Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2002/0047(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0207/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0207/2005

Συζήτηση :

PV 05/07/2005 - 6

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2005 - 4.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0275

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 253kWORD 33k
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2005 - Στρασβούργο
Δυνατότητα κατοχύρωσης των εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε υπολογιστή ***IΙ
P6_TA(2005)0275A6-0207/2005

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε υπολογιστή (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (11979/1/2004 – C6-0058/2005),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2002)0092)(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 61 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0207/2005),

1.   απορρίπτει την κοινή θέση·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διακόψει τη νομοθετική διαδικασία και να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 77 Ε της 26.3.2004, σ. 230.
(2) EE C 151 Ε της 25.6.2002, σ. 129.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου