bistånd i syfte att avhjälpa denna allvarliga situation.

E.  En fortsatt minskning av det bistånd kommissionen tillhandahåller de västsahariska flyktingarna genom kontoret för humanitärt bistånd (ECHO) (färre livsmedel, försämrad vård och utbildning, m.m.) skulle få tragiska konsekvenser.

F.  Fram till 2002 tillhandahöll kommissionen de västsahariska flyktingarna ett omfattande specifikt och kompletterande bistånd (livsmedel, hälsa, utbildning, boende, hygien, m.m.), utöver de basprodukter som FN-institutionerna tillhandahöll inom ramen för deras mandat.

G.  Den humanitära krisen beror bland annat på avsaknaden av betydande framsteg i strävandena efter att finna en rättvis och hållbar lösning på den politiska situationen i Västsahara som kan accepteras av de olika parterna.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart bevilja ett katastrofbistånd för att finna en lösning på den svåra situation som den västsahariska befolkningen nu befinner sig i.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utöka och diversifiera biståndet så att det åtminstone uppgår till samma nivå som 2002 och därmed garantera ett rimligt minimum av livsmedel till de västsahariska flyktingarna samtidigt som stödet på området för hälsa, utbildning, boende och transport fortsätter att prioriteras.

3.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning i punkt 66 i den ovannämnda resolutionen av den 23 oktober 2003 om förslaget till allmän budget till kommissionen att vidta lämpliga åtgärder för att även fortsättningsvis garantera biståndet till de västsahariska flyktinglägren, och att det i vilket fall som helst inte avbryts, inte ens under en kortare tid, på grund av rent administrativa omständigheter.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att involvera de europeiska frivilligorganisationerna, som redan har praktiska erfarenheter på området, i genomförandet av ECHO:s program till förmån för de västsahariska flyktingarna för att garantera ett effektivt och snabbt genomförande av det bistånd som beviljats av Europeiska unionen.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bidra till att förstärka förvaltningen av det humanitära biståndet i flyktinglägren genom att samarbeta med de västsahariska institutioner som inrättats särskilt i detta syfte.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, FN:s generalsekreterare, Marockos regering, Polisario och Afrikanska unionens ordförande.

(1) EGT C 377, 29.12.2000, s. 354.
(2) EUT C 82 E, 1.4.2004, s. 457.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy