Zoznam 
Prijaté texty
Utorok, 22. februára 2005 - Štrasburg
Ručné ovládanie, signalizácia a ukazovatele na palubnej doske vozidiel (typové schválenie vozidiel) ***
 Vykurovacie systémy vozidiel (typové schválenie) ***
 Európska dohoda ES/Rumunsko ***
 Európska dohoda ES/Bulharsko ***
 Dohoda EÚ/Švajčiarska konfederácia a programy MEDIA Plus a MEDIA Vzdelávanie *
 Žiadost'o ochranu imunity a výsad p. Kolda Gorostiagu
 Krátkodobá štatistika ***I
 Dokumentácia výlovov druhu Dissostichus spp *
 Zmluva ES/Švajčiarsko o boji proti finančným podvodom *
 Dohoda o spolupráci s Andorrským kniežatstvom ***
 Výmena informácií z registra trestov *
 Kvalita trestného súdnictva v Európskej Únii
 Európske hlavné mesto kultúry - 2005 až 2019 ***II
 Politika hospodárskej súťaže (2003)
 Štátna pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme
 Širšie zámery hospodárskych politík
 Verejné financie v Hospodárskej a menovej únii (2004)

Ručné ovládanie, signalizácia a ukazovatele na palubnej doske vozidiel (typové schválenie vozidiel) ***
PDF 196kWORD 28k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o stanovisku Európskeho spoločenstva k návrhu nariadenia Hospodárskej komisie OSN pre Európu o jednotných ustanoveniach o typovom schválení vozidiel z hľadiska umiestnenia a identifikácie ručného ovládania, signalizácie a ukazovateľov na palubnej doske (KOM(2004)0449 – 15633/2004 - C6-0032/2005 – 2004/0134(AVC))
P6_TA(2005)0019A6-0030/2005

(Postup súhlasu)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2004)0449- 15633/2004)(1),

–   so zreteľom na žiadosť o súhlas, ktorú Rada podala v súlade s článkom 4 ods. 2 druhou zarážkou rozhodnutia Rady 97/836/ES zo dňa 27. novembra 1997(2) (C6-0032/2005),

–   so zreteľom na článok 75 ods. 1 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A6-0030/2005),

1.   vyslovuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ.
(2) Ú. v. ES L 346, 17.12.1997, s. 78.


Vykurovacie systémy vozidiel (typové schválenie) ***
PDF 193kWORD 27k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o stanovisku Európskeho spoločenstva k návrhu nariadenia Hospodárskej komisie OSN pre Európu o typovom schválení vykurovacieho systému a vozidla z hľadiska jeho vykurovacieho systému (KOM(2004)0450 – 15634/2004 - C6-0033/2005 – 2004/0135(AVC))
P6_TA(2005)0020A6-0028/2005

(Postup súhlasu)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2004)0450- 15634/2004)(1),

–   so zreteľom na žiadosť o súhlas, ktorú Rada podala v súlade s článkom 4 ods. 2 druhá zarážka rozhodnutia Rady 97/836/ES z 27. novembra 1997(2) (C6-0033/2005),

–   so zreteľom na článok 75 ods. 1 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A6-0028/2005),

1.   vyslovuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ.
(2) Ú. v. ES L 346, 17.12.1997, s. 78.


Európska dohoda ES/Rumunsko ***
PDF 194kWORD 32k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzvretí dodatkového protokolu k Európskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Rumunskom na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (13165/2004 – C6-0206/2004 – 2004/0814(AVC))
P6_TA(2005)0021A6-0009/2005

(Postup súhlasu)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady a Komisie (13165/2004)(1),

–   so zreteľom na žiadosť o súhlas, ktorú Rada podala podľa článku 300 ods. 3, druhý pododsek, v spojení s článkom 300 ods. 2, prvý pododsek, druhá veta, a s článkom 310 Zmluvy o ES (C6-0206/2004),

–   so zreteľom na články 75, 83 ods. 7 a 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A6-0009/2005),

1.   súhlasí s uzatvorením dodatkového protokolu k Európskej dohode s Rumunskom;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Rumunska.

(1)1 Zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ.


Európska dohoda ES/Bulharsko ***
PDF 194kWORD 29k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzavretí dodatkového protokolu k Európskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bulharskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (13163/2004 – C6-0207/2004 – 2004/0815(AVC))
P6_TA(2005)0022A6-0010/2005

(Postup súhlasu)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady a Komisie (13163/2004)(1),

–   so zreteľom na žiadosť o súhlas, ktorú Rada podala podľa článku 300 ods. 3, druhý pododsek, v spojení s článkom 300 ods. 2, prvý pododsek, druhá veta, a s článkom 310 Zmluvy o ES (C6-0207/2004),

–   so zreteľom na článok 75, 83 ods. 7 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A6-0010/2005),

1.   súhlasí s uzatvorením dodatkového protokolu k Európskej dohode s Bulharskou republikou,

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Bulharskej republiky.

(1) Zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ.


Dohoda EÚ/Švajčiarska konfederácia a programy MEDIA Plus a MEDIA Vzdelávanie *
PDF 199kWORD 28k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnej oblasti, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programoch Spoločenstva MEDIA Plus a MEDIA Vzdelávanie a o uzavretí záverečného aktu (KOM (2004)0649 – C6-0174/2004 – 2004/0230(CNS))
P6_TA(2005)0023A6-0018/2005

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2004)0649)(1),

–   so zreteľom na článok 150 ods. 4 a článok 157 ods. 3 v súvislosti s prvou vetou článku 300 ods. 2, prvý pododsek Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3, prvý pododsek, Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0174/2004),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 ako aj článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6-0018/2005),

1.   schvaľuje uzavretie dohody;

2.   poveruje svojho predsedu, aby toto stanovisko odovzdal Rade a Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Švajčiarskej konfederácie.

(1) Zatiaľ neuverejnený v Ú. v. EÚ.


Žiadost'o ochranu imunity a výsad p. Kolda Gorostiagu
PDF 211kWORD 32k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu o žiadosti na ochranu imunity a výsad Kolda Gorostiaga (2004/2102(IMM))
P6_TA(2005)0024A6-0006/2005

Európsky parlament,

‐   so zreteľom na žiadosť Kolda Gorostiaga zo 7. júla 2004, ohlásenú na plenárnom zasadnutí dňa 22. júla 2004 o ochranu svojej imunity v súvislosti so súdnym konaním, ktoré prebieha pred francúzskym súdom,

‐   so zreteľom na články 8, 9 a 10 Protokolu Európskych spoločenstiev o výsadách a imunitách z 8. apríla 1965, a článku 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

‐   so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 12. mája 1964 a 10. júla 1986(1),

‐   so zreteľom na článok 6 ods. 3 a článok 7 rokovacieho poriadku,

‐   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0006/2005),

A.   keďže Koldo Gorostiaga bol zvolený do Európskeho parlamentu v piatych priamych voľbách, ktoré sa konali 13. júna 1999, a keďže jeho osvedčenie o zvolení za poslanca bolo preskúmané 15. decembra 1999(2), a jeho poslanecký mandát zanikol 19. júla 2004;

B.   keďže Koldo Gorostiaga sa sťažuje, že súd prvej inštancie v Paríži mu zadržal istú sumu peňazí a keďže tvrdí, že tieto peniaze mu boli vyplatené ako príspevky z Parlamentu;

C.   keďže Koldo Gorostiaga prehlasuje, že zadržanie jeho údajného majetku predstavuje porušenie Protokolu o výsadách a imunitách;

D.   keďže Koldo Gorostiaga sa sťažuje, že druhá vyšetrovacia komora odvolacieho súdu v Paríži o ňom vo svojom výroku z 11. júna 2004 prehlásila, že je "vyšetrovaný", a že to je porušením Protokolu o výsadách a imunitách;

E.   keďže na základe poskytnutých dôkazov Koldo Gorostiaga nie je chránený imunitou s ohľadom na akékoľvek nároky, ktorých si je predseda Európskeho parlamentu vedomý,

1.   rozhoduje neochraňovať imunitu a výsady Kolda Gorostiaga.

(1) Pozri vec 101/63 (Wagner /Fohrmann a Krier) [1964] Zb. s. 195 a vec 149/85 (Wybot/Faure a iní) [1986] Zb. s. 2391.
(2) Rozhodnutie Európskeho parlamentu o preskúmaní osvedčení o zvolení za poslancov zvolených v piatych priamych voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali od 10. do 13. júna 1999 (Ú. v. ES C 296, 18.10.2000, s. 93).


Krátkodobá štatistika ***I
PDF 497kWORD 219k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike (KOM(2003)0823 – C6-0028/2004 – 2003/0325(COD))
P6_TA(2005)0025A6-0023/2005

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie predložený Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2003)0823)(1),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 285 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C6-0028/2004),

–   so zreteľom na článok  51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0023/2005),

1.   schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje predsedu Parlamentu, aby pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. februára 2005na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.° .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike

P6_TC1-COD(2003)0325


EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(2),

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy(3),

keďže:

(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 z 19. mája 1998 o krátkodobej štatistike(4) vytvorilo spoločný základný rámec pre zber, zostavovanie, predkladanie a vyhodnotenie štatistík o podnikoch Spoločenstva za účelom analýzy hospodárskeho cyklu,

(2)  Vykonávanie nariadenia (ES) č. 1165/98 uskutočnené nariadeniami Komisie (ES) č. 586/2001(5), č. 588/2001(6) a č. 606/2001(7), ktoré sa týkajú definície hlavných priemyselných zoskupení, definície ukazovateľov a udeľovania výnimiek, sa nazbieralo množstvo praktických skúseností, ktoré umožnia stanoviť opatrenia k ďalšiemu zlepšeniu krátkodobej štatistiky.

(3)  Rada Ecofin vo svojom akčnom pláne o štatistických požiadavkách EMU a následných správach o pokroku pri uskutočňovaní tohto akčného plánu stanovila ďalšie základné aspekty na zlepšenie štatistiky, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1165/98.

(4)  Pre svoju menovú politiku potrebuje Európska centrálna banka ďalší rozvoj krátkodobej štatistiky tak, ako sa uvádza v dokumente ECB s názvom Štatistické požiadavky v oblasti všeobecných hospodárskych štatistík, a potrebuje najmä včasné, spoľahlivé a zmysluplné agregáty pre eurozónu.

(5)  Výbor pre štatistické programy vytvorený rozhodnutím Rady 89/382/EHS(8) stanovil hlavné európske hospodárske ukazovatele, ktoré presahujú rozsah pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1165/98.

(6)  Je preto nutné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1165/98 v oblastiach, ktoré sú pre menovú politiku a sledovanie hospodárskeho cyklu mimoriadne dôležité.

(7)  Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sa zhodujú s názorom Výboru pre štatistické programy.

(8)  Uskutočňovanie lisabonskej stratégie rastu a zamestnanosti zahŕňa zníženie zbytočného zaťaženia podnikov a rozširovanie nových technológií,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1165/98 sa mení a dopĺňa takto:

1.  V článku. 4 ods. 2 sa dopĺňa tento text:

"
   d) účasť v schémach európskych vzoriek, ktorú koordinuje Eurostat, za účelom získania európskych odhadov.

Podrobné informácie o schémach uvedených v písm. d) budú stanovené v prílohách. Ich schválenie a uplatňovanie sa bude riadiť postupom uvedeným v článku 18.

Schémy európskych vzoriek sa vytvárajú keď schémy vzoriek jednotlivých členských štátov nespĺňajú európske požiadavky. Členské štáty sa okrem toho môžu rozhodnúť, či sa zapoja do schém európskych vzoriek v prípade, že takéto schémy vytvoria možnosti pre výrazné zníženie nákladov na štatistický systém alebo zaťaženia podnikov, čo súvisí s plnením európskych požiadaviek. Na základe účasti v schéme európskych vzoriek plní členský štát podmienky pre poskytnutie príslušných ukazovateľov v súlade s cieľmi európskej schémy. Európske schémy môžu stanoviť podmienky, úroveň podrobnosti a termíny predkladania údajov.

Povinné prieskumy sa použijú na získanie informácií, ktoré ešte nie sú k dispozícii (v rámci určeného časového obdobia) z iných zdrojov, ako napr. registre; tam kde je to primerané sa prieskumy vykonávajú použitím elektronických dotazníkov a internetových dotazníkov.

"

2.  Článok 10 ods. 3 sa nahrádza takto:

"

3.  Kvalita ukazovateľov sa testuje pravidelne tým, že sa porovnávajú s inými štatistickými informáciami, pričom takéto porovnávanie uskutočňuje každý členský štát a Komisia (Eurostat). Okrem toho sa kontroluje ich vnútorná jednotnosť.

"

3.  Článok 10 ods. 4 sa nahrádza takto:

"

4.  Hodnotenie kvality sa vykonáva porovnávaním efektívnej dostupnosti údajov na základe nákladov na zber a zaťaženosti najmä malých podnikov. Na účely tohto hodnotenia členské štáty na požiadanie predložia Komisii potrebné informácie podľa spoločnej európskej metodiky vypracovanej Komisiou v úzkej spolupráci s členskými štátmi.

"

4.  Článok 12 ods. 1 sa nahrádza takto:

"

1.  Po porade s Výborom pre štatistický program Komisia uverejní do ...(9) pomocnú metodickú príručku, v ktorej sa vysvetlia pravidlá stanovené v prílohách a ktorá tiež obsahuje usmernenia týkajúce sa krátkodobej štatistiky.

"

5.  Článok 14 ods. 2 sa nahrádza takto:

"

2.  Komisia do troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a potom každé tri roky predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o štatistike zostavenej podľa tohto nariadenia a najmä o jej význame a o kvalite a revízii ukazovateľov. Správa sa tiež osobitne zaoberá nákladmi na štatistický systém a zaťažením podnikov, ktoré vznikajú v dôsledku tohto nariadenia, vo vzťahu k ich prínosom. Správa informuje o osvedčených postupoch znižovania zaťaženia podnikov a ukáže spôsoby zníženia zaťaženia a nákladov.

"

6.  V článku 17 sa dopĺňa tento bod:

"
   j) vytvorenie schém európskych vzoriek (článok 4).
"

7.  Prílohy A až D sa menia a dopĺňajú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA

ČASŤ (A)

PRÍLOHA A Nariadenia (ES) č. 1165/98 sa mení a dopĺňa takto:

Pokrytie

Text v bode a) ("Pokrytie") sa nahrádza takto:

"

Táto príloha sa vzťahuje na všetky činnosti uvedené v kategóriách C až E NACE, resp. na všetky výrobky uvedené v kategóriách C až E CPA.

"

Zoznam ukazovateľov

Text v bode c) ("Zoznam ukazovateľov") sa mení a dopĺňa takto:

1.  V odseku 1 sa dopĺňa tento ukazovateľ:

"Ukazovateľ

Názov

340

Dovozné ceny"

2.  Odsek 2 sa nahrádza takto:

"

2.  Informácie o cenách výrobcov realizovaných na zahraničnom trhu (č. 312) a o dovozných cenách (č. 340) môžu byť zostavené pomocou jednotkových cien výrobkov pochádzajúcich zo zahraničného obchodu alebo iných zdrojov iba v prípade, ak nedôjde k výraznému zníženiu kvality v porovnaní so špecifickými informáciami o cenách. V súlade s postupom uvedeným v článku 18 stanoví Komisia podmienky pre zaistenie nevyhnutnej kvality údajov.

"

3.  Odsek 9 sa nahrádza takto:

"

9.  Za nasledujúce skupiny NACE alebo CPA: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3, 37.1, 37.2 sa nevyžadujú informácie o cenách priemyselných výrobcov a dovozných cenách (čísla 310, 311, 312 alebo 340). 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3, 37.1, 37.2. Zoznam skupín by sa mohol modifikovať do ...(10) troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

"

4.  Dopĺňa sa tento odsek 10:

"

10.  Ukazovateľ o dovozných cenách sa vypočíta na základe výrobkov CPA. Dovozné jednotky podľa činnosti môžu byť klasifikované mimo činnosti kategórií C až E NACE

"

Forma

Znenie bodu d) ("Forma") sa nahrádza nasledovným textom:

"

1.  Všetky ukazovatele sa majú predkladať v neupravenej forme, ak sú k dispozícii.

2.  Okrem toho ukazovateľ produkcia (č. 110) a ukazovateľ odpracované hodiny (č. 220) sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv množstva pracovných dní. V prípade, že iné ukazovatele vyjadrujú vplyv množstva pracovných dní, môžu členské štáty tieto ukazovatele predkladať vo forme upravenej o vplyv množstva pracovných dní. Zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv množstva pracovných dní, sa môže zmeniť v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

3.  Okrem toho členské štáty môžu predkladať aj sezónne upravené ukazovatele a môžu predkladať aj trendovo-cyklickú zložku časových radov za tieto ukazovatele. Len vtedy, ak údaje nie sú predložené v týchto formách, môže Komisia (Eurostat) vytvoriť a uverejniť sezónne upravené časové rady týchto ukazovateľov a ich trendovo-cyklickú zložku.

4.  Ukazovatele č. 110, 310, 311, 312 a 340 sa majú predkladať vo forme indexu. Všetky ostatné ukazovatele sa majú predkladať vo forme indexu alebo ako absolútne čísla.

"

Referenčné obdobie

V bode e) ("Referenčné obdobie") sa dopĺňa tento ukazovateľ:

"Ukazovateľ

Referenčné obdobie

340

mesiac"

Úroveň podrobnosti

Text v bode f) ("Úroveň podrobnosti") sa mení a dopĺňa takto:

1.  Odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

"

1.  Všetky ukazovatele okrem ukazovateľa dovozných cien (č. 340) sa majú predkladať na 2-miestnej úrovni kategórie (1. písmeno), podkategórie (2. písmeno) a oddielu NACE. Ukazovateľ č. 340 sa má oznámiť na 2-miestnej úrovni kategórie (1. písmeno), podkategórie (2. písmeno) a oddielu CPA.

2.  Okrem toho za kategóriu D NACE sa má predkladať index produkcie (č. 110) a index cien priemyselných výrobcov (č. 310, 311, 312, 313) na 3 a 4-miestnej úrovni NACE. Predkladané indexy produkcie a cien priemyselných výrobcov na 3 a 4 –miestnej úrovni musia predstavovať aspoň 90% celkovej pridanej hodnoty pre každý členský štát kategórie D NACE v danom bázickom roku. Tieto ukazovatele nemusia predkladať v takýchto podrobných úrovniach tie členské štáty, ktorých celková pridaná hodnota kategórie D NACE v danom bázickom roku predstavuje menej než 4% celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva.

"

2.  Odsek 4 sa nahrádza takto:

"

4.  Okrem toho, všetky ukazovatele s výnimkou ukazovateľa tržby za vlastné výkony a tovar a ukazovateľa nové prijaté objednávky majú predkladať (č. 120, 121, 122, 130, 131, 132) za priemysel ako celok, ktorý je definovaný ako kategória C až E NACE a za hlavné priemyselné zoskupenia tak, ako je definované v nariadení Komisie (ES) č. 586/2001*.

______________________

* Ú. v. ES L 86, 27.3.2001, s.11.

"

3.  Dopĺňajú sa odseky 5 až 10:

"

5.  Ukazovatele tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120, 121, 122) sa majú predkladať za priemysel ako celok, ktorý je definovaný ako kategória C až D NACE a za hlavné priemyselné oblasti s výnimkou hlavnej priemyselnej oblasti definovanej pre činnosti spojené s energetikou.

6.  Ukazovatele nových prijatých objednávok (č. 130, 131, 132) sa majú predkladať za výrobu ako celok, kategória D NACE a za obmedzený súbor hlavných priemyselných oblastí vypočítaných na základe zoznamu oddielov NACE , ktorý je uvedený v bode. c) ods. 8 ("Zoznam ukazovateľov") tejto prílohy.

7.  Ukazovateľ dovozné ceny (č. 340) sa má predkladať za priemyselné výrobky ako celok, kategórie C až E CPA a za hlavné priemyselné oblasti stanovené v súlade s nariadením (ES) č. 586/2001 zo skupín výrobkov CPA. Ukazovateľ dovozné ceny (č. 340) nemusia predložiť tie členské štáty, ktoré neprijali euro ako svoju menu.

8.  Pre ukazovateľ dovozných cien (č. 340) v súlade s postupom uvedeným v článku 18 môže Komisia stanoviť podmienky uplatňovania schémy európskych vzoriek tak, ako sú definované v článku 4 ods. 2 písm. d) prvý pododsek.

9.  Ukazovatele o zahraničných trhoch (č. 122, 132 a 312) sa majú predkladať tak, že sú rozdelené na eurozónu a oblasť mimo eurozóny. Toto rozdelenie sa má vzťahovať na priemysel ako celok, ktorý je definovaný v kategóriách C až E NACE, hlavné priemyselné oblasti, kategóriu (1. písmeno), podkategóriu (2. písmeno) a oddiel na 2-miestnej úrovni NACE. Pre ukazovateľ č. 122 sa nevyžadujú informácie týkajúce sa NACE. Okrem toho ukazovateľ dovozné ceny (č. 340) sa má predkladať tak, aby sa dodržalo rozdelenie na eurozónu a oblasť mimo eurozóny. Toto rozdelenie sa má vzťahovať na priemysel ako celok, ktorý je definovaný v kategóriách C až E CPA, hlavné priemyselné oblasti, kategória (1. písmeno), podkategória (2. písmeno) a oddiel na 2-miestnej úrovni NACE. Pre rozdelenie na eurozónu a oblasť mimo eurozóny v súlade s postupom uvedeným v článku 18 môže Komisia stanoviť podmienky uplatňovania schémy európskych vzoriek tak, ako sú definované v článku 4 ods. 2 písm. d) prvý pododsek. Európska schéma môže ohraničiť rozsah ukazovateľa dovozných cien na dovoz výrobkov z krajín mimo eurozóny. Rozdelenie na eurozónu a oblasť mimo eurozóny pre ukazovatele 122, 132, 312 a 340 nemusia predložiť tie štáty, ktoré neprijali euro ako svoju menu.

10.  Tie členské štáty, ktorých celková pridaná hodnota v kategóriách C, D a E NACE v danom bázickom roku predstavuje menej než 1% celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva musia predložiť iba údaje za priemysel ako celok, hlavné priemyselné oblasti a úroveň kategórie NACE Rev. 1 alebo kategórie CPA.

"

Termíny predkladania údajov

Text v bode g) ("Termíny predkladania údajov") sa mení a dopĺňa takto:

1.  V odseku 1 sa menia a dopĺňajú alebo pridávajú tieto ukazovatele:

"Ukazovateľ

Termíny

110

1 mesiac a 10 kalendárnych dní

(…)

(…)

210

2 mesiace

(…)

(…)

340

1 mesiac a 15 kalendárnych dní"

2.  Odsek 2 sa nahrádza takto:

"

2.  Termíny môžu byť dlhšie až o 15 kalendárnych dní pre údaje na úrovni skupiny a triedy NACE alebo na úrovni skupiny a triedy CPA.

V prípade členských štátov, ktorých celková pridaná hodnota v kategóriách C, D a E NACE v danom bázickom roku predstavuje menej než 3% celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva, môžu byť termíny predĺžené až o 15 kalendárnych dní s ohľadom na údaje pre priemysel ako celok, hlavné priemyslové oblasti a úroveň kategórie a oddielu NACE alebo kategórie a oddielu CPA.

"

Pilotné štúdie

V bode h) ("Pilotné štúdie") sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Prvé referenčné obdobie

V bode i) ("Prvé referenčné obdobie") sa dopĺňajú tieto odseky:

"

Prvé referenčné obdobie na predloženie rozdelenia ukazovateľov o zahraničných trhoch na eurozónu a oblasť mimo eurozóny skončí najneskôr v januári 2005.

Prvé referenčné obdobie pre ukazovateľ 340 skončí najneskôr v januári 2006 pod podmienkou, že ako základný rok sa bude uplatňovať najneskôr rok 2005.

"

Prechodné obdobie

V bode j) ("Prechodné obdobie") sa dopĺňa tento odsek:

"

3.  Môže sa povoliť prechodné obdobie na predkladanie údajov pre ukazovateľ 340 a na rozdelenie na eurozónu a oblasť mimo eurozóny pre ukazovatele 122, 132, 312 a 340, ktoré sa končí ...(11) v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

4.  Môže sa povoliť prechodné obdobie v prípade zmeny termínov na predkladanie údajov pre ukazovateľ č. 110, ktoré sa končí ...+ v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

5.  Môže sa povoliť prechodné obdobie v prípade zmeny termínov na predkladanie údajov pre ukazovateľ 210, ktoré sa končí ...(12)+ v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

"

ČASŤ (B)

PRÍLOHA B Nariadenia (ES) č. 1165/98 sa mení a dopĺňa takto:

Zoznam ukazovateľov

Text v bode c) ("Zoznam ukazovateľov") sa mení a dopĺňa takto:

1.  Odsek 5 sa nahrádza takto:

"

5.  Len vtedy, ak nie sú k dispozícii ukazovatele o stavebných nákladoch (č. 320, 321, 322), môžu sa tieto približne určiť pomocou ukazovateľa výrobných cien (č. 310). Takýto postup sa povoľuje do ...(13).

"

2.  Dopĺňa sa tento odsek 6:

"

6.  Členské štáty vykonávajú štúdie, ktoré stanoví Komisia po porade s členskými štátmi. Štúdie sa vykonajú s prihliadnutím na efektívnosť zberu údajov vo vzťahu k nákladom na zber a zaťaženosť podnikov s cieľom:

   a) posúdiť realizovateľnosť štvrťročných ukazovateľov výrobných cien (č. 310) v stavebníctve;
   b) definovať vhodnú metodológiu zberu údajov a výpočtu indexu;

Komisia predloží do ...(14)+ definíciu, ktorá sa musí uplatňovať na ukazovateľ výrobných cien.

Členské štáty predložia Komisii správu o výsledkoch štúdií do ...(15)++.

V súlade s postupom uvedeným v článku 18 Komisia do ...(16) rozhodne, či sa odvolá na článok 17 písm. b) a nahradí ukazovateľ stavebných nákladov ukazovateľom výrobných cien s účinnosťou od bázického roku 2010.

"

Forma

Text v bode d) ("Forma") sa nahrádza takto:

"

1.  Všetky ukazovatele sa majú predkladať v neupravenej forme, ak sú k dispozícii.

2.  Okrem toho ukazovateľ o produkcii (č. 110, 115, 116) a ukazovateľ odpracované hodiny (č. 220) sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv množstva pracovných dní. V prípade, že iné ukazovatele vyjadrujú vplyv množstva pracovných dní, môžu členské štáty tieto ukazovatele predkladať vo forme upravenej o vplyv množstva pracovných dní. Zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv množstva pracovných dní, sa môže zmeniť v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

3.  Okrem toho členské štáty môžu predkladať aj sezónne upravené ukazovatele a môžu predkladať aj ukazovatele vo forme trendovo-cyklickej zložky časových radov. Len vtedy, ak údaje nie sú predložené v týchto formách, môže Komisia (Eurostat) vytvoriť a uverejniť sezónne upravené časové rady týchto ukazovateľov.

4.  Ukazovatele 110, 115, 116, 320, 321 a 322 sa majú predkladať vo forme indexu. Ukazovatele 411 a 412 sa majú predkladať ako absolútne čísla. Všetky ďalšie ukazovatele sa majú predkladať vo forme indexu alebo ako absolútne čísla.

"

Referenčné obdobie ukazovateľov

Text v bode e) ("Referenčné obdobie") sa nahrádza takto:

"

Referenčné obdobie v rozsahu jedného mesiaca sa uplatňuje na ukazovatele 110, 115 a 116. Referenčné obdobie v rozsahu najmenej jedného štvrťroka sa uplatňuje na všetky ďalšie ukazovatele v tejto prílohe.

Tie členské štáty, ktorých celková pridaná hodnota v kategórii F NACE v danom bázickom roku predstavuje menej než 1 % celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva musia predložiť iba ukazovatele 110, 115 a 116, pričom referenčným obdobím je štvrťrok.

"

Úroveň podrobnosti

V bode f) ("Úroveň podrobnosti") sa dopĺňa tento odsek 6:

"

6.  Tie členské štáty, ktorých celková pridaná hodnota v kategórii F NACE v danom bázickom roku predstavuje menej než 1 % celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva, musia predložiť iba údaje o celkovej výstavbe (úroveň kategórie NACE).

"

Termíny predkladania údajov

V bode. g) ("Termíny predkladania údajov") sa ukazovatele 110, 115, 116 a 210 nahrádzajú takto:

"Ukazovateľ

Termín

110

1 mesiac a 15 kalendárnych dní

115

1 mesiac a 15 kalendárnych dní

116

1 mesiac a 15 kalendárnych dní

(…)

(…)

210

2 mesiace "

Pilotné štúdie

V bode h) ("Pilotné štúdie") sa vypúšťajú body 1 a 3.

Prvé referenčné obdobie

V bode i) ("Prvé referenčné obdobie") sa dopĺňa tento text:

"

Prvým referenčným obdobím, za ktoré sa majú predkladať ukazovatele 110, 115 a 116 je január 2005 pre mesačné údaje.

"

Prechodné obdobie

V bode j) ("Prechodné obdobie") sa dopĺňajú odseky 3 a 4:

"

3.  V súlade s postupom ustanoveným v článku 18 sa môže sa povoliť prechodné obdobie na predkladanie údajov pre ukazovatele 110, 115, 116, ktoré sa končí ...(17).

4.  V súlade s postupom ustanoveným v článku 18 sa môže sa povoliť prechodné obdobie na predkladanie údajov pre ukazovatele 110, 115, 116 a 210, ktoré sa končí ...+. "

"

ČASŤ (C)

PRÍLOHA C Nariadenia (ES) č. 1165/98 sa mení a dopĺňa takto:

Zoznam ukazovateľov

V bode f) ("Zoznam ukazovateľov") sa dopĺňa tento odsek 4:

"

4)  "4. Členské štáty vykonávajú štúdie, ktoré stanoví Komisia po porade s členskými štátmi. Štúdie sa vykonajú s prihliadnutím na efektívnosť zberu údajov vo vzťahu k nákladom na zber a zaťaženosť podnikov s cieľom:

   a) posúdiť možnosť predkladania štvrťročného ukazovateľa odpracované hodiny (č. 220) pre maloobchod a opravy;
   b) posúdiť možnosť predkladania štvrťročného ukazovateľa hrubé mzdy a platy (č. 230) pre maloobchod a opravy;
   c) definovať vhodnú metodológiu zberu údajov a výpočtu indexu.

Členské štáty predložia Komisii správu o výsledkoch štúdií do ...(18).

V súlade s postupom uvedeným v článku 18 Komisia do ...(19)+ rozhodne, či sa odvolá na článok 17 písm. b), a takto včlení ukazovateľ odpracované hodiny (č. 220) a ukazovateľ hrubé mzdy a platy (č. 230) s účinnosťou od bázického roku 2010.

"

Forma ukazovateľov

V bode. d) ("Forma ukazovateľov") sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

"

1.  Všetky ukazovatele sa majú predkladať v neupravenej forme, ak sú k dispozícii.

2.  Ukazovateľ tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120) a ukazovateľ objemu predaja (č. 123) sa majú predkladať aj vo forme upravenej o vplyv množstva pracovných dní. V prípade, že iné ukazovatele vyjadrujú vplyv množstva pracovných dní, môžu členské štáty predkladať tieto ukazovatele aj vo forme upravenej o vplyv množstva pracovných dní. Zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv množstva pracovných dní, sa môže zmeniť v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

"

Úroveň podrobnosti

Text v bode f) ("Úroveň podrobnosti") sa mení a dopĺňa takto:

1.  Odsek 1 sa nahrádza takto:

"

1.  Ukazovateľ tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120) a ukazovateľ deflátor predaja/objem predaja (č. 330/123) sa majú predkladať podľa úrovne podrobnosti definovanej v odsekoch 2, 3 a 4. Ukazovateľ počet zamestnaných osôb (č. 210) sa má predkladať podľa úrovne podrobnosti definovanej v odseku 4.

"

2.  Dopĺňa sa tento odsek 5:

"

5.  Tie členské štáty, ktorých obrat v oddieli 52 NACE v danom bázickom roku predstavuje menej než 1 % celkového obratu Európskeho spoločenstva, musia predložiť iba ukazovateľ tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120) a ukazovateľ deflátor predaja/objem predaja (č. 330/123) podľa úrovne podrobnosti definovanej v odsekoch 3 a 4.

"

Termíny predkladania údajov

Text v bode g) ("Termíny predkladania údajov") sa nahrádza takto:

"

1.  Ukazovatele sa predkladajú za tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120) a za deflátor predaja/objem predaja (č. 330/123) do dvoch mesiacov na úrovni podrobnosti stanovenej v odseku 2 bod f) tejto prílohy. Termín predloženia sa môže predĺžiť najviac o 15 dní pre tie členské štáty, ktorých obrat v oddieli 52 v danom bázickom roku predstavuje menej než 3% celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva.

2.  Ukazovateľ tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120) a ukazovateľ deflátor predaja/objem predaja (č. 330/123) sa predkladajú do jedného mesiaca na úrovni podrobnosti stanovenej v odsekoch 3 a 4 písmeno f) tejto prílohy. Členské štáty sa môžu rozhodnúť či predložia ukazovatele obratu a ukazovateľ deflátor predaja/objem predaja č. 120 a 330/123 s príspevkami na základe rozdelenia schémy európskych vzoriek, ako je uvedené v článku 4 ods. 2. písm. d) prvý pododsek. Podmienky rozdelenia sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

3.  Ukazovateľ počet zamestnaných osôb sa má predkladať do dvoch mesiacov po skončení referenčného obdobia. Termín predloženia sa môže predĺžiť najviac o 15 dní pre tie členské štáty, ktorých obrat v oddieli 52 v danom bázickom roku predstavuje menej než 3% celkového hodnoty Európskeho spoločenstva.

"

Pilotné štúdie

V bode h) ("Pilotné štúdie") sa vypúšťajú body 2 a 4.

Prechodné obdobie

V bode j) ("Prechodné obdobie") sa dopĺňa tento odsek 4:

"

4.  Môže sa povoliť prechodné obdobie v prípade zmeny termínov predkladania údajov pre ukazovateľ 210, ktoré sa končí ...(20) v súlade s postupom uvedeným článku 18.

"

ČASŤ (D)

PRÍLOHA D Nariadenia (ES) č. 1165/98 sa mení a dopĺňa takto:

Zoznam ukazovateľov

Text v bode c) ("Zoznam ukazovateľov") sa mení a dopĺňa takto:

1.  V odseku 1 sa dopĺňa tento ukazovateľ:

"Ukazovateľ

Názov

310

Výrobné ceny"

2.  Dopĺňajú sa odseky 3 a 4:

"

3.  Ukazovateľ výrobných cien (č. 310) sa vzťahuje na služby poskytnuté zákazníkom, t.j. podnikom alebo osobám zastupujúcim podniky.

4.  Členské štáty vykonajú štúdie, ktoré stanoví Komisia po porade s členskými štátmi. Štúdie sa vykonajú s prihliadnutím na efektívnosť zberu údajov vo vzťahu k nákladom na zber a zaťaženosť podnikov s cieľom:

   a) posúdiť možnosť predávania štvrťročného ukazovateľa odpracované hodiny (č. 220) pre iné služby;
   b) posúdiť možnosť predávania štvrťročného ukazovateľa hrubé mzdy a platy (č. 230) pre iné služby;
   c) definovať vhodnú metodológiu zberu údajov a výpočtu indexov;
   d) definovať vhodnú úroveň podrobnosti. Údaje by mali byť rozdelené podľa hospodárskych činností definovaných v oddieloch NACE a podľa ďalšej disagregácie, pričom by nemali presahovať rámec kategórii NACE (dvojmiestna úroveň) alebo skupín oddielov.

Členské štáty predložia Komisii správu o výsledkoch štúdií do ....(21).

V súlade s postupom uvedeným v článku 18 Komisia do ...(22)+ rozhodne, či sa odvolá na článok 17 písmeno b), a takto včlení ukazovateľ odpracované hodiny (č. 220) a ukazovateľ hrubé mzdy a platy (č. 230) s účinnosťou od bázického roku 2010.

"

Forma ukazovateľov

Text v bode d) ("Forma ukazovateľov") sa mení a dopĺňa takto:

1.  Odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

"

1.  Všetky ukazovatele sa majú predkladať v neupravenej forme, ak sú k dispozícii.

2.  Ukazovateľ tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120) sa tiež má predkladať vo forme upravenej o vplyv množstva pracovných dní. V prípade, že iné ukazovatele vyjadrujú vplyv množstva pracovných dní, môžu členské štáty predkladať tieto ukazovatele aj vo forme upravenej o vplyv množstva pracovných dní. Zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv množstva pracovných dní, sa môže zmeniť v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

"

2.  Odsek 4 sa nahrádza takto:

"

4.  Ukazovateľ výrobných cien (č. 310) sa má predkladať vo forme indexu. Všetky ďalšie ukazovatele sa majú predkladať vo forme indexu alebo ako absolútne čísla.

"

Referenčné obdobie

V bode e) ("Referenčné obdobie") sa dopĺňa tento text:

"

Členské štáty vykonajú štúdie, ktoré stanoví Komisia po porade s členskými štátmi. Štúdie sa vykonajú s prihliadnutím na efektívnosť skráteného referenčného obdobia vo vzťahu k nákladom na zber a zaťaženosť podnikov s cieľom posúdiť realizovateľnosť skrátenia referenčného obdobia pre ukazovateľ tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120) z jedného štvrťroka na referenčné obdobie v dĺžke jedného mesiaca.

Členské štáty predložia Komisii správu o výsledkoch štúdií do ...(23).

V súlade s postupom uvedeným v článku 18 Komisia do ...(24)+ rozhodne, či sa odvolá na článok 17 písmeno d) v súvislosti s preskúmaním frekvencie zostavovania štatistiky o ukazovateli tržieb za vlastné výkony a tovar.

"

Úroveň podrobnosti

Text v bode f) ("Úroveň podrobnosti") sa mení a dopĺňa takto:

1.  Odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

"

3.  Pre oddiely 50, 51, 64 a 74 NACE musia predložiť ukazovateľ tržieb za vlastné výkony a tovar na 2-miestnej úrovni iba tie členské štáty, ktorých obrat v týchto oddieloch NACE v danom bázickom roku predstavuje menej než 4 % celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva.

4.  Pre kategóriu I NACE musia ukazovateľ počet zamestnaných osôb (č. 210) predkladať na úrovni kategórie iba tie členské štáty, ktorých celková pridaná hodnota v kategórii I v danom bázickom roku predstavuje menej než 4 % celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva.

"

2.  Dopĺňajú sa odseky 5, 6 a 7:

"

5.  Ukazovateľ výrobných cien (č. 310) sa má predkladať na podľa týchto činností a skupín NACE:

   60. 24, 63.11, 63.12, 64.11, 64.12 na 4-miestnej úrovni;
   61. 1, 62.1, 64.2 na 3-miestnej úrovni;
   72. 1 až 72.6 na 3-miestnej úrovni;
  

súhrn 74.11 až 74.14;

  

súhrn 74.2 až 74.3;

   74. 4 do 74.7 na 3-miestnej úrovni.

NACE 74.4 sa môže uvádzať približne na základe množstva reklamy.

NACE 74.5 sa vzťahuje na celkové náklady na nábor pracovných síl a získavanie zamestnancov.

6.  Zoznam činností a skupín činností sa môže zmeniť a doplniť do ...(25) v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

7.  Pre oddiel 72 musia predložiť ukazovateľ výrobných cien (č. 310) na dvojmiestnej úrovni iba tie členské štáty, ktorých obrat v týchto oddieloch NACE v danom bázickom roku predstavuje menej než 4% celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva.

"

Termíny predkladania údajov

Text v bode g) ("Termíny predkladania údajov") sa nahrádza takto:

"

Ukazovatele sa predkladajú po skončení referenčného obdobia v týchto termínoch predkladania:

Ukazovateľ

Termín

120

2 mesiace

210

2 mesiace

310

3 mesiace"

Prvé referenčné obdobie

V bode i) ("Prvé referenčné obdobie") sa dopĺňa tento text:

"Prvým referenčným obdobím, za ktoré sa predkladá ukazovateľ výrobných cien č. 310 je najneskôr prvý štvrťrok roku 2006. Pre prvé referenčné obdobie sa môže povoliť výnimka o ďalší rok v súlade s postupom uvedením v článku 18 pod podmienkou, že ako bázický sa nepoužije neskorší rok ako rok 2006.

"

Prechodné obdobie

V bode j) ("Prechodné obdobie") sa dopĺňajú tieto odseky:

"

Pre ukazovateľ č. 310 sa v súlade s postupom uvedeným v článku 18 môže povoliť prechodné obdobie, ktoré sa končí ...(26) Ďalšie prechodné obdobie 1 rok sa môže priznať v súvislosti so zavedením ukazovateľa č. 310 oddielov 63 a 74 NACE v súlade s postupom uvedeným v článku 18. Okrem týchto prechodných období je možné v súlade s postupom uvedeným v článku 18 stanoviť ďalšie prechodné obdobie v dĺžke jedného roka tým členským štátom, ktorých obrat v činnostiach NACE uvedených v bode a) Pokrytie v danom bázickom roku predstavuje menej než 1% celkovej úrovne Spoločenstva.

Môže sa priznať prechodné obdobie, ktoré sa končí ...(27)+ v prípade zmeny termínov na predkladanie údajov pre ukazovatele 120 a 210 v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

"

(1) Zatiaľ neuverejnený v ÚV EÚ.
(2) Ú. v. EÚ C 158, 15.6.2004, s. 3.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 22. februára 2005.
(4) Ú. v. ES L 162, 5.6.1998, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).
(5) Ú. v. ES L 86, 27.3.2001, s. 11.
(6) Ú. v. ES L 86, 27.3.2001, s. 18.
(7) Ú. v. ES L 92, 2.4.2001, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.
(9)+ šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(10)+ 3 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(11)+ 2 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(12)++ Rok po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(13)+ 5 rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(14)++ Rok po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(15)+++ 2 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(16)+ 3 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(17)+ 2 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(18)+ 2 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(19)++ 3 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(20)+ Rok po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(21)+ 2 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(22)++ 3 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(23)+ 2 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistik.
(24)++ 3 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(25)+ 3 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(26)+ 3 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.
(27)++ Rok po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. .../2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.


Dokumentácia výlovov druhu Dissostichus spp *
PDF 195kWORD 27k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.1035/2001 ustanovujúce systém dokumentácie výlovu pre druhy Dissostichus (KOM(2004)0528 – C6-0114/2004 – 2004/0179(CNS))
P6_TA(2005)0026A6-0019/2005

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie predložený Rade (KOM(2004)0528)(1),

–   so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0114/2004),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A6-0019/2005),

1.   schvaľuje návrh Komisie;

2.   vyzýva Radu, aby mu oznámila, či sa hodlá odkloniť od ním schváleného textu;

3.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak mieni podstatným spôsobom pozmeniť návrh Komisie;

4.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Zatiaľ neuverejnený v Ú. v. EÚ.


Zmluva ES/Švajčiarsko o boji proti finančným podvodom *
PDF 199kWORD 27k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí zmluvy medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane o boji proti podvodom a všetkým iným protiprávnym konaniam, ktoré majú dopad na ich finančné záujmy (KOM(2004)0559 – C6-0176/2004 – 2004/0187(CNS))
P6_TA(2005)0027A6-0013/2005

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2004)0559)(1),

–   so zreteľom na článok 208 a článok 300 ods. 2, prvý pododsek, prvá veta Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3, prvý pododsek, Zmluvy o ES, podľa ktorého Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0176/2004),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočtovú kontrolu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0013/2005),

1.   schvaľuje uzavretie dohody;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Švajčiarskej konfederácie.

(1) Zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ.


Dohoda o spolupráci s Andorrským kniežatstvom ***
PDF 191kWORD 26k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o podpise a uzavretí dohody o spolupráci s Andorrským kniežatstvom v mene Európskeho spoločenstva (KOM(2004)0456 – C6-0214/2004 – 2004/0136(AVC))
P6_TA(2005)0028A6-0014/2005

(Postup súhlasu)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2004)0456)(1),

–   so zreteľom na návrh dohody o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom,

–   so zreteľom na žiadosť o súhlas, ktorú Rada podala podľa článku 300 ods. 3, druhý pododsek, v spojení s článkom 310 Zmluvy o ES (C6-0214/2004),

–   so zreteľom na článok 75 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A6-0014/2005),

1.   súhlasí s uzavretím dohody;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Andorrského kniežatstva.

(1) Zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ.


Výmena informácií z registra trestov *
PDF 302kWORD 40k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o výmene informácií z registra trestov (KOM(2004)0664 – C6-0163/2004 – 2004/0238(CNS))
P6_TA(2005)0029A6-0020/2005

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie (KOM(2004)0664)(1),

–   so zreteľom na článok 31 a článok 34 ods. 2 písm. c) Zmluvy o EÚ,

–   so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0163/2004),

–   so zreteľom na články 93 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a na stanovisko Výboru pre právne veci (A6-0020/2005),

1.   schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby svoj návrh zodpovedajúco zmenila, v súlade s článkom  250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby informovala Parlament, či má v úmysle odchýliť sa od textu schváleného Parlamentom;

4.   vyzýva Radu, aby opätovne konzultovala s Parlamentom, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje predsedu Parlamentu, aby túto pozíciu odovzdal Rade a Komisii.

Text navrhnutý Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 3
Každý ústredný orgán bezodkladne informuje ústredné orgány ďalších členských štátov o odsúdeniach štátnych príslušníkov týchto členských štátov, ktoré sa zaznamenajú v registri trestov, ako aj o príslušných nasledujúcich záznamoch v registri trestov.
Každý ústredný orgán okamžite ale najneskôr v lehote do troch mesiacov informuje ústredné orgány ďalších členských štátov o odsúdeniach štátnych príslušníkov týchto členských štátov, ktoré sa zaznamenajú v registri trestov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 4 odsek 2
2.  Ústredný orgán dožiadaného členského štátu odpovie ústrednému orgánu dožadujúceho členského štátu ihneď a za každých okolností, a to najneskôr do piatich pracovných dní, ktoré nasledujú po prijatí žiadosti, použijúc formulár B pre odpovede, ktorý sa nachádza sa v prílohe, podľa podmienok stanovených vnútroštátnym právnym poriadkom. Odpoveď zahŕňa informácie oznámené v súlade s článkom 3.
2.  Ústredný orgán dožiadaného členského štátu odpovie ústrednému orgánu dožadujúceho členského štátu ihneď a za každých okolností v naliehavých prípadoch do 48 hodín a inak najneskôr do desiatich pracovných dní, ktoré nasledujú po prijatí žiadosti, použijúc formulár B pre odpovede, ktorý sa nachádza sa v prílohe, podľa podmienok stanovených vnútroštátnym právnym poriadkom. Odpoveď zahŕňa informácie oznámené v súlade s článkom 3.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 4 odsek 3
3.  K formuláru pre odpovede sa priloží výpis z registra trestov.
3.  K formuláru pre odpovede sa priloží výpis z registra trestov, v ktorom sú uvedené odsúdenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 5 odsek 1 písm. b)
b) na iné účely v medziach určených dožiadaným členským, štátom a v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom dožadujúceho členského štátu.
b) na iné účely v medziach určených vo formulári dožadujúcim členským štátom a schválených doožiadaným členským štátom a v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkov dožadujúceho členského štátu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 5 odsek 2
2.  Ak boli osobné údaje postúpené v rámci odseku 1 písm. b) tohto článku, dožiadaný členský štát môže požiadať dožadujúci členský štát, aby ho informoval o použití týchto údajovl.
2.  Ak boli osobné údaje postúpené v rámci odseku 1 písm. b) tohto článku, dožadajúci členský štát poskytuje informácie doožiadanému členskému štátu o ich využití.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 5 odsek 3a (nový)
3a. Na tento článok sa vzťahuje dohoda Rady Európy z 28. januára 1981 o ochrane osôb v súvislosti s automatickým spracovaním osobných údajov a článok 23 Dohovoru z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach1 medzi členskými štátmi Európskej únie.
____________
1 Ú. v. ES. C 197, 12.7.2000, s. 3.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 8
Členské štáty začnú vykonávať toto rozhodnutie čo najskôr najneskôr však 30. júna 2005.
Členské štáty začnú vykonávať toto rozhodnutie čo najskôr najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Formulár A, bod a) tretia položka
Kontaktná osoba:
Kontaktný úrad:

(1) Zatiaľ neuverejnený v Ú. v. EÚ.


Kvalita trestného súdnictva v Európskej Únii
PDF 91kWORD 25k
Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade o kvalite trestného súdnictva a o harmonizácii trestného práva v členských štátoch (2005/2003(INI))
P6_TA(2005)0030A6-0036/2005

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh odporúčania Rade o kvalite trestného súdnictva v Európskej únii, ktorý v mene skupiny PSE predložil António Costa (B6-0234/2004),

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorú prijalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vo svojej rezolúcii 217 A (III) z 10. decembra 1948, a najmä na jej články 7, 8, 9, 10 a 11,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorý prijalo Valné zhromaždenie OSN vo svojej rezolúcii 2200 A (XXI) zo 16. decembra 1966, a ktorý nadobudol platnosť 23. marca 1976, a najmä na jeho články 2, 7, 9, 10 a 14,

–   so zreteľom na Dohovor Rady Európy o ochrane ľudských práv a základných slobôd zo 4. novembra 1950, ktorý nadobudol platnosť 3. septembra 1953, a najmä na jeho články 6 a 13,

–   so zreteľom na hlavu VI Zmluvy o Európskej únii, a najmä na jej články 29, 31 ods. 1 písm. c) a článok 34 ods. 2 písm. a) a b),

–   so zreteľom na Zmluvu o Ústave pre Európu, ktorú podpísali členské štáty v Ríme 29. októbra 2004, najmä jej články I-42 a III-260 (mechanizmy hodnotenia), III-270 a III-271 (justičná spolupráca v trestných veciach), a II-107 až II-110, ktoré prevzali znenie článkov 47 až 50 Charty základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na acquis communautaire Spoločenstva v oblasti trestného súdnictva, najmä na Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach(1), na rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a o postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi(2), na rámcové rozhodnutie Rady 2003/577/SVV z 22. júla 2003 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo o dôkazových materiáloch v Európskej únii(3), na návrh rámcového rozhodnutia Rady o európskom príkaze na obstarávanie dôkazov zameraným na zhromažďovanie predmetov, dokumentov a údajov s cieľom ich použitia v rámci trestných konaní (KOM(2003)0688) a na návrh rámcového rozhodnutia Rady o niektorých procesných právach poskytovaných v rámci trestných konaní v Európskej únii (KOM(2004)0328),

–   so zreteľom na príslušné články Aktu o pristúpení, ktorými sa stanovuje možnosť pozastaviť uplatňovanie niektorých ustanovení, ktoré sa týkajú priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v prípade, že sa nedodržiavajú niektoré normy (čo vyžaduje, aby také normy boli vopred definované),

–   so zreteľom na svoje odporúčanie zo 14. októbra 2004 Rade a Európskej rade o budúcnosti priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a takisto o podmienkach pre posilnenie jeho legitimity a účinnosti(4),

–   so zreteľom na Haagsky program, ktorý prijala Európska rada v dňoch 4.-5. novembra 2004,

–   so zreteľom na článok 114 ods. 3 a článok 83 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0036/2005),

A.   keďže články II-107 až II-110 Zmluvy o Ústave pre Európu a články 6 a 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd definujú rozsah tzv. práva na prístup k spravodlivosti, ktoré má občanom EÚ zabezpečiť Únia a členské štáty, každý v rozsahu svojej právomoci,

B.   keďže toto právo na prístup k spravodlivosti zahŕňa predovšetkým právo na účinný prostriedok nápravy, právo na prístup k nestrannému súdu, právo na spravodlivý proces, právo na prejednanie veci v primeranej lehote, právo na právnu pomoc, a keďže obsahuje takisto celkové dodržiavanie základných práv osôb podozrivých zo spáchania trestného činu pred začatím trestného konania, a takisto právo na dôstojné a ľudské zaobchádzanie s odsúdenými osobami po ukončení takého konania, v súlade s medzinárodnými normami OSN a Európskeho dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania,

C.   keďže ochrana týchto práv je ešte dôležitejšia v trestných konaniach, v ktorých môžu byť základné slobody ohrozené,

D.   keďže taká ochrana spadá v prvom rade do kompetencie každého členského štátu, ktorý ju zabezpečuje v súlade s vlastným ústavným poriadkom a svojimi právnymi tradíciami a keďže je potrebné, aby sa členské štáty venovali aktuálnym problémom vo svojom súdnom systéme a najmä tým problémom, ktoré zistil Európsky súd pre ľudské práva a keďže skutočný európsky priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti vyžaduje, aby mali na jednej strane občania EÚ zabezpečené porovnateľné zaobchádzanie kdekoľvek v Únii a na druhej strane, aby sa posilnila vzájomná dôvera medzi členskými štátmi s cieľom umožniť vzájomné uznávanie súdnych rozhodnutí a dokonca pripustiť vydanie svojich vlastných občanov súdom iného členského štátu,

E.   keďže je takisto potrebné zohľadniť judikatúru Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v Luxemburgu a judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu a skutočnosť, že tieto judiaktúruy by mali byť jednotné,

F.   keďže po schválení programu z Tampere (bod 33) sa zásada vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí stala základom súdnej spolupráce v rámci Únie,

G.   keďže Zmluva o Ústave pre Európu (článok III-260) a Haagsky program (najmä bod 3.2.) uznávajú dôležitosť vzájomného hodnotenia medzi členskými štátmi pre posilnenie vzájomnej dôvery, ktorá je sama nevyhnutnou podmienkou vzájomného uznania, takisto ako prijatie minimálnych hmotnoprávnych a procesných pravidiel a stanovenie primeraných lehôt,

H.   keďže hodnotenie kvality súdnictva v Európskej únii sa musí týkať aj pracovných metód sudcov a jednotlivých administratívnych systémov súdnictva v členských štátoch, čo nie je v protiklade s plným dodržiavaním princípu nezávislosti súdnej moci,

I.   keďže toto hodnotenie musí spočívať na spoločnom referenčnom rámci zaručujúcom jeho jednotnosť a objektívnosť,

J.   keďže je potrebné zadefinovať najvhodnejšie nástroje a postupy v súvislosti s takýmto hodnotením, posilniť výmenu informácií a rozšíriť možnosti vzdelávania na podporu kvality trestného súdnictva v Európe,

K.   keďže vytvorenie európskych sietí v rámci Európskej únie v posledných rokoch, ako je Združenie štátnych rád a najvyšších správnych súdov EÚ, Sieť predsedov najvyšších súdov, Sieť najvyšších súdov a Európska sieťsúdnych rád, svedčia o uvedomení si narastajúcej potreby spoločnej spolupráce pri zlepšení kvality súdnictva v prospech občanov Európskej únie,

L.   keďže kľúčová úloha vzdelávania pri rozvoji spoločnej právnej kultúry ako aj kultúry základných práv v Európskej únii, najmä prostredníctvom pôsobenia Európskej siete pre vzdelávanie sudcov,

M.   keďže zlepšovanie kvality noriem súdnictva a jeho účinnosti na základe hodnotenia musí viesť na jednej strane k posilneniu kvality hmotnoprávnych i procesných noriem trestného práva a na druhej strane k posilneniu kvality ich uplatňovania, čo nie je v protiklade s dodržiavaním princípu nezávislosti súdnictva,

N.   keďže proces vzájomného hodnotenia vyžaduje konkrétnu metodológiu, vzhľadom na komplexnosť tohto procesu,

O.   keďže Haagsky program uznáva, že je potrebné schváliť Zmluvu o Ústave pre Európu ako referenčný rámec a začať s prípravnými prácami, aby opatrenia stanovené Zmluvou o Ústave pre Európu mohli byť uskutočňované hneď ako nadobudne platnosť,

P.   keďže Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci usporiadal 18. januára 2005 verejný seminár na tému: "Presadzovať lepšiu kvalitu súdnictva v Európe",

Q.   súhlasí s usmerneniami uvedenými v Haagskom programe v súvislosti s posilnením vzájomnej dôvery (bod 3.2), najmä prostredníctvom zlepšenia kvality súdnictva, rozvoja hodnotenia a nevyhnutného prínosu sietí súdnych inštitúcií a organizácií,

R.   poukazuje na bod 3.2 Haagskeho programu, ktorý zdôrazňuje potrebu rešpektovať rozmanitosť jednotlivých štruktúr a tradičné osobitosti vnútroštátnych systémov súdnictva a nezávislosť súdnej moci v každom z členských štátov, pričom podporuje zlepšenie kvality súdnictva v Európe prostredníctvom vzájomnej dôvery,

1.   adresuje Európskej rade a Rade tieto odporúčania:

   a) začať okamžite akciu Európskej únie, aby občania EÚ, bez ohľadu nato, kde sa v Únii zdržiavajú alebo aký je právny a ústavný rámec krajiny, v ktorej sa zdržiavajú, mohli využiť právo na prístup k spravodlivosti za podmienok, ktoré sú porovnateľné a zodpovedajú neustále sa zvyšujúcim štandardom kvality a mali tak väčšiu dôveru v administratívu súdnictva,
   b) zadefinovať s členskými štátmi "Chartu kvality trestného súdnictva v Európe", ktorá tvorí spoločný referenčný rámec pre všetky členské štáty a ktorá zabezpečí jednotné a objektívne hodnotenie. Túto Chartu je potrebné vypracovať s prihliadnutím na získané skúsenosti a  práce, ktoré sa doposiaľ vykonali na vnútroštátnej i na medzinárodnej úrovni Radou Európy a Organizáciou Spojených národov,
  c) v záujme posilnenia vzájomnej dôvery medzi vnútroštátnymi systémami súdnictva a rešpektujúc ich rozmanitosť, vytvoriť stály mechanizmus vzájomného hodnotenia, pre ktorý bude Charta kvality tvoriť objektívny referenčný rámec, s ohľadom na skúsenosti rozvinuté v iných oblastiach, v ktorých vzájomné hodnotenie už prebieha (Schengen, terorizmus, rozšírenie, atď.) a v rámci možností vopred pripraviť mechanizmus stanovený v článku III-260 Zmluvy o Ústave pre Európu a splniť tieto ciele:
   zavedenie databázy porovnateľných a štatistických údajov,
   organizácia cvičení "benchmarking",
   rozšírenie najlepších praktických postupov,
   informácie o charaktere a fungovaní súdnych systémov ostatných členských štátov,
   ročné zverejňovanie správy o hodnotení kvality súdnictva v Európe, spolu so súborom odporúčaní Rade a členským štátom, prostredníctvom ktorých je možné dosiahnuť nápravu zistených problémov,
   d) formálne ustanoviť mechanizmus vzájomného hodnotenia (postupy, štruktúry, ukazovatele, správy,..) v jednom alebo vo viacerých rozhodnutiach založených na článku 31 Zmluvy o Európskej únii s uplatnením zásad judikatúry štrasburského a luxemburského súdu ako aj usmernení vypracovaných Komisiou Rady Európy pre účinnosť súdnictva,
   e) zapojiť združenia sudcov a právnikov, súdnych expertov a užívateľov súdnictva ako aj národné parlamenty, napríklad vytvorením výboru pre monitorovanie kvality súdnictva, v duchu článku I-42 ods. 2 Zmluvy o Ústave pre Európu a v súlade so zásadou subsidiarity; toto hodnotenie by na základe dohody mohli spoločne uskutočňovať Európsky parlament a národné parlamenty,
  f) domnieva sa, že budovanie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti založené na vzájomnej dôvere nie je možné realizovať bez minimálnej harmonizácie vnútroštátnych právnych systémov; nakoľko ide o trestné právo hmotné, Parlament súhlasí s Radou, aby mali prioritu tie trestné činy, ktoré sú výslovne uvedené v Zmluve o Ústave pre Európu; v prípade procesného práva považuje za prioritné tieto oblasti:

domnieva sa, že hodnotenie by sa malo vykonávať aj na základe týchto prvkov, aby bolo možné prijímať a ďalej rozvíjať iniciatívy v týchto oblastiach na úrovni Európskej únie,
   transparentnosť v administratíve súdnictva ako aj plné dodržiavanie základných práv osôb podozrivých zo spáchania trestného činu pred začiatkom trestného konania a právo na dôstojné a ľudské zaobchádzanie s odsúdenými osobami po ukončení takého konania,
   zhromažďovanie a hodnotenie dôkazov,
   prevoz väzňov na výkon trestu do členského štátu, v ktorom majú trvalý pobyt,
   výkon iných trestov ako je trest odňatia slobody v členskom štáte, v ktorom má väzeň trvalý pobyt,
   nútený výkon opatrení v členskom štáte trvalého pobytu,
   minimálne práva väzňov v každom členskom štáte,
   opakovanie prípadov, ktoré už boli predmetom harmonizačných opatrení,
   systém na ochranu výpovedí svedkov a obetí;
   g) domnieva sa, že dôsledkom princípu vzájomného hodnotenia bude musieť byť podpora vzdelávacím projektom určeným pre všetkých profesných právnikov za podpory európskych sietí súdnych organizácií a inštitúcií; takisto v rámci schválenia finančného výhľadu na roky 2007 - 2013 a v súlade s tým, čo predpisuje Haagsky program (bod 3.2, 2. pododsek) bude potrebné naplánovať financovanie sietí európskych súdnych organizácií a inštitúcií, ako aj výmenných programov medzi súdnymi orgánmi zorganizovaných Európskym parlamentom (najmä z položky rozpočtu č. 18 05 01 03) ako aj nových pilotných projektov, ktoré umožňujú spoluprácu účastníkov alebo organizácií z jednotlivých členských štátov, s cieľom posilniť kvalitu súdnictva,
   h) vyzvať Komisiu, aby už teraz prijala "Chartu kvality trestného súdnictva v Európe", mechanizmus vzájomného hodnotenia a doplnkové opatrenia na harmonizáciu niektorých trestnoprávnych noriem do Akčného plánu, ktorý musí predložiť v roku 2005 v súlade so závermi Haagskeho programu; poznamenáva, že v tejto súvislosti sa pripája k Európskej rade a odporúča Komisii, aby v Akčnom pláne boli ako referenčný rámec obsiahnuté ustanovenia uvedené v Zmluve o Ústave pre Európu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby toto odporúčanie postúpil Rade a pre informáciu Komisii ako aj vládam a parlamentom členských štátov a Rade Európy.

(1) Akt Rady z 29. mája 2000 potvrdzujúci v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie (Ú. v. ES C 197, 12. 7. 2000, s. 1).
(2) Ú. v. ES L 190, 18. 7. 2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 196, 2. 8. 2003, s. 45.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2004)0022.


Európske hlavné mesto kultúry - 2005 až 2019 ***II
PDF 196kWORD 33k
Legislatívne rozhodnutie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii Rady na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1419/1999/ES o akcii Spoločenstva na podporu podujatia Európske hlavné mesto kultúry pre roky 2005 až 2019 (12029/1/2004 – C6-0161/2004 – 2003/0274(COD))
P6_TA(2005)0031A6-0017/2005

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (12029/1/2004 – C6-0161/2004),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Parlament a Radu (KOM(2003)0700)(2),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6-0017/2005),

1.   schvaľuje spoločnú pozíciu;

2.   konštatuje, že akt je prijatý v súlade so spoločnou pozíciou;

3.   poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady, v súlade s článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

4.   poveruje generálneho tajomníka Parlamentu, aby podpísal akt po tom, akonáhle sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a po dohode s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, 22.4.2004, P5_TA(2004)0361.
(2) Zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ.


Politika hospodárskej súťaže (2003)
PDF 220kWORD 45k
Uznesenie Európskeho parlamentu o XXXIII. správe o politike hospodárskej súťaže za rok 2003 (2004/2139(INI))
P6_TA(2005)0032A6-0024/2005

Európsky parlament,

–   so zreteľom na XXXIII. správu o politike hospodárskej súťaže za rok 2003 (SEC(2004)0658),

–   so zreteľom na článok 112 ods. 2 a článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0024/2005),

A.   pripomínajúc, že zvyšovanie konkurencieschopnosti európskych podnikov je jedným z kľúčových cieľov lisabonskej stratégie,

B.   zdôrazňujúc potrebu trvalého a aktívneho monitorovania deformácií hospodárskej súťaže,

C.   majúc na pamäti to, že podnikateľské kruhy potrebujú najvyšší stupeň právnej istoty v súvislosti s politikou kontroly fúzií,

D.   berúc na vedomie najmä veľký objem prípadov, ktoré riešilo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre hospodársku súťaž, v ktorých zainteresované strany plne akceptovali rozhodnutia Komisie alebo tieto rozhodnutia potvrdili súdy,

1.   víta XXXIII. správu o politike hospodárskej súťaže, ktorá zdôrazňuje významné štrukturálne reformy v politike hospodárskej súťaže a ich presadzovanie pod vedením komisára Montiho;

2.   blahoželá komisárovi za dodržanie trvalého a intenzívneho monitorovania deformácií hospodárskej súťaže pri uskutočňovaní ďalekosiahlej reorganizácie a obnovy protimonopolných predpisov, predpisov z oblasti kontroly fúzií a štátnej pomoci, a tiež za vnútornú reorganizáciu Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž;

3.   víta prijatie série aktov, ktoré sú súčasťou modernizačného balíčka, konkrétne iniciatív v oblasti spolupráce medzi rôznymi orgánmi zodpovednými za presadzovanie predpisov hospodárskej súťaže EÚ- Komisie, národných orgánov pre hospodársku súťaž a národných súdov; v tejto súvislosti zastáva názor, že je vhodné pripomenúť aj vymenovanie hlavného ekonóma pre hospodársku súťaž (Chief Competition Economist), posilnenie úlohy vypočúvacieho úradníka (Hearing Officer) a posilnenie kartelovej jednotky, čo skráti čas potrebný na ukončenie prípadov súvisiacich s kartelmi;

4.   vyslovuje poľutovanie nad potrebou obnovy "dočasného obranného mechanizmu" Radou, odôvodňujúc poskytnutie pomoci vo výške až do 100 miliónov eur lodeniciam v Nemecku, Holandsku, Fínsku a Dánsku ako reakciu na nekalú hospodársku súťaž zo strany juhokórejských lodeníc, a očakáva skoré vyriešenie sporu vo Svetovej obchodnej organizácii, a to ešte pred skončením platnosti súčasného mechanizmu v marci 2005;

5.   nalieha na to, aby obmedzený počet prípadov, v ktorých Súdny dvor skúmal rozhodnutia Komisie a ktoré sú odložené, neboli vnímané ako oslabenie dôvery v celkový systém analýz a uplatňovania;

6.   víta vypracovanie konkrétnej kapitoly v správe o politike hospodárskej súťaže, ktorá zdôrazňuje prístup Komisie vo vzťahu k podmienkam, za ktorých môžu členské štáty poskytnúť finančnú podporu tým, ktorým bola zverená prevádzka služieb všeobecného záujmu a v súlade so správou Komisie k Európskej rade v Laeken zo 14. a 15. decembra 2001, Zelenou knihou o službách všeobecného záujmu (KOM(2003)0270) prijatou Komisiou 21. mája 2003 a rozsudkom v prípade Altmark(1), vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na zvýšenie právnej istoty, na určenie díobrej správy a na pomoc národným a regionálnym orgánom pri plnení článkov 87 a 88 zmluvy;

7.   vyzýva Komisiu, aby pokračovala v prehodnocovaní fungovania súdneho systému vo vzťahu k prípadom hospodárskej súťaže s cieľom posúdiť zlepšenia pri urýchľovaní prístupu k spravodlivosti a maximalizovať skúsenosti a znalosti súdnictva z oblasti hospodárskej súťaže;

8.   naďalej podporuje proaktívnejšiu úlohu Parlamentu pri rozvoji politiky hospodárskej súťaže prostredníctvom podporovania spolurozhodovacích právomocí Parlamentu a vyslovuje poľutovanie nad tým, že ani Komisia ani Rada to nedokázali podporiť v návrhu Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu;

9.   víta revíziu predpisov o štátnej pomoci, ktorá preorientovala záujem Komisie na prípady a otázky dôležité pre ďalší rozvoj vnútorného trhu a ktorá zmodernizovala a zjednodušila postup oznamovania a postup podávania sťažností a objasnila aj zásady "de minimis" a výskumu a vývoja;

10.   víta stanovisko Komisie, že štátna podpora pre výskum a vývoj bude predstavovať stimul pre malé a stredné podniky na ich väčšiu účasť na výskume a vývoji a následnú navrhovanú zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 70/2001(2) o štátnej pomoci malým a stredným podnikom s cieľom začleniť doňho pomoc pre výskum a vývoj a upozorňuje Komisiu na rozdielne možnosti a schopnosti jednotlivých členských štátov zúčastňovať sa na týchto programoch;

11.   vyzýva Komisiu, aby ďalej rozvíjala činnosť v oblasti dôsledkov mechanizmov obchodovania s emisiami, kvótami, príspevkami, certifikátmi a úvermi v rámci dohody o Kjótskom protokole na súkromné spoločnosti;

12.   víta environmentálne priateľné kritériá Komisie, ktoré použila pri schválení viacerých systémov environmentálnej pomoci, a vyzýva Komisiu na ďalší rozvoj podmienok transparentnosti takýchto systémov, aby tak mohli slúžiť ako precedens pre iné regióny a členské štáty;

13.   blahoželá Komisii k pozitívnej odozve na predchádzajúce uznesenia Parlamentu vytvorením špecializovanej výkonnej jednotky pre štátnu pomoc (Enforcement Unit for State Aid), poverenej zodpovednosťou za výkon rozhodnutí Komisie, najmä v oblasti vymáhania nezákonne poskytnutej štátnej pomoci;

14.   víta ďalší vývoj výsledkovej tabule štátnej pomoci v internetovom formáte ako dôležitého nástroja transparentnosti a informovania spotrebiteľov o činnosti Komisie;

15.   víta pokrok pri uplatňovaní programu komisára Montiho na modernizáciu protimonopolných predpisov Komisie, ktorý sa viac zameriava na vyšetrovanie a penalizáciu veľkých kartelov, ale zároveň vyjadruje znepokojenie nad tým, že podľa správy o politike hospodárskej súťaže za rok 2003 sa zdá, že nedošlo k výraznejšiemu zníženiu počtu nevyriešených prípadov, ktoré Komisia vyšetruje;

16.   vyjadruje svoje znepokojenie nad pokračujúcim zlyhávaním pri dosahovaní plnej liberalizácie na trhoch EÚ s plynom a elektrinou;

17.   víta iniciatívy Komisie týkajúce sa príslušných trhov, ako napríklad telekomunikácií, a vytvorenie pracovných skupín medzi generálnymi riaditeľstvami pre hospodársku súťaž a informačnú spoločnosť, ktoré budú riadiť konzultačný proces;

18.   víta skutočnosť, že Komisia vymenovala styčného úradníka pre spotrebiteľov s cieľom lepšie rozvíjať a uľahčiť dialóg Komisie so spotrebiteľmi;

19.   je presvedčený, že účinné uplatňovanie politiky hospodárskej súťaže je dôležitým nástrojom na dosiahnutie účinnej trhovej štruktúry, ktorá funguje v záujme spotrebiteľov a má kladný a významný vplyv na ich každodenný život; rád by zdôraznil, že užšia integrácia vnútorného trhu má niekedy za následok, že je prirodzenejšie analyzovať stav hospodárskej súťaže na celom vnútornom trhu, než v jeho jednotlivých častiach (ako tomu bolo v prípade niekoľkých nedávnych rozhodnutí o fúziách) a vyzýva Komisiu, aby predložila jasnejšie usmernenia na svoju interpretáciu pojmu "trh" v takýchto prípadoch;

20.   víta záväzok Komisie na organizovanie Európskych dní hospodárskej súťaže (European Competition Days) ako dôležitej príležitosti na vysvetľovanie kladného vplyvu politiky hospodárskej súťaže pre spotrebiteľov vo všetkých častiach EÚ, ale vyzýva národné orgány, ktoré organizujú tieto konferencie, aby zapájali do programu príprav Európskych dní hospodárskej súťaže aj spotrebiteľské organizácie a národné médiá;

21.   víta nové predpisy Komisie o predaji motorových vozidiel, požaduje výraznejší pokrok pri zmenšovaní výrazných odchýlok v cenách nových motorových vozidiel medzi členskými štátmi a vyslovuje poľutovanie nad terajšími dôkazmi, že tieto rozdiely i naďalej zostávajú dosť výrazné;

22.   požaduje ďalší pokrok vo vzťahu k trhu v oblasti opráv motorových vozidiel, najmä v súvislosti s prístupom k technickým informáciám a jednoduchším získavaním náhradných dielov pre motorové vozidlá;

23.   víta prvky reformy Komisie nariadenia ES o fúziách(3), ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nepodporila niektoré obavy Parlamentu týkajúce sa niektorých prvkov návrhu ohľadom právnej istoty a spravodlivého procesu;

24.   víta reorganizáciu Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre hospodársku súťaž, pokiaľ ide o kontrolu fúzií, najmä reštrukturalizáciu podľa odvetví, posilnenie hospodárskeho hodnotenia a lepšiu vymedzenie úlohy spotrebiteľov;

25.   víta záväzok Komisie pomôcť desiatim novým členským štátom pri rýchlom prispôsobovaní sa pravidlám hospodárskej súťaže, protimonopolným právnym predpisom, a najmä právnej úprave štátnej pomoci a vyzýva Komisiu, aby pokračovala v procese technickej pomoci a spolupráce;

26.   víta záväzok Komisie sledovať politiku rozšírenej bilaterálnej spolupráce s hlavnými obchodnými partnermi Spoločenstva a rozšíriť multilaterálnu spoluprácu v oblasti hospodárskej súťaže; Komisii treba zablahoželať najmä za uzavretie dohôd o spolupráci v otázkach hospodárskej súťaže s USA, Kanadou a Japonskom;

27.   vyzýva Komisiu, aby pokračovala v spolupráci s krajinami OECD, štátmi Ázie (mimoriadna pozornosť by sa mala venovať Číne) a štátmi Latinskej Ameriky;

28.   vyzýva Komisiu, aby pokračovala v rokovaniach s WTO o vzájomnom vplyve politík obchodu a hospodárskej súťaže v duchu deklarácie z Dohy z novembra 2001;

29.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Vec C-280/00 Altmark Trans GmbH and Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrgesellschaft Altmark GmbH, a Oberbundesanwalt beim Budesverwaltungsgericht [2003] Zb. I-7747.
(2) Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33.
(3) Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


Štátna pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme
PDF 455kWORD 147k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o štátnej pomoci vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme (2004/2186(INI))
P6_TA(2005)0033A6-0034/2005

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Komisie o uplatnení článku 86 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme, poskytnutú niektorým podnikom, ktoré boli poverené prevádzkovaním služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme, z 18. februára 2004, ako bol predložený Európskemu parlamentu na zaujatie stanoviska 8. septembra 2004,

–   so zreteľom na návrh smernice Komisie, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi z 18. februára 2004, ako bol predložený Európskemu parlamentu na zaujatie stanoviska 8. septembra 2004,

–   so zreteľom na pracovný dokument Komisie o Rámci Spoločenstva pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme ("Rámec"), ako bol predložený Európskemu parlamentu na zaujatie stanoviska 8. septembra 2004,

–   so zreteľom na články 2, 5, 16, 73, 86, 87 a 88 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o službách vo všeobecnom záujme, najmä na svoje uznesenia: zo 17. decembra 1997 o oznámení Komisie o službách vo všeobecnom záujme v Európe(1); z 18. mája 2000 o návrhu smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Komisie č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi(2); z 13. novembra 2001 o oznámení Komisie "Služby vo všeobecnom záujme v Európe"(3) a svoje uznesenie zo 14. januára 2004 o Zelenej knihe o službách vo všeobecnom záujme(4),

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 69/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES v prípade pomoci de minimis(5),

–   so zreteľom na Zelenú knihu Komisie o službách vo všeobecnom záujme (KOM(2003)0270) a na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Biela kniha o službách vo všeobecnom záujme" (KOM(2004)0374),

–   so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady v Lisabone z 23. a 24. marca 2000, Európskej rady v Laekene z 14. a 15. decembra 2001 a Európskej rady v Barcelone 15. a 16. marca 2002, pričom posledné dve požiadali Európsku komisiu, aby sprehľadnila režim poskytovania štátnej pomoci v rámci článku 86 ods. 2 zmluvy,

–   so zreteľom na správu z novembra 2004, ktorú predložila skupina na vysokej úrovni pod predsedníctvom Wima Koka, ktorá sa týkala lisabonskej stratégie s názvom "Prijať výzvy - Lisabonská stratégia rastu a zamestnanosti"(6),

–   so zreteľom na články I-3, I-5, II-96, III-122, III-166, III-167, III-238 Zmluvy zakladajúcej ústavu pre Európu, ako ju podpísali členské štáty v Ríme 29. októbra 2004,

–   so zreteľom na judikatúru Európskeho súdneho dvora, ktorá sa týka služieb vo všeobecnom záujme, a najmä na rozsudok vo veci Altmark z 24. júla 2003(7),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 29. septembra 2004,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. októbra 2004,

–   so zreteľom na článok 45 a 112 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0034/2005),

A.   keďže vysokokvalitné služby vo všeobecnom záujme (SVZ) prístupné pre všetkých, nie sú len významným prvkom sociálnej a hospodárskej súdržnosti ale môžu vo veľkej miere prispievať aj ku konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva,

B.   keďže Zmluva zakladajúca ústavu pre Európu uznáva právo miestnych úradov na samosprávu (článok I-5) a za celkový cieľ Únie (článok I-3) stanovuje územnú súdržnosť,

C.   keďže záujem občana, ako užívateľa (služieb) a daňového poplatníka, musí byť vedúcou zásadou; keďže náhrada pre podniky, ktoré poskytujú SVZ sa musí poskytovať na účel zabezpečenia vysokokvalitných, prístupných a cenovo dostupných služieb; ďalšie ciele je nutné dosiahnuť prostredníctvom inej formy podpory,

D.   keďže, bez toho aby boli dotknuté existujúce pravidlá vnútorného trhu, miestne služby vo verejnom záujme sú vykonávané na základe rozhodnutí prijatých orgánmi s demokratickou legitimitou, ktoré sú úzko späté s občanmi a ktoré schopné primeraným a inovatívnym spôsobom reagovať na potreby občanov,

E.   keďže vnútorný trh, liberalizácia a dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže viedli v konečnom dôsledku k zlepšenému prístupu k SVZ, novým službám s väčším výberom, lepšej kvalite a nižším cenám pre spotrebiteľov,

F.   keďže s ohľadom na politiku založenú na faktoch by Komisia mala predložiť spoľahlivé a podrobné hodnotenie procesu liberalizácie po zohľadnení stanoviska všetkých zúčastnených strán (užívateľov, miestnych orgánov, podnikov, atď.),

G.   keďže celková výška štátnej pomoci, ktorá bola každoročne poskytnutá v rámci Európskej únie sa rovná viac ako 50% ročného rozpočtu Európskej únie aj podľa najkonzervatívnejších odhadov; keďže štátna pomoc má vplyv na verejné financie, hospodársku súťaž a schopnosť súkromných podnikov investovať v globalizovanom hospodárskom prostredí; keďže štátna pomoc vo forme náhrady pochádza z daní európskych daňových poplatníkov a musí sa preto využívať zodpovedne a účelne,

H.   keďže však nie je vždy možné jasne rozlíšiť dve samostatné kategórie služieb, konkrétne SVZ a služby vo všeobecnom hospodárskom záujme (SVHZ), keďže kvalifikácia "nehospodársky" má dva aspekty: cieľ a účel služby a právna forma poskytovateľa (verejný, súkromný, iný) a hospodárske prostredie, v ktorom pôsobí (voľný trh, regulovaný trh, štátny monopol, atď.); keďže v oboch týchto aspektoch je medzi členskými štátmi veľký rozdiel, v dôsledku čoho je určenie jednotnej európskej definície nemožné a v rozpore so zásadami subsidiarity a samosprávy; keďže na praktické a operatívne účely je potrebné stanoviť kritériá na určenie, aké výnimky môžu byť za určitých okolností udelené z pravidiel hospodárskej súťaže; keďže kvalifikácia "nehospodársky" musí spočívať na kritériách týkajúcich sa na jednej strane účelu služby a na druhej strane poskytovateľa služby a hospodárskeho prostredia,

I.   keďže orgány verejnej moci si naďalej ponechávajú výhradnú zodpovednosť za stanovenie rámcových kritérií a podmienok na poskytovanie služieb bez ohľadu na právne postavenie poskytovateľa služby, ako aj na skutočnosť, či je táto služba poskytovaná v prostredí voľnej hospodárskej súťaže,

J.   keďže definovanie rámcových kritérií a podmienok pre SVZ, ako aj očakávaná úroveň poskytovanej služby vo veľkej miere závisí od vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych tradícií a preto to mali o nich rozhodovať príslušné vnútroštátne orgány, v kontexte ich práva na samosprávu a bez toho, aby boli dotknuté súčasné pravidlá vnútorného trhu, aj regionálne alebo miestne orgány, pokiaľ je v primeranej miere zohľadnený vnútorný trh a záujmy spotrebiteľa na základe politiky EÚ v oblasti hospodárskej súťaže,

K.   keďže takáto služba by sa mala zadávať prostredníctvom úradného aktu, ktorý by podrobne informoval o povinnostiach služby, aby sa tak zabezpečilo, že výhradne uznané SVZ budú mať prospech z navrhovaných opatrení,

L.   keďže zadanie prostredníctvom úradného aktu musí spĺňať kritériá transparentnosti a musí byť založené na rovnakých podmienkach pre všetkých uchádzačov,

M.   keďže pojem náhrada v sebe zahŕňa akýkoľvek typ pomoci, v hotovosti alebo vo forme fyzických alebo ľudských zdrojov, alebo založenej na právnom ustanovení alebo na právnej povahe postavenia príjemcu s ohľadom na financovanie zmluvy,

N.   keďže návrh Komisie sa uplatňuje iba na prípady, ktoré nespĺňajú štyri kritériá definované Európskym súdnym dvorom v rozhodnutí v prípade Altmark; keďže náhrada sa nepovažuje za štátnu pomoc, ak sú tieto štyri kritériá splnené,

O.   keďže výška náhrady nesmie prekročiť sumu nevyhnutnú na prevádzkovanie služby a nesmie sa použiť na financovanie činností, ktoré nesúvisia s danou službou (tzv. krížové dotácie),

P.   keďže náhrada musí byť dostupná všetkým poskytovateľom služieb, ktorí boli poverení poskytovaním SVZ, a to bez ohľadu na ich právne postavenie

Q.   keďže poskytovanie štátnej pomoci monopolným subjektom predstavuje zvyčajne prekážku dobre fungujúceho trhu a musí byť preto dôkladne preskúmané a odôvodnené,

R.   keďže služby, za ktoré sa poskytuje náhrada alebo štátna pomoc za navrhovaných podmienok, by mali byť zadávané buď na základe spravodlivého a transparentného výberového konania alebo prostredníctvom úradného aktu, ktorý môže mať v závislosti na právnom poriadku členského štátu formu jedného alebo viacerých legislatívnych alebo regulačných nástrojov alebo zmluvy,

S.   keďže je ťažké posúdiť rozsah a vplyv návrhov bez poskytnutia údajov o počte podnikov, celkovej sume štátnej pomoci a celkovom administratívnom zaťažení,

T.   keďže odôvodnenie poskytovania štátnej pomoci alebo štátnej náhrady podnikom zodpovedným za SVZ by sa malo pravidelne vo vhodných intervaloch kontrolovať vzhľadom na skutočnosť, že sa objavujú nové služby, alebo naopak služby zanikajú alebo sa poskytujú vďaka technologickému pokroku a zmenám v spoločnosti novými prostriedkami,

U.   keďže sú potrebné účinné a prísne kontroly poskytovania štátnej pomoci alebo náhrady, aby sa zabezpečila spravodlivá hospodárska súťaž a transparentnosť a aby sa zabránilo diskriminácii,

V.   keďže pri uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality by sa mala Komisia zamerať na kontrolu porušení, ktoré majú výrazný vplyv na vnútorný trh, keďže miestne služby vo verejnom záujme za normálnych okolností nemajú vplyv na cezhraničný obchod,

Vo všeobecnosti

1.   víta návrhy Komisie a schvaľuje ciele znížiť zbytočnú byrokraciu, ako aj zabezpečiť právne objasnenie; konštatuje že, ako to uviedla Komisia vo svojej Bielej knihe o službách všeobecného záujmu, toto právne objasnenie musí obsahovať definíciu toho, kedy náhrada nepredstavuje štátnu pomoc; avšak vyzýva Komisiu, aby jasne stanovila to, čo nepredstavuje štátnu pomoc;

2.   odporúča, aby sa bezodkladne začali uplatňovať opatrenia, aby sa tak minimalizovala právna medzera, ktorá existuje medzi vyhlásením rozsudku v prípade Altmark a dátumom, kedy majú navrhované opatrenia nadobudnúť účinnosť, zastáva názor, že majúc odloženú účinnosť, tieto opatrenia by sa mali uplatňovať na všetky prípady poskytnutia štátnej pomoci, ktorá bola poskytnutá po vyhlásení rozsudku v prípade Altmark ktorá spĺňa podmienky uvedené v článkoch 1 a 2 tohto rozhodnutia; zastáva názor, že štátna pomoc, ktorá nespĺňa tieto podmienky, by mala byť posudzovaná v súlade s príslušnými rámcovými smernicami, usmerneniami a stanoviskami;

3.   žiada Komisiu, aby v dostatočnej miere objasnila všetky právne následky a vzájomné pôsobenie navrhovaných nástrojov, ako aj ich zlučiteľnosť s existujúcimi predpismi EÚ v oblasti verejného obstarávania a s ohľadom na právne predpisy EÚ, ktoré sú typické pre danú oblasť;

4.   žiada Komisiu, aby objasnila právny štatút Rámca, aj s cieľom umožniť Európskemu parlamentu zúčastniť sa v plnej miere na tejto výsostne politickej diskusii;

5.   zdôrazňuje, že kritériá vyplývajúce z rozhodnutia v prípade Altmark sa musia ešte viac prepracovať a objasniť, najmä štvrté kritérium a jeho definícia priemerného, dobre spravovaného podniku; žiada preto Komisiu, aby dokončila prácu na oznámení obsahujúcom výklad rozhodnutia v prípade Altmark; navrhuje zavedenie postupu referenčného porovnávania, spojeného s potrebnou konzultáciou so zúčastnenými subjektmi, aby sa ujasnili tieto kritériá na účel dosiahnutia právnej istoty;

Vzhľadom na Rámec

6.   schvaľuje všeobecný prístup Komisie v tomto Rámci;

7.   víta plánované vyňatie systémov verejnoprávneho vysielania (bod 4) a tým uznanie osobitného charakteru verejnoprávneho vysielania v porovnaní s inými SVHZ a právomocí členských štátov, stanovených Amsterdamským protokolom;

8.   víta skutočnosť, že Komisia sa rozhodla prekonzultovať s Európskym parlamentom navrhovaný Rámec;

9.   zdôrazňuje, že orgány s príslušnou demokratickou legitimitou, konkrétne vnútroštátne, regionálne a miestne úrady, by mali zodpovedať za definovanie SVHZ, ako aj za plnenie povinností pri hodnotení poskytovateľov služieb, ktorý sú poverení ich vykonávaním;

10.   zdôrazňuje potrebu širokej diskusie, najmä s dôrazom na užívateľov, tak pri definovaní záväzkov zo služby, ako aj pri hodnotení, či boli tieto záväzky splnené poskytovateľom služby; domnieva sa, že štátna pomoc sa môže použiť na poskytovanie konkrétnej služby, spokojnosť užívateľa je hlavným dôvodom na jej poskytnutie;

11.   požaduje striktné uplatňovanie pravidiel pre podniky využívajúce prebytky z náhrad na financovanie ďalších SVHZ, ktoré poskytuje ten istý podnik, takýto prevod musí byť zaznamenaný v podnikovom účtovníctve a musí byť vykonaný v súlade s princípmi stanovenými Rámcom; členské štáty musia zabezpečiť, že takéto prevody podliehajú riadnej kontrole; mali by sa uplatňovať pravidlá transparentnosti stanovené smernicou Komisie 80/723/EHS(8);

12.   zdôrazňuje, že bod 22 (akékoľvek prebytky z náhrad poskytnutých verejnému podniku sa môžu použiť štátom v rámci jeho právomoci akcionára na prílev finančných prostriedkov do tohto podniku) zrejme nie je v súlade so zásadou neutrality; navrhuje, aby bol prepracovaný tak, aby sa týkal všetkých poskytovateľov bez ohľadu na ich právnu formu;

13.   konštatuje, že pojem "podnik" znamená akúkoľvek právnickú osobu ktorá vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na právne postavenie alebo spôsob financovania tejto právnickej osoby; pojem "verejný podnik" znamená akýkoľvek podnik, v ktorom verejné úrady priamo alebo nepriamo vykonávajú dominantný vplyv prostredníctvom vlastníctva, finančnej účasti alebo pravidiel, ktorými sa tento podnik riadi, ako je to definované v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice 80/723/EHS;

14.   domnieva sa, že rámec by mal zostať v platnosti štyri roky po nadobudnutí účinnosti, podporuje politiku založenú na faktoch a z toho dôvodu by obnovenie platnosti rámca malo byť podmienené jeho prehodnotením vrátane rozsiahleho hodnotenia dopadov, založeného na faktických informáciách a rozsiahlych konzultáciách, s osobitným dôrazom na užívateľov, príslušné informácie by mali byť sprístupnené Európskemu parlamentu;

15.   víta najmä bod 11 Rámca, týkajúci sa sociálnych poplatkov;

Vzhľadom na návrh rozhodnutia o uplatňovaní čl. 86 zmluvy

16.   požaduje, aby Komisia jasne definovala rozsah uplatňovania návrhu rozhodnutia;

17.   navrhuje, aby "malé" SVHZ boli definované ako podniky, ktoré významne nevplývajú na rozvoj obchodu a hospodárskej súťaže, pretože ich obrat je obmedzený alebo pôsobia predovšetkým na miestnej úrovni;

18.   trvá na tom, že tam, kde možno poskytnúť štátnu pomoc pre SVZ, takéto služby by mali byť vybraté buď v spravodlivom a transparentnom výberovom konaní, pričom sa objektívne stanoví suma tejto pomoci alebo prostredníctvom úradného aktu, ktorý môže mať v závislosti na právnom poriadku členského štátu formu jedného alebo viacerých legislatívnych alebo regulačných nástrojov alebo zmluvy;

19.   zastáva názor, že hranica na vyňatie náhrad za poskytovanie verejných služieb z požiadaviek oznámenia by mala byť dostatočne vysoká na to, aby sa zabezpečila primeraná flexibilita a minimálne administratívne zaťaženie bez toho, aby bola zbytočne narušená hospodárska súťaž; súhlasí v zásade s odkazmi, ktoré navrhla Komisia, t.j. na štandardnú definíciu MSP a hranicu pre náhradu;

20.   domnieva sa, že rozhodnutie by malo zostať v platnosti štyri roky po nadobudnutí účinnosti, obhajuje politiku založenú na faktoch a preto navrhuje uskutočnenie obnovenia rozhodnutia podliehajúcemu rozsiahlemu hodnoteniu jeho dopadov na základe informácií a konzultácií, s osobitným dôrazom na užívateľov; príslušné informácie by mali byť sprístupnené Európskemu parlamentu;

21.   žiada Komisiu, aby jasne stanovila, či sa hranica obratu vzťahuje na podnik ako celok, alebo na jeho jednotlivé činnosti;

22.   požaduje vytvorenie dodatočných ustanovení, aby sa tak vyhlo riziku rozdelenia väčších podnikov na menšie právnické osoby s cieľom obísť hranicu; to isté sa týka odvetví, ktoré pozostávajú z mnohých malých poskytovateľov, avšak v podstate fungujú ako jeden prevádzkovateľ;

23.   berie na vedomie, že do rozsahu uplatňovania rozhodnutia patria aj nemocnice a domovy sociálnych služieb, i keď rozsiahla pomoc môže viesť k narušeniu hospodárskej súťaže aj v týchto oblastiach;poukazuje na to, že aj tieto odvetvia sú zaujímavé pre súkromných prevádzkovateľov; takisto poukazuje na to, že poskytovanie podpory môže mať škodlivý vplyv na hospodársku súťaž; vzhľadom na túto skutočnosť zastáva názor, že dohodnuté pravidlá transparentnosti a povinnosť každého členského štátu predložiť podrobný opis spôsobu organizácie a financovania nemocníc a podnikov, ktoré zabezpečujú sociálne bývanie by sa mali dôsledne uplatňovať;

24.   žiada Komisiu, aby objasnila, podľa akých zásad bude postupovať pri hodnotení jednotlivých prípadov;

25.   konštatuje že, v oblasti dopravy by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať len na náhrady za služby poskytované vo verejnom záujme pre námorné a letecké spojenie s ostrovmi a pre námorné a letecké spojenie so vzdialenými a izolovanými osadami, poskytované v súlade s pravidlami odvetvia, na ktorých ročná premávka nepresahuje 300 000 cestujúcich;

Vzhľadom na návrh smernice o transparentnosti

26.   súhlasí s Komisiou, že kritériá rozhodnutia v prípade Altmark si vyžadujú bližšie objasnenie; zdôrazňuje však, že rozsah uplatňovania smernice o transparentnosti, ktorá je súčasťou právnych predpisov o štátnej pomoci a slúži výhradne na kontrolu ich uplatňovania, nesmie vo svojej podstate presahovať problematiku štátnej pomoci a súhlasí s Komisiou, že podniky, ktorým sa poskytujú náhrady v súlade s kritériami vyplývajúcimi z rozhodnutia v prípade Altmark, nesmú byť vyňaté z požiadavky na vedenie samostatných účtov;

27.   berie na vedomie, že vznikla časová medzera medzi vyhlásením rozsudku v prípade Altmark (júl 2003), navrhovaným Rámcom a rozhodnutím (prvá polovica roku 2005) a časovou lehotou na to, aby členské štáty postupovali v súlade so smernicou o transparentnosti (viac ako12 mesiacov po jej uverejnení v Úradnom vestníku); požaduje od Komisie objasnenie v súvislosti s ustanoveniami platnými počas tohto obdobia a možnými medzerami;

Zmeny

28.   vyzýva Komisiu, aby zohľadnila tieto zmeny návrhu jej rozhodnutia o uplatnení článku 86 zmluvy na štátnu pomoc vo forme náhrady za služby poskytované vo verejnom záujme, poskytnutej niektorým podnikom, ktoré boli poverené prevádzkovaním služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme:

Návrh rozhodnutia   Zmeny Parlamentu
Zmena 1
Odôvodnenie 2a (nové)
2a. "Podnikom" sa rozumie akýkoľvek právny subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na právne postavenie tohto subjektu a spôsob, akým je financovaný. "Verejný podnik" sa definuje podľa článku 2 ods. 1 písm.b) smernice Komisie 80/723/EHS z 25. júna 1980 o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi 1.
__________
1 Ú. v. ES L 195, 29.7.1980, s. 35. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2000/52/ES (Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 75).
Zmena 2
Článok 1 bod (i)
(i) náhrada za poskytovanie služieb vo verejnom záujme pre podniky, ktorých čistý ročný obrat zo všetkých činností nedosahuje [.]* počas dvoch finančných rokov predchádzajúcich roku , v ktorom im bolo zadané poskytovanie SVHZ a s ročnou náhradou za poskytovanie uvedenej služby menšou ako [.]. Pre určenie hornej hranice ročnej náhrady je možné použiť ročný priemer predstavujúci súčasnú hodnotu náhrady poskytovanej počas zmluvného obdobia alebo počas piatich rokov. Pre úverové inštitúcie sa horná hranica vo výške [.] nahrádza hornou hranicou vo výške [.], v zmysle celkovej bilancie;
(i) náhrada za poskytovanie služieb vo verejnom záujme pre podniky, ktorých čistý ročný obrat zo všetkých činností nedosahuje 50 miliónov EUR počas dvoch finančných rokov predchádzajúcich roku , v ktorom im bolo zadané poskytovanie SVHZ a s ročnou náhradou za poskytovanie uvedenej služby menšou ako 15 miliónov EUR. Pre určenie hornej hranice ročnej náhrady je možné použiť ročný priemer predstavujúci súčasnú hodnotu náhrady poskytovanej počas zmluvného obdobia alebo počas piatich rokov. Pre úverové inštitúcie sa horná hranica vo výške 50 miliónov EUR nahrádza hornou hranicou vo výške 800 miliónov EUR, v zmysle celkovej bilancie;
Zmena 3
Článok 1 bod (ii)
(ii) náhrada za poskytovanie služieb vo verejnom záujme poskytnutá nemocniciam, ktorých činnosť zahŕňa služby vo všeobecnom hospodárskom záujme;
(ii) náhrada za poskytovanie služieb vo verejnom záujme poskytnutá nemocniciam, ktorých činnosť zahŕňa služby vo všeobecnom hospodárskom záujme, za predpokladu, že príslušný členský štát predloží Komisii podrobný popis spôsobu organizácie a financovania nemocničného odvetvia v danom členskom štáte, aby mala Komisia možnosť posúdiť, či je táto náhrada v súlade so zmluvou. Príslušný členský štát informuje Komisiu o akýchkoľvek zmenách organizácie alebo financovania tohto odvetvia.
Zmena 4
Článok 1 bod (iii)
(iii) náhrada za poskytovanie služieb vo verejnom záujme pre podniky poskytujúce sociálne bývanie, ktorých činnosť zahŕňa služby vo všeobecnom hospodárskom záujme;
(iii) náhrada za poskytovanie služieb vo verejnom záujme pre podniky poskytujúce sociálne bývanie, ktorých činnosť zahŕňa služby vo všeobecnom hospodárskom záujme za predpokladu, že členský štát predloží Komisii podrobný popis spôsobu organizácie a financovania podnikov poskytujúcich sociálne bývanie v danom členskom štáte, aby mala Komisia možnosť posúdiť, či je táto náhrada v súlade so zmluvou. Príslušný členský štát informuje Komisiu o akýchkoľvek zmenách organizácie alebo financovania takýchto podnikov.
Zmena 5
Článok 1 bod (iv)
(iv) v oblasti dopravy platí toto rozhodnutie len na náhradu za poskytovanie služieb vo verejnom záujme v oblasti námorných spojení s ostrovmi, ktorá bola poskytnutá v súlade s pravidlami odvetvia, podľa ktorých nie je prepravených viac ako 100.000 cestujúcich ročne.
(iv) v oblasti dopravy platí toto rozhodnutie len na náhradu za poskytovanie služieb vo verejnom záujme v oblasti námorných a leteckých spojení s ostrovmi a námorných, leteckých a cestných spojení s odľahlými a izolovanými osadami, ktorá bola poskytnutá v súlade s pravidlami odvetvia, podľa ktorých nie je prepravených viac ako 300 000 cestujúcich ročne.
Zmena 6
Článok 1, odsek 1 a (nový)
1a. Toto rozhodnutie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté pravidlá stanovené v článkoch 81 a 82 zmluvy.
Zmena 7
Článok 2
Pokiaľ predstavuje štátnu pomoc, náhrada za verejné služby, ktorá spĺňa podmienky stanovené týmto Rozhodnutím je kompatibilná so spoločným trhom a bude vyňatá z oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, bez toho, aby bola dotknutá existencia prísnejších opatrení týkajúcich sa záväzkov verejnej služby ako sú obsiahnuté v odvetvovej legislatíve Spoločenstva.
Pokiaľ predstavuje štátnu pomoc, náhrada za verejné služby, ktorá spĺňa podmienky stanovené týmto Rozhodnutím je kompatibilná so spoločným trhom a bude vyňatá z oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, bez toho, aby bola dotknutá existencia opatrení týkajúcich sa záväzkov verejnej služby ako sú obsiahnuté v odvetvovej legislatíve Spoločenstva.
Zmena 8
Článok 4 úvod
S cieľom mať prospech z tohto rozhodnutia, poverenie na vykonávanie služby vo verejnom záujme by malo byť udelené na základe úradného aktu, ktorý môže mať v závislosti na právnom poriadku členských štátov formu jedného alebo viacerých legislatívnych alebo regulačných nástrojov alebo zmluvy. Akt určuje najmä:
S cieľom mať prospech z tohto rozhodnutia, poverenie na vykonávanie služby vo verejnom záujme by malo byť udelené buď prostredníctvom spravodlivého a transparentného výberového konania alebo na základe úradného aktu, ktorý môže mať v závislosti na právnom poriadku členských štátov formu jedného alebo viacerých legislatívnych alebo regulačných nástrojov alebo zmluvy. Akt určuje najmä:
Zmena 9
Článok 4 bod. b a (nový)
(ba) verejná potreba, ktorá inak nie je adekvátne naplnená, uspokojená takýmto konaním.
Zmena 10
Článok 4 odsek 1 a (nový)
Pri definovaní záväzkov zo služby vo verejnom záujme, a vyhodnotení, či sú tieto záväzky splnené príslušnými podnikmi, členské štáty by mali navzájom konzultovať, s osobitným dôrazom na užívateľov.
Zmena 11
Článok 4 odsek 1 b (nový)
S cieľom mať prospech z tohto rozhodnutia, zadanie vykonávania služby vo verejnom záujme by malo byť vykonané na základe spravodlivého a transparentného výberového konania.
Zmena 12
Článok 7 a (nový)
Článok 7a
Toto rozhodnutie zostáva v platnosti po dobu štyroch rokov po jeho vstupe do platnosti. Obnovenie platnosti tohto rozhodnutia podlieha rozsiahlemu prehodnoteniu, vrátane rozsiahleho vyhodnotenia dopadov, založeného na faktických informáciách a širokej konzultácii, s osobitným dôrazom na užívateľov. Príslušné informácie majú byť sprístupnené Európskemu parlamentu.

29.   . vyzýva Komisiu, aby zohľadnila tieto úpravy vo svojom pracovnom dokumente o Rámci Spoločenstva pre štátnu pomoc vo forme náhrad za služby vo verejnom záujme:

Pracovný dokument Komisie o Rámci Spoločenstva   Zmeny Parlamentu
Zmena 13
Bod 3 a (nový)
3a. Tento Rámec sa tiež uplatňuje na všetku štátnu pomoc poskytnutú po vyhlásení rozsudku v prípade Almark, a ktorá spĺňa podmienky stanovené v článkoch 1 a 2 rozhodnutia. Štátna pomoc, ktorá nespĺňa tieto podmienky má byť posudzovaná v súlade s príslušnými rámcovými smernicami, usmerneniami a stanoviskami.
Zmena 14
Bod 4
Ustanovenia tohto Rámca sa uplatňujú bez toho aby boli dotknuté prísnejšie osobitné ustanovenia týkajúce sa záväzkov zo služieb vo verejnom záujme, obsiahnuté v odvetvovej legislatíve a opatreniach Spoločenstva. Neuplatňujú sa na verejnoprávne vysielanie na ktoré sa vzťahuje oznámenie Komisie o uplatnení pravidiel štátnej pomoci na verejnoprávne vysielanie.
Ustanovenia tohto Rámca sa uplatňujú bez toho aby boli dotknuté osobitné ustanovenia týkajúce sa záväzkov zo služieb vo verejnom záujme, obsiahnuté v odvetvovej legislatíve a opatreniach Spoločenstva. Neuplatňujú sa na verejnoprávne vysielanie na ktoré sa vzťahuje oznámenie Komisie o uplatnení pravidiel štátnej pomoci na verejnoprávne vysielanie.
Zmena 15
Bod 7 a (nový)
7a. Pojem náhrada v sebe zahŕňa všetky druhy pomoci, či už poskytovanej v hotovosti alebo fyzicky alebo prostredníctvom ľudských zdrojov. Výhody vyplývajúce z právnych ustanovení alebo z právneho postavenia prijímateľa by mali byť zohľadnené pri vyhodnocovaní potreby poskytnutia náhrady.
Zmena 16
Bod 8
Z judikatúry vyplýva, že pri nedostatku pravidiel Spoločenstva v tejto oblasti majú členské štáty veľkú právomoc rozhodnúť o charaktere služieb, ktoré môžu byť klasifikované ako SVHZ. Za týchto okolností je preto úlohou Komisie zaistiť, že tieto opatrenia sú uplatňované bez zrejmej chyby. Z článku 86 ods. 2 vyplýva, že podniky poverené vykonávaním SVHZ, sú podniky poverené "zvláštnou úlohou".
Z judikatúry vyplýva, že pri nedostatku pravidiel Spoločenstva v tejto oblasti majú členské štáty veľkú právomoc rozhodnúť o charaktere služieb, ktoré môžu byť klasifikované ako SVHZ. Pri definovaní záväzkov zo služby vo verejnom záujme, a vyhodnotení, či sú tieto záväzky splnené príslušnými podnikmi, by členské štáty mali navzájom konzultovať, s osobitným dôrazom na užívateľov. Za týchto okolností je preto úlohou Komisie zaistiť, že tieto opatrenia sú uplatňované bez zrejmej chyby. Z článku 86 ods. 2 vyplýva, že podniky poverené vykonávaním SVHZ, sú podniky poverené "zvláštnou úlohou".
Zmena 17
Bod 8 a (nový)
8a. "Podnikom" sa rozumie akýkoľvek právny subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právne postavenie alebo spôsob financovania; "Verejný podnik" označuje každý podnik, na ktorý môžu mať verejné orgány, a to priamo alebo nepriamo, dominantný vplyv prostredníctvom jeho vlastníckeho práva, finančnej účasti alebo pravidiel, ktorými sa riadi, ako je to uvedené v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice Komisie 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi1.
---
¹ Ú. v. ES L 195, 29.7.1980, s. 35. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2000/52/ES (Ú. v ES. L 193, 29.7.2000, s. 75).
Zmena 18
Bod 10 úvod
Poverenie na vykonávanie služby vo verejnom záujme musí byť udelené na základe úradného aktu, ktorý môže mať v závislosti na právnom poriadku členských štátov formu jedného alebo viacerých legislatívnych alebo regulačných nástrojov alebo zmluvy. Rovnako môže byť stanovené prostredníctvom niekoľkých aktov. Akt alebo séria aktov musí okrem iného vymedziť:
Poverenie na vykonávanie verejnej služby musí byť udelené buď prostredníctvom spravodlivého a transparentného výberového konania alebo na základe úradného aktu, ktorý môže mať v závislosti na právnom poriadku členských štátov formu jedného alebo viacerých legislatívnych alebo regulačných nástrojov alebo zmluvy. Rovnako môže byť stanovené prostredníctvom niekoľkých aktov. Akt alebo séria aktov musí okrem iného vymedzovať:
Zmena 19
Bod 11 a (nový)
11a. Ak má byť štátna pomoc poskytnutá pre SVHZ, podniky poskytujúce takéto služby by mali byť vybraté v spravodlivom a transparentnom výberovom konaní, pričom sa objektívne stanoví výška tejto pomoci.
Zmena 20
Bod 11 b (nový)
11b. Štátne orgány si pre všetky prípady ponechávajú výhradnú a hlavnú zodpovednosť za vytvorenie rámca kritérií a podmienok pre poskytovanie služieb, bez ohľadu na právne postavenie poskytovateľa, ako aj skutočnosť, či je táto služba poskytovaná na základe voľnej hospodárskej súťaže.
Zmena 21
Bod 11 c (nový)
11c. Pri definovaní záväzkov zo služby vo verejnom záujme, a vyhodnotení, či sú tieto záväzky splnené príslušnými podnikmi, by členské štáty mali navzájom konzultovať, s osobitným dôrazom na užívateľov.
Zmena 22
Bod 21
Akékoľvek prebytky z náhrad sa môžu použiť na financovanie iných SVHZ poskytovaných rovnakým podnikom, ale takýto prevod musí byť zaznamenaný v podnikovom účtovníctve.
Akékoľvek prebytky z náhrad sa môžu použiť na financovanie iných SVHZ poskytovaných rovnakým podnikom, ale tento postup musí byť zaznamenaný v podnikovom účtovníctve a vykonaný v súlade s pravidlami a zásadami stanovenými v tomto Rámci. Členské štáty zabezpečia, aby takéto prevody podliehali náležitej kontrole. Uplatňujú sa pravidlá transparentnosti podľa smernice 80/723/EHS.
Zmena 23
Bod 22
V prípadoch, v ktorých sa náhrada poskytuje verejnému podniku môže štát použiť akékoľvek prebytky z náhrad v rámci svojho postavenia vlastníka na prílev financií do tohto podniku za predpokladu, že je splnená podmienka týkajúca sa súkromných investorov. Toto však musí prebiehať v súlade so zvyčajnými obchodnými praktikami, t. j. vo forme zvýšenia imania alebo poskytnutia úveru a musí to byť v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi, najmä v oblasti obchodu a daní. Tieto operácie musia byť jasne označené v účtovnej súvahe prijímateľa a musia byť výsledkom formálneho rozhodnutia verejných orgánov. Toto rozhodnutie musí stanoviť presný účel, na ktorý budú financie použité. Ak napriek tomu prílev financií zo strany štátu nebude v súlade s podmienkou týkajúcou sa súkromných investorov, Komisia o ňom musí byť informovaná v súlade s článkom 88 ods. 3 zmluvy.
V prípadoch, v ktorých sa náhrada poskytuje podniku nezávisle od jeho právnej formy,môže štát použiť akékoľvek prebytky z náhrad v rámci svojho postavenia vlastníka na prílev financií do tohto podniku za predpokladu, že je splnená podmienka týkajúca sa súkromných investorov. Toto však musí prebiehať v súlade so zvyčajnými obchodnými praktikami, t. j. vo forme zvýšenia imania alebo poskytnutia úveru a musí to byť v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi, najmä v oblasti obchodu a daní. Tieto operácie musia byť jasne označené v účtovnej súvahe prijímateľa a musia byť výsledkom formálneho rozhodnutia verejných orgánov. Toto rozhodnutie musí stanoviť presný účel, na ktorý budú financie použité. Ak napriek tomu prílev financií zo strany štátu nebude v súlade s podmienkou týkajúcou sa súkromných investorov, Komisia o ňom musí byť informovaná v súlade s článkom 88 ods. 3 zmluvy
Zmena 24
Bod 24
Tento Rámec sa bude uplatňovať od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Jeho platnosť skončí 31. decembra 2007. Komisia môže z vážnych dôvodov v súvislosti s rozvojom spoločného trhu pozmeniť a doplniť tento Rámec pred 31. decembrom 2007 po konzultáciách s členskými štátmi.
Tento Rámec sa bude uplatňovať od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Jeho platnosť skončí po uplynutí štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti. Komisia môže z vážnych dôvodov v súvislosti s rozvojom spoločného trhu pozmeniť a doplniť tento Rámec pred skončením jeho platnosti, po konzultáciách s členskými štátmi. Obnovenie Rámca podlieha jeho prehodnoteniu, vrátane rozsiahleho hodnotenia jeho dopadov, založeného na faktických informáciách poskytnutých Komisiou na základe údajov od členských štátov. Tieto informácie budú sprístupnené Európskemu parlamentu.

30.  Poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES C 14, 19.1.1998, s. 74.
(2)2 Ú. v. ES C 59, 23.2.2001, s. 238.
(3)3 Ú. v. ES C 140 E, 13.6.2002, s. 153.
(4)4 Ú. v. EÚ C 92 E, 16.4.2004, s.294.
(5)5 Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 30.
(6) http://europa.eu.int/growthandjobs/group/index_en.html
(7) Vec C-280/00 Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH a Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht [2003] Zb. I-7747.
(8) Ú. v. ES L 195, 29.7.1980, s. 35


Širšie zámery hospodárskych politík
PDF 225kWORD 56k
Uznesenie Európskeho parlamentu o európskej hospodárskej situácii - prípravná správa o širších zámeroch hospodárskych politík (2004/2269(INI))
P6_TA(2005)0034A6-0026/2005

Európsky parlament,

–   so zreteľom na odporúčanie Komisie z 24. apríla 2003 týkajúce sa širších zámerov hospodárskych politík členských štátov a Spoločenstva (na obdobie 2003-2005) (KOM(2003)0170),

–   so zreteľom na odporúčanie Komisie zo 7. apríla 2004 týkajúce sa aktualizácie širších zámerov hospodárskych politík členských štátov a Spoločenstva v roku 2004 (na obdobie 2003-2005) (KOM(2004)0238),

–   so zreteľom na hospodárske predpovede z jesene 2004 vypracované Komisiou pre eurozónu a Európsku úniu (2004-2006),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. februára 2005 jarnému zasadnutiu Európskej rady nazvané 'Spoločnou prácou za rast a pracovné miesta - nový začiatok pre lisabonskú stratégiu' (KOM(2005)0024),

–   so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady v Lisabone z 23. a 24. marca 2000, Európskej rady v Göteborgu z 15. a 16. júna 2001 a Európskej rady v Barcelone z 15. a 16. marca 2002,

–   so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady v Bruseli z 20. a 21. marca 2003, zo 16. a 17. októbra 2003, z 25. a 26. marca 2004 a zo 4. a 5. novembra 2004,

–   so zreteľom na správu s názvom "Prijať výzvy" vypracovanú pracovnou skupinou na vysokej úrovni pod predsedníctvom Wima Koka,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. novembra 2003 s názvom "Európska iniciatíva na podporu rastu - Investovanie do sietí a vedomostí na podporu rastu a zamestnanosti - Záverečná správa pre Európsku radu" (KOM (2003)0690),

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 30. októbra 2003 k "Súhrnnému hodnoteniu skúseností získaných EHSV na vyhodnotenie hospodárskeho a sociálneho vplyvu štrukturálnych reforiem v EÚ ako aj ich vplyvu na zamestnanosť"(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2003 o stave európskeho hospodárstva - prípravná správa na účely odporúčania Komisie o širších zámeroch hospodárskej politiky(2), svoje uznesenie z 15. mája 2003 o odporúčaní Komisie týkajúcom sa širších zámerov hospodárskych politík členských štátov a Spoločenstva (obdobie 2003-2005)(3) a svoje uznesenie z 23. októbra 2003 o výsledkoch Európskej rady v Bruseli zo 16. a 17. októbra 2003(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 26. februára 2004 o európskej hospodárskej situácii - prípravná správa o širších zámeroch hospodárskych politík(5) a svoje uznesenie z 22. apríla 2004 o odporúčaní Komisie pre aktualizáciu širších zámerov hospodárskych politík členských štátov a Spoločenstva v roku 2004 (na obdobie 2003-2005)(6),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 26. februára 2004 o príprave jarného summitu 2004(7),

–   so zreteľom na článok 99 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0026/2005),

A.   keďže rast v eurozóne a v 25-člennej Európskej únii stále nedokáže udržateľne napĺňať svoj potenciál a zostáva slabý; keďže spotreba v domácnostiach stále kolíše a hospodárske vyhliadky na roky 2005 a 2006 sú slabé, čo prispieva k vysokej miere nezamestnanosti, ktorá bude klesať iba pomaly; keďže aj napriek najnižším úrokovým sadzbám od konca druhej svetovej vojny existuje len malá ochota investovať a nepredpokladá sa zmena, aspoň nie z krátkodobého hľadiska; keďže štrukturálne reformy, ktoré sa predsa všeobecne považovali za nevyhnutné, nezrealizovali všetky členské štáty s požadovanou starostlivosťou a keďže reformy na úrovni Spoločenstva pokračujú pomaly,

B.   keďže lisabonská stratégia vyžaduje mobilizáciu všetkých existujúcich nástrojov, najmä širších zámerov hospodárskej politiky (ŠZHP) a primerané použitie finančného výhľadu,

C.   keďže snaha o dosiahnutie udržateľného rastu sa musí zakladať na sociálnej politike, politike zamestnanosti a environmentálnej politike, teda na politikách, ktoré nesú zodpovednosť voči budúcim generáciám a potrebu posilnenia sociálnej súdržnosti; keďže sociálnu súdržnosť možno posilniť iba vtedy, keď sa udrží primeraná úroveň sociálnej ochrany a vysoká úroveň zamestnanosti v súlade s cieľmi stanovenými Zmluvou, a udržateľnosť dôchodkových systémov sa môže zabezpečiť iba tak, že sa zvýši konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva, čo podporí rast, investície a vytváranie nových podnikov,

D.   keďže nadmerné rozpočtové deficity v niektorých členských štátoch sú príznakom nedostatočných štrukturálnych reforiem, a keďže existuje kladný vzájomný vzťah medzi rastom a rozpočtovou disciplínou; keďže nízke úrokové sadzby, ktoré bolo možné dosiahnuť na základe tejto disciplíny, podporujú nevyhnutnú dôveru hospodárskych subjektov voči dlhodobej cenovej stabilite, a tým tvoria základ potrebný pre rast a zamestnanosť,

E.   da keďže úrokové sadzby na historicky nízkej úrovni nevrátili podnikom dôveru v investovanie

1.   vyjadruje poľutovanie nad výraznými omeškaniami pri uplatňovaní lisabonskej stratégie, najmä čo sa týka štrukturálnych reforiem a reformy verejných financií vo viacerých členských štátoch, čo možno čiastočne pripísať rozmanitosti cieľov; preto víta definovanie kľúčových priorít skupinou pod predsedníctvom p. Wima Koka; vyzýva členské štáty, aby boli aktívne pri uplatňovaní týchto kľúčových priorít; vyzýva Komisiu, aby zamerala svoje úsilie na tieto oblasti; zastáva názor, že širšie zámery vytýčené v ŠZHP na roky 2003-2005 sa nezapracovali do hospodárskych politík členských štátov; vyzýva Komisiu, aby urobila analýzu najlepších výkonov členských štátov a vyvodila z nej ponaučenia; odporúča, aby sa väčší význam kládol na rast a tvorbu pracovných miest s pomocou zvýšenej konkurencie a konkurencieschopnosti v rámci lisabonskej stratégie;

2.   opätovne poukazuje na to, že finančná stabilita, reforma verejných financií a nízke úrokové sadzby, ktoré sa dosiahli vďaka politike stability Európskej centrálnej banky, sú jasnými piliermi lisabonskej stratégie; súhlasí s názorom Výboru pre hospodársku politiku, uvedeným v jeho "Výročnej správe o štrukturálnych reformách 2005", "že makroekonomický rámec na podporu stability a rastu je nevyhnutný " a že "pokiaľ ide o rast a zamestnanosť, vlády zožnú v plnej miere výhody štrukturálnych reforiem len v primeranom makroekonomickom prostredí";

3.   odporúča zjednodušenie a zlepšenie koordinácie rozličných nástrojov, ktoré má Európska únia k dispozícii; odporúča zníženie počtu správ a programov tak na úrovni Spoločenstva, ako aj na vnútroštátnej úrovni, s cieľom zabezpečiť lepšie zapojenie členských štátov; žiada Komisiu, aby zvýšila svoje úsilie pri dokončovaní vnútorného trhu v tých odvetviach, kde ešte stále existujú ochranné bariéry a obchodné obmedzenia; ďalej žiada Komisiu, aby nepoľavila v úsilí o zabezpečenie spravodlivej súťaže vo všetkých odvetviach;

4.   bezvýhradne podporuje nezávislosť Európskej centrálnej banky a domnieva sa, že akýkoľvek vplyv orgánov určujúcich hospodárske politiky na menovú politiku by bol v rozpore so zmluvou, pretože to by znamenalo koniec tejto nezávislosti; navrhuje harmonizáciu hospodárskych hypotéz používaných ako základ prípravy rozpočtov a harmonizáciu rozpočtových harmonogramov členských štátov eurozóny, pričom sa zohľadňuje rozvrh príprav ŠZHP a usmernení pre zamestnanosť;

5.   opakuje už sformulovanú požiadavku o uskutočnenie reforiem na trhu práce tak, aby bola zabezpečená rovnováha medzi pružnosťou a bezpečnosťou, pripomína, že podporuje presadzovanie politík, ktoré dávajú prednosť podnikateľskému duchu a iniciatívnosti, inováciám a priemyselnej konkurencieschopnosti a v tejto súvislosti pripomína svoju podporu cieľom zjednodušiť správu a odstrániť prekážky spojené so zdaňovaním firiem, uplatnením 'Montiho balíka' opatrení fiškálnej harmonizácie; zdôrazňuje, že vytváranie kvalitných pracovných miest bude sprevádzať zlepšenie produktivity práce v Európe,

6.   domnieva sa, že iba zvyšovanie produktivity nezabezpečí potrebný rast na pokrytie ekonomických a sociálnych potrieb a zmiernenie dôsledkov demografického vývoja, najmä potreby dôchodkových a zdravotníckych systémov a realizácia štrukturálnych reforiem nemôže nahradiť makroekonomickú politiku;

7.   vyjadruje znepokojenie nad pretrvávajúcou vysokou nezamestnanosťou a nepriaznivými vyhliadkami na zvýšenie zamestnanosti tak v eurozóne, ako aj v celej Únii; naliehavo žiada, aby sa vyvinulo osobitné úsilie s cieľom poskytovať poradenstvo a preškoľovanie všetkým tým, ktorí sú bez práce dlhšie ako šesť mesiacov; trvá na tom, aby malé a stredné podniky (SME) zohrávali kľúčovú úlohu pri vytváraní pracovných miest a je znepokojený vysokým počtom bankrotov SME v roku 2004, pričom zároveň odsudzuje skutočnosť, že SME na rozdiel od veľkých podnikov nie sú schopné plne využiť priaznivé finančné podmienky uplynulých niekoľkých rokov; zdôrazňuje potrebu vytvoriť prostredie, ktoré podporuje podnikateľského ducha a kultúru ochoty riskovať, čo stimuluje vytváranie nových podnikov, a to odľahčením administratívnej záťaže podnikov malej a strednej veľkosti, zjednodušením regulačného prostredia, znížením všeobecnej úrovne zdaňovania v Európskej únii a zlepšením prístupu SME k finančným zdrojom, najmä k rizikovému kapitálu; navrhuje reformy určené na rozšírenie príležitostí pre SME;

8.   upriamuje pozornosť na rozhodujúcu úlohu mikropôžičiek, ktoré môžu pomôcť pri zakladaní podnikov a vytváraní pracovných miest; požaduje podrobné preskúmanie týchto nástrojov a ich zohľadnenie a podporu na úrovni Spoločenstva;

9.   znovu vyjadruje svoje želanie, aby Únia postupne dosiahla sebestačnosť v energetike podporou obnoviteľných zdrojov energie a stimuláciou vývoja alternatív ropy, ako je vodík; konštatuje, že kým zvýšenie cien ropy v roku 2004 by nemalo spôsobiť dlhotrvajúci rast miery inflácie, ovplyvní však dôveru, najmä priamym oslabením kúpnej sily domácností a udržiavaním neistoty o investičných rozhodnutiach, a to vtedy, keď sa očakáva spomalenie vonkajšieho dopytu; domnieva sa, že je potrebné zvýšiť efektívnosť tradičných foriem energie, najmä takých, ktoré neohrozujú ciele Kjótskeho protokolu;

10.   konštatuje, že domácnosti vo všetkých rozvinutých krajinách míňajú menej na spotrebný a priemyselný tovar, či dokonca lacnejší alebo kvalitnejší tovar, a viac na zdravie, komunikáciu a voľný čas, a berie na vedomie aj podiel odvetvia služieb na európskom HDP a na úrovni zamestnanosti; preto sa domnieva, že spomalenie rastu produktivity v tomto odvetví je závažným faktorom zodpovedajúcim za pomalý rast v Európe; preto naliehavo vyzýva, aby sa v tomto odvetví viac podporovali investície a inovácia informačných a komunikačných technológií, ktoré majú kľúčovú úlohu pri zvyšovaní produktivity; odporúča, aby sa odvetvie viac otvorilo súkromným prevádzkovateľom a aby sa v ňom stimuloval podnikateľský duch;

11.   vyzýva členské štáty, aby rozhodne podporovali moderné investície, a to podporou investícií a súťaživosti vo výskume vrátane základného výskumu a rozvoja, moderných technológií, ekologických technológií a transeurópskych infraštruktúr a sietí a štúdia a celoživotného vzdelávania; odporúča zvýšiť verejné financovanie vedy a výskumu; zdôrazňuje význam prostredia priaznivého na podporu výskumu a vývoja, ako aj lepšej integrácie trhov výrobkov a pozitívnejšieho postoja finančných trhov k rizikovejším formám investícií; zastáva názor, že investície do sociálnych služieb, najmä do starostlivosti o deti, sú veľmi dôležité, ak sa má dosiahnuť skutočná rovnosť medzi mužmi a ženami a ak sa má zvýšiť podiel zamestnanosti žien; upozorňuje Komisiu na slabé obsadzovanie mnohých latentných odborných pracovných miest v odvetví služieb, ktoré sa stávajú čoraz hodnotnejšími, pretože ide o pracovné miesta v mieste bydliska, a to tak v súkromnom, ako aj verejnom sektore; zdôrazňuje potrebu investovať a podporovať pracovné miesta v službách, predovšetkým vzdelávacích službách, miestnych sociálnych službách, v starostlivosti o deti, starostlivosti o starších ľudí a v službách pre domácnosť; je presvedčený, že do úvahy treba vziať starnutie obyvateľstva, pretože toto nevyhnutne povedie k starnutiu samotného pracujúceho obyvateľstva; konštatuje, že starší zamestnanci majú často problémy s profesijným rastom a niekedy ich považujú sa príliš starých alebo príliš drahých na to, aby mohli postúpiť v kariére či zvýšiť si kvalifikáciu; v tejto súvislosti sa domnieva, že je veľmi dôležité mať k dispozícii na mieru šité iniciatívy v oblasti poradenstva a konzultačných a osobitných vzdelávacích systémov pre takéto osoby;

12.   konštatuje, že obchod vo vnútri Spoločenstva predstavuje podstatnú časť vonkajšieho obchodu členských štátov Únie, a v tejto súvislosti vyvodzuje záver, že dokončenie vnútorného trhu je potrebné s cieľom prispieť k hospodárskemu rastu, a tým k sociálnemu rozvoju Únie; okrem toho konštatuje, že väčšinu obchodu s tretími krajinami tvorí obchod s rozvinutými krajinami, v ktorých sa kvalifikačné a platové úrovne podobajú úrovniam v členských štátoch; konštatuje však, že čoraz viac konkurentov vrátane Číny, Indie a Brazílie dokáže dodávať tovary a služby rovnakej kvality za konkurenčnejšie ceny;

13.   domnieva sa, že rozvoj voľného a spravodlivého medzinárodného trhu s rovnakými možnosťami, založeného na záväzkoch z Dohy, prispeje tak k rozvoju v chudobných krajinách, ako aj k vytváraniu nových trhov pre rozvinuté krajiny, a iba vďaka rastu budú môcť rásť príjmy obyvateľov rozvojových krajín a dokážu napĺňať vyššie sociálne a environmentálne normy; vyzýva Komisiu, aby tieto úvahy zohľadnila v budúcich ŠZHP;

14.   znovu opakuje svoje želanie, aby sa tak národné parlamenty, ako aj Európsky parlament viac zapájali do diskusií o ŠZHP; domnieva sa, že toto povedie k väčšej demokratickej kontrole, ale najmä k tomu, že členské štáty prijmú tieto zámery úprimnejšie, a tým sa zaviažu k ich dôslednejšiemu uplatňovaniu;

15.   domnieva sa, že riadenie hospodárskej politiky si vyžaduje spoľahlivé a porovnateľné štatistiky a vyzýva Komisiu, aby zvýšila prostriedky, ktoré má k dispozícii Eurostat na výkon svojich úloh spojených so zberom a kontrolou štatistických údajov členských štátov, a aby v rámci OECD a ďalších dôležitých medzinárodných organizácií presadzovala zvýšenie spoľahlivosti a porovnateľnosti štatistík na medzinárodnej úrovni; je presvedčený o tom, že administratívna záťaž a náklady spojené so zberom štatistických údajov by nemali byť brzdou konkurencieschopnosti podnikov; vyzýva, aby sa kládol dôraz na kľúčové ukazovatele na meranie podnikateľského ducha;

16.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, vládam a parlamentom členských štátov a sociálnym partnerom.

(1) Ú. v. EÚ C 32, 5.2.2004, s. 103.
(2) Ú. v. EÚ C 61 E , 10.3.2004, s. 294.
(3) Ú. v. EÚ C 67 E, 17.3.2004, s. 295.
(4) Ú. v. EÚ C 82 E, 1.4.2004, s. 592
(5) Ú. v. EÚ C 98 E, 23.4.2004, s. 162
(6) Prijaté texty, P5_TA(2004)0378.
(7) Ú. v. EÚ C 98 E, 23.4.2004, s. 156.


Verejné financie v Hospodárskej a menovej únii (2004)
PDF 217kWORD 43k
Uznesenie Európskeho parlamentu o verejných financiách v HMÚ – 2004 (2004/2268(INI))
P6_TA(2005)0035A6-0025/2005

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 24. júna 2004 o verejných financiách v hospodárskej a menovej únii - HMÚ - 2004 (KOM(2004)0425),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu Parlamentu z 3. septembra 2004 o posilnení riadenia hospodárstva a objasnení vykonávania Paktu stability a rastu (KOM(2004)0581),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 27. novembra 2002 o posilnení koordinácie rozpočtových politík (KOM(2002)0668),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 27. novembra 2002 o potrebách a prostriedkoch zlepšenia kvality rozpočtových štatistík (KOM(2002)0670),

–   so zreteľom na závery predsedníctva prijaté Európskou radou v Lisabone dňa 24. marca 2000 a v Göteborgu 15. a 16. júna 2001 s osobitným dôrazom na dohodnutú stratégiu hospodárskeho rastu, plnej zamestnanosti, trvalo udržateľného rozvoja a sociálnej súdržnosti,

–   -so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady v Amsterdame zo 16. a 17. júna 1997 o Pakte stability a rastu, so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii(1) a na kódex správania o obsahu a formy programov stability a konvergencie prijatý Radou ECOFIN 10. júla 2001,

–   so zreteľom na oznámenie Rady ECOFIN z 13. septembra 2004 o Pakte stability a rastu,

–   so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 13. júla 2004(2) o niektorých opatreniach Rady ECOFIN z 25. novembra 2003;

–   so zreteľom na článok 45 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0025/2005),

A.   keďže luxemburské predsedníctvo zahrnulo do svojho pracovného programu možnú úpravu Paktu stability a rastu a Európsky parlament by mal na jar roku 2005 prijať uznesenie o možných zmenách nariadení a pravidiel správania sa, ktorými sa spravuje uplatňovanie Paktu,

B.   keďže v poslednom desaťročí rástlo hospodárstvo EÚ oveľa pomalšie, ako potenciálne mohlo, pričom sa neznížili len súkromné investície, ale aj hrubé verejné investície, ktoré klesli zo 4% HDP na začiatku 70. rokov minulého storočia na súčasných 2,4% v eurozóne a keďže tempo rastu HDP v eurozóne opäť zaostalo za predpoveďami, okrem iného v dôsledku nedostatočných štrukturálnych reforiem a produktívnych investícií v mnohých členských štátoch,

C.   keďže v roku 2003 rozpočtový schodok eurozóny vzrástol na 2,7% z 1,6% HDP v roku 2001 a 1,1% v roku 2000 a v roku 2004 sa priblížil k prahu 3%, keď dosiahol 2,9% HDP,

D.   keďže ku koncu roku 2002 iba štyri členské štáty v eurozóne - ktoré spolu predstavujú iba 18% HDP eurozóny - a v roku 2004 päť členských štátov eurozóny dosiahlo takmer vyrovnaný rozpočet; keďže, naopak, počet členských štátov v eurozóne s rozpočtovým schodkom prevyšujúcim 3% HDP vzrástol z troch na štyri; keďže 12 členských štátov od zavedenia Paktu stability a rastu porušilo jeho pravidlá či ustanovenia Zmluvy o ES, medzi ktorými je 5 štátov z eurozóny - Nemecko, Grécko, Francúzsko, Holandsko a Portugalsko - a Veľká Británia, na ktorú sa nevzťahuje postup pri nadmernom schodku, ale ktorá je napriek tomu viazaná požiadavkou stanovenou v článku 116 ods. 4 zmluvy "vyhnúť sa nadmernému schodku verejných financií", ak ide o schodok v druhej etape; keďže postup pri nadmernom schodku sa takisto začal proti šiestim novým členským štátom, ktoré prekračujú 3%-ný prah: Českej republike, Cypru, Maďarsku, Malte, Poľsku a Slovensku,

E.   keďže v septembri 2002 predložil komisár Alumnia v reakcii na zjavný rozpor medzi pravidlami Paktu stability a rastu z roku 1997 a súčasným hospodárskym vývojom návrhy na reformu, načrtnuté v uvedenom oznámení Komisie z 24. júna 2004,

1.   pripomína, že podľa názoru Komisie hospodársky cyklus iba čiastočne spôsobuje vyššie nominálne schodky, ktoré sú do veľkej miery výsledkom svojvoľného uvoľnenia rozpočtovej politiky niektorých členských štátov;

2.   pripomína, že niektoré členské štáty nereagovali na začatie ppostupov pri nadmernom schodku a neuskutočnili dostatočné opatrenia na zníženie ich schodkov a že stále existujú obavy, či sa im v blízkej budúcnosti podarí znížiť schodky pod prah 3% HDP;

3.   kladie dôraz na význam zavedenia tak balíkov štrukturálnych reforiem, ako aj investičných aktivít, ktoré sa v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte ukážu ako veľmi dôležité pre finančnú udržateľnosť, konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva, a rastu;

4.   pripomína, že riadenie hospodárskych zmien v krajinách strednej a východnej Európy už v niektorých členských štátoch malo negatívny vplyv na úrovne ich schodku a verejného dlhu, domnieva sa, že ambicióznejšie fiškálne reformy spolu so štrukturálnymi reformami sú nevyhnutné pre rozšírenie podnetov s cieľom zvýšiť zamestnanosť a investovať do väčšej produktivity;

5.   zdôrazňuje skutočnosť, že pravidlá a postupy Paktu stability a rastu nepoznajú výnimky, ale vyzýva všetky inštitúcie EÚ, aby prevzali ich zodpovednosť za vykonávanie, kontrolu a dodržiavanie Paktu stability a rastu; vyzýva členské štáty bez rozdielu veľkosti boli posudzované rovnako; domnieva sa, že na dosiahnutie tohto stavu by sa mala posilniť úloha Komisie najmä pri začatí postupu pri nadmernom schodku; vyzýva členské štáty, aby úspešne ukončili posúdenie Paktu stability a rastu počas luxemburského predsedníctva prostredníctvom hľadania dôsledných, spravodlivých a realizovateľných riešení každej kapitoly, ako ich definovala Rada ECOFIN dňa 13. septembra 2004, a zároveň posilnenia preventívneho aspektu, presnejšieho zohľadnenia rozdielov v hospodárskej situácii a zlepšenia uplatňovania postupu pri nadmernom schodku (opravná zložka paktu) a hospodárskej správy;

6.   vyzýva všetky členské štáty, ktoré ešte výrazne neznížili úroveň ich schodku pod 3% HDP, aby tak urobili, s cieľom zabezpečiť rozpočtovú a cenovú stabilitu v rozšírenej Európskej únii a aby umožnili vytvorenie dostatočných finančných rezerv v dobrých časoch, aby sa v ťažkých časoch mohli uskutočniť ekonomické opatrenia bez porušenia pravidiel Paktu stability a rastu;

7.   zdôrazňuje význam zlepšených rozpočtových štatistík s presnejšími a štandardizovanejšími definíciami, metódami kalkulácie a postupmi, ktoré treba stanoviť v príručke metodických usmernení, a víta iniciatívu Komisie predložiť návrhy minimálnych noriem nezávislosti, súdržnosti a kvality vnútroštátnych štatistických inštitúcií a na zvýšenie právomocí Eurostatu na koordináciu, monitorovanie a výkon kontrol údajov, ktoré poskytujú členské štáty, priamo na mieste;

8.   vyzýva nové členské štáty, aby urýchlili reformu svojich verejných financií prerozdelením zdrojov ako ďalší krok smerom k zabezpečeniu skutočnej konvergencie ich ekonomík a aby sa zamerali najmä na modernizáciu ich systémov dôchodkov a sociálnych dávok v rámci podpory účinnej politiky zamestnanosti;

9.   zdôrazňuje potrebu stáleho zlepšovania práce daňovej správy a vytvorenia účinného systému vyberania daní s cieľom vytvoriť priaznivé podmienky pre činnosť podnikov na jednotnom trhu, podporiť kultúru podnikania a podnecovať vznik nových spoločností;

10.   pripomína členským štátom ich záväzok udržať v rámci Paktu stability a rastu takmer vyrovnané alebo prebytkové rozpočty, zastáva názor, že sa treba vyhýbať nadmerným schodkom, čím sa prispeje k stabilite cien a zabezpečí udržateľnosť verejných financií; odporúča klásť väčší dôraz v Pakte stability a rastu na hospodársky rozvoj a venovať zvýšenú pozornosť zabezpečeniu udržateľnosti verejných financií; varuje, že nadmerné vládne výdavky ohrozujú cenovú stabilitu, nízke úrokové sadzby a úrovne vládnych investícií a navyše znižujú schopnosť čeliť demografickým zmenám a starnutiu obyvateľstva v Európskej únii;

11.   opätovne zdôrazňuje svoju požiadavku na prijatie jasnej metódy, ktorá bude obsahovať definíciu "vysokokvalitných verejných výdavkov" na kvantifikáciu stavu verejných rozpočtov a ich príspevku k rastu a investíciám vzhľadom na pozitívny prínos k lisabonským cieľom; okrem toho požaduje, aby sa verejné výdavky presmerovali tak, aby sa zabezpečilo, že rozličné rozpočtové kapitoly na európskej a vnútroštátnej úrovni odrážajú najdôležitejšie politické priority stanovené na rok 2010;

12.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 1
(2) Vec C-27/04, Komisia/Rada.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia