Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2004/2148(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0129/2005

Indgivne tekster :

A6-0129/2005

Forhandlinger :

PV 07/06/2005 - 17

Afstemninger :

PV 09/06/2005 - 9.8

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0236

Vedtagne tekster
PDF 48kWORD 75k
Torsdag den 9. juni 2005 - Strasbourg
Patienters mobilitet og sundhedspleje i EU
P6_TA(2005)0236A6-0129/2005

Europa-Parlamentets beslutning om forslag til patienters mobilitet og den fremtidige udvikling inden for sundhedspleje i Den Europæiske Union (2004/2148(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til meddelelse fra Kommissionen om opfølgning af processen for overvejelser på højt plan vedrørende patienternes mobilitet og den fremtidige udvikling inden for sundhedspleje i EU (KOM(2004)0301) ("Kommissionens meddelelse om patienters mobilitet"),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 152, 5, 18, 43 og 47,

-   der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om modernisering af socialsikringen med henblik på at udvikle en tilgængelig og varig sundhedspleje og langvarig pleje af høj kvalitet - understøttelse af de nationale strategier via den åbne koordinationsmetode (KOM(2004)0304) ("Kommissionens meddelelse om udvidelse af den åbne koordinationsmetode"),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger(1),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om e-sundhed - et bedre sundhedsvæsen for Europas borgere: En handlingsplan for et europæisk e-sundhedsområde (KOM(2004)0356),

-   der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om eEurope 2002: Kvalitetskriterier for websteder med information om sundhed (KOM(2002)0667),

-   der henviser til Domstolens domme i sagerne Decker (C-120/95, 28.4.1998), Kohll (C-158/96, 28.4.1998), Geraets-Smits og Peerbooms (C-157/99, 12.7.2001), IKA (C-326/00, 25.2.2003) og Müller-Fauré og van Riet (C-385/99, 13.5.2003),

-   der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (KOM(2002)0119),

-   der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tjenesteydelser i det indre marked (KOM(2004)0002),

-   der henviser til sine beslutninger af 15. januar 2003 om den fremtidige ældreomsorg og sundhedspleje(2) og af 11. marts 2004 om sundhedspleje og ældreomsorg(3),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6-0129/2005),

A.   der henviser til, at sundhedsplejen i EU er under stadig forandring som følge af udviklingen inden for medicin, teknologi, e-sundhed, patienternes viden og lovgivningen,

B.   der henviser til, at E111-systemet for ikke-planlagt medicinsk behandling, mens man midlertidigt befinder sig i en anden medlemsstat, bliver afløst af et europæisk sygesikringskort, og til, at der er behov for at erstatte eller i væsentlig grad ændre det bureaukratiske og restriktive E112-system for planlagt medicinsk behandling i en anden medlemsstat,

C.   der henviser til, at forebyggelse udgør et centralt element i en omfattende sundhedspolitik, og systematiske forebyggende foranstaltninger øger levealderen, nedsætter de sociale forskelle i forbindelse med ventetiderne i sundhedssektoren, forhindrer udbredelsen af kroniske sygdomme og dermed muliggør besparelser, når det gælder udgifterne til behandling,

D.   der henviser til, at den europæiske sundhedspolitik på fragmenteret vis styres af Domstolens domme om patienters mobilitet, og til, at udvidelsesprocessen vil medføre, at De Europæiske Fællesskabers Domstol vil skulle behandle endnu mere komplicerede sager, samt til, at det både er i patienternes og i regeringernes interesse, at der straks aftales og gennemføres klare retningslinjer for politik og procedurer,

E.   der henviser til, at hovedansvaret for organisering, finansiering og levering af sundhedstjenester og lægebehandling hviler på medlemsstaterne, mens Den Europæiske Union har ansvar inden for folkesundhed, sundhedsfremme, forskning og tidlig diagnosticering og skal spille en rolle i forbindelse med den grænseoverskridende mobilitet,

F.   der henviser til, at der er behov for større klarhed for at gøre patienter, ansatte i sundhedssektoren og de ansvarlige for sundhedsbudgetterne samt forsikringsorganerne i stand til at forstå og deltage i grænseoverskridende og transnational sundhedspleje,

G.   der henviser til, at der er betydelige logistiske, administrative, kulturelle og kliniske udfordringer forbundet med at udstikke en konsekvent, sikker og tilgængelig europæisk ramme for patienters mobilitet,

H.   der henviser til, at sundhedssystemerne i Unionen hviler på principperne om solidaritet, retfærdighed og universalitet for at sikre enhver person en passende sundhedspleje af høj kvalitet ved sygdom uafhængigt af indkomst, formue og alder,

I.   der henviser til, at patienters mobilitet er kompliceret på grund af forskellene i de nationale sundhedssystemer og traditioner, men at dette forhold ikke må føre til, at det ikke forsøges at løse de koordinerings- og effektivitetsproblemer, som brugerne støder på, og at forbedre servicen,

1.   glæder sig over Kommissionens meddelelse om patienters mobilitet og dens idéer om støtte af samarbejde inden for sundhedsplejen;

2.   understreger behovet for, at Den Europæiske Union under hensyntagen til behovet for at bevare og sikre ubegrænset og almen adgang til offentlig sundhedstjeneste hurtigt udstikker en sammenhængende politik om patienters mobilitet i lyset af Domstolens domme og rapporten fra HLRP ("processen for overvejelser på højt plan vedrørende patienternes mobilitet og den fremtidige udvikling inden for sundhedspleje i EU"), samt for at vedtage retningslinjer for patienter, udbydere af sundhedstjenester og de finansielle organer; mener, at en patient, der lider af en livstruende sygdom, som minimum bør have ret til og mulighed for at søge rettidig behandling i en anden medlemsstat, hvis denne ikke er til rådighed i patientens hjemland, eller i hvert fald ikke inden for en rimelig tidsfrist;

3.   er af den opfattelse, at medlemsstaternes videre samarbejde, hvor Kommissionen eventuelt bør spille en koordinerende rolle, bør fokusere på de konkrete spørgsmål i forbindelse med adgangen til sundhedspleje over grænserne; mener, at der i den forbindelse bør lægges særlig vægt på aspekter af det regionale samarbejde, og at der på passende måde bør tages hensyn til de erfaringer, der er indsamlet i grænseregionerne; mener, at der kan søges regionalt tilpassede løsninger, der opfylder befolkningens behov, og at konkrete erfaringer kan indarbejdes i form af modeller med bedste praksis;

4.   mener, at spørgsmålet om patienters mobilitet bør behandles i et særskilt kommissionsforslag, og at tjenesteydelsesdirektivet snarere bør dreje sig om mobilitet for tjenesteydelser end om patienters mobilitet, men at tjenesteydelsesdirektivet bør indeholde en opfordring til Kommissionen om at fremsætte et forslag om patienters mobilitet senest seks måneder efter at denne foranstaltning er trådt i kraft; mener endvidere, at dette forslag bør være baseret på arbejdet i Gruppen på Højt Plan vedrørende Sundhedstjenesteydelser og Lægebehandling og især bør indeholde en ramme for vejledning af patienter, sundhedspersonale og ledere af sundhedsbudgetter samt forslag vedrørende informationer til patienterne og patientsikkerhed og tavshedspligt;

5.   beklager, at Kommissionens meddelelse om patienters mobilitet ikke indeholder en tidsplan for foranstaltningerne og et tilsagn om en integreret politik om patienters mobilitet;

6.   mener, at den åbne koordinationsmetode er en passende ramme med henblik på at løse problemerne omkring patienters mobilitet, idet der samtidig er mulighed for mellemstatsligt samarbejde om spørgsmål, der henhører under medlemsstaternes sundhedsmyndigheders kompetence;

7.   mener, at retningslinjerne skal omfatte procedurer for behandling, kilder til oplysninger om ansatte i sundhedssektoren og sundhedsplejefaciliteter, mekanismer for betaling af sundhedspleje, ordninger for transport og sproglig bistand, ordninger for den fortsatte pleje, opfølgning, rekonvalescens og genoptræning før eller efter tilbagesendelse af klager og andre beslægtede procedurer, og særlig pleje for ældre og pensionister; påpeger, at mekanismerne for betaling af sundhedspleje bør være ensartede og objektive, således at det undgås, at der opstår uligheder, og at visse patienter stilles dårligere;

8.   finder det nødvendigt at fremme grænseoverskridende samarbejde med henblik på at yde en effektiv og hurtig behandling, især i akutte tilfælde, ved kroniske lidelser og i forbindelse med alvorlig sygdom eller allergi;

9.   glæder sig over Kommissionens meddelelse om udvidelse af den åbne koordinationsmetode til at omfatte sundhedspleje og langvarig pleje og ser frem til, at der iværksættes en opfølgning, som kan tilvejebringe en mekanisme for støtte til samarbejde mellem medlemsstaterne med specifikke mål og regelmæssige revisioner;

10.   kræver en videnskabelig helhedsstrategi for at udforme processen med den åbne koordinationsmetode på en optimal måde; mener, at dette forudsætter datakompatibilitet i hele EU samt et centralt indeks på metaplan, og at det skal undersøges, hvorvidt allerede eksisterende datasæt kan integreres;

11.   bifalder den arbejdsplan, som Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse har opstillet for 2005 under rammeprogrammet for folkesundhed, som omfatter pilotforslag om grænseoverskridende samarbejde inden for sundhedstjenester med henblik på at bidrage til at udvikle samarbejdet og identificere mulige fordele og problemer i forbindelse med et sådant samarbejde;

12.   mener, at de manglende fremskridt inden for patientoplysning udgør en alvorlig trussel mod udviklingen i den europæiske sundhedspleje og navnlig mod opnåelsen af patientmobilitet; opfordrer Kommissionen og Rådet til straks at udstikke en ramme for daglig patientoplysning;

13.   kritiserer, at der hidtil ikke er sket en tilnærmelse af opfattelserne om patienters rettigheder og pligter - som anbefalet af HLRP - og opfordrer Rådet og Kommissionen til straks at gøre dette; opfordrer medlemsstaterne til at vedtage en patientlov eller et patientcharter, som bl.a. tildeler patienterne følgende rettigheder:

   - retten til passende og kvalificeret medicinsk behandling af kvalificeret medicinsk personale
   - retten til forståelig, sagkyndig og passende information og rådgivning fra lægens side
   - retten til selvbestemmelse efter omfattende rådgivning
   - retten til dokumentation om behandlingen og til indseende med dokumentationen
   - retten til fortrolighed og databeskyttelse
   - retten til at indgive en klage
   - garanti for, at de uden forudgående tilladelse ikke underkastes nogen observation og nogen medicinske forsøg;

14.   mener, at selv om medlemsstaterne bedre er i stand til at udvikle klare nationale vejledninger til patientoplysning, som er relevante for netop deres sundhedssystemer, bør dette ikke forhindre Kommissionen i at fastlægge det fælles grundindhold i patientinformation, udarbejde en vejledning om sundhedstjenester og fastlægge patienternes rettigheder og forpligtelser, de former for behandling, der dækkes, og godtgørelse af udgifter;

15.   opfordrer Kommissionen til under overholdelse af de nationale regler at overveje en tilnærmelse af procedurerne for godtgørelse af udgifter, således som de dels er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger(4), og dels ved de domme, der er afsagt af De Europæiske Fællesskabers Domstol, for at skabe retssikkerhed for patienterne i forbindelse med godtgørelse af udgifter;

16.   opfordrer Kommissionen til senest den 1. januar 2007 at udarbejde et sæt retningslinjer for centrale spørgsmål vedrørende patientmobilitet; mener, at disse bør støttes af nationale retningslinjer, som medlemsstaterne skal udarbejde inden for yderligere tolv måneder;

17.   mener, at der i relation til patienters mobilitet i første række bør udarbejdes retningslinjer for så vidt angår adgang til behandling, der ikke tilbydes i patientens oprindelsesmedlemsstat, og for så vidt angår adgang til behandling, som er uopsættelig, men som ikke straks kan gives i patientens oprindelsesmedlemsstat;

18.   mener, at det er nødvendigt, at der medlemsstaterne imellem vedtages regler om udstedelse og ekspedition af recepter og godtgørelse af udgifter, som patienter har haft til medicin i en anden medlemsstat, med henblik på at fremme patienters mobilitet mellem medlemsstaterne yderligere;

19.   opfordrer Kommissionen til at fastlægge tidsfrister for indsamling og evaluering af data om de eksisterende grænseoverskridende patientbevægelser og opfordrer Kommissionen til snarest muligt at meddele resultaterne af disse undersøgelser; gentager, at det er nyttigt at evaluere og udveksle erfaringer med grænseoverskridende aftaler såsom Euregio-projekterne;

20.   anmoder om en rapport fra Kommissionen om sundhedsturismens art og omfang samt om, hvorvidt dette i øjeblikket godtgøres af de offentlige organer og den private forsikringssektor eller betales af patienternes selv;

21.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til inden juni 2007 at udarbejde en rapport om tallene for patienters mobilitet og de ydelser, der er modtaget af gæster og af hjemmehørende personer, både i den offentlige og i den private sektor;

22.   opfordrer medlemsstaterne til inden for den fastsatte tidsplan at forelægge den klare og gennemskuelige ramme for adgangen til grænseoverskridende sundhedstjenesteydelser, som gruppen på højt plan har bebudet at ville udarbejde i indeværende år;

23.   støtter kraftigt bestræbelserne på at styrke viden og lovgivning om ansatte i social- og sundhedssektorens bevægelser; minder Kommissionen om, at der skal indarbejdes effektive mekanismer for at sikre et højt sikkerhedsniveau for patienterne i direktivet om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer;

24.   anerkender arbejdet for at opbygge et EU-register over læger og andre ansatte i sundhedssektoren, som er suspenderet eller har fået frataget bestallingen på grund af inkompetence eller fejlbehandling; mener, at patienter og aftagere af sundhedstjenesteydelser bør have adgang til dette register, og anmoder om, at Kommissionen regelmæssigt underretter om situationen;

25.   fremhæver den potentielle risiko for "hjerneflugt" fra de nye medlemsstater til medlemsstater med højere lønniveauer, hvilket vil true deres sundhedssystemers kapacitet og standard; opfordrer derfor til, at der forskes i, hvordan øget patientmobilitet ville kunne påvirke sådanne bevægelser, samt i den fremtidige efterspørgsel efter ansatte i sundhedssektoren og udbuddet i EU's højere uddannelsessystemer;

26.   understreger, at fri bevægelighed for patienterne også er et incitament for de nationale sundhedstjenester til hele tiden at leve op til de bedste tilgængelige standarder og via deres tjenesteydelsers kvalitet at afholde patienterne fra at lade samme behandling foretage i udlandet;

27.   glæder sig over indsatsen for at oprette europæiske referencecentre og de potentielle fordele, dette har med hensyn til behandling af sjældne sygdomme; erkender, at patienter, der lider af en sjælden sygdom, ofte kræver større støtte for at få adgang til en sådan specialistbehandling; kræver, at oprettelsen af europæiske referencecentre ikke blot skal omfatte sjældne sygdomme, men alle sygdomme, der kræver en særlig koncentration af ressourcer og ekspertise; understreger, at europæiske referencecentre ikke blot bør spille en vigtig rolle for behandlingen af disse sygdomme, men også når der skal indhentes andre opfattelser og i forbindelse med speciallægers videreuddannelse;

28.   erindrer om, at der vil være behov for yderligere finansielle midler for at støtte et net af europæiske referencecentre;

29.   er af den opfattelse, at den fælles kapacitetsudnyttelse navnlig i forbindelse med specialiserede former for sundhedspleje kan yde et vigtigt bidrag til at øge effektiviteten inden for sundhedsplejen;

30.   bemærker, at i en undersøgelse udført på University of York blandt britiske patienter, der fik behandling i udlandet, sagde 87 % af patienterne, at begrundelsen herfor var, at de havde udsigt til at vente længere på behandling i England; mener ikke desto mindre, at størstedelen af patienterne foretrækker og altid vil foretrække at blive behandlet så tæt på hjemmet som muligt;

31.   glæder sig over Kommissionens løfte om at opretholde den eksisterende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger; bemærker, at det er vigtigt at udvikle en effektiv og sikker metode til udveksling af patientjournaler mellem medlemsstaterne;

32.   glæder sig over Kommissionens meddelelse om en "handlingsplan for e-sundhed", hvori det anerkendes, at informations- og kommunikationsteknologier, navnlig internettet, kan bidrage til at styrke adgangen til, samt kvaliteten og effektiviteten i, sundhedstjenester, selv om det også kan øge ulighederne som konsekvens af den "digitale kløft"; fremhæver behovet for at anvende kvalitetskriterier for websteder med information om sundhed; anerkender den rolle, som telemedicin og telepsykiatri kan spille for at forbedre patienters behandlingsmuligheder og mindske behovet for patientmobilitet; mener, der også bør tages hensyn til de uligheder, der kan opstå for så vidt angår de ældre og analfabeter;

33.   opfordrer Kommissionen til at overvåge indførelsen af det europæiske sygesikringskort i medlemsstaterne med henblik på at sikre, at medlemsstaterne giver offentligheden klare og forståelige oplysninger om, hvordan kortet fungerer;

34.   anmoder Kommissionen om at overveje, hvorvidt det europæiske sygesikringskort skal danne grundlag for at fremme en fælles fremgangsmåde til identifikation af patienten og udvikle nye funktioner, såsom helbredskort til brug i nødsituationer, i overensstemmelse med handlingsplanen eEurope 2005, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd i Sevilla den 21. og 22. juni 2002;

35.   opfordrer Kommissionen til at udarbejde et forslag om, at der på det europæiske sygesikringskort, med de berørtes samtykke, ikke alene gives oplysninger om forsikringsforhold, men også lægelige oplysninger om patienterne, således at mobiliteten mellem medlemsstaterne fremmes, samtidig med at der sikres patienterne adgang til den behandling, som deres sundhedstilstand kræver;

36.   opfordrer Kommissionen til at overveje, hvordan det europæiske sygesikringskort bedre kan opfylde behovene hos pensionister fra en medlemsstat, der midlertidigt er bosiddende eller opholder sig i en anden medlemsstat;

37.   bemærker imidlertid, at der skal være et højt beskyttelsesniveau for personoplysninger i forbindelse med alle det europæiske sygesikringskorts nye funktioner, samt at de oplysninger, der findes på det, og de oplysninger, der udveksles mellem de kompetente myndigheder, skal overholde de eksisterende bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger;

38.   glæder sig over nedsættelsen af gruppen på højt plan i Kommissionen samt nedsættelsen af en gruppe om sundhedssektoren i Rådet, der mødes på tjenestemandsniveau; anmoder om, at Kommissionen og Rådet regelmæssigt underretter Parlamentet om disse gruppers aktiviteter; anmoder endvidere om, at Parlamentet modtager en rapport fra gruppen på højt plan hver sjette måned;

39.   mener, at patienternes sikkerhed er en afgørende faktor i udviklingen af en effektiv sundhedspolitik i EU; anerkender behovet for at arbejde tæt sammen med WHO's World Alliance for Patient Safety; opfordrer indtrængende gruppen på højt plan til så hurtigt som muligt i 2005 at fremsætte forslag om et patientsikkerhedsnetværk i EU-regi;

40.   fremhæver, at der skal tages hensyn til spørgsmål vedrørende sundhedspleje og patientsikkerhed ved planlægningen og gennemførelsen af politikker på andre områder; beklager, at der af og til er konflikt mellem målsætningerne for det indre marked og for sundhedspleje; mener, at borgernes sundhed er en forudsætning for Europas økonomiske vækst og konkurrenceevne;

41.   understreger, at den centrale figur i hele systemet er patienten, som har en naturlig interesse i sit helbred og i kvaliteten af og adgangen til sundhedspleje, som modtager behandlingen, og som betaler for den behandling, han eller hun modtager, enten direkte eller via sygeforsikring eller skatter; mener derfor, at patienterne har ret til fuldstændig information om deres behandling og deres sundhedstilstand og er fuldt berettigede til at blive inddraget i de beslutninger, som vedrører forbruget af sundhedstjenesteydelser;

42.   mener, at der er behov for et netværk med relevante oplysninger, som er tilgængeligt for patienter, ansatte og ledere i sundhedssektoren i hele EU; glæder sig derfor over, at Kommissionen har oprettet en EU-sundhedsportal, og håber, at denne som planlagt vil kunne tages i brug i slutningen af 2005;

43.   er enig i, at der er behov for at give borgerne retssikkerhed og et bedre overblik over deres rettigheder og pligter som patienter vedrørende adgang til sundhedspleje og godtgørelse af udgifter afholdt i en anden medlemsstat;

44.   finder det nødvendigt, at der udarbejdes et charter om patienters rettigheder, der bl.a. omfatter spørgsmål om deres mobilitet;

45.   opfordrer Kommissionen til at udarbejde retningslinjer for at definere begreber som "uden ugrundet ophold", "standardpraksis", "sammenlignelige omkostninger", "hospitalsbehandling", "større ambulant behandling" og "mindre ambulant behandling" og sikre størst mulig ensartethed mellem medlemsstaterne om kravene til forhåndsgodkendelse og om fortolkningen af "en medicinsk forsvarlig tidsfrist";

46.   mener, at grænseoverskridende sundhedspleje anvendes, hvor det er nødvendigt eller i tilfælde af uacceptable ventelister; mener, at det stadig skal være medlemsstaternes ansvar at sørge for, at der findes offentlige sundhedstjenesteydelser på grundlag af princippet om almindelig og ubegrænset adgang, således at det ikke bliver nødvendigt med patientmobilitet i stort omfang;

47.   ønsker at sikre, at betingelserne for behandling ikke forskelsbehandler patienter med lave indkomster, f.eks. ved, at de ikke skal betale hele prisen for behandlingen, før de modtager godtgørelse;

48.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
(2) EUT C 38 E af 12.2.2004, s. 269.
(3) EUT C 102 E af 28.4.2004, s. 862.
(4) EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 631/2004 (EUT L 100 af 6.4.2004, s. 1).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik