Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0255/2005

Rozpravy :

PV 14/04/2005 - 15

Hlasování :

PV 14/04/2005 - 17.4

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 126kWORD 48k
Čtvrtek, 14. dubna 2005 - Štrasburk
Sucho v Portugalsku
P6_TA(2005)0139RC-B6-0255/2005

Usnesení Evropského parlamentu o suchu v Portugalsku

Evropský parlament,

-   s ohledem na články 2 a 6 Smlouvy o ES, podle kterých mají být požadavky na ochranu životního prostředí začleněny do politik Společenství v různých odvětvích, s cílem dosáhnout udržitelného hospodářského rozvoje z hlediska životního prostředí,

-   s ohledem na článek 174 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na Kjótský protokol a na Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu (UNFCCC) z prosince 1997 a na ratifikaci Kjótského protokolu ze strany ES dne 4. března 2002,

-   s ohledem na zprávu Komise o změně klimatu a o otázce evropských vod,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že jižní Evropa, a zejména Pyrenejský poloostrov, byly v posledních několika letech zasaženy velkými suchy,

B.   vzhledem k tomu, že absence srážek v Portugalsku v období od 1. října 2004 do konce března 2005, kdy srážky představovaly méně než 50 % průměrné hodnoty ve srovnání s obdobím 1961–1990, vedla k výraznému snížení obsahu vody v půdě, přičemž tato hodnota v některých oblastech na jihu země představuje méně než 20 %,

C.   vzhledem k tomu, že ke dni 15. března 2005 je téměř 88 % území kontinentálního Portugalska zasaženo velkým nebo dokonce extrémním suchem a že po několika dnech, kdy bylo zaznamenáno určité množství srážek, se situace dostatečně nezměnila,

D.   vzhledem k tomu, že jsou pociťovány následky nedostatku vody, které mají výrazné sociálně-ekonomické dopady, zejména na zemědělství, chov dobytka a na lesní hospodářství - kde je zaznamenán velmi slabý nebo nulový růst vegetace, jmenovitě obilnin, pícnin a přírodních luk, což ohrožuje sklizeň obilnin a slámy a vede k výraznému nedostatku krmiva, jehož zásoby jsou vyčerpány - stejně jako na lidskou spotřebu, na životní prostředí, na systém zdravotnictví Portugalska, a tedy i na jeho hlavní hospodářské odvětví, kterým je cestovní ruch,

E.   vzhledem k tomu, že od května až do začátku podzimu nebyly zaznamenány nové srážky, bude tedy nutno pokračovat v krmení zvířat, nejen v létě, ale také po celou následující zimu,

F.   vzhledem k tomu, že nejvíce zasaženou skupinou obyvatelstva je ta, která má nejméně finančních prostředků a která, pokud se přímých důsledků týče, pocítí buď dopad na jarní kultury - které jsou ohroženy vzhledem k nízkému stavu vody v hlavních přehradních nádržích - nebo zvýšené riziko požárů v létě, které již dosáhly katastrofálních rozměrů zejména v roce 2003,

G.   vzhledem k tomu, že podle studií dopadu sucha, vypracovaných s výhledem na 11 měsíců, jsou ztráty čisté přidané hodnoty vyčísleny řádově na 34 % a v nejvíce postižených oblastech na jihu země mohou dokonce dosáhnout řádově až 40 %,

H.   domnívaje se, že přetrvávající sucho v Portugalsku je dalším důkazem negativních následků klimatických změn a zdůrazňuje, že toto sucho opět poukazuje na nutnost podniknout ambiciozní celosvětové kroky k zastavení změny klimatu; domnívaje se tedy, že EU musí i nadále hrát v tomto procesu vedoucí úlohu a znásobit své úsilí v klíčových oblastech životního prostředí, energetiky a dopravy,

1.   vyjadřuje svoji solidaritu s postiženým obyvatelstvem a postiženými odvětvími a obavy ze situace, v níž se nacházejí portugalští zemědělci a chovatelé dobytka a také obavy ohledně oblastí, které již mají potíže se zásobováním vodou s tím, že situace je vážná zejména v centrální části země a na jihu;

2.   považuje za nutný zásah na úrovni Společenství, a to nejen ve smyslu podpory těch nejpostiženějších, ale také proto, aby se zabránilo zhoršení škod a aby se předešlo tomu, že stejné situace v budoucnosti opět způsobí tak tíživé následky; v tomto smyslu a na základě informací, které již byly poskytnuty portugalskými orgány naléhavě žádá Komisi, aby:

   - předem provedla v plné výši platby příslušných zemědělských podpor zemědělcům;
   - povolila, v souladu s právními předpisy Společenství a podle toho, co se už událo v podobných situacích v minulosti, uvolnění obilnin z intervenčních zásob Společenství, jež pocházejí z přebytků některých členských států,
   - podpořila veterinární pověření, s nimiž počítá plán pro nepředvídané události, pro potírání katarové horečky neboli nemoci "modrého jazyka", jež se objevila v období současného sucha a jež tím, že si vynutila opatření omezující pohyb zvířat, ještě značnou měrou zhoršila situaci;
   - povolila různé odchylky z uplatňování některých nařízení Společenství, zejména povolení pastvy ve vyčleněných oblastech nebo v oblastech, kde se pěstují obilniny a kde postižení výrobního cyklu zcela znemožní sklizeň úrody,
   - schválila státní pomoc portugalských orgánů tam, kde to okolnosti vyžadují, zvláště pro drobné zemědělce, a to zejména kompenzacemi mimořádných výdajů na výživu zvířat a dopravu nebo schraňování vody nebo na činnosti nejvíce postižené, jako například brambory nebo citrusy;
   - předložila Radě a Parlamentu návrh na přehodnocení právních nástrojů s ohledem na přizpůsobení současné právní úpravy potřebě zabránit stejně závažným následkům v dalších letech, kdy se sucha na jihu Evropy mohou opakovat;

3.   rozhodně vyzývá v této souvislosti Komisi a Radu, aby daly ihned k dispozici finanční prostředky a příslušnou techniku, aby bylo možno včas zabránit výskytu většího množství lesních požárů z důvodu sucha během letošního léta;

4.   blahopřeje Komisi k jejímu sdělení o řízení rizik a krizí v zemědělství (KOM(2005)0074), a pobízí ji, stejně jako Radu, aby naléhavě pokračovala, tak rychle jak je to jen možné, ve vytváření účinného systému ochrany evropských zemědělců na úrovni Společenství proti rizikům a krizím podobným těm, jež plynou ze současného sucha v Portugalsku; považuje za nutné zavést veřejnou formu zemědělského pojištění financovanou z prostředků Společenství, jež by umožnila v případech veřejných katastrof, jako jsou sucho a požáry, zaručit zemědělcům minimální příjem;

5.   považuje za nutné získat položku finanční podpory, která by minimalizovala nárůst nákladů a snížení objemu zemědělské výroby, stejně jako dočasné zproštění plateb na sociální pojištění (aniž by došlo ke ztrátě práv) pro zemědělce pracujících na plný úvazek, s příjmem nižším než 12 EVJ, a bezúročné prodloužení zemědělských úvěrů o dva roky;

6.   vyzývá Radu a Komisi, aby přistoupily k nové analýze možností využití Fondu solidarity, zejména tak, aby mohl rovněž čelit situacím, k nimž dochází především na jihu Evropy;

7.   vybízí Komisi, aby předložila návrhy zajišťující dodržování závazků , které byly přijaty v Kjótu;

8.   naléhavě žádá Komisi, aby do hloubky prostudovala výskyt těchto jevů a určila, zda jsou povahy cyklické nebo náhodné nebo zda jsou novým ukazatelem dlouhodobé změny klimatu, a aby prozkoumala možnosti s ohledem na dohodu na období po roce 2012 v rámci programu OSN týkajícího se změny klimatu , spolu s vytyčením dlouhodobé evropské strategie, jež počítá s omezením emisí do roku 2020 jako směr, který mají rozvinuté země sledovat; trvá na tom, aby si Evropská unie zachovala svoji vedoucí úlohu v mezinárodním úsilí při řešení otázek spojených s klimatickými změnami a aby předložila konkrétní návrhy strategické akce po r. 2012;

9.   se zájmem bere na vědomí nedávnou zprávu Komise o globálním jevu změny klimatu a jeho přímý dopad na zásobování vodou a na kvalitu vody a vodních ekosystémů; vítá zejména návrh předložit příslušné příspěvky o dopadech na vodní hospodářství evropským politickým činitelům (zemědělství, městské aglomerace, odvětví energetiky a průmyslu, ochrana občanů, územní plánování) v rámci scénářů klimatické změny;

10.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, portugalskému národnímu shromáždění a portugalské vládě, stejně tak jako místním orgánům v postižených oblastech.

Právní upozornění - Ochrana soukromí