Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2004/0072(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0138/2005

Predkladané texty :

A6-0138/2005

Rozpravy :

PV 07/06/2005 - 16

Hlasovanie :

PV 08/06/2005 - 6.4

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0226

Prijaté texty
PDF 386kWORD 63k
Streda, 8. júna 2005 - Štrasburg
Výrobky podliehajúce spotrebnej dani *
P6_TA(2005)0226A6-0138/2005

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/12/EHS o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov (KOM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie predložený Rade (KOM(2004)0227)(1),

–   so zreteľom na článok 93 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0039/2004),

–   so zreteľom na článok 27 smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov(2),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a na stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0138/2005),

1.   schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby svoj návrh zodpovedajúcim spôsobom zmenila, v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby informovala Parlament, či má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť alebo doplniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu Parlamentu odovzdal Rade a Komisii.

Text navrhnutý Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie -1 (nové)
(-1) I keď už uplynulo trinásť rokov od skončenia obdobia uvedeného v článku 14 Zmluvy o ES, cieľ uvedený v tomto článku nebol ešte splnený, pokiaľ ide o tabak, alkoholické nápoje a minerálne oleje. Je potrebné vynaložiť viac úsilia, aby sa uľahčil voľný pohyb výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani a vytvoril sa vo vzťahu k týmto výrobkom vnútorný trh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 2
(2)  Napriek tomu, že čísla o pohyboch vybraných daní vo vnútri Spoločenstva sú stále relatívne nízke, čoraz viac hospodárskych subjektov a jednotlivcov sa od tohto obdobia snaží interpretovať ustanovenia článkov 7 až 10 smernice 92/12/EHS spôsobom, ktorý im umožňuje odôvodniť obchodné praktiky smerujúce k zaplateniu spotrebnej dane v členskom štáte, v ktorom boli tieto výrobky nadobudnuté. Navyše, vývoj obchodných transakcií cez internet, ako aj zrušenie predaja bez dane pre cestujúcich vo vnútri Spoločenstva vyvolali zvýšené odvolávanie sa na uvedené ustanovenia. Na základe záverov nového výskumu, ktorý začal v januári 2002 a bol adresovaný vnútroštátnym verejným správnym orgánom a príslušným hospodárskym subjektom, Komisia vypracovala správu o uplatňovaní článkov 7 až 10 smernice 92/12EHS.
(2)  Napriek tomu, že údaje o  pohybe výrobkov v Spoločenstve, za ktoré sa platí daň sú stále relatívne nízke, čoraz viac obchodníkov malo sklon od tohto obdobia interpretovať články 7 až 10 smernice 92/12/EHS spôsobom, ktorý im umožňuje zosúladiť zo zákonom obchodné praktiky zahŕňajúce  zaplatenie spotrebnej dane v členskom štáte, v ktorom boli tieto výrobky nadobudnuté, a čoraz viac súkromných osôb si kupuje výrobky pre vlastné použitie v inom členskom štáte, za ktoré v súlade so zákonom platia spotrebnú daň v krajine nákupu. Navyše, zvýšenie objemu obchodných transakcií cez internet, ako aj zrušenie bezcolného predaja (duty-free) pre osoby, ktoré cestujú vo vnútri Spoločenstva, vyvolali zvýšené využívanie uvedených ustanovení. Na základe záverov ďalšieho výskumu vnútroštátnych správnych orgánov a dotknutých obchodníkov, ktorý začal v januári 2002, Komisia vypracovala správu o uplatňovaní článkov 7 až 10 smernice 92/12EHS.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 6
(6)  Článok 7 rozlišuje rôzne prípady, v ktorých sú výrobky podliehajúce dani a už uvoľnené na spotrebu v členskom štáte skladované za komerčným účelom v inom členskom štáte, ale neurčuje jasne osobu, ktorá má zaplatiť spotrebnú daň v cieľovom členskom štáte v každom z týchto prípadov. Pre každý z uvedených prípadov je odteraz potrebné jednoznačne stanoviť osobu, ktorá má zaplatiť spotrebnú daň, ako aj povinnosti, ktoré je potrebné dodržiavať v cieľovom členskom štáte.
(6)  Článok 7 rozlišuje rôzne prípady, v ktorých sú výrobky podliehajúce dani, ktoré sú už uvedené do obehujednom členskom štáte, držané na komerčné účely v inom členskom štáte, avšak neurčuje jasne osobu, ktorá je platcom spotrebnej dane v cieľovom členskom štáte v každom z týchto prípadov. Pre každý uvedený prípad je potrebné jednoznačne stanoviť osobu, ktorá je platcom spotrebnej dane, ako aj požiadavky, ktoré je potrebné splniť v cieľovom členskom štáte so zreteľom na harmonizáciu príslušných vnútroštátnych právnych predpisovplatných a účinných v členských štátoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 7
(7)  V týchto prípadoch je takisto potrebné zjednodušiť povinnosti, ktoré majú dodržiavať osoby, ktoré nie sú usadené v členskom štáte držby výrobkov, ale sú v ňom povinné zaplatiť spotrebnú daň s cieľom umožniť správnym orgánom dotknutých členských štátov lepšiu kontrolu uskutočnených pohybov.
(7)  V týchto prípadoch by mali byť zjednodušené povinnosti osôb, ktoré nie sú usadené v členskom štáte držby výrobkov, ale sú v ňom platcom spotrebnej dane a zároveň by sa malo umožniť dotknutým členským štátom účinnejšie kontrolovať pohyb výrobkov s cieľom vytvoriť vnútorný trh výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 13
(13)  Je potrebné zrušiť možnosť členských štátov určovať orientačné úrovne stanovujúce, či je výrobok skladovaný za komerčným účelom alebo pre vlastné potreby súkromných osôb. Tieto orientačné limity nemôžu byť nikdy použité správnymi orgánmi sami o sebe ako dôvod pre skladovanie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani za komerčným účelom. Musia sa teda chápať len v rámci kontrolných pokynov, ktoré správne orgány adresujú svojim úradníkom.
(13)  Je potrebné zrušiť ustanovenie umožňujúce členským štátom určovať orientačné úrovne stanovujúce, či je výrobok držaný na komerčné účely alebo pre vlastnú potrebu súkromných osôb. Tieto orientačné úrovne sa v niektorých členských štátoch príliš často využívali ako záväzné limity, čo v praxi viedlo k diskriminácii, pričom táto skutočnosť je v rozpore so zásadami vnútorného trhu. Mali by sa teda začleniť len do kontrolných pokynov správnych orgánov pre svojich úradníkov a nemali by sa používať ako jediné kritérium na určenie toho, či výrobky podliehajúce spotrebnej dani držia pre vlastné použitie súkromné osoby alebo sú určené na komerčné účely.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 14
(14)  Keďže nie je stanovené, že sa má zachovať daňové ustanovenie umožňujúce členským štátom odchýliť sa od princípu stanovenom v článku 8 z bezpečnostných dôvodov v oblasti prepravy minerálnych olejov, je potrebné zrušiť článok 9 odsek 3.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 1 bod 3 písmeno b)
Článok 9 odsek 2 úvodná časť (smernica 92/12/EHS)
2.  Aby sa mohlo ustanoviť, či výrobky uvedené v článku 8 sú určené pre komerčné účely, členské štáty musia brať do úvahy:
2.  Výrobky uvedené v článku 8 sa považujú za výrobky, ktoré kúpili súkromné osoby pre vlastné použitie, pokiaľ nie je možné dokázať, že sú určené na komerčné účely, berúc do úvahy:

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/106/ES (Ú. v. ES L 359, 4.12.2004, s. 30).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia