Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2005/2046(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0165/2005

Predložena besedila :

A6-0165/2005

Razprave :

PV 07/06/2005 - 5

Glasovanja :

PV 07/06/2005 - 6.14

Sprejeta besedila :

P6_TA(2005)0223

Sprejeta besedila
PDF 211kWORD 60k
Torek, 7. junij 2005 - Strasbourg
Izmenjava informacij in sodelovanje na področju kaznivih dejanj terorizma
P6_TA(2005)0223A6-0165/2005

Priporočilo Evropskega parlamenta Evropskemu svetu in Svetu o izmenjavi informacij in sodelovanju na področju kaznivih dejanj terorizma (2005/2046(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga priporočila Svetu o izmenjavi informacij in sodelovanju glede kaznivih dejanj terorizma, ki ga je v imenu skupine ALDE predložil Antoine Duquesne (B6-0128/2004),

–   ob upoštevanju Deklaracije o boju proti terorizmu, ki jo je Evropski svet sprejel 25. marca 2004,

–   ob upoštevanju člena I-51 Pogodbe o Ustavi za Evropo o varstvu osebnih podatkov(1),

–   ob upoštevanju člena 8 Listine o temeljnih pravic Evropske unije o varstvu osebnih podatkov,

–   ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope št. 108 o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov,

–   ob upoštevanju načel, ki ji določa Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov(2),

–   ob upoštevanju členov 114(3) in 94 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0165/2005),

A.   ker so napadi, ki so 11. marca 2004 hudo prizadeli Kraljevino Španijo, pokazali, da je grožnja terorističnih dejanj v Evropi ali proti evropskim interesom še vedno zelo prisotna,

B.   ker se je po napadih v Madridu Evropski svet na seji z dne 18. junija 2004 odločil, da bo ponovno preučil akcijski načrt Evropske unije za boj proti terorizmu, ker so tragični dogodki v Španiji na žalost pokazala, da je metoda dela Unije od leta 2001, ki je v osnovi temeljila na empirični logiki, dosegla svoje meje in da mora prepustiti mesto novemu, bolj dejavnemu pristopu,

C.   ker so vse oblike terorizma, ne glede na ideološko preobleko, ki se jim jo skuša nadeti, kazniva dejanja in so zato povsem neopravičljiva ter je potrebno, če se želimo proti njim učinkovito boriti, določiti posebno strategijo, usmerjeno posamično proti dejavnostim vsake teroristične organizacije,

D.   ker je potrebno za učinkovit odgovor na ta problem uporabiti moderen pristop, ki upošteva morebitne tesne povezave med različnimi terorističnimi organizacijami ter tudi med terorizmom in težjimi oblikami organiziranega kriminala ter ki omogoča hitro sklenitev jasnih sporazumov, kar zadeva izmenjavo podatkov v čezsatlantskih povezavah, na podlagi učinkovitih skupnih standardov, ki upoštevajo človekove pravice,

E.   ker se je nujno treba izogniti povečevanju števila pravnih sredstev za boj proti terorizmu in ker je treba nasprotno stremeti k poenotenju in poenostavitvi obstoječih standardov,

F.   ker bi s sistematičnim vrednotenjem izvajanih politik in pridobljenih rezultatov uspeli pojasniti pomanjkljivosti in nepravilnosti v praktičnem delovanju, pa tudi prepoznati ukrepe, ki so se izkazali za učinkovite,

G.   ker bi boljše povezovanje izvajalcev na terenu pri opredelitvi strategij in instumentov delovanja omogočilo boljše umerjanje ukrepov, ki bi morali biti sprejeti v prihodnosti,

H.   ker v zgoraj omenjeni dekleraciji z dne 25. marca 2004 Evropski svet zahteva poenostavitev izmenjave informacij med organi pregona držav članic za kar se da učinkovit boj proti terorizmu ter da države članice skrbijo za optimalno in sistematično opiranje na obstoječe organe Unije, zlasti Europol in Eurojust, za pospeševanje sodelovanja v boju proti terorizmu, predvsem z izboljšanjem pretoka podatkov, ki so dani na razpolago Europolu v zvezi z vsemi vidiki terorizma,

I.   ker je potrebno vzpostaviti visoko stopnjo zaupanja med organi kazenskega pregona držav članic ter Europolom in Eurojustom, saj je njegovo dosedanje pomanjkanje oviralo učinkovito izmenjavo informacij in obveščevalnih podatkov; ti ukrepi morajo vsebovati:

   vzpostavitev skupnih standardov za varovanje podatkov v tretjem stebru pod pristojnostjo neodvisnega skupnega nadzornega organa,
   pripravo priročnika dobrih praks za policijske sile, kjer bodo njihove pristojnosti in dolžnosti glede varovanja podatkov preprosto in praktično opredeljene,
   vpeljavo minimalnih standardov za kazensko in postopkovno pravo,
   dodelitev splošnih pristojnosti Sodišču Evropskih skupnosti za področje tretjega stebra,
   zagotovitev popolnega parlamentarnega nadzora,

J.   ker sta bili po zgoraj omenjeni deklaraciji z dne 25. marca 2004 sprejeti dve pobudi, eno je sprejela Komisija (KOM(2004)0221), drugo Kraljevina Švedska(3), pri čemer obe skušata izboljšati in poenostaviti izmenjavo podatkov v boju proti terorizmu,

K.   ker mora cilj teh predlogov spremljati vzpostavitev minimalnih usklajenih zaščitnih ukrepov za varstvo podatkov v tretjem stebru, zlasti v zvezi z dostopom do podatkov oseb, ki jih ti podatki zadevajo, in to povsem v skladu s pravicami, ki jih državljanom priznavajo Listina o temeljnih pravicah, člen 6 Pogodbe EU in člen I-51 Pogodbe o Ustavi za Evropo, pa tudi z načeli, ki jih v zvezi s tem določa Haaški program,

L.   ker morajo ukrepi za boj proti terorizmu upoštevati varovanje temeljnih pravic državljanov,

M.   ker je predpogoj za izmenjavo informacij in obveščevalnih podatkov ustrezna raven varstva podatkov, najmanj enaki ravni, določeni na podlagi prvega stebra,

N.   ker je Evropski svet v točki 9 zgoraj omenenjene deklaracije z dne 25. marca 2004 napovedal, da "se bo prav tako prizadevalo za razvoj odnosov med Europolom in obveščevalnimi službami", ter ker sta zbiranje in izmenjava podatkov bistvena za boj proti terorizmu, saj informacije, ki sledijo sodnim postopkom ali policijskim preiskavam, pridejo pogosto prepozno,

O.   ker se zaveda praktičnih težav, ki so neizogibno povezane z vzpostavitvijo evropske kazenske evidence, a zaskrbljeno in odločno opominja na neizbežno nujnost, da uresničitev tega cilja dejansko postane prednostna naloga in se ga umesti v točno določen in zgoščen program predvidenih dolžnosti,

1.   naslavlja na Svet naslednja priporočila:

   a) med prednostne cilje je treba vključiti potrebo po pripravi skupne dejavne politike za boj proti terorizmu,
   b) dokler ne bomo imeli skupne evropske politike, je treba sprejeti bolj sistematične in usklajene ukrepe ter stalno skrbeti za skladnost oblikovane zakonodaje, pri čemer se je treba zavedati, da ta neizogibna skladnost predpostavlja, da delujemo v okviru dejanskih političnih smernic, osnovanih na podlagi jasnih pojmov,
  c) v tem pogledu je treba delovanje osredotočiti na tri smernice:
   treba se je opremiti s sredstvi in zmogljivostmi, potrebnimi za točno določitev vsake tarče, ki jo želimo doseči, pri čemer se je treba dobro zavedati, da terorizem ni enovita realnost, temveč je, ravno nasprotno, pojav z več obrazi, ki se spreminjajo zlasti glede na vrsto izvedenih dejanj, glede na različne teroristične organizacije in zasledovane cilje,
   treba je povečati učinkovitost ukrepov za boj zoper terorizem s sprejetjem modernega in realističnega pristopa, ki je osredotočen na upoštevanje tesnih povezav, ki zlasti na ravni financiranja pogosto obstajajo med različnimi terorističnimi organizacijami ter tudi med terorizmom in težjimi oblikami organiziranega kriminala,
   treba se je izogniti povečevanju števila pravnih sredstev za boj proti terorizmu in seravno nasprotno zavzemati za poenotenje in poenostavitev obstoječih standardov, zlasti tako, da se skrbi za sistematična vrednotenja, ki bi omogočila določitev njihove stopnje učinkovitosti, pri čemer bi se za sprejetje novih pravil odločili le, če se ugotovi, da bodo glede na obstoječa pravila prinesla večjo vrednost,
   d) kolikor je mogoče, je treba vključiti izvajalce na terenu v oblikovanje ukrepov, s čimer bi se upoštevalo in vključilo njihove praktične izkušnje v nova sredstva,
   e) izhajajoč iz ključnih načel, ki urejajo izmenjavo informacij, toda z upoštevanjem potreb organov pregona na terenu, je treba sprejeti priročnik dobre prakse za policiste, v katerem bo na preprost in konkreten način razložen okvir, znotraj katerega naj delujejo, zlasti kar zadeva prenos in pridobivanje informacij ter varstvo podatkov,
   f) od vseh držav članic je treba zahtevati, da sprejmejo pristojnost Sodišča Evropskih skupnosti za predhodno odločanje o veljavnosti in razlagi celotne zakonodaje, sprejete v okviru izmenjave informacij in sodelovanja glede kaznivih dejanj terorizma,
   g) treba je začeti uporabljati instrumen za lažji prenos obveščevalnih podatkov, zlasti v okviru vzpostavitve sistema zgodnjega opozarjanja,
  h) treba je uskladiti obstoječa pravila v zvezi z varstvom osebnih podatkov pri uporabi instrumentov sedanjega tretjega stebra, tako da se jih združi v en sam instrument, ki zagotavlja enako raven varstva podatkov, kot je določena na podlagi prvega stebra, in to na podlagi naslednjih temeljnih načel, pri čemer se povzemajo zlasti načela iz Haaškega programa, nespoštovanje katerih bi resno škodilo verodostojnosti institucij Unije,
   zagotovljeni morata biti kakovost in primernost zbranih podatkov,
   zbiranje podatkov je dovoljeno le, če omogoča izpolnjevanje pravnih nalog,
   podatki o zasebnem življenju kot tudi podatki o posameznikih, ki niso osumljeni, se lahko zberejo le v primeru največje nujnosti in pod strogo določenimi pogoji,
   posamezniki morajo biti obveščeni o obstoju podatkov, ki jih zadevajo, razen v primeru večje ovire,
   posamezniki morajo imeti pravico do dostopa do podatkov, ki jih zadevajo, in pravico popraviti netočne podatke, razen če ta dostop lahko škodi varnosti in javnemu redu ali pravicam ter svoboščinam tretjih oseb ali če lahko ovira preiskave,
   posamezniki morajo biti zaščiteni pred neprimerno uporabo podatkov,
   zagotovljeni morata biti neoporečnost in zaupnost podatkov,
   sporočanje podatkov mora biti v skladu s skupnimi standardi, ki določajo zlasti, da so viri informacij zaščiteni ter da je zajamčena zaupnost podatkov na vseh stopnjah izmenjave in po njej,
   zagotovljen mora biti nadzor upoštevanja pravil za varstvo podatkov, zlasti preko nadzornega organa,
   vsak posameznik ima pravico do ponovnega vzpostavljanja zakonitosti in povrnitve škode v primeru neupoštevanja naštetih načel,
   i) treba je dati dejansko prednost hitremu uresničevanju operativne evidence kazenskih sodb in izgub pravic na evropski ravni (evropska kazenska evidenca) ter usklajevanju elementov hudih kaznivih dejanj, ker so te točke absolutno nujne v okviru boja proti terorizmu in organiziranemu kriminalu,
   j) na splošno se je treba odločno lotiti tudi spornih in zapletenih vprašanj ter jih umestiti v točno določen in zgoščen program predvidenih dolžnosti na ravni izdelave sredstev in tudi njihovega izvajanja, kakor hitro se jim prizna, da pomenijo resničen napredek v boju proti terorizmu, kot je to v primeru evropske kazenske evidence,
   k) Parlament se mora obvestiti o predvidenem časovnem okvirju izdelave pravnih sredstev, kar bo omogočilo vknjižbo bančnih računov in ukrepov, ki skušajo izboljšati preglednost pravnih oseb;

2.   naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posredje Evropskemu svetu, Svetu ter v vednost Komisiji.

(1) UL C 310, 16.12.2004, str. 36.
(2) UL L 281, 23.11.1995, str. 31.
(3) UL C 281, 18.11.2004, str. 5.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov