Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2002/0132(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0167/2005

Predložena besedila :

A6-0167/2005

Razprave :

PV 07/06/2005 - 15

Glasovanja :

PV 08/06/2005 - 6.3

Sprejeta besedila :

P6_TA(2005)0225

Sprejeta besedila
PDF 392kWORD 72k
Sreda, 8. junij 2005 - Strasbourg
Kontrola gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje ***II
P6_TA(2005)0225A6-0167/2005
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje (14843/1/2004 – C6-0038/2005 – 2002/0132(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (14843/1/2004 – C6-0038/2005),

–   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave(1) o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2002)0328)(2),

–   ob upoštevanju sprememb predloga Komisije (KOM(2003)0371)(3),

–   ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju člena 62 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0167/2005),

1.   odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

2.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL C 67 E, 17.3.2004, str. 259.
(2) UL C 227 E, 24.9.2004, str. 574.
(3) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 8. junija 2005 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. ..../2005 Evropskega parlamenta in Sveta o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje
P6_TC2-COD(2002)0132

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 95 in 135 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije(1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(2),

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Ena od nalog Skupnosti je, da z vzpostavitvijo skupnega trga ter ekonomske in monetarne unije v celotni Skupnosti spodbuja skladen, uravnotežen in trajnosten razvoj gospodarskih dejavnosti. V ta namen notranji trg vključuje območje brez notranjih meja, na katerem je zagotovljen prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala.

(2)  Vnos premoženjske koristi iz kaznivih dejanj v finančni sistem in naložbe te premoženjske koristi, ki sledijo pranju denarja, škodujejo uravnovešenemu in trajnostnemu gospodarskemu razvoju. Zato je bil z Direktivo Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja(4) uveden mehanizem Skupnosti za preprečevanje pranja denarja, s katerim kreditne in finančne institucije ter določene dejavnosti in poklici spremljajo transakcije. Ker obstaja nevarnost, da bi uporaba tega mehanizma vplivala na povečan pretok gotovine za nezakonite namene, je treba Direktivo 91/308/EGS dopolniti s sistemom za kontrolo prenosa gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje.

(3)  Trenutno takšne sisteme kontrole uporablja samo nekaj držav članic v skladu z nacionalno zakonodajo. Razlike v zakonodajah škodujejo pravilnemu delovanju notranjega trga. Za zagotovitev enakovredne ravni kontrole prenosa gotovine preko meja Skupnosti je treba temeljne elemente uskladiti na ravni Skupnosti. Ta uskladitev pa ne bi smela vplivati na možnost držav članic, da v skladu z obstoječimi določbami Pogodbe uporabljajo nacionalne kontrole prenosa gotovine znotraj Skupnosti.

(4)  Upoštevati je bi bilo treba tudi dopolnilne dejavnosti, ki se izvajajo v drugih mednarodnih forumih, predvsem v finančni delovni skupini za pranje denarja (FATF), ki je bila ustanovljena na vrhu G-7 v Parizu leta 1989. Skupina FATF s posebnim Priporočilom IX z dne 22. oktobra 2004, poziva vlade, da sprejmejo ukrepe za odkrivanje fizičnih prenosov gotovine, vključno s sistemom prijave ali drugim načinom obveznega sporočanja podatkov.

(5)  V skladu s tem bi bilo treba v zvezi z gotovino, ki jo ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje nosi s seboj vsaka fizična oseba, uveljaviti načelo obvezne prijave. To načelo bi carinskim organom omogočilo zbiranje podatkov o takih prenosih gotovine in, kadar je to primerno, posredovanje teh podatkov drugim organom. Carinski organi so prisotni na mejah Skupnosti, kjer je kontrola najbolj učinkovita, in nekateri so že pridobili praktične izkušnje na tem področju. Uporabiti je treba Uredbo Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje(5). Ta medsebojna pomoč bi morala zagotoviti pravilno uporabo sistema kontrole gotovine in posredovanje podatkov, kar bi lahko pripomoglo k doseganju ciljev Direktive 91/308/EGS.

(6)  Za namene preprečevanja in doseganja odvračilnih učinkov bi bilo treba obveznost prijave izpolniti ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje. Da bi se delovanje organov osredotočilo na pomembne prenose gotovine, obveznost prijave velja samo za prenose gotovine v višini 10 000 EUR ali več. Poleg tega bi bilo treba tudi določiti, da se obveznost prijave uporablja za fizično osebo, ki nosi gotovino, ne glede na to, ali je ta oseba njen lastnik.

(7)  Za zagotavljanje podatkov bi bilo treba uporabiti skupne standarde. S tem bo omogočena lažja izmenjava podatkov med pristojnimi organi.

(8)  Za enotno razlago te uredbe je treba določiti opredelitve pojmov.

(9)  Podatki, ki jih pristojni organi pridobijo po tej uredbi, bi se morali posredovati organom iz člena 6(1) Direktive 91/308/EGS.

(10)  Za izvajanje te uredbe pri obdelavi osebnih podatkov s strani pristojnih organov držav članic se uporabljata Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov(6) in Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti(7).

(11)  Kadar obstajajo znaki, da zneski gotovine izvirajo iz kakršnih koli nezakonitih dejavnosti, ki so povezane s prenosi gotovine, kakor to izhaja iz Direktive 91/308/EGS, se lahko podatki, ki jih pristojni organi pridobijo po tej uredbi, posredujejo pristojnim organom v drugih državah članicah in/ali Komisiji. Na podoben način bi bilo treba zagotoviti posredovanje nekaterih podatkov tudi v primeru, ko obstajajo znaki, da gre za prenos gotovine pod mejno vrednostjo, predpisano s to uredbo.

(12)  Pristojni organi bi morali dobiti pooblastila, potrebna za izvrševanje učinkovite kontrole prenosa gotovine.

(13)  Pooblastila pristojnih organov bi bilo treba dopolniti z obveznostjo držav članic, da določijo kazni. Vendar pa bi bilo treba kazni naložiti samo v primeru opustitve prijave v skladu s to uredbo.

(14)  Ker cilja te uredbe ni mogoče zadovoljivo doseči z delovanjem držav članic in ga je zaradi trans-nacionalnega obsega pranja denarja na notranjem trgu lažje doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz tega člena, ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego tega cilja.

(15)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana v členu 6(2) Pogodbe o Evropski uniji in navedena v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije, zlasti v členu 8 Listine

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cilj

1.  S to uredbo se dopolnijo določbe Direktive 91/308/EGS v zvezi s transakcijami, ki jih opravljajo finančne in kreditne institucije ter določene dejavnosti in poklici, z določitvijo usklajenih pravil o kontroli, ki jo pri prenosu gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje izvajajo pristojni organi.

2.  Ta uredba ne vpliva na nacionalne ukrepe za kontrolo prenosov gotovine znotraj Skupnosti, kadar so ti ukrepi sprejeti v skladu s členom 58 Pogodbe.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi:

   1) "pristojni organi" pomenijo carinske organe držav članic ali katere koli druge organe, ki jih države članice pooblastijo za izvajanje te uredbe;
  2) "gotovina" pomeni:
   a) prenosljive instrumente na prinosnika, vključno z denarnimi instrumenti, ki se glasijo na prinosnika, kot so potovalni čeki, prenosljive instrumente (vključno s čeki, zadolžnicami in denarnimi nakazili), ki so izdani na prinosnika, indosirani brez omejitev, izdani v korist neobstoječega prejemnika ali v drugih oblikah, ki dopuščajo prenos naslova ob predaji, ter nepopolne instrumente (vključno s čeki, zadolžnicami in denarnimi nakazili), ki so sicer podpisani, vendar brez navedbe imena prejemnika plačila;
   b) gotovino (bankovce in kovance, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo).

Člen 3

Obveznost prijave

1.  Vsaka fizična oseba, ki vstopa v Skupnost ali iz nje izstopa in nosi gotovino v vrednosti 10 000 EUR ali več, mora ta znesek, v skladu s to uredbo, prijaviti pristojnim organom države članice, skozi katero vstopa v Skupnost ali iz nje izstopa. Obveznost prijave ni izpolnjena, če je dan napačen ali nepopoln podatek.

2.  Prijava iz odstavka 1 vsebuje podatke o:

   a) prijavitelju, vključno s polnim imenom, datumom in krajem rojstva ter državljanstvom;
   b) lastniku gotovine;
   c) nameravanem prejemniku gotovine;
   d) znesku in vrsti gotovine;
   e) izvoru in namenu uporabe gotovine;
   f) poti prevoza;
   g) prevoznem sredstvu.

3.  Podatki se posredujejo v pisni, ustni ali elektronski obliki, kar določi država članica iz odstavka 1. Kadar prijavitelj tako zahteva, lahko podatke posreduje v pisni obliki. Kadar je vložena pisna prijava, se prijavitelju na zahtevo izda overjena kopija.

Člen 4

Pooblastila pristojnih organov

1.  Zaradi preverjanja izpolnjevanja obveznosti prijave, določene v členu 3, so v skladu s pogoji, določenimi v nacionalni zakonodaji, uradniki pristojnih organov pooblaščeni za izvajanje kontrole fizičnih oseb, njihove prtljage in prevoznih sredstev.

2.  V primeru neizpolnitve obveznosti prijave, določene v členu 3, se lahko v skladu s pogoji, ki jih določa nacionalna zakonodaja, gotovina zaseže v upravnem postopku.

Člen 5

Evidentiranje in obdelava podatkov

1.  Podatke, pridobljene v skladu s členom 3 in/ali členom 4, evidentirajo in obdelajo pristojni organi države članice iz člena 3(1) in so na razpolago organom iz člena 6(1) Direktive 91/308/EGS te države članice.

2.  Kadar je iz kontrol, predvidenih v členu 4, razvidno, da fizična oseba vstopa v Skupnost ali iz nje izstopa z zneskom gotovine, ki je nižji od mejne vrednosti iz člena 3, in kadar obstajajo znaki, da je prenos gotovine povezan z nezakonito dejavnostjo v smislu Direktive 91/308/EGS, lahko pristojni organi države članice iz člena 3(1) ta podatek kakor tudi priimek in ime, datum in kraj rojstva ter državljanstvo te osebe ter podatke o uporabljenem prevoznem sredstvu evidentirajo in obdelajo ter dajo na razpolago organom iz člena 6(1) Direktive 91/308/EGS te države članice.

Člen 6

Izmenjava podatkov

1.  Kadar obstajajo znaki, da zneski gotovine izvirajo iz kakršnih koli nezakonitih dejavnosti povezanih s prenosom gotovine, kakor to izhaja iz Direktive 91/308/EGS, se lahko podatki, pridobljeni na podlagi prijave, predvidene v členu 3 ali kontrol, predvidenih v členu 4, posredujejo pristojnim organom v drugih državah članicah.

Uredba (ES) št. 515/97 se uporablja smiselno.

2.  Kadar obstajajo znaki, da zneski gotovine izvirajo iz premoženjske koristi, pridobljene z goljufijami ali s katerimi koli drugimi nezakonitimi dejanji, ki škodljivo vplivajo na finančne interese Skupnosti, se podatki posredujejo tudi Komisiji.

Člen 7

Izmenjava podatkov s tretjimi državami

Podatke, pridobljene na podlagi te uredbe, lahko države članice ali Komisija posredujejo tretji državi v okviru medsebojne upravne pomoči, ob upoštevanju soglasja pristojnih organov, ki so podatke pridobili v skladu s členom 3 in/ali členom 4 in ustreznih nacionalnih predpisov in predpisov Skupnosti o posredovanju osebnih podatkov tretjim državam. Države članice o takih izmenjavah podatkov uradno obvestijo Komisijo, zlasti kadar je to pomembno za izvajanje te uredbe.

Člen 8

Dolžnost varovanja poslovne skrivnosti

Za vse podatke, ki so zaupne narave ali so posredovani kot zaupni, velja dolžnost varovanja poslovne skrivnosti. Pristojni organi jih ne smejo razkriti brez izrecnega dovoljenja osebe ali organa, ki jih je posredoval. Vendar pa je posredovanje podatkov dovoljeno, če so pristojni organi to dolžni storiti v skladu z veljavnimi predpisi, zlasti v zvezi s sodnimi postopki. Razkritje ali posredovanje podatkov se opravi ob polnem spoštovanju predpisov s področja varstva podatkov, zlasti Direktive 95/46/ES in Uredbe (ES) št. 45/2001.

Člen 9

Kazni

1.  Vsaka država članica uvede kazni, ki se uporabijo zaradi neizpolnjevanja obveznosti prijave, določene v členu 3. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.  Države članice uradno obvestijo Komisijo najpozneje v …(8) o kaznih zaradi neizpolnjevanja obveznosti prijave, določene v členu 3.

Člen 10

Ocenjevanje

Komisija štiri leta po začetku veljavnosti te uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi te uredbe.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od ...(9).

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) UL C 227 E, 24.9.2002, str. 574.
(2) UL
(3) Stališče Evropskega parlamenta z dne 15. maja 2003 (UL C 67 E, 17.3.2004, str. 259), Skupno stališče Sveta z dne 17. februarja 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Stališče Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2005.
(4) UL L 166, 28.6.1991. str. 77. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2001/97/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 344, 28.12.2001, str. 76).
(5) UL L 82, 22.3.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).
(6) UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).
(7) UL L 8, 12.1.2001, str. 1.
(8)* 18 mesecih po dnevu začetka veljavnosti te uredbe.
(9)* 18 mesecev po dnevu začetka veljavnosti te uredbe.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov