Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2004/2148(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0129/2005

Predkladané texty :

A6-0129/2005

Rozpravy :

PV 07/06/2005 - 17

Hlasovanie :

PV 09/06/2005 - 9.8

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0236

Prijaté texty
PDF 162kWORD 95k
Štvrtok, 9. júna 2005 - Štrasburg
Mobilita pacientov, vývoj v oblasti zdravotnej starostlivosti
P6_TA(2005)0236A6-0129/2005

Uznesenie Európskeho parlamentu o mobilite pacientov a vývoji v oblasti zdravotnej starostlivosti v Európskej únii (2004/2148(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie - Nadviazanie na proces odozvy na vysokej úrovni na mobilitu pacientov a vývoj v oblasti zdravotnej starostlivosti v Európskej únii (KOM(2004)0301) ("Oznámenie Komisie o mobilite pacientov"),

–   so zreteľom na článok 152 a články 5, 18, 43 a 47 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Modernizácia sociálnej ochrany s cieľom rozvoja vysokokvalitnej, dostupnej a udržateľnej zdravotnej starostlivosti a dlhodobej starostlivosti: podpora národných stratégií s využitím "otvorenej metódy koordinácie" (KOM(2004)0304) ("Oznámenie Komisie o rozšírení "otvorenej metódy koordinácie"),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov(1),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o "e-Zdraví – zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre európskych občanov: akčný plán pre európsku oblasť e-Zdravia" (KOM (2004)0356),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o programe eEurope 2002: kritériá kvality pre internetové stránky v oblasti zdravia (KOM(2002)0667),

–   so zreteľom na rozhodnutia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev ("Európsky súdny dvor") vo veci Decker (C-120/95, 28. apríla 1998), Kohll (C-158/96, 28. apríla 1998), Geraets-Smits & Peerbooms (C-157/99, 12. júla 2001), IKA (C-326/00, 25. februára 2003) a Müller-Fauré & van Riet (C-385/99), 13. mája 2003),

–   so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní odborných kvalifikácií (KOM(2002)0119), ktorý predložila Komisia,

–   so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o službách na vnútornom trhu (KOM(2004)0002), ktorý predložila Komisia,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2003 o budúcnosti zdravotnej starostlivosti a strostlivosti o starších občanov(2) a uznesenie z 11. marca 2004 o zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o starších občanov(3),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0129/2005),

A.   keďže v dôsledku vývoja v oblasti lekárstva, technológií, elektronického prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (e-zdravie), povedomia pacientov a práva dochádza k transformácii zdravotnej starostlivosti v EÚ,

B.   keďže systém E111 pre neplánované lekárske ošetrenie v rámci dočasného pobytu na území iného členského štátu bude nahradený európskou zdravotnou kartou, a keďže je nevyhnutné nahradiť alebo výrazne zmeniť byrokratický a reštriktívny systém E112 pre plánované lekárske ošetrenie v inom členskom štáte,

C.   keďže prevencia predstavuje kľúčový prvok v komplexnej zdravotnej politike a systematické preventívne opatrenia predlžujú dĺžku života, zmenšujú rozdiely medzi sociálnymi skupinami v zmysle čakacej doby v systéme zdravotnej starostlivosti a bránia šíreniu chronických ochorení, a tak umožňujú zníženie liečebných nákladovm,

D.   keďže európsku zdravotnú politiku čiastočne formujú rozhodnutia Európskeho súdneho dvora o mobilite pacientov a proces rozšírenia prinesie Európskemu súdnemu dvoru ešte zložitejšie veci, s ktorými sa bude musieť zaoberať; keďže je v záujme pacientov aj vlád odsúhlasiť a bezodkladne uplatňovať jasné usmernenia týkajúce sa relevantnej politiky a postupov,

E.   keďže hlavnú zodpovednosť za organizáciu, financovanie a poskytovanie zdravotných služieb a lekárskej starostlivosti nesú členské štáty, pričom Európska únia zodpovedá za oblasť verejného zdravia, podpory zdravia, výskumu a rýchleho odhalenia a zohráva úlohu v oblasti cezhraničnej mobility,

F.   keďže k tomu, aby pacienti, odborníci v oblasti zdravotnej starostlivosti a správcovia rozpočtu pre zdravotníctvo a aj poisťovne správne chápali systém cezhraničnej a transnárodnej zdravotnej starostlivosti a zapojili sa doň, je potrebné podrobnejšie vysvetlenie,

G.   keďže vytvorenie konzistentného, bezpečného a dostupného rámca mobility pacientov pre EÚ so sebou prináša významné logistické, administratívne, kultúrne a klinické výzvy,

H.   keďže systémy zdravotnej starostlivosti v Únii sú založené na zásadách solidarity, spravodlivosti a univerzálnosti, ktoré zabezpečia, že všetkým osobám, bez ohľadu na ich príjem, majetok alebo vek, bude v prípade ochorenia poskytnutá primeraná starostlivosť vysokej kvality,

I.   keďže mobilita pacientov je kvôli rozdielom vo vnútroštátnych systémoch a tradíciách zdravotnej starostlivosti zložitou záležitosťou; keďže by to nemalo zabrániť úsiliu o vyriešenie problémov koordinácie a efektivity, ktorým čelia užívatelia, a úsiliu o zlepšenie služieb,

1.   víta oznámenie Komisie o mobilite pacientov, ako aj myšlienky, ktoré zdôrazňuje v rámci štruktúrovania spolupráce v oblasti zdravotnej starostlivosti;

2.   zdôrazňuje, že pri zohľadnení priority zachovať a zabezpečiť neobmedzený a všeobecný prístup k verejným zdravotníckym službám je pre Európsku úniu potrebné urýchlene vypracovať koherentnú politiku ohľadom mobility pacientov v súlade s rozhodnutiami Európskeho súdneho dvora a so správou o procese odozvy na vysokej úrovni na mobilitu pacientov a vývoj v oblasti zdravotnej starostlivosti v Európskej únii ("proces odozvy") a dohodnúť sa o usmerneniach pre pacientov, odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti a agentúry poskytujúce finančné prostriedky; domnieva sa, že pacient, ktorý sa nachádza v situácii ohrozujúcej život, by mal mať prinajmenšom právo a možnosť požadovať včasné ošetrenie v inom členskom štáte, ak takéto ošetrenie nie je v jeho vlastnej krajine dostupné alebo nie je dostupné v primeranej dobe;

3.   je presvedčený, že ďalšia spolupráca medzi členskými štátmi, koordinovaná v prípade potreby Komisiou, by sa mala sústrediť na špecifické problémy týkajúce sa cezhraničnej zdravotnej starostlivosti; je presvedčený, že zároveň by sa mala osobitná pozornosť venovať aspektom regionálnej spolupráce a mali by sa vziať primerane do úvahy skúsenosti získané v hraničných regiónoch; domnieva sa, že týmto spôsobom možno vyhovieť potrebám ľudí prostredníctvom riešení vytvorených pre konkrétne regióny, a že praktické skúsenosti možno využiť v podobe modelov osvedčených postupov;

4.   je presvedčený, že problematika mobility pacientov si vyžaduje samostatný návrh Komisie a že smernica o službách by sa mala zamerať skôr na mobilitu služieb ako na mobilitu pacientov, ale smernica o službách by mala obsahovať výzvu, aby Komisia predložila návrh týkajúci sa mobility pacientov do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice; ďalej je presvedčený, že tento návrh by mal vychádzať z práce skupiny na vysokej úrovni pre otázky zdravotníckych služieb a lekárskej starostlivosti a mal by predovšetkým vytvoriť rámec pokynov pre pacientov, zdravotníckych pracovníkov a správcov rozpočtu v zdravotníctve, ako aj priniesť návrhy týkajúce sa informovania pacientov, ich bezpečnosti a zachovania dôvernosti údajov o pacientoch;

5.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že v oznámení Komisie o mobilite pacientov sa neuvádza harmonogram krokov a žiaden záväzok voči integrovanej politike ohľadom mobility pacientov;

6.   domnieva sa, že otvorená metóda koordinácie vytvára vhodný rámec na riešenie problémov týkajúcich sa mobility pacientov bez súčasného vylúčenia spolupráce medzi štátmi ohľadom otázok, za ktoré sú zodpovedné zdravotné služby členských štátov;

7.   je presvedčený, že usmernenia by mali obsahovať postupy v súvislosti s poskytnutím ošetrenia, získaním zdrojov informácií o odborníkoch v oblasti zdravotnej starostlivosti a zariadeniach zdravotnej starostlivosti, mechanizmy platieb za starostlivosť, opatrenia v súvislosti s prepravou a lingvistickou pomocou, opatrenia na trvalú starostlivosť, ďalšie vyšetrenia, rekonvalescenciu a rehabilitáciu pred návratom alebo po návrate, sťažnosti a iné súvisiace postupy a osobitnú starostlivosť o starších občanov a dôchodcov; poukazuje na to, že mechanizmy platieb za starostlivosť by mali byť jednotné a nestranné, aby sa predišlo nerovnostiam a znevýhodňovaniu určitých pacientov;

8.   domnieva sa, že podporova cezhraničnej spolupráce má kľúčový význam pre poskytnutie účinného a rýchleho ošetrenia, najmä v naliehavých prípadoch, pri chronických ochoreniach a vážnych ochoreniach alebo alergiách;

9.   víta oznámenie Komisie o rozšírení "otvorenej metódy koordinácie" na zdravotnú starostlivosť a dlhodobú starostlivosť a s potešením očakáva následné činnosti s cieľom vytvoriť mechanizmus štruktúrovania spolupráce medzi členskými štátmi s osobitnými cieľmi a pravidelnými kontrolami;

10.   žiada komplexný vedecký prístup zameraný na štrukturalizáciu procesu otvorenej metódy koordinácie najlepším možným spôsobom; domnieva sa , že si to vyžaduje kompatibilitu celoeurópskych údajov ako aj centrálny register na vyššej úrovni a že by bolo potrebné zistiť, do akej miery možno integrovať už dostupné údaje;

11.   víta pracovný plán generálneho riaditeľstva Komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľov na rok 2005 vypracovaného na základe rámcového programu verejného zdravia, ktorý obsahuje pilotné návrhy cezhraničnej spolupráce v oblasti zdravotných služieb na podporu rozvoja spolupráce a identifikáciu potenciálnych prínosov a problémov spojených s takouto spoluprácou;

12.   považuje nedostatočný pokrok v oblasti informovania pacientov za vážnu hrozbu pre rozvoj zdravotnej starostlivosti v EÚ a najmä pre docielenie mobility pacientov; žiada Komisiu a Radu, aby urýchlene predložili rámec každodenného poskytovania informácií pacientom;

13.   kritizuje skutočnosť, že sa ešte nevykonala koordinácia názorov ohľadom práv a povinností pacientov, ako odporúča Proces odozvy, a žiada Radu a Komisiu, aby tak bezodkladne urobili; žiada členské štáty, aby prijali zákon o pacientoch alebo chartu pacientov, v ktorej sú pacientom priznané, okrem iných, nasledujúce práva:

   právo na primeranú a odbornú lekársku starostlivosť poskytnutú kvalifikovaným lekárskym personálom,
   právo na zrozumiteľné, odborné a primerané informácie a rady od lekárov,
   právo na vlastné rozhodnutie na základe celkových poskytnutých informácií,
   právo na záznamy o ošetrení a právo k nahliadnutiu do nich,
   právo na dôvernosť údajov a ich ochranu,
   právo podať sťažnosť,
   záruka, že bez predošlého súhlasu pacienta sa nevykoná žiadne pozorovanie ani lekárske pokusy;

14.   je presvedčený, že hoci majú členské štáty lepšie predpoklady na vytvorenie jasného usmernenia ohľadom poskytovania informácií pacientom na národnej úrovni, ktoré sa týkajú ich vnútroštátnych zdravotných systémov, nemalo by to brániť Komisii, aby vytvorila spoločné základné prvky na poskytovanie informácií pacientom, vypracovala príručku o zdravotníckych službách a stanovila práva a povinnosti pacientov, pokryté ošetrenie a podrobnosti o úhrade nákladov;

15.   žiada Komisiu, aby s ohľadom na vnútroštátne predpisy zvážila harmonizáciu postupov týkajúcich sa úhrady nákladov, ako stanovuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia(4) a ako je uvedené v rozhodnutiach Európskeho súdneho dvora, s cieľom poskytnúť pacientom právnu istotu v oblasti uhrádzania nákladov;

16.   žiada Komisiu, aby do 1. januára 2007 vytvorila súbor usmernení na kľúčové problémy mobility pacientov; je presvedčený, že tieto usmernenia by mali byť doplnené vnútroštátnymi usmerneniami vypracovanými členskými štátmi počas nasledujúcich 12 mesiacov;

17.   domnieva sa, že v kontexte mobility pacientov by prioritou malo byť prijatie usmernení týkajúcich sa prístupu k ošetreniu, ktoré nie je dostupné v  členskom štáte pôvodu pacienta, a ošetreniu, ktoré je bezodkladne potrebné, avšak momentálne nie je dostupné v  členskom štáte pôvodu pacienta;

18.   považuje za dôležité, aby členské štáty prijali pravidlá o predpisovaní liekov, realizácii týchto predpisov a o úhrade poplatkov za lieky, ktoré pacient uhradil v inom členskom štáte, čo povedie k ďalšiemu uľahčeniu mobility pacientov medzi členskými štátmi;

19.   podporuje Komisiu, aby stanovila konečné termíny zhromaždenia a vyhodnotenia údajov o súčasnom cezhraničnom pohybe pacientov a žiada Komisiu, aby čo najskôr zverejnila výsledky týchto štúdií; opätovne zdôrazňuje význam vyhodnocovania a výmeny skúseností v rámci cezhraničných dohôd ako napríklad projektov Euregio;

20.   žiada Komisiu, aby vypracovala správu o povahe a rozšírení zdravotného cestovného ruchu a o rozsahu, v akom sa v súčasnosti uhrádza zo strany zákonných agentúr a súkromného poisťovacieho sektora alebo uskutočňuje na vlastné náklady;

21.   žiada Komisiu a členské štáty, aby do júna 2007 zostavili správu o rozsahu mobility pacientov a o službách prijatých návštevníkmi a občanmi vo verejnom aj súkromnom sektore;

22.   žiada členské štáty, aby včas poskytli jasný a transparentný rámec pre obstarávanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti oznámené na tento rok ako súčasť skupiny na vysokej úrovni;

23.   výrazne podporuje úsilie o zvýšenie poznatkov a zlepšenie legislatívy v súvislosti s pohybom odborníkov v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti; pripomína Komisii, že do smernice o uznávaní odbornej kvalifikácie je potrebné zaradiť účinné mechanizmy na podporu vysokej úrovne bezpečnosti pacientov;

24.   oceňuje úsilie na účely vytvorenia registra lekárov a iných odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti na úrovni EÚ, ktorých činnosť bola pozastavená alebo im bola odobratá licencia z dôvodov nespôsobilosti alebo zanedbania povinnosti; je presvedčený, že tento register by mal byť dostupný pacientom ako aj obstarávateľom zdravotných služieb; požaduje, aby Komisia pravidelne predkladala správy o pokroku;

25.   upozorňuje na potenciálne riziko "odlivu mozgov" z nových členských štátov do členských štátov, ktoré ponúkajú vyššie platové ohodnotenie, čo by následne ohrozilo výkonnosť a štandard ich systémov zdravotnej starostlivosti; preto podporuje výskum ohľadom možných vplyvov zvýšenej mobility pacientov pri takýchto pohyboch a výskum ohľadom budúceho dopytu po odborníkoch v oblasti zdravotnej starostlivosti a ich ponuky prostredníctvom systémov vyššieho vzdelávania v EÚ;

26.   zdôrazňuje, že pre služby zdravotnej starostlivosti na vnútroštátnej úrovni predstavuje voľný pohyb pacientov podnet pre splnenie najvyšších možných noriem a pre presvedčenie pacientov, aby necestovali kvôli ošetreniu do zahraničia, keďže im môžu byť poskytnuté vysokokvalitné služby;

27.   víta snahy smerom k vytvoreniu európskych referenčných centier a potenciálne výhody, ktoré prinesú pre liečbu zriedkavých ochorení; uznáva, že pacienti postihnutí zriedkavým ochorením alebo stavom môžu často vyžadovať väčšiu podporu v prístupe k takejto špeciálnej starostlivosti; žiada, aby vytvorenie európskych referenčných centier nebolo obmedzené len na zriedkavé ochorenia, ale rozšírené tak, aby pokrylo všetky ochorenia, pre ktoré je dostupné špeciálne sústredenie zdrojov a odborných znalostí; zdôrazňuje, že okrem liečby týchto ochorení by európske referenčné centrá mali zohrávať významnú úlohu pri získavaní názorov od iných odborníkov a v ďalšom vzdelávaní lekárskych špecialistov;

28.   upozorňuje na to, že na podporu siete európskych referenčných centier budú potrebné ďalšie finančné prostriedky;

29.   je presvedčený, že spoločné využitie kapacít, obzvlášť v prípade špecializovaných foriem starostlivosti, môže významne prispieť k zvýšeniu efektívnosti služieb zdravotnej starostlivosti;

30.   konštatuje, že v rámci štúdie Univerzity v Yorku, zameranej na pacientov vo Veľkej Británii, ktorí sa podrobili liečbe v zahraničí, 87 % pacientov uviedlo, že sa rozhodli pre liečbu v zahraničí z dôvodu dlhšej čakacej doby v Anglicku; napriek je presvedčený, že veľká väčšina pacientov uprednostňuje a naďalej bude uprednostňovať liečbu čo najbližšie k miestu ich bydliska;

31.   víta záväzok Komisie presadzovať existujúci zákon o ochrane údajov; poukazuje na význam poskytovania účinnej a bezpečnej metódy výmeny záznamov o pacientoch medzi členskými štátmi;

32.   víta oznámenie Komisie, v ktorom sa uvádza "akčný plán e-Zdravia" a uznáva skutočnosť, že informačné a komunikačné technológie, najmä internet, môžu pomôcť zlepšiť prístup k zdravotníckym službám, ako aj ich kvalitu a účinnosť, aj keď takto môže dôjsť k nárastu nerovností v dôsledku "digitálneho rozdelenia"; zdôrazňuje potrebu uplatňovať kritériá kvality pre internetové stránky týkajúce sa problematiky zdravia; uznáva úlohu, ktorú by v rámci zvyšovania možností zdravotnej starostlivosti pre pacientov a zmenšovania potreby mobility pacientov mohla zohrávať telemedicína a telepsychiatria; domnieva sa, že by bolo potrebné zohľadniť aj nerovnosti, pokiaľ ide o staršie a negramotné osoby;

33.   podporuje Komisiu, aby monitorovala zavedenie európskej zdravotnej karty v členských štátoch s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty poskytovali verejnosti jasné a zrozumiteľné informácie o spôsobe, akým táto karta fungusje;

34.   žiada Komisiu, aby zvážila, či by mala európska zdravotná karta tvoriť základ podpory spoločného prístupu k otázkam identifikačných údajov pacientov a rozvoja nových funkcií, medzi ktoré patrí aj uchovávanie lekárskych údajov o naliehavých prípadoch, v súlade s akčným plánom eEurope 2005, ktorý schválila Európska rada v Seville 21. a 22. júna 2002;

35.   žiada Komisiu, aby vypracovala návrh na zaznamenávanie do európskej zdravotnej karty, so súhlasom príslušných strán, údajov o poistení, a aj lekárskych údajov týkajúcich sa pacientov, čo uľahčí ich mobilitu medzi členskými štátmi a zároveň zabezpečí primeraný prístup k starostlivosti a liečbe, ktorú vyžaduje ich zdravotný stav;

36.   žiada Komisiu, aby zvážila, akým spôsobom môže európska zdravotná karta lepšie napĺňať potreby dôchodcov z jedného členského štátu, ktorí majú dočasný pobyt v inom členskom štáte;

37.   upozorňuje však na skutočnosť, že sa musí vytvoriť vysoká miera ochrany údajov v súvislosti s akýmikoľvek novými funkciami európskej zdravotnej karty a že údaje, ktoré obsahuje, ako aj informácie, ktoré si vymenili kompetentné orgány, musia zohľadňovať súčasné ustanovenia o ochrane údajov;

38.   víta vytvorenie skupiny na vysokej úrovni v rámci Komisie ako aj vytvorenie pracovnej skupiny pre oblasť zdravia, ktorá sa stretáva na oficiálnej úrovni v rámci Rady; žiada, aby Komisia a Rada pravidelne informovali Európsky parlament o činnosti týchto skupín; žiada tiež, aby skupina na vysokej úrovni predkladala Európskemu parlamentu každých šesť mesiacov správu;

39.   je presvedčený, že bezpečnosť pacienta zohráva kľúčovú úlohu pre rozvoj účinnej zdravotnej politiky v EÚ; uznáva potrebu úzkej spolupráce so Svetovou alianciou pre bezpečnosť pacientov Svetovej zdravotníckej organizácie; dôrazne vyzýva skupinu na vysokej úrovni, aby v roku 2005 čo najskôr predložila návrhy na bezpečnostnú sieť pre pacientov v EÚ;

40.   zdôrazňuje, že pri plánovaní a realizácii politík v iných oblastiach treba zohľadniť otázky zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti pacientov; vyjadruje poľutovanie nad občasným nesúladom medzi vnútorným trhom a cieľmi zdravotnej starostlivosti; verí, že zdravie občanov Európy je predpokladom hospodárskych výsledkov a konkurencieschopnosti Európy;

41.   zdôrazňuje, že stredobodom celého systému je pacient, ktorý ma prirodzený záujem na svojom zdraví a kvalite a dostupnosti zdravotnej starostlivosti, a ktorý je príjemcom starostlivosti a ktorý platí za poskytnutú starostlivosť, a to buď priamo alebo prostredníctvom zdravotného poistenia alebo daní; verí, že pacienti majú preto nárok na úplné informovanie o ich liečbe a ich zdravotnom stave a majú plné právo byť zapojení do rozhodovania ohľadom poskytnutia zdravotnej starostlivosti;

42.   je presvedčený, že je potrebné vytvoriť sieť relevantných informácií, ktorá bude dostupná pacientom, odborníkom v oblasti zdravotnej starostlivosti a manažérom v rámci celej EÚ; z tohto dôvodu víta vytvorenie zdravotného portálu EÚ Komisiou a dúfa, že tento portál bude k dispozícii on-line podľa plánu do konca roka 2005;

43.   súhlasí, že je potrebné poskytnúť občanom právnu istotu a jasný prehľad ich práv a povinností ako pacientov v súvislosti s prístupom k zdravotnej starostlivosti a úhrade nákladov, ktoré im vznikli v inom členskom štáte;

44.   domnieva sa, že je potrebné navrhnúť chartu práv pacienta, ktorá by mala zahŕňať, okrem iného, záležitosti týkajúce sa mobility pacientov;

45.   žiada Komisiu, aby vytvorila usmernenia, ktoré by jasne vymedzovali pojmy, ako napríklad "bez zbytočného odkladu", "štandardné postupy", "porovnateľné náklady", "nemocničná starostlivosť", "ambulantná starostlivosť väčšieho rozsahu" a "ambulantná starostlivosť menšieho rozsahu" a aby zabezpečila maximálnu mieru jednotnosti medzi členskými štátmi v súvislosti s požiadavkami predbežného schválenia a výkladom pojmu "lekársky odôvodneného časového limitu";

46.   zdôrazňuje, že cezhraničná zdravotná starostlivosť by sa mala poskytovať iba v nevyhnutnom prípade alebo v prípade dočasných neprijateľných odkladov liečby; domnieva sa, že zodpovednosť za zabezpečenie existencie verejných zdravotníckych služieb na zásadách univerzálneho a neobmedzeného prístupu, na základe ktorých sa rozsiahla mobilita pacientov stane nepotrebnou, nesú členské štáty;

47.   zdôrazňuje, že podmienky liečby by nemali diskriminovať pacientov s nízkymi príjmami, a teda napríklad takýto pacienti by nemuseli pred úhradou ich nákladov hradiť náklady na liečbu v plnej výške;

48.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú.v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
(2) Ú. v. EÚ C 38 E, 12.2.2004, s. 269.
(3) Ú. v. EÚ C 102 E, 28.4.2004, s. 862.
(4) Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004 (Ú. v. EÚ L 100, 6.4.2004, s. 1).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia