Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2002/0132(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0167/2005

Predkladané texty :

A6-0167/2005

Rozpravy :

PV 07/06/2005 - 15

Hlasovanie :

PV 08/06/2005 - 6.3

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0225

Prijaté texty
PDF 481kWORD 75k
Streda, 8. júna 2005 - Štrasburg
Kontrola pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti ***II
P6_TA(2005)0225A6-0167/2005
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii Rady na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva (14843/1/2004 – C6-0038/2005 – 2002/0132(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (14843/1/2004 – C6-0038/2005),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Parlament a Radu (KOM(2002)0328)(2),

–   so zreteľom na zmenený a doplnený návrh Komisie (KOM(2003)0371)(3),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0167/2005),

1.   schvaľuje spoločnú pozíciu v zmenenom a doplnenom znení;

2.   poveruje svojho predsedu, aby pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 67 E, 17.3.2004, s. 259.
(2) Ú. v. EÚ C 227 E, 24.9.2002, s. 574.
(3) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 8. júna 2005 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.° .../2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva
P6_TC2-COD(2002)0132

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 95 a 135,

so zreteľom na návrh Komisie(1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy(3),

keďže:

(1)  Jednou z úloh Spoločenstva je podporovať harmonický, vyvážený a udržateľný rozvoj hospodárskych aktivít v celom Spoločenstve vytvorením spoločného trhu a hospodárskej a menovej únie. Na tento účel vnútorný trh zahŕňa priestor bez vnútorných hraníc, v ktorom je zabezpečený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu.

(2)  Zahrnutie výnosov z nezákonných činností do finančného systému a ich investovanie po ich vypraní škodí zdravému a udržateľnému hospodárskemu rozvoju. Preto smernica Rady 91/308/EHS z 10. júna 1991 o predchádzaní zneužívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí(4) zaviedla mechanizmus Spoločenstva na predchádzanie praniu špinavých peňazí sledovaním transakcií prostredníctvom úverových a finančných inštitúcií a určitých typov povolaní. Vzhľadom na to, že existuje riziko, že uplatňovanie uvedeného mechanizmu povedie k zvýšenému pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti na nezákonné účely, smernicu 91/308/EHS by mal dopĺňať systém kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo z neho vystupujú.

(3)  V súčasnosti takéto kontrolné systémy uplatňuje iba niekoľko členských štátov, ktoré konajú podľa vnútroštátnych právnych predpisov. Rozdiely v právnych predpisoch škodia riadnemu fungovaniu vnútorného trhu. Základné prvky by sa preto mali zosúladiť na úrovni Spoločenstva, aby sa zaistila rovnaká úroveň kontroly pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti prepravovaných cez hranice Spoločenstva. Takéto zosúladenie by však nemalo ovplyvniť možnosť, aby členské štáty uplatňovali, v súlade s existujúcimi ustanoveniami zmluvy, vnútroštátne kontroly pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti v Spoločenstve.

(4)  Mali by sa zohľadniť aj doplnkové činnosti vykonávané na iných medzinárodných fórach, najmä činnosť Finančnej akčnej jednotky na boj proti praniu špinavých peňazí (FATF), ktorá bola zriadená na samite G-7 v Paríži v roku 1989. Osobitné odporúčanie IX jednotky FATF z 22. októbra 2004 vyzýva vlády, aby prijali opatrenia na odhalenie pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti, vrátane systému ohlásení alebo inej ohlasovacej povinnosti.

(5)  Podľa toho by sa mala na peňažné prostriedky v hotovosti prepravované fyzickou osobou, ktorá vstupuje do Spoločenstva alebo z neho vystupuje, vzťahovať zásada ohlasovacej povinnosti. Táto zásada by umožnila colným orgánom zhromažďovať informácie o takomto pohybe peňažných prostriedkov v hotovosti a ak je to vhodné, takého informácie zasielať iným orgánom. Colné orgány sú prítomné na hraniciach Spoločenstva, kde sú kontroly najúčinnejšie a niektoré už v tejto veci nadobudli praktické skúsenosti. Malo by sa využiť nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach(5). Táto vzájomná pomoc by mala zabezpečiť správne uplatňovanie kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti a poskytovanie informácií, ktoré by mohli pomôcť dosiahnuť ciele smernice 91/308/EHS.

(6)  Vzhľadom na jej preventívny účel a odrádzajúci charakter, ohlasovacia povinnosť by sa mala plniť pri vstupe do Spoločenstva alebo výstupe z neho. S cieľom sústrediť činnosť orgánov na významné pohyby peňažných prostriedkov v hotovosti by sa však táto povinnosť mala vzťahovať len na pohyby vo výške 10 000 EUR alebo viac. Malo by sa tiež stanoviť, že ohlasovacia povinnosť sa vzťahuje na fyzické osoby prepravujúce peňažné prostriedky v hotovosti, bez ohľadu na to, či sú ich vlastníkmi.

(7)  Mali by sa použiť spoločné štandardy pre poskytovanie informácií. Umožnilo by to ľahšiu výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi.

(8)  Je žiaduce stanoviť definície potrebné na jednotný výklad tohto nariadenia.

(9)  Informácie, ktoré príslušné orgány zhromažďujú podľa tohto nariadenia, by sa mali zasielať orgánom uvedeným v článku 6 ods. 1 smernice 91/308/EHS.

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov(6) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov vzhľadom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov(7) sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov príslušnými orgánmi členských štátov v súlade s týmto nariadením.

(11)  Ak existujú náznaky, že sumy peňažných prostriedkov v hotovosti súvisia s nezákonnou činnosťou spojenou s pohybom peňažných prostriedkov v hotovosti, ako uvádza smernica 91/308/EHS, informácie, ktoré príslušné orgány zhromaždili podľa tohto nariadenia, možno zaslať príslušným orgánom ostatných členských štátov a/alebo Komisii. Podobne by sa malo ustanoviť, aby sa určité informácie zasielali vždy, keď existujú náznaky pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré zahŕňajú sumy nižšie ako je hranica stanovená v tomto nariadení.

(12)  Príslušným orgánom by mali byť udelené právomoci potrebné na výkon účinnej kontroly pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti.

(13)  Právomoci príslušných orgánov by mali byť doplnené povinnosťou členských štátov uložiť sankcie. Sankcie by sa však mali uložiť len za nesplnenie ohlasovacej povinnosti v súlade s týmto nariadením.

(14)  Vzhľadom na to, že cieľ tohto nariadenia nemôžu uspokojivo dosiahnuť členské štáty a preto ho, z dôvodu nadnárodného rozsahu prania špinavých peňazí na vnútornom trhu, možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity  podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(15)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané článkom 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a prevzaté Chartou základných práv Európskej únie, najmä jej článkom 8,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ

1.  Toto nariadenie dopĺňa ustanovenia smernice 91/308/EHS o transakciách prostredníctvom finančných a úverových inštitúcií a určitých povolaní tým, že ustanovuje harmonizované pravidlá kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo z neho vystupujú, vykonávanej príslušnými orgánmi.

2.  Toto nariadenie sa nedotýka vnútroštátnych opatrení na kontrolu pohybov peňažných prostriedkov v hotovosti v rámci Spoločenstva, ak sú takéto opatrenia prijaté v súlade s článkom 58 zmluvy.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia:

   1. "príslušnými orgánmi" sú colné orgány členských štátov alebo iné orgány oprávnené členským štátom na uplatňovanie tohto nariadenia,
  2. "peňažnými prostriedkami v hotovosti" sú
   a) obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa, vrátane menových nástrojov na doručiteľa, ako sú napríklad cestovné šeky, obchodovateľné nástroje (vrátane šekov, vlastných zmeniek a peňažných poukážok), ktoré sú buď vo forme cenného papiera na doručiteľa indosovaného bez obmedzenia, vystaveného na fiktívneho príjemcu alebo inak v takej podobe, že právny nárok z nich prechádza na inú osobu ich doručením, ako aj neúplné nástroje (vrátane šekov, vlastných zmeniek a peňažných poukážok), ktoré sú síce podpísané, ale meno príjemcu nie je uvedené,
   b) mena (bankovky a mince, ktoré sú v obehu ako prostriedok výmeny).

Článok 3

Ohlasovacia povinnosť

1.  Každá fyzická osoba, ktorá vstupuje do Spoločenstva alebo z neho vystupuje a prepravuje peňažné prostriedky v hotovosti v hodnote 10 000 EUR alebo viac, ohlási túto sumu príslušným orgánom členského štátu, cez ktoré vstupuje do Spoločenstva alebo z neho vystupuje, v súlade s týmto nariadením. Ohlasovacia povinnosť nie je splnená, ak sú poskytnuté informácie nesprávne alebo neúplné.

2.  Ohlásenie uvedené v odseku 1 obsahuje údaje o:

   a) deklarantovi, vrátane celého mena, dátumu a miesta narodenia a štátnej príslušnosti,
   b) vlastníkovi peňažných prostriedkov v hotovosti,
   c) určenom príjemcovi peňažných prostriedkov v hotovosti,
   d) množstve a povahe peňažných prostriedkov v hotovosti,
   e) pôvode a zamýšľanom použití peňažných prostriedkov v hotovosti,
   f) dopravnej trase,
   g) dopravných prostriedkoch.

3.  Informácie sa poskytnú písomne, ústne alebo v elektronickej podobe, ako to určí členský štát uvedený v odseku 1. Ak však deklarant o to požiada, je oprávnený poskytnúť informácie písomne. Ak sa podáva písomné ohlásenie, deklarantovi sa odovzdá na požiadanie potvrdená kópia.

Článok 4

Právomoci príslušných orgánov

1.  S cieľom zabezpečiť kontrolu dodržiavania ohlasovacej povinnosti ustanovenej v článku 3 sú úradníci príslušných orgánov oprávnení kontrolovať fyzické osoby, ich batožinu a ich dopravné prostriedky v súlade s podmienkami ustanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

2.  V prípade nesplnenia ohlasovacej povinnosti ustanovenej v článku 3 možno peňažné prostriedky v hotovosti zaistiť na základe rozhodnutia vydaného v správnom konaní v súlade s podmienkami ustanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Článok 5

Zaznamenávanie a spracovanie informácií

1.  Príslušné orgány členského štátu uvedené v článku 3 ods. 1 zaznamenajú a spracujú informácie získané podľa článku 3 a/alebo článku 4 a sprístupnia ich orgánom tohto členského štátu, uvedeným v článku 6 ods. 1 smernice 91/308/EHS.

2.  Ak z kontrol vykonaných podľa článku 4 vyplýva, že fyzická osoba vstupuje do Spoločenstva alebo vystupuje z neho so sumou peňažných prostriedkov v hotovosti menšou ako je hranica stanovená v článku 3 a ak existuje podozrenie z nezákonných činností spojených s pohybom peňažných prostriedkov v hotovosti, ako to uvádza smernica 91/308/EHS, príslušné orgány členského štátu uvedené v článku 3 ods. 1 môžu uvedenú informáciu, celé meno, dátum a miesto narodenia a štátnu príslušnosť tejto osoby a podrobnosti o použitých dopravných prostriedkoch tiež zaznamenať, spracovať a sprístupniť orgánom tohto členského štátu, uvedeným v článku 6 ods. 1 smernice 91/308/EHS.

Článok 6

Výmena informácií

1.  Ak existujú náznaky, že sumy peňažných prostriedkov v hotovosti súvisia s nezákonnou činnosťou spojenou s pohybom peňažných prostriedkov v hotovosti, ako uvádza smernica 91/308/EHS, informácie získané z ohlásenia ustanoveného v článku 3 alebo z kontrol ustanovených v článku 4 možno zaslať príslušným orgánom ostatných členských štátov.

Nariadenie (ES) č. 515/97 sa uplatňuje primerane.

2.  Ak existujú náznaky, že sumy peňažných prostriedkov v hotovosti zahŕňajú výnosy z podvodov alebo z inej nezákonnej činnosti, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje finančné záujmy Spoločenstva, informácie sa zašlú aj Komisii.

Článok 7

Výmena informácií s tretími krajinami

V rámci vzájomnej administratívnej pomoci môžu členské štáty alebo Komisia oznámiť informácie získané podľa tohto nariadenia tretej krajine podliehajúc súhlasu príslušných orgánov, ktoré získali informácie podľa článku 3 a/alebo 4, a súladu s príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami a ustanoveniami Spoločenstva o poskytovaní osobných údajov do tretích krajín. Členské štáty oznámia takéto výmeny informácií Komisii, najmä ak je to významné z hľadiska vykonávania tohto nariadenia.

Článok 8

Povinnosť mlčanlivosti

Na všetky informácie, ktoré majú dôverný charakter alebo sú poskytnuté ako dôverné, sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti. Príslušné orgány ich nemôžu ďalej oznamovať bez výslovného súhlasu osoby alebo orgánu, ktorý tieto údaje poskytol. Oznámenie týchto informácií sa povolí v takom prípade, ak sú tak príslušné orgány povinné urobiť na základe platných predpisov, najmä v súvislosti so súdnym konaním. Oznámenie alebo poskytnutie informácií sa uskutočňuje za úplného dodržania platných ustanovení o ochrane údajov, najmä smernice 95/46/ES a nariadenia (ES) č. 45/2001.

Článok 9

Sankcie

1.  Každý členský štát zavedie sankcie, ktoré sa uplatňujú v prípadoch nesplnenia ohlasovacej povinnosti ustanovenej v článku 3. Takéto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2.  Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do …(8) sankcie, ktoré sa uplatňujú v prípade nesplnenia ohlasovacej povinnosti ustanovenej v článku 3.

Článok 10

Hodnotenie

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia štyri roky po nadobudnutí jeho účinnosti.

Článok 11

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od ....(9)

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

za Európsky parlament za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. ES C 227 E, 24.9.2002, s. 574.
(2) Ú. v. EÚ
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 15. mája 2003 (Ú. v. EÚ C 67 E, 17.3.2004, s. 259), spoločná pozícia Rady zo 17. februára 2005. (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Európskeho parlamentu z 8. júna 2005.
(4) Ú. v. ES L 166, 28.6.1991, s. 77. Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/97/ES (Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 76).
(5) Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).
(6) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).
(7) Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.
(8)* 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.
(9)* 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia