Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0272/2005

Συζήτηση :

PV 27/04/2005 - 8

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2005 - 9.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 364kWORD 76k
Πέμπτη 28 Απριλίου 2005 - Βρυξέλλες
Η κατάσταση των Ρόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
P6_TA(2005)0151RC-B6-0272/2005

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των Ρόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας των Ρόμα στις 8 Απριλίου 2005(1),

–   έχοντας υπόψη τη Συνταγματική Συνθήκη που υπογράφηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στις 29 Οκτωβρίου 2004 και η οποία περιλαμβάνει ως δεύτερο τμήμα της τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 6, 7, 29 και 149 της Συνθήκης ΕΚ, τα οποία δεσμεύουν τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ με το οποίο δίδεται η δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα να αναλάβει κατάλληλη δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής(2), η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις για εθνοτικούς λόγους,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 4 της Σύμβασης-Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Σύστασης 1557 (2002) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου υπογραμμίζονται οι διαδεδομένες διακρίσεις εναντίον των Ρόμα και η ανάγκη να ενισχυθεί το σύστημα παρακολούθησης των εναντίον τους διακρίσεων και η ανάγκη διευθέτησης του νομικού τους καθεστώτος,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο που εγκρίθηκε από την Ομάδα CΟCΕΝ πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε το 1999 με τίτλο "Η κατάσταση των Ρόμα στις υποψήφιες χώρες", όπου υπογραμμίζεται η ανάγκη να αυξηθεί η επίγνωση για το ρατσισμό και τις διακρίσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι Ρόμα,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Δεκεμβρίου 1984 κατά των βασανιστηρίων και κάθε άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(3),

–   έχοντας υπόψη το Χάρτη των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων για μια μη Ρατσιστική Κοινωνία(4),

–   λαμβάνοντας υπόψη τη συγκρότηση Ομάδας Επιτρόπων που καθίστανται αρμόδιοι για τα θεμελιώδη δικαιώματα, την αποφυγή των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες(5) και αναμένοντας την παρουσίαση του προγράμματος δράσης της Ομάδας αυτής,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1035/97 του Συμβουλίου, της 2ας Ιουνίου 1997, για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας(6), την ετήσια έκθεση και τις θεματικές εκθέσεις του Παρατηρητηρίου (EUMC) σχετικά με τον ρατσισμό στην ΕΕ, καθώς και την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με την ισότητα και την αποφυγή των διακρίσεων σε μια διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση (CΟΜ(2004)0379),

–   λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη δημοσίευση από την Επιτροπή έκθεσης που επισύρει την προσοχή στα πολύ ανησυχητικά επίπεδα εχθρότητας και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον των Ρόμα, αθιγγάνων και πλανόδιων στην Ευρώπη(7),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τη διατήρηση της μνήμης του ολοκαυτώματος, τον αντισημιτισμό και το ρατσισμό(8),

–   έχοντας υπόψη τα διεθνή νομικά μέσα, όπως τη Γενική Σύσταση ΧΧVΙΙ (Διακρίσεις εις βάρος των Ρόμα) της Επιτροπής για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων των Ηνωμένων Εθνών και την Γενική Σύσταση Πολιτικής αριθ. 3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, σχετικά με την καταπολέμηση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας εις βάρος των Ρόμα και των Αθιγγάνων,

–   έχοντας υπόψη το συνολικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο εγκρίθηκε από τα κράτη που συμμετέχουν στον ΟΑΣΕ, όπου περιλαμβάνονται και κράτη μέλη της ΕΕ και υποψήφιες χώρες, το οποίο εστιάζεται στη βελτίωση της κατάσταση των Ρόμα και των Σίντι στην περιοχή του ΟΑΣΕ, όπου τα κράτη δεσμεύονται μεταξύ άλλων να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους που αποβλέπουν στο να εξασφαλίσουν ότι οι Ρόμα και οι Σίντι είναι σε θέση να διαδραματίσουν πλήρη και ισότιμο ρόλο στις κοινωνίες μας, καθώς και στο να εξαλείψουν τις εναντίον τους διακρίσεις,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η 8η Απριλίου έχει ορισθεί Διεθνής Ημέρα των Ρόμα και ότι θεωρείται ότι είναι η ετήσια ημέρα εορτασμού για τους Ρόμα, καθώς και η ευκαιρία να αυξηθεί η επίγνωση για την μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα της Ευρώπης και για το μέγεθος του κοινωνικού αποκλεισμού που υφίσταται,

Β.   εφιστώντας την προσοχή στο γεγονός ότι 12 με 15 εκατομμύρια Ρόμα ζουν στην Ευρώπη, εκ των οποίων 7-9 εκατομμύρια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι υφίστανται φυλετικές διακρίσεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις υπόκεινται σε σοβαρές διαρθρωτικές διακρίσεις, φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και σε πολλαπλές διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας, αναπηρίας και γενετήσιου προσανατολισμού,

Γ.   υπογραμμίζοντας τη σημασία της επείγουσας εξάλειψης των συνεχιζόμενων και βίαιων τάσεων ρατσισμού και φυλετικών διακρίσεων εναντίον των Ρόμα και έχοντας επίγνωση του ότι οποιαδήποτε μορφή ατιμωρησίας για ρατσιστικές επιθέσεις, δημαγωγίας που υποθάλπει το μίσος εναντίον τους, φυσικών επιθέσεων από εξτρεμιστικές ομάδες, παράνομων διώξεων, παρενόχλησης εκ μέρους της αστυνομίας για εγκλήματα που έχουν ως κίνητρο τον αντι-αθιγγανισμό και την αθιγγανοφοβία αποτελεί εξασθένιση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, ενθαρρύνει την επανεμφάνιση τέτοιων εγκλημάτων και απαιτεί αποφασιστική δράση για την εξάλειψή της,

Δ.   αναγνωρίζοντας ότι η μη καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων και της ξενοφοβίας εναντίον των Ρόμα, ιδίως από τις δημόσιες αρχές, αποτελεί παράγοντα που ενθαρρύνει την εμμονή των προβλημάτων στην κοινωνία,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινότητα των Ρόμα εξακολουθεί να μην θεωρείται εθνοτική ή εθνική μειονοτική ομάδα στα κράτη μέλη και ότι έτσι δεν απολαμβάνει τα δικαιώματα που απορρέουν από το καθεστώς αυτό σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ πολλά κράτη μέλη μετέφεραν ταχέως την οδηγία 2000/43/ΕΚ στο εθνικό τους δίκαιο, ορισμένα δεν το έχουν πράξει ή το έπραξαν ανεπαρκώς ή εσφαλμένα,

Ζ.   υπενθυμίζοντας ότι το ολοκαύτωμα των Ρόμα αξίζει πλήρους αναγνωρίσεως σε βαθμό ανάλογο με την βαρύτητα των εγκλημάτων των Ναζί, στόχος των οποίων ήταν η φυσική εξόντωση των Ρόμα στην Ευρώπη· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, από την Επιτροπή και τις αρχές να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να απομακρυνθεί το χοιροστάσιο που λειτουργεί στη θέση του πρώην στρατοπέδου συγκεντρώσεως στο Lety u Pisku και να ανεγερθεί πρέπον μνημείο,

Η.   υπενθυμίζοντας ότι μεγάλος αριθμός Αθιγγάνων υπήρξαν θύματα πολέμου και εθνικής κάθαρσης, ενώ εξακολουθούν να διώκονται σε πολλές περιοχές της πρώην Γιουγκοσλαβίας,

Θ.   αποδοκιμάζοντας το γεγονός ότι πολλοί Ρόμα που ζητούν πολιτικό άσυλο έχουν απελαθεί, ή απειλούνται με απέλαση από τα κράτη μέλη φιλοξενίας στην ΕΕ, κατά παράβαση της αρχής της μη απώθησης η οποία ορίζεται στη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 και στα συναφή πρωτόκολλα,

Ι.   εκφράζοντας τη λύπη του διότι οι Ρόμα εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στις κυβερνητικές διαρθρώσεις και τη δημόσια διοίκηση των κρατών μελών και των υποψηφίων για ένταξη χωρών, όπου αποτελούν σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών έχουν αναλάβει τη δέσμευση να αυξήσουν τον αριθμό των Ρόμα που εργάζονται στους φορείς λήψης αποφάσεων, αλλά δεν έχουν ακόμη σημειώσει ουσιαστική πρόοδο,

ΙΑ.   αναγνωρίζοντας την ανάγκη ουσιαστικής εξασφάλισης της συμμετοχής των Ρόμα στον πολιτικό βίο, ιδίως στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους και την ευημερία των κοινοτήτων τους,

ΙΒ.   τονίζοντας ότι οι νέοι νόμοι περί ιθαγένειας δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να διαμορφωθούν και να εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε να συνιστούν διάκριση κατά των ατόμων που διεκδικούν νόμιμα την ιθαγένεια ή να στερούν την ιθαγένεια κράτους μέλους από κατοίκους Ρόμα που διαμένουν μακροχρόνια σε αυτό,

ΙΓ.   εκτιμώντας ότι σε σειρά χωρών υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι στις αστυνομικές υπηρεσίες και σε άλλους θεσμούς του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης υπάρχουν προκαταλήψεις εναντίον των Ρόμα, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη συστηματική διακριτική μεταχείρισή τους λόγω φυλετικής καταγωγής κατά την άσκηση της ποινικής δικαιοσύνης,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρόμα υφίστανται σε τακτική βάση διακρίσεις στην παροχή περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλειας· επισημαίνοντας με ανησυχία περιπτώσεις διαχωρισμού στις πτέρυγες των μαιευτηρίων και στείρωσης γυναικών Ρόμα χωρίς τη δέουσα πληροφόρηση και συγκατάθεσή τους,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μεγάλη κλίμακα επικρατούν μη ικανοποιητικές και ανθυγιεινές συνθήκες ζωής και ενδείξεις γκετοποίησης, και ότι οι Ρόμα τακτικά εμποδίζονται να μετακομίσουν και να φύγουν από αυτές τις γειτονιές,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τα φυλετικά διαχωρισμένα σχολικά συστήματα που υφίστανται σε ορισμένα κράτη μέλη, όπου τα παιδιά των Ρόμα είτε παρακολουθούν μαθήματα σε φυλετικά διαχωρισμένες τάξεις με χαμηλότερες προδιαγραφές είτε συμμετέχουν σε τάξεις για μαθητές με διανοητικά προβλήματα· αναγνωρίζει ότι η βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και οι ευκαιρίες των Ρόμα για ολοκλήρωση ακαδημαϊκών σπουδών έχουν ζωτική σημασία, προκειμένου οι κοινότητες των Ρόμα να έχουν ευρύτερες προοπτικές,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά μέσο όρο, η ανεργία στις κοινότητες Ρόμα ανέρχεται σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα, γεγονός που καθιστά αναγκαία ειδικά μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις θέσεις απασχόλησης,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κοινότητα των Ρόμα προκειμένου να αναγνωριστεί πλήρως ο πολιτισμός της και αποδοκιμάζοντας το γεγονός ότι στα περισσότερα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες τα καθιερωμένα μέσα ενημέρωσης συνεχίζουν να υποεκπροσωπούν τους Ρόμα στα προγράμματά τους και παράλληλα ενισχύουν αρνητικά στερεότυπα για τους πολίτες Ρόμα μέσω των δελτίων ειδήσεων και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών· επισημαίνοντας ότι οι νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας,

1.   καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή διάκρισης εναντίον του λαού των Ρόμα·

2.   καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες να εξετάσουν την αναγνώριση των Ρόμα ως ευρωπαϊκή μειονότητα·

3.   χαιρετίζει την πρόσφατη δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Barroso σχετικά με τη σημασία της εξάλειψης των διακρίσεων εναντίον των Ρόμα και το ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Στρατηγική της Λισσαβώνας για τη βελτίωση των ευκαιριών για τους Ρόμα(9)· ζητεί επιμόνως από το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες να αναλάβουν δημόσια βήματα για την καταπολέμηση του αντι-αθιγγανισμού και της αθιγγανοφοβίας σε όλες τους τις μορφές, είτε σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό επίπεδο ή επίπεδο ΕΕ·

4.   καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει το ζήτημα της καταπολέμησης της αθιγγανοφοβίας σε ολόκληρη την Ευρώπη ανάμεσα στις προτεραιότητές της για το Ευρωπαϊκό Έτος 2007 για τις Ίσες Ευκαιρίες για Όλους και καλεί τα πολιτικά κόμματα και την κοινωνία των πολιτών σε όλα τα επίπεδα να καταστήσουν σαφές ότι το φυλετικό μίσος εναντίον των Ρόμα δεν πρόκειται ποτέ να γίνει ανεκτό στην ευρωπαϊκή κοινωνία·

5.   ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή να εξασφαλίσει περαιτέρω στο πλαίσιο των πολιτικών απαιτήσεων των κριτηρίων της Κοπεγχάγης ότι οι υπό ένταξη χώρες πραγματοποιούν πραγματικές προσπάθειες για να ενισχύσουν το κράτος δικαίου και να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, ιδίως του πληθυσμού των Ρόμα·

6.   καλεί την Επιτροπή αφενός να εκπονήσει ανακοίνωση σχετικά με ποιον τρόπο θα μπορούσε η ΕΕ, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να συντονίσει όσο το δυνατόν καλύτερα και να προωθήσει τις προσπάθειες για βελτίωση της κατάστασης των Ρόμα, αφετέρου δε να εγκρίνει πρόγραμμα δράσης με σαφείς συστάσεις προς τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες, προκειμένου να μεριμνήσουν για την καλύτερη οικονομική, κοινωνική και πολιτική ενσωμάτωση των Ρόμα·

7.   επαινεί ορισμένα κράτη μέλη για την ταχεία μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2000/43/EΚ, και παροτρύνει τα κράτη μέλη εναντίον των οποίων έχουν κινηθεί διαδικασίες προσφυγής επί παραβάσει λόγω παράλειψης γνωστοποίησης, να λάβουν μέτρα για την επανόρθωση αυτής της έλλειψης προόδου εκ μέρους τους· καλεί το Συμβούλιο να συμφωνήσει, κατά τη διάρκεια της λουξεμβουργιανής προεδρίας, σχετικά με την προτεινόμενη απόφαση-πλαίσιο της ΕΕ για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, η οποία θα καταστήσει τα εγκλήματα μίσους κολάσιμα σε ολόκληρη την ΕΕ, και επί της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να κληθεί να γνωμοδοτήσει εκ νέου·

8.   καλεί τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες να ενισχύσουν τα εθνικά νομοθετικά και διοικητικά μέτρα τα οποία ρητά και συγκεκριμένα αντιμετωπίζουν τον αντι-αθιγγανισμό και την αθιγγανοφοβία, απαγορεύουν τις φυλετικές διακρίσεις και τη σχετική μισαλλοδοξία, άμεση ή έμμεση, σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής·

9.   καλεί τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες να ανταλλάσσουν τις βέλτιστες πρακτικές τους για να ενθαρρύνουν την προώθηση του πολιτισμού των Ρόμα·

10.   καλεί τα κράτη μέλη να προβούν στις επιβεβλημένες ενέργειες για την εξάλειψη κάθε φυλετικού μίσους και παρακίνησης σε διακρίσεις και βία εναντίον των Ρόμα στα μέσα ενημέρωσης και σε κάθε μορφή τεχνολογίας των επικοινωνιών και καλεί τα καθιερωμένα μέσα ενημέρωσης να εκπονήσουν κώδικα καλής πρακτικής για την πρόσληψη προσωπικού που να αντανακλά τη σύνθεση του πληθυσμού·

11.   καλεί τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες να αναπτύξουν στρατηγική και πρόγραμμα που θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη της αυξημένης συμμετοχής των Ρόμα στις εκλογές, με έμφαση στους Ρόμα ως ψηφοφόρους σε όλα τα επίπεδα·

12.   υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλίζονται τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα στους μετανάστες καταγωγής Ρόμα·

13.   τονίζει ότι η έλλειψη επίσημων εγγράφων αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την άσκηση των βασικών δικαιωμάτων των Ρόμα σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και για την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες που έχουν ζωτική σημασία για την κοινωνική τους ένταξη·

14.   καλεί όλα τα κράτη μέλη να καθιερώσουν προγράμματα θετικής δράσης σχετικά με την πρόσβαση των Ρόμα στις αγορές εργασίας, με στόχο την εξασφάλιση καλύτερης και μακροπρόθεσμης απασχόλησης·

15.   καλεί τα κράτη μέλη στα οποία τα παιδιά των Ρόμα υποχρεούνται να παρακολουθήσουν σχολεία για παιδιά με διανοητικά προβλήματα ή τοποθετούνται σε χωριστές τάξεις από τους συνομηλίκους τους να εφαρμόσουν προγράμματα κατάργησης του φυλετικού διαχωρισμού μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, εξασφαλίζοντας έτσι ελεύθερη πρόσβαση των παιδιών Ρόμα σε ποιοτική εκπαίδευση και προλαμβάνοντας την δημιουργία αντι-αθιγγανικού αισθήματος μεταξύ των μαθητών·

16.   υπενθυμίζει το ψήφισμα του Συμβουλίου και των Υπουργών Παιδείας που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 1989 σχετικά με τη σχολική φοίτηση των παιδιών των Αθιγγάνων και πλανοβίων(10) και θεωρεί ότι παραμένει ζήτημα προτεραιότητας να διασφαλισθεί ότι όλα τα παιδιά των Ρόμα έχουν πρόσβαση στον κορμό της εκπαίδευσης·

17.   καλεί τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες να αναλάβουν ενέργειες για να διασφαλιστεί ίση πρόσβαση για όλους στην υγειονομική περίθαλψη και τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, να τερματισθεί ο διαχωρισμός των Ρόμα στα μαιευτήρια και να καταργηθεί η πρακτική της μη συναινετικής στείρωσης των γυναικών Ρόμα·

18.   χαιρετίζει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ρόμα και πλανοβίων, καθώς και την εργασία των ομάδων στο Κοινοβούλιο που ασχολούνται με τους Ρόμα και τα θέματα μειονοτήτων· αναγνωρίζει τη σημασία της συνεργασίας με τέτοιους φορείς κατά τη θέσπιση πολιτικής για τους Ρόμα στην Ευρώπη·

19.   θεωρεί ότι η τρέχουσα γκετοποίηση που υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι απαράδεκτη και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπισή της, την καταπολέμηση πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις στην παροχή στέγασης και την υποβοήθηση των Ρόμα σε ατομική βάση για εξεύρεση εναλλακτικής υγιεινής στέγασης·

20.   καλεί τις κυβερνήσεις περιοχών με σημαντικό πληθυσμό Ρόμα να λάβουν περαιτέρω μέτρα για την ενσωμάτωση Ρόμα δημόσιων λειτουργών σε όλες τα επίπεδα της διοίκησης και των δομών λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με προηγούμενες δεσμεύσεις και να διαθέσουν τους απαραίτητους πόρους για την αποτελεσματική λειτουργία παρόμοιων θέσεων·

21.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία για τη δεκαετία ενσωμάτωσης των Ρόμα που έχουν προσυπογράψει πέντε κράτη μέλη και υποψήφιες χώρες και καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών για να συντονίσει τα σχετικά προγράμματα χρηματοδότησης με στόχο την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας·

22.   καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει δημόσια τις εθνικές κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν ότι κατά τη χρηματοδότηση προγραμμάτων που απευθύνονται στους Ρόμα, οι Ρόμα θα συμμετέχουν πλήρως στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των εν λόγω προγραμμάτων·

23.   υποστηρίζει τη συνεχή ανάπτυξη, εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, για να ενσωματωθεί η προσέγγιση "από τους Ρόμα για τους Ρόμα", όπως αναπτύχθηκε από τον ΟΑΣΕ, με σκοπό το μελλοντικό διορισμό προσωπικού σε θέσεις σχετικές και μη με τους Ρόμα·

24.   καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να επανεξετάσουν τις κομματικές δομές και διαδικασίες τους με στόχο να άρουν όλα τα εμπόδια που άμεσα ή έμμεσα παρεμποδίζουν τη συμμετοχή των Ρόμα και να εφαρμόσουν πολιτικές που αποβλέπουν στην πλήρη ενσωμάτωση των Ρόμα στην κεντρική πολιτική και κοινωνική σκηνή·

25.   παροτρύνει το EUMC, και, μετά τη δημιουργία του, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στον αντιαθιγγανισμό και την αθιγγανοφοβία στην Ευρώπη και να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους για την παρακολούθηση της κακομεταχείρισης για φυλετικούς λόγους και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος των Ρόμα·

26.   καλεί όλα τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αυτοεκπροσώπησης των Ρόμα και της ενεργού συμμετοχής τους στη δημόσια και κοινωνική ζωή και για να ακουστεί η φωνή των μαζικών οργανώσεων των Ρόμα·

27.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το πρόβλημα των Ρόμα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικότερα με τις υποψήφιες χώρες, δεδομένου ότι οι Ρόμα ζουν σε όλα τα σημεία της Ευρώπης·

28.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων χωρών.

(1) Η Διεθνής Ημέρα των Ρόμα καθιερώθηκε το 1971 στο Πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο των Ρόμα.
(2) ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.
(3) ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
(4) Ο "Χάρτης των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων για μια μη Ρατσιστική Κοινωνία" είναι η πρόταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της ΕΕ για το ρατσισμό και την ξενοφοβία προς τα πολιτικά κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κείμενο εγκρίθηκε από την εν λόγω επιτροπή στις 5 Δεκεμβρίου 1997.
(5) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής José Manuel Barroso ανακοίνωσε αυτή την πρωτοβουλία κατά την ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 26 Οκτωβρίου 2004, αναφέροντας ότι η Ομάδα (της οποίας θα προεδρεύει) θα έχει την αποστολή να παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες και τις βασικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής σε αυτούς τους τομείς και παράλληλα να ενεργεί ως πολιτική δύναμη ώθησης.
(6) ΕΕ L 230 της 21.8.1997, σ. 19.
(7) "Η κατάσταση των Ρόμα σε μια διευρυμένη Ευρώπη", μελέτη που εκπονήθηκε και εκδόθηκε με φροντίδα της ΓΔ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, 2004.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0018.
(9) Σχόλια που διατυπώθηκαν στις 17 Μαρτίου 2005, κατά τη δρομολόγηση του "5ου Βαθμολογικού Πίνακα της Λισσαβώνας".
(10) ΕΕ C 153 της 21.6.1989, σ. 3.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου