Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0255/2005

Keskustelut :

PV 14/04/2005 - 15

Äänestykset :

PV 14/04/2005 - 17.4

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 113kWORD 33k
Torstai 14. huhtikuuta 2005 - Strasbourg
Kuivuus Portugalissa
P6_TA(2005)0139RC-B6-0255/2005

Euroopan parlamentin päätöslauselma Portugalia koettelevasta kuivuudesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 2 ja 6 artiklan, joiden mukaan ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset on sisällytettävä yhteisön eri politiikkojen toteuttamiseen ympäristön kannalta kestävän taloudellisen kehityksen aikaansaamiseksi,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 174 artiklan,

–   ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevaan YK:n puiteyleissopimukseen (UNFCCC) joulukuussa 1997 liitetyn Kioton pöytäkirjan, jonka yhteisö ratifioi 4. maaliskuuta 2002,

–   ottaa huomioon komission kertomuksen ilmastonmuutoksesta ja vedestä,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että vakava kuivuus on koetellut Etelä-Eurooppaa ja erityisesti Iberian niemimaata viime vuosina,

B.   ottaa huomioon, että Portugalissa ei satanut lokakuun 2004 alun ja maaliskuun 2005 lopun välisenä aikana ja että vuosina 1961–1990 sateiden määrä oli yli puolet pienempi kuin keskimäärin, minkä vuoksi pohjavesitasot ovat äärimmäisen alhaiset, eräissä maan eteläisissä osissa peräti alle 20 prosenttia alhaisemmat kuin yleensä,

C.   ottaa huomioon, että 15. maaliskuuta 2005 noin 88 prosenttia Manner-Portugalin alueesta kärsi vakavasta, jopa äärimmäisestä kuivuudesta ja että muutamat sadepäivät eivät korjanneet tilannetta ratkaisevasti,

D.   ottaa huomioon, että veden puutteella on vakavia sosio-ekonomisia vaikutuksia: se haittaa Portugalin maataloutta, karjanhoitoa ja metsähoitoa, mistä johtuen erityisesti vilja- ja rehukasvit, luonnonniityt sekä muu kasvillisuus ovat kehittyneet erittäin heikosti tai eivät lainkaan; myös heinä- ja viljasadot ovat vaarassa ja rehuvarastot ovat lopussa; veden puutteella on vaikutuksia myös juomaveden riittävyyteen sekä terveydenhoitoon ja se häiritsee myös maalle tärkeää matkailuelinkeinoa,

E.   ottaa huomioon, että toukokuun alusta alkusyksyyn ei ole odotettavissa uusia sateita, mikä tarkoittaa, että eläinten ruokintaa on jatkettava kesän ja myös seuraavan talven ajan,

F.   ottaa huomioon, että tilanne koettelee eniten kaikkein vähävaraisinta väestönosaa ja että välittömiin vaikutuksiin kuuluu paitsi kevätsadon vaarantuminen, koska tärkeimpien patoaltaiden vesivarastot ovat niin pienet, myös lisääntynyt tulipalovaara kesällä, kuten erityisesti vuoden 2003 metsäpalojen katastrofaaliset mittasuhteet osoittivat,

G.   ottaa huomioon, että kuivuuden vaikutuksista tehtyjen tutkimusten mukaan seuraavien 11 kuukauden aikana syntyy 34 prosentin nettohäviö ja että pahiten kärsineillä eteläisillä alueilla tappiot voivat olla jopa 40 prosentin luokkaa,

H.   katsoo, että Portugalia pitkään koetellut kuivuus on osoitus ilmastonmuutoksen kielteisistä vaikutuksista, ja korostaa, että tarvitaan kunnianhimoisia kansainvälisiä toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi; katsoo, että Euroopan unionin olisi pidettävä kiinni johtoasemastaan tässä prosessissa ja tehostettava ponnistelujaan avainaloilla, joita ovat muun muassa ympäristö, energia ja liikenne,

1.   ilmaisee solidaarisuutensa kuivuusalueiden väestölle ja kuivuudesta kärsiville aloille ja on huolissaan portugalilaisten maanviljelijöiden ja karjankasvattajien tilanteesta sekä kuivuudesta kärsivien alueiden vesihuollosta, koska tilanne on erityisen vakava maan keski- ja eteläosissa;

2.   pitää välttämättömänä yhteisön toimia, mutta ei pelkästään uhrien auttamiseksi tarkoitettuja toimia, vaan myös toimia haittojen pahenemisen estämiseksi ja vastaavansuuruisia vahinkoja aiheuttavien tilanteiden toistumisen estämiseksi; kehottaa komissiota näin ollen Portugalin viranomaisilta jo saatujen tietojen perusteella:

   huolehtimaan siitä, että kaikki maanviljelijöille kuuluvat maataloustuet maksetaan ennakkoon;
   helpottamaan yhteisön lainsäädännön ja aiempien vastaavista tilanteista saatujen kokemusten mukaisesti yhteisön interventiovarastoissa olevan joistakin jäsenvaltioista saadun ylijäämäviljan käyttöönottoa,
   antamaan tukensa valmiussuunnitelmaan sisältyville eläinlääkintätoimille, jotta voidaan torjua bluetongue-tautia, joka puhkesi samanaikaisesti kuivuuden kanssa ja joka on eläinten liikkumista koskevien rajoitusten takia pahentanut tilannetta huomattavasti,
   sallimaan poikkeuksia tiettyjen yhteisön säännösten soveltamisesta, erityisesti sallimaan laiduntamisen kesantomailla tai sellaisilla viljanviljelymailla, joilta ei voida korjata satoa, koska tuotantosykli on vaurioitunut,
   antamaan Portugalin viranomaisille luvan maksaa olosuhteiden edellyttämiä valtiontukia erityisesti pienviljelijöille, jotta voidaan antaa tukea poikkeuksellisiin menoihin, joita aiheutuu eläinten ruokinnasta ja veden kuljetuksesta ja keräämisestä, ja muihin erityisen paljon kärsineisiin toimintoihin, kuten perunan ja sitrushedelmien tuotantoon;
   esittämään neuvostolle ja Euroopan parlamentille ehdotuksen oikeudellisten välineiden tarkistamiseksi, jotta voimassaoleva lainsäädäntö vastaa tarpeeseen välttää näin vakavien seurausten toistuminen, jos kuivuutta esiintyy Etelä-Euroopassa useina vuosina peräkkäin;

3.   muistuttaa komissiota ja neuvostoa siitä, että määrärahat ja varat on asetettava välittömästi käyttöön, jotta voidaan ajoissa estää kuivuudesta johtuvien tulipalojen määrän kasvu ensi kesänä;

4.   pitää myönteisenä komission tiedonantoa riskin- ja kriisinhallinnasta maatalouden alalla (KOM(2005)0074 lopullinen) ja kehottaa komissiota ja neuvostoa toteuttamaan pikaisesti tiedonannossa hahmoteltuja toimia, jotta luodaan mahdollisimman pian tehokas yhteisön järjestelmä eurooppalaisten maanviljelijöiden suojelemiseksi vastaavilta riskeiltä ja kriiseiltä kuin joita Portugalin nykyinen kuivuustilanne aiheuttaa; katsoo, että on tarpeen pyrkiä luomaan yleinen yhteisön varoista rahoitettu maatalousvakuutus, jolla voidaan taata vähimmäistulot maanviljelijöille kuivuuden ja metsäpalojen kaltaisten luonnontuhojen varalta;

5.   pitää tarpeellisena, että perustetaan tukimuoto, jolla minimoidaan kustannusten kasvu ja maataloustuotannon väheneminen, ja että sosiaaliturvamaksujen maksamisesta (oikeuksia menettämättä) vapautetaan väliaikaisesti sellaiset kokopäivätoimiset maanviljelijät, joiden tulot ovat alle 12 EKY:ä ja samalla lykätään tuotantokauden lainojen takaisinmaksua kahdella vuodella ilman korkoa;

6.   pyytää neuvostoa ja komissiota harkitsemaan uudelleen mahdollisuutta käyttää solidaarisuusrahastoa nimenomaan tämänkaltaisissa tilanteissa, jotka ovat yleisiä etenkin Etelä-Euroopassa;

7.   kehottaa komissiota toteuttamaan toimia, joilla varmistetaan Kioton sitoumusten noudattaminen;

8.   kehottaa komissiota tutkimaan perusteellisesti näiden ilmiöiden esiintymistä sen selvittämiseksi, noudattavatko ne tiettyä sykliä vai ovatko ne satunnaisia ja onko kyseessä pysyvä ilmastonmuutos, ja tarkastelemaan Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosprosessin yhteydessä vuoden 2012 jälkeen sovellettavaan järjestelmään liittyviä vaihtoehtoja sekä laatimaan EU:n pitkän aikavälin strategian, jossa esitetään teollisuusmaille vuoteen 2020 mennessä toteutettavia päästövähennystavoitteita; vaatii EU:ta pitämään kiinni johtoasemastaan kansainvälisissä ponnisteluissa ilmastonmuutoksen torjumiseksi sekä esittämään konkreettisia ehdotuksia vuoden 2012 jälkeen sovellettaviksi strategisiksi toimiksi;

9.   panee kiinnostuneena merkille komission äskettäisen kertomuksen maailmanlaajuisesta ilmastonmuutoksesta ja sen välittömistä vaikutuksista veden saatavuuteen ja laatuun sekä ekosysteemeihin; pitää erityisen myönteisenä ehdotusta panostaa asianmukaisella tavalla EU:n vesipolitiikan päätöksentekoon, siltä osin kuin on kyse ennustetun ilmastonmuutoksen vaikutuksista veden kannalta maatalouteen, kaupunkialueisiin, teollisuus- ja energia-alaan, väestönsuojeluun sekä aluesuunnitteluun;

10.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Portugalin parlamentille ja hallitukselle sekä kuivuudesta kärsineiden alueiden paikallisviranomaisille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö