Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2004/0069(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0160/2005

Indgivne tekster :

A6-0160/2005

Forhandlinger :

PV 07/06/2005 - 5

Afstemninger :

PV 07/06/2005 - 6.7

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0217

Vedtagne tekster
PDF 74kWORD 134k
Tirsdag den 7. juni 2005 - Strasbourg
Informationsudveksling vedrørende terrorhandlinger *
P6_TA(2005)0217A6-0160/2005

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om udveksling af oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlinger (15599/2004 - C6-0007/2004 - 2004/0069(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets tekst (15599/2004),

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2004)0221)(1),

-   der henviser til EU-traktatens artikel 34, stk. 2, litra c),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 39, stk. 1, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0007/2004),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 93 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Retsudvalget (A6-0160/2005),

1.   godkender Rådets tekst som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter i væsentlig grad at ændre den tekst, der er forelagt til høring;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Rådets tekst   Ændringer
Ændring 1
Betragtning 3 a (ny)
(3a) Det er nødvendigt at etablere et stærkt tillidsforhold mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder og til Europol og Eurojust, idet manglen herpå hidtil har hindret en effektiv udveksling af oplysninger og efterretningsresultater. Bestræbelserne herpå bør omfatte:
- indførelse af fælles normer for databeskyttelse under tredje søjle under et uafhængigt fælles overvågningsorgans myndighed
- udlevering til politimyndigheder af en håndbog i god praksis, hvoraf det på en enkel og praktisk måde fremgår, hvilket ansvar og hvilke pligter politiet har på databeskyttelsesområdet
- indførelse af mindstenormer på det straffe- og procesretlige område
- generel kompetence til EF-Domstolen i spørgsmål under tredje søjle
- garanti for fuld parlamentarisk kontrol.
Ændring 2
Betragtning 5
(5)  Målene for den påtænkte handling kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af behovet for gensidighed bedre gennemføres på unionsplan; Den Europæiske Union kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.
(5)  Målene for den påtænkte handling kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af behovet for gensidighed bedre gennemføres via et tættere samarbejde mellem medlemsstaterne og på unionsplan, idet Den Europæiske Union kan træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.
Ændring 3
Betragtning 5 b (ny)
(5b) I denne afgørelse anvendes mutatis mutandis det samme niveau for beskyttelse af oplysninger som det niveau, der er fastsat under den første søjle ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger1, og under tredje søjle etableres en fælles tilsynsmyndighed med ansvar for beskyttelse af personoplysninger. Denne myndighed skal udøve sine funktioner fuldstændig uafhængigt og skal ud fra denne særlige egenskab rådgive EU-institutionerne og navnlig medvirke til ensartet anvendelse af de nationale regler, der vedtages til gennemførelse af denne afgørelse.
1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
Ændring 4
Betragtning 5 c (nyt)
(5c) Medlemsstaterne er fast besluttet på at tage yderligere skridt til en hurtig ratificering af alle internationale konventioner og protokoller, som er relevante i bekæmpelsen af terrorisme, herunder de protokoller, der medfører ændringer af Europol-konventionen, og forpligter sig til yderligere at fremme processen for global ratificering af de relevante internationale instrumenter, der vedrører tredjelandes bekæmpelse af terrorisme, og tilskynde disse lande til at yde støtte og teknisk bistand til gennemførelsen heraf.
Ændring 5
Artikel 1 a, overskrift (ny)
Artikel 1a
Udveksling af oplysninger om terrorhandlinger mellem politivæsen og andre retshåndhævende myndigheder
Ændring 6
Artikel 1 a, stk. 1 (nyt)
1.  Hver medlemsstat sikrer, at alle relevante oplysninger, som dens politivæsen eller andre retshåndhævende myndigheder besidder eller har adgang til uden brug af tvangsindgreb, kan meddeles det kompetente politivæsen eller andre retshåndhævende myndigheder i de øvrige medlemsstater i overensstemmelse med denne afgørelse.
Ændring 7
Artikel 1 a, stk. 2 (nyt)
2.  Hver medlemsstat sikrer, at betingelserne for meddelelse af oplysninger til de øvrige medlemsstaters kompetente politivæsen eller andre retshåndhævende myndigheder ikke er strengere end de betingelser, der gælder nationalt for meddelelse af og anmodning om oplysninger.
Ændring 8
Artikel 1 a, stk. 3 (nyt)
3.  Oplysninger meddeles efter anmodning fra et kompetent politivæsen eller anden retshåndhævende myndighed, der handler inden for rammer fastsat i den nationale lovgivning, og som foretager en efterforskning vedrørende terrorhandlinger.
Ændring 9
Artikel 2, overskrift
Udveksling af oplysninger om terrorhandlinger
Videregivelse af oplysninger om terrorhandlinger til Europol og Eurojust
Ændring 12
Artikel 2, stk. 4, litra d a (nyt)
da) domme for terrorhandlinger og om de specifikke omstændigheder, der knytter sig til disse handlinger; ændres domme afsagt af domstole i første instans ved appelinstansen, videregiver den anmodede medlemsstat straks de ændrede oplysninger til den anmodende medlemsstat
Ændring 13
Artikel 2, stk. 4, litra d b (nyt)
db) den idømte straf samt relevante oplysninger om dens fuldbyrdelse
Ændring 14
Artikel 2, stk. 4, litra d c (nyt)
dc) de tab af rettigheder, der følger af dommene
Ændring 15
Artikel 2, stk. 4, litra d d (nyt)
dd) tidligere straffe
Ændring 16
Artikel 2, stk. 4 a , litra c
c) oplysninger om endelige domme for terrorhandlinger samt de specifikke omstændigheder, der knytter sig til disse terrorhandlinger
c) oplysninger om domme for terrorhandlinger samt de specifikke omstændigheder, der knytter sig til disse terrorhandlinger; ændres domme afsagt af domstole i første instans ved appelinstansen, meddeler den anmodede medlemsstat straks de ændrede oplysninger til den anmodende medlemsstat
Ændring 17
Artikel 2, stk. 4 a, litra c a (nyt)
ca) de idømte domme samt relevante oplysninger om deres fuldbyrdelse
Ændring 18
Artikel 2, stk. 4 a, litra c b (nyt)
cb) de tab af rettigheder, der følger af dommene
Ændring 19
Artikel 2, stk. 4 a, litra c c (nyt)
cc) tidligere straffe
Ændring 20
Artikel 2 a (ny)
Artikel 2a
Kontrol og sletning af oplysninger om terrorhandlinger
1.  Europol og Eurojust kontrollerer en gang om året oplysninger meddelt i overensstemmelse med artikel 2 for at sikre sig, at de er ajourførte.
2.  Europol og Eurojust sletter efter tre år oplysningerne meddelt i overensstemmelse med artikel 2, hvis de ikke har forbindelse med igangværende efterforskning.
3.  I undtagelsestilfælde kan fristen i stk. 2 forlænges. Europol og Eurojust sørger for at have en passende procedure til vurdering af sådanne undtagelser.
Ændring 21
Artikel 3 a (ny)
Artikel 3a
EF-Domstolens kompetence
Den enkelte medlemsstat anerkender jurisdiktionen for EF-Domstolen, som har kompetence til at afsige en præjudiciel kendelse om gyldigheden og fortolkningen af denne afgørelse i overensstemmelse med EU-traktatens artikel 35, stk. 2.
Ændring 22
Artikel 4
Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at anmodninger fra andre medlemsstater om gensidig retshjælp og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i forbindelse med terrorhandlinger behandles som hastesager med høj prioritet.
Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at alle relevante oplysninger, der foreligger i dokumenter, sagsakter, data, genstande eller andre bevismidler, der er beslaglagt eller konfiskeret som led i strafferetlige efterforskninger eller straffesager i forbindelse med terrorhandlinger, straks kan gøres tilgængelige for eller videregives til andre interesserede medlemsstaters myndigheder i overensstemmelse med national ret og relevante internationale juridiske instrumenter, når de pågældende oplysninger anses som væsentlige for, at der i disse medlemsstater gennemføres eller eventuelt vil blive indledt efterforskninger, eller når der er indledt retsforfølgning i forbindelse med terrorhandlinger.
(Artikel 2, stk. 5, bortfalder herved)
Ændring 23
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)
1a. Kan en oplysning ikke meddeles straks, meddeler den kompetente myndighed straks, hvornår dette kan ske, hvilket skal være inden for højst 12 timer eller - ved oplysninger, der forudsætter overholdelse af formelle procedurer eller forudgående henvendelse til andre myndigheder - inden for højst 48 timer i tilfælde af hastende anmodninger og inden for 10 arbejdsdage i andre tilfælde.
Ændring 24
Artikel 4, stk. 1 b (nyt)
1b. De i stk. 1a fastsatte frister gælder fra det tidspunkt, hvor den kompetente myndighed i den anmodede medlemsstat modtager anmodningen om oplysninger.
Ændring 25
Artikel 4 a (ny)
Artikel 4a
Spontan udveksling af oplysninger
Uden at det berører anvendelsen af artikel 2 og 3, meddeler politimyndigheder eller andre kompetente retshåndhævende myndigheder på eget initiativ de politimyndigheder eller andre kompetente retshåndhævende myndigheder i andre berørte medlemsstater oplysninger, hvis der er faktuelle grunde til at tro, at oplysningerne vil kunne bidrage til afsløring, forebyggelse eller efterforskning af lovovertrædelser eller kriminelle aktiviteter i forbindelse med en terrorhandling.
Meddelelse af oplysninger i henhold til stk. 1 begrænses til det, der skønnes relevant og nødvendigt for at kunne afsløre, forebygge eller efterforske den pågældende lovovertrædelse eller kriminelle aktivitet.
De berørte politimyndigheder eller andre kompetente retshåndhævende myndigheder angiver de faktuelle saglige årsager til spontant at udveksle oplysninger i henhold til stk. 1 og begrunder dem klart og tydeligt.
Ændring 26
Artikel 4 b (ny)
Artikel 4b
Grunde til at tilbageholde oplysninger
Politimynddigheder eller andre kompetente retshåndhævende myndigheder kan kun afvise at meddele oplysninger, hvis der er faktuelle grunde til at antage,
a) at oplysningernes meddelelse vil kunne skade den anmodede medlemsstats vitale sikkerhedsinteresser
b) at oplysningernes meddelelse vil kunne bringe et positivt resultat af en igangværende efterforskning i fare
c) at de ønskede oplysninger står i et klart misforhold til eller er irrelevante for det angivne formål.
Ændring 27
Artikel 4 c (ny)
Artikel 4c
Principper for indsamling og behandling af oplysninger
1.  Oplysninger, herunder personoplysninger, der udveksles eller meddeles i henhold til denne afgørelse, skal
a) være nøjagtige, hensigtsmæssige og relevante i forhold til de formål, hvortil de indsamles og behandles yderligere
b) indsamles og behandles udelukkende for at gøre det muligt at udføre lovlige opgaver.
Oplysninger om privatlivet samt oplysninger om privatpersoner, der ikke er mistænkt, må kun indsamles, hvis det er absolut nødvendigt, og under overholdelse af strenge betingelser.
2.  Fuldstændigheden og fortroligheden af oplysninger, der meddeles i henhold til denne afgørelse, garanteres i alle faser af udvekslingen og behandlingen af disse.
Kilderne til oplysningerne beskyttes.
Ændring 28
Artikel 4 d (ny)
Artikel 4d
Den berørte persons ret til adgang til oplysningerne
Den person, der er berørt af de indsamlede oplysninger, skal
a) informeres om eksistensen af oplysninger om sin person, medmindre der er en væsentlig hindring herfor
b) gratis have ret til adgang til oplysninger, der vedrører personen, og ret til at berigtige ukorrekte oplysninger, medmindre en sådan adgang kan være til skade for den offentlige sikkerhed, den offentlige orden eller tredjemands rettigheder og friheder, eller når det kan lægge hindringer i vejen for igangværende efterforskning
c) i tilfælde af misbrug af oplysninger i henhold til denne artikel gratis have ret til at fremsætte en indsigelse, der kan gøre det muligt for vedkommende at genetablere lovligheden og i givet fald få erstatning, hvis principperne i denne artikel ikke er overholdt.
Ændring 29
Artikel 4 e (ny)
Artikel 4e
Fælles tilsynsmyndighed med ansvar for beskyttelse af personoplysninger
1.  Der oprettes en fælles tilsynsmyndighed med ansvar for beskyttelse af personoplysninger (i det følgende benævnt "myndigheden").
Myndigheden har rådgivende karakter og er uafhængig.
2.  Myndigheden består af en repræsentant for den eller de tilsynsmyndigheder, som den enkelte medlemsstat har udpeget, en repræsentant for den eller de myndigheder, der er oprettet til institutionerne, den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse samt fællesskabsorganerne og en repræsentant for Kommissionen.
Det enkelte medlem af myndigheden udnævnes af den institution, den myndighed eller de myndigheder, som vedkommende repræsenterer. Når en medlemsstat har udnævnt flere tilsynsmyndigheder, skal disse udpege en fælles repræsentant. Det samme gælder for de myndigheder, der oprettes til fællesskabsinstitutionerne og -organerne.
3.  Myndigheden træffer beslutning med simpelt flertal blandt repræsentanterne for tilsynsmyndighederne.
4.  Myndigheden vælger en formand. Formandens mandat gælder i to år. Mandatet kan fornys.
5.  Myndigheden bistås af det ved Rådets afgørelse 2000/641/RIA af 17. oktober 20001 oprettede sekretariat for de fælles tilsyns-/kontrolorganer vedrørende databeskyttelse.
Sekretariatet overføres snarest muligt til Kommissionen.
1 EFT L 271 af 24.10.2000, s. 1.
Ændring 30
Artikel 4 f (ny)
Artikel 4f
Opgave for den fælles tilsynsmyndighed med ansvar for beskyttelse af personoplysninger
1.  Myndighedens opgave er
a) at undersøge ethvert spørgsmål vedrørende gennemførelse af nationale forskrifter til gennemførelse af denne afgørelse
b) at afgive udtalelse til Kommissionen om beskyttelsesniveauet i EU
c) at rådgive om ethvert forslag til ændring af denne afgørelse, ethvert forslag til yderligere eller særlige foranstaltninger til sikring af fysiske personers rettigheder og friheder i forbindelse med behandling af personoplysninger samt om ethvert andet EU-lovforslag, der har indflydelse på disse rettigheder og friheder
d) at afgive udtalelse om adfærdskodekser, der udarbejdes i EU.
2.  Hvis myndigheden påviser, at der mellem medlemsstaternes lovgivning og praksis opstår uoverensstemmelser, der kan være til skade for en ensartet beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU, informerer den Kommissionen herom.
3.  Myndigheden kan på eget initiativ udstede henstillinger om ethvert spørgsmål vedrørende beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger under den tredje søjle.
4.  Myndighedens udtalelser og henstillinger fremsendes til Kommissionen.
5.  Som led i udførelsen af dens opgaver har myndigheden beføjelse til at undersøge og en faktisk beføjelse til at intervenere, der navnlig gør det muligt i givet fald at træffe enhver nødvendig foranstaltning til at berigtige, midlertidigt eller endeligt forbyde behandlingen af eller slette enhver indsamlet oplysning, når indsamlingen er sket i strid med artikel 9a og 9b.
6.  Enhver person kan indsende en anmodning til myndigheden om beskyttelse af sine rettigheder og friheder i forbindelse med behandling af personoplysninger.
Den berørte person informeres om den videre behandling af hans eller hendes anmodning.
7.  Kommissionen giver myndigheden meddelelse om sin opfølgning af myndighedens udtalelser og henstillinger. Den udfærdiger i den forbindelse en rapport, der ligeledes fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten offentliggøres.
8.  Myndigheden udarbejder en årlig situationsrapport om beskyttelsen af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger under den tredje søjle og fremsender den til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Rapporten offentliggøres.
Ændring 31
Artikel 4 g (ny)
Artikel 4g
Rapporter fra Europol og Eurojust
Europol og Eurojust forelægger Europa-Parlamentet og Rådet årlige rapporter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik