Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2004/0069(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0160/2005

Předložené texty :

A6-0160/2005

Rozpravy :

PV 07/06/2005 - 5

Hlasování :

PV 07/06/2005 - 6.7

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0217

Přijaté texty
PDF 576kWORD 147k
Úterý, 7. června 2005 - Štrasburk
Výměna informací a spolupráce týkající se teroristických útoků *
P6_TA(2005)0217A6-0160/2005

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o výměně informací a o spolupráci v oblasti teroristických trestných činů (15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na text Rady (15599/2004),

-   s ohledem na návrh Komise Radě (KOM(2004)0221)(1),

-   s ohledem na čl. 34 odst. 2 písm. c) Smlouvy o EU,

-   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, v souladu s nímž byl konzultován Radou (C6-0007/2004),

-   s ohledem na články 93 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro právní záležitosti (A6-0160/2005),

1.   schvaluje pozměněný text Rady;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   žádá Radu, aby znovu konzultovala Parlament, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit text předložený ke konzultaci;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Radou   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 3a (nový)
(3a) Je nutné dosáhnout vysoké míry důvěry mezi orgány členských států činnými v trestním řízení a Europolem a Eurojustem, jejíž nedostatek dosud bránil účinné výměně informací. Opatření zaváděná za tímto účelem by měla zahrnovat:
- zavedení společných norem pro ochranu údajů v rámci třetího pilíře a pod dohledem nezávislého společného kontrolního orgánu;
- vybavení policejních složek příručkou osvědčených postupů, v níž budou jednoduše a prakticky popsány jejich závazky a povinnosti v oblasti ochrany údajů;
- zavedení minimálních norem pro trestní a procesní právo;
- udělení obecných soudních pravomocí Soudnímu dvoru v otázkách třetího pilíře;
- zajištění naprosté parlamentní kontroly.
Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 5
(5)  Cílů navrhované akce nemohou členské státy uspokojivě dosáhnout izolovaně, může jich však být z důvodu potřeby vzájemnosti lépe dosaženo na úrovni Unie, která může odpovídajícím způsobem jednat v souladu se zásadou subsidiarity. V souladu se zásadou proporcionality nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.
(5)  Cílů navrhované akce nemohou členské státy uspokojivě dosáhnout izolovaně, může jich však být z důvodu potřeby vzájemnosti lépe dosaženo užší spoluprací mezi členskými státy a Unií, která může odpovídajícím způsobem jednat v souladu se zásadou subsidiarity. V souladu se zásadou proporcionality nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.
Pozměňovací návrh 3
Článek 5b (nový)
(5b) Toto rozhodnutí uplatňuje obdobnou úroveň ochrany dat, jakou stanoví pro první pilíř směrnice Evropského parlamentu 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů1 a zavádí na úrovni třetího pilíře společný kontrolní orgán pověřený ochranou osobních údajů, který bude pracovat nezávisle a s přihlédnutím k této specifičnosti bude poradcem evropských institucí a bude přispívat zejména k jednotnému uplatňování vnitrostátních předpisů přijatých v souladu s tímto rozhodnutím.
_______________
1 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 5c (nový)
(5c) Členské státy jsou rozhodnuty přijmout nová opatření k rychlé ratifikaci všech mezinárodních úmluv a protokolů týkajících se boje proti terorismu, včetně protokolů, kterými se mění Úmluva o Europolu, a budou se zasazovat o podporu procesu vedoucímu ke všeobecné ratifikaci relevantních mezinárodních nástrojů pro boj proti terorismu třetími státy i o to, aby tyto státy poskytovaly technickou podporu při provádění těchto nástrojů.
Pozměňovací návrh 5
Článek 1a název (nový)
Článek 1a
Výměna informací mezi policejními orgány a jinými orgány činnými v trestním řízení v souvislosti s teroristickými trestnými činy
Pozměňovací návrh 6
Čl. 1a odst. 1 (nový)
1.  Každý členský stát zajistí, aby veškeré podstatné informace, které jeho policejní orgány nebo jiné orgány činné v trestním řízení získají o teroristických trestných činech, nebo k nimž by mohly mít přístup, aniž by přistoupily k donucovacím opatření, byly předávány policejním orgánům nebo jiným příslušným orgánům činným v trestním řízení v souladu s tímto rozhodnutím.
Pozměňovací návrh 7
Čl. 1a odst. 2 (nový)
2.  Každý členský stát dbá na to, aby podmínky, jimiž se řídí předávání informací policejním orgánům nebo jiným příslušným orgánům jiných členských států činným v trestním řízení, nebyly přísnější než podmínky pro předávání informací nebo žádosti o jejich poskytnutí platné na vnitrostátní úrovni.
Pozměňovací návrh 8
Čl. 1a odst. 3 (nový)
3.  Informace se předávají na žádost policejního orgánu nebo jiného příslušného orgánu činného v trestním řízení jednajícího v souladu s vnitrostátními právními předpisy v rámci vyšetřování ve věci teroristických trestných činů.
Pozměňovací návrh 9
Článek 2 název
Výměna informací týkajících se teroristických trestných činů
Předávání informací týkajících se teroristických trestných činů Europolu a Eurojustu
Pozměňovací návrh 12
Čl. 2 odst. 4 písm. da) (nové)
da) o odsouzeních za teroristické trestné činy a o zvláštních okolnostech, jež se k těmto trestným činům vztahují; pokud jsou rozsudky prvního stupně změněny v odvolacím řízení, dožádaný členský neodkladně sdělí pozměněné údaje žádajícímu členskému státu.
Pozměňovací návrh 13
Čl. 2 odst. 4 písm. db) (nové)
db) udělené tresty a podstatné informace o jejich výkonu;
Pozměňovací návrh 14
Čl. 2 odst. 4 písm. dc) (nové)
dc) pozbytí práv z důvodu odsouzení;
Pozměňovací návrh 15
Čl. 2 odst. 4 písm. dd) (nové)
dd) trestní rejstřík;
Pozměňovací návrh 16
Čl. 2 odst. 4a písm. c) (nové)
c) údaje o pravomocném odsouzení za teroristické trestné činy a konkrétní okolnosti těchto trestných činů;
c) údaje o odsouzení za teroristické trestné činy a konkrétní okolnosti těchto trestných činů; pokud jsou rozsudky první instance změněny v odvolacím řízení (soudem vyšší instance), dožádaný členský stát neodkladně sdělí pozměněné údaje žádajícímu členskému státu.
Pozměňovací návrh 17
Čl. 2 odst. 4a písm. ca) (nové)
ca) udělené tresty a podstatné informace o jejich výkonu;
Pozměňovací návrh 18
Čl. 2 odst. 4a písm. cb) (nové)
cb) pozbytí práv z důvodu odsouzení;
Pozměňovací návrh 19
Čl. 2 odst. 4a písm. cc) (nové)
cc) trestní rejstřík;
Pozměňovací návrh 20
Článek 2a (nový)
Článek 2a
Ověřování a vymazání údajů týkajících se teroristických trestných činů
1.  Europol a Eurojust provádějí jednou za tři roky kontrolu údajů předaných podle článku 2, aby se ujistily o jejich aktuálnosti.
2.  Europol a Eurojust vymažou po třech letech údaje předané podle článku 2, pokud se nevztahují k probíhajícímu vyšetřování.
3.  Lhůta uvedená v odstavci 2 může být ve výjimečném případě prodloužena. Europol a Eurojust zvolí pro posouzení těchto výjimek odpovídající postup.
Pozměňovací návrh 21
Článek 3a (nový)
Článek 3a
Pravomoc Soudního dvora
Každý členský stát uzná pravomoc Soudního dvora Evropských společenství, vydat předběžné rozhodnutí o platnosti a výkladu tohoto rozhodnutí podle čl. 35 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii.
Pozměňovací návrh 22
Článek 4
Každý členský stát přijme opatření nezbytná k zajištění toho, že žádosti jiných členských států o vzájemnou právní pomoc a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v souvislosti s teroristickými trestnými činy budou vyřizovány jako naléhavé a přednostně.
Každý členský stát přijme opatření nezbytná k zajištění toho, že veškeré podstatné informace obsažené v dokumentech, složkách, podkladech, předmětech nebo jiných důkazních materiálech, které byly zajištěny nebo zabaveny v souvislosti s teroristickými trestnými činy, mohly být okamžitě dostupné orgánům jiných zainteresovaných členských států, nebo aby jim byly okamžitě předány v souladu s vnitrostátními právními předpisy a příslušnými mezinárodními právními nástroji, pokud je tato informace považována za nezbytnou pro zahájení vyšetřování v těchto členských státech nebo pokud je v nich vedeno vyšetřování nebo stíhání v souvislosti s teroristickými trestnými činy.
(Čl. 2 odst. 5 tím padá)
Pozměňovací návrh 23
Čl. 4 odst. 1a (nový)
Nemůže-li být určitá informace nebo zpráva poskytnuta okamžitě, příslušný orgán činný v trestním řízení, který žádost o její poskytnutí obdržel, sdělí lhůtu, během níž lze tuto informaci nebo zprávu poskytnout, a která nesmí přesáhnout dvanáct hodin nebo v případě informačního nebo zpravodajského prvku vyžadujícího splnění určitých formálních požadavků nebo předchozí jednání s jinými orgány 48 hodin v naléhavých případech a 10 pracovních dnů v ostatních případech.
Pozměňovací návrh 24
Čl. 4 odst. 1b (nový)
Lhůty stanovené v odstavci 1a běží od okamžiku, kdy příslušný orgán žádaného členského státu obdrží žádost o informaci.
Pozměňovací návrh 25
Článek 4a (nový)
Článek 4a
Spontánní výměna informací
Aniž je dotčeno použití článků 2 a 3, sdělí policejní orgány nebo jiné odpovědné orgány činné v trestním řízení policejním orgánům nebo jiným odpovědným orgánům jiných zainteresovaných členských států činným v trestním řízení i bez vyžádání veškeré informace, jestliže vážné faktické důvody vedou k názoru, že by tyto informace mohly přispět k předcházení, vyšetřování nebo odhalování trestných činů a trestné činnosti v souvislosti s teroristickými trestnými činy.
Podle prvního pododstavce se sdělují jen informace, jenž jsou považovány za podstatné a nezbytné k tomu, aby bylo zajištěno úspěšné předcházení, vyšetřování nebo odhalování příslušných trestních činů nebo trestné činnosti.
Vážné konkrétní důvody ke spontánní výměně informací podle prvního pododstavce jsou určeny a jasně odůvodněny příslušnými policejními orgány nebo jinými odpovědnými orgány činnými v trestním řízení.
Pozměňovací návrh 26
Článek 4b (nový)
Článek 4b
Odmítnutí předání informací
Policejní orgány nebo jiné odpovědné orgány činné v trestním řízení mohou odmítnout předat informace pouze v případě, že existují vážné faktické důvody se domnívat, že:
a) sdělení těchto informací by ohrozilo životně důležité zájmy žádaného členského státu v oblasti bezpečnosti;
b) sdělení informací by mohlo ohrozit hladký průběh právě probíhajícího vyšetřování;
c) požadované informace jsou zjevně nepřiměřené nebo bezpředmětné z hlediska účelu, za kterým bylo o ně požádáno.
Pozměňovací návrh 27
Článek 4c (nový)
Článek 4c
Zásady týkající se shromažďování a zpracování údajů
1.  Informace, včetně osobních údajů, vyměňované nebo sdělované podle tohoto rozhodnutí, musí:
a) být přesné, vhodné a odpovídající účelům, pro které byly shromážděny a následně zpracovány;
b) být shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely provádění zákonných úkolů.
Údaje související s prvky soukromého života, jakož i údaje týkající se osob, které nejsou podezřelé, je možné shromažďovat pouze v nezbytně nutných případech a při dodržování přísných podmínek.
2.  Integrita a důvěrnost údajů předávaných podle tohoto rozhodnutí se zaručuje na všech stupních jejich výměny a zpracování.
Informační zdroje jsou chráněny.
Pozměňovací návrh 28
Článek 4d (nový)
Článek 4d
Právo dotčeného subjektu
na přístup k údajům
Subjekt, jehož se shromažďované údaje týkají, musí:
a) být informován o existenci údajů o své osobě, s výjimkou případu, kdy tomu brání významné překážky;
b) mít bezplatně právo na přístup k údajům, které se k němu vztahují, a právo na opravu nesprávných údajů, s výjimkou případu, kdy by takový přístup mohl ohrozit veřejnou bezpečnost nebo veřejný pořádek nebo práva a svobody třetí osoby, nebo by ztěžoval probíhající vyšetřování;
c) mít právo podat bezplatně námitku, pokud byly údaje se zřetelem k ustanovením tohoto článku zneužity, a to za účelem obnovení zákonnosti, případně získání náhrady, pokud nebyly dodrženy zásady stanovené v tomto článku.
Pozměňovací návrh 29
Článek 4e (nový)
Článek 4e
Společný kontrolní orgán pověřený ochranou osobních údajů
1.  Zřizuje se společný kontrolní orgán pověřený ochranou osobních údajů, dále jen "orgán".
Tento orgán je poradní a nezávislý.
2.  Orgán se skládá ze zástupce kontrolního orgánu nebo orgánů jmenovaných každým členským státem, zástupce orgánu nebo orgánů zřízených pro instituce, evropského inspektora ochrany údajů a útvarů Společenství a zástupce Komise.
Každý člen orgánu je jmenován institucí, orgánem nebo orgány, které zastupuje. Pokud členský stát jmenoval více než jeden kontrolní orgán, pak tyto kontrolní orgány jmenují společného zástupce. Stejný postup platí pro orgány zřízené pro instituce a organizace Společenství.
3.  Orgán rozhoduje prostou většinou zástupců kontrolních orgánů.
4.  Orgán si volí svého předsedu. Funkční období předsedy je dva roky. Toto funkční období je obnovitelné.
5.  Orgánu je nápomocen sekretariát pro společné kontrolní orgány ochrany údajů založený rozhodnutím Rady 2000/641/SVV ze dne 17. října 20001.
Sekretariát bude převeden na Komisi co možná nejdříve.
_______________
1 Úř. věst. L 271, 24.10.2000, s.1.
Pozměňovací návrh 30
Článek 4f (nový)
Článek 4f
Úkoly společného kontrolního orgánu pověřeného ochranou osobních údajů
1.  Orgán má tyto úkoly:
a) přezkoumávat všechny otázky týkající se provádění vnitrostátních ustanovení přijatých podle tohoto rozhodnutí;
b) sdělovat Komisi stanovisko k úrovni ochrany v Evropské unii;
c) poskytovat rady ke každé navrhované změně tohoto rozhodnutí, ke všem připravovaným dodatečným nebo zvláštním opatřením na ochranu práv a svobod osob při zpracování osobních údajů, jakož i ke všem dalším návrhům evropských právních předpisů, které by měly dopad na tato práva a svobody;
d) sdělovat stanovisko ke kodexům chování vypracovaným na evropské úrovni.
2.  Pokud orgán zjistí nesrovnalosti mezi právními předpisy a praxí členských států, které by byly na újmu rovnocenné ochraně osob při zpracování osobních údajů v Evropské unii, uvědomí o tom Komisi.
3.  Orgán může vydávat z vlastního podnětu doporučení v jakékoliv otázce týkající se ochrany osob při zpracování osobních údajů v rámci třetího pilíře.
4.  Stanoviska a doporučení orgánu budou předkládány Komisi.
5.  Při plnění úkolů využívá orgán své vyšetřovací pravomoci a účinné pravomoci k zásahu, které jí umožní zejména v případě potřeby přijmout veškerá nezbytná opatření k nápravě, dočasnému nebo trvalému zákazu zpracování nebo odstraňování veškerých shromážděných údajů v případě, kdy při shromáždění těchto údajů byly porušeny články 9a a 9b.
6.  Každá osoba má právo obrátit se na orgán se žádostí týkající se ochrany svých práv a svobod v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Dotčená osoba je informována o vyřízení své žádosti.
7.  Komise uvědomí orgán o rozhodnutích, která učinila ke stanoviskům a doporučením orgánu. Za tímto účelem vypracuje zprávu, která je rovněž předána Evropskému parlamentu a Radě. Tato zpráva je zveřejněna.
8.  Orgán vypracuje výroční zprávu o stavu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve třetím pilíři, kterou předá Evropskému parlamentu, Radě a Komisi. Tato zpráva je zveřejněna.
Pozměňovací návrh 31
Článek 4g (nový)
Článek 4g
Zprávy Europolu a Eurojustu
Europol a Eurojust předkládají Evropskému parlamentu a Radě výroční zprávu.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

Právní upozornění - Ochrana soukromí