Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2004/0231(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0169/2005

Předložené texty :

A6-0169/2005

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/07/2005 - 4.4

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0276

Přijaté texty
PDF 766kWORD 504k
Středa, 6. července 2005 - Štrasburk
Vytvoření Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek ***I
P6_TA(2005)0276A6-0169/2005
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (KOM(2004)0634 – C6-0130/2004 – 2004/0231(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2004)0634)(1),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0130/2004),

-   s ohledem na Protokol Evropské hospodářské komise OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek,

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanovisko Výboru pro rybolov (A6-0169/2005),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Dosud nezveřejněn v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení 6. července 2005k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2005, kterým se zřizuje Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES
P6_TC1-COD(2004)0231

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy(1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Šestý akční program Společenství pro životní prostředí přijatý rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 2002(2) požaduje podpořit snazší přístup občanů k informacím o stavu životního prostředí a jeho vývoji v souvislosti s vývojovými směry v hospodářské, sociální a zdravotní oblasti.

(2)  Úmluva EHK OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva), kterou Evropské společenství podepsalo dne 25. června 1998, uznává, že zvýšený přístup veřejnosti k informacím z oblasti životního prostředí a šíření těchto informací přispívá k většímu environmentálnímu uvědomění, svobodné výměně názorů, účinnější účasti veřejnosti na rozhodování v oblasti životního prostředí a v konečném důsledku k lepšímu životnímu prostředí.

(3)  Registry úniků a přenosů znečišťujících látek (dále jen "PRTR") jsou nákladově efektivním nástrojem, který podporuje šetrnější chování k životnímu prostředí, zajišťuje přístup veřejnosti k informacím o únicích znečišťujících látek a přenosech znečišťujících látek a odpadů mimo místo závodu a slouží při sledování vývoje, prokazování pokroku při snižování znečištění, monitorování souladu s určitými mezinárodními dohodami, stanovování priorit a hodnocení pokroku dosaženého na základě politik a programů Společenství a jednotlivých států v oblasti životního prostředí.

(4)  Integrovaný a ucelený PRTR poskytne veřejnosti, průmyslu, vědcům, pojišťovacím společnostem, místním orgánům, nevládním organizacím a jiným tvůrcům politiky solidní databázi pro srovnávání a budoucí rozhodování v záležitostech životního prostředí.

(5)  Evropské společenství podepsalo dne 21. května 2003 Protokol EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (protokol o PRTR). Ustanovení právních předpisů Společenství musí být v souladu s tímto protokolem s ohledem na jeho uzavření Společenstvím.

(6)  Evropský registr emisí znečišťujících látek (dále jen "EPER") byl zřízen rozhodnutím 2000/479/ES(3). Protokol o PRTR je založen na stejných zásadách jako EPER, ale má širší záběr, protože zahrnuje podávání zpráv o větším počtu znečišťujících látek, větším počtu činností, úniky do půdy, úniky z rozptýlených zdrojů a přenosy mimo místo závodu.

(7)  Úkoly a cíle sledované Evropským PRTR mohou být dosaženy pouze v případě, že budou údaje spolehlivé a porovnatelné. Z toho důvodu je nutné odpovídající sladění systému shromažďování a předávání údajů, aby byla zajištěna jejich kvalita a porovnatelnost. V souladu s protokolem o PRTR by měl být Evropský PRTR navržen tak, aby k němu měla veřejnost co nejsnadnější přístup prostřednictvím Internetu. Úniky a přenosy by měly být snadno identifikovatelné v různých agregovaných a neagregovaných podobách, aby bylo možné získat v přiměřeném čase maximální množství informací.

(8)  Za účelem dalšího prosazování cíle podporovat snazší přístup občanů k informacím o stavu životního prostředí a jeho vývoji a rovněž všeobecně zvyšovat environmentální uvědomění by měl Evropský PRTR obsahovat odkazy na jiné podobné databáze v členských státech, nečlenských státech a mezinárodních organizacích.

(9)  V souladu s protokolem o PRTR by měl Evropský PRTR také obsahovat informace o specifických činnostech odstraňování odpadů, které mají být hlášeny jako úniky do půdy; činnosti za účelem využití jako jsou rozvoz bláta a hnoje se v této kategorii neohlašují.

(10)  Za účelem dosažení cíle Evropského PRTR, kterým je poskytovat spolehlivé informace veřejnosti a umožnit přijímaní rozhodnutí na základě znalosti věci, je nezbytné stanovit přiměřené, avšak přísné časové rámce pro shromažďování údajů a podávání zpráv; to platí zejména pro podávání zpráv členskými státy Komisi.

(11)  Ohlašování úniků z průmyslových závodů, ačkoliv není dosud vždy konzistentní, úplné a porovnatelné, je v mnoha členských státech dobře zavedeným postupem. V případě potřeby by mělo být ohlašování úniků z rozptýlených zdrojů zdokonaleno, aby umožnilo osobám s pravomocí přijímat rozhodnutí vidět tyto úniky v širších souvislostech a zvolit pro snížení znečištění nejúčinnější řešení.

(12)  Údaje ohlašované členskými státy by měly být vysoce kvalitní, zejména pokud jde o jejich úplnost, konzistentnost a důvěryhodnost. Je velmi důležité koordinovat budoucí úsilí provozovatelů a členských států zaměřené na zvýšení kvality ohlašovaných údajů. Komise proto společně se členskými státy zahájí práci na zajištění kvality.

(13)  V souladu s Aarhuskou úmluvou by veřejnost měla bez uvedení zájmu získat přístup k informacím obsaženým v Evropském PRTR, a to především zajištěním skutečnosti, aby Evropský PRTR umožňoval přímý elektronický přístup přes Internet.

(14)  Přístup k informacím poskytnutým Evropským PRTR by měl být neomezený a výjimky z tohoto pravidla by měly být možné pouze v případech, kdy jsou výslovně přiznány stávajícími právními předpisy Společenství.

(15)  V souladu s Aarhuskou úmluvou by měla být zaručena účast veřejnosti na dalším vývoji Evropského PRTR, a to tak, že jí bude poskytnuta včasná a účinná příležitost předložit připomínky, informace, analýzy nebo důležitá stanoviska k procesu rozhodování. Žadatelé by měli být schopni domáhat se správního nebo soudního přezkoumání úkonů nebo opomenutí orgánu veřejné správy v souvislosti s žádostí.

(16)  Za účelem zvýšení užitečnosti a dopadu PRTR by měly Komise a členské státy spolupracovat při vývoji pokynů podporujících provádění Evropského PRTR, při podpoře uvědomění veřejnosti a při poskytování odpovídající a včasné technické pomoci.

(17)  Opatření nezbytná k provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(4).

(18)  Jelikož cíle opatření, která mají být přijata, tj. zvýšit přístup veřejnosti k informacím z oblasti životního prostředí prostřednictvím zřízení integrované, ucelené elektronické databáze v rámci celého Společenství, nemůže být uspokojivým způsobem dosaženo na úrovni členských států, protože potřeba porovnatelnosti údajů ve všech členských státech vyžaduje vysokou úroveň sladění, a může být proto z důvodu rozsahu nebo účinků lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je pro dosažení uvedeného cíle nezbytné.

(19)  Za účelem zjednodušení a zefektivnění požadavků na podávání zpráv by měly být pozměněny směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech(5) a směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění(6).

(20)  Evropský PRTR si klade mimo jiné za cíl informovat veřejnost o podstatných emisích znečišťujících látek způsobených zejména činnostmi uvedenými ve směrnici 96/61/ES. To znamená, že o emisích ze zařízení uvedených v příloze I zmíněné směrnice by měla být veřejnost informována podle tohoto nařízení.

(21)  Za účelem omezení dvojího podávání zpráv lze systémy registru úniků a přenosů znečišťujících látek v souladu s protokolem o PRTR a do maximální proveditelné míry sjednotit s existujícími zdroji informací, jako jsou například mechanismy podávání zpráv na základě licencí či provozních povolení. V souladu s protokolem o PRTR by ustanovení tohoto nařízení neměla ovlivnit právo členských států zachovat nebo zavést obsáhlejší a veřejnosti přístupnější registr úniků a přenosů znečišťujících látek, než jaký požaduje zmíněný protokol,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ :

Článek 1

Předmět

Toto nařízení zřizuje integrovaný registr úniků a přenosů znečišťujících látek na úrovni Společenství (Evropský PRTR) ve formě veřejně přístupné elektronické databáze a stanoví pravidla pro jeho fungování za účelem provedení Protokolu EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (dále jen "protokol"), a usnadňuje účast veřejnosti na rozhodování o životním prostředí, jakož i přispívá k prevenci a omezování znečištění životního prostředí.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení platí následující definice:

   1) "veřejností" se rozumí jedna nebo více fyzických nebo právnických osob a jejich sdružení, organizace nebo skupiny v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi;
   2) "příslušným orgánem" se rozumí národní orgán nebo orgány nebo jakýkoliv jiný příslušný úřad nebo úřady, které jsou určeny členskými státy;
   3) "zařízením" se rozumí stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více činností uvedených v příloze I, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dotyčném místě a mohly by ovlivnit emise a znečištění;
   4) "závodem" rozumí jedno nebo více zařízení na stejném místě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba;
   5) "místem" se rozumí zeměpisné umístění závodu;
   6) "provozovatelem" se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která zařízení provozuje nebo řídí, nebo v případech, kdy tak stanoví vnitrostátní právní předpisy, osoba, na kterou byly převedeny rozhodující ekonomické pravomoci nad technickým fungováním zařízení;
   7) "ohlašovacím rokem" se rozumí kalendářní rok, za který musí být shromážděny údaje o únicích znečišťujících látek a přenosech mimo místo závodu;
   8) "látkou" se rozumí jakýkoli chemický prvek a jeho sloučeniny, s výjimkou radioaktivních látek;
   9) "znečišťující látkou" se rozumí látka nebo skupina látek, které mohou být škodlivé pro životní prostředí nebo lidské zdraví z důvodu svých vlastností a zavedení do životního prostředí;
   10) "únikem" se rozumí jakékoli zavedení znečišťujících látek do životního prostředí v důsledku jakékoli lidské činnosti, ať už úmyslné nebo náhodné, rutinní nebo nerutinní, včetně rozlití, emitování, vypuštění, injektáže, odstraňování nebo skládkování, nebo prostřednictvím kanalizačních systémů bez konečného čištění odpadních vod;
   11) "přenosem mimo místo závodu" se rozumí přesun odpadů, určených k odstranění nebo využití, a znečišťujících látek v odpadních vodách, určených k vyčištění, mimo hranice závodu;
   12) "rozptýlenými zdroji" se rozumí mnoho menších nebo roztroušených zdrojů, ze kterých mohou unikat znečišťující látky do půdy, ovzduší nebo vody, jejichž společný dopad na tyto složky může být významný a u kterých není praktické shromažďovat zprávy z každého jednotlivého zdroje zvlášť;
   13) "odpadem" se rozumí jakákoliv látka nebo předmět podle definice v čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech(7);
   14) "nebezpečným odpadem" se rozumí jakákoliv látka nebo předmět podle definice v čl. 1 odst. 4 směrnice 91/689/EHS;
   15) "odpadními vodami" se rozumí městské odpadní vody, splašky a průmyslové odpadní vody podle definice v článku 2 směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod(8) a jakékoliv jiné použité vody podléhající z důvodu obsažených látek nebo předmětů regulaci na základě právních předpisů Společenství;
   16) "odstraňováním" se rozumí kterýkoliv ze způsobů uvedených v příloze II A směrnice 75/442/EHS;
   17) "využitím" se rozumí kterýkoliv ze způsobů uvedených v příloze II B směrnice 75/442/EHS.

Článek 3

Obsah Evropského PRTR

Evropský PRTR obsahuje informace o:

   a) únicích znečišťujících látek uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a), o kterých musí provozovatelé závodů provádějících činnosti uvedené v příloze I podávat zprávy;
   b) přenosech odpadů mimo místo závodu uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. b) a o znečišťujících látkách v odpadních vodách uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. c), o kterých musí provozovatelé závodů provádějících činnosti uvedené v příloze I podávat zprávy;
   c) únicích znečišťujících látek z rozptýlených zdrojů uvedených v čl. 8 odst. 1, pokud jsou takové informace k dispozici.

Článek 4

Návrh a struktura

1.  Komise zveřejní Evropský PRTR s údaji v agregované i neagregované podobě, aby mohly být úniky a přenosy vyhledávány a identifikovány podle:

   a) závodu, a je-li to vhodné, jeho mateřské společnosti, a jeho zeměpisného umístění, včetně povodí, je-li to vhodné;
   b) činnosti;
   c) výskytu na úrovni členského státu nebo Společenství;
   d) znečišťující látky, popřípadě odpadu;
   e) každé složky životního prostředí, do které znečišťující látka unikne;
   f) přenosů odpadů mimo místo závodu, popřípadě místa určení;
   g) přenosů znečišťujících látek v odpadních vodách mimo místo závodu;
   h) rozptýlených zdrojů;
   i) majitele nebo provozovatele.

2.  Evropský PRTR musí být navržen tak, aby k němu měla veřejnost co nejsnadnější přístup a aby byly informace za běžných provozních podmínek nepřetržitě a snadno přístupné prostřednictvím Internetu a jiných elektronických prostředků. Jeho forma zohlední možnost jeho budoucího rozšíření a bude obsahovat všechny údaje nahlášené za předchozí ohlašovací roky, postupně až přinejmenším za posledních deset ohlašovacích let.

3.  Evropský PRTR bude obsahovat odkazy na následující věci:

   a) národní PRTR členských států;
   b) další příslušné stávající veřejně přístupné databáze o záležitostech souvisejících s PRTR, včetně národních PRTR dalších stran protokolu a, pokud je to proveditelné, na PRTR jiných zemí;
   c) webové stránky závodů, pokud existují a pokud jsou odkazy dobrovolně poskytovány těmito závody.

Článek 5

Podávání zpráv ze strany provozovatelů

1.  Provozovatel každého závodu, který vykonává jednu nebo více činností stanovených v příloze I nad příslušné prahové kapacitní hodnoty stanovené v uvedené příloze, nahlásí svému příslušnému orgánu roční množství níže uvedených úniků a přenosů, spolu s uvedením, zda se jedná o informace založené na měření, výpočtu či odhadu:

   a) úniky jakékoliv znečišťující látky, uvedené v příloze II, do ovzduší, vody a půdy, u které byla překročena příslušná prahová hodnota stanovená v příloze II;
   b) přenosy nebezpečných odpadů mimo místo závodu překračující 2 tuny za rok nebo odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné překračující 2 000 tun za rok, v případě jakéhokoliv způsobu využití nebo odstranění s výjimkou odstranění úpravou půdními procesy a hlubinnou injektáží, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1, s uvedením buď "R" (recovery – využití) nebo "D" (disposal – odstranění) podle toho, zda je odpad určen k využití nebo odstranění a, v případě pohybu nebezpečného odpadu přes hranice států, s uvedením názvu a adresy subjektu provádějícího využití nebo odstranění tohoto odpadu a místa využití nebo odstranění;
   c) přenosy jakékoliv znečišťující látky stanovené v příloze II, obsažené v odpadních vodách určených k čištění, mimo místo závodu, u které byla překročena prahová hodnota uvedená v příloze II, sloupci 1b.

Provozovatel každého závodu vykonávajícího jednu nebo více činností uvedených v příloze I nad příslušné prahové hodnoty pro kapacitu uvedené tamtéž oznámí příslušnému orgánu informace potřebné k určení závodu v souladu s přílohou III, pokud příslušný orgán nemá tyto informace již k dispozici.

V případě údajů, u nichž je uvedeno, že jsou založeny na měření či výpočtu, se nahlásí analytická metoda a/nebo metoda výpočtu.

Úniky zmíněné v příloze II, které se hlásí podle ustanovení odst. 1 písm. a), zahrnují veškeré úniky ze všech zdrojů v místě závodu uvedených v příloze I.

2.  Informace uvedené v odstavci 1 zahrnují celkové údaje o únicích a přenosech v důsledku všech úmyslných, náhodných, rutinních a nerutinních činností.

Při poskytování těchto informací uvedou provozovatelé veškeré údaje související s náhodnými úniky, jsou-li takové údaje k dispozici.

3.  Provozovatel každého závodu bude shromažďovat s odpovídající četností údaje potřebné ke stanovení úniků ze závodu a přenosů mimo místo závodu, na které se podle odstavce 1 vztahuje ohlašovací povinnost.

4.  Při přípravě zprávy použije dotčený provozovatel nejlepší dostupné informace, které mohou zahrnovat údaje získané na základě monitorování, emisní faktory, rovnice hmotnostní bilance, nepřímé monitorování nebo jiné výpočty, inženýrské úsudky a jiné metody v souladu s ustanovením čl. 9 odst. 1 a podle mezinárodně schválených metodik, pokud jsou k dispozici.

5.  Provozovatel každého dotčeného závodu vede pro účely příslušných orgánů evidenci údajů, ze kterých byly ohlášené informace získány, a to po dobu pěti let počínaje skončením daného ohlašovacího roku. Tato evidence musí také obsahovat popis metodiky použité ke shromáždění údajů.

Článek 6

Úniky do půdy

Odpad, který je předmětem odstraňování "úpravou půdními procesy" nebo "hlubinnou injektáží", jak je uvedeno v příloze II A směrnice 75/442/EHS, se nahlásí jako únik do půdy pouze provozovatelem závodu, z něhož odpad pochází.

Článek 7

Podávání zpráv členskými státy

1.  S ohledem na požadavky stanovené v odst. 2 a 3 tohoto článku určí členské státy datum, do kterého musí provozovatelé poskytnout příslušnému orgánu všechny údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 a 2 a informace uvedené v čl. 5 odst. 3, 4 a 5.

2.  Členské státy poskytnou Komisi všechny údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 a 2 elektronickou cestou podle formátu přílohy III a podle následujícího časového plánu:

   a) za první ohlašovací rok do 18 měsíců po skončení ohlašovacího roku;
   b) za všechny následující ohlašovací roky do 15 měsíců po skončení ohlašovacího roku.

Prvním ohlašovacím rokem bude rok 2007.

Komise společně s Evropskou agenturou pro životní prostředí začlení informace ohlášené členskými státy do Evropského PRTR podle následujícího časového plánu :

   a) za první ohlašovací rok do 21 měsíců po skončení ohlašovacího roku;
   b) za všechny následující ohlašovací roky do 16 měsíců po skončení ohlašovacího roku.

Článek 8

Úniky z rozptýlených zdrojů

1.  Komise společně s Evropskou agenturou pro životní prostředí zařadí do Evropského PRTR informace o únicích z rozptýlených zdrojů, pokud takové informace existují a členský stát je nahlásil.

2.  Informace uvedené v odstavci 1 budou uspořádány tak, aby umožnily uživatelům vyhledávání a identifikaci úniků znečišťujících látek z rozptýlených zdrojů podle odpovídající územní dezagregace a musí obsahovat informace o typu metodiky použité k získání informací.

3.  V případě, že Komise zjistí, že žádné údaje o únicích z rozptýlených zdrojů neexistují, přijme opatření pro zahájení podávání zpráv o únicích příslušných znečišťujících látek z jednoho nebo více rozptýlených zdrojů v souladu s postupem uvedeným v čl. 19 odst. 2, případně za použití mezinárodně uznávaných metod.

Článek 9

Zajištění a posuzování kvality

1.  Provozovatel každého závodu podléhajícího ohlašovacím požadavkům stanoveným v článku 5 zajistí kvalitu informací, které nahlašuje.

2.  Příslušné orgány posoudí kvalitu údajů poskytnutých provozovateli závodů, zejména pokud jde o jejich úplnost, konzistentnost a důvěryhodnost.

3.  Komise koordinuje práci na zajištění a posouzení kvality na základě konzultací s výborem uvedeným v čl. 19 odst. 1.

4.  Komise může přijmout pokyny pro monitorování a ohlašování emisí v souladu s postupem uvedeným v čl. 19 odst. 2. Tyto pokyny odpovídají mezinárodně schváleným metodikám, jsou-li dostupné a jsou v souladu s jinými právními předpisy Společenství.

Článek 10

Přístup k informacím

1.  Komise s podporou Evropské agentury pro životní prostředí zdarma zpřístupní Evropský PRTR pro veřejnost na Internetu podle časového rámce stanoveného v čl. 7 odst. 3.

2.  V případech, kdy informace obsažené v Evropském PRTR nejsou snadno veřejně dostupné přímými elektronickými prostředky, usnadní dotčené členské státy a Komise elektronický přístup k Evropskému PRTR na veřejně přístupných místech.

Článek 11

Důvěrnost

Kdykoliv je určitá informace členským státem v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí(9) utajena, uvede členský stát ve své zprávě podle čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení za každý ohlašovací rok samostatně u každého závodu, který si činí nárok na utajení, jaký druh informací byl zadržen a z jakého důvodu.

Článek 12

Účast veřejnosti

1.  Komise poskytne veřejnosti včasnou a účinnou příležitost zúčastnit se dalšího vývoje Evropského PRTR, včetně budování kapacit a přípravy změn tohoto nařízení.

Veřejnost bude mít příležitost předložit v rámci přiměřeného časového období příslušné připomínky, informace, analýzy nebo stanoviska.

2.  Komise tyto příspěvky vezme náležitým způsobem v úvahu a uvědomí veřejnost o výsledku účasti veřejnosti.

Článek 13

Přístup k právní ochraně

Přístup k právní ochraně v souvislosti s přístupem veřejnosti k informacím z oblasti životního prostředí, se poskytuje podle článku 6 směrnice 2003/4/ES a v případě orgánů Společenství podle článků 6, 7 a 8 nařízení (ES) č. 1049/2001(10).

Článek 14

Instruktážní dokument

1.  Co nejdříve, ale ne později než čtyři měsíce před začátkem prvního ohlašovacího roku a po konzultacích s výborem uvedeným v čl. 19 odst. 1 vypracuje Komise instruktážní dokument na podporu provádění Evropského PRTR.

2.  Instruktážní dokument pro provádění Evropského PRTR bude obsahovat zejména údaje o níže uvedeném:

   a) postupy pro podávání zpráv;
   b) údaje, které mají být hlášeny;
   c) zajištění a posouzení kvality;
   d) v případě důvěrných údajů označení druhu zadržovaných údajů a důvody, proč bylo jejich poskytnutí odmítnuto;
   e) odkazy na mezinárodně schválené metody zjišťování úniků a analytické metody, metodiky odběru vzorků;
   f) uvedení mateřských společností;
   g) kódování činností podle přílohy I tohoto nařízení a směrnice 96/61/ES.

Článek 15

Zvyšování informovanosti

Komise a členské státy podpoří informovanost veřejnosti o Evropském PRTR a zajistí poskytnutí pomoci při přístupu k Evropskému PRTR a při pochopení a použití informací v něm obsažených.

Článek 16

Další informace, které musí členské státy ohlašovat

1.  V jedné zprávě založené na informacích z posledních tří ohlašovacích let, která musí být podávána každé tři roky spolu s údaji poskytnutými podle článku 7, sdělují členské státy Komisi postup a opatření přijatá s ohledem na níže uvedené:

   a) požadavky podle článku 5;
   b) zajištění kvality podle článku 9;
   c) přístup k informacím podle čl. 10 odst. 2;
   d) opatření na zvyšování informovanosti podle článku 15;
   e) důvěrnost údajů podle článku 11;
   f) sankce stanovené podle článku 20 a zkušenosti s jejich uplatňováním.

2.  Komise předloží, s cílem usnadnit členským státům podávání zpráv stanovených v odstavci 1, návrh dotazníku, který bude přijat v souladu s postupem uvedeným v čl. 19 odst. 2.

Článek 17

Přezkum provedený Komisí a návrhy změn

Komise přezkoumá informace poskytnuté členskými státy podle článku 7 a po konzultaci s členskými státy každé tři roky zveřejní zprávu založenou na informacích z posledních tří dostupných ohlašovacích let, a to šest měsíců po zveřejnění těchto informací na Internetu.

Tato zpráva se předkládá Evropskému parlamentu a Radě spolu s posouzením fungování Evropského PRTR.

Článek 18

Změna příloh

Jakékoli změny nezbytné pro přizpůsobení:

   a) přílohy II nebo III tohoto nařízení vědeckému a technickému pokroku nebo
   b) přílohy II nebo III tohoto nařízení v důsledku jakýchkoli změn příloh protokolu přijatých na zasedání stran protokolu
  

se přijímají v souladu s postupem uvedeným v čl. 19 odst. 2.

Článek 19

Výbor

1.  Komisi je nápomocen výbor (dále jen "výbor").

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůta uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Článek 20

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro sankce uplatnitelné při porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby byly prováděny. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy uvědomí o těchto ustanoveních Komisi nejpozději jeden rok po vstupu tohoto nařízení v platnost a neprodleně ji uvědomí o jakékoliv následné změně, kterou by byly tyto sankce dotčeny.

Článek 21

Změny směrnic 91/689/EHS a 96/61/ES

1.  Čl. 8 odst. 3 směrnice 91/689/EHS se zrušuje.

2.  Čl. 15 odst. 3 směrnice 96/61/ES se zrušuje.

Článek 22

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský Parlament Za Radu

předseda předseda/předsedkyně

PŘÍLOHA I

ČINNOSTI

Č.

Činnost

Prahová hodnota pro kapacitu

1.

Odvětví energetiky

a)

Rafinerie minerálních olejů a plynu

*(1)

b)

Zařízení na zplyňování a zkapalňování

*

c)

Tepelné elektrárny a další spalovací zařízení

o tepelném příkonu 50 megawattů (MW)

d)

Koksovací pece

*

e)

Rotační mlýny na uhlí

o kapacitě 1 tuna za hodinu

f)

Zařízení na výrobu uhelných produktů a pevného bezkouřového paliva

*

2.

Výroba a zpracování kovů

a)

Zařízení na pražení nebo slinování kovové rudy (včetně sirníkové rudy)

*

b)

Zařízení na výrobu surového železa nebo oceli (primární nebo sekundární tavba), včetně kontinuálního lití

o kapacitě 2,5 tuny za hodinu

Č.

Činnost

Prahová hodnota pro kapacitu

c)

Zařízení na zpracování železných kovů:

i) válcovny za tepla

o kapacitě 20 tun surové oceli za hodinu

ii) kovárny s buchary

o energii 50 kJ na jeden buchar, kde je spotřeba tepelné energie vetší než 20 MW

iii) nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů

se zpracovávaným množstvím 2 tuny surové oceli za hodinu

d)

Slévárny železných kovů

o výrobní kapacitě 20 tun denně

e)

Zařízení:

i) na výrobu surových neželezných kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin metalurgickými, chemickými nebo elektrolytickými postupy

*

ii) ii) na tavení, včetně slitinování, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků atd.)

o kapacitě tavení 4 tuny denně u olova a kadmia nebo 20 tun denně u všech ostatních kovů

f)

Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů

je-li objem lázní 30 m3

Č.

Činnost

Prahová hodnota pro kapacitu

3.

Zpracování nerostů

a)

Podpovrchová těžba a související činnosti

*

b)

Povrchová těžba a těžba v lomech

je-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, 25 hektarů

c)

Zařízení na výrobu:

i) cementového slínku v rotačních pecích

o výrobní kapacitě 500 tun denně

ii) vápna v rotačních pecích

o výrobní kapacitě větší než 50 tun denně

iii) cementového slínku nebo vápna v jiných pecích

o výrobní kapacitě 50 tun denně

d)

Zařízení na výrobu azbestu a produktů na bázi azbestu

*

e)

Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken

o kapacitě tavení 20 tun denně

f)

Zařízení na tavení nerostných materiálů, včetně výroby minerálních vláken

o kapacitě tavení 20 tun denně

g)

Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu

o výrobní kapacitě 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí 4 m3 a hustotě vsázky na pec 300 kg/m3

Č.

Činnost

Prahová hodnota pro kapacitu

4.

Chemický průmysl

a)

Chemická zařízení na výrobu základních organických chemických látek v průmyslovém měřítku, jako jsou:

i) jednoduché uhlovodíky (lineární nebo cyklické, nasycené nebo nenasycené, alifatické nebo aromatické)

ii) kyslíkaté deriváty uhlovodíků, jako alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, ethery, peroxidy, epoxidové pryskyřice

iii) organické sloučeniny síry

iv) organické sloučeniny dusíku, jako aminy, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany, isokyanatany

v) organické sloučeniny fosforu

vi) halogenderiváty uhlovodíků

vii) organokovové sloučeniny

viii) základní plastické hmoty (polymery, syntetická vlákna, vlákna na bázi celulózy)

ix) syntetické kaučuky

x) barviva a pigmenty

xi) povrchově aktivní látky

*

Č.

Činnost

Prahová hodnota pro kapacitu

b)

Chemická zařízení na výrobu základních anorganických chemických látek v průmyslovém měřítku, jako jsou:

i) plyny, jako čpavek, chlor nebo chlorovodík, fluor nebo fluorovodík, oxidy uhlíku, sloučeniny síry, oxidy dusíku, vodík, oxid siřičitý, karbonylchlorid

ii) kyseliny, jako kyselina chromová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum, kyselina siřičitá

iii) zásady, jako hydroxid amonný, hydroxid draselný, hydroxid sodný

iv) soli, jako chlorid amonný, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, perboritan, dusičnan stříbrný

v) nekovy, oxidy kovů či jiné anorganické sloučeniny jako karbid vápníku, křemík, karbid křemíku

*

c)

Chemická zařízení na výrobu hnojiv na bázi fosforu, dusíku a draslíku (jednoduchých nebo směsných) v průmyslovém měřítku

*

d)

Chemická zařízení na výrobu základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů v průmyslovém měřítku

*

Č.

Činnost

Prahová hodnota pro kapacitu

e)

Zařízení využívající chemické nebo biologické procesy k výrobě základních farmaceutických produktů v průmyslovém měřítku

*

f)

Zařízení na výrobu výbušnin a pyrotechnických výrobků v průmyslovém měřítku

*

5.

Nakládání s odpady a odpadními vodami

a)

Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů

s příjmem 10 tun denně

b)

Zařízení na spalování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné, které jsou v oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů(11)

o kapacitě 3 tuny za hodinu

c)

Zařízení na odstraňování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné

o kapacitě 50 tun denně

d)

Skládky (s výjimkou skládek inertního odpadu a skládek, které byly definitivně uzavřeny před 16.7.2001 nebo u kterých uplynula lhůta následné péče o skládku požadovaná příslušnými orgány podle článku 13 směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů(12))

s příjmem 10 tun denně nebo o celkové kapacitě 25 000 tun

e)

Zařízení na odstraňování nebo zhodnocování kadáverů a odpadu živočišného původu

o kapacitě zpracování 10 tun denně

Č.

Činnost

Prahová hodnota pro kapacitu

f)

Čistírny městských odpadních vod

o kapacitě 100 000 ekvivalentních obyvatel

g)

Samostatně provozované čistírny průmyslových odpadních vod, které slouží pro jednu nebo více činností uvedených v této příloze

o kapacitě 10 000 m3 denně (2)

6.

Výroba a zpracování papíru a dřeva

a)

Průmyslové závody na výrobu buničiny ze dřeva nebo podobných vláknitých materiálů

*

b)

Průmyslové závody na výrobu papíru a lepenky a jiných primárních výrobků ze dřeva (jako je dřevotříska, dřevovláknité desky a překližka)

o výrobní kapacitě 20 tun denně

c)

Průmyslové závody na konzervaci dřeva a dřevěných produktů chemikáliemi

o výrobní kapacitě 50 m3 denně

7.

Intenzivní živočišná výroba a akvakultura

a)

Zařízení pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat s prostorem pro

i) 40 000 kusů drůbeže

ii) 2 000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg)

iii) 750 kusů prasnic

Č.

Činnost

Prahová hodnota pro kapacitu

b)

Intenzivní akvakultura

o výrobní kapacitě 1 000 tun ryb nebo měkkýšů za rok

8.

Živočišné a rostlinné produkty z odvětví potravin a nápojů

a)

Jatky

o kapacitě porážky 50 tun denně

b)

Úprava a zpracování za účelem výroby potravin a nápojů:

i) ze surovin živočišného původu (jiných než mléka)

o výrobní kapacitě 75 tun hotových produktů denně

ii) ze surovin rostlinného původu

o výrobní kapacitě 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

c)

Úprava a zpracování mléka

s množstvím odebíraného mléka 200 tun denně (v průměru za rok)

9.

Ostatní činnosti

a)

Závody na předúpravu (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken či textilií

o kapacitě zpracování 10 tun denně

Č.

Činnost

Prahová hodnota pro kapacitu

b)

Závody na vydělávání kůží a kožešin

o kapacitě zpracování 12 tun hotových produktů denně

c)

Zařízení pro povrchovou úpravu látek, předmětů nebo výrobků, používající organická rozpouštědla, zejména provádějící apreturu, potiskování, pokovování, odmašťování, nepromokavou úpravu, úpravu rozměrů, barvení, čištění nebo impregnaci

o spotřebě rozpouštědel 150 kg za hodinu nebo 200 tun za rok

d)

Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elektrografitu vypalováním či grafitizací

*

e)

Zařízení na stavbu a nátěr lodí nebo odstraňování nátěru z lodí

o kapacitě pro lodě délky 100 m

(1) Hvězdička (*) označuje, že neplatí žádná prahová hodnota pro kapacitu (všechny závody podléhají ohlašování).

(2) Kapacitní prahová hodnota bude nejpozději do roku 2010 přezkoumána ve světle výsledků prvního ohlašovacího kola.

PŘÍLOHA II

ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY (13)

Prahová hodnota pro úniky

(sloupec 1)

Č.

Číslo CAS

Znečišťující látka(1)

do ovzduší (sloupec 1a)

do vody (sloupec 1b)

do půdy (sloupec 1c)

kg/rok

kg/rok

kg/rok

1

74-82-8

Methan (CH4)

100 000

-(2)

-

2

630-08-0

Oxid uhelnatý (CO)

500 000

-

-

3

124-38-9

Oxid uhličitý (CO2)

100 milionů

-

-

4

Fluorované uhlovodíky (HFC)(3)

100

-

-

5

10024-97-2

Oxid dusný (N2O)

10 000

-

-

6

7664-41-7

Amoniak (NH3)

10 000

-

-

7

Nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC)

100 000

-

-

8

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

100 000

-

-

9

Perfluorouhlovodíky (PFC)(4)

100

-

-

Prahová hodnota pro úniky

(sloupec 1)

Č.

Číslo CAS

Znečišťující látka(1)

do ovzduší (sloupec 1a)

do vody (sloupec 1b)

do půdy (sloupec 1c)

kg/rok

kg/rok

kg/rok

10

2551-62-4

Fluorid sírový (SF6)

50

-

-

11

Oxidy síry (SOx/SO2)

150 000

-

-

12

Celkový dusík

-

50 000

50 000

13

Celkový fosfor

-

5 000

5 000

14

Hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC)(5)

1

-

-

15

Chlorofluorouhlovodíky (CFC)(6)

1

-

-

16

Halony(7)

1

-

-

17

Arsen a sloučeniny (jako As)(8)

20

5

5

18

Kadmium a sloučeniny (jako Cd)(8)

10

5

5

19

Chrom a sloučeniny (jako Cr)(8)

100

50

50

Prahová hodnota pro úniky

(sloupec 1)

Č.

Číslo CAS

Znečišťující látka(1)

do ovzduší (sloupec 1a)

do vody (sloupec 1b)

do půdy (sloupec 1c)

kg/rok

kg/rok

kg/rok

20

Měď a sloučeniny (jako Cu)(8)

100

50

50

21

Rtuť a sloučeniny (jako Hg)(8)

10

1

1

22

Nikl a sloučeniny (jako Ni)(8)

50

20

20

23

Olovo a sloučeniny (jako Pb)(8)

200

20

20

24

Zinek a sloučeniny (jako Zn)(8)

200

100

100

25

15972-60-8

Alachlor

-

1

1

26

309-00-2

Aldrin

1

1

1

27

1912-24-9

Atrazin

-

1

1

28

57-74-9

Chlordan

1

1

1

29

143-50-0

Chlordecon

1

1

1

Prahová hodnota pro úniky

(sloupec 1)

Č.

Číslo CAS

Znečišťující látka(1)

do ovzduší (sloupec 1a)

do vody (sloupec 1b)

do půdy (sloupec 1c)

kg/rok

kg/rok

kg/rok

30

470-90-6

Chlorfenvinfos

-

1

1

31

85535-84-8

Chloroalkany, C10-C13

-

1

1

32

2921-88-2

Chlorpyrifos

-

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2-dichlorethan (EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

Dichloromethan (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dieldrin

1

1

1

37

330-54-1

Diuron

-

1

1

38

115-29-7

Endosíran

-

1

1

39

72-20-8

Endrin

1

1

1

Prahová hodnota pro úniky

(sloupec 1)

Č.

Číslo CAS

Znečišťující látka(1)

do ovzduší (sloupec 1a)

do vody (sloupec 1b)

do půdy (sloupec 1c)

kg/rok

kg/rok

kg/rok

40

Halogenované organické sloučeniny (jako AOX)(9)

-

1 000

1 000

41

76-44-8

Heptachlor

1

1

1

42

118-74-1

Hexachlorbenzen (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Hexachlorbutadien (HCBD)

-

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5, 6

– hexachlrcyklohexan (HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindan

1

1

1

46

2385-85-5

Mirex

1

1

1

47

PCDD+PCDF (dioxiny+ furany) (jako Teq)(10)

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

Pentachlorbenzen

1

1

1

49

87-86-5

Pentachlorfenol (PCP)

10

1

1

Prahová hodnota pro úniky

(sloupec 1)

Č.

Číslo CAS

Znečišťující látka(1)

do ovzduší (sloupec 1a)

do vody (sloupec 1b)

do půdy (sloupec 1c)

kg/rok

kg/rok

kg/rok

50

1336-36-3

Polychlorované bifenyly (PCB)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

Simazin

-

1

1

52

127-18-4

Tetrachlorethylen (PER)

2 000

10

--------

53

56-23-5

Tetrachlormethan (TCM)

100

1

-

54

12002-48-1

Trichlorbenzeny (TCB) (všechny izomery)

10

1

-

55

71-55-6

1,1,1-trichlorethan

100

-

-

56

79-34-5

1,1,2,2-tetrachlorethan

50

-

-

57

79-01-6

Trichloroethylen

2 000

10

-

58

67-66-3

Trichlormethan

500

10

-

59

8001-35-2

Toxafen

1

1

1

Prahová hodnota pro úniky

(sloupec 1)

Č.

Číslo CAS

Znečišťující látka(1)

do ovzduší (sloupec 1a)

do vody (sloupec 1b)

do půdy (sloupec 1c)

kg/rok

kg/rok

kg/rok

60

75-01-4

Vinylchlorid

1 000

10

10

61

120-12-7

Anthracen

50

1

1

62

71-43-2

Benzen

1 000

200

(jako BTEX)(11)

200

(jako BTEX)(11)

63

Bromované difenylethery (PBDE)(12)

-

1

1

64

Nonylfenol a nonylfenol ethoxyláty (NP/NPE)

-

1

1

65

100-41-4

Ethylbenzen

-

200

(jako BTEX)(11)

200

(jako BTEX)(11)

66

75-21-8

Ethylenoxid

1 000

10

10

67

34123-59-6

Isoproturon

-

1

1

68

91-20-3

Naftalen

100

10

10

69

Sloučeniny organocínu

(jako celkové Sn)

-

50

50

Prahová hodnota pro úniky

(sloupec 1)

Č.

Číslo CAS

Znečišťující látka(1)

do ovzduší (sloupec 1a)

do vody (sloupec 1b)

do půdy (sloupec 1c)

kg/rok

kg/rok

kg/rok

70

117-81-7

Di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Fenoly (jako celkové C)(13)

-

20

20

72

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)(14)

50

5

5

73

108-88-3

Toluen

-

200

(jako BTEX)(11)

200

(jako BTEX)(11)

74

Tributylcín a sloučeniny(15)

-

1

1

75

Trifenylcín a sloučeniny(16)

-

1

1

76

Celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3)

-

50 000

-

77

1582-09-8

Trifluralin

-

1

1

78

1330-20-7

Xyleny(17)

-

200

(jako BTEX)(11)

200

(jako BTEX)(11)

79

Chloridy (jako celkové Cl)

-

2 miliony

2 miliony

Prahová hodnota pro úniky

(sloupec 1)

Č.

Číslo CAS

Znečišťující látka(1)

do ovzduší (sloupec 1a)

do vody (sloupec 1b)

do půdy (sloupec 1c)

kg/rok

kg/rok

kg/rok

80

Chlor a anorganické sloučeniny (jako HCl)

10 000

-

-

81

1332-21-4

Azbest

1

1

1

82

Kyanidy (jako celkové CN)

-

50

50

83

Fluoridy (jako celkové F)

-

2 000

2 000

85

74-90-8

Hydrogen cyanide (HCN)

200

-

-

86

Particulate matter (PM10)

50 000

-

-

87

1806-26-4

Oktylfenoly a oktylfenol ethoxyláty

-

1

-

88

206-44-0

Fluoranthene

-

1

-

89

465-73-6

Isodrin

-

1

-

Prahová hodnota pro úniky

(sloupec 1)

Č.

Číslo CAS

Znečišťující látka(1)

do ovzduší (sloupec 1a)

do vody (sloupec 1b)

do půdy (sloupec 1c)

kg/rok

kg/rok

kg/rok

90

36355-1-8

Hexabromobiphenyl

0.1

0.1

0.1

91

191-24-2

Benzo(g,h,i)perylen

1

Poznámky:

(1) Pokud není uvedeno jinak, je každá znečišťující látka uvedená v příloze II hlášena jako celkové množství této znečišťující látky nebo, v případě, že je znečišťující látka skupinou látek, jako celkové množství skupiny.

(2) Pomlčka (-) označuje, že dotyčný parametr a látka nezpůsobuje vznik požadavku na ohlášení.

(3) Celkové množství fluorovaných uhlovodíků: souhrn HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc

(4) Celkové množství perfluoruhlovodíků: souhrn CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14

(5) Celkové množství látek uvedených ve skupině VIII přílohy I nařízení (ES) č. 2037/2000 včetně jejich izomerů

(6) Celkové množství látek uvedených ve skupině I a II přílohy I nařízení (ES) č. 2037/2000 včetně jejich izomerů

(7) Celkové množství látek uvedených ve skupině III a VI přílohy I nařízení (ES) č. 2037/2000 včetně jejich izomerů

(8) Všechny kovy se ohlašují jako celkové množství prvku ve všech chemických formách přítomných při úniku.

(9) Halogenované organické sloučeniny, které mohou být absorbovány do aktivovaného uhlíku označeného jako chlorid.

(10) Označený jako I-TEQ

(11) Jednotlivé znečišťující látky se ohlašují v případě, že dojde k překročení prahové hodnoty pro BTEX (souhrnný parametr pro benzen, toluen, ethyl benzen, xyleny).

(12) Celkové množství následujících bromovaných difenyletherů: penta-BDE, okta-BDE a deka-BDE.

(13) Celkové množství fenolu a jednoduchých substituovaných fenolů označených jako celkový uhlík.

(14) Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) se měří pro hlášení o únicích do ovzduší jako benzo(a)pyren (50-32-8), benzo(b)fluoranthen (205-99-2), benzo(k)fluoranthen (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyren (193-39-5) (odvozeno z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (Úř. věst. L 229, 29.6.2004, s. 5)).

(15) Celkové množství tributylcínu a sloučenin, označené jako tributylcín celkem.

(16) Celkové množství trifenylcínu a sloučenin, označené jako trifenylcín celkem.

(17) Celkové množství xylenů (ortho-xylen, meta-xylen, para-xylen).

PŘÍLOHA III

FORMÁT PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ O ÚNICÍCH A PŘENOSECH ČLENSKÝMI STÁTY PRO KOMISI

Referenční rok

Identifikační údaje závodu

Název mateřské společnosti

Název závodu (provozovatele)

Identifikační číslo závodu

Ulice

Město/obec

Poštovní směrovací číslo

Země

Zeměpisné souřadnice

Oblast povodí (1)

Kód NACE (čtyřmístný)

Hlavní hospodářská činnost

Objem výroby (nepovinné)

Počet zařízení (nepovinné)

Počet provozních hodin za rok (nepovinné)

Počet zaměstnanců (nepovinné)

Textové pole pro textové informace nebo adresu webové stránky dodané závodem nebo mateřskou společností (nepovinné)

Všechny činnosti závodu uvedené v příloze I (podle kódovacího systému uvedeného v příloze I a kódu IPPC, pokud je k dispozici)

Činnost 1 (hlavní činnost podle přílohy I)

Činnost 2

Činnost N

Údaje o únicích do ovzduší pro každou znečišťující látku překračující prahovou hodnotu (podle přílohy II)

Úniky do ovzduší

Znečišťující látka 1

Znečišťující látka 2

Znečišťující látka N

M: měřeno; použitá analytická metoda

C: vypočteno; použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto

T: Celkem

v kg/rok

A: Náhodný

v kg/rok

Údaje o únicích do vody pro každou znečišťující látku překračující prahovou hodnotu (podle přílohy II)

Úniky do vody

Znečišťující látka 1

Znečišťující látka 2

Znečišťující látka N

M: měřeno; použitá analytická metoda

C: vypočteno; použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto

T: Celkem

v kg/rok

A: Náhodný

v kg/rok

Údaje o únicích do půdy pro každou znečišťující látku překračující prahovou hodnotu (podle přílohy II)

Úniky do půdy

Znečišťující látka 1

Znečišťující látka 2

Znečišťující látka N

M: měřeno; použitá analytická metoda

C: vypočteno; použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto

T: Celkem

v kg/rok

A: Náhodný

v kg/rok

Přenos jednotlivých znečišťujících látek, určených k vyčištění v rámci čištění odpadních vod, mimo místo závodu v množství překračujícím prahovou hodnotu (podle přílohy II)

Znečišťující látka 1

Znečišťující látka 2

Znečišťující látka N

M: měřeno; použitá analytická metoda

C: vypočteno; použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto

v kg/rok

Přenosy nebezpečného odpadu mimo místo závodu překračující prahovou hodnotu (podle článku 5)

V rámci země:

K využití (R)

K odstranění (D)

v tunách/rok

v tunách/rok

Do jiných zemí:

K využití (R)

Název subjektu provádějícího využití

Adresa subjektu provádějícího využití

Adresa místa využití, které přenos přijme

v tunách/rok

Do jiných zemí:

K odstranění (D)

Název subjektu provádějícího odstranění

Adresa subjektu provádějícího odstranění

Adresa místa odstranění, které přenos přijme

v tunách/rok

Přenos odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný mimo místo závodu překračující prahovou hodnotu (podle článku 5)

K využití (R)

v tunách/rok

K odstranění (D)

v tunách/rok

Příslušný orgán pro dotazy veřejnosti:

Název

Ulice

Město/obec

Telefon

Fax

E-mailová adresa

(1) Podle čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1). Směrnice ve znění rozhodnutí č. 2455/2001/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2001, s. 1).

(1) Postoj Evropského parlamentu ze dne 6. července 2005.
(2) Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s. 1.
(3) Rozhodnutí Komise 2000/479/ES ze dne 17. července 2000 o vytvoření Evropského registru emisí znečišťujících látek (EPER) podle článku 15 směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) (Úř. věst. L 192, 28.7.2000, s. 36).
(4) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
(5) Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20. Směrnice ve znění směrnice 94/31/ES (Úř. věst. L 168, 2.7.1994, s. 28).
(6) Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (OJ L 284, 31.10.2003, s. 1).
(7) Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003.
(8) Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003.
(9) Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26.
(10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).
(11) Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 91.
(12) Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.
(13)* Úniky znečišťujících látek náležejících do několika kategorií znečišťujících látek se nahlašují za každou kategorii.

Právní upozornění - Ochrana soukromí