Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2005 - Στρασβούργο
Χειροκίνητα χειριστήρια, ενδεικτικές λυχνίες και δείκτες οχημάτων (έγκριση τύπου) ***
 Συστήματα θέρμανσης οχημάτων (έγκριση τύπου) ***
 Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Ρουμανίας ***
 Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Βουλγαρίας ***
 Συμφωνία ΕΕ/Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τα κοινοτικά προγράμματα MEDIA Plus και MEDIA Κατάρτιση *
 Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Koldo Gorostiaga
 Βραχυπρόθεσμες στατιστικές ***I
 Τεκμηρίωση των αλιευμάτων του Dissostichus spp *
 Συμφωνία ΕΚ/Ελβετίας για την καταπολέμηση της οικονομικής απάτης *
 Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ/Πριγκιπάτο της Ανδόρας ***
 Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το ποινικό μητρώο *
 Ποιότητα της ποινικής δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 "Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης" για τα έτη 2005 έως 2019 ***II
 Πολιτική ανταγωνισμού (2003)
 Κρατικές ενισχύσεις υπό μορφήν αντιστάθμισης σε δημόσιες υπηρεσίες
 Γενικοί προσανατολισμοί της οικονομικής πολιτικής
 Τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2004)

Χειροκίνητα χειριστήρια, ενδεικτικές λυχνίες και δείκτες οχημάτων (έγκριση τύπου) ***
PDF 254kWORD 28k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη ως προς τις ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση οχημάτων όσον αφορά τη θέση και τις αναγνωριστικές ενδείξεις χειροκίνητων χειριστηρίων, ενδεικτικών λυχνιών και δεικτών (COM(2004)0449 – 15633/2004 – C6-0032/2005 – 2004/0134(AVC))
P6_TA(2005)0019A6-0030/2005

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2004)0449 – 15633/2004)(1),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, δεύτερη περίπτωση, της απόφασης του Συμβουλίου 97/836/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 1997(2) (C6-0032/2005),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 75, παράγραφος 1, και 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0030/2005),

1.   εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 78.


Συστήματα θέρμανσης οχημάτων (έγκριση τύπου) ***
PDF 251kWORD 27k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με την έγκριση τύπου συστήματος θέρμανσης και οχήματος αναφορικά με το σύστημα θέρμανσης που διαθέτει (COM(2004)0450 – 15634/2004 – C6-0033/2005 – 2004/0135(AVC))
P6_TA(2005)0020A6-0028/2005

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2004)0450 – 15634/2004)(1),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, δεύτερη περίπτωση, της απόφασης του Συμβουλίου 97/836/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 1997(2) (C6-0033/2005),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 75, παράγραφος 1, και 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0028/2005),

1.   εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 78.


Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Ρουμανίας ***
PDF 255kWORD 28k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη πρόσθετου πρωτοκόλλου της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ρουμανίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας (13165/2004 – C6-0206/2004 – 2004/0814(AVC))
P6_TA(2005)0021A6-0009/2005

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής (13165/2004)(1),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 300, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, σε συνδυασμό με τα άρθρα 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, δεύτερη πρόταση και 310 της Συνθήκης ΕK (C6-0206/2004),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 75, 83, παράγραφος 7 και 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6-0009/2005),

1.   εκδίδει τη σύμφωνη γνώμη του σχετικά με το συμπέρασμα του συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας με τη Δημοκρατία της Ρουμανίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Δημοκρατία της Ρουμανίας.

(1)1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Βουλγαρίας ***
PDF 256kWORD 28k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη πρόσθετου πρωτοκόλλου της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας (13163/2004 – C6-0207/2004 – 2004/0815(AVC))
P6_TA(2005)0022A6-0010/2005

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής (13163/2004)(1),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 300, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, σε συνδυασμό με τα άρθρα 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, δεύτερη πρόταση και 310 της Συνθήκης ΕK (C6-0207/2004),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 75, 83, παράγραφος 7, και 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6-0010/2005),

1.   εκδίδει τη σύμφωνη γνώμη του σχετικά με το συμπέρασμα του συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας με τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.

(1)1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Συμφωνία ΕΕ/Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τα κοινοτικά προγράμματα MEDIA Plus και MEDIA Κατάρτιση *
PDF 254kWORD 28k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στον οπτικοακουστικό τομέα σχετικά με τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στα κοινοτικά προγράμματα MEDIA Plus και MEDIA Κατάρτιση, και της σχετικής τελικής πράξης (COM(2004)0649 – C6-0174/2004 – 2004/0230(CNS))
P6_TA(2005)0023A6-0018/2005

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2004)0649)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 150, παράγραφος 4, και το άρθρο 157, παράγραφος 3, σε συνδυασμό με το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, πρώτη φράση της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0174/2004),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, καθώς και το άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0018/2005),

1.   εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Koldo Gorostiaga
PDF 282kWORD 31k
Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση του Koldo Gorostiaga για υπεράσπιση της κοινοβουλευτικής ασυλίας και των προνομίων (2004/2102(IMM))
P6_TA(2005)0024A6-0006/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

—  &space;‐ έχοντας υπόψη την αίτηση του Koldo Gorostiaga της 7ης Ιουλίου 2004 για την υπεράσπιση της ασυλίας του επ´αφορμή δικαστικής δίωξης που εκκρεμεί ενώπιον γαλλικού δικαστηρίου, η οποία ανακοινώθηκε σε συνεδρίαση ολομελείας στις 22 Ιουλίου 2004,

‐   έχοντας υπόψη τα άρθρα 8, 9 και 10 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965 καθώς και το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

‐   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 12 Μαΐου 1964 και 10 Ιουλίου 1986(1),

‐   έχοντας υπόψη τα άρθρα 6, παράγραφος 3 και 7, του Κανονισμού του,

‐   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0006/2005),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Koldo Gorostiaga εξελέγη βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τις πέμπτες άμεσες εκλογές που διεξήχθησαν στις 13 Ιουνίου 1999, ότι η εντολή του ελέγχθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1999(2) και ότι η θητεία του έληξε στις 19 Ιουλίου 2004,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Koldo Gorostiaga διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι ορισμένο ποσό των χρημάτων του κατασχέθηκε από το Πολυμελές Πλημμελειοδικείο του Παρισιού και λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρισμούς του ότι τα χρήματα αυτά αποτελούσαν επιδόματα που του κατέβαλε το Κοινοβούλιο,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Koldo Gorostiaga διαβεβαιώνει ότι η κατάσχεση της φερόμενης ως περιουσίας του συνιστά παραβίαση του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Koldo Gorostiaga διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι είχε διενεργηθεί εις βάρος του ανάκριση με απόφαση του δεύτερου ποινικού τμήματος του Εφετείου των Παρισίων της 11ης Ιουνίου 2004 και ότι αυτό συνιστούσε παραβίαση του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν προσκομιστεί, ότι ο Koldo Gorostiaga δεν προστατεύεται με κοινοβουλευτική ασυλία όσον αφορά τις αξιώσεις που έχουν τεθεί υπόψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

1.  Αποφασίζει να μην υπερασπισθεί την ασυλία και τα προνόμια του Koldo Gorostiaga.

(1) Βλ. υπόθεση 101/63 (Wagner κατά Fohrmann και Krier Συλλογή [1964], σελ. 195, και υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure κ.λπ., Συλλογή [1986], σελ. 2391.
(2) Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των εντολών της πέμπτης άμεσης εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις 10 έως τις 13 Ιουνίου 1999 (ΕΕ C 296 της 18.10.2000, σ. 93).


Βραχυπρόθεσμες στατιστικές ***I
PDF 481kWORD 124k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών (COM(2003)0823 – C6-0028/2004 – 2003/0325(COD))
P6_TA(2005)0025A6-0023/2005

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2003)0823)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και το άρθρο 285, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C6-0028/2004),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A6-0023/2005),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 22 Φεβρουαρίου 2005 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών

P6_TC1-COD(2003)0325


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285 παράγραφος 1,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(2),

Ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 251 της Συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών(4) προβλέπει τη θέσπιση κοινού βασικού πλαισίου για τη συλλογή, την κατάρτιση, τη διαβίβαση και την αξιολόγηση κοινοτικών στατιστικών για τις επιχειρήσεις με σκοπό την ανάλυση του οικονομικού κύκλου.

(2)  Η θέση σε εφαρμογή του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1165/98 με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 586/2001(5), (ΕΚ) αριθ. 588/2001(6) και (EΚ) αριθ. 606/2001(7) της Επιτροπής, όσον αφορά, αντιστοίχως, τον ορισμό των κύριων ομάδων βιομηχανικών κλάδων (ΚΟΒΚ), τον καθορισμό μεταβλητών και την παραχώρηση παρεκκλίσεων στα κράτη μέλη, οδήγησε στη σώρευση πρακτικής εμπειρίας που επιτρέπει τον καθορισμό μέτρων για την επίτευξη περαιτέρω βελτιώσεων στις βραχυπρόθεσμες στατιστικές.

(3)  Tο Συμβούλιο Ecofin στο οικείο σχέδιο δράσης για τις στατιστικές απαιτήσεις της ΟΝΕ και στις επακόλουθες ενδιάμεσες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου δράσης, επεσήμανε πρόσθετες ουσιώδεις πτυχές για την βελτίωση των στατιστικών που καλύπτονται από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1165/98.

(4)  Για τις ανάγκες της νομισματικής πολιτικής της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη βραχυπρόθεσμων στατιστικών όπως αναφέρεται στο έγγραφό της "Στατιστικές απαιτήσεις της ΕΚΤ στον τομέα των γενικών οικονομικών στατιστικών", συγκεκριμένα δε η Τράπεζα χρειάζεται επίκαιρα, αξιόπιστα και πρόσφορα συγκεντρωτικά μεγέθη για την ευρωζώνη.

(5)  Η επιτροπή στατιστικού προγράμματος που συστάθηκε με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου(8) προσδιόρισε κύριους ευρωπαϊκούς οικονομικούς δείκτες (ΚΕΟΔ) που υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1165/98.

(6)  Για τους λόγους αυτούς, κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1165/98 σε τομείς που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη νομισματική πολιτική και την ανάλυση του οικονομικού κύκλου.

(7)  Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος.

(8)  Η υλοποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση περιλαμβάνει και τη μείωση των περιττών εμποδίων για τις επιχειρήσεις και τη διάδοση νέων τεχνολογιών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο πρώτο

Ο κανονισμός (ΕK) αριθ. 1165/98 τροποποιείται ως εξής:

(1)  Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

"
   δ) Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δειγματοληπτικά συστήματα που θα συντονίζονται από την Eurostat με σκοπό την παραγωγή ευρωπαϊκών εκτιμήσεων.

Στα παραρτήματα περιέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τα συστήματα που αναφέρονται στο στοιχείο δ). Η έγκριση και εφαρμογή τους διέπεται από τη διαδικασία του άρθρου 18.

Ευρωπαϊκά δειγματοληπτικά συστήματα καθιερώνονται εφόσον τα εθνικά δειγματοληπτικά συστήματα δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Επί πλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν στα ευρωπαϊκά δειγματοληπτικά συστήματα εφόσον τα συστήματα αυτά παρέχουν δυνατότητες για σημαντική μείωση του κόστους που συνεπάγονται το στατιστικό σύστημα και η υποχρέωση συμμόρφωσης στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις που υπέχουν οι επιχειρήσεις. Η συμμετοχή κράτους μέλους σε ευρωπαϊκό δειγματοληπτικό σύστημα συνεπάγεται την εκ μέρους του υποχρέωση υποβολής της σχετικής μεταβλητής σύμφωνα με το στόχο του ευρωπαϊκού συστήματος. Τα ευρωπαϊκά συστήματα μπορούν να καθορίζουν το επίπεδο λεπτομέρειας και τις προθεσμίες για τη διαβίβαση των στοιχείων.

Για τη λήψη πληροφοριών που δεν είναι ήδη διαθέσιμες (εντός των απαιτουμένων χρονικών ορίων) σε άλλες πηγές, όπως καταλόγους, χρησιμοποιούνται υποχρεωτικές έρευνες· οι έρευνες διενεργούνται μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων και ερωτηματολογίων στο Διαδίκτυο, όπου αυτά είναι διαθέσιμα.

"

(2)  Το άρθρο 10, παράγραφος 3, αντικαθίσταται από το εξής:

"

3.  Η ποιότητα των μεταβλητών ελέγχεται τακτικά μέσω της σύγκρισής τους με άλλες στατιστικές πληροφορίες, σύγκριση που διενεργείται από κάθε κράτος μέλος και την Επιτροπή (Eurostat). Επί πλέον, οι μεταβλητές ελέγχονται επίσης όσον αφορά την εσωτερική συνοχή.

"

(3)  Το άρθρο 10, παράγραφος 4, αντικαθίσταται από το εξής:

"

4.  Η ποιοτική αξιολόγηση διενεργείται συγκρίνοντας τα οφέλη της διαθεσιμότητας στοιχείων με το κόστος συλλογής και την επιβάρυνση των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών. Για τους σκοπούς της εν λόγω αξιολόγησης, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, εφόσον το ζητήσει, τις αναγκαίες πληροφορίες, βάσει κοινής ευρωπαϊκής μεθοδολογίας που αναπτύσσει η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη.

"

(4)  Το άρθρο 12, παράγραφος 1, αντικαθίσταται από το εξής:

"

1.  Η Επιτροπή, αφού διαβουλευθεί με την Επιτροπή Στατιστικού Προγράμματος, δημοσιεύει μέχρι ...(9) συμβουλευτικό μεθοδολογικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται οι κανόνες που περιέχονται στα παραρτήματα και παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες στατιστικές

"

(5)  Το άρθρο 14, παράγραφος 2, αντικαθίσταται από το εξής:

"

2.  Η Επιτροπή, εντός τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, και εφεξής κάθε τρία έτη, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, και ειδικότερα σχετικά με τη σημασία και την ποιότητά τους, καθώς και με την αναθεώρηση των δεικτών. Η έκθεση αναφέρεται επίσης ειδικώς στο κόστος του στατιστικού συστήματος και τις απορρέουσες από τον παρόντα κανονισμό επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις, σε σχέση με τα οφέλη που αυτή εξασφαλίζει. Υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις ενδεδειγμένες πρακτικές και αναφέρει τρόπους για τον περιορισμό της επιβάρυνσης των επιχειρήσεων και για τη μείωση του κόστους.

"

(6)  Στο άρθρο 17 προστίθεται το εξής:

"
   ι) δημιουργία ευρωπαϊκών συστημάτων δειγματοληψίας (άρθρο 4).
"

(7)  Τα παραρτήματα Α έως Δ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Έγινε στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Μερος (Α)

Το παράρτημα Α του κανονισμού (εκ) αριθ. 1165/98 τροποποιείται ως εξής:

Πεδίο εφαρμογής

Το στοιχείο α) ("Πεδίο εφαρμογής") αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

Το εν λόγω παράρτημα εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στους τίτλους Γ έως Ε της NACE, ή, ενδεχομένως, σε όλα τα προϊόντα που απαριθμούνται στους τίτλους Γ έως Ε της CPA.

"

Κατάλογος μεταβλητών

Το στοιχείο γ) ("Κατάλογος μεταβλητών") τροποποιείται ως εξής:

1)  Στην παράγραφο 1 προστίθεται η ακόλουθη μεταβλητή:

"Μεταβλητή

Όνομα

340

Τιμές κατά την εισαγωγή"

2)  Στην παράγραφο 2 προστίθεται η ακόλουθη νέα πρόταση:

"

2.  Οι πληροφορίες σχετικά με τις τιμές παραγωγού για το εξωτερικό (αριθ. 312) και τις τιμές κατά την εισαγωγή (αριθ. 340) μπορούν να συλλέγονται με βάση τη μοναδιαία αξία των προϊόντων που προέρχονται από το εξωτερικό εμπόριο ή άλλες πηγές μόνον εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται σημαντική υποβάθμιση της ποιότητάς τους έναντι των ειδικών πληροφοριών για τις τιμές. Η Επιτροπή καθορίζει σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18, τους όρους διασφάλισης της απαραίτητης ποιότητας των στοιχείων.

"

3)  Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

9.  Δεν απαιτείται η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τιμές παραγωγού και τις τιμές κατά την εισαγωγή (αριθ. 310, 311, 312 και 340) για τις ακόλουθες ομάδες της NACE ή της CPA: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3, 37.1, 37.2. Αυτή η απαρίθμηση ομάδων μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι τις...(10) με τη διαδικασία του άρθρου 18.

"

4)  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 10:

"

10.  Η μεταβλητή για τις τιμές κατά την εισαγωγή υπολογίζεται με βάση τα προϊόντα CPA. Οι μονάδες οικονομικής δραστηριότητας (ΜΟΔ) που πραγματοποιούν εισαγωγές μπορούν να ταξινομούνται εκτός των δραστηριοτήτων των τίτλων Γ έως Ε της NACE.

"

Moρφή

Στο στοιχείο (δ) ("Moρφή"), οι παράγραφοι 1 έως 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"

1.  Όλες οι μεταβλητές πρέπει να διαβιβάζονται σε αδιόρθωτη μορφή, εάν αυτή είναι διαθέσιμη.

2.  Eπιπλέον, η μεταβλητή "παραγωγή" (αριθ. 110) και η μεταβλητή "εργασθείσες ώρες" (αριθ. 220) πρέπει να διαβιβάζονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Στην περίπτωση που και άλλες μεταβλητές επηρεάζονται από τον αριθμό των εργασίμων ημερών μπορούν να υποβάλλονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Η απαρίθμηση των μεταβλητών που πρέπει να καταρτίζονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18.

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν, επιπλέον, να διαβιβάζουν τις μεταβλητές με εποχιακή διόρθωση, καθώς επίσης και υπό μορφή κυκλικών τάσεων. Η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να παράγει εποχιακά διορθωμένες και κυκλοτασικές σειρές γι' αυτές τις μεταβλητές, αλλά μόνον εάν δεν γίνεται διαβίβαση υπ' αυτές τις μορφές.

4.  Οι μεταβλητές αριθ. 110, 310, 311, 312 και 340 πρέπει να διαβιβάζονται με τη μορφή δείκτη. Όλες οι άλλες μεταβλητές πρέπει να διαβιβάζονται είτε με τη μορφή δείκτη είτε με τη μορφή απόλυτων αριθμών.

"

Περίοδος αναφοράς

Στο στοιχείο ε) ("Περίοδος αναφοράς"), προστίθεται η ακόλουθη μεταβλητή:

"Μεταβλητή

Περίοδος αναφοράς

340

μήνας"

Επίπεδο λεπτομέρειας

Το στοιχείο στ) ("Επίπεδο λεπτομέρειας") τροποποιείται ως εξής:

1.  Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"

1.  Όλες οι μεταβλητές, εκτός από τη μεταβλητή "τιμές κατά την εισαγωγή" (αριθ. 340) πρέπει να διαβιβάζονται στον τίτλο ( 1 γράμμα), υπότιτλο (2 γράμματα) και τμήμα (2ψήφιο επίπεδο) της NACE. Η μεταβλητή 340 πρέπει να υποβάλλεται σε επίπεδο τίτλου (1 γράμμα), υπότιτλου (2 γράμματα) και τμήματος (διψήφιο επίπεδο) της CPA.

2.  Επιπλέον, για τον τίτλο Δ της NACE, ο δείκτης παραγωγής (αριθ. 110) και ο δείκτης τιμών παραγωγού (αριθ. 310, 311, 312) πρέπει να διαβιβάζονται και στο τριψήφιο και τετραψήφιο επίπεδο της NACE. Οι διαβιβαζόμενοι δείκτες παραγωγής και τιμών παραγωγού στο τριψήφιο και τετραψήφιο επίπεδο πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 90% της συνολικής προστιθέμενης αξίας κάθε κράτους μέλους για τα προϊόντα που υπάγονται στον τίτλο Δ της NACE σε ένα δεδομένο έτος βάσης. Τα κράτη μέλη των οποίων η συνολική προστιθέμενη αξία του τίτλου Δ της NACE σε ένα δεδομένο έτος βάσης αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 4% του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζεται να διαβιβάζουν τις μεταβλητές στα εν λόγω επίπεδα λεπτομέρειας."

"

2.  Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

4.  Επιπλέον, όλες οι μεταβλητές εκτός εκείνων του "κύκλου εργασιών" και των "νέων παραγγελιών" (αριθ. 120, 121, 122, 130, 131, 132), πρέπει να διαβιβάζονται για το σύνολο της βιομηχανίας όπως ορίζεται στους τίτλους Γ έως Ε της NACE και για τις κύριες ομάδες βιομηχανικών κλάδων (ΚΟΒΚ) όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 586/2001 της Επιτροπής*.

________________________

* ΕΕ L 86 της 27.3.2001, σ. 11.

"

3.  Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 5 έως 10:

"

5.  Οι μεταβλητές του "κύκλου εργασιών" (αριθ. 120, 121, 122) πρέπει να διαβιβάζονται για το σύνολο της βιομηχανίας όπως ορίζεται στους τίτλους Γ και Δ της NACE και για τις κύριες ομάδες βιομηχανικών κλάδων εκτός από την κύρια ομάδα βιομηχανικού κλάδου που συνδέεται με δραστηριότητες που αφορούν την ενέργεια.

6.  Οι μεταβλητές "νέες παραγγελίες" (αριθ. 130, 131, 132) πρέπει να διαβιβάζονται για το σύνολο του μεταποιητικού κλάδου, τον τίτλο Δ της NACE και για μια περιορισμένη σειρά κύριων ομάδων βιομηχανικών κλάδων που καλύπτουν τα τμήματα της NACE που καθορίζονται στην παράγραφο 8 του στοιχείου γ) ("κατάλογος μεταβλητών") του παρόντος παραρτήματος.

7.  Η μεταβλητή "τιμές κατά την εισαγωγή" (αριθ. 340) πρέπει να διαβιβάζεται για το σύνολο των βιομηχανικών προϊόντων, τους τίτλους Γ έως Ε της CPA και τις κύριες ομάδες βιομηχανικών κλάδων (ΚΟΒΚ) που ορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.586/2001 από τις ομάδες προϊόντων της CPA. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως εθνικό νόμισμα δεν είναι υποχρεωμένα να διαβιβάζουν τη μεταβλητή "τιμές κατά την εισαγωγή" (αριθ. 340).

8.  Για τη μεταβλητή "τιμές κατά την εισαγωγή" (αριθ. 340), η Επιτροπή ενδέχεται να καθορίσει σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 τους όρους εφαρμογής ενός ευρωπαϊκού δειγματοληπτικού συστήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, στοιχείο δ).

9.  Οι μεταβλητές για τις "αγορές εξωτερικού" (αριθ. 122, 132 και 312) πρέπει να διαβιβάζονται σύμφωνα με τη διάκριση σε ευρωζώνη και χώρες εκτός ευρωζώνης. Η διάκριση αυτή πρέπει να εφαρμόζεται για το σύνολο της βιομηχανίας που καθορίζεται ως τίτλοι Γ έως Ε της NACE και τις κύριες ομάδες βιομηχανικών κλάδων, τίτλος (1 γράμμα), υπότιτλος (2 γράμματα) και τμήμα (διψήφιο επίπεδο) της NACE. Για τη μεταβλητή 122 δεν απαιτούνται στοιχεία για τη NACE E. Επιπλέον, η μεταβλητή "τιμές κατά την εισαγωγή" (αριθ. 340) πρέπει να διαβιβάζεται σύμφωνα με τη διάκριση σε ευρωζώνη και χώρες εκτός ευρωζώνης. Η διάκριση αυτή πρέπει να εφαρμόζεται για το σύνολο της βιομηχανίας που καθορίζεται ως τίτλοι Γ έως Ε της NACE και τις κύριες ομάδες βιομηχανικών κλάδων, τίτλος (1 γράμμα), υπότιτλος (2 γράμματα) και τμήμα (διψήφιο επίπεδο) της NACE. Για τη διάκριση σε ευρωζώνη και χώρες εκτός ευρωζώνης η Επιτροπή ενδέχεται να καθορίσει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18, τους όρους εφαρμογής ενός ευρωπαϊκού δειγματοληπτικού συστήματος όπως ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, στοιχείο δ). Το ευρωπαϊκό σύστημα μπορεί να περιορίζει το πεδίο της μεταβλητής "τιμές κατά την εισαγωγή" στην εισαγωγή προϊόντων από χώρες εκτός ευρωζώνης. Η διάκριση σε ευρωζώνη και χώρες εκτός ευρωζώνης για τις μεταβλητές 122, 132, 312 και 340 δεν πρέπει να γίνεται από τα κράτη μέλη που δεν έχουν εισαγάγει το ευρώ ως επίσημο νόμισμά τους.

10.  Tα κράτη μέλη των οποίων η προστιθέμενη αξία στους τίτλους Γ, Δ και Ε της NACE σε ένα δεδομένο έτος βάσης αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διαβιβάζουν στοιχεία μόνο για το σύνολο της βιομηχανίας, τις κύριες ομάδες βιομηχανικών κλάδων και το επίπεδο τίτλου της NACE ή το επίπεδο τίτλου της CPA.

"

Προθεσμίες για τη διαβίβαση των στοιχείων

Το στοιχείο ζ) ("Προθεσμίες για τη διαβίβαση των στοιχείων") τροποποιείται ως εξής:

1.  Στην παράγραφο 1, τροποποιούνται ή προστίθενται ορισμένες μεταβλητές ως εξής:

"Μεταβλητή

Προθεσμίες

110

1 μήνας και 10 ημερολογιακές ημέρες

(…)

(…)

210

2 μήνες

(…)

(…)

340

1 μήνας και 15 ημερολογιακές ημέρες"

2.  Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

2.  Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί έως 15 ημερολογιακές ημέρες για τα στοιχεία σε επίπεδο ομάδας και τάξης της NACE ή σε επίπεδο ομάδας και τάξης της CPA.

Για τα κράτη μέλη των οποίων η προστιθέμενη αξία στους τίτλους Γ, Δ και Ε της NACE σε ένα δεδομένο έτος βάσης αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 3% του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί έως δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες όσον αφορά τα στοιχεία σχετικά με το σύνολο της βιομηχανίας, τις κύριες ομάδας βιομηχανικών κλάδων, το επίπεδο τίτλου και τμήματος της NACE, ή το επίπεδο τίτλου και τμήματος της CPA.

"

Πιλοτικές μελέτες

Στο στοιχείο η) ("Πιλοτικές μελέτες"), διαγράφονται τα σημεία 2 και 3.

Πρώτη περίοδος αναφοράς

Στο στοιχείο θ) ("Πρώτη περίοδος αναφοράς"), προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

"

Η πρώτη περίοδος αναφοράς για τη διαβίβαση της διάκρισης των μεταβλητών για τις αγορές εξωτερικού σε ευρωζώνη και χώρες εκτός ευρωζώνης λήγει το αργότερο τον Ιανουάριο του 2005.

Η πρώτη περίοδος αναφοράς για τη μεταβλητή 340 λήγει το αργότερο τον Ιανουάριο του 2006 υπό την προϋπόθεση ότι δεν εφαρμόζεται έτος βάσης μετά το 2005.

"

Μεταβατική περίοδος

Στο στοιχείο ι) ("Μεταβατική περίοδος"), προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

"

3.  Για την μεταβλητή 340 και τη διάκριση σε ευρωζώνη και χώρες εκτός ευρωζώνης για τις μεταβλητές 122, 132, 312 και 340 μπορεί να παραχωρηθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18, μεταβατική περίοδος το αργότερο έως ...(11).

4.  Για την τροποποίηση των προθεσμιών διαβίβασης των στοιχείων για τη μεταβλητή 110 μπορεί να παραχωρηθεί μεταβατική περίοδος το αργότερο έως ...+, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18.

5.  Για την αλλαγή των προθεσμιών για τη διαβίβαση των στοιχείων για τη μεταβλητή 210 μπορεί να παραχωρηθεί μεταβατική περίοδος το αργότερο έως ...(12)+, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18.

"

Μέρος (Β)

Το παράρτημα Β του κανονισμού (εκ) αριθ. 1165/98 τροποποιείται ως εξής:

Κατάλογος μεταβλητών

Το στοιχείο γ) ("Κατάλογος μεταβλητών") τροποποιείται ως εξής:

(1)  Το στοιχείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

5.  Αντί των μεταβλητών "κατασκευαστικού κόστους" (αριθ. 320, 321 και 322) μπορεί να διαβιβάζεται ως προσεγγιστική εκτίμηση η μεταβλητή "τιμές παραγωγού" (αριθ. 310), αλλά μόνον εάν η πρώτη μεταβλητή δεν είναι διαθέσιμη. Η πρακτική αυτή επιτρέπεται έως ...(13)

"

(2)  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6:

"

6.  Τα κράτη μέλη εκπονούν μελέτες που καθιερώνει η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Οι μελέτες αυτές πρέπει να διεξαχθούν με γνώμονα τα οφέλη της συλλογής των στοιχείων έναντι του κόστους συλλογής και της συνεπαγόμενης για τις επιχειρήσεις επιβάρυνσης με σκοπό να:

   α) αξιολογηθεί η σκοπιμότητα διαβίβασης τριμηνιαίας μεταβλητής "τιμές παραγωγού" (αριθ. 310) στον κατασκευαστικό τομέα·
   β) καθοριστεί η κατάλληλη μεθοδολογία για τη συλλογή στοιχείων και τον υπολογισμό των δεικτών.

Η Επιτροπή το αργότερο έως ...(14)+ θα προτείνει ορισμό που θα πρέπει να εφαρμοστεί για τη μεταβλητή των τιμών παραγωγού.

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα των μελετών το αργότερο έως ...(15)++.

Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18, αποφασίζει το αργότερο έως ...(16) εάν θα εφαρμόσει το άρθρο 17, στοιχείο β) προκειμένου να αντικαταστήσει τη μεταβλητή του "κατασκευαστικού κόστους" με τη μεταβλητή "τιμές παραγωγού" με έναρξη ισχύος από το έτος βάσης 2010

"

Moρφή

Το στοιχείο δ) ("Μορφή") αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

1.  Όλες οι μεταβλητές πρέπει να διαβιβάζονται σε αδιόρθωτη μορφή, εάν αυτή είναι διαθέσιμη.

2.  Eπιπλέον, οι μεταβλητές "παραγωγή" (αριθ. 110, 115, 116) και "εργασθείσες ώρες" (αριθ. 220) πρέπει να διαβιβάζονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Στην περίπτωση που και άλλες μεταβλητές επηρεάζονται από τον αριθμό των εργασίμων ημερών μπορούν να υποβάλλονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Η απαρίθμηση των μεταβλητών που πρέπει να καταρτίζονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18.

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν, επιπλέον, να διαβιβάζουν τις μεταβλητές με εποχιακή διόρθωση, καθώς επίσης και υπό μορφή κυκλικών τάσεων. Η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να παράγει εποχιακά διορθωμένες και κυκλοτασικές σειρές γι' αυτές τις μεταβλητές, αλλά μόνον εάν δεν γίνεται διαβίβαση υπ' αυτές τις μορφές.

4.  Οι μεταβλητές αριθ. 110, 115, 116, 320, 321 και 322 πρέπει να διαβιβάζονται με τη μορφή δείκτη. Οι μεταβλητές αριθ. 411 και 412 πρέπει να διαβιβάζονται με τη μορφή απόλυτων αριθμών. Όλες οι άλλες μεταβλητές πρέπει να διαβιβάζονται είτε με τη μορφή δείκτη είτε με τη μορφή απόλυτων αριθμών.

"

Περίοδος αναφοράς των μεταβλητών

Το στοιχείο ε) ("Περίοδος αναφοράς") αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

Στις μεταβλητές 110, 115 και 116 εφαρμόζεται περίοδος αναφοράς ενός μηνός. Για όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές του παρόντος παραρτήματος εφαρμόζεται περίοδος αναφοράς τουλάχιστον τριμήνου.

Τα κράτη μέλη των οποίων η προστιθέμενη αξία αντιπροσωπεύει στον τίτλο ΣΤ της NACE σε ένα δεδομένο έτος βάσης λιγότερο από το 1% του κοινοτικού συνόλου πρέπει να διαβιβάζουν στοιχεία για τις μεταβλητές 110, 115 και 116 με τρίμηνη περίοδο αναφοράς.

"

Επίπεδο λεπτομέρειας

Στο στοιχείο στ) ("Επίπεδο λεπτομέρειας"), προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6:

"

6.  Τα κράτη μέλη των οποίων η προστιθέμενη αξία στον τίτλο ΣΤ της NACE για ένα δεδομένο έτος βάσης αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διαβιβάζουν μόνο στοιχεία για το σύνολο του κατασκευαστικού τομέα (επίπεδο τίτλου NACE).

"

Προθεσμίες για τη διαβίβαση των στοιχείων

Στο στοιχείο ζ) ("Προθεσμίες για τη διαβίβαση των στοιχείων"), οι μεταβλητές 110, 115, 116 και 210 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

"Μεταβλητή

Προθεσμίες

110

1 μήνας και 15 ημερολογιακές ημέρες

115

1 μήνας και 15 ημερολογιακές ημέρες

116

1 μήνας και 15 ημερολογιακές ημέρες

210

2 μήνες"

Πιλοτικές μελέτες

Στο στοιχείο η) ("Πιλοτικές μελέτες"), διαγράφονται οι παράγραφοι 1 και 3.

Πρώτη περίοδος αναφοράς

Το στοιχείο θ) ("Πρώτη περίοδος αναφοράς"), αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

Η πρώτη περίοδος αναφοράς εντός της οποίας πρέπει να διαβιβαστούν οι μεταβλητές 110, 115 και 116 με μηνιαία περίοδο αναφοράς ορίζεται το αργότερο τον Ιανουάριο του 2005

"

Μεταβατική περίοδος

Στο στοιχείο ι) ("Μεταβατική περίοδος"), προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 3 και 4:

"

3.  Για την τροποποίηση της περιόδου αναφοράς για τις μεταβλητές 110, 115 και 116 μπορεί να παραχωρηθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18, μεταβατική περίοδος το αργότερο έως ...(17) .

4.  Για την τροποποίηση των προθεσμιών διαβίβασης των μεταβλητών 110, 115, 116 και 210 μπορεί να παραχωρηθεί, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 18, μεταβατική περίοδος έως ...+.

"

Μερος (Γ)

Το παράρτημα Γ του κανονισμού (εκ) αριθ. 1165/98 τροποποιείται ως εξής:

Κατάλογος μεταβλητών

Στο στοιχείο γ) ("Επίπεδο λεπτομέρειας"), προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

"

4.  Τα κράτη μέλη εκπονούν μελέτες που καθιερώνει η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Οι μελέτες αυτές πρέπει να διεξαχθούν με γνώμονα τα οφέλη της συλλογής των στοιχείων έναντι του κόστους συλλογής και της συνεπαγόμενης για τις επιχειρήσεις επιβάρυνσης με σκοπό να:

   α) αξιολογηθεί η σκοπιμότητα διαβίβασης τριμηνιαίας μεταβλητής "εργασθείσες ώρες" (αριθ. 220) για το λιανικό εμπόριο και τον τομέα των επισκευών·
   β) αξιολογηθεί η σκοπιμότητα διαβίβασης τριμηνιαίας μεταβλητής "μεικτοί μισθοί και ημερομίσθια" (αριθ. 230) για το λιανικό εμπόριο και τον τομέα των επισκευών·
   γ) καθοριστεί η κατάλληλη μεθοδολογία για τη συλλογή των στοιχείων και τον υπολογισμό των δεικτών.

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα των μελετών το αργότερο έως ...(18) .

Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18, αποφασίζει το αργότερο έως ...(19)+ εάν θα εφαρμόσει το άρθρο 17 στοιχείο β) προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβλητή "εργασθείσες ώρες" (αριθ.220) και τη μεταβλητή "μεικτοί μισθοί και ημερομίσθια" (αριθ.230) με έναρξη ισχύος από το έτος βάσης 2010.

"

Μορφή μεταβλητών

Στο στοιχείο (δ) ("Moρφή μεταβλητών"), οι παράγραφοι 1 έως 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"

1.  Όλες οι μεταβλητές πρέπει να διαβιβάζονται σε αδιόρθωτη μορφή, εάν αυτή είναι διαθέσιμη.

2.  Η μεταβλητή "κύκλος εργασιών" (αριθ. 120) και η μεταβλητή "όγκος πωλήσεων" (αριθ. 330/123) πρέπει να διαβιβάζονται και σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Στην περίπτωση που και άλλες μεταβλητές επηρεάζονται από τον αριθμό των εργάσιμων ημερών μπορούν να υποβάλλονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Η απαρίθμηση των μεταβλητών που πρέπει να καταρτίζονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18.

"

Επίπεδο λεπτομέρειας

Το στοιχείο στ) ("Επίπεδο λεπτομέρειας") τροποποιείται ως εξής:

1.  Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

1.  Οι μεταβλητές "κύκλος εργασιών" (αριθ. 120) και "αποπληθωριστής πωλήσεων"/"όγκος πωλήσεων" (αριθ. 330/123) πρέπει να διαβιβάζονται με βάση τα επίπεδα λεπτομέρειας που ορίζονται στα σημεία 2, 3 και 4. Η μεταβλητή "αριθμός απασχολούμενων ατόμων" (αριθ. 210) πρέπει να διαβιβάζεται με βάση τα επίπεδα λεπτομέρειας που ορίζονται στο σημείο 4

"

2.  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:

"

5.  Τα κράτη μέλη των οποίων ο κύκλος εργασιών στο τμήμα 52 της NACE για ένα δεδομένο έτος βάσης αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διαβιβάζουν μόνο τη μεταβλητή "κύκλος εργασιών" (αριθ. 120) και τη μεταβλητή "αποπληθωριστής πωλήσεων"/"όγκος πωλήσεων" (αριθ. 330/123) σύμφωνα με τα επίπεδα λεπτομέρειας που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4.

"

Προθεσμίες για τη διαβίβαση των στοιχείων

Το στοιχείο ζ) ("Προθεσμίες για τη διαβίβαση των στοιχείων") αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

1.  Για τις μεταβλητές "κύκλος εργασιών" (αριθ. 120) και "αποπληθωριστής πωλήσεων"/"όγκος πωλήσεων" (αριθ. 330/123), τα στοιχεία διαβιβάζονται εντός δύο μηνών στα επίπεδα λεπτομέρειας που ορίζονται στην παράγραφο 2 του στοιχείου στ) του παρόντος παραρτήματος. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί έως δεκαπέντε ημέρες για τα κράτη μέλη των οποίων η προστιθέμενη αξία για το τμήμα 52 σ' ένα δεδομένο έτος βάσης αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 3% του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Για τις μεταβλητές "κύκλος εργασιών" (αριθ. 120) και "αποπληθωριστής πωλήσεων"/"όγκος πωλήσεων" (αριθ. 330/123) τα στοιχεία διαβιβάζονται εντός ενός μηνός στο επίπεδο λεπτομέρειας που ορίζεται στις παραγράφους 3 και 4 του στοιχείου στ) του παρόντος παραρτήματος. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να υποβάλουν στοιχεία για τις μεταβλητές "κύκλος εργασιών" (αριθ. 120) και "αποπληθωριστής πωλήσεων"/"όγκος πωλήσεων" (αριθ. 330/123) σύμφωνα με την κατανομή του ευρωπαϊκού δειγματοληπτικού συστήματος που ορίζεται στο στοιχείο δ), του πρώτου εδαφίου, της παραγράφου 2, του άρθρου 4. Οι λεπτομέρειες κατανομής καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18.

3.  Οι μεταβλητές πρέπει να διαβιβάζονται εντός προθεσμίας 2 μηνών από τη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί έως δεκαπέντε ημέρες για τα κράτη μέλη των οποίων η προστιθέμενη αξία για το τμήμα 52 σ' ένα δεδομένο έτος βάσης αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 3% του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"

Πιλοτικές μελέτες

Στο στοιχείο η) ("Πιλοτικές μελέτες"), διαγράφονται τα στοιχεία 2 και 4.

Μεταβατική περίοδος

Στο στοιχείο ι) ("Μεταβατική περίοδος"), προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

"

4.  Για την αλλαγή των προθεσμιών διαβίβασης των στοιχείων της μεταβλητής 210 μπορεί να παραχωρηθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18, μεταβατική περίοδος έως ...(20).

"

Μερος (Δ)

Το παράρτημα Δ του κανονισμού (εκ) αριθ. 1165/98 τροποποιείται ως εξής:

Κατάλογος μεταβλητών

Το στοιχείο γ) ("Κατάλογος μεταβλητών") τροποποιείται ως εξής:

1)   στην παράγραφο 1 προστίθεται η ακόλουθη μεταβλητή:

"Μεταβλητή

Όνομα

310

Τιμές παραγωγού"

(2)  Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 3 και 4:

"

3.  Η μεταβλητή "τιμές παραγωγού" (αριθ. 310) καλύπτει τις υπηρεσίες που παρέχονται σε πελάτες που είναι επιχειρήσεις ή πρόσωπα που εκπροσωπούν επιχειρήσεις.

4.  Τα κράτη μέλη εκπονούν μελέτες που καθιερώνει η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Οι μελέτες αυτές πρέπει να διεξαχθούν με γνώμονα τα οφέλη της συλλογής των στοιχείων έναντι του κόστους συλλογής και της συνεπαγόμενης για τις επιχειρήσεις επιβάρυνσης με σκοπό να:

   α) αξιολογηθεί η σκοπιμότητα διαβίβασης τριμηνιαίας μεταβλητής "εργασθείσες ώρες" (αριθ. 220) για τις λοιπές υπηρεσίες·
   β) αξιολογηθεί η σκοπιμότητα διαβίβασης τριμηνιαίας μεταβλητής "μεικτοί μισθοί και ημερομίσθια" (αριθ. 230) για τις λοιπές υπηρεσίες·
   γ) καθοριστεί η κατάλληλη μεθοδολογία για τη συλλογή στοιχείων και τον υπολογισμό των δεικτών·
   δ) καθορισθεί το κατάλληλο επίπεδο λεπτομέρειας. Τα στοιχεία θα αναλύονται ανά οικονομικές δραστηριότητες με βάση τους τίτλους της NACE και με περαιτέρω απο-ομαδοποιήσεις, όχι πέραν του (διψήφιου) επιπέδου τμημάτων NACE ή ομάδων τμημάτων.

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα των μελετών το αργότερο έως ...(21).

Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18, αποφασίζει το αργότερο έως ...(22)+ εάν θα εφαρμόσει το άρθρο 17, στοιχείο β) προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβλητή "εργασθείσες ώρες" (αριθ.220) και τη μεταβλητή "μεικτοί μισθοί και ημερομίσθια" (αριθ.230) με έναρξη ισχύος από το έτος βάσης 2010.

"

Μορφή μεταβλητών

Το στοιχείο δ) ("Μορφή μεταβλητών") τροποποιείται ως εξής:

1.  Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"

1.  Όλες οι μεταβλητές πρέπει να διαβιβάζονται σε αδιόρθωτη μορφή, εάν αυτή είναι διαθέσιμη.

2.  Η μεταβλητή "κύκλος εργασιών" (αριθ. 120) πρέπει να διαβιβάζεται και σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Στην περίπτωση που και άλλες μεταβλητές επηρεάζονται από τον αριθμό των εργασίμων ημερών μπορούν να υποβάλλονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Η απαρίθμηση των μεταβλητών που πρέπει να καταρτίζονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18.

"

2.  Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

4.  Η μεταβλητή "τιμές παραγωγού" (αριθ. 310) πρέπει να διαβιβάζεται με τη μορφή δείκτη. Όλες οι άλλες μεταβλητές πρέπει να διαβιβάζονται είτε με τη μορφή δείκτη είτε με τη μορφή απόλυτων αριθμών.

"

Περίοδος αναφοράς

Στο στοιχείο ε) ("Περίοδος αναφοράς"), προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

"

Τα κράτη μέλη εκπονούν μελέτες που καθιερώνει η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Οι μελέτες πρέπει να διεξάγονται με γνώμονα τα οφέλη της μείωσης της περιόδου αναφοράς έναντι του κόστους συλλογής και της συνεπαγόμενης για τις επιχειρήσεις επιβάρυνσης με σκοπό την αξιολόγηση της σκοπιμότητας μείωσης της τρίμηνης περιόδου αναφοράς για τη μεταβλητή "κύκλος εργασιών" (αριθ.120) σε μηνιαία περίοδο αναφοράς.

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα των μελετών το αργότερο έως ...(23).

Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18, αποφασίζει το αργότερο έως ...(24)+ εάν θα εφαρμόσει το άρθρο 17, στοιχείο δ), με σκοπό την αναθεώρηση της συχνότητας κατάρτισης της μεταβλητής "κύκλος εργασιών.

"

Επίπεδο λεπτομέρειας

Το στοιχείο στ) ("Επίπεδο λεπτομέρειας") τροποποιείται ως εξής:

1)  Οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"

3.  Για τα τμήματα 50, 51, 64 και 74 της NACE, η μεταβλητή "κύκλος εργασιών" πρέπει να διαβιβάζεται μόνο σε διψήφιο επίπεδο από τα κράτη μέλη των οποίων η προστιθέμενη αξία στα εν λόγω τμήματα της NACE για ένα δεδομένο έτος βάσης αντιπροσωπεύει λιγότερο του 4 % του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.  Όσον αφορά τον τίτλο Θ της NACE, η μεταβλητή "αριθμός απασχολούμενων ατόμων" (αριθ. 210) πρέπει να διαβιβάζεται μόνο σε επίπεδο τίτλου από τα κράτη μέλη των οποίων η συνολική προστιθέμενη αξία στον τίτλο Θ για ένα δεδομένο έτος βάσης αντιπροσωπεύει λιγότερο του 4 % του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"

2)  Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 5, 6 και 7:

"

5.  Η μεταβλητή "τιμές παραγωγού" (αριθ. 310) πρέπει να διαβιβάζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες δραστηριότητες και ομάδες δραστηριοτήτων της NACE:

   60. 24, 63.11, 63.12, 64.11, 64.12 σε τετραψήφιο επίπεδο·
   61. 1, 62.1, 64.2 σε τριψήφιο επίπεδο·
   72. 1 έως 72.6 σε τριψήφιο επίπεδο·
  

άθροισμα 74.11 έως 74.14·

  

άθροισμα 74.2 και 74.3·

   74. 4 έως 74.7 σε τριψήφιο επίπεδο·

Η NACE 74.4 μπορεί να υπολογίζεται κατά προσέγγιση με βάση τις διαφημιστικές ανακοινώσεις.

H NACE 74.5 καλύπτει το σύνολο της αξίας εξεύρεσης και προμήθειας προσωπικού.

6.  Ο κατάλογος δραστηριοτήτων και ομάδων δραστηριοτήτων μπορεί να τροποποιηθεί το αργότερο έως ...(25) σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18.

7.  Για το τμήμα 72 της NACE, η μεταβλητή "τιμές παραγωγού" (αριθ. 310) πρέπει να διαβιβάζεται μόνο σε διψήφιο επίπεδο από τα κράτη μέλη των οποίων η προστιθέμενη αξία στα εν λόγω τμήματα της NACE για ένα δεδομένο έτος βάσης αντιπροσωπεύει λιγότερο του 4% του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"

Προθεσμίες για τη διαβίβαση των στοιχείων

Το στοιχείο ζ) ("Προθεσμίες για τη διαβίβαση των στοιχείων") αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

Οι μεταβλητές πρέπει, μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς, να διαβιβάζονται μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες :

Μεταβλητή

Προθεσμίες

120

2 μήνες

210

2 μήνες

310

3 μήνες"

Πρώτη περίοδος αναφοράς

Το στοιχείο θ) ("Πρώτη περίοδος αναφοράς"), αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Η πρώτη περίοδος αναφοράς για τη διαβίβαση της μεταβλητής "τιμές παραγωγού" αριθ. 310 λήγει το αργότερο το πρώτο τρίμηνο 2006. Για την πρώτη περίοδο αναφοράς μπορεί να παραχωρηθεί παρέκκλιση για ένα έτος σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ορίζεται έτος βάσης μετά το 2006.

"

Μεταβατική περίοδος

Το στοιχείο ι) ("Μεταβατική περίοδος"), αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

Για τη μεταβλητή αριθ. 310 μπορεί να παραχωρηθεί μεταβατική περίοδος το αργότερο έως ...(26) σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18. Είναι δυνατή η παραχώρηση περαιτέρω μεταβατικής περιόδου ενός έτους για την εφαρμογή της μεταβλητής αριθ. 310 για την ομάδα 63 και τμήμα 74 της NACE, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18. Πέραν αυτών των μεταβατικών περιόδων, μπορεί να χορηγηθεί επί πλέον μεταβατική περίοδος ενός έτους, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18, στα κράτη μέλη των οποίων ο κύκλος εργασιών των δραστηριοτήτων NACE που αναφέρονται στο στοιχείο a), ("πεδίο εφαρμογής") σε ένα δεδομένο έτος βάσης, δεν υπερβαίνει το 1% του κοινοτικού συνόλου.

Για την τροποποίηση των προθεσμιών για τη διαβίβαση των στοιχείων για τις μεταβλητές 120 και 210 μπορεί να παραχωρηθεί μεταβατική περίοδος το αργότερο έως ...(27)+ σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18.

"

(1) Δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 158 της 15.6.2004, σ. 3.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Φεβρουαρίου 2005.
(4) EE L 162 της 5.6.1998, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
(5) ΕΕ L 86 της 27.3.2001, σ. 11.
(6) ΕΕ L 86 της 27.3.2001, σ. 18.
(7) ΕΕ L 92 της 2.4.2001, σ. 1.
(8) EE L 181 της 28.6.1989, σ. 47.
(9)+ Έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών.
(10)+ Τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών.
(11)+ Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών.
(12)++ Ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών.
(13)+ Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών.
(14)++ Ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών.
(15)+++ Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών.
(16)+ Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών.
(17)+ Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών.
(18)+ Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών.
(19)++ Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών.
(20)+ Ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών.
(21)+ Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών.
(22)++ Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών.
(23)+ Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών.
(24)++ Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών.
(25)+ Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών.
(26)+ Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών.
(27)++ Ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών.


Τεκμηρίωση των αλιευμάτων του Dissostichus spp *
PDF 256kWORD 27k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2001 για τη θέσπιση συστήματος τεκμηρίωσης των αλιευμάτων του Dissostichus spp (COM(2004)0528 – C6-0114/2004 – 2004/0179(CNS))
P6_TA(2005)0026A6-0019/2005

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2004)0528)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0114/2004),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A6-0019/2005),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Συμφωνία ΕΚ/Ελβετίας για την καταπολέμηση της οικονομικής απάτης *
PDF 253kWORD 29k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για την καταπολέμηση της απάτης και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών τους συμφερόντων (COM(2004)0559 – C6-0176/2004 – 2004/0187(CNS))
P6_TA(2005)0027A6-0013/2005

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2004)0559)(1),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 280 και 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, πρώτη περίοδος, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0176/2004),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0013/2005),

1.   εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ/Πριγκιπάτο της Ανδόρας ***
PDF 253kWORD 27k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με το Πριγκιπάτο της Ανδόρας (COM(2004)0456 – C6-0214/2004 – 2004/0136(AVC))
P6_TA(2005)0028A6-0014/2005

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2004)0456)(1),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας,

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 300, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 310 της Συνθήκης ΕΚ (C6-0214/2004),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 75 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6-0014/2005),

1.   εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και τις κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των κρατών μελών και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το ποινικό μητρώο *
PDF 420kWORD 39k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το ποινικό μητρώο (COM(2004)0664 – C6-0163/2004 – 2004/0238(CNS))
P6_TA(2005)0029A6-0020/2005

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2004)0664)(1),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 31 και 34, παράγραφος 2, στοιχείο γ), της Συνθήκης ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0163/2004),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0020/2005),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Άρθρο 3
Κάθε κεντρική αρχή ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τις κεντρικές αρχές των άλλων κρατών μελών για τις καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται εις βάρος υπηκόων αυτών των κρατών μελών και εγγράφονται στο εθνικό ποινικό μητρώο, καθώς και για μεταγενέστερες σχετικές εγγραφές στο ποινικό μητρώο.
Κάθε κεντρική αρχή ενημερώνει αμελλητί και οπωσδήποτε εντός τριμήνου τις κεντρικές αρχές των άλλων κρατών μελών για τις καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται εις βάρος υπηκόων αυτών των κρατών μελών και εγγράφονται στο εθνικό ποινικό μητρώο.
Τροπολογία 2
Άρθρο 4, παράγραφος 2
2.  Η απάντηση διαβιβάζεται, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο, από την κεντρική αρχή του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση στην κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους μέλους, στη βάση του εντύπου απάντησης Β που περιλαμβάνεται στο παράρτημα. Περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ανακοινώνονται σύμφωνα με το άρθρο 3.
2.  Η απάντηση διαβιβάζεται, αμελλητί και οπωσδήποτε εντός 48 ωρών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και άλλως εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει το εθνικό δίκαιο, από την κεντρική αρχή του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση στην κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους μέλους, με το έντυπο απάντησης Β που περιλαμβάνεται στο παράρτημα. Περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ανακοινώνονται σύμφωνα με το άρθρο 3.
Τροπολογία 3
Άρθρο 4, παράγραφος 3
3.  Το έντυπο απάντησης συνοδεύεται από κατάσταση των καταδικαστικών αποφάσεων.
3.  Το έντυπο απάντησης συνοδεύεται από αντίγραφο ποινικού μητρώου.
Τροπολογία 4
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β)
β) για άλλους σκοπούς, εντός των ορίων που εξειδικεύονται από το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του αιτούντος κράτους μέλους.
β) για άλλους σκοπούς, εντός των ορίων που εξειδικεύει στο έντυπο το αιτούν κράτος μέλος και επιβεβαιώνει το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του αιτούντος κράτους μέλους.
Τροπολογία 5
Άρθρο 5, παράγραφος 2
2.  Σε περίπτωση που διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παραγράφου 1, στοιχείο β), του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί να ζητήσει από το αιτούν κράτος μέλος να το πληροφορήσει για τη χρήση των εν λόγω δεδομένων.
2.  Σε περίπτωση που διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παραγράφου 1, στοιχείο β), του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ενημερώνεται από το αιτούν κράτος μέλος για τη χρήση των εν λόγω δεδομένων.
Τροπολογία 6
Άρθρο 5, παράγραφος 3α (νέα)
3α. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 28ης Ιανουαρίου 1981, σχετικά με την προστασία των προσώπων κατά την αυτόματη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και το άρθρο 23 της σύμβασης της 29ης Μαΐου 2000, για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης1 εφαρμόζονται στο παρόν άρθρο.
__________________
1 ΕΕ C 197 της 12.7.2000, σ. 3.
Τροπολογία 7
Άρθρο 8
Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή την παρούσα απόφαση εντός των καλύτερων προθεσμιών και σε κάθε περίπτωση στις 30 Ιουνίου 2005 το αργότερο.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή την παρούσα απόφαση το συντομότερο δυνατόν και, πάντως, εντός εξαμήνου από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 8
Έντυπο Α, στοιχείο α), τρίτη σειρά
Αρμόδιος επαφής:
Υπηρεσία επαφής:

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Ποιότητα της ποινικής δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
PDF 101kWORD 27k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο για την ποιότητα της ποινικής δικαιοσύνης και την εναρμόνιση της ποινικής νομοθεσίας στα κράτη μέλη (2005/2003(INI))
P6_TA(2005)0030A6-0036/2005

Το κείμενο αυτό δεν υπάρχει σε HTML, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην έκδοση PDF ή WORD κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στο επάνω δεξιό μέρος.


"Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης" για τα έτη 2005 έως 2019 ***II
PDF 255kWORD 28k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης όσον αφορά την εκδήλωση "Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης" για τα έτη 2005 έως 2019 (12029/1/2004 – C6-0161/2004 – 2003/0274(COD))
P6_TA(2005)0031A6-0017/2005

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (12029/1/2004 – C6-0161/2004),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2003)0700)(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0017/2005),

1.   εγκρίνει την κοινή θέση·

2.   διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με την Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ·

4.   αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 22.4.2004, P5_TA(2004)0361.
(2) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Πολιτική ανταγωνισμού (2003)
PDF 288kWORD 47k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την XXXIIIη έκθεση της Επιτροπής επί της πολιτικής ανταγωνισμού - 2003 (2004/2139(INI))
P6_TA(2005)0032A6-0024/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

–   έχοντας υπόψη την XXXIIIη έκθεση της Επιτροπής επί της πολιτικής ανταγωνισμού - 2003 (SEC(2004)0658),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 112, παράγραφος 2, και 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0024/2005),

A.   υπενθυμίζοντας ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αποτελεί έναν από τους στόχους κλειδιά της στρατηγικής της Λισαβόνας,

B.   τονίζοντας την ανάγκη για συνεχή και έντονη παρακολούθηση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού,

Γ.   έχοντας επίγνωση της ανάγκης της επιχειρηματικής κοινότητας για το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας δικαίου όσον αφορά την πολιτική ελέγχου των συγχωνεύσεων,

Δ.   σημειώνοντας ιδιαίτερα τον σημαντικό όγκο των υποθέσεων που έχει αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής όπου οι αποφάσεις της Επιτροπής είτε έγιναν πλήρως αποδεκτές από τα κόμματα ή επικυρώθηκαν από τα δικαστήρια,

1.   χαιρετίζει την XXXIIIη έκθεση της Επιτροπής επί της πολιτικής ανταγωνισμού, η οποία τονίζει τις μείζονες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην πολιτική και την επιβολή του ανταγωνισμού που προωθήθηκαν υπό την αιγίδα του Επιτρόπου Monti·

2.   συγχαίρει τον Επίτροπο για τη συνεχή και έντονη παρακολούθηση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, ενώ έχει αναλάβει μια τόσο μεγαλεπήβολη αναδιοργάνωση και ανανέωση των αντιμονοπωλιακών κανόνων καθώς και των ρυθμίσεων για τον έλεγχο των συγχωνεύσεων και για τις κρατικές ενισχύσεις όσο και την εσωτερική αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού·

3.   επιδοκιμάζει την έγκριση σειράς νόμων που περιλαμβάνονται στο πακέτο εκσυγχρονισμού, και συγκεκριμένα τις πρωτοβουλίες στον τομέα της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων επιβολής των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού –Επιτροπή, εθνικές αρχές ανταγωνισμού και εθνικά δικαστήρια· θεωρεί, συναφώς, ότι αξίζει επίσης να αναφερθεί ο ορισμός Επικεφαλής Οικονομολόγου Ανταγωνισμού, η ενίσχυση του ρόλου του συμβούλου ακροάσεων καθώς και η ισχυροποίηση της μονάδας καρτέλ, η οποία θα συμβάλει στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για να κλείνουν οι υποθέσεις καρτέλ·

4.   λυπείται για την ανάγκη ανανέωσης του "προσωρινού αμυντικού μηχανισμού" από το Συμβούλιο, που δικαιολογεί τη χορήγηση ενίσχυσης έως 100 εκ. ευρώ στα ναυπηγεία της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Φινλανδίας και της Δανίας ως απάντηση στον αθέμιτο ανταγωνισμό από τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας και προσβλέπει σε έγκαιρη επίλυση της διένεξης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, πριν από την ημερομηνία λήξης του ισχύοντος μηχανισμού τον Μάρτιο του 2005·

5.   εμμένει στο ότι ο περιορισμένος αριθμός υποθέσεων, στις οποίες οι αποφάσεις της Επιτροπής αναθεωρήθηκαν από το Δικαστήριο και απορρίφθηκαν, να μην θεωρηθεί ότι κλονίζει την εμπιστοσύνη στο γενικό σύστημα ανάλυσης και επιβολής·

6.   επιδοκιμάζει την ανάπτυξη συγκεκριμένου κεφαλαίου στην έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού που τονίζει την προσέγγιση της Επιτροπής σε σχέση με τους όρους υπό τους οποίους μπορούν τα κράτη μέλη να παράσχουν οικονομική υποστήριξη σε εκείνους στους οποίους έχουν αναθέσει υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος και, μετά την έκθεση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Laeken της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2001, το Πράσινο Βιβλίο για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (COM(2003)0270) το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή στις 21 Μαΐου 2003 και τη δικαστική απόφαση στην υπόθεση Altmark(1), παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, τον καθορισμό της χρηστής διακυβέρνησης και τη συνδρομή προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ώστε να συμμορφωθούν με τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης·

7.   παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει την αναθεώρηση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος σε σχέση με τις υποθέσεις ανταγωνισμού ώστε να αυξηθεί η ταχύτητα πρόσβασης στη δικαιοσύνη και να μεγιστοποιηθούν οι εμπειρίες και οι ικανότητες των δικαστών που χειρίζονται υποθέσεις ανταγωνισμού·

8.   συνεχίζει να υποστηρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει δυναμικότερο ρόλο στην εξέλιξη της πολιτικής ανταγωνισμού μέσω της προώθησης αρμοδιοτήτων συναπόφασης για το Κοινοβούλιο και εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν μπόρεσαν να υποστηρίξουν το σημείο αυτό στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης·

9.   επιδοκιμάζει την αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις, οι οποίοι επαναπροσανατολίζουν το ενδιαφέρον της Επιτροπής προς υποθέσεις και ζητήματα που παρουσιάζουν σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, αναθεώρηση με την οποία έχει εκσυγχρονιστεί και απλοποιηθεί η κοινοποίηση και η καταχώριση καταγγελιών και διευκρινίζονται περαιτέρω η αρχή περί ελαχίστων και οι αρχές που διέπουν την έρευνα και την ανάπτυξη·

10.   επιδοκιμάζει την άποψη της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία η κρατική ενίσχυση για την έρευνα και την ανάπτυξη θα αποτελέσει κίνητρο για να επιδοθούν οι ΜΜΕ σε περισσότερες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, και την επακόλουθη πρόταση τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις(2), προκειμένου να περιληφθεί η ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη, και επισύρει την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες συμμετοχής σε τέτοιου είδους προγράμματα·

11.   προτρέπει την Επιτροπή να προχωρήσει περαιτέρω τις εργασίες της για τον αντίκτυπο που έχουν για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις οι μηχανισμοί, οι αποζημιώσεις, τα πιστοποιητικά και οι πιστώσεις για το εμπόριο των εκπομπών σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο·

12.   επιδοκιμάζει τα φιλικά για το περιβάλλον κριτήρια της Επιτροπής που εφαρμόζονται κατά την έγκριση διαφόρων σχεδίων περιβαλλοντικής βοήθειας και ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τις προϋποθέσεις διαφάνειας για αντίστοιχα σχέδια, προκειμένου αυτά να αποτελέσουν προηγούμενο για άλλες περιφέρειες και κράτη μέλη·

13.   συγχαίρει την Επιτροπή για τη θετική της ανταπόκριση σε προηγούμενα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου με τη σύσταση αφοσιωμένης μονάδας επιβολής για τις κρατικές ενισχύσεις, αρμόδιας για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά την ανάκτηση παρανόμων κρατικών ενισχύσεων·

14.   επιδοκιμάζει την περαιτέρω ανάπτυξη του πίνακα αποτελεσμάτων των κρατικών ενισχύσεων σε διαδικτυακό σχήμα ως σημαντικό όργανο για τη διαφάνεια και την ενημέρωση των καταναλωτών όσον αφορά τις δραστηριότητες της Επιτροπής·

15.   χαιρετίζει την πρόοδο κατά την εφαρμογή του προγράμματος του Επιτρόπου Monti για τον εκσυγχρονισμό των αντιμονοπωλιακών κανόνων της Επιτροπής, που εστιάζεται κυρίως στην έρευνα και την ποινικοποίηση των σκληροπυρηνικών οικονομικών συνασπισμών, αλλά εκφράζει ανησυχία για το ότι η έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού του 2003 δεν φαίνεται να έχει επιδείξει ακόμη σημαντική μείωση των καθυστερημένων υποθέσεων που ερευνώνται από τη Επιτροπή·

16.   εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη αποτυχία να επιτευχθεί πλήρης ελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου στην ΕΕ·

17.   επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής σε σχέση με αντίστοιχες αγορές, όπως οι τηλεπικοινωνίες, και τη σύσταση επιχειρησιακών ομάδων μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων Ανταγωνισμού και Κοινωνίας της Πληροφορίας προκειμένου αυτές να διαχειρισθούν τη διαδικασία διαβούλευσης·

18.   επιδοκιμάζει τον διορισμό από την Επιτροπή ενός υπαλλήλου-συνδέσμου με τους καταναλωτές, ώστε να αναπτυχθεί καλύτερα και να διευκολυνθεί ο διάλογος της Επιτροπής με τους καταναλωτές·

19.   διατηρεί την πεποίθηση ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού αποτελεί απαραίτητο εργαλείο ώστε η δομή της αγοράς να καταστεί αποτελεσματική, να λειτουργεί προς το συμφέρον των καταναλωτών και να έχει θετικό και σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους· επιθυμεί να τονίσει ότι η βαθύτερη ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς μερικές φορές καθιστά λογικότερη την ανάλυση της κατάστασης του ανταγωνισμού σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά και όχι απλώς σε διαφορετικές επιμέρους αγορές (όπως συνέβη πρόσφατα στην περίπτωση αρκετών πρόσφατων αποφάσεων συγχώνευσης εταιριών), και ζητεί από την Επιτροπή να χαράξει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία της έννοιας "αγορά" σε τέτοιες περιπτώσεις·

20.   χαιρετίζει τη συνεχή δέσμευση της Επιτροπής στις Ευρωπαϊκές Ημερίδες Ανταγωνισμού ως σημαντική ευκαιρία για την ερμηνεία του θετικού αντικτύπου της πολιτικής ανταγωνισμού στους καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά καλεί τις εθνικές αρχές που διοργανώνουν τέτοια συνέδρια να εντάξουν οργανώσεις καταναλωτών και τα εθνικά μέσα επικοινωνίας στο σχεδιασμό του προγράμματος για τις Ευρωπαϊκές Ημερίδες Ανταγωνισμού·

21.   επιδοκιμάζει τους νέους κανόνες της Επιτροπής για τη διανομή μηχανοκίνητων οχημάτων, ζητεί μεγαλύτερη πρόοδο στη μείωση των μεγάλων διακυμάνσεων στις τιμές των καινούργιων μηχανοκίνητων οχημάτων μεταξύ των κρατών μελών και λυπείται για τις υπάρχουσες αποδείξεις ότι οι ανισότητες αυτές παραμένουν σημαντικές·

22.   απευθύνει έκκληση για περαιτέρω πρόοδο σε σχέση με τον τομέα επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ιδίως σχετικά με την πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες, καθώς και ευκολότερη πρόσβαση σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων·

23.   επιδοκιμάζει στοιχεία της μεταρρύθμισης του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων(3), αλλά λυπείται για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν υποστήριξε τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου σχετικά με κάποια στοιχεία της σχετικής πρότασης που αφορούσαν την ασφάλεια δικαίου και τις θεμιτές διεργασίες·

24.   χαιρετίζει την αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής στο πλαίσιο του ελέγχου των συγχωνεύσεων, ιδίως δε την αναδιοργάνωση σε θέματα τομέων, την ενίσχυση της οικονομικής αξιολόγησης και τον σαφέστερο ορισμό όσον αφορά τον ρόλο των καταναλωτών·

25.   επιδοκιμάζει τη δέσμευση της Επιτροπής να βοηθήσει τα δέκα νέα κράτη μέλη να προσαρμοσθούν γρήγορα στους κανόνες ανταγωνισμού, την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, και συγκεκριμένα, στις ρυθμίσεις για τις κρατικές ενισχύσεις και ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τη διαδικασία τεχνικής βοήθειας και συνεργασίας·

26.   επιδοκιμάζει τη δέσμευση της Επιτροπής να ακολουθήσει πολιτική ενισχυμένης διμερούς συνεργασίας με του κυριότερους εμπορικούς εταίρους της Κοινότητας και να επεκτείνει την πολυμερή συνεργασία στον τομέα του ανταγωνισμού· συγκεκριμένα, αξίζει συγχαρητήρια η Επιτροπή για τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας σε θέματα ανταγωνισμού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ιαπωνία·

27.   προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει τη συνεργασία με τις χώρες του ΟΟΣΑ, τις ασιατικές χώρες (με ιδιαίτερο επίκεντρο την Κίνα) και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής·

28.   ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τον ΠΟΕ σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ εμπορικής πολιτικής και πολιτικής ανταγωνισμού κατά το πνεύμα της Διακήρυξης της Ντόχα του Νοεμβρίου 2001·

29.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Υπόθεση C-280/00, Altmark Trans and Regierungspräsidium Magdeburg κατά Nahverkehrsgesellschaft Altmark [2003] ECR I-7747.
(2) ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 33.
(3) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


Κρατικές ενισχύσεις υπό μορφήν αντιστάθμισης σε δημόσιες υπηρεσίες
PDF 533kWORD 121k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας (2004/2186(INI))
P6_TA(2005)0033A6-0034/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος της 18ης Φεβρουαρίου 2004, όπως διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για γνωμοδότηση στις 8 Σεπτεμβρίου 2004,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ σχετικά με τη διαφάνεια των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων της 18ης Φεβρουαρίου 2004, όπως διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για γνωμοδότηση στις 8 Σεπτεμβρίου 2004,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά με ένα κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας (εφεξής "το πλαίσιο"), όπως διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για γνωμοδότηση στις 8 Σεπτεμβρίου 2004,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 5, 16, 73, 86, 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, και ιδιαίτερα τα ψηφίσματα: της 17ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής "Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη"(1)· της 18ης Μαΐου 2000 σχετικά με το σχέδιο οδηγίας για τροποποίηση της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής περί της διαφάνειας των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων(2) της 13ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής: "Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη"(3), καθώς και το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με το "Πράσινο Βιβλίο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας"(4),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας(5),

–   έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας της Επιτροπής (COM(2003)0270) και την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο Λευκό Βιβλίο σχετικά με τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (COM(2004)0374),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Laeken της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2001 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης της 15ης και 16ης Μαρτίου 2002 με τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλήθηκε να καταστήσει σαφέστερο το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του άρθρου 86, παράγραφος 2 της Συνθήκης,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Νοεμβρίου 2004 της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου υπό την προεδρία του Wim Kok σχετικά με τη στρατηγική της Λισαβόνας, με τίτλο "Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση - Η στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση"(6),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα Ι-3, I-5, II-96, III-122, III-166, III-167 και III-238 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, όπως υπογράφηκε από τα κράτη μέλη στη Ρώμη στις 29 Οκτωβρίου 2004,

–   έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, και ειδικά την απόφαση Altmark της 24ης Ιουλίου 2003(7),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 29ης Σεπτεμβρίου 2004,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2004,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 45 και 112, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (A6-0034/2005),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΣ), προσιτές σε όλους, δεν είναι μόνο σημαντικό στοιχείο της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, αλλά μπορεί επίσης να συμβάλει αισθητά στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτοδιοίκησης των τοπικών αρχών (άρθρο Ι-5) και καθιστά την εδαφική συνοχή γενικό στόχο της Ένωσης (άρθρο Ι-3),

Γ.   εκτιμώντας ότι καθοδηγητική αρχή πρέπει να είναι το συμφέρον του πολίτη υπό το διττό ρόλο του ως καταναλωτή (υπηρεσιών) και φορολογούμενου· εκτιμώντας ότι η αντιστάθμιση σε επιχειρήσεις που παρέχουν βασικές δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να χορηγείται με στόχο την εξασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας, προσιτών και αποδεκτών οικονομικά υπηρεσιών· άλλοι στόχοι πρέπει να επιτυγχάνονται με άλλες μορφές στήριξης,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την επιφύλαξη των ισχυόντων κανόνων για την εσωτερική αγορά, οι τοπικές δημόσιες υπηρεσίες παρέχονται βάσει αποφάσεων που λαμβάνονται από δημοκρατικά νομιμοποιημένα όργανα που βρίσκονται κοντά στους πολίτες και που είναι εις θέση να ανταποκριθούν επαρκώς και κατά τρόπο καινοτόμο στις ανάγκες των πολιτών,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική αγορά, η ελευθέρωση και η τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού έχουν συνολικά οδηγήσει σε βελτιωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, νέες υπηρεσίες με περισσότερες επιλογές, καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερο κόστος για τους καταναλωτές,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ενόψει καθορισμού πολιτικής βασιζόμενου σε αποδείξεις, η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει ως τώρα πλήρη και λεπτομερή αξιολόγηση της διαδικασίας ελευθέρωσης, που να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων (χρήστες, τοπικές αρχές, επιχειρήσεις, κ.λπ.),

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ύψος κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισούται με περισσότερο από το 50% του ετήσιου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και με τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις· εκτιμώντας ότι οι κρατικές ενισχύσεις έχουν συνέπειες για τα δημόσια οικονομικά, για τον ανταγωνισμό και για την ικανότητα των ιδιωτικών επιχειρήσεων να πραγματοποιούν επενδύσεις σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον· εκτιμώντας ότι η αντιστάθμιση των κρατικών ενισχύσεων καταβάλλεται από τους ευρωπαίους φορολογούμενους και κατά συνέπεια πρέπει να δαπανάται υπεύθυνα, ώστε να αξιοποιείται ικανοποιητικά η δαπάνη,

Η.   εκτιμώντας ότι δεν είναι πάντοτε δυνατό να γίνει σαφής διάκριση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, δηλαδή τις Υπηρεσίες Γενικού Συμφέροντος (ΥΓΣ) και τις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), δεδομένου ότι η "μη οικονομική" ιδιότητα έχει δύο διαστάσεις: το στόχο και το σκοπό της υπηρεσίας, αφενός, και τη νομική μορφή του φορέα παροχής (δημοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου, άλλης μορφής) και το οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας του (ελεύθερη αγορά, ρυθμιζόμενη αγορά, κρατικό μονοπώλιο, κ.λπ.), αφετέρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς τις δύο αυτές διαστάσεις είναι τόσο μεγάλες που καθιστούν έναν ευρωπαϊκό ορισμό αδύνατο και ταυτόχρονα αντίθετο προς τις αρχές της επικουρικότητας και της αυτοδιοίκησης· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι για πρακτικούς και επιχειρησιακούς σκοπούς είναι αναγκαίο να καταρτιστούν κριτήρια προσδιορισμού των συνθηκών υπό τις οποίες μπορούν να επιτρέπονται εξαιρέσεις από τους κανόνες του ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η "μη οικονομική" ιδιότητα πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια σχετικά με το σκοπό της υπηρεσίας, αφενός, και το φορέα παροχής και το οικονομικό πλαίσιο, αφετέρου,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες αρχές διατηρούν την αποκλειστική ευθύνη ανά πάσα στιγμή για τον καθορισμό του πλαισίου των κριτηρίων και των όρων της παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του παρόχου της υπηρεσίας και ανεξάρτητα από το αν η υπηρεσία προσφέρεται υπό καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθορισμός των γενικών κριτηρίων και όρων των ΥΓΣ και το αναμενόμενο επίπεδο υπηρεσιών εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές παραδόσεις, και επομένως πρέπει να αφήνεται στις αρμόδιες, εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, στο πλαίσιο του δικαιώματος αυτοδιοίκησής τους και με την επιφύλαξη της τήρησης των ισχυόντων κανόνων της εσωτερικής αγοράς,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια υπηρεσία πρέπει να ανατίθεται μέσω επίσημης πράξης η οποία να εκθέτει τις λεπτομέρειες της υποχρέωσης παροχής υπηρεσίας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι μόνο οι αναγνωρισμένες ΥΓΣ θα επωφελούνται από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάθεση με την επίσημη αυτή πράξη ικανοποιεί κριτήρια διαφάνειας και πρέπει να βασίζεται σε ισότιμες προϋποθέσεις για όλους τους ανταγωνιστές,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της αντιστάθμισης περιλαμβάνει οποιονδήποτε τύπο ενίσχυσης, είτε σε μετρητά είτε σε φυσικούς ή ανθρώπινους πόρους είτε ενίσχυση που βασίζεται σε νομική διάταξη ή στο νομικό χαρακτήρα του καθεστώτος του αποδέκτη όσον αφορά τη χρηματοδότηση της σύμβασης,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις στις οποίες δεν πληρούνται τα τέσσερα κριτήρια που έχει θεσπίσει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην απόφαση Altmark· εφόσον τα τέσσερα αυτά κριτήρια πληρούνται, οι αντισταθμίσεις δεν θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις,

ΙΕ.   εκτιμώντας ότι το ύψος της αντιστάθμισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγκαίο για τη λειτουργία της υπηρεσίας και ότι η αντιστάθμιση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων εκτός του πεδίου της εν λόγω υπηρεσίας (δηλαδή απαγορεύονται οι λεγόμενες διασταυρούμενες επιδοτήσεις),

P.  ΙΣΤ. εκτιμώντας ότι η αντιστάθμιση πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλους τους παρόχους που είναι επιφορτισμένοι με την παροχή ΥΓΣ, ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς,

ΙΖ.   εκτιμώντας ότι η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης σε ένα μονοπώλιο αποτελεί συνήθως εμπόδιο στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και πρέπει κατά συνέπεια να διερευνάται διεξοδικά, και να είναι δικαιολογημένη,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπηρεσία για την οποία επιτρέπεται βάσει των προτεινόμενων ρυθμίσεων αντιστάθμιση ή κρατική ενίσχυση πρέπει να ανατίθεται είτε με δίκαιη και διαφανή διαδικασία υποβολής προσφορών, είτε με επίσημη πράξη η οποία, σύμφωνα με το δίκαιο των κρατών μελών δύναται να λάβει τη μορφή μιας ή περισσοτέρων νομοθετικών ή κανονιστικών πράξεων, σύμβασης ή εντολής,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δυσχερής η εκτίμηση της εμβέλειας και των συνεπειών των προτάσεων χωρίς στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων, το συνολικό ύψος της κρατικής ενίσχυσης και το συνολικό διοικητικό βάρος που αυτές συνεπάγονται,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολόγηση της χορήγησης κρατικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που παρέχουν ΥΓΣ ή κρατικής αντιστάθμισης πρέπει να επανεξετάζεται σε τακτά και κατάλληλα διαστήματα καθώς εμφανίζονται νέες υπηρεσίες ή, αντίστροφα, καθώς οι υπηρεσίες απαρχαιώνονται ή παρέχονται με νέα μέσα λόγω της τεχνολογικής προόδου και των αλλαγών στην κοινωνία,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητος ένας αποτελεσματικός και αυστηρός έλεγχος κατά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ή αντισταθμίσεων προκειμένου να διασφαλίζεται θεμιτός ανταγωνισμός και διαφάνεια και να αποτρέπονται οι διακρίσεις,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας η Επιτροπή θα πρέπει να επικεντρώνεται στον έλεγχο των παραβιάσεων που έχουν σημαντική επίπτωση στην εσωτερική αγορά· εκτιμώντας ότι οι τοπικές δημόσιες υπηρεσίες δεν επηρεάζουν συνήθως το διασυνοριακό εμπόριο,

Γενικά

1.   χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής και εγκρίνει το στόχο της μείωσης της περιττής γραφειοκρατίας και της παροχής νομικών διευκρινίσεων· επισημαίνει ότι, όπως έχει εξαγγείλει η Επιτροπή στο Λευκό Βιβλίο για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, η νομική αυτή διευκρίνιση πρέπει να προσδιορίζει πότε μια αντιστάθμιση δεν συνιστά κρατική ενίσχυση· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να καταστήσει σαφές, τι δεν συνιστά κρατική ενίσχυση·

2.   συνιστά οι ρυθμίσεις να τεθούν σε εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση, έτσι ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η χρονική διάρκεια του νομικού κενού μεταξύ της έκδοσης της απόφασης Altmark και της έναρξης ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων· θεωρεί ότι, έως ότου τεθούν σε ισχύ, οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται στο σύνολο των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται μετά την απόφαση Altmark και πληρούν τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 της απόφασης· θεωρεί ότι οι κρατικές ενισχύσεις που δεν πληρούν τους όρους αυτούς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες πλαίσια, κατευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσεις·

3.   καλεί την Επιτροπή να καταστήσει επαρκώς σαφείς όλες τις νομικές συνέπειες των προτεινόμενων μέσων καθώς επίσης την αλληλεπίδραση και τη συμβατότητά τους με τις ισχύουσες ρυθμίσεις της ΕΕ στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και με τις νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ που αφορούν συγκεκριμένους τομείς·

4.   ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει το νομικό καθεστώς του Πλαισίου, μεταξύ άλλων προκειμένου να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η δυνατότητα να διαδραματίσει στο ακέραιο το ρόλο του σε αυτή την άκρως πολιτική ανταλλαγή απόψεων·

5.   επισημαίνει ότι τα κριτήρια που τέθηκαν με την απόφαση Altmark χρήζουν περαιτέρω ανάπτυξης και διευκρίνισης, ιδίως το τέταρτο κριτήριο και η αναφορά του σε μια "αντιπροσωπευτική καλώς λειτουργούσα επιχείρηση'· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να ολοκληρώσει τις εργασίες σχετικά με την εξαγγελθείσα ανακοίνωση για την ερμηνεία της απόφασης Altmark· προτείνει τη διενέργεια συγκριτικής αξιολόγησης σε συνδυασμό με κατάλληλες διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους για την περαιτέρω διευκρίνιση των κριτηρίων αυτών με στόχο την επίτευξη ασφάλειας δικαίου·

Σχετικά με το Πλαίσιο

6.   εγκρίνει τη γενική προσέγγιση της Επιτροπής στο Πλαίσιο·

7.   χαιρετίζει την προβλεπόμενη εξαίρεση υπέρ των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών (παράγραφος 4) επειδή κατ' αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών έναντι των λοιπών ΥΓΟΣ καθώς και η αρμοδιότητα των κρατών μελών, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Άμστερνταμ·

8.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει αποφασίσει να ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το προταθέν πλαίσιο·

9.   τονίζει ότι η θέσπιση κοινωφελών υπηρεσιών όπως και η επιβολή υποχρέωσης και η αξιολόγηση των επιφορτισμένων στο πλαίσιο αυτό παρόχων υπηρεσιών αποτελεί καθήκον των νομιμοποιούμενων δημοκρατικά σχετικών οργανισμών, ήτοι των εθνικών, περιφερειακών και δημοτικών αρχών·

10.   υπογραμμίζει την ανάγκη για ευρεία διαβούλευση με ιδιαίτερη έμφαση στους χρήστες, τόσο κατά τον καθορισμό των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσίας όσο και κατά την εκτίμηση του κατά πόσον οι υποχρεώσεις παροχής υπηρεσίας τηρούνται από τον πάροχο· θεωρεί ότι η κρατική ενίσχυση επιτρέπεται για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας, εφόσον η ικανοποίηση των χρηστών αποτελεί την βασική αιτιολόγηση για τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης·

11.   ζητεί την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπεραντιστάθμιση για τη χρηματοδότηση άλλης ΥΓΟΣ που παρέχεται από την ίδια επιχείρηση· η μεταφορά όμως αυτή πρέπει να καταχωρείται στους λογαριασμούς της επιχείρησης και να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που ορίζονται στο Πλαίσιο· Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τέτοιες μεταφορές υπόκεινται στους κατάλληλους ελέγχους· πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες περί διαφάνειας που προβλέπονται στην οδηγία 80/723/ΕΟΚ(8) της Επιτροπής·

12.   επισημαίνει ότι το σημείο 22 (οποιαδήποτε υπεραντιστάθμιση σε δημόσια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το κράτος υπό την ιδιότητά του ως μετόχου προκειμένου να χορηγηθεί χρηματοδοτική ενίσχυση στην εν λόγω επιχείρηση) δεν φαίνεται να συνάδει με την αρχή της ουδετερότητας· προτείνει το σημείο αυτό να αναδιατυπωθεί έτσι ώστε να καλύπτει όλους τους παρόχους ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους·

13.   θεωρεί ότι ως "επιχείρηση" θα πρέπει να νοείται κάθε φορέας που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο της χρηματοδοτήσεώς του· ως "δημόσια επιχείρηση" θα πρέπει να νοείται κάθε επιχείρηση στην οποία οι αρχές μπορούν να ασκούν άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή λόγω κυριότητας ή χρηματοοικονομικής συμμετοχής τους σε αυτήν ή δυνάμει των κανόνων που την διέπουν, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο β, της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ·

14.   θεωρεί ότι το Πλαίσιο θα πρέπει να παραμένει σε ισχύ για τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της· τάσσεται υπέρ της διαμόρφωσης πολιτικής βάσει στοιχείων και προτείνει ως εκ τούτου η ανανέωση του Πλαισίου να υπόκειται σε επανεξέταση που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων λεπτομερή εκτίμηση των επιπτώσεών του με βάση αντικειμενικά στοιχεία και ευρεία διαβούλευση, με ιδιαίτερη έμφαση στους χρήστες· οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

15.   χαιρετίζει ειδικότερα την παράγραφο 11 του Πλαισίου σχετικά με τα κοινωνικά τέλη·

Σχετικά με το Σχέδιο Απόφασης για την εφαρμογή του άρθρου 86 της Συνθήκης

16.   καλεί την Επιτροπή να ορίσει σαφώς το πεδίο εφαρμογής του Σχεδίου Απόφασης·

17.   προτείνει οι "μικρές" ΥΓΟΣ να ορισθούν ως επιχειρήσεις που δεν επηρεάζουν αισθητά την ανάπτυξη του εμπορίου και του ανταγωνισμού, δεδομένου ότι ο κύκλος εργασιών τους είναι περιορισμένος ή επειδή οι δραστηριότητές τους έχουν εντόνως τοπικό χαρακτήρα·

18.   επιμένει ότι, με εξαίρεση την περίπτωση "μικρών" ΥΓΟΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 17, όταν επιτρέπεται χορήγηση κρατικής ενίσχυσης σε ΥΓΣ, οι υπηρεσίες αυτές πρέπει πάντοτε να υποβάλλονται είτε με δίκαιη και διαφανή διαδικασία υποβολής προσφορών, είτε με επίσημη πράξη η οποία, σύμφωνα με το δίκαιο των κρατών μελών δύναται να λάβει τη μορφή μιας ή περισσοτέρων νομοθετικών ή κανονιστικών πράξεων, σύμβασης ή εντολής, το δε ποσόν της κρατικής ενίσχυσης πρέπει να ορίζεται αντικειμενικά·

19.   θεωρεί ότι το όριο για την εξαίρεση της αντιστάθμισης δημόσιων υπηρεσιών από τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης πρέπει να είναι αρκετά υψηλό ώστε να εξασφαλίζει επαρκή ευελιξία και ελάχιστο διοικητικό φόρτο, χωρίς να στρεβλώνει άνευ λόγου τον ανταγωνισμό· συμφωνεί καταρχήν με τα σημεία αναφοράς που προτείνει η Επιτροπή, δηλαδή τον καθιερωμένο ορισμό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για το όριο αντιστάθμισης·

20.   θεωρεί ότι η απόφαση θα πρέπει να παραμένει σε ισχύ για τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της· τάσσεται υπέρ της διαμόρφωσης πολιτικής βάσει στοιχείων και στο πλαίσιο αυτό προτείνει, η ανανέωση της απόφασης να υπόκειται σε αναθεώρηση, συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς εκτίμησης των επιπτώσεών της με βάση αντικειμενικά στοιχεία και ευρεία διαβούλευση, με ιδιαίτερη έμφαση στους χρήστες· οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

21.   ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει κατά πόσον το όριο του κύκλου εργασιών αναφέρεται στην επιχείρηση συνολικά ή στις επιμέρους δραστηριότητες της επιχείρησης·

22.   ζητεί να υπάρξουν επιπλέον διατάξεις ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος μεγάλες επιχειρήσεις να διαιρεθούν σε μικρότερους οργανισμούς για να καταστρατηγήσουν το όριο· θεωρεί ότι το ίδιο ισχύει για τομείς οι οποίοι απαρτίζονται από πολλούς μικρούς παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι ουσιαστικά λειτουργούν ως ενιαίος φορέας εκμετάλλευσης·

23.   επισημαίνει ότι το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου απόφασης περιλαμβάνει νοσοκομεία και επιχειρήσεις κοινωνικής στέγασης, μολονότι η χορήγηση μεγάλων ενισχύσεων μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και στους τομείς αυτούς· επισημαίνει ότι πρόκειται για τομείς που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και των ιδιωτών επενδυτών· επισημαίνει ακόμη ότι η χορήγηση επιδοτήσεων μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον ανταγωνισμό· θεωρεί, συνεπώς, ότι οι συμφωνημένοι κανόνες διαφάνειας και η υποχρέωση των κρατών μελών να υποβάλλουν λεπτομερή περιγραφή του τρόπου οργάνωσης και χρηματοδότησης των νοσοκομείων και των οργανισμών εργατικής κατοικίας θα πρέπει να τηρούνται με αυστηρότητα·

24.   ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει ποιες αρχές θα εφαρμόσει όταν κρίνει επιμέρους υποθέσεις·

25.   θεωρεί ότι στον τομέα των μεταφορών η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμόζεται αποκλειστικά στις αντισταθμίσεις για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που αφορά θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές σε νησιά και απομακρυσμένους και απομονωμένους οικισμούς, οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τις τομεακές κανονιστικές ρυθμίσεις και αφορούν ετήσια διακίνηση που δεν υπερβαίνει τους 300.000 επιβάτες·

Σχετικά με το σχέδιο οδηγίας για τη διαφάνεια

26.   συμφωνεί με την Επιτροπή ότι τα κριτήρια της απόφασης Altmark χρήζουν περαιτέρω διευκρίνισης· αποσαφηνίζει, ωστόσο, πως δεδομένου ότι η οδηγία για τη διαφάνεια αποτελεί μέρος της νομοθετικής δέσμης για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, που προορίζεται αποκλειστικά για τον έλεγχό τους, το πεδίο εφαρμογής της δεν πρέπει να επεκτείνεται πέρα από τις ίδιες τις ενισχύσεις· συμφωνεί δε με την Επιτροπή ότι η αντιστάθμιση που χορηγείται σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης Altmark δεν πρέπει να εξαιρείται από την απαίτηση τήρησης χωριστών λογαριασμών·

27.   επισημαίνει ότι φαίνεται να υπάρχει ένα χρονικό χάσμα μεταξύ της έκδοσης της απόφασης Altmark (Ιούλιος 2003), των προτεινόμενων Πλαισίου και Απόφασης (πρώτο ήμισυ του 2005), και της προθεσμίας που δίνεται στα κράτη μέλη προκειμένου να συμμορφωθούν με την οδηγία περί διαφάνειας (πλέον των 12 μηνών μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα)· ζητεί διευκρίνιση από την Επιτροπή σχετικά με τις ισχύουσες την περίοδο αυτή διατάξεις και τα ενδεχόμενα χάσματα·

Τροποποιήσεις

28.   καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο σχέδιο απόφασής της για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος:

Σχέδιο απόφασης   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροποποίηση 1
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)
(2α) Ως επιχείρηση ορίζεται κάθε οντότητα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα ανεξαρτήτως του νομικού της καθεστώτος και του τρόπου χρηματοδότησής της. Δημόσια επιχείρηση είναι εκείνη που ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο β) της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1980 σχετικά με τη διαφάνεια στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ κρατών μελών και δημοσίων επιχειρήσεων1.
_________________
1 ΕΕ L 195 της 29.7.1980, σ. 35. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2000/52/ΕΚ (ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 75).
Τροποποίηση 2
Άρθρο 1, σημείο (i)
Οι αντισταθμίσεις για την παροχή δη όσιας υπηρεσίας χορηγούνται σε επιχειρήσεις ε ετήσιο κύκλο εργασιών εκτός φόρων, για όλες τις δραστηριότητές τους, μικρότερο συνολικά των (…)[*] για τις δύο χρήσεις που προηγούνται εκείνης της ανάθεσης της ΥΓΟΣ και των οποίων το ετήσιο ύψος της αντιστάθμισης για την εν λόγω υπηρεσία παραμένει χαμηλότερο των (…)[**].Το τελευταίο αυτό όριο, μπορεί να καθοριστεί λα βάνοντας υπόψη έναν ετήσιο έσο όρο που αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία του αθροίσματος των αντισταθμίσεων που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή σε περίοδο πέντε ετών. Για τα πιστωτικά ιδρύματα, το όριο των (…) αντικαθίσταται από αυτό των (…)[] του συνόλου του ισολογισμού.
Οι αντισταθμίσεις για την παροχή δη όσιας υπηρεσίας χορηγούνται σε επιχειρήσεις ε ετήσιο κύκλο εργασιών εκτός φόρων, για όλες τις δραστηριότητές τους, μικρότερο συνολικά των 50 εκατομμυρίων ευρώ για τις δύο χρήσεις που προηγούνται εκείνης της ανάθεσης της ΥΓΟΣ και των οποίων το ετήσιο ύψος της αντιστάθμισης για την εν λόγω υπηρεσία παραμένει χαμηλότερο των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Το τελευταίο αυτό όριο, μπορεί να καθοριστεί λα βάνοντας υπόψη έναν ετήσιο έσο όρο που αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία του αθροίσματος των αντισταθμίσεων που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή σε περίοδο πέντε ετών. Για τα πιστωτικά ιδρύματα, το όριο των 50 εκατομμυρίων ευρώ αντικαθίσταται από αυτό των 800 εκατομμυρίων ευρώ του συνόλου του ισολογισμού.
Τροποποίηση 3
Άρθρο 1, σημείο (ii)
Οι αντισταθμίσεις για παροχή δημόσιας υπηρεσίας παρέχονται σε νοσοκομεία τα οποία αναπτύσσουν δραστηριότητες γενικού οικονομικού συμφέροντος.
Οι αντισταθμίσεις για παροχή δημόσιας υπηρεσίας παρέχονται σε νοσοκομεία τα οποία αναπτύσσουν δραστηριότητες γενικού οικονομικού συμφέροντος, εφόσον το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλει στην Επιτροπή λεπτομερή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο είναι οργανωμένος και χρηματοδοτείται ο τομέας των νοσοκομείων στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, ώστε η Επιτροπή να μπορεί να εκτιμήσει κατά πόσο μια τέτοια αντιστάθμιση είναι συμβατή με τη Συνθήκη. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για οποιεσδήποτε αλλαγές στην οργάνωση ή τη χρηματοδότηση του τομέα αυτού.
Τροποποίηση 4
Άρθρο 1, σημείο (iii)
Oι αντισταθμίσεις για παροχή δημόσιας υπηρεσίας παρέχονται σε επιχειρήσεις κοινωνικής κατοικίας που αναπτύσσουν δραστηριότητες γενικού οικονομικού συμφέροντος.
Oι αντισταθμίσεις για παροχή δημόσιας υπηρεσίας παρέχονται σε επιχειρήσεις κοινωνικής κατοικίας που αναπτύσσουν δραστηριότητες γενικού οικονομικού συμφέροντος, εφόσον το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλει στην Επιτροπή λεπτομερή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο είναι οργανωμένος και χρηματοδοτείται ο τομέας των επιχειρήσεων κοινωνικής κατοικίας στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, ώστε η Επιτροπή να μπορεί να εκτιμήσει κατά πόσο μια τέτοια αντιστάθμιση είναι συμβατή με τη Συνθήκη. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για οποιεσδήποτε αλλαγές στην οργάνωση ή τη χρηματοδότηση του τομέα αυτού.
Τροποποίηση 5
Άρθρο 1, σημείο (iv)
Στον τομέα των μεταφορών, η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται αποκλειστικά στις αντισταθμίσεις για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που αφορά θαλάσσιες μεταφορές σε νησιά, που χορηγούνται σύμφωνα με τις τομεακές κανονιστικές ρυθμίσεις, και η ετήσια διακίνηση των οποίων δεν υπερβαίνει τους 100.000 επιβάτες.
Στον τομέα των μεταφορών, η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται αποκλειστικά στις αντισταθμίσεις για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που αφορά θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές σε νησιά και αεροπορικές και χερσαίες μεταφορές σε απομακρυσμένους και απομονωμένους οικισμούς, οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τις τομεακές κανονιστικές ρυθμίσεις, και η ετήσια διακίνηση των οποίων δεν υπερβαίνει τους 300.000 επιβάτες.
Τροποποίηση 6
Άρθρο 1, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των κανόνων που ορίζονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης.
Τροποποίηση 7
Άρθρο 2
Οι αντισταθμίσεις για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας, στο μέτρο που συνιστούν κρατικές ενισχύσεις που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση, συμβιβάζονται με την κοινή αγορά και απαλλάσσονται από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης αυστηρότερων διατάξεων σχετικά με τις υποχρεώσεις της δημόσιας υπηρεσίας οι οποίες περιλαμβάνονται στην κοινοτική νομοθεσία για συγκεκριμένους τομείς.
Οι αντισταθμίσεις για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας, στο μέτρο που συνιστούν κρατικές ενισχύσεις που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση, συμβιβάζονται με την κοινή αγορά και απαλλάσσονται από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης διατάξεων σχετικά με τις υποχρεώσεις της δημόσιας υπηρεσίας οι οποίες περιλαμβάνονται στην κοινοτική νομοθεσία για συγκεκριμένους τομείς.
Τροποποίηση 8
Άρθρο 4, εισαγωγή
Για να μπορεί να υπαχθεί στην παρούσα απόφαση, η αποστολή δημόσιας υπηρεσίας ανατίθεται με επίσημη πράξη η οποία, σύμφωνα με το δίκαιο των κρατών μελών δύναται να λάβει τη μορφή μιας ή περισσοτέρων νομοθετικών ή κανονιστικών πράξεων, σύμβασης ή εντολής.
Ç πράξη αυτή πρέπει να προσδιορίζει ιδίως τα εξής:
Για να μπορεί να υπαχθεί στην παρούσα απόφαση, η αποστολή δημόσιας υπηρεσίας ανατίθεται είτε με δίκαιη και διαφανή διαδικασία υποβολής προσφορών είτε με επίσημη πράξη η οποία, σύμφωνα με το δίκαιο των κρατών μελών δύναται να λάβει τη μορφή μιας ή περισσοτέρων νομοθετικών ή κανονιστικών πράξεων, σύμβασης ή εντολής.
Ç ðñÜîç áõôÞ ðñÝðåé íá ðñïóäéïñßæåé éäßùò ôá åîÞò:
Τροποποίηση 9
Άρθρο 4, στοιχείο (βα) (νέο)
(βα) οι δημόσιες ανάγκες, που άλλως ικανοποιούνται ανεπαρκώς, ικανοποιούνται από την πράξη.
Τροποποίηση 10
Άρθρο 4, εδάφιο 1α (νέο)
Κατά τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και κατά την εξέταση κατά πόσο μια συγκεκριμένη επιχείρηση εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της αυτές, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε ευρεία διαβούλευση, με ιδιαίτερη έμφαση στους χρήστες.
Τροποποίηση 11
Άρθρο 4, εδάφιο 1β (νέο)
Για να μπορεί να υπαχθεί στην παρούσα απόφαση, η αποστολή δημόσιας υπηρεσίας ανατίθεται είτε με δίκαιη και διαφανή διαδικασία υποβολής προσφορών, είτε με επίσημη πράξη η οποία, σύμφωνα με το δίκαιο των κρατών μελών δύναται να λάβει τη μορφή μιας ή περισσοτέρων νομοθετικών ή κανονιστικών πράξεων, σύμβασης ή εντολής, εφόσον η αρμόδια δημόσια υπηρεσία αποφασίσει να μην παράσχει άμεσα την υπηρεσία.
Τροποποίηση 12
Άρθρο 7α (νέο)
Άρθρο 7α
Η παρούσα απόφαση παραμένει σε ισχύ για τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της. Για την ανανέωση της απόφασης γίνεται αναθεώρησή της, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων λεπτομερή μελέτη επιπτώσεων βάσει αντικειμενικών στοιχείων και ευρείας διαβούλευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στους χρήστες. Οι σχετικές πληροφορίες τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

29.   καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροποποιήσεις, στο έγγραφο εργασίας της σχετικά με κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας:

Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά με κοινοτικό πλαίσιο   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροποποίηση 13
Σημείο 3α (νέο)
3α. Έως ότου τεθεί σε ισχύ, το παρόν πλαίσιο εφαρμόζεται επίσης στο σύνολο των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται μετά την απόφαση Altmark και πληρούν τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 της απόφασης. Οι κρατικές ενισχύσεις που δεν πληρούν τους όρους αυτούς υπάγονται στις σχετικές οδηγίες πλαίσια, κατευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσεις.
Τροποποίηση 14
Σημείο 4
Οι διατάξεις του παρόντος πλαισίου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη ειδικών αυστηρότερων διατάξεων που αφορούν τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας που προβλέπονται σε κοινοτικές νομοθετικές ρυθμίσεις και μέτρα που αφορούν συγκεκριμένους τομείς. Το πλαίσιο αυτό δεν εφαρμόζεται στης δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων που καλύπτονται από την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν τις δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων.
Οι διατάξεις του παρόντος πλαισίου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που αφορούν τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας που προβλέπονται σε κοινοτικές νομοθετικές ρυθμίσεις και μέτρα που αφορούν συγκεκριμένους τομείς. Το πλαίσιο αυτό δεν εφαρμόζεται στης δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων που καλύπτονται από την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν τις δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων.
Τροποποίηση 15
Σημείο 7α (νέο)
7α. Η έννοια της αντιστάθμισης περιλαμβάνει κάθε είδους βοήθεια, υπό μορφή είτε χρημάτων είτε φυσικών ή ανθρώπινων πόρων. Ωφελήματα που απορρέουν από νομική διάταξη ή από το νομικό καθεστώς του επωφελουμένου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση της ανάγκης για αντιστάθμιση.
Τροποποίηση 16
Σημείο 8
Σύμφωνα με τη νομολογία, ελλείψει σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη διαθέτουν ευρεία διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τη φύση των υπηρεσιών που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως γενικού οικονομικού συμφέροντος. Ελλείψει λοιπόν σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, καθήκον της Επιτροπής είναι να μεριμνά ώστε η εφαρμογή των διατάξεων αυτών να γίνεται χωρίς πρόδηλο σφάλμα. Πράγματι, όπως προκύπτει από το άρθρο 86 παράγραφος 2, οι επιχειρήσεις που τους έχει ανατεθεί η διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, είναι επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει "μια ιδιαίτερη αποστολή".
Σύμφωνα με τη νομολογία, ελλείψει σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη διαθέτουν ευρεία διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τη φύση των υπηρεσιών που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως γενικού οικονομικού συμφέροντος. Κατά τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και κατά την εξέταση κατά πόσο μια συγκεκριμένη επιχείρηση εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της αυτές, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε ευρεία διαβούλευση, με ιδιαίτερη έμφαση στους χρήστες· Ελλείψει λοιπόν σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, καθήκον της Επιτροπής είναι να μεριμνά ώστε η εφαρμογή των διατάξεων αυτών να γίνεται χωρίς πρόδηλο σφάλμα. Πράγματι, όπως προκύπτει από το άρθρο 86 παράγραφος 2, οι επιχειρήσεις που τους έχει ανατεθεί η διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, είναι επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει "μια ιδιαίτερη αποστολή".
Τροποποίηση 17
Σημείο 8α (νέο)
8α. Ως "επιχείρηση" νοείται κάθε φορέας που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο της χρηματοδοτήσεώς του· ως "δημόσια επιχείρηση" νοείται κάθε επιχείρηση στην οποία οι αρχές μπορούν να ασκούν άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή λόγω κυριότητας ή χρηματοοικονομικής συμμετοχής τους σε αυτήν ή δυνάμει των κανόνων που την διέπουν, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο β) της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ περί της διαφάνειας των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημόσιων επιχειρήσεων1.
_________________
1 ΕΕ L 195 της 29.7.1980, σ. 35. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2000/52/ΕΚ (ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 75).
Τροποποίηση 18
Σημείο 10, εισαγωγή
H ανάθεση δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να γίνεται με τυπική πράξη, η οποία κατά τη νομοθεσία των κρατών μελών, μπορεί να λάβει τη μορφή νομοθετικής ή κανονιστικής πράξης ή σύμβασης. Η αποστολή μπορεί επίσης να καθορίζεται σε περισσότερες πράξεις. Η πράξη ή οι πράξεις αυτές πρέπει να αναφέρουν, ιδίως:
H ανάθεση δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να γίνεται είτε με δίκαιη και διαφανή διαδικασία υποβολής προσφορών είτε με τυπική πράξη, η οποία κατά τη νομοθεσία των κρατών μελών, μπορεί να λάβει τη μορφή νομοθετικής ή κανονιστικής πράξης ή σύμβασης. Η αποστολή μπορεί επίσης να καθορίζεται σε περισσότερες πράξεις. Η πράξη ή οι πράξεις αυτές πρέπει να αναφέρουν, ιδίως:
Τροποποίηση 19
Σημείο 11α (νέο)
11α. Για να μπορεί να υπαχθεί στην παρούσα απόφαση, η αποστολή δημόσιας υπηρεσίας ανατίθεται είτε με δίκαιη και διαφανή διαδικασία υποβολής προσφορών, είτε με επίσημη πράξη η οποία, σύμφωνα με το δίκαιο των κρατών μελών δύναται να λάβει τη μορφή μιας ή περισσοτέρων νομοθετικών ή κανονιστικών πράξεων, σύμβασης ή εντολής, εφόσον η αρμόδια δημόσια υπηρεσία αποφασίσει να μην παράσχει άμεσα την υπηρεσία.
Τροποποίηση 20
Σημείο 11β (νέο)
11β. Οι δημόσιες αρχές παραμένουν αποκλειστικά και πρωταρχικά υπεύθυνες ανά πάσα στιγμή για τον ορισμό του πλαισίου κριτηρίων και όρων για την προσφορά υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του παρόχου και του κατά πόσο η υπηρεσία προσφέρεται στη βάση του ελεύθερου ανταγωνισμού.
Τροποποίηση 21
Σημείο 11γ (νέο)
11γ. Κατά τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και όταν εξετάζεται κατά πόσο συγκεκριμένη επιχείρηση εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της αυτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβαίνουν σε ευρεία διαβούλευση, με ιδιαίτερη έμφαση στους χρήστες.
Τροποποίηση 22
Σημείο 21
Η υπεραντιστάθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση άλλης ΥΓΟΣ που παρέχεται από την ίδια επιχείρηση, η μεταφορά όμως αυτή πρέπει να καταχωρηθεί στην λογιστική της εν λόγω επιχείρησης .
Η υπεραντιστάθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση άλλης ΥΓΟΣ που παρέχεται από την ίδια επιχείρηση , η μεταφορά όμως αυτή πρέπει να καταχωρηθεί στην λογιστική της εν λόγω επιχείρησης και να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που ορίζονται στο παρόν πλαίσιο. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τέτοιες μεταφορές υπόκεινται στους κατάλληλους ελέγχους. Εφαρμόζονται οι κανόνες περί διαφάνειας που προβλέπονται στην οδηγία 80/723/ΕΟΚ.
Τροποποίηση 23
Σημείο 22
Όταν ο δικαιούχος της αντιστάθμισης είναι δημόσια επιχείρηση, η ενδεχόμενη υπεραντιστάθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το κράτος, υπό την ιδιότητα του μετόχου, προκειμένου να χορηγηθεί χρηματοδοτική ενίσχυση στην εν λόγω επιχείρηση εφόσον πληρείται το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή . Η μεταφορά αυτή πρέπει ωστόσο να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους συνήθεις όρους εμπορικών συναλλαγών, δηλαδή υπό μορφή αύξησης του κεφαλαίου ή χορήγησης δανείου και να τηρηθούν οι ισχύουσες εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις, ιδίως σε εμπορικά και φορολογικά θέματα. Η εν λόγω πράξη πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς στον ισολογισμό της δικαιούχου επιχείρησης και να προκύπτει από επίσημη απόφαση των δημοσίων αρχών . Η εν λόγω απόφαση πρέπει να προσδιορίζει επακριβώς για ποια χρήση διενεργείται η μεταφορά . Αντίθετα , εάν η χρηματοδοτική ενίσχυση του κράτους δεν πληροί το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή η ενίσχυση αυτή πρέπει να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης .
Όταν ο δικαιούχος της αντιστάθμισης είναι επιχείρηση, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος της, η ενδεχόμενη υπεραντιστάθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το κράτος , υπό την ιδιότητα του μετόχου , προκειμένου να χορηγηθεί χρηματοδοτική ενίσχυση στην εν λόγω επιχείρηση εφόσον πληρείται το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή . Η μεταφορά αυτή πρέπει ωστόσο να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους συνήθεις όρους εμπορικών συναλλαγών, δηλαδή υπό μορφή αύξησης του κεφαλαίου ή χορήγησης δανείου και να τηρηθούν οι ισχύουσες εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις, ιδίως σε εμπορικά και φορολογικά θέματα. Η εν λόγω πράξη πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς στον ισολογισμό της δικαιούχου επιχείρησης και να προκύπτει από επίσημη απόφαση των δημοσίων αρχών . Η εν λόγω απόφαση πρέπει να προσδιορίζει επακριβώς για ποια χρήση διενεργείται η μεταφορά . Αντίθετα , εάν η χρηματοδοτική ενίσχυση του κράτους δεν πληροί το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή η ενίσχυση αυτή πρέπει να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης.
Τροποποίηση 24
Σημείο 24
Το παρόν πλαίσιο εφαρμόζεται από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η ισχύς του λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2007. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα , μετά από διαβούλευση των κρατών μελών, να τροποποιήσει το παρόν πλαίσιο πριν την 31η Δεκεμβρίου 2007, για σημαντικούς λόγους που συνδέονται με την πολιτική του ανταγωνισμού.
Το παρόν πλαίσιο εφαρμόζεται από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η ισχύς του λήγει τέσσερα έτη μετά την έναρξή της. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, μετά από διαβούλευση των κρατών μελών, να τροποποιήσει το παρόν πλαίσιο πριν την ημερομηνία λήξης του, για σημαντικούς λόγους που συνδέονται με την πολιτική του ανταγωνισμού. Η ανανέωση του πλαισίου υπόκειται σε αναθεώρηση εκ μέρους της Επιτροπής βάσει δεδομένων που παρέχουν τα κράτη μέλη, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων λεπτομερή μελέτη επιπτώσεων βάσει αντικειμενικών στοιχείων και ευρείας διαβούλευσης. Οι σχετικές πληροφορίες τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

30.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 14 της 19.1.1998, σ. 74.
(2) ΕΕ C 59 της 23.2.2001, σ. 238.
(3) ΕΕ C 140 E της 13.6.2002, σ. 153.
(4) ΕΕ C 92 E της 16.4.2004, σ. 294.
(5) ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 30.
(6) http://europa.eu.int/growthandjobs/group/index_en.htm
(7) Υπόθεση C-280/00, Altmark Trans και Magdeburg κατά Nahverkehrsgesellshaft Altmark [2003] ECR I-7747.
(8) ΕΕ L 195 της 29.7.1980, σ. 35.


Γενικοί προσανατολισμοί της οικονομικής πολιτικής
PDF 290kWORD 62k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας - προπαρασκευαστική έκθεση σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς της οικονομικής πολιτικής (2004/2269(INI))
P6_TA(2005)0034A6-0026/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2003 για τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Κοινότητας (περίοδος 2003-2005) (COM(2003)0170),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2004 σχετικά με την επικαιροποίηση του 2004 των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών της Κοινότητας (περίοδος 2003-2005) (COM(2004)0238),

–   έχοντας υπόψη τις οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής το φθινόπωρο του 2004 για τη ζώνη του ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση (2004-2006),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2005 προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο "Κοινή προσπάθεια για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας - ένα νέο ξεκίνημα για τη στρατηγική της Λισσαβόνας" (COM(2005)0024),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Γκέτεμποργκ της 15ης και 16ης Ιουνίου 2001 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης της 15ης και 16ης Μαρτίου 2002,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων των Βρυξελλών της 20ής και 21ης Μαρτίου 2003, της 16ης και 17ης Οκτωβρίου 2003, της 25ης και 26ης Μαρτίου 2004 και της 4ης και 5ης Νοεμβρίου 2004,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση "Αντιμετωπίζοντας την Πρόκληση" της ομάδας υψηλού επιπέδου υπό την προεδρία του κ. Wim Kok,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 2003 με τίτλο "Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη – Επενδύσεις στα δίκτυα και τη γνώση για την ανάπτυξη και την απασχόληση – Τελική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο" (COM (2003)0690),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 30ής Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τον απολογισμό των εμπειριών που συγκέντρωσε η ΟΚΕ προκειμένου να αξιολογήσει τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο και τις συνέπειες στην απασχόληση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που διεξάγονται στην Ένωση(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2003 σχετικά με την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας – προπαρασκευαστική έκθεση ενόψει της σύστασης της Επιτροπής για τους γενικούς προσανατολισμούς οικονομικής πολιτικής(2), το ψήφισμά του της 15ης Μαΐου 2003 σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής για τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Κοινότητας (2003-2005)(3) και το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τα αποτελέσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες(4), στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2003,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Φεβρουαρίου 2004 σχετικά με την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας – προπαρασκευαστική έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής(5) και το ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2004 επί της σύστασης της Επιτροπής σχετικά με την επικαιροποίηση για το 2004 των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Κοινότητας (2003-2005)(6),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Φεβρουαρίου 2004 σχετικά με την προετοιμασία της εαρινής διάσκεψης κορυφής 2004(7),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 99, παράγραφος 2, της συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A6-0026/2005),

A.   επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ και εκείνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25 δεν κατορθώνει σε διαρκή βάση να αναπτύξει πλήρως το δυναμικό της και ότι παραμένει μικρή· ότι η κατανάλωση των νοικοκυριών παραμένει αδύναμη και ότι οι οικονομικές προοπτικές για το 2005 και 2006 παρουσιάζονται μέτριες, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση υψηλού ποσοστού ανεργίας η οποία δεν θα μειωθεί παρά μόνο με αργούς ρυθμούς· ότι, καίτοι τα επιτόκια είναι στα χαμηλότερα επίπεδα από το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου η επενδυτική τάση είναι περιορισμένη και δεν προβλέπεται να μεταβληθεί, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, καθώς και ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εντούτοις είχαν ομόφωνα θεωρηθεί αναγκαίες δεν εφαρμόστηκαν σε όλα τα κράτη μέλη με τον επιβαλλόμενο ζήλο και ότι οι μεταρρυθμίσεις σε κοινοτικό επίπεδο προχωρούν με αργό ρυθμό,

B.   επισημαίνοντας ότι η στρατηγική της Λισαβόνας απαιτεί την κινητοποίηση όλων των υφιστάμενων μέσων, ιδιαίτερα των γενικών προσανατολισμών οικονομικής πολιτικής (ΓΠΟΠ), και την προσήκουσα εφαρμογή των δημοσιονομικών προοπτικών,

Γ.   επισημαίνοντας ότι, για την επίτευξη της συνέχισης βιώσιμης ανάπτυξης, είναι απαραίτητες οι κοινωνικές πολιτικές, οι πολιτικές απασχόλησης και οι περιβαλλοντικές πολιτικές, οι οποίες θα αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους έναντι των μελλοντικών γενεών και οι οποίες θα μεριμνούν για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής· ότι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής προϋποθέτει τη διατήρηση της κοινωνικής προστασίας στα ενδεδειγμένα επίπεδα και της απασχόλησης σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τους στόχους που ετέθησαν από τη Συνθήκη, καθώς και ότι η βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων μπορεί να διασφαλιστεί μόνον εφόσον η παραγωγικότητα της εργασίας της ευρωπαϊκής οικονομίας αυξάνεται συστηματικά και οι άνεργοι εντάσσονται στην εργασία όσο αποχωρούν εργαζόμενοι σε σύνταξη,

Δ.   εκτιμώντας ότι τα υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα σε ορισμένα κράτη μέλη αποτελούν σύμπτωμα της απουσίας διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και ότι υφίσταται θετική σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και δημοσιονομικής πειθαρχίας, εκτιμώντας δε ότι τα χαμηλά επιτόκια που καθίστανται δυνατά χάρη σε αυτή την πειθαρχία, δημιουργούν την απαραίτητη εμπιστοσύνη των οικονομικών παραγόντων προς την μακροπρόθεσμη σταθερότητα των τιμών και δημιουργούν με αυτό τον τρόπο τηνα αναγκαία για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση βάση,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιτόκια που βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα δεν συντέλεσαν στο να επιδείξουν οι επιχειρήσεις εμπιστοσύνη στη χρησιμότητα των επενδύσεων,

1.   εκφράζει τη λύπη του για τις σημαντικές συσσωρευθείσες καθυστερήσεις στην εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας, κυρίως σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη μεταρρύθμιση των δημοσίων οικονομικών σε μια σειρά κρατών μελών που οφείλονται επίσης στην πληθώρα των στόχων· επιδοκιμάζει, ως εκ τούτου, τον καθορισμό των προτεραιοτήτων κεντρικής σπουδαιότητας από την ομάδα της οποίας προεδρεύει ο Wim Kok· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν με αποφασιστικότητα τις κεντρικές προτεραιότητες· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εστιάσει τις προσπάθειές της στους τομείς αυτούς· εκτιμά ότι οι γενικοί προσανατολισμοί που καθορίζονται στους ΓΠΟΠ 2003-2005 δεν ενσωματώθηκαν στην οικονομική πολιτική των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις βέλτιστες επιδόσεις των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των ΓΠΟΠ και να εξαγάγει τα ανάλογα συμπεράσματα· συνιστά να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην οικονομική μεγέθυνση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της βελτίωσης του ανταγωνισμού και της ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας·

2.   υπενθυμίζει ότι η οικονομική σταθερότητα, η εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών και τα χαμηλά επιτόκια που είναι καρπός της πολιτικής σταθερότητας της ΕΚΤ αποτελούν τους πυλώνες που εκφράστηκαν ρητά ως προτεραιότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας· συμμερίζεται την άποψη που διατύπωσε η επιτροπή οικονομικής πολιτικής στην ετήσια έκθεσή της για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 2005, σύμφωνα με την οποία "είναι απαραίτητο ένα μακροοικονομικό πλαίσιο που θα υποστηρίζει τη σταθερότητα και την ανάπτυξη" και "οι κυβερνήσεις θα αποκομίσουν όλα τα οφέλη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε επίπεδο ανάπτυξης και απασχόλησης μόνο σε ένα κατάλληλο μακροοικονομικό περιβάλλον'·

3.   συνιστά την απλοποίηση και τη βελτίωση του συντονισμού των διαφόρων μέσων που έχει στη διάθεσή της η Ένωση· συνιστά τη μείωση του αριθμού των εκθέσεων αξιολόγησης ή των προγραμμάτων τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο με σκοπό τη μεγαλύτερη δέσμευση εκ μέρους των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της αποβλέποντας στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς σε τομείς τους οποίους εξακολουθούν να υπάρχουν προστατευτικά μέτρα και εμπόδια στο εμπόριο· καλεί, επίσης, την Επιτροπή να μην χαλαρώσει τις προσπάθειές της για την εξασφάλιση ανταγωνισμού με δίκαιους όρους σε όλους τους τομείς·

4.   υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και εκτιμά ότι τυχόν επιρροή των οργάνων που καθορίζουν τις οικονομικές πολιτικές επί της νομισματικής πολιτικής θα ήταν αντίθετη προς τη Συνθήκη, διότι θα έθετε τέρμα σε αυτή την ανεξαρτησία· προτείνει την εναρμόνιση των οικονομικών υποθέσεων που λαμβάνονται ως βάση για την κατάρτιση των προϋπολογισμών και των δημοσιονομικών χρονοδιαγραμμάτων των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης των ΓΠΟΠ και των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση·

5.   επαναλαμβάνει το ήδη διατυπωθέν αίτημά του για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας, με πνεύμα που θα εξασφαλίζει την ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία και την ασφάλεια· υπενθυμίζει την υποστήριξή του προς την εφαρμογή πολιτικών που θα προάγουν το επιχειρηματικό πνεύμα και το πνεύμα πρωτοβουλίας, την καινοτομία και τον βιομηχανικό ανταγωνισμό και, σε αυτό το πλαίσιο, την υποστήριξή του προς τους στόχους της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών και της άρσης των φραγμών που συνδέονται με τη φορολογία των εταιρειών, με την εφαρμογή της "Δέσμης Monti" για τη φορολογική εναρμόνιση· υπογραμμίζει τέλος ότι η ανάπτυξη καλύτερων θέσεων απασχόλησης θα συνοδευτεί από τη βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ευρώπη·

6.   εκτιμά ότι η αύξηση της παραγωγικότητας δεν θα είναι από μόνη της αρκετή για να δημιουργήσει την οικονομική μεγέθυνση που είναι αναγκαία για την κάλυψη όλων των οικονομικών και κοινωνικών αναγκών καθώς και για την αντιμετώπιση των συνεπειών της δημογραφικής εξέλιξης, κυρίως σε ό,τι αφορά τα συστήματα συντάξεων και υγείας και ότι η εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων δεν μπορεί να υποκαθιστά την μακροοικονομική πολιτική·

7.   εκφράζει την ανησυχία του για το ότι εξακολουθεί να υπάρχει υψηλό ποσοστό ανεργίας και ανεπαρκείς προοπτικές αύξησης του ποσοστού απασχόλησης, τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην Ένωση· ζητεί να καταβληθεί ειδική προσπάθεια για την παροχή συμβουλών και την επιμόρφωση σε όλους τους ανέργους για διάστημα άνω των έξι μηνών· εμμένει στον κυρίαρχο ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και για τον λόγο αυτόν ανησυχεί για τον υψηλό αριθμό πτωχεύσεων ΜΜΕ το 2004, ενώ ταυτόχρονα εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ΜΜΕ δεν είναι σε θέση, όπως οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, να επωφεληθούν πλήρως από τις ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν εδώ και κάποια χρόνια·

8.   τονίζει την ανάγκη δημιουργίας περιβάλλοντος που θα ενισχύσει το επιχειρηματικό πνεύμα και νοοτροπία που ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων και ευνοεί τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, μέσω της απλούστευσης των σχετικών με τις ΜΜΕ διοικητικών διαδικασιών, της απλοποίησης του κανονιστικού πλαισίου, της μείωσης του γενικού επιπέδου της φορολογίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω της βελτιωμένης πρόσβασης των ΜΜΕ στις πηγές χρηματοδότησης και, ειδικότερα, στα κεφάλαια κινδύνου· προτείνει μεταρρυθμίσεις που θα αποσκοπούν στην αύξηση των ευκαιριών για τις ΜΜΕ και επισημαίνει τον καθοριστικό ρόλο που τα μικρο-δάνεια μπορούν να παίξουν βοηθώντας στη δημιουργία επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας· ζητεί εμπεριστατωμένη μελέτη αυτών των μηχανισμών, το συνυπολογισμό τους και την αξιοποίησή τους σε κοινοτικό επίπεδο·

9.   επαναλαμβάνει την ευχή του να δει προοδευτικά την Ένωση να επιτυγχάνει ενεργειακή αυτάρκεια με την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης εναλλακτικών ως προς το πετρέλαιο ενεργειακών λύσεων, όπως το υδρογόνο· διαπιστώνει ότι η πορεία των τιμών πετρελαίου το 2004 δεν θα πρέπει να προκαλέσει τη διαρκή αύξηση του πληθωρισμού, θα επιβαρύνει ωστόσο το κλίμα εμπιστοσύνης, κυρίως με την άμεση αφαίμαξη της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, συντηρώντας έτσι την αβεβαιότητα όσον αφορά τις αποφάσεις σχετικά με επενδύσεις τη στιγμή ακριβώς που αναμένεται επιβράδυνση της εξωτερικής ζήτησης· εκτιμά ότι πρέπει να βελτιωθεί η απόδοση των κλασικών μορφών ενέργειας, και ειδικότερα εκείνων που δεν συνιστούν απειλή για τους στόχους του Πρωτοκόλλου του Κυότο·

10.   παρατηρεί ότι σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες σημειώνεται μείωση στην κατανάλωση των νοικοκυριών όσον αφορά τα αγαθά τρέχουσας κατανάλωσης και τα βιομηχανικά αγαθά, ακόμη και τα λιγότερο ακριβά και καλύτερης ποιότητας προς όφελος κυρίως των δαπανών υγείας, επικοινωνίας και αναψυχής, καθώς και τη μεγάλη σημασία του τομέα των υπηρεσιών στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ όπως και ως προς τις θέσεις απασχόλησης· θεωρεί κατά συνέπεια την επιβράδυνση της παραγωγικότητας σε αυτόν τον τομέα σημαντικό παράγοντα της αδύναμης ευρωπαϊκής ανάπτυξης· κατά συνέπεια, απευθύνει έκκληση να ευνοηθούν σε αυτόν τον τομέα οι επενδύσεις και οι καινοτομίες στις τεχνολογίες της πληροφόρησης και της επικοινωνίας που διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στην αύξηση της παραγωγικότητας· συνιστά να ανοιχτεί περισσότερο ο τομέας αυτός στις ιδιωτικές επενδύσεις και να ενθαρρυνθεί το επιχειρηματικό πνεύμα·

11.   καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν σθεναρά τις μελλοντοστραφείς επενδύσεις προωθώντας τις επενδύσεις και την εξομοίωση στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της βασικής έρευνας και ανάπτυξης, της υψηλής τεχνολογίας, των φιλοπεριβαλλοντικών τεχνολογιών, των υποδομών και των διευρωπαϊκών δικτύων, καθώς και στη δια βίου μάθηση· συνιστά να αυξηθεί η δημόσια χρηματοδότηση στους τομείς της έρευνας και των επιστημών· τονίζει πόσο σημαντικό είναι ένα κλίμα που θα οδηγεί στην προαγωγή της έρευνας και της ανάπτυξης και στην καλύτερη ολοκλήρωση των αγορών προϊόντων, καθώς και σε μια θετικότερη στάση των χρηματοπιστωτικών αγορών έναντι πιο ριψοκίνδυνων μορφών επένδυσης· φρονεί ότι οι επενδύσεις στις κοινωνικές υπηρεσίες και κυρίως στον τομέα της φροντίδας των παιδιών αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την πραγματική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών· εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στην υποεκμετάλλευση πολλών, σε λανθάνουσα κατάσταση, εξειδικευμένων απασχολήσεων στον τομέα των υπηρεσιών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, απασχολήσεων ιδιαιτέρως πολύτιμων διότι δεν έχουν κατά βάση τοπικό χαρακτήρα· τονίζει την ανάγκη επενδύσεων στις υπηρεσίες και την ανάγκη αναβάθμισης των θέσεων εργασίας σε αυτό τον τομέα και, ειδικότερα, στους κλάδους των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, των κοινωνικών υπηρεσιών τοπικού χαρακτήρα, των υπηρεσιών προς τα παιδιά και τους ηλικιωμένους και της παροχής κατ´ οίκον βοηθείας· πιστεύει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η γήρανση του πληθυσμού, που θα οδηγήσει τελικά αναπόφευκτα σε εσωτερική γήρανση των εργαζομένων· επισημαίνει ότι οι γηραιότεροι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες σταδιοδρομίας και θεωρούνται μερικές φορές πολύ ηλικιωμένοι και πολύ δαπανηροί για να προαχθούν ή να επιμορφωθούν· πιστεύει επομένως ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν γι´ αυτούς εξατομικευμένες πρωτοβουλίες όπως πλαισίωσης, παροχής συμβουλών και ειδικά συστήματα επιμόρφωσης·

12.   διαπιστώνει ότι το διακοινοτικό εμπόριο αποτελεί πρωταρχικό μέρος των εξωτερικών ανταλλαγών των κρατών μελών της Ένωσης και, κατά συνέπεια, κρίνει απαραίτητη την ολοκλήρωση της δημιουργίας της εσωτερικής αγοράς ώστε να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, στην κοινωνική ανάπτυξη της Ένωσης· παρατηρεί άλλωστε ότι το μεγαλύτερο μέρος των ανταλλαγών με τις τρίτες χώρες διεξάγεται με ανεπτυγμένες χώρες όπου τα επαγγελματικά προσόντα και οι αμοιβές είναι σε ανάλογα επίπεδα με εκείνα που ισχύουν στα κράτη μέλη· διαπιστώνει πάντως ότι συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ανταγωνιστών, και ειδικότερα η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία, κατορθώνουν συχνά να προσφέρουν εμπορεύματα και υπηρεσίες ίσης ποιότητας σε πιο ανταγωνιστικές τιμές·

13.   εκτιμά ότι η ανάπτυξη του διεθνούς, ελεύθερου και δίκαιου, θεμελιωμένου στην ισότητα των ευκαιριών εμπορίου, με βάση τις δεσμεύσεις της Doha, αποτελεί ταυτόχρονα πηγή ανάπτυξης για τις φτωχές χώρες και δημιουργίας νέων αγορών για τις ανεπτυγμένες χώρες και ότι μόνον η ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών θα επιτρέψει στις τελευταίες να αυξήσουν το εισόδημα των λαών τους και να επιτύχουν υψηλότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά επίπεδα· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτές τις εκτιμήσεις στους μελλοντικούς ΓΠΟΠ·

14.   επαναλαμβάνει την επιθυμία του τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στη συζήτηση σχετικά με τους ΓΠΟΠ· φρονεί ότι από αυτή τη συζήτηση θα προκύψει, όχι μόνο καλύτερος δημοκρατικός έλεγχος, αλλά κυρίως μεγαλύτερη ιδιοποίηση των ΓΠΟΠ από τα κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, περισσότερο σθεναρή δέσμευση ως προς την εφαρμογή τους·

15.   εκτιμά ότι η διαχείριση της οικονομικής πολιτικής προϋποθέτει αξιόπιστες και συγκρίσιμες στατιστικές και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα μέσα που διαθέτει η Eurostat για την εκπλήρωση της αποστολής της συγκέντρωσης και του ελέγχου των στατιστικών των κρατών μελών, καθώς και να εργαστεί, στο πλαίσιο των εργασιών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και άλλων σημαντικών διεθνών οργανισμών, προς όφελος της βελτίωσης της αξιοπιστίας και της συγκρισιμότητας των στατιστικών σε διεθνές επίπεδο· εκτιμά ότι οι διοικητικές διαδικασίες και οι δαπάνες που συνεπάγεται η συλλογή των στατιστικών στοιχείων δεν πρέπει να αποτελούν τροχοπέδη στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων· ζητεί να εστιασθεί η προσοχή σε ζωτικής σημασίας δείκτες μέτρησης του επιχειρηματικού πνεύματος·

16.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στους κοινωνικούς εταίρους.

(1) ΕΕ C 32 της 5.2.2004, σ. 103.
(2) ΕΕ C 61 E της 10.3.2004, σ. 294.
(3) ΕΕ C 67 E της 17.3.2004, σ. 295.
(4) ΕΕ C 82 E της 1.4.2004, σ. 592.
(5) ΕΕ C 98 E της 23.4.2004, σ. 162.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P5_TA(2004)0378.
(7) ΕΕ C 98 E της 23.4.2004, σ. 156.


Τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2004)
PDF 278kWORD 48k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ - 2004 (2004/2268(INI))
P6_TA(2005)0035A6-0025/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την από 24 Ιουνίου 2004 ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ - 2004" (COM(2004)0425),

–   έχοντας υπόψη την από 3 Σεπτεμβρίου 2004 ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης και την αποσαφήνιση της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (COM(2004)0581),

–   έχοντας υπόψη την από 27 Νοεμβρίου 2002 ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την ενίσχυση του συντονισμού των δημοσιονομικών πολιτικών (COM(2002)0668),

–   έχοντας υπόψη την από 27 Νοεμβρίου 2002 ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την αναγκαιότητα και τα μέσα αναβάθμισης της ποιότητας των δημοσιονομικών στατιστικών (COM(2002)0670),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας στις 23 και 24 Μαρτίου 2000 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Γκέτεμποργκ στις 15 και 16 Ιουνίου 2001, ιδίως όσον αφορά την ήδη συμφωνηθείσα στρατηγική για την οικονομική ανάπτυξη, την πλήρη απασχόληση, την αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή,

–   έχοντας υπόψη τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Άμστερνταμ με ημερομηνία 16 και 17 Ιουνίου 1997 σχετικά με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1466/97 της 7ης Ιουλίου 1997 για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών(1), και τον κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης που ενέκρινε το Συμβούλιο ECOFIN της 10ης Ιουλίου 2001,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου ECOFIN της 13ης Σεπτεμβρίου 2004 σχετικά με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 13ης Ιουλίου 2004(2), σχετικά με μέτρα του Συμβουλίου ECOFIN της 25ης Νοεμβρίου 2003,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A6-0025/2005),

A.   λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Προεδρία του Λουξεμβούργου έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμα εργασίας της την εξέταση των κανόνων λειτουργίας και την αποσαφήνιση της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς και το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται να εγκρίνει, την άνοιξη του 2005, ψήφισμα σχετικά με πιθανές αλλαγές στις ρυθμίσεις και τους κανόνες δεοντολογίας που διέπουν την εφαρμογή του,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την παρελθούσα δεκαετία η κοινοτική οικονομία αναπτύχθηκε πολύ πιο κάτω από τις δυνατότητές της, με μείωση όχι μόνο στις ιδιωτικές επενδύσεις αλλά και στις ακαθάριστες δημόσιες επενδύσεις, με αποτέλεσμα να έχει πέσει από το 4% του ΑΕγχΠ στις αρχές τις δεκαετίας του 1970 στο 2,4% την εποχή του ευρώ, και ότι, μεταξύ άλλων, λόγω της μη πραγματοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και παραγωγικών επενδύσεων σε πολλά κράτη μέλη το ποσοστό αύξησης του ΑΕγχΠ για τη ζώνη ευρώ για άλλη μια φορά δεν ανήλθε στο ύψος των προσδοκιών,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το 2003 το δημοσιονομικό έλλειμμα στη ζώνη του ευρώ ανήλθε στο 2,7% του ΑΕΠ, από 1,6% το 2001 και 1,1% το 2000, ενώ το 2004 προσέγγισε το όριο του 3%, αγγίζοντας το 2,9% του ΑΕΠ,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι σχεδόν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό είχαν επιτύχει, έως τα τέλη του 2002, μόνο τέσσερα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ –που αντιπροσώπευαν από κοινού μόλις το 18% του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ– και μόλις πέντε κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ το έτος 2004· λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, αντιθέτως, ο αριθμός των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ με δημοσιονομικό έλλειμμα άνω του 3% του ΑΕΠ αυξήθηκε από τρία σε τέσσερα· λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, αφότου εγκρίθηκε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, δώδεκα κράτη μέλη έχουν παραβεί τις διατάξεις του ή τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ, μεταξύ των οποίων πέντε κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ –Γερμανία, Ελλάδα, Γαλλία, Κάτω Χώρες και Πορτογαλία– και το Ηνωμένο Βασίλειο, για το οποίο δεν ισχύει βέβαια η διαδικασία που αφορά το υπερβολικό έλλειμμα, το ίδιο όμως δεσμεύεται κατά το άρθρο 116, παράγραφος 4, της Συνθήκης, σύμφωνα με το οποίο "τα κράτη μέλη προσπαθούν να αποφεύγουν τα υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα", εφόσον βρίσκεται στο δεύτερο στάδιο· λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κινήθηκε επίσης διαδικασία που αφορά το υπερβολικό έλλειμμα και κατά των έξι νέων κρατών μελών με έλλειμμα που υπερβαίνει το όριο του 3%: Τσεχική Δημοκρατία, Κύπρος, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία και Σλοβακία,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο 2004, αντιδρώντας στην προφανή διαφορά μεταξύ των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης του 1997 και των προσφάτων οικονομικ·ων εξελίξεων, ο Επίτροπος Almunia υπέβαλε προτάσεις μεταρρύθμισης, η οποίες περιγράφονται στην από 24 Ιουνίου 2004 ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα "Δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ - 2004",

1.   επισημαίνει ότι, κατά την άποψη της Επιτροπής, ο οικονομικός κύκλος φέρει μέρος μόνο της ευθύνης για τα υψηλότερα ονομαστικά ελλείμματα, τα οποία στην πραγματικότητα είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της επιλογής ορισμένων κρατών μελών να χαλαρώσουν τη δημοσιονομική πολιτική τους·

2.   επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη, παρότι κινήθηκαν εναντίον τους διαδικασίες που αφορούν το υπερβολικό έλλειμμα, δεν έχουν προβεί στη λήψη μέτρων επαρκών για τη μείωση των ελλειμμάτων τους και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ανησυχίας σχετικά με την προοπτική μείωσης των ελλειμμάτων των κρατών αυτών κάτω του 3% του ΑΕΠ στο άμεσο μέλλον·

3.   επισημαίνει τη σημασία θέσπισης τόσο πακέτων διαρθρωτικών αλλαγών όσο και επενδυτικών δραστηριοτήτων, τα οποία μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα αποδειχθούν ζωτικής σημασίας για την χρηματοοικονομική αειφορία, την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάπτυξη·

4.   σημειώνει ότι η διαχείριση των οικονομικών αλλαγών στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης έχει σε ορισμένα νέα κράτη μέλη σοβαρές επιπτώσεις στα επίπεδα του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου χρέους τους· φρονεί ότι απαιτούνται πιο φιλόδοξες φορολογικές μεταρρυθμίσεις σε συνδυασμό με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να ενισχυθούν τα κίνητρα που θα οδηγήσουν σε αύξηση της απασχόλησης και σε επενδύσεις με στόχο τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα·

5.   υπογραμμίζει το γεγονός ότι δεν μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις από τους κανόνες και τις διαδικασίες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, και για το λόγο αυτό καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να αναλάβουν την ευθύνη τους για την εφαρμογή, τον έλεγχο, καθώς και την τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αλλά ζητεί την ίση μεταχείριση όλων των κρατών μελών, μικρών και μεγάλων· θεωρεί ότι, προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά την έναρξη της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος· καλεί όλα τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν επιτυχώς την εξέταση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Λουξεμβούργου, αναζητώντας σθεναρές, δίκαιες και εφαρμόσιμες λύσεις για κάθε επιμέρους κεφάλαιο, όπως καθόρισε το Συμβούλιο ECOFIN στις 13 Σεπτεμβρίου 2004, ενώ συγχρόνως θα ενισχύεται η πτυχή που αφορά τα προληπτικά μέτρα, θα δίδεται μεγαλύτερη προσοχή στις διαφορές ως προς την οικονομική κατάσταση και θα βελτιώνεται η εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (το τμήμα του Συμφώνου που αφορά τα διορθωτικά μέτρα) και η οικονομική διακυβέρνηση·

6.   καλεί τα κράτη μέλη, εφόσον δεν το έχουν πράξει ακόμη να μειώσουν, αφενός, δραστικά το έλλειμμά τους σε επίπεδα κάτω του 3% του ΑΕΠ, προκειμένου να διασφαλίσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη σταθερότητα των τιμών στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση και, αφετέρου, να φροντίσουν για τη συγκέντρωση επαρκών αποθεματικών σε περιόδους ευνοϊκών συνθηκών, ώστε σε χαλεπούς καιρούς να μπορούν να λαμβάνονται οικονομικά μέτρα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος παραβίασης των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

7.   υπογραμμίζει το πόσο σημαντικό είναι να βελτιωθούν οι δημοσιονομικές στατιστικές με πιο ορθούς και τυποποιημένους όρους, μεθόδους υπολογισμού και διαδικασίες, που θα πρέπει να περιληφθούν σε εγχειρίδιο μεθοδολογικών κατευθύνσεων, και επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να υποβάλει προτάσεις σχετικά με ελάχιστα πρότυπα για την ανεξαρτησία, ακεραιότητα και ποιότητα των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών καθώς και την ενισχυμένη αρμοδιότητα της Eurostat να συντονίζει, ελέγχει και διεξάγει επί τόπου έλεγχο των στοιχείων που τις παραπέμπουν τα κράτη μέλη·

8.   καλεί τα νέα κράτη μέλη να επιταχύνουν τη μεταρρύθμιση των δημόσιων οικονομικών τους μέσω της αναδιανομής των πόρων, γεγονός που θα ποτελούσε νέο βήμα για τη διασφάλιση της πραγματικής σύγκλισης των οικονομιών τους, και να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στον εκσυγχρονισμό των συνταξιοδοτικών τους συστημάτων και των συστημάτων κοινωνικών παροχών, προκειμένου να υποστηρίξουν την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της απασχόλησης·

9.   τονίζει την ανάγκη για διαρκείς βελτιώσεις της φορολογικής διοίκησης και για θέσπιση ενός αποτελεσματικού συστήματος συλλογής φόρων, προκειμένου να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, να καλλιεργηθεί το επιχειρηματικό πνεύμα και να ενθαρρυνθεί η δημιουργία νέων επιχειρήσεων·

10.   υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη δέσμευσή τους στο πλαίσιο του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας για την κατάρτιση προϋπολογισμών "σχεδόν ισοσκελισμένων ή πλεονασματικών'· θεωρεί ότι πρέπει να αποφεύγονται τα υπερβολικά ελλείμματα για να επιτυγχάνεται η σταθερότητα των τιμών και να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών· συνιστά να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για την οικονομική ανάπτυξη και περισσότερη προσοχή στην προστασία της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών· προειδοποιεί ότι οι κρατικές δαπάνες διακυβεύουν τη σταθερότητα των τιμών, τα χαμηλά επιτόκια και τα επίπεδα των κρατικών επενδύσεων και, επιπλέον, μειώνουν την ικανότητα αντιμετώπισης της πρόκλησης των δημογραφικών αλλαγών και της γήρανσης του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

11.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του για χρήση σαφούς μεθόδου που θα περιλαμβάνει ορισμό των "υψηλής ποιότητας δημόσιων δαπανών" ώστε να εκφρασθούν ποσοτικώς οι δημοσιονομικές καταστάσεις και η συμβολή τους στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις, με στόχο τη θετική συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας· επιπλέον, ζητεί τον επαναπροσανατολισμό των δημόσιων δαπανών κατά τρόπο που θα διασφαλίζει ότι τα διάφορα κονδύλια του προϋπολογισμού σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο θα αντικατοπτρίζουν τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί για το 2010·

12.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 1.
(2) Υπόθεση C-27/04, Επιτροπή κατά Συμβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου