Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2004/0072(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0138/2005

Teksty złożone :

A6-0138/2005

Debaty :

PV 07/06/2005 - 16

Głosowanie :

PV 08/06/2005 - 6.4

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0226

Teksty przyjęte
PDF 302kWORD 59k
Środa, 8 czerwca 2005 r. - Strasburg
Wyroby objęte podatkiem akcyzowym *
P6_TA(2005)0226A6-0138/2005

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania (COM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0227)(1),

–   uwzględniając art. 93 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0039/2004),

–   uwzględniając art. 27 dyrektywy Rady nr 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania(2),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej i opinię Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0138/2005),

1.   zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej projektu, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie Parlamentu w przypadku uznania za stosowne oddalenia się od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o konsultację z Parlamentem w przypadku chęci wprowadzenia dalszych zmian do projektu Komisji;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Radzie oraz Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
PUNKT 1 PREAMBUŁY (nowy)
(-1) "Trzynaście lat po upływie okresu przewidzianego w art. 14 Traktatu WE jego cel nadal nie został osiągnięty w odniesieniu do tytoniu, napojów alkoholowych i olejów mineralnych. Należy podjąć kolejne wysiłki w celu ułatwienia swobodnego przepływu wyrobów objętych podatkiem akcyzowym oraz utworzenia rynku wewnętrznego w tej dziedzinie.
Poprawka 2
PUNKT 2 PREAMBUŁY
(2)  Jednakże od tego czasu, mimo że statystyki dla wewnętrznych przepływów wyrobów opodatkowanych pozostają stosunkowo niskie, coraz więcej podmiotów gospodarczych i osób prywatnych usiłuje interpretować art. 7 - 10 dyrektywy 92/12/EWG w sposób pozwalający na uzasadnienie praktyk handlowych wymagających uiszczania podatku akcyzowego w Państwie Członkowskim, w którym wyroby są nabywane. Ponadto wzrost liczby transakcji handlowych dokonywanych przez Internet oraz zniesienie sprzedaży wolnej od cła na rzecz osób podróżujących wewnątrz Wspólnoty doprowadziły do większego wykorzystywania tych przepisów. Na podstawie wniosków z dalszego przeglądu zaangażowanych władz krajowych i podmiotów gospodarczych, rozpoczętego w styczniu 2002 r., Komisja przygotowała sprawozdanie w sprawie stosowania art. 7 -10 dyrektywy 92/12/EWG.
(2)  Jednakże od tego czasu, mimo że statystyki dla wewnętrznych przepływów wyrobów opodatkowanych pozostają stosunkowo niskie, coraz więcej podmiotów gospodarczych dąży do interpretowania art. 7 - 10 dyrektywy 92/12/EWG w sposób pozwalający na uzasadnienie praktyk handlowych wymagających uiszczania podatku akcyzowego w Państwie Członkowskim, w którym wyroby są nabywane, a także coraz większa liczba osób prywatnych nabywa wyroby na użytek własny w innym Państwie Członkowskim i legalnie uiszcza za nie podatek akcyzowy w Państwie Członkowskim ich nabycia. Ponadto wzrost liczby transakcji handlowych dokonywanych przez Internet oraz zniesienie sprzedaży wolnej od cła na rzecz osób podróżujących wewnątrz Wspólnoty doprowadziły do większego wykorzystywania tych przepisów. Na podstawie wniosków z dalszego przeglądu zaangażowanych władz krajowych i podmiotów gospodarczych, rozpoczętego w styczniu 2002 r., Komisja przygotowała sprawozdanie w sprawie stosowania art. 7 - 10 dyrektywy 92/12/EWG.
Poprawka 3
PUNKT 6 PREAMBUŁY
(6)  Artykuł 7 uwzględnia różne sytuacje, w których wyroby objęte podatkiem akcyzowym, wprowadzone już na rynek w jednym Państwie Członkowskim, są przechowywane w celu handlowym na terenie innego Państwa Członkowskiego, ale nie identyfikuje dla każdej z tych sytuacji w sposób jasny osoby, która powinna uiścić podatek akcyzowy w Państwie Członkowskim przeznaczenia. Wypada więc, dla każdej ze wspomnianych sytuacji, określić jednoznacznie osobę winną uiścić podatek akcyzowy i opłaty wynikające z obowiązujących w Państwie Członkowskim przeznaczenia przepisów w tym zakresie.
(6)  Artykuł 7 uwzględnia różne sytuacje, w których wyroby objęte podatkiem akcyzowym, wprowadzone już na rynek w jednym Państwie Członkowskim, są przechowywane w celu handlowym na terenie innego Państwa Członkowskiego, ale nie identyfikuje dla każdej z tych sytuacji w sposób jasny osoby, która powinna uiścić podatek akcyzowy w Państwie Członkowskim przeznaczenia. Wypada więc, dla każdej ze wspomnianych sytuacji, określić jednoznacznie osobę winną uiścić podatek akcyzowy i opłaty wynikające z obowiązujących w Państwie Członkowskim przeznaczenia przepisów w tym zakresie w celu harmonizacji istniejącego w poszczególnych Państwach Członkowskich ustawodawstwa krajowego w tej dziedzinie.
Poprawka 4
Punkt 7 PREAMBUŁY
(7)  W takich sytuacjach wypada również uprościć przepisy obowiązujące osoby nieosiedlone w Państwie Członkowskim, w którym wyroby są przechowywane, ale które są zobowiązane do uiszczenia w nim podatku akcyzowego, umożliwiając równocześnie administracji zainteresowanych Państw Członkowskich lepszą kontrolę dokonanych przepływów.
(7)  W takich sytuacjach wypada również uprościć przepisy obowiązujące osoby nieosiedlone w Państwie Członkowskim, w którym wyroby są przechowywane, ale które są zobowiązane do uiszczenia w nim podatku akcyzowego, umożliwiając równocześnie administracji zainteresowanych Państw Członkowskich lepszą kontrolę dokonanych przepływów w celu ustanowienia rynku wewnętrznego produktów objętych podatkiem akcyzowym.
Poprawka 5
PUNKT 13 PREAMBUŁY
13)  Postanowienia umożliwiające Państwom Członkowskim ustanowienie poziomów wzorcowych w celu stwierdzenia czy produkty przechowywane są w celach handlowych czy też przeznaczone na użytek własny lub prywatny poszczególnych osób winny zostać usunięte. Administracja nie może w żadnym wypadku wykorzystywać tychże poziomów we własnym zakresie jako dowodu na to, że wyroby objęte podatkiem akcyzowym przechowywane są w celach handlowych. W związku z powyższym wspomniane poziomy wzorcowe winny być jedynie zawarte w instrukcjach z zakresu inspekcji przekazywanych przez administrację krajową jej inspektorom.
13)  Postanowienia umożliwiające Państwom Członkowskim ustanowienie poziomów wzorcowych w celu stwierdzenia czy produkty przechowywane są w celach handlowych czy też przeznaczone na użytek własny lub prywatny poszczególnych osób winny zostać usunięte. Poziomy te były zbyt często wykorzystywane w niektórych Państwach Członkowskich jako obowiązkowe ograniczenia ilościowe i doprowadziły w praktyce do niezgodnej z zasadami rynku wewnętrznego dyskryminacji. W związku z powyższym wspomniane poziomy wzorcowe winny być jedynie zawarte w instrukcjach z zakresu inspekcji przekazywanych przez administrację krajową jej inspektorom, a nie stanowić jedynego kryterium stosowanego w celu klasyfikacji towarów objętych podatkiem akcyzowym jako przeznaczonych na użytek własny osób prywatnych lub też do celów handlowych.
Poprawka 6
PUNKT 14 PREAMBUŁY
(14)  Art. 9 ust. 3 powinien zostać skreślony, ponieważ utrzymanie przepisu podatkowego umożliwiającego Państwom Członkowskim naruszenie zasady ustanowionej w art. 8, w stosunku do transportu olejów mineralnych, nie jest właściwe ze względów bezpieczeństwa.
skreślony
Poprawka 7
ΑRTYKUŁ 1 USTĘP 3 LITERA Β
Artykuł 9 ustęp 2 (dyrektywa 92/12/EWG), zdanie wprowadzające
"2. W celu ustalenia, czy wyroby określone w art. 8 są przeznaczone do celów handlowych, Państwa Członkowskie muszą wziąć pod uwagę:
"2. Wyroby określone w art. 8 są uważane za nabyte przez osoby prywatne na użytek własny jeżeli nie można udowodnić, że są przeznaczone do celów handlowych, biorąc pod uwagę:

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dz.U. L 76 z 23.3.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/106/WE (Dz.U. L 359, 4.12.2004, str. 30).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności