Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2004/0069(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0160/2005

Predložena besedila :

A6-0160/2005

Razprave :

PV 07/06/2005 - 5

Glasovanja :

PV 07/06/2005 - 6.7

Sprejeta besedila :

P6_TA(2005)0217

Sprejeta besedila
PDF 481kWORD 130k
Torek, 7. junij 2005 - Strasbourg
Izmenjava informacij in sodelovanje na področju terorističnih kaznivih dejanjih *
P6_TA(2005)0217A6-0160/2005

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o izmenjavi informacij in sodelovanju na področju terorističnih kaznivih dejanj (15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju besedila Sveta (15599/2004),

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2004)0221)(1),

–   ob upoštevanju člena 34(2)(c) Pogodbe EU,

–   ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe EU, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0007/2004),

–   ob upoštevanju členov 93 in 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter mnenja Odbora za zunanje zadeve in Odbora za pravne zadeve (A6-0160/2005),

1.   odobri besedilo Sveta, kakor je bilo spremenjeno;

2.   poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predloženo besedilo

5.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Svet   Spremembe Parlamenta
Sprememba 1
(3a) Potrebno je vzpostaviti visoko stopnjo zaupanja med organi kazenskega pregona držav članic ter Europolom in Eurojustom, saj je njegovo dosedanje pomanjkanje oviralo učinkovito izmenjavo informacij. Ukrepi bi morali vključevati:
- vzpostavitev skupnih standardov za varovanje podatkov v tretjem stebru pod pristojnostjo neodvisnega skupnega nadzornega organa;
- pripravo priročnika dobrih praks za policijske sile, kjer bodo njihove pristojnosti in dolžnosti glede varovanja podatkov preprosto in praktično opredeljene;
- vpeljavo minimalnih standardov za kazensko materialno in procesno pravo;
- dodelitev splošnih pristojnosti Sodišču za področje tretjega stebra;
- zagotovitev popolnega parlamentarnega nadzora.
Sprememba 2
Uvodna izjava 5
(5)  Države članice same ne morejo zadovoljivo doseči ciljev predlaganih ukrepov in jih torej glede na potrebo po vzajemnosti laže doseže Unija, ki lahko skladno s tem ravna po načelu subsidiarnosti. V skladu z načelom sorazmernosti ta okvirni sklep ne prekorači okvirov, ki so potrebni za doseganje teh ciljev.
(5)  Države članice same ne morejo zadovoljivo doseči ciljev predlaganih ukrepov in jih je zato glede na potrebo po vzajemnosti mogoče laže doseči s tesnejšim sodelovanjem med državami članicami in s strani Unije, ki lahko skladno s tem ravna po načelu subsidiarnosti. V skladu z načelom sorazmernosti ta okvirni sklep ne prekorači okvirov, ki so potrebni za doseganje teh ciljev.
Sprememba 3
Uvodna izjava 5b (novo)
(5b) Sedanji sklep se smiselno uporablja za isto raven varstva podatkov, kot je v okviru prvega stebra določeno v Direktivi 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov1, in v okviru tretjega stebra ustanavlja skupni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov, ki svoje funkcije v celoti opravlja neodvisno in ki mora glede na to posebno nalogo svetovati evropskim institucijam in med drugim prispevati k enotni uporabi sprejetih nacionalnih predpisov pri izvajanju tega sklepa._______________
1UL L 281, 23.11.1995, str. 31.
Sprememba 4
Uvodna izjava 5c (novo)
(5c) Države članice so odločene storiti nadaljnje korake v smeri hitre ratifikacije vseh mednarodnih konvencij in protokolov v zvezi z bojem proti terorizmu, vključno s protokoli, ki spreminjajo Konvencijo o Europolu, ter so zavezane k nadaljnjemu pospeševanju postopka univerzalne ratifikacije zadevnih mednarodnih instrumentov v zvezi z bojem proti terorizmu s strani tretjih držav in zagotavljanje pomoči in tehnične podpore pri njihovem izvajanju s strani teh držav.
Sprememba 5
Člen 1a
Izmenjava podatkov v zvezi s terorističnimi kaznivimi dejanji med policijskimi službami ali drugimi organi pregona
Sprememba 6
Člen 1a, odstavek 1 (novo)
1.  Vsaka država članica zagotovi, da se vsi ustrezni podatki, ki jih imajo policijske službe ali drugi organi pregona v zvezi s terorističnimi kaznivimi dejanji ali do katerih imajo lahko dostop brez uporabe prisilnih ukrepov, posredujejo policijskim službam ali drugim pristojnim organom pregona iz drugih držav članic v skladu s tem sklepom.
Sprememba 7
Člen 1a, odstavek 2 (novo)
2.  Vsaka država članica zagotovi, da pogoji, ki urejajo prenos podatkov policijskim službam ali drugim pristojnim organom pregona iz drugih držav članic, niso strožji od tistih, ki se uporabljajo na nacionalni ravni za prenos podatkov ali za zahteve po podatkih.
Sprememba 8
Člen 1a, odstavek 3 (novo)
3.  Podatki so preneseni na zahtevo policijske službe ali drugih pristojnih organov pregona, ki ravnajo v skladu z nacionalno zakonodajo v okviru preiskave na področju terorističnih dejanj.
Sprememba 9
Člen 2, naslov
Izmenjava podatkov o terorističnih kaznivih dejanjih
Prenos podatkov o terorističnih kaznivih dejanjih Europolu in Eurojustu
Sprememba 12
Člen 2, odstavek 4, točka (d a) (novo)
(da) podatke o obsodbah za teroristična kazniva dejanja in o posebnih okoliščinah, ki se nanašajo na ta dejanja; če so obsodbe na prvi stopnji spremenjene po pritožbi (na višjem sodišču), država, ki je prejela zahtevek za podatke, državi prosilki nemudoma posreduje te nove podatke;
Sprememba 13
Člen 2, odstavek 4, točka (d b) (novo)
(db) naložene kazni in ustrezne podatki v zvezi z njihovim izvrševanjem;
Sprememba 14
Člen 2, odstavek 4, točka (d c) (novo)
(dc) izgubo pravic zaradi obsodbe;
Sprememba 15
Člen 2, odstavek 4, točka (d d) (novo)
(dd) kazensko evidenco;
Sprememba 16
Člen 2, odstavek 4 a, točka (c)
(c) informacije o pravnomočnih obsodbah zaradi terorističnih kaznivih dejanj in posebne okoliščine teh kaznivih dejanj;
(c) podatke o obsodbah zaradi terorističnih dejanj in posebne okoliščine teh kaznivih dejanj; če je obsodba na prvi stopnji spremenjena po pritožbi (na višjem sodišču), država, ki je prejela zahtevek za podatke, državi prosilki nemudoma posreduje te podatke;
Sprememba 17
Člen 2, odstavek 4 a, točka (c a) (novo)
(ca) naložene kazni in ustrezne podatke v zvezi z njihovim izvrševanjem;
Sprememba 18
Člen 2, odstavek 4 a, točka (c b) (novo)
(cb) izgubo pravic zaradi obsodbe;
Sprememba 19
Člen 2, odstavek 4 a, točka (c c) (novo)
cc) kazensko evidenca;
Sprememba 20
Člen 2a
Preverjanje in izbris podatkov o terorističnih kaznivih dejanjih
(1)  Europol in Eurojust opravita letno preverjanje, če so podatki, posredovani v skladu s členom 2, posodobljeni.
(2)  Europol in Eurojust v skladu s členom 2 posredovane podatke brišeta po treh letih, če se zadevni podatki ne nanašajo na preiskavo v teku.
(3)  Izjemoma se lahko rok, določen v odstavku 2, podaljša. Europol in Eurojust morata zagotoviti ustrezen postopek za obravnavo izjemnih primerov.
Sprememba 21
Člen 3 a (novo)
Člen 3a
Pristojnost Sodišča
Vsaka država članica mora sprejeti pristojnosti Sodišča Evropskih skupnosti za predhodno odločanje o veljavnosti in razlagi tega sklepa v skladu s členom 35(2) Pogodbe o Evropski uniji.
Sprememba 22
Člen 4
Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da se prošnje drugih držav članic za medsebojno pravno pomoč ter za priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v zvezi s terorističnimi kaznivimi dejanji obravnavajo kot prednostna nujna zadeva.
Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotavitev, da so vsi ustrezni podatki iz listin, dokumentacije, predmetov ali drugih dokazov, zaseženih ali odvzetih v času preiskave ali kazenskega postopka v zvezi s terorističnimi dejanji, takoj na voljo ali posredovani organom iz drugih zadevnih držav članic v skladu z nacionalno zakonodajo in ustreznimi mednarodnimi pravnimi instrumenti, če so zadevni podatki v teh državah članicah pojmuje kot bistveni za začetek preiskav ali če se v teh državah opravlja preiskava v zvezi s terorističnimi kaznivimi dejanji oz. zoper ta dejanja poteka kazenski pregon.
Člen 2(5) se zato črta.
Sprememba 23
Člen 4, odstavek 1 a (novo)
Če podatka ni mogoče prenesti takoj, pristojni organ objavi rok, v katerem se lahko to opravi in ki ne sme biti daljši od dvanajstih ur ali, v primeru podatka, za katerega so potrebne formalnosti in predhodne pogodbe z drugimi organi, oseminštiridesetih ur v nujnih primerih in do desetih delovnih dni v ostalih primerih.
Sprememba 24
Člen 4, odstavek 1 b (novo)
Roki iz odstavka 1a začnejo teči od prejema zahteve po podatkih s strani pristojnega organa zaprošene države članice.
Sprememba 25
Člen 4 a (novo)
Člen 4(a)
Spontana izmenjava podatkov
Policijske službe ali drugi pristojni organi pregona brez poseganja v uporabo členov 2 in 3 posredujejo policijskim službam ali drugim pristojnim organom pregona iz drugih zainteresiranih držav članic, ne da bi to kdo zahteval, vse podatke, če se zaradi resničnih vzrokov upravičeno domneva, da bi ti podatki lahko prispevali k izsleditvi in preprečevanju kaznivih dejanj ali kaznivih dejavnosti, ki so del terorističnega dejanja, ali k preiskavi na tem področju.
Posredovanje podatkov v okviru odstavka 1 se omejuje na elemente, za katere se oceni, da so primerni ali potrebni za uspešno zagotavljanje odkrivanja in preprečevanja zadevnih kaznivih dejanj ali kaznivih dejavnosti ali preiskav na tem področju.
Policijske službe ali drugi pristojni organi pregona morajo biti obveščeni o utemeljenih resničnih vzrokih za začetek spontane izmenjave podatkov v skladu z odstavkom 1.
Sprememba 26
Člen 4 b
Zavrnitev prenosa podatkov
Policijske službe ali drugi pristojni organi pregona lahko zavrnejo posredovanje podatkov le, če utemeljijo, da obstajajo resni dejanski razlogi za domnevo:
a) da posredovanje teh podatkov škoduje življenjsko pomembnim interesom države članice, ki se zahtevajo na področju varnosti;
b) da lahko posredovanje teh podatkov ogrozi potek trenutnih preiskav;
c) da so zahtevani podatki očitno nesorazmerni ali brezpredmetni v primerjavi z nameni, za katere se zahtevajo.
Sprememba 27
Člen 4 c (novo)
Člen 4 c
Načela zbiranja in obdelave podatkov
1.  Podatki, vključno z osebnimi podatki, ki se izmenjujejo ali posredujejo morajo po tej direktivi:
a) biti točni, ustrezni in koristni za namen, za katerega se zbirajo in nato obdelujejo;
b) se zbirati in obdelovati izključno za izvedbo nalog v skladu z zakonodajo.
Podatki o zasebnem in družinskem življenju kot tudi podatki o podrobnostih, o katerih ne obstaja sum, se lahko zbirajo le, ko je to nujno potrebno.
2.  Celovitost in zaupnost posredovanih podatkov je po tem sklepu zagotovljena v vseh fazah njihove izmenjave in obdelave.
Viri podatkov so varovani.
Sprememba 28
Člen 4 d (novo)
Člen 4d
Pravica dostopa do podatkov osebe, ki jo zadevajo
Oseba, ki jo zbrani podatki zadevajo, mora:
a) biti obveščena o obstoju podatkov, ki jo zadevajo, razen v primeru večje ovire;
b) imeti prost dostop do podatkov, ki jo zadevajo, in pravico, da popravi netočne podatke, razen če tak dostop škoduje javni varnosti, javnemu redu, pravicam in svoboščinam tretje strani ali če to ovira preiskave v teku;
c) v primeru zlorabe podatkov po tem členu imeti pravico do pritožbe za zagotavljanje zakonitosti in po potrebi prejeti odškodnino, če se ne upoštevajo načela, ki jih vsebuje ta člen.
Sprememba 29
Člen 4e
Vloga skupnega nadzornega organa, ki je zadolžen za varstvo osebnih podatkov
1.  Ustanovi se skupni nadzorni organ, ki bo zadolžen za varstvo osebnih podatkov, v nadaljevanju 'organ'.
Organ je posvetovalen in neodvisen.
2.  Organ sestavljajo predstavnik nadzornega organa ali organov, ki jih imenujejo posamezne države članice, predstavnik organa ali organov institucij, evropski nadzornik za vartsvo podatkov ter organi Skupnosti in predstavnik Komisije.
Člana organa imenujejo institucija, organ ali organi, ki jih predstavlja. Če država članica imenuje več nadzornih organov, morajo le-ti imenovati skupnega predstavnika. Enak postopek velja za organe, ki so ustanovljeni za institucije, in organe Skupnosti.
3.  Organ sprejema sklepe z navadno večino predstavnikov nadzornih organov.
4.  Organ izvoli svojega predsednika. Mandat predsednika traja dve leti. Lahko je ponovno imenovan.
5.  Organu pomaga sekretariat skupnega nadzornega organa, ki je zadolžen za varstvo podatkov po Sklepu Sveta 2000/641/PNZ1 z dne 17. oktobra 2000.
Sekretariat se čim prej prenese v Komisijo.
_______________
1 UL L 271, 24.10.2000, str. 1.
Sprememba 30
Člen 4 f:
Vloga skupnega nadzornega organa, ki je zadolžen za varstvo osebnih podatkov
1.  Vloga organa je, da:
a) spremlja vsa vprašanja o izvajanju nacionalnih določb, sprejetih po tem okvirnem sklepu;
b)  Komisiji posreduje mnenje o ravni varstva podatkov v Evropski uniji
c) posreduje predloge vsakršnih sprememb veljavnega okvirnega sklepa, k predlogom vseh dodatnih ali posebnih sklepov za varovanje pravic in svoboščin fizičnih oseb glede varstva osebnih podatkov, kot tudi k drugim predlogom evropske zakonodaje, ki vpliva na pravice in svoboščine;
d) daje mnenje h kodeksom ravnanja, ki se pripravljajo na evropski ravni.
2.  Če organ ugotovi, da razlike med predpisi in praksami držav članic škodujejo enakovrednosti varstva oseb pri obdelavi podatkov v Evropski uniji, mora o tem obvestiti Komisijo.
3.  Organ lahko izda svojo pobudo priporočil o vsakem vprašanju, ki zadeva varstvo oseb pri obdelavi osebnih podatkov v tretjem stebru.
4.  Mnenja in priporočila organa se posredujejo Komisiji.
5.  Organ ima pri izvajanju svojih nalog pravico do preiskave in dejansko pravico do posredovanja, ki mu še posebej omogoča, da sprejme vse potrebne ukrepe, da se popravi, začasno ali za stalno prepove obdelava ali zbriše vsak zbran podatek, če je bil zbran tako, da sta bila kršena člena 9a in 9b.
6.  Posameznik lahko organu posreduje zahtevek glede varstva svojih pravic in svoboščin glede obdelave osebnih podatkov.
Zadevna oseba se obvesti o ukrepih, sprejetih na njen zahtevek.
7.  Komisija organ obvesti o ukrepih, ki jih je sprejela glede na njegova mnenja in priporočila. V ta namen pripravi poročilo, ki se tudi posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu. Poročilo se objavi.
8.  Organ pripravi letno poročilo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v tretjem stebru in ga posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji. Poročilo se objavi.
Sprememba 31
Člen 4 g (novo)
Člen 4 g
Poročili Europola in Eurojusta
Europol in Eurojust pripravita in predstavita letni poročili za Evropski parlament in Svet.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov