Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/2209(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0153/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0153/2005

Συζήτηση :

PV 07/06/2005 - 11

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2005 - 6.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0224

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 611kWORD 276k
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2005 - Στρασβούργο
Πολιτικές προκλήσεις και δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013
P6_TA(2005)0224A6-0153/2005
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013 (2004/2209(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

‐   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ιδίως τα άρθρα 268-276,

‐   έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού(1),

‐   έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 10ης Φεβρουαρίου 2004 - Η οικοδόμηση του κοινού μας μέλλοντος: Προκλήσεις πολιτικής και δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013 (COM(2004)0101) και της 14ης Ιουλίου 2004 - Δημοσιονομικές προοπτικές 2007 - 2013, (COM(2004)0487), το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2004 "Πρόταση ανανέωσης της Διοργανικής Συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού" (COM(2004)0498), την πρόταση της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2004 για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (COM (2004)0501) και την έκθεση της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2004 σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος ιδίων πόρων (COM(2004)0505),

‐   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης(2),

‐   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2000/597/EΚ, Ευρατόμ της 29ης Σεπτεμβρίου 2000 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

‐   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2004 για την οικοδόμηση του κοινού μας μέλλοντος: πολιτικές προκλήσεις και δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013(4),

‐   έχοντας υπόψη την απόφασή του της 15ης Σεπτεμβρίου 2004 για τη σύσταση προσωρινής επιτροπής αρμόδιας για τις πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013(5),

‐   έχοντας υπόψη την προφορική του ερώτηση O-0067/2004 (B6-0130/2004) προς το Συμβούλιο και το ψήφισμά του για τις Δημοσιονομικές Προοπτικές ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2004(6),

‐   έχοντας υπόψη την προφορική του ερώτηση O-0068/2004 (B6-0131/2004) προς την Επιτροπή,

‐   έχοντας υπόψη το άρθρο 175 του Κανονισμού του,

‐   έχοντας υπόψη την έκθεση της Προσωρινής επιτροπής για τις πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013 και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Αλιείας, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0153/2005),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες δημοσιονομικές προοπτικές και η Διοργανική Συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού τερματίζονται κατ' αρχήν το 2006,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος της κοινοτικής νομοθεσίας με δημοσιονομικές επιπτώσεις θα τερματιστεί το 2006,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προετοιμασία των προσεχών Δημοσιονομικών Προοπτικών είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ένωση τους επόμενους μήνες, καθώς θα διαμορφώσει τη νέα διευρυμένη Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες παγκόσμιες προκλήσεις και στόχους,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να συστήσει μία Προσωρινή επιτροπή με την ακόλουθη εντολή:

   α) να ορίσει τις πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές τόσο από νομοθετική όσο και από δημοσιονομική άποψη,
   β) να προτείνει μία διάρθρωση για τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές, σύμφωνα με αυτές τις προτεραιότητες,
   γ) να προβεί σε εκτίμηση των χρηματοδοτικών πόρων που προβλέπεται να διατεθούν για τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χρονικό διάστημα 2007-2013,
   δ) να προτείνει ενδεικτική κατανομή των πόρων μεταξύ και εντός των διαφόρων κατηγοριών των δημοσιονομικών προοπτικών σύμφωνα με τις προτεραιότητες και την προτεινόμενη διάρθρωση,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Προσωρινή επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει την τελική της έκθεση πριν το Συμβούλιο διαμορφώσει την κοινή του θέση,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 26 της Διοργανικής Συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999, η Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία προετοιμασίας των προσεχών Δημοσιονομικών Προοπτικών και της νέας Διοργανικής Συμφωνίας παρουσιάζοντας προτάσεις στις 10 Φεβρουαρίου 2004 και στις 14 Ιουλίου 2004 αντίστοιχα,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης (εφεξής "το Σύνταγμα") ενισχύει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πολλούς νομοθετικούς τομείς, διευρύνει το πεδίο της δημοσιονομικής αρχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, στο άρθρο Ι-55 και στο άρθρο ΙΙΙ-402, παράγραφος 5, προβλέπει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο να γίνει ευρωπαϊκός νόμος του Συμβουλίου, που εγκρίνεται ομόφωνα κατόπιν συνδιαλλαγής και με τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία χορηγείται δια πλειοψηφίας των μελών του,

H.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράγραφος 26 της Διοργανικής Συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 προβλέπει παράταση των τρεχουσών Δημοσιονομικών Προοπτικών, εκτός ρητής καταγγελίας ενός από τα μέρη της συμφωνίας,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ελλείψει μίας διοργανικής συμφωνίας η Συνθήκη ΕΚ επιτρέπει την έγκριση ετήσιων προϋπολογισμών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 272 και 273 εφόσον ο προϋπολογισμός δεν έχει εγκριθεί στην αρχή του δημοσιονομικού έτους,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα Επιτροπή επικύρωσε επίσημα τις προτάσεις της προηγούμενης Επιτροπής όσον αφορά τη διάρθρωση, τη διάρκεια, και το ύψος των χρηματοδοτικών πόρων ανά έτος και ανά κατηγορία δαπανών των νέων Δημοσιονομικών Προοπτικών και όλων των νομοθετικών προτάσεων συλλογικά γνωστών ως "Δέσμη Prodi",

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο εν λόγω ψήφισμα της 22ας Απριλίου 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε ότι "δεν θα υπάρξουν δημοσιονομικές προοπτικές χωρίς τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το δημοσιονομικό πακέτο, καθώς η παρούσα Συνθήκη δεν είναι δεσμευτική ως προς την υποχρέωση ύπαρξης δημοσιονομικών προοπτικών, αλλά προβλέπει μόνο την κατάρτιση ετήσιων προϋπολογισμών",

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προερχόμενοι από έσοδα ΦΠΑ και ΑΕγχΠ πόροι (οι οποίοι την εποχή που δημιουργήθηκαν προορίζονταν να αποτελέσουν έσοδα συμπληρωματικά των παραδοσιακών ιδίων πόρων της ΕΕ) έγιναν σταδιακά η κύρια πηγή χρηματοδότησης του κοινοτικού προϋπολογισμού και, μαζί με τα καθεστώτα παρεκκλίσεων τα οποία προστέθηκαν στο ισχύον σύστημα ίδιων πόρων, το κατέστησαν ακόμη πιο πολύπλοκο, πιο αδιαφανές για τους πολίτες και όλο και λιγότερο δίκαιο με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός συστήματος χρηματοδότησης που οδηγεί σε απαράδεκτες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2004 επικύρωσαν τη "Δέσμη Prodi" ως βάση εργασίας για το Συμβούλιο, το οποίο συμφώνησε για θεσμικό διάλογο μέσω τακτικών επαφών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2004, εδραιώνεται σαφώς η σχέση μεταξύ των Δημοσιονομικών Προοπτικών και του ζητήματος των ιδίων πόρων και του διορθωτικού μηχανισμού,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τους τελευταίους έξι μήνες, η προσωρινή επιτροπή:

   διεξήγαγε μία εις βάθος ανάλυση των προτάσεων της Επιτροπής,
   συνεργάστηκε στενά με όλες τις μόνιμες επιτροπές, τις γνωμοδοτήσεις των οποίων εξέτασε διεξοδικά,
   παρακολούθησε με ενδιαφέρον τη μέθοδο εργασίας των "δομικών στοιχείων" που ακολούθησε η ολλανδική Προεδρία και είχε συχνές και εποικοδομητικές επαφές με την Προεδρία του Λουξεμβούργου,
   προσδιόρισε θετικές πολιτικές προτεραιότητες αποσκοπώντας στον καθορισμό της διαπραγματευτικής στάσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
   υπέβαλε προτάσεις για τη διάρκεια, τη διάρθρωση και τους δημοσιονομικούς πόρους των προσεχών Δημοσιονομικών Προοπτικών, σύμφωνα με τη ληφθείσα εντολή,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα προβλέπει τη δυνατότητα να καθορισθούν νέες κατηγορίες ίδιων πόρων της Ένωσης, όπως επίσης και τη δυνατότητα να καταργηθεί μία υφισταμένη κατηγορία,

Γενικό πλαίσιο

1.   υπογραμμίζει ότι η διευρυνόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να διαθέτει τους κατάλληλους οικονομικούς πόρους που να ανταποκρίνονται στο ύψος των ολοένα και μεγαλύτερων πολιτικών φιλοδοξιών της και των αυξανόμενων ευθυνών της τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της· τονίζει περαιτέρω ότι στόχος των δαπανών του κοινοτικού προϋπολογισμού θα έπρεπε να είναι η προστιθέμενη αξία στις δημόσιες δαπάνες των κρατών μελών και ότι η αρχή της επικουρικότητας θα έπρεπε να τηρείται με αυστηρότητα σε ό,τι αφορά την έγκριση αποφάσεων για δαπάνες στον τομέα της μη αποκλειστικής αρμοδιότητας – και ιδιαίτερα το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει την καλύτερη επίτευξη, είτε λόγω διαστάσεων είτε λόγω αποτελεσμάτων, των στόχων της Ένωσης·

2.   καλεί, με στόχο την χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, την απλούστευση και τη δημοκρατική απόδοση λογαριασμών, να επέλθουν βελτιώσεις στους μηχανισμούς οικονομικού ελέγχου τόσο σε επίπεδο κοινοτικών οργάνων όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών εντός των κρατών μελών ώστε εξασφαλιστεί μία ορθή απόδοση λογαριασμών στους πολίτες για όλες τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.   υπενθυμίζει ότι οι Δημοσιονομικές Προοπτικές είναι ένα δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο αποσκοπεί στη διασφάλιση της ανάπτυξης των προτεραιοτήτων της ΕΕ σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικής πειθαρχίας, και δεν είναι ένας πολυετής προϋπολογισμός καθορισμένος για επτά χρόνια· επισημαίνει ότι οι Δημοσιονομικές Προοπτικές παραμένουν ένα έγγραφο αναφοράς και, ως εκ τούτου, πρέπει να εξασφαλίζουν την απαραίτητη ευλυγισία ώστε να αντανακλούν μεσοπρόθεσμες πολιτικές φιλοδοξίες και να παρέχουν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά και δίκαια οι μελλοντικές προκλήσεις όπως καθορίζεται στη Συνθήκη· είναι αποφασισμένο να κάνει πλήρη χρήση των εξουσιών που του παρέχει το άρθρο 272 της Συνθήκης δυνάμει του οποίου καταρτίζεται ετήσια διαδικασία προϋπολογισμού για την έγκριση των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.   παρατηρεί ότι η νέα Επιτροπή Barroso έχει επικυρώσει πλήρως τις προτάσεις που είχε προτείνει η Επιτροπή Prodi τους τελευταίους μήνες της εντολής της· απορρίπτει εντούτοις ένα σύστημα που δεσμεύει τα εκλεγμένα και εκτελεστικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τρεις συνεχόμενες εντολές·

5.   συνειδητοποιεί το δύσκολο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο σε αρκετά κράτη μέλη, αλλά υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει αυξηθεί κατά 8,2% μεταξύ 1996 και 2002, ενώ το μέσο ποσοστό αύξησης των εθνικών προϋπολογισμών (ΕΕ-15) ήταν 22,9%· παρατηρεί ότι η έκθεση MacDougall(7) θεωρεί ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα πρέπει να ανέλθει στο 2% έως 2,5% του ΑΕγχΠ των κρατών μελών· δράττεται της ευκαιρίας να επισημάνει ότι το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων που είχε αποφασισθεί το 1993 για τα 15 κράτη μέλη έχει παραμείνει από τότε αμετάβλητο, δηλαδή 1,31% του ΑΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 1,24% για πιστώσεις πληρωμών· υπενθυμίζει ότι το επίπεδο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 2,5% του συνολικού όγκου της δημόσιας δαπάνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με το κατά μέσον όρο 47% του ΑΕΕ της ΕΕ της συνολικής δημόσιας δαπάνης·

6.   φρονεί ότι το κόστος της διεύρυνσης, το οποίο πρέπει να αντιμετωπισθεί με θεμιτό και δίκαιο τρόπο, μπορεί κάλλιστα να αναληφθεί από τα παλαιότερα 15 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως ελάχιστη επιβάρυνση εάν ληφθούν υπόψη τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα που αντιπροσωπεύει η επανένωση της Ευρώπης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

7.   είναι πεπεισμένο ότι οι Δημοσιονομικές Προοπτικές μπορούν να επιτρέψουν ισόρροπη ανάπτυξη των χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται στην Ένωση υπό την προϋπόθεση ότι:

   χρησιμοποιούνται για δράσεις με πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, σαφώς καθορισμένες προτεραιότητες και προβολή για τους πολίτες,
   βελτιστοποιούν τη συγκέντρωση και τη συμπληρωματικότητα με δράσεις που αναπτύσσονται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τον περιορισμό όσο το δυνατόν της επιβάρυνσης του φορολογούμενου,
   δαπανώνται σύμφωνα με τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, υπό το πρίσμα της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας· επισημαίνει ότι οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να αποτελέσουν πηγή εξοικονόμησης πόρων σε επίπεδο κράτους μέλους, ιδίως επειδή τέτοιες δαπάνες επιτρέπουν την ύπαρξη οικονομιών κλίμακας ή μπορούν να επιφέρουν έσοδα σε επίπεδο κράτους μέλους·

8.   τονίζει ότι η συζήτηση για τις Δημοσιονομικές Προοπτικές συνδέεται στενά με το θέμα των ιδίων πόρων, τον διορθωτικό μηχανισμό και τις διάφορες μορφές συγχρηματοδότησης και χρηματοδοτικών μέσων και την ανάγκη προσαρμογής του υπάρχοντος συστήματος, όπως αναγνωρίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του του Δεκεμβρίου 2004· εκφράζει τη λύπη του επειδή η Επιτροπή δεν παρουσίασε πιο φιλόδοξες προτάσεις για την αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος εκ παραλλήλου με τις νέες Δημοσιονομικές Προοπτικές·

9.   στην τελική ψηφοφορία του θα λάβει υπόψη τον τρόπο με τον οποίο το Συμβούλιο θα αναγνωρίσει την ανάγκη για μία εις βάθος μεταρρύθμιση του ισχύοντος συστήματος ιδίων πόρων, για τη δίκαιη κατανομή των νέων δαπανών μεταξύ των κρατών μελών και, στη συνέχεια, την επιστροφή στην αρχική αρχή χρηματοδότησης των κοινών πολιτικών με πραγματικούς ιδίους πόρους χρησιμοποιώντας ένα διαφανές, δίκαιο και δημοκρατικό σύστημα το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το αργότερο στην αρχή των προσεχών Δημοσιονομικών Προοπτικών·

10.   παρατηρεί ότι η έναρξη ισχύος του Συντάγματος θα τροποποιήσει τη νομοθετική διαδικασία αρκετών προτάσεων, εισάγοντας τη συναπόφαση· έχει επίγνωση ότι θα ήταν αδύνατο να προδικάσει το Σύνταγμα από νομικής απόψεως πριν από το τέλος της διαδικασίας επικύρωσης· προτρέπει το Συμβούλιο να δεχθεί μια συμφωνία κυρίων για τη διασφάλιση των νομοθετικών εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εισαγάγει μια ρήτρα αναθεώρησης για νομοθετικές πράξεις των οποίων η διαδικασία θα αλλάξει μετά την έναρξη ισχύος του Συντάγματος·

11.   θεωρεί ότι

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δεχθεί να αναλάβει δέσμευση στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τις προσεχείς Δημοσιονομικές Προοπτικές μόνον εφόσον την εγκρίνει η πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν·

   δεδομένης της ύψιστης πολιτικής σπουδαιότητας των προσεχών Δημοσιονομικών Προοπτικών,
   λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του Συντάγματος, η μελλοντική νομοθεσία του Συμβουλίου η οποία καθορίζει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) θα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν,
   δεδομένου ότι οι προσεχείς Δημοσιονομικές Προοπτικές θα παραμείνουν σε εφαρμογή μετά την έναρξη ισχύος του Συντάγματος και είναι πολύ πιθανό να θεωρηθεί ότι θα λειτουργήσουν ως ΠΔΠ ώστε να καταστεί δυνατή η έγκριση του πρώτου ετήσιου προϋπολογισμού υπό το καθεστώς του Συντάγματος,

12.   υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις εν ισχύι Συνθήκες, οι Δημοσιονομικές Προοπτικές δεν έχουν επίσημο καθεστώς και ότι μπορούν να καταρτιστούν μόνο με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί εθελοντικής βάσεως· υπενθυμίζει περαιτέρω ότι, σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, θα εφαρμόζεται η Συνθήκη ΕΚ η οποία ρυθμίζει την έγκριση των ετήσιων προϋπολογισμών· τονίζει ότι δεν θα συμφωνήσει με τις προσεχείς Δημοσιονομικές Προοπτικές εάν δεν ληφθούν υπόψη από το Συμβούλιο στην τελική θέση του οι προτεραιότητές του·

13.   εκφράζει τη σχετική του ικανοποίηση για τις προτάσεις της Επιτροπής για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013 και τις σχετικές νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες αποτελούν μέρος της "Δέσμης Prodi" και στοχεύουν στην αντικατάσταση του μεγαλύτερου μέρους της τρέχουσας νομοθεσίας, η οποία λήγει το 2006, ως μία ευκαιρία για τη διευρυμένη Ένωση να αναπτύξει περαιτέρω μία νέα πολιτική ατζέντα· κατόπιν της εις βάθος ανάλυσης από την Προσωρινή επιτροπή και τις 17 επιτροπές, οι οποίες της παρέδωσαν γνωμοδοτήσεις, θεωρεί ότι οι προτάσεις της Επιτροπής υποστηρίχθηκαν με ορισμένες επιφυλάξεις και αποτελούν αποδεκτή βάση για ανάλυση και μελλοντικές διαπραγματεύσεις· ωστόσο, εφιστά την προσοχή του Συμβουλίου σε ορισμένες πολιτικές προτεραιότητες όπου η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για την Ένωση και τους πολίτες της είναι ύψιστης σημασίας·

14.   θεωρεί εξάλλου σημαντικό να εγκριθούν γρήγορα οι Δημοσιονομικές Προοπτικές ώστε να τεθούν πλήρως σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2007 και να μην υπάρξει κανένα κενό στη λειτουργία της ΕΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής·

Μέρος Ι Προκλήσεις Πολιτικής
Μία ανταγωνιστικότερη και συνεκτικότερη Ευρώπη
Συνοχή

15.   χαιρετίζει την προτεινόμενη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής με στόχο να τεθεί στην υπηρεσία των στόχων της οικονομικής αύξησης, της απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης· θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική είναι ένα απαραίτητο μέσο προώθησης της κοινωνικής, οικονομικής και γεωγραφικής συνοχής, που επιτρέπει στην Ένωση να αναλάβει δράσεις για τη μείωση των περιφερειακών αποκλίσεων, με στόχο την προώθηση αρμονικής ανάπτυξης του συνόλου της ΕΕ και την αντιμετώπιση διαρθρωτικών ελλείψεων (δύσκολη πρόσβαση, ερήμωση και χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, απομακρυσμένες περιοχές, κ.λπ.), την τόνωση της αειφόρου ανάπτυξης των περιφερειών, της οικονομικής τους μεγέθυνσης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης· επισημαίνει τη σημασία της πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας και τη συμβολή της στη μείωση του χάσματος ανάμεσα στις διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύει ότι όλοι οι πόροι που διατίθενται στην πολιτική συνοχής πρέπει να δαπανώνται για το σκοπό αυτό· είναι πεπεισμένο ότι η κοινή δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αποδοτική από πλευράς κόστους εφόσον επιτρέπει τις οικονομίες κλίμακας, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και τη συγκέντρωση των πόρων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας· θεωρεί ότι η ύπαρξη μιας ισχυρής, καλά χρηματοδοτούμενης ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής είναι μια sine qua non προϋπόθεση για την ικανότητα της Ένωσης να αντιμετωπίσει τις διαδοχικές διευρύνσεις και να μειώσει τις περιφερειακές αποκλίσεις και ότι, στην πορεία, η βασική δομή των προγραμμάτων στήριξης η οποία εδράζεται σε τρεις πυλώνες, πρέπει να διατηρηθεί στη σημερινή της ισορροπία· θεωρεί, επομένως, ότι το ποσοστό του 0,41% του ΑΕΕ της Ένωσης και του 4% του εθνικού ΑΕΕ των νέων κρατών μελών είναι επαρκές, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι δράσεις λαμβάνουν χώρα παράλληλα με εθνικά και περιφερειακά μέτρα και ότι είναι διαθέσιμη η αντίστοιχη συγχρηματοδότηση (με τη χρησιμοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων)· είναι αποφασισμένο να ελέγξει την αυστηρή εφαρμογή από την Επιτροπή του κανόνα Ν+2 στα διαρθρωτικά ταμεία και, ως εκ τούτου, πρέπει να εφαρμόζονται οι υπάρχοντες κανόνες που αφορούν το Ταμείο Συνοχής·

Έρευνα

16.   τονίζει ότι η επιστημονική έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομίας της γνώσης και είναι καίριοι παράγοντες για την οικονομική μεγέθυνση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών, την απασχόληση και την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβώνας· θεωρεί ότι οι επιστημονικές προσπάθειες πρέπει να ενθαρρυνθούν και να ενισχυθούν σε επίπεδο ΕΕ, αναπτύσσοντας κέντρα αριστείας, δίνοντας προστιθέμενη αξία στη βιομηχανία, τις ΜΜΕ και τους πολίτες της Ευρώπης, προάγοντας τη συνεργασία ανάμεσα σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τις υποδομές έρευνας και ενθαρρύνοντας τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων ανάμεσα σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις· τονίζει ότι αυτές οι δημοσιονομικές προοπτικές πρέπει να συμβάλουν ουσιαστικά στην ικανοποίηση του στόχου που τέθηκε το 2002 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης για αύξηση των δαπανών για την Ε & Α στο 3% του ΑΕΕ της ΕΕ έως το 2010 και ότι αυτό πρέπει να υπολογιστεί στις μελλοντικές Δημοσιονομικές Προοπτικές· θεωρεί ότι, μέσα στις προβλέψεις της Έρευνας, πρέπει να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την εφαρμογή του Διαστημικού Προγράμματος και ότι τα νομοθετικά μέσα και οι χρηματοδοτικοί πόροι πρέπει να επωφεληθούν από μία ρήτρα αναθεώρησης μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης· επιμένει ότι ο Ευρωπαϊκός Χώρος της Έρευνας θα πρέπει να περιλαμβάνει πράγματι και τα 25 κράτη μέλη· θεωρεί ζωτικής σημασίας, τόσο για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα όσο και για την κοινωνική συνοχή, τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ περιφερειών και κοινωνικών ομάδων, καθώς και το γεγονός ότι κανείς πολίτης της ΕΕ δεν πρέπει να αποκλεισθεί από την κοινωνία της πληροφορίας·

Διευρωπαϊκά Δίκτυα

17.   επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για έργα προτεραιότητας TEN-T (Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών)· παρατηρεί ωστόσο ότι οι πόροι που τίθενται στη διάθεση 30 έργων προτεραιότητας για τις μεταφορές καθώς και του προγράμματος Marco Polo σχηματίζουν ένα ελάχιστο ποσό το οποίο πρέπει να αναπροσαρμοστεί προς τα άνω· υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των δικτύων μεταφορών για οριστική σταθεροποίηση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και ανάπτυξη των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις υποψήφιες, τις προ-υποψήφιες χώρες και εκείνες που ανήκουν στον "δακτύλιο των φίλων'· παρατηρεί ότι η διασύνδεση των δικτύων μεταφορών μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων και ως εκ τούτου μπορεί να προωθήσει την αειφορία και τη σταθερότητα και επίσης την κοινωνική, οικονομική και γεωγραφική συνοχή· απαιτεί την επαρκή χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των μεταφορικών διασυνδέσεων και της κοινής υποδομής μεταξύ των κρατών μελών· επιμένει ότι αυτή η χρηματοδότηση θα πρέπει να προϋποθέτει εγγυήσεις από τα κράτη μέλη επαρκούς συμπληρωματικής χρηματοδότησης και επαρκούς πρόσβασης των ενδιαφερομένων περιφερειών στο δίκτυο, και προτίθεται να εξετάσει καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, όπως εγγυήσεις δανείων, ευρωπαϊκές παραχωρήσεις, ευρωπαϊκά δάνεια και κεφάλαια με επιδότηση επιτοκίου για την κάλυψη δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων μόνο στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, του διαστήματος και των μεγάλων υλικών και μη υλικών δικτύων, ή χρηματοδοτικές διευκολύνσεις της ΕΤΕπ·

18.   σημειώνει ότι ο νέος κανονισμός θα επιτρέπει επίσης τη χρηματοδότηση υποδομής στο πρόγραμμα ΤΕΝ-Ε, κάτι το οποίο δεν ίσχυε στο προηγούμενο πλαίσιο 2000-2006· φρονεί ότι, στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, η ενίσχυση θα πρέπει κυρίως να εστιαστεί στις μελέτες·

Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής

19.   θεωρεί τα μέτρια χρηματοδοτικά μέσα τα οποία είναι αφιερωμένα στην εφαρμογή της Ατζέντας Κοινωνικής Πολιτικής ως ελάχιστα για να καταστεί δυνατή η συμβολή στη στρατηγική της Λισσαβώνας για αειφόρο ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας· θεωρεί ότι ένα επαρκές επίπεδο κοινοτικών δαπανών στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής παραμένει ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα από την άποψη της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας· τονίζει εντούτοις το γεγονός ότι την κύρια ευθύνη και αρμοδιότητα για την κοινωνική πολιτική έχουν τα κράτη μέλη· πιστεύει ότι μια αύξηση ύψους 200 εκατ. ευρώ είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ατζέντας της Κοινωνικής Πολιτικής·

Εκπαίδευση και κατάρτιση

20.   θεωρεί την δια βίου μάθηση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ως μία από τις ύψιστες προτεραιότητες των προσεχών Δημοσιονομικών Προοπτικών και έναν καίριο παράγοντα ανάπτυξης, κοινωνικής ένταξης και ανταγωνιστικότητας· εκτιμά την προταθείσα αύξηση στη συνολική του χρηματοδότηση ως απολύτως στοιχειώδη για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα· θεωρεί ότι η αποδοτικότητα και η προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα της δια βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, είναι προφανείς καθώς παρέχουν προστιθέμενη αξία και αποτελούν ένα μέσο εξάπλωσης της καινοτομίας και της ορθής πρακτικής που διαφορετικά θα παρέμεναν εγκλωβισμένες εντός των εθνικών συνόρων· τονίζει ότι οι δραστηριότητες κινητικότητας σπουδαστών και εργαζομένων σε ολόκληρη την Ένωση θα πρέπει να ενισχυθεί, ώστε αυτοί να μπορούν να επωφελούνται από τις νέες ευκαιρίες· τονίζει ότι περισσότεροι σπουδαστές θα πρέπει να συμμετέχουν στις κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες· επικροτεί τη συνένωση σε ένα ενιαίο μέσο· πιστεύει ότι η αύξηση ύψους 670 εκατ. ευρώ είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του·

Καλύτερη ποιότητα ζωής
Ανάπτυξη της υπαίθρου

21.   θεωρεί ότι η αναδιάρθρωση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) χρειάζεται να συνοδευτεί από σημαντική αύξηση των κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας σε αγροτικές περιοχές, ιδιαίτερα στα νέα κράτη μέλη· θεωρεί ότι αυτή η προσπάθεια αγροτικής ανάπτυξης σημαίνει και την αύξηση της στήριξης των επιχειρήσεων που προωθούν τη διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών· είναι της γνώμης ότι η πρόταση της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό του νέου Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι εξαιρετικά σφιχτή και, ως εκ τούτου, αποτελεί το απολύτως στοιχειώδες·

Περιβάλλον

22.   χαιρετίζει την προσέγγιση της Επιτροπής να ενσωματώσει το Natura 2000 στο Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα διαρθρωτικά ταμεία, τα οποία θα έπρεπε να είναι οι κύριες πηγές χρηματοδοτικών πόρων εκ παραλλήλου με ένα σημαντικά ενισχυμένο πρόγραμμα Life+· επιμένει σε αυτό το πλαίσιο για έναν νομικά δεσμευτικό μηχανισμό ο οποίος να διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή και χρηματοδότηση της ΕΕ για το Natura 2000 στο ύψος της εκτιμηθείσας συνεισφοράς της ΕΕ στο συνολικό προβλεπόμενο ποσό, το οποίο είναι περίπου 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την ΕΕ-25 ανά έτος· επιμένει ότι στις Δημοσιονομικές Προοπτικές θα πρέπει να εξασφαλισθεί για το Natura 2000 ποσόν 21 δισεκατομμυρίων στο πλαίσιο των αντίστοιχων κονδυλίων· ζητεί όπως η χρηματοδότηση των μέτρων για την εφαρμογή του Natura 2000 ταξινομηθεί στην κατηγορία 2 των δημοσιονομικών προοπτικών· ζητεί τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων και της διαχείρισης του Natura 2000 που δεν είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν από άλλα μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος LΙFΕ+· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να εξετάσει την πιθανή ένταξη του Natura 2000 σε άλλα ταμεία·

Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

23.   επιλέγει την ολοκλήρωση του Χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ως μία από τις πολιτικές προτεραιότητές του για την περίοδο του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου και παρατηρεί ότι η Επιτροπή έχει προτείνει σημαντική αύξηση στα διατεθέντα σε αυτή κονδύλια· θεωρεί ότι η διάθεση σε αυτόν τον τομέα των περίπου δύο τρίτων των προβλεπόμενων κονδυλίων στην προταθείσα Κατηγορία 3 ίσως δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα όπως έχει καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· φρονεί ότι μια αύξηση ύψους 1 δισ. ευρώ είναι απαραίτητη προκειμένου να πετύχει τους στόχους της· επιπλέον, φρονεί ότι στο πλαίσιο της κατηγορίας 3 πρέπει να υπάρξει επαρκές περιθώριο για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών και νέων εξελίξεων·

24.   προτρέπει, δεδομένης της προτεραιότητας που δίδεται στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας και της ενίσχυσης της δικαστικής συνεργασίας, να ενισχυθούν τα δημοσιονομικά μέσα της Europol και της Eurojust και να συνοδευθεί το μέτρο αυτό από την ενίσχυση του δημοκρατικού ελέγχου της Europol·

Μια Ευρώπη πιο κοντά στον πολίτη
Προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, του πολιτισμού και της διαφορετικότητας

25.   θεωρεί το πρόγραμμα Νεολαία εν Δράσει (Youth in Action) ως προτεραιότητα· θεωρεί ότι το υφιστάμενο πρόγραμμα έχει αποδείξει σαφώς την προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία της κοινοτικής δράσης στην οργάνωση πολυμερών ανταλλαγών νέων, μιας ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας, της διαδικτύωσης σχεδίων, καθώς και της ευρωπαϊκής κατάρτισης νέων εργαζομένων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον προτεινόμενο εξορθολογισμό των κοινοτικών μέσων στον συγκεκριμένο τομέα· πιστεύει ότι μια αύξηση από 811 εκατ. ευρώ σε 1.000 εκατ. ευρώ είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του·

26.   επιδοκιμάζει τον εξορθολογισμό των κοινοτικών μέσων στον τομέα του πολιτισμού, όπως προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής (CΟΜ(2004)0469) για το πρόγραμμα "Πολιτισμός 2007"· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, επί του παρόντος, μόνο 7 σεντς κατά κεφαλή από τον προϋπολογισμό της Ένωσης διατίθενται για τις τέχνες· πιστεύει ότι μια αύξηση από 360 εκατ. ευρώ σε 500 εκατ. ευρώ είναι απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθεί η χρηματοδότηση της πρότασης της Επιτροπής·

27.   ανησυχεί που μια μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαίων πολιτών υποστηρίζει ότι γνωρίζει λίγα ή και τίποτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους θεσμούς της, τις πολιτικές της ή τα επιτεύγματά της· υπογραμμίζει ότι η Ένωση πρέπει να διαθέσει τα απαραίτητα μέσα για να στηρίξει μια αποτελεσματική στρατηγική ενημέρωσης και επικοινωνίας η οποία να εξηγεί στους πολίτες πώς λειτουργούν οι θεσμοί που υπάρχουν προκειμένου να τον υπηρετούν και γιατί ακολουθούν τους συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους· ζητεί να αυξηθεί η συνεκτικότητα μεταξύ των δημοσιονομικών προοπτικών και των νέων διατάξεων της Συνταγματικής Συνθήκης, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τη συμμετοχική δημοκρατία και ιδίως την ανάπτυξη του διαλόγου με τον πολίτη και την εφαρμογή της πρωτοβουλίας πολιτών· επιδοκιμάζει την υποβολή νομοθετικής πρότασης για το διάδοχο πρόγραμμα του προγράμματος συμμετοχής των πολιτών που παραμένει προτεραιότητα προκειμένου να ενθαρρύνει μια ενεργό και ζωηρή κοινωνία των πολιτών και να φέρει την Ευρώπη πλησιέστερα στους πολίτες της μέσω μιας διαδικασίας εκ των κάτω προς τα άνω·

Μια ισχυρότερη Ευρώπη σε έναν ασφαλέστερο και πιο αλληλέγγυο κόσμο

28.   επιμένει σε ένα ύψος χρηματοδότησης των Εξωτερικών Δράσεων επαρκές να καταστήσει την ΕΕ ικανή να γίνει ένας πραγματικός "παγκόσμιος εταίρος" στον κόσμο και να της παράσχει τα μέσα για τις πολιτικές της φιλοδοξίες και τις διεθνείς της δεσμεύσεις· τονίζει την έλλειψη πρόθεσης να διαιωνίσει μία κατάσταση σταθερής πίεσης στην Κατηγορία 4, όπως συνέβη στις τρέχουσες δημοσιονομικές προοπτικές, και επισημαίνει ιδιαίτερα την ανάγκη για υψηλό επίπεδο ευελιξίας και επαρκούς περιθωρίου για την κάλυψη απρόβλεπτων γεγονότων· επισημαίνει την ανάγκη παροχής επαρκούς χρηματοδότησης για να διασφαλιστεί η εφαρμογή της ενδεικνυόμενης από το Σύνταγμα προσέγγισης σε αυτόν τον τομέα, ιδίως σε ό,τι αφορά τη νέα πολιτική γειτονίας μέσω της προνομιακής εταιρικής σχέσης που προβλέπεται στο άρθρο Ι-57·

29.   υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω διαφοροποίησης της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Γειτονίας εξασφαλίζοντας επίσης μια ελκυστική εναλλακτική λύση για εκείνες τις χώρες οι οποίες δυνητικά θα μπορούσαν να καταστούν κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά που τελικά θα παραμείνουν στενός εταίρος της Ένωσης· επιμένει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποτελώντας μέρος της επί του προϋπολογισμού αρχής, πρέπει και στο μέλλον να εμπλέκεται ως ισότιμος εταίρος, όπως ακριβώς σήμερα, σε οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη μετάβαση ενός εν δυνάμει υποψηφίου σε έναν προενταξιακό υποψήφιο, λόγω των σημαντικών δημοσιονομικών επιπτώσεων· φρονεί σθεναρώς ότι η αύξηση των κονδυλίων είναι απαραίτητη προκειμένου να εμβαθύνει η Ένωση τις σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και να εξασφαλίσει ικανοποιητικό επίπεδο πιστώσεων για πιθανές υποψήφιες και υποψήφιες χώρες, που θα της εξασφαλίζει μια δίκαιη και ίση μεταχείριση· εφιστά την προσοχή, ιδίως, στο γεγονός ότι οι διαθέσιμοι πόροι για τη χρηματοδότηση των σχέσεων της ΕΕ με τις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να θεωρηθούν ως ένα ελάχιστο επίπεδο με στόχο την τήρηση της ευρωπαϊκής δέσμευσης για υποβοήθηση των χωρών αυτών προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας έως το 2015·

30.   ζητεί να υπάρξει συνοχή μεταξύ των διατάξεων των προταθέντων νομοθετικών μέσων και των ενδεχομένως επικείμενων διατάξεων του Συντάγματος, ενισχύοντας σε όλες τις περιπτώσεις την αποτελεσματική δημοκρατική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της έγκρισης και της αναθεώρησης των πολυετών στρατηγικών πλαισίων· επισημαίνει την ιδιαίτερη ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής του Κοινοβουλίου στις αποφάσεις για δράσεις ΚΕΠΠΑ, όπου αυτές έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις· θεωρεί, στη συνάρτηση αυτή, αναγκαία την περαιτέρω ανάπτυξη των τρεχουσών πρακτικών ενημέρωσης και διαβούλευσης του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ· θεωρεί ότι η διάθεση των χρηματοδοτικών πόρων θα πρέπει να γίνεται από τον "κανονικό" προϋπολογισμό της ΕΕ και, συνεπώς, να υπάγεται στην εξουσία χορήγησης απαλλαγής του ΕΚ·

31.   χαιρετίζει την επικείμενη δημιουργία Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και τονίζει ότι οι διοικητικές της δαπάνες θα πρέπει να υπάγονται πλήρως στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

32.   επικροτεί την ανανεωμένη αποφασιστικότητα των ηγεσιών της ΕΕ και των ΗΠΑ εν όψει της διαμόρφωσης μίας κοινής ατζέντας, η οποία θα περιλαμβάνει κοινές δράσεις σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής· παρατηρεί ότι αυτή η προσέγγιση δεν αντανακλάται στις προτάσεις της Επιτροπής και τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει σε αυτές τις αποφάσεις, εάν έχουν επιπτώσεις στον προϋπολογισμό·

Μέρος II Οργάνωση και διάρθρωση του δημοσιονομικού πλαισίου
Διάρκεια

33.   παρατηρεί ότι η Επιτροπή έχει προτείνει ένα δημοσιονομικό πλαίσιο διάρκειας επτά ετών· επαναλαμβάνει, για λόγους δημοκρατικής ευθύνης και λογοδοσίας, τη θέση του υπέρ ενός παραλληλισμού της διάρκειας των Δημοσιονομικών Προοπτικών και των πενταετών εντολών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υπενθυμίζει ότι το Σύνταγμα προβλέπει διάρκεια τουλάχιστον πέντε ετών για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, γεγονός το οποίο θα επιτρέψει τον συντονισμό με τις θητείες της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι η διάρκεια των νομοθετικών προτάσεων θα μπορούσε να παραμείνει ανεξάρτητη από το χρονοδιάγραμμα των Δημοσιονομικών Προοπτικών· ζητεί, κατά συνέπεια, από την αντιπροσωπεία του στις διαπραγματεύσεις για τη διοργανική συμφωνία να εμμείνει στην άποψη ότι η μελλοντική διοργανική συμφωνία θα πρέπει να περιέχει διατάξεις που να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια (έως 7 έτη) για τα πολυετή προγράμματα, αντίστοιχες προς τη διάρκεια των μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών, ιδίως για τις μείζονες πολιτικές όπως η γεωργική πολιτική, η διαρθρωτική πολιτική και πολιτική συνοχής, και η πολιτική στον τομέα της έρευνας·

34.   στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με δημοσιονομικό πλαίσιο διάρκειας 7 ετών· θεωρεί ότι ένα πλαίσιο βραχύτερης διάρκειας δεν θα ήταν πρακτικό από τεχνική και πολιτική άποψη, και ότι μια μεγαλύτερη οικονομική προοπτική θα συνέβαλε στη σταθερότητα του συστήματος και θα διευκόλυνε τον προγραμματισμό της πολιτικής συνοχής και άλλων δημοσιονομικών μέσων του κοινού προϋπολογισμού·

Διάρθρωση

35.   επισημαίνει την πρόταση της Επιτροπής για αναδιάρθρωση του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου, με σκοπό την καλύτερη απεικόνιση των ευρέων στόχων πολιτικής, την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και παρέχοντας μεγαλύτερη προβολή στους πολίτες για τις πολυετείς δαπάνες της ΕΕ, αλλά θεωρεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό εισάγει περιττή ακαμψία·

36.   θεωρεί ότι η βαρύτητα της Κατηγορίας 3 (Ιθαγένεια, Ελευθερία, Ασφάλεια και Δικαιοσύνη) θα μπορούσε να αμφισβητηθεί από την άποψη του όγκου των πιστώσεων σε σύγκριση με τους υπόλοιπους τομείς, αλλά είναι ωστόσο αποδεκτή από πολιτικής άποψης· τάσσεται υπέρ της δημιουργίας μίας αυτόνομης υποκατηγορίας για τον χώρο της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης εντός της κατηγορίας, προκειμένου να διασφαλιστεί περισσότερη προβολή για αυτή τη σημαντική πολιτική προτεραιότητα της Ένωσης, και συγχρόνως επιθυμεί να διασφαλίσει ότι δεν θα γίνουν περικοπές σε άλλα τμήματα της κατηγορίας·

37.   υπενθυμίζει ότι άπαξ και τεθεί η Συνταγματική Συνθήκη σε ισχύ και καταργηθεί ο διαχωρισμός μεταξύ υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών δαπανών, η εξασφάλιση των πόρων για τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά και τις άμεσες πληρωμές και εγγράφονται στην κατηγορία 2 δεν θα υφίσταται πλέον·

Διοικητικές δαπάνες

38.   προτίθεται να διατηρήσει μία διάρθρωση που θα διευκολύνει τον έλεγχο των διοικητικών δαπανών της Επιτροπής από την αρχή επί του προϋπολογισμού και θα είναι ως εκ τούτου κατά της πρότασης απόσπασης αυτής της δαπάνης από την Κατηγορία 5· θεωρεί ωστόσο ότι το σύστημα προσέγγισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων (ABB) το οποίο εισήχθη για την ονοματολογία του προϋπολογισμού θα πρέπει να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω· συνεπώς, είναι υπέρ της παραμονής των διοικητικών δαπανών της Επιτροπής σε κάθε τομέα πολιτικής αλλά με τη θέσπιση ενός δεσμευτικού ανώτατου ορίου εκτός του πίνακα Δημοσιονομικών Προοπτικών, με τη δυνατότητα αυτό το όριο να αυξάνεται μόνο κατόπιν απόφασης της επί του προϋπολογισμού αρχής, χρησιμοποιώντας το περιθώριο σύμφωνα με την Κατηγορία 5 ή οιαδήποτε άλλα μέσα προσφέρει η μελλοντική διοργανική συμφωνία· τονίζει ότι η δημοσιονομική αυστηρότητα πρέπει να τηρείται από όλα τα όργανα της ΕΕ·

Οργανισμοί

39.   ανησυχεί για τη σταθερή αύξηση των κάθε είδους οργανισμών (αποκεντρωμένων, εκτελεστικών και ρυθμιστικών οργανισμών) και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν μπόρεσε να παράσχει λεπτομέρειες πολυετούς προγραμματισμού των οργανισμών για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο· ζητεί από τις νομοθετικές αρχές κατά την εγκατάσταση νέων οργανισμών, να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπό τους στον προϋπολογισμό· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η αύξηση των εργασιακών καθηκόντων των επιμέρους οργανισμών έχει επίσης πολύ σοβαρό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ· ζητεί, προς το σκοπό αυτό, από τα κράτη μέλη, κατά τη δημιουργία νέων οργανισμών, να αναλαμβάνουν την απαραίτητη ευθύνη όσον αφορά τη μελλοντική χρηματοδότησή τους·

40.   τονίζει ότι η ανάπτυξη των οργανισμών θα πρέπει να εξετάζεται συνεχώς και από την αρχή επί του προϋπολογισμού και από τις νομοθετικές αρχές στο μέλλον, όχι μόνο λόγω του διοικητικού φόρτου που προκαλούν τα αποκεντρωμένα όργανα (επιπλέον προσωπικό 2 735 ατόμων σε σχέση με το οργανόγραμμα της Επιτροπής στον προϋπολογισμό του 2005) αλλά επίσης λόγω του κινδύνου διακυβερνητικής επιρροής στις κοινές πολιτικές μέσω της παρουσίας εκπροσώπων των κρατών μελών στα διοικητικά τους συμβούλια και της έλλειψης δημοκρατικής λογοδοσίας στο Κοινοβούλιο·

41.   απαιτεί παρόμοια προσέγγιση με τη ζητηθείσα για τις διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής, η οποία να βασίζεται στη θέσπιση ενός δεσμευτικού ανώτατου ορίου για τους οργανισμούς, εκτός του πίνακα Δημοσιονομικών Προοπτικών, το οποίο θα μπορεί να αυξηθεί μόνο κατόπιν απόφασης της επί του προϋπολογισμού αρχής χρησιμοποιώντας όλα τα προσφερθέντα από τη μελλοντική διοργανική συμφωνία μέσα· προτίθεται κάνοντας χρήση αυτών των μέσων να βελτιώσει τον έλεγχο και τη διαφάνεια στις υπηρεσίες χωρίς αντίθετες συνέπειες στα προγράμματα·

Αναθεώρηση, ευλυγισία και αποθεματικά

42.   υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια των τρεχουσών Δημοσιονομικών Προοπτικών, όλα τα προβλεπόμενα μέσα για την αύξηση του ορίου των Δημοσιονομικών Προοπτικών, όπως η αναθεώρηση, η προσαρμογή, η ευελιξία και το Ταμείο Αλληλεγγύης, επιστρατεύτηκαν κατόπιν κοινής συμφωνίας ώστε να απαντηθούν διαρκείς και διαρθρωτικές ανάγκες ή να χρηματοδοτηθούν απρόβλεπτες ανάγκες· τονίζει ότι η ευελιξία είναι ένα αναγκαίο μέσο σε πολυετές πλαίσιο· υπενθυμίζει ότι, τα τελευταία χρόνια, και ειδικά κατά τη διάρκεια των τρεχουσών Δημοσιονομικών Προοπτικών (2000-2006), το Μέσο της Ευελιξίας επιστρατεύτηκε τα έξι από τα επτά χρόνια·

43.   τονίζει ότι η ευελιξία θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στη διαπραγματευτική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· θα απορρίψει κάθε απόπειρα του Συμβουλίου να συμφωνήσει σε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο χωρίς τους ενδεδειγμένους μηχανισμούς προσαρμογής του τελευταίου σε μελλοντικές ανάγκες και θεωρεί ότι είναι μέγιστη ευθύνη της επί του προϋπολογισμού αρχής να παρέχει τέτοιου είδους μηχανισμούς· πιστεύει ότι το μέγεθος και τα μέσα ευελιξίας συνδέονται στενά με την απόφαση για τα συνολικά ποσά και την τελική διάρθρωση και διάρκεια του δημοσιονομικού πλαισίου·

44.   ως εκ τούτου προτείνει:

   να γίνει δεκτή η πρόταση της Επιτροπής για μία διαδικασία αναθεώρησης με πολυετές αποτέλεσμα ώστε να καλυφθούν διαρκείς αλλαγές του δημοσιονομικού πλαισίου που ενδεχομένως να διευκολυνθεί εάν εγκριθεί με την ίδια πλειοψηφία που απαιτείται και για την έγκριση του προϋπολογισμού (ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο και απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο),
   να γίνει δεκτή η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την ευελιξία για νομοθετικές πράξεις, αλλά να αυξηθεί αυτή η ευελιξία στο 10%, άνω ή κάτω των ορισθέντων ποσών κατόπιν συναπόφασης,
   να απορριφθεί η πρόταση της Επιτροπής για ευελιξία ανακατανομής μεταξύ των κατηγοριών,
   να δημιουργηθούν σημαντικά αποθεματικά για το θέμα της ευλυγισίας εκτός του δημοσιονομικού πλαισίου για να δοθεί η δυνατότητα στην Ένωση να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες ανάγκες και απροσδόκητες κρίσεις·
   να προβλεφθεί αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών σε περίπτωση που αλλάζουν βασικά δεδομένα της οικονομικής ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα εάν υπάρξει σημαντική παρέκκλιση από το ρυθμό ανάπτυξης του 2,3%·

45.   τονίζει ότι η αρχή της δημιουργίας αποθεματικών για ευλυγισία αποτελεί αδιαπραγμάτευτο μέρος της συνολικής συμφωνίας επί του δημοσιονομικού πλαισίου· θεωρεί ότι το επίπεδο ευλυγισίας θα πρέπει να συνδέεται στενά με το γενικό ανώτατο όριο του δημοσιονομικού πλαισίου και ότι τα προς διάθεση ποσά για απρόβλεπτες ανάγκες θα πρέπει:

   να τοποθετούνται εκτός του δημοσιονομικού πλαισίου·
   η διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με πρόταση της Επιτροπής κατόπιν απόφασης της δημοσιονομικής αρχής·
   να χρηματοδοτούνται:

‐ με επαναπρογραμματισμό στο πλαίσιο των κατηγοριών·
‐ μέσω διάθεσης αχρησιμοποίητων κονδυλίων τόσο εντός μιας κατηγορίας όσο και μεταξύ κατηγοριών·
‐ μέσω νέων πιστώσεων στην περίπτωση που τα δύο πρώτα μέσα είναι ανεπαρκή·
ζητεί, στην περίπτωση νέων πιστώσεων, τα κονδύλια να πρέπει να εξευρεθούν από τα κράτη μέλη μόνο αφού έχει ληφθεί η σχετική απόφαση και αφού περιορισθεί στο ελάχιστο το σχετικό βάρος για τους φορολογούμενους· προτείνει να συμφωνήσει η δημοσιονομική αρχή επί απλοποιημένης διαδικασίας για να επιταχύνεται η υλοποίηση κάθε απόφασης·
   46. θεωρεί ότι αυτή η συνολική ευλυγισία θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το 0,03% του ΑΕΕ (σύμφωνα με την παράγραφο 20 της Διοργανικής Συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999) και να χρησιμοποιείται για τους εξής στόχους:

– Αποθεματικό για ανταγωνιστικότητα (έως 7 δισ. ευρώ κατ' ανώτατο όριο):
νέο μέσο που αντικαθιστά το Ταμείο Αναπτυξιακής Προσαρμογής και που προτείνεται από την Επιτροπή για να προωθήσει την οικονομική μεγέθυνση και την ανταγωνιστικότητα και να επιτρέψει στην Ένωση να αντιδρά στις οικονομικές μεταβολές
– Αποθεματικό για συνοχή (έως 3 δισ. ευρώ κατ' ανώτατο όριο):
νέο μέσο που αποσκοπεί στην ανάπτυξη μηχανισμού που θα κινητοποιείται σε περίπτωση οικονομικών κραδασμών και απότομων μεταβολών σε περιοχές της ΕΕ και κράτη μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις στο πλαίσιο της Κατηγορίας 1β), ακόμα και μέσω επαναπρογραμματισμού πιστώσεων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί
– Αποθεματικό: Επείγουσα Ενίσχυση (έως 1,5 δισ. ευρώ κατ' ανώτατο όριο):
υφιστάμενο μέσο εκτός των δημοσιονομικών προοπτικών
– Αποθεματικό: Ταμείο Αλληλεγγύης (έως 6,2 δισ. ευρώ κατ' ανώτατο όριο)
υφιστάμενο μέσο που υπάρχει ήδη εκτός των δημοσιονομικών προοπτικών και που η Επιτροπή προτείνει να τεθεί κάτω από το ανώτατο όριο
– Αποθεματικό για εγγύηση δανείων (έως 3 δισ. ευρώ κατ' ανώτατο όριο):
τμήμα αυτού του αποθεματικού υπήρχε στο πλαίσιο της κατηγορίας 4· η αρχή πρέπει να επεκταθεί ούτως ώστε να παρέχεται εγγύηση για τη χρηματοδότηση σχεδίων μεταφορών και υποδομής· αυτό το μέσο πρέπει να τεθεί εκτός των δημοσιονομικών προοπτικών
– Αποθεματικό για ευλυγισία (έως 3,5 δισ. ευρώ κατ' ανώτατο όριο):
μέσο που υπάρχει ήδη εκτός των δημοσιονομικών προοπτικών και με ποσό που έχει αυξηθεί κατά 500 εκατ. ευρώ·

Μέρος III Δημοσιονομικά μέσα και εναλλακτικές

47.   θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι γενικά αποδεκτή· είναι της γνώμης ότι αν κάποιοι τομείς έχουν υπερεκτιμηθεί, άλλοι δεν αντικατοπτρίζουν τις φιλοδοξίες που θα ανέμενε μία διευρυμένη Ένωση 490 εκατομμυρίων κατοίκων από πολιτικής, οικονομικής άποψης και άποψης αλληλεγγύης·

48.   είναι της άποψης ότι χρειάζεται να διερευνηθούν επιλογές και εναλλακτικές για να ανευρεθεί μία συμβιβαστική λύση μεταξύ της φιλοδοξίας για εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, της δημοσιονομικής αυστηρότητας, των θεμιτών προσδοκιών των νέων κρατών μελών και των προτάσεων της Επιτροπής· προτίθεται επίσης να αναδιαρθρώσει τον συνολικό όγκο των δαπανών σύμφωνα με τις πολιτικές του προτεραιότητες για το μέλλον·

49.   δηλώνει, κατά συνέπεια, ως εναλλακτικές λύσεις, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής και όπως εμφαίνεται στον πίνακα του παραρτήματος, ότι:

‐ Γεωργία:

παρατηρεί ότι, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, το ποσοστό της δαπάνης για τη γεωργία μειώνεται από το 45% το 2007 στο 35% το 2013· παρατηρεί ότι, αν και αυξάνεται μόνο κατά 3% κατά τη διάρκεια της περιόδου, εξακολουθεί να παρουσιάζει ένα δυσανάλογο όγκο κονδυλίων ο οποίος θα είναι ακόμα μεγαλύτερος εάν κάποιες πολιτικές μειωθούν σε σύγκριση με άλλες· θα απορρίψει κάθε απόπειρα εκ νέου εθνικοποίησης της ΚΓΠ· ανησυχεί που, ελλείψει πολιτικής και δημοσιονομικής συμφωνίας, η χρηματοδότηση μέτρων που συνδέονται με την αγορά και άμεσων πληρωμών για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία άνω του συμφωνηθέντος ορίου από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2002 για την Ένωση των 25 παραμένει εν αμφιβόλω, και προτείνει, ως εκ τούτου, προκειμένου να διασφαλισθεί το ύψος της ορισθείσας ενίσχυσης από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο του 2002 τη δυνατότητα σταδιακής ενεργοποίησης της διαδικασίας υποχρεωτικής συγχρηματοδότησης, εάν οι ανάγκες υπερβούν τις προβλέψεις·

‐ Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης:

υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει σθεναρά την ένταξη του ΕΤΑ στο γενικό προϋπολογισμό βάσει της αρχής της ενότητας του προϋπολογισμού και για λόγους διαφάνειας, αλλά παρατηρεί ότι, από δημοσιονομική άποψη, η ένταξη στον προϋπολογισμό δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο άλλες πολιτικές· υπογραμμίζει συνεπώς ότι η ένταξη στον γενικό προϋπολογισμό είναι δεκτή μόνον εάν το γενικό ανώτατο όριο του δημοσιονομικού πλαισίου επιφέρει συμπληρωματικούς πόρους στον γενικό προϋπολογισμό· τονίζει ότι οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό πρέπει να οροθετηθούν ώστε να αποτραπεί τυχόν αρνητική επίπτωση στις χώρες ΑΚΕ· υπογραμμίζει ότι, όταν το ΕΤΑ ενταχθεί στον γενικό προϋπολογισμό, πρέπει να τηρηθεί η αρχή της εταιρικής σχέσης με τις χώρες ΑΚΕ·

‐ Ταμείο Αναπτυξιακής Προσαρμογής:

διάκειται αρνητικά στην πρόταση της Επιτροπής· προτείνει ένα ευέλικτο αποθεματικό για ανταγωνιστικότητα όπως έχει περιγραφεί στην παράγραφο 47·

‐ Ταμείο Αλληλεγγύης:

θεωρεί προτιμότερη τη διατήρηση του υπάρχοντος συστήματος, με χρηματοδότηση, ως αποθεματικό, εκτός ανώτατων ορίων και την επιστράτευση ενός μέγιστου ποσού μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο, όπως έχει περιγραφεί στην παράγραφο 47·

‐ Επείγουσα Ενίσχυση:

προτείνει τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου μηχανισμού Επείγουσας Ενίσχυσης εκτός του ανώτατου ορίου η οποία θα χρηματοδοτείται όταν κρίνεται απαραίτητο χρησιμοποιώντας μέσα ευελιξίας με τον ίδιο μηχανισμό όπως και για το ισχύον Ταμείο Αλληλεγγύης, όπως έχει περιγραφεί στην παράγραφο 47·

‐ Εγγύηση για δάνεια:

διάκειται αρνητικά στην πρόταση της Επιτροπής για τον εν λόγω μηχανισμό στο πλαίσιο της κατηγορίας 4 και προτείνει την επέκταση παρόμοιου μηχανισμού σε άλλες κατηγορίες, όπως έχει περιγραφεί στην παράγραφο 47·

‐ Υποκατηγορία 1α) Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση:

θεωρεί ότι οι "στόχοι της Λισσαβώνας" πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητα για την Ένωση στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και πρέπει να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες προς την επίτευξη των στόχων· θεωρεί ότι τα δημοσιονομικά μέσα πρέπει να είναι κατάλληλα αλλά ρεαλιστικά, αυξημένα αλλά όχι υπερτιμημένα, να περιορίζονται στην επικουρικότητα και στην καθαρή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· συνεπώς υποστηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για έρευνα και τα διευρωπαϊκά δίκτυα· προτείνει συνολική επαναδιάθεση 4,7 δισ. ευρώ από το περιθώριο και από δραστηριότητες μη προτεραιότητας προς την Κατηγορία 3 (+ 1,3 δισ. ευρώ), την Κατηγορία 4 (+ 2,7 δισ. ευρώ) και την δια βίου μάθηση (+ 670 εκατ. ευρώ)· επιπροσθέτως, εσωτερική αναδιάθεση 200 εκατ. ευρώ από τα διευρωπαϊκά δίκτυα στην Κοινωνική Ατζέντα·

‐ Κατηγορία 3: Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη:

φρονεί ότι οι πολιτικές που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν υπό αυτή την κατηγορία, ιδιαίτερα η Ελευθερία, η Ασφάλεια και η Δικαιοσύνη, καθώς επίσης και η Νεολαία και Πολιτισμός, είναι ύψιστες προτεραιότητες του Κοινοβουλίου· ως εκ τούτου, ο συνολικός όγκος των πιστώσεων θα αυξηθεί κατά 1,3 δισ. ευρώ, από τα οποία 1 δισ. ευρώ για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, 140 εκατ. ευρώ για τον πολιτισμό και 189 εκατ. ευρώ για τη νεότητα·

‐ Κατηγορία 4: Η ΕΕ ως παγκόσμιος εταίρος (και ΚΕΠΠΑ):

είναι της γνώμης ότι οι φιλοδοξίες της διευρυμένης Ένωσης κατά την επόμενη περίοδο, ιδιαίτερα για τα προενταξιακά μέσα (ΙΡΑ) και για τα μέσα Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΝΡΙ), η ανάγκη για χρηματοδότηση κρίσεων και η αναδιαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Συνταγματικής Συνθήκης επιτρέπουν μία αύξηση 2,7 δισ. ευρώ και αναδιάθεση 1,2 δισ. ευρώ· υπογραμμίζει ότι η αύξηση κατά 900 εκατ. ευρώ για την ΚΕΠΠΑ θα καθίσταται διαθέσιμη μόνο κατόπιν συμφωνίας με το Συμβούλιο για τον ρόλο του Κοινοβουλίου στη λήψη αποφάσεων,

‐ Διοικητικές Δαπάνες:

θεωρεί ότι οι διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής πρέπει να μειωθούν κατά 2,9 δισ. ευρώ σε ευθυγράμμιση με την επιβληθείσα λιτότητα στις εθνικές διοικήσεις και έχοντας υπόψη την ανάπτυξη νέων μορφών διακυβέρνησης (οργανισμοί) και εκτιμώντας ότι οι διαδοχικές διευρύνσεις δεν θα πρέπει να παράγουν συστηματικά νέους πόρους

50.   πιστεύει ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα πρέπει να εστιάζονται αποκλειστικά σε ποσοστά και ποσά, αλλά πρέπει να εισάγουν επίσης άλλα στοιχεία, όπως τις αρχές της ισοτιμίας και της σταδιακότητας, που είναι θεμελιώδεις στην ΕΕ, με σκοπό να επιτύχουν μία ισορροπία η οποία θα μπορεί να ικανοποιήσει τις προσδοκίες τόσο των κρατών μελών όσο και των πολιτών· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν αυτά τα στοιχεία ως sine qua non προϋποθέσεις για την επίτευξη μίας συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δηλώνει σχετικά ότι:

‐ Πτυχές που σχετίζονται με το Σύνταγμα:

είναι αποφασισμένο να απορρίψει οιαδήποτε νομική δέσμευση θα είχε ένα αρνητικά δεσμευτικό αποτέλεσμα άπαξ και τεθεί σε ισχύ το Σύνταγμα· ως εκ τούτου, προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνάψουν συμφωνία κυρίων για να διαφυλαχθούν οι νομοθετικές εξουσίες του Κοινοβουλίου και να εισαχθεί μία ρήτρα αναθεώρησης για τις νομοθετικές πράξεις των οποίων η διαδικασία θα αλλάξει με την έναρξη ισχύος του Συντάγματος, αυξάνοντας τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμφωνήσουν σε μία τέτοια δέσμευση στην επόμενη διοργανική συμφωνία·

‐ Δημοσιονομικός Κανονισμός:

είναι πεπεισμένο ότι οι αρχές της χρηστής διαχείρισης που περιλαμβάνονται στον Δημοσιονομικό Κανονισμό και οι κανόνες υλοποίησής της χρειάζονται αναθεώρηση προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή και να επιταχυνθούν οι εξοφλήσεις (ή επιστροφές) προς τα κράτη μέλη· προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμφωνήσουν για την αναδιατύπωση των διατάξεων ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες·

‐ Διοικητικά έξοδα

τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει μέτρα για να απλοποιήσει και βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της διοικητικής διαχείρισης σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων για τις υπηρεσίες της, των κρατών μελών και των τελικών δικαιούχων, ιδίως όσον αφορά τα μικρά σχέδια· θεωρεί ότι, για το καθένα από τα τέσσερα αυτά επίπεδα, θα πρέπει να διεξαχθεί εμπεριστατωμένη ανάλυση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής διαχείρισης της κοινοτικής νομοθεσίας προκειμένου να εντοπισθούν οι δυνατότητες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και λειτουργικότητας των διοικητικών δαπανών· προτείνει όπως η ανάλυση αυτή εφαρμοσθεί σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό·

‐ Πιστοποίηση από τα κράτη μέλη:

θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως μέρος της επί του προϋπολογισμού αρχής, έχει την ευθύνη βελτιστοποίησης της υλοποίησης της χρηματοδότησης που διατίθεται από τα κράτη μέλη στον προϋπολογισμό της ΕΕ· είναι αποφασισμένο να βελτιώσει την υλοποίηση των προγραμμάτων που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο· προτρέπει τα κράτη μέλη να παρέχουν πιστοποίηση των δημοσιονομικών τους δεσμεύσεων για όλες τις πολιτικές που αναπτύσσονται υπό κοινές αρμοδιότητες μέσω μίας επίσημης ex-ante Δήλωσης Γνωστοποίησης και μίας ετήσιας ex-post Δήλωσης Αξιοπιστίας, τις οποίες πρέπει να υποβάλλει η ανώτατη πολιτική και διοικητική αρχή των κρατών μελών (Υπουργός Οικονομικών)· κατά συνέπεια, ζητεί από την Επιτροπή να εισαγάγει τους ενδεδειγμένους μηχανισμούς παύσης πληρωμών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτή την απαίτηση· δεν προτίθεται να προτείνει οιαδήποτε σημαντική αύξηση χρηματοδότησης προγραμμάτων χωρίς εγγυήσεις από τα κράτη μέλη ότι θα αναλάβουν την υποχρέωση των πιστώσεων· θεωρεί την αποδοχή της ιδέας των "αναλυτικών καταστάσεων" απαραίτητη προϋπόθεση για να δώσει το Κοινοβούλιο τη συγκατάθεσή του σε μια νέα διοργανική συμφωνία για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013·

‐ Ίδιοι πόροι και διορθωτικός μηχανισμός:

προσυπογράφει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2004 ότι οι διαπραγματεύσεις για τις δαπάνες της Ένωσης θα πρέπει να εξετάζονται σε ένα συνολικό πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει το ζήτημα των ιδίων πόρων, τον διορθωτικό μηχανισμό και την εξέταση ενδεχόμενης απλοποίησης του συστήματος· ζητεί μία αναθεώρηση του συστήματος των ιδίων πόρων η οποία θα οδηγήσει βραχυπρόθεσμα σε δικαιότερη κατανομή των καθαρών βαρών και οργανώνει, πριν από την εκπνοή των επόμενων Δημοσιονομικών Προοπτικών, ένα ανεξάρτητο χρηματοδοτικό σύστημα της ΕΕ· προτείνει να ανατεθεί η προετοιμασία του νέου αυτού συστήματος σε μια διακοινοβουλευτική διάσκεψη, στην οποία θα συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, στο πνεύμα του πρωτοκόλλου της Συνθήκης για το Σύνταγμα, που αναφέρεται στον ρόλο των κοινοβουλίων αυτών·

‐ Χρηματοδοτικά μέσα και συγχρηματοδότηση

ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την ενίσχυση της εφαρμογής όλων των κοινών πολιτικών με νέα χρηματοδοτικά μέσα και μηχανισμούς συγχρηματοδότησης· αυτά τα μέσα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες της αγοράς και να λειτουργήσουν ως καταλύτες για τους ιδιώτες επενδυτές· η βελτιστοποίηση του προϋπολογισμού και ένα υψηλό αποτέλεσμα του μοχλού πρέπει να αποτελέσουν στόχους κλειδιά· αυτό επιτυγχάνεται κατά κύριο λόγο με τα μέσα εγγύησης των ΜΜΕ αλλά και με στοχευμένη στήριξη των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων τοπικών ιδιωτών επενδυτών και μεταφοράς τεχνολογίας·

Μέρος IV Συστάσεις για τις μόνιμες επιτροπές σχετικά με νομοθετικές πτυχές

51.   θεωρεί ότι οι ακόλουθες συστάσεις θα πρέπει να αποτελέσουν ενδεικτικό προσανατολισμό για τις ειδικευμένες επιτροπές, με επιφύλαξη των μελλοντικών νομοθετικών αποφάσεων·

Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία

52.   συνεχίζει να το προβληματίζει το γεγονός ότι τα προηγούμενα προγράμματα καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας απέτυχαν να συνδέσουν αποτελεσματικά τη θεμελιώδη και εφηρμοσμένη έρευνα και τη βιομηχανική καινοτομία εν μέρει λόγω του γεγονότος ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι ήταν μάλλον περιορισμένοι· πιστεύει ότι η υποστήριξη της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης είναι εντελώς αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει απλοποίηση των χρηματοπιστωτικών διαδικασιών της με στόχο τη διευκόλυνση της υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής· θεωρεί ότι πρέπει να επανεξετασθεί το θέμα των χρηματοπιστωτικών μέσων με ένα, καλύτερα στοχευμένο τρόπο και ότι η θέσπιση ενός φιλόδοξου προγράμματος αφιερωμένου στην ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, στο οποίο θα διατίθενται επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι, είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση μίας βιομηχανικής πολιτικής προσανατολισμένης στην ευημερία κυρίως των ΜΜΕ, που θα αξιοποιεί επιτυχώς τα αποτελέσματα της έρευνας μέσω βιομηχανικών εφαρμογών όπως η μεταφορά τεχνολογίας από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στη βιομηχανική πράξη· όπως προτείνει η Επιτροπή η κοινωνία της πληροφορίας πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω με την ανάπτυξη και προώθηση των διεθνών πρότυπων για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και την τεχνολογία της κινητής τηλεπικοινωνίας, όπως και με τον έλεγχο της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη στήριξη των κοινοτικών δραστηριοτήτων αξιολόγησης των επιδόσεων στον τομέα των πρωτοβουλιών που έχουν να κάνουν με τις πρωτοβουλίες του σχεδίου δράσης eEurope· πιστεύει ότι το πρόγραμμα αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβώνας στα πεδία των νέων και των οικολογικών τεχνολογιών· θεωρεί πως χρειάζεται να εξασφαλιστεί η δέουσα χρηματοδότηση μέσω του 7ου Ερευνητικού Προγράμματος ΕΕ (FΡ7) και του προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και καινοτομία (CΙΡ) για το σχέδιο δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες (ΕΤΑΡ)· ζητεί επαρκή χρηματοδότηση για τη στήριξη καινοτόμων ΜΜΕ και πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην εμπορευματοποίηση της έρευνας και τη μεταφορά τεχνολογίας, κυρίως μέσω του ΕΤΕ·

Διαστημικό Πρόγραμμα

53.   σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική είναι τώρα ανεξάρτητη από το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Δράσεις Έρευνας· επισημαίνει ότι, προλαμβάνοντας την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων του Συντάγματος, όπου το Διαστημικό Πρόγραμμα έχει τη δική του νομική βάση (άρθρ. III-254), θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστός τομέας πολιτικής με τη δική του σαφώς καθορισμένη νομική βάση και με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους και τα ενδεδειγμένα χρηματοπιστωτικά μέσα για την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων σε σχέση με το διάστημα καθώς και την ανάπτυξη και λειτουργία υποδομών των προγραμμάτων Galileo και Παγκόσμιας Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (GMES) και την πρόσβαση της ΕΕ στο διάστημα· πιστεύει ότι πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες στο Πρόγραμμα πλαίσιο για να ενισχυθεί η εφαρμογή αυτών των ειδικών δραστηριοτήτων·

Διευρωπαϊκά Δίκτυα

54.   σημειώνει ότι λόγω του μεγέθους των προγραμμάτων και της συνολικής τους χρηματοδότησης, δεν υπάρχει πραγματικό υποκατάστατο για την εθνική ή κοινοτική χρηματοδότηση· παρατηρεί ότι η συχνή ελπίδα για αύξηση της συμμετοχής επενδυτών από τον ιδιωτικό τομέα παραμένει επί του παρόντος, με σπάνιες εξαιρέσεις, ανέφικτη· λαμβάνει υπόψη την έγκριση του νέου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 807/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συμβουλίου περί καθορισμού των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης στον τομέα των Διευρωπαϊκών Δικτύων(8) ο οποίος επιτρέπει να εστιαστεί η ενίσχυση σε προγράμματα που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη (διασυνοριακά προγράμματα προτεραιότητας ή προγράμματα που παρακάμπτουν φυσικά εμπόδια) και αυξάνει τον μέγιστο βαθμό υποστήριξης των προγραμμάτων προτεραιότητας στο 20-30% και σε εξαιρετικές περιπτώσεις στο 50%·

Η Ατζέντα Κοινωνικής Πολιτικής

55.   λαμβάνει υπόψη τη νομοθετική πρόταση για το νέο πρόγραμμα PROGRESS και τονίζει τη σημασία και την ανάγκη για τη συνέχιση ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού προγράμματος το οποίο θα περιλαμβάνει επαρκή χρηματοδότηση σε αυτόν τον τομέα που υποκινεί τη δράση σε εθνικό επίπεδο· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι το χρηματοπιστωτικό πλαίσιο του PROGRESS πρέπει να αυξηθεί εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά θέλει να εφαρμοσθεί η Στρατηγική της Λισσαβώνας και η Ατζέντα της Κοινωνικής Πολιτικής·

Συνοχή

56.   ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει "στόχους ανάπτυξης" και μετρήσιμους, συγκεκριμένους και ακριβείς δείκτες με οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση σύμφωνα με τα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της Λισσαβώνας και του Γκέτεμποργκ και να απλουστεύσει τις τρέχουσες διοικητικές διαδικασίες κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μειώσει το διοικητικό φόρτο στα κράτη μέλη, μέσω μίας αναθεώρησης των σχετικών διατάξεων του Δημοσιονομικού Κανονισμού· τονίζει ότι το ανώτατο όριο του 4% του ΑΕΕ για τις πληρωμές των διαρθρωτικών ταμείων βασίζεται σε προγενέστερη εμπειρία αλλά δεν πρέπει να αντιμετωπισθεί με δογματικό τρόπο· πιστεύει ότι θα ήταν δυνατό να αξιολογηθεί το ενδεχόμενο μιας περαιτέρω προσωρινής διαφοροποίησης των ποσοστών συγχρηματοδότησης των κοινοτικών προγραμμάτων· ζητεί από τα κράτη μέλη να επιλύσουν τα προβλήματα με την από κοινού διαχείριση και να βελτιώσουν την αξιοπιστία των ελέγχων που διενεργούν καθώς και τη μεθοδολογία των προβλέψεών τους· ζητεί επιπλέον σαφή δέσμευση και ακριβές χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της αρχής Δηλώσεων Γνωστοποίησης από την ανώτατη πολιτική και εκτελεστική εξουσία των κρατών μελών (Υπουργός Οικονομικών)·

57.   επισημαίνει ότι η περιφερειακή πολιτική δεν μπορεί να νοηθεί χωριστά από τη διάταξη που αφορά τις περιφερειακές ενισχύσεις και ζητεί οι προτάσεις να είναι συνεπείς ώστε στον τομέα των ενισχύσεων να αποφεύγεται η εμφάνιση πολύ μεγάλων διαφορών ανάμεσα σε δύο γειτονικές περιφέρειες δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη κατάσταση των απομακρυσμένων περιοχών (άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ), οι οποίες απαιτούν διαφοροποιημένη μεταχείριση έναντι των παραμέτρων της πολιτικής συνοχής· προτείνει έναν μεταβατικό μηχανισμό που να επιτρέπει στις περιφέρειες που έχουν πληγεί από το στατιστικό αποτέλεσμα να εξακολουθήσουν να ζητούν επαρκή ενίσχυση από την ΕΕ, εφόσον καμία περιφέρεια δεν πρέπει να αισθάνεται ότι έχει πληγεί λόγω της διεύρυνσης· επισημαίνει, περαιτέρω, ότι η αλληλεπίδραση της περιφερειακής πολιτικής με την πολιτική ανταγωνισμού στις περιφέρειες που επλήγησαν από το στατιστικό αποτέλεσμα πρέπει να αναγνωρισθεί και να περιληφθεί στην ανάλυση των επιπτώσεων που ενδέχεται να επιφέρουν στις περιφέρειες αυτές οι σημερινοί και οι μελλοντικοί κανόνες που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις, και επίσης ότι οι περιφέρειες σε μεταβατική κατάσταση, ιδιαίτερα εκείνες που εμπίπτουν από τεχνικής άποψης στον στόχο 1 αλλά και εκείνες που καλύπτονται από το στόχο 2, θα πρέπει να λάβουν επαρκή υποστήριξη και να τύχουν προτιμησιακής μεταχείρισης κατά την εφαρμογή των κανόνων κρατικών ενισχύσεων·

58.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση, εκ μέρους της Επιτροπής, ενός σχεδίου με στόχο τη θέσπιση μέσου για την εγγύηση δανείων της ΕΕ που αφορούν τα έργα των ΔΔ μεταφορών· κρίνει ότι η λύση αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα πεδία, ώστε να προωθηθούν οι επενδύσεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας·

Γεωργία

59.   θεωρεί ως μείζονα στόχο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής τη διασφάλιση του προτύπου πολυλειτουργικότητας του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα, την εξασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στα αγροτικά προϊόντα και ικανοποιητικού εισοδήματος για τους αγρότες, τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας εντοπίων αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών προτύπων για την υγεία και την προστασία των ζώων, την εξασφάλιση περαιτέρω υποστήριξης αγροτικών περιοχών που υστερούν κατά πολύ από τις αστικές περιοχές όσον αφορά το εισόδημα, την υποδομή και την πρόσβαση στις υπηρεσίες, την προώθηση των βιώσιμων και φιλοπεριβαλλοντικών γεωργικών πρακτικών προκειμένου να διαφυλαχθεί το περιβάλλον και, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβώνας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, ώστε να υποστηριχθεί η διασφάλιση των θέσεων εργασίας στον αγροτικό τομέα·

60.   υπενθυμίζει τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και των κοινών οργανώσεων αγοράς που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1999 και έπειτα· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να επισημάνει στους εταίρους της Ένωσης τις σημαντικές θυσίες στις οποίες έχουν ήδη υποβληθεί οι κοινοτικοί αγρότες μέσω αυτών των μεταρρυθμίσεων και να υπερασπισθεί, στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα, το μοντέλο πολυλειτουργικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας· υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να διατηρηθεί η κοινοτική προτίμηση, ιδίως μέσω μιας δίκαιης και ισότιμης ισορροπίας μεταξύ των αιτημάτων των αναπτυσσόμενων χωρών όσον αφορά την πρόσβασή τους στην αγορά, και της σταθερότητας και βιωσιμότητας των κοινοτικών αγορών, ώστε να γίνει δυνατή η καλή διαχείριση των αγορών αυτών και να αποφευχθεί το ξέσπασμα κρίσεων που θα είχαν ως συνέπεια τη δέσμευση πρόσθετων κοινοτικών πόρων και, κατά συνέπεια, την αύξηση των δημοσιονομικών δυσχερειών·

61.   υπενθυμίζει ότι η θεμελιώδης μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής το 2003, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης σχεδόν όλων των οργανώσεων κοινής αγοράς, βασίστηκε στην εγκυρότητα του δημοσιονομικού πλαισίου που προέβλεπε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο του 2002· υπενθυμίζει επιπροσθέτως ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συμφωνήσει για τη Συνθήκη και την Πράξη όσον αφορά τις προϋποθέσεις ένταξης των 10 νέων κρατών μελών, το οποίο στήριξε τις δημοσιονομικές του θέσεις που αφορούν τη γεωργία στη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

Αλιεία

62.   θεωρεί την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ) ένα απαραίτητο στοιχείο, μεταξύ άλλων, των περιβαλλοντικών προσπαθειών της ΕΕ για την αποκατάσταση της ισορροπίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος, ορισμένοι από τους πληθυσμούς του οποίου υφίστανται υπερεκμετάλλευση· θεωρεί ότι η προβλεπόμενη από την Επιτροπή χρηματοδότηση βρίσκεται στο ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο για τη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων και για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής το 2002, που βασίζονται στη βιώσιμη ανάπτυξη· θεωρεί ότι η ΚΑΠ θα πρέπει να λάβει καλύτερα υπόψη τη θέση των αλιέων και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες·

Περιβάλλον

63.   είναι της γνώμης ότι η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ αποδείχθηκε απαραίτητο μέσο συμβάλλοντας στην ελάφρυνση των επιπτώσεων της μεταβολής του κλίματος, στην αναστολή της υποβάθμισης των φυσικών οικότοπων και της βιοποικιλότητας, την προστασία των υδάτινων πόρων, στη βελτίωση του περιβάλλοντος, της υγείας και της ποιότητας ζωής, προωθώντας την αειφόρο χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και αποβλήτων και την ανάπτυξη στρατηγικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη πολιτικής, την υλοποίηση και την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση, καθώς και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την οικολογική συνοχή·

64.   επισημαίνει ότι οι τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας και του Γκαίτεμποργκ· υποστηρίζει ένθερμα τη συνεκτίμηση των τομέων της περιβαλλοντικής πολιτικής στους άλλους τομείς πολιτικής· τονίζει με έμφαση ότι οι περιβαλλοντικές πτυχές και επιπτώσεις, όπως οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες, η περιβαλλοντική έρευνα και η προστασία της φύσης, πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη κατά τη χρηματοδότηση πολιτικών στο πλαίσιο της Κατηγορίας 1 και της Κατηγορίας 2·

Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

65.   επικροτεί τις προσπάθειες απλοποίησης και ορθολογικής οργάνωσης της τρέχουσας κατάστασης σε αυτόν τον τομέα μέσω του καθορισμού τριών προγραμμάτων πλαίσιο ("Αλληλεγγύη", "Ασφάλεια", "Δικαιοσύνη"), που θα επιτρέψει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανομή προτεραιοτήτων μεταξύ των διάφορων δράσεων, αλλά τονίζει ότι αυτή η προσέγγιση δεν θα πρέπει να μειώνει τον πολιτικό και τον δημοσιονομικό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· προειδοποιεί ότι η εισαγωγή της έννοιας "από κοινού διαχείριση με τα κράτη μέλη" για την εφαρμογή των προγραμμάτων σε αυτόν τον τομέα πρέπει να συνοδεύεται από επαρκείς μηχανισμούς ελέγχου·

66.   επιφυλάσσεται, έως ότου η Επιτροπή παρουσιάσει νομοθετικές προτάσεις, να εκφέρει την τελική του γνώμη για το ειδικό περιεχόμενο των προγραμμάτων και συγκεκριμένα εάν το ποσοστό των συνολικών προταθέντων από την Επιτροπή κονδυλίων για κάθε πρόγραμμα επαρκεί για να προσφέρει την απαραίτητη προβολή στις κύριες προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτόν τον τομέα: την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και την αποτελεσματική εφαρμογή των κοινών πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου (ιδιαίτερα σε σχέση με το Ταμείο Προσφύγων)·

Προστασία των καταναλωτών και δημόσια υγεία

67.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για τη νέα Πολιτική για τους Καταναλωτές και το Πρόγραμμα για τη Δημόσια Υγεία χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να αρχίσουν νομοθετικές εργασίες εγκαίρως ώστε να επιτραπεί στα προγράμματα να τεθούν σε ισχύ στις αρχές του 2007· εξακολουθεί να πιστεύει ότι η διαίρεση ανάμεσα σε ένα νέο πρόγραμμα για την Πολιτική των Καταναλωτών και ένα νέο πρόγραμμα για τη Δημόσια Υγεία θα αποτελέσει την καλύτερη λύση για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της ΕΕ· τονίζει ότι θα πρέπει να διατεθούν στο νέο πρόγραμμα επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι· παρατηρεί ότι ο αντίκτυπος του προηγούμενου γύρου διεύρυνσης και η μελλοντική διεύρυνση σε χώρες με έλλειμμα στον τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών καθώς και η προταθείσα διεύρυνση του φάσματος του προγράμματος·

Εκπαίδευση και κατάρτιση

68.   πιστεύει ότι είναι ανάγκη να αυξηθεί ο μέσος όρος των παρεχομένων υποτροφιών για την κινητικότητα των σπουδαστών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus· πιστεύει ότι, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, το υποπρόγραμμα Comenius πρέπει να αποσκοπεί στο να εμπλέξει περισσότερους μαθητές σε κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες· θεωρεί ότι αυτές οι βελτιώσεις στο πρόγραμμα απαιτούν ουσιαστική αύξηση του ποσού αναφοράς που προτείνεται από την Επιτροπή·

Προαγωγή του ευρωπαϊκού πολιτισμού και ποικιλομορφίας

69.   υπογραμμίζει την σπουδαιότητα του οπτικοακουστικού τομέα όσον αφορά τις τεχνολογικές αλλαγές και τις καινοτόμες οικονομικές διεργασίες και τονίζει την ενδεχόμενη συμβολή του στη δημιουργία μίας οικονομίας βασισμένης στη γνώση, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία της Λισαβόνας· τονίζει ότι η ανάπτυξη του οπτικοακουστικού τομέα εξαρτάται κατ' αρχήν από τον ιδιωτικό τομέα, τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και τα δημόσια ταμεία των κρατών μελών· υπογραμμίζει τα θετικά αποτελέσματα από τα τρέχοντα προγράμματα MEDIA· τονίζει ότι τα προγράμματα MEDIA αποδείχτηκαν πολύ αποδοτικά και επέδειξαν σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη του τομέα· τονίζει ότι ένα επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης του προγράμματος MEDIA 2007 είναι σημαντικό και ότι το ποσό που προτείνει η Επιτροπή είναι το ελάχιστο αναγκαίο ποσό για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος·

70.   επικροτεί την ενσωμάτωση αρκετών δραστηριοτήτων με εξαιρετικά μικρό δημοσιονομικό πλαίσιο στο νέο Πρόγραμμα CULTURE 2000 και τονίζει ότι παραμένει ζωτικής σημασίας ένα επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης σε αυτόν τον τομέα, επισύροντας την προσοχή στην ανάγκη να περιληφθούν οι κύριες δραστηριότητες του προγράμματος δράσης για το 2004-2006 εντός του νέου πολυετούς πλαισίου· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει δραστηριότητες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία, το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 22-23 Μαρτίου 2005· υποστηρίζει την άποψη που εξέφρασαν οι υπουργοί πολιτισμού που συνεδρίασαν στο Ρόττερνταμ τον Ιούλιο του 2004 ότι ο προϋπολογισμός για τον πολιτισμό θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά·

Εξωτερικές πολιτικές

71.   εκφράζει κατ' αρχήν ικανοποίηση για την απλούστευση των χρηματοδοτικών μέσων που εγγράφονται στην Κατηγορία 4, αλλά αμφισβητεί κατά πόσο ο αριθμός και η προταθείσα από την Επιτροπή κατανομή είναι η ενδεδειγμένη σε σχέση με τη διαφάνεια, την προβολή και τον δημοκρατικό έλεγχο της χρήσης των κονδυλίων· θεωρεί ιδιαίτερα ότι:

   οι νομικές βάσεις των νέων χρηματοδοτικών μέσων ορίζουν σαφώς τον ρόλο του Κοινοβουλίου σε σχέση με τον προσδιορισμό των στόχων των γεωγραφικών ή θεματικών προγραμμάτων που θα προκύψουν από τα μέσα αυτά·
   η πρόταση για την Αναπτυξιακή Συνεργασία και την Οικονομική Συνεργασία θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί στη βάση μιας γεωγραφικής δομής που θα διαφοροποιεί σαφώς την ενίσχυση προς τις αναπτυσσόμενες χώρες (σύμφωνα με τον κατάλογο Ι της ΕΑΒ) από τη συνεργασία με τις βιομηχανικές χώρες, συνδυασμένης με την κατανομή των πιστώσεων σύμφωνα με θεματικές κατευθυντήριες γραμμές που θα αντιστοιχούν σε οριζόντιους πολιτικούς στόχους και προτεραιότητες της Ένωσης·
   οι νομικές βάσεις του Μέσου Προένταξης και του Μέσου Σταθερότητας θα πρέπει να αναθεωρηθούν για να επιτραπεί η χρήση της διαδικασίας συναπόφασης·
   το περιβάλλον αποτελεί πλήρη συνιστώσα τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών δράσεων της ΕΕ· υπογραμμίζει την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίζει παγκόσμιες περιβαλλοντικές προκλήσεις μέσω εξωτερικών προγραμμάτων, τα οποία καθορίζονται με τις αναπτυσσόμενες χώρες που αποτελούν εταίρους της·
   η Επιτροπή πρέπει να προτείνει ξεχωριστό κανονισμό ο οποίος να παρέχει την απαιτούμενη ευελιξία για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (θέση του προϋπολογισμού 19-04), ως μόνου εξωτερικού μέσου της ΕΕ το οποίο δεν απαιτεί τη συγκατάθεση της χώρας υποδοχής, και να παραχωρήσει επίσης την επαναφορά της πλήρους κοινοβουλευτικής επιτήρησης για το πρόγραμμα αυτό·

o
o   o

72.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα άλλα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και φορείς, καθώς και στις εθνικές κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ C 310 της 16.12.2004, σ. 1.
(3) ΕΕ L 253 της 7.10.2000, σ. 42.
(4) EE C 104 E της 30.4.2004, σ. 991.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν της ημερομηνίας αυτής, P6_TA(2004)0005.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν της 2ας Δεκεμβρίου 2004, P6_TA(2004)0075.
(7) Έκθεση που υποβλήθηκε το 1977 από ομάδα εμπειρογνωμόνων κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.
(8) ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 46.


Παράρτημα

Δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013

εκατ. € σε τιμές 2004

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL 2007- 2013

1. Βιώσιμη ανάπτυξη

57 612

60 612

63 560

65 558

67 699

70 559

73 435

459 035

1α. Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

11 010

13 157

15 377

17 207

19 190

21 272

23 350

120 563

1β. Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση

46 602

47 455

48 183

48 351

48 509

49 287

50 085

338 472

2. Διατήρηση και διαχείριση φυσικών πόρων

56 744

56 866

56 980

56 747

56 524

56 299

56 088

396 248

εκ των οποίων: Γεωργία - Δαπάνες αγορών και άμεσες πληρωμές

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3. Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη

1 777

2 156

2 470

2 778

3 096

3 420

3 741

19 437

4. Η EΕ ως παγκόσμιος εταίρος

8 235

8 795

9 343

10 050

10 782

11 434

12 060

70 697

5. Διοίκηση

3 675

3 815

3 950

4 090

4 225

4 365

4 500

28 620

Αντισταθμίσεις

419

191

190

-

800

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

128 462

132 434

136 493

139 223

142 326

146 077

149 824

974 837

Υποχρεώσεις ως % του ΑΕΕ1

1,17%

1,18%

1,19%

1,18%

1,18%

1,19%

1,19%

1,18%

Συνολική μείωση σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής

-47 518

Ανώτατο όριο διοικητικών δαπανών της Επιτροπής

3 114

3 321

3 528

3 744

3 942

4 140

4 356

26 145

Ανώτατο όριο για τις Υπηρεσίες (εκτίμηση)

307

313

320

326

332

339

346

2 283

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων πληρωμών2

116 403

120 003

123 680

126 154

128 966

132 365

135 760

883 329

Πληρωμές ως % του ΑΕΕ1

1,06%

1,07%

1,08%

1,07%

1,07%

1,07%

1,08%

1,07%

1 Με βάση το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής SEC(2005)0494 τελικό (τεχνικές προσαρμογές).

2 Ο λόγος υποχρεώσεων προς πληρωμές βασίζεται στις προτάσεις της Επιτροπής COM(2004)0498.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου