Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/0072(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0138/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0138/2005

Συζήτηση :

PV 07/06/2005 - 16

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2005 - 6.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0226

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 367kWORD 61k
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2005 - Στρασβούργο
Προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης *
P6_TA(2005)0226A6-0138/2005

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 92/12/ΕΟΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (COM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

‐   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2004)0227)(1),

‐   έχοντας υπόψη το άρθρο 93 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0039/2004),

‐   έχοντας υπόψη το άρθρο 27 της οδηγίας του Συμβουλίου 92/12/ΕΟΚ της 25ης Φεβρουαρίου 1992 σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης(2),

‐   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

‐   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A6-0138/2005),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ -1 (νέα)
(-1) Δεκατρία χρόνια μετά τη λήξη της προβλεπόμενης από το άρθρο 14 της Συνθήκης ΕΚ περιόδου, ο στόχος που καθορίζεται στο άρθρο αυτό εξακολουθεί να μην έχει επιτευχθεί όσον αφορά τον καπνό, τα αλκοολούχα ποτά και τα ορυκτέλαια. Πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τη θέσπιση εσωτερικής αγοράς στον τομέα αυτό.
Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2
(2)  Έκτοτε, διαμορφώθηκε μια κατάσταση σύμφωνα με την οποία αν και τα στοιχεία σχετικά με τον όγκο της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας προϊόντων για τα οποία καταβλήθηκαν οι φόροι εξακολουθούν να παραμένουν σχετικά χαμηλά, όλο και περισσότεροι επαγγελματίες ή ιδιώτες τείνουν να ερμηνεύουν τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 10 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ κατά τρόπο που τους επιτρέπει να νομιμοποιούν εμπορικές πρακτικές που συνεπάγονται την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κράτος μέλος απόκτησης των προϊόντων. Επιπλέον, η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου καθώς και η κατάργηση των πωλήσεων αφορολόγητων ειδών στους ταξιδιώτες κατά τις ενδοκοινοτικές μετακινήσεις, προκάλεσαν αύξηση της προσφυγής στις προαναφερθείσες διατάξεις. Με βάση τα συμπεράσματα μιας νέας έρευνας που άρχισε τον Ιανουάριο 2002·και αφορούσε τόσο τις εθνικές υπηρεσίες όσο και τους ενδιαφερομένους επαγγελματίες. η Επιτροπή συνέταξε έκθεση για την εφαρμογή των άρθρων 7 έως 10 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ.
(2)  Έκτοτε, διαμορφώθηκε μια κατάσταση σύμφωνα με την οποία αν και τα στοιχεία σχετικά με τον όγκο της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας προϊόντων για τα οποία καταβλήθηκαν οι φόροι εξακολουθούν να παραμένουν σχετικά χαμηλά, όλο και περισσότεροι επαγγελματίες έχουν προσπαθήσει να ερμηνεύσουν τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 10 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ κατά τρόπο που τους επιτρέπει να νομιμοποιούν εμπορικές πρακτικές που συνεπάγονται την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κράτος μέλος απόκτησης των προϊόντων, ενώ ένας αυξανόμενος αριθμός ιδιωτών αγοράζουν προϊόντα σε άλλο κράτος μέλος για τις προσωπικές τους ανάγκες, για τα οποία καταβάλλουν το νόμιμο φόρο κατανάλωσης στην χώρα απόκτησης του προϊόντος. Επιπλέον, η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου καθώς και η κατάργηση των πωλήσεων αφορολόγητων ειδών στους ταξιδιώτες κατά τις ενδοκοινοτικές μετακινήσεις, προκάλεσαν αύξηση της προσφυγής στις προαναφερθείσες διατάξεις. Με βάση τα συμπεράσματα μιας νέας έρευνας που άρχισε τον Ιανουάριο 2002 και αφορούσε τόσο τις εθνικές υπηρεσίες όσο και τους ενδιαφερομένους επαγγελματίες, η Επιτροπή συνέταξε έκθεση για την εφαρμογή των άρθρων 7 έως 10 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ.
Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6
(6)  Το άρθρο 7 διακρίνει διάφορες περιπτώσεις κατά τις οποίες προϊόντα υποκείμενα σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε κράτος μέλος βρίσκονται για εμπορικούς σκοπούς σε άλλο κράτος μέλος, αλλά δεν καθορίζει σαφώς τον οφειλέτη των ειδικών φόρων κατανάλωσης στο κράτος μέλος προορισμού σε κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές. Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να καθοριστούν για κάθε μία από τις προβλεπόμενες περιπτώσεις, χωρίς περιθώρια αμφιβολίας, οι οφειλέτες του ειδικού φόρου κατανάλωσης και οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο κράτος μέλος προορισμού.
(6)  Το άρθρο 7 διακρίνει διάφορες περιπτώσεις κατά τις οποίες προϊόντα υποκείμενα σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε κράτος μέλος βρίσκονται για εμπορικούς σκοπούς σε άλλο κράτος μέλος, αλλά δεν καθορίζει σαφώς τον οφειλέτη των ειδικών φόρων κατανάλωσης στο κράτος μέλος προορισμού σε κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές. Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να καθοριστούν για κάθε μία από τις προβλεπόμενες περιπτώσεις, χωρίς περιθώρια αμφιβολίας, οι οφειλέτες του ειδικού φόρου κατανάλωσης και οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο κράτος μέλος προορισμού, με στόχο την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών στον τομέα αυτόν.
Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7
(7)  Στις περιπτώσεις αυτές, είναι επίσης σκόπιμο να απλουστευθούν οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται από τα πρόσωπα που δεν είναι εγκατεστημένα στο κράτος μέλος κατοχής των προϊόντων, αλλά στο οποίο τα εν λόγω πρόσωπα οφείλουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να επιτραπεί ταυτόχρονα στις διοικήσεις των ενδιαφερομένων κρατών μελών να ελέγχουν καλύτερα την πραγματοποιούμενη κυκλοφορία.
(7)  Στις περιπτώσεις αυτές, είναι επίσης σκόπιμο να απλουστευθούν οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται από τα πρόσωπα που δεν είναι εγκατεστημένα στο κράτος μέλος κατοχής των προϊόντων, αλλά στο οποίο τα εν λόγω πρόσωπα οφείλουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να επιτραπεί ταυτόχρονα στις διοικήσεις των ενδιαφερομένων κρατών μελών να ελέγχουν καλύτερα την πραγματοποιούμενη κυκλοφορία, ώστε να θεσπισθεί εσωτερική αγορά στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης.
Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13
(13)  Είναι σκόπιμο να καταργηθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να προβλέπουν ενδεικτικά επίπεδα για να αποδεικνύεται, αν τα προϊόντα προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς ή για τις προσωπικές ανάγκες ιδιωτών. Πράγματι, τα εν λόγω ενδεικτικά επίπεδα δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται μεμονωμένα από τη διοίκηση ως απόδειξη της κατοχής υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς. Δύνανται συνεπώς να χρησιμεύουν μόνο ως κατευθυντήριες γραμμές που παρέχει η διοίκηση στους υπαλλήλους της για τον έλεγχο.
(13)  Είναι σκόπιμο να καταργηθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να προβλέπουν ενδεικτικά επίπεδα για να αποδεικνύεται αν τα προϊόντα προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς ή για τις προσωπικές ανάγκες ιδιωτών. Αυτά τα ενδεικτικά επίπεδα πολύ συχνά έχουν χρησιμοποιηθεί ως υποχρεωτικά όρια σε ορισμένα κράτη μέλη και στην πράξη έχουν οδηγήσει σε διακρίσεις, πράγμα το οποίο είναι αντίθετο με τις αρχές της εσωτερικής αγοράς. Δύνανται συνεπώς να χρησιμεύουν μόνο ως κατευθυντήριες γραμμές που παρέχει η διοίκηση στους υπαλλήλους της για τον έλεγχο και δεν θα πρέπει να αποτελούν το μοναδικό κριτήριο που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης ως απόδειξη κατοχής για προσωπική χρήση ιδιωτών ή για εμπορικούς σκοπούς.
Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14
(14)  Είναι σκόπιμο να καταργηθεί το άρθρο 9 παράγραφος 3, επειδή δεν ενδείκνυται η διατήρηση φορολογικής διάταξης που να επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρεκκλίνουν από την αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 8 για λόγους σχετικούς με την ασφάλεια κατά τη μεταφορά ορυκτελαίων.
Διαγράφεται
Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΗΜΕΙΟ Β
Άρθρο 9, παράγραφος 2, εισαγωγική πρόταση (οδηγία 92/12/ΕΟΚ)
2.  Για να αποδείξουν ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς, τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη, σε συνδυασμό μεταξύ τους, τα ακόλουθα στοιχεία:
2.  Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 θεωρούνται ότι έχουν αγορασθεί από ιδιώτες για προσωπική χρήση, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς, με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/106/ΕΚ (ΕΕ L 359 της 4.12.2004, σ. 30).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου