Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2004/0231(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0169/2005

Indgivne tekster :

A6-0169/2005

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/07/2005 - 4.4

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0276

Vedtagne tekster
PDF 281kWORD 494k
Onsdag den 6. juli 2005 - Strasbourg
Oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forureningsstoffer ***I
P6_TA(2005)0276A6-0169/2005
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forureningsstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF (KOM(2004)0634 - C6-0130/2004 - 2004/0231(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2004)0634)(1),

-   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og EF-traktatens artikel 175, stk. 1 (C6-0130/2004),

-   der henviser til UNECE-protokollen om registre over udledning og overførsel af forureningsstoffer,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Fiskeriudvalget (A6-0169/2005),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forureningsstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF
P6_TC1-COD(2004)0231

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Det sjette miljøhandlingsprogram, som blev vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF af 22. juli 2002(2) indeholder et krav om støtte til formidling af tilgængelig information til borgerne om status og tendenser for miljøet i forbindelse med sociale, økonomiske og sundhedsmæssige tendenser samt en generel forbedring af miljøbevidstheden.

(2)  UNECE's konvention om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (Århus-konventionen), der blev undertegnet af Det Europæiske Fællesskab den 25. juni 1998, anerkender, at øget offentlig adgang til miljøoplysninger og formidling af sådanne oplysninger medvirker til at skabe større miljøbevidsthed, fri udveksling af synspunkter, mere effektiv inddragelse af offentligheden i beslutningsprocessen på miljøområdet og i sidste ende til et bedre miljø.

(3)  Registre over udledning og overførsel af forureningsstoffer (i det følgende benævnt "PRTR") er et omkostningseffektivt middel til at tilskynde til bedre miljøpræstationer, åbne adgang for offentligheden til oplysninger om udledning af forureningsstoffer og borttransport af forureningsstoffer og affald, følge udviklingstendenser, påvise fremskridt i nedbringelsen af forureningen, overvåge, om visse internationale aftaler overholdes, prioritere indsatsen og vurdere, hvilke fremskridt miljøpolitikker og -programmer resulterer i.

(4)  Et integreret og sammenhængende PRTR giver offentligheden, erhvervslivet, forskere, forsikringsselskaber, lokale myndigheder, ikke-statslige organisationer og andre beslutningstagere et solidt datagrundlag for sammenligninger og fremtidige beslutninger på miljøområdet.

(5)  Den 21. maj 2003 undertegnede Det Europæiske Fællesskab UNECE's protokol om registre over udledning og overførsel af forureningsstoffer (PRTR-protokollen). Bestemmelserne i Fællesskabets lovgivning skal være i overensstemmelse med denne protokol med henblik på Fællesskabets indgåelse af den.

(6)  En Europæisk Oversigt over Forurenende Emissioner (i det følgende benævnt "EPER") blev indført ved beslutning 2000/479/EF(3). PRTR-protokollen bygger på de samme principper som EPER, men går videre end denne ved at inddrage rapportering om flere forureningsstoffer, flere aktiviteter, udledning til jord, udledning fra diffuse kilder og borttransport af affald.

(7)  Målsætningerne og målene med det europæiske PRTR kan kun opfyldes, hvis dataene er pålidelige og sammenlignelige. En passende harmonisering af dataindsamlings- og dataoverførselssystemet er derfor påkrævet for at sikre dataenes kvalitet og sammenlignelighed. I overensstemmelse med PRTR-protokollen bør det europæiske PRTR udformes således, at offentlighedens adgang til dette via Internettet bliver så enkel som mulig. Udledning og overførsler bør let kunne identificeres i forskellige aggregerede og ikke-aggregerede former for derigennem at give flest mulige oplysninger inden for en rimelig tidsramme.

(8)  For yderligere at fremme målsætningen om støtte til formidling af tilgængelig information til borgerne om status og tendenser for miljøet samt en generel forbedring af miljøbevidstheden bør det europæiske PRTR indeholde links til andre, lignende databaser i medlemsstater, tredjelande og internationale organisationer.

(9)  I overensstemmelse med PRTR-protokollen bør det europæiske PRTR også indeholde oplysninger om specifik bortskaffelse af affald, der indrapporteres som udledning til jord. Aktiviteter med henblik på nyttiggørelse som f.eks. udbringning af slam og gødning indberettes ikke i denne kategori.

(10)  For at opfylde målsætningen om, at det europæiske PRTR skal tilvejebringe pålidelige oplysninger til offentligheden og give mulighed for at træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag, er det nødvendigt at opstille rimelige, men strenge tidsplaner for dataindsamling og rapportering; dette er især relevant for medlemsstaternes rapportering til Kommissionen.

(11)  Rapportering om udledning fra industrianlæg er en veletableret procedure i mange medlemsstater, selv om den ikke altid er konsistent, komplet og sammenlignelig. Rapporteringen om udledning fra diffuse kilder bør, hvor det er relevant, forbedres for at sætte beslutningstagere i stand til bedre at bringe disse udledninger ind i en bredere sammenhæng og vælge den mest effektive løsning til nedbringelse af forureningen.

(12)  Data, som rapporteres af medlemsstaterne, bør være af høj kvalitet, og de skal især være fyldestgørende, pålidelige og konsistente. Det er af stor betydning, at både operatører og medlemsstater koordinerer den fremtidige indsats for at forbedre de rapporterede datas kvalitet. Kommissionen vil derfor sammen med medlemsstaterne iværksætte et kvalitetssikringsarbejde.

(13)  I overensstemmelse med Århus-konventionen bør offentligheden gives adgang til oplysningerne i det europæiske PRTR uden at skulle begrunde anmodningen; dette sikres hovedsageligt ved at åbne for direkte adgang til det europæiske PRTR via Internettet.

(14)  Der bør gives uhindret adgang til oplysningerne i det europæiske PRTR, og undtagelser fra denne regel bør alene kunne forekomme i tilfælde, hvor den eksisterende fællesskabslovgivning udtrykkeligt tillader det.

(15)  I overensstemmelse med Århus-konventionen bør offentligheden sikres mulighed for at deltage i den fremtidige udvikling af det europæiske PRTR, ved at den tidligt og på en effektiv måde får mulighed for at indsende kommentarer, oplysninger, analyser eller synspunkter med relevans for beslutningsprocessen. De informationssøgende bør kunne anmode om en administrativ eller retslig efterprøvelse af de offentlige myndigheders afgørelser eller undladelser i forbindelse med en anmodning.

(16)  For at øge nytten og gennemslagskraften af PRTR bør Kommissionen og medlemsstaterne samarbejde om at udarbejde vejledning til støtte for gennemførelsen af det europæiske PRTR, fremme offentlighedens bevågenhed og tilvejebringe hensigtsmæssig og aktuel teknisk bistand.

(17)  De foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af denne forordning, bør vedtages i henhold til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(4).

(18)  Målet for denne forordning, nemlig at give offentligheden bedre adgang til miljøoplysninger ved at oprette en integreret, sammenhængende, elektronisk database for hele Fællesskabet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, fordi behovet for at kunne sammenligne data fra alle medlemsstaterne taler for et højt harmoniseringsniveau, og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(19)  For at forenkle og strømline rapporteringskrav bør Rådets direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991 om farligt affald(5) og Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening(6) ændres.

(20)  Sigtet med det europæiske PRTR er bl.a. at orientere offentligheden om større forurenende emissioner, der i første række er forårsaget af de aktiviteter, som er omfattet af direktiv 96/61/EF. Det indebærer, at der i medfør af denne forordning bør ske orienteringen af offentligheden om emissioner fra anlæg, der er omfattet af bilag I i det nævnte direktiv.

(21)  Med henblik på at undgå dobbelt rapportering kan ordningerne for registre over udledning og overførsel af forureningsstoffer i henhold til PRTR-protokollen, for så vidt det er gennemførligt, integreres i de eksisterende informationskilder i henhold til licenser eller driftstilladelser. Forordningens bestemmelser bør i overensstemmelse med PRTR-protokollen ikke berøre medlemsstaternes ret til at opretholde eller indføre et register over udledning og overførsel af forureningsstoffer, der er mere omfattende eller mere tilgængeligt for offentligheden end krævet i protokollen -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Ved denne forordning oprettes der et europæisk register over udledning og overførsel af forureningsstoffer (europæisk PRTR) i form af en offentlig tilgængelig, elektronisk database, og der fastsættes regler for driften af denne, med henblik på at gennemføre UNECE-protokollen om registre over udledning og overførsel af forureningsstoffer (i det følgende benævnt "protokollen"), samt fremme offentlighedens deltagelse i beslutningsprocesser på miljøområdet og bidrage til forebyggelse og mindskelse af miljøforurening.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

   1) "offentligheden": en eller flere fysiske eller juridiske personer og, i henhold til national lovgivning eller praksis, foreninger, organisationer eller grupper af disse
   2) "kompetent myndighed": den eller de nationale myndigheder, eller andre kompetente organer, som medlemsstaterne har udpeget
   3) "anlæg": en stationær teknisk enhed, hvor en eller flere af de i bilag I nævnte aktiviteter udføres tillige med eventuelle andre direkte tilknyttede aktiviteter, der har en teknisk forbindelse med aktiviteterne på stedet, og som kan have indvirkning på emissioner og forurening
   4) "bedrift": et eller flere anlæg beliggende på samme område, som drives af samme fysiske eller juridiske person
   5) "anlægsområde": bedriftens geografiske beliggenhed
   6) "driftsleder": en fysisk eller juridisk person, der driver eller ejer bedriften, eller som efter national lovgivning har eller har fået overdraget den afgørende økonomiske dispositionsret med hensyn til driften heraf
   7) "rapporteringsår": kalenderåret, for hvilket data om udledninger af forureningsstoffer og borttransport af affald skal indsamles
   8) "stof": grundstoffer og kemiske forbindelser, undtagen radioaktive stoffer
   9) "forureningsstof": et stof eller en gruppe stoffer, hvis egenskaber og udledning i miljøet gør det potentielt skadeligt for miljøet eller for menneskers sundhed
   10) "udledning": tilførsel af forureningsstoffer til miljøet som følge af menneskelige aktiviteter, hvad enten det sker tilsigtet eller utilsigtet, rutinemæssigt eller ekstraordinært, herunder udslip, emission, udtømning, indsprøjtning, deponering og dumpning samt tilførsel gennem kloaksystemer uden afsluttende spildevandsbehandling
   11) "borttransport": overførsel af affald fra bedriftens område med henblik på bortskaffelse eller nyttiggørelse og af forureningsstoffer i spildevand med henblik på spildevandsbehandling
   12) "diffuse kilder": de mange mindre eller spredte kilder til forureningsstoffer, der udledes til jord, luft eller vand, og som i kombination kan belaste disse elementer i betydelig grad, hvor der i praksis ikke kan indsamles rapporter fra hver enkelt kilde
   13) "affald": ethvert stof eller enhver genstand som defineret i artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald(7)
   14) "farligt affald": ethvert stof eller enhver genstand som defineret i artikel 1, stk. 4, i direktiv 91/689/EØF
   15) "spildevand": by-, hus- og industrispildevand som defineret i artikel 2, i Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand(8), og alle andre former for brugt vand, der - på grund af de stoffer eller genstande, det indeholder - er underlagt fællesskabslovgivning
   16) "bortskaffelse": en af de processer, der er omhandlet i bilag II, A til direktiv 75/442/EØF
   17) "nyttiggørelse": en af de processer, der er omhandlet i bilag II, B til direktiv 75/442/EØF.

Artikel 3

Indholdet af det europæiske PRTR

Det europæiske PRTR skal indeholde oplysninger om:

   a) udledning af de i artikel 5, stk. 1, litra a), nævnte forureningsstoffer, som skal rapporteres af driftslederne for de bedrifter, der udfører aktiviteterne opført i bilag I
   b) borttransport af det i artikel 5, stk. 1, litra b), nævnte affald, og af de i artikel 5, stk. 1, litra c), nævnte forureningsstoffer i spildevand, som skal rapporteres af driftslederne for de bedrifter, der udfører aktiviteterne i bilag I
   c) udledning af forureningsstoffer fra diffuse kilder, jf. artikel 8, stk. 1, hvor der findes oplysninger om disse.

Artikel 4

Udformning og struktur

1.  Kommissionen offentliggør det europæiske PRTR og præsenterer data i både aggregeret og ikke-aggregeret form, således at udledninger og overførsler kan søges og identificeres efter:

   a) bedrift, herunder bedriftens eventuelle moderselskab, og geografisk beliggenhed, herunder eventuelt vandområde
   b) aktivitet
   c) forekomst på medlemsstats- eller fællesskabsplan
   d) forureningsstof eller affald
   e) det miljøelement, som forureningsstoffet udledes til
   f) borttransport af affald og dettes bestemmelsessted i givet fald
   g) borttransport af forureningsstoffer i spildevand
   h) diffuse kilder
   i) bedriftsejer eller bedriftsoperatør.

2.  Det europæiske PRTR udformes således, at det bliver så let som muligt for offentligheden at få løbende og øjeblikkelig adgang til oplysningerne, under normale driftsvilkår, via Internettet og andre elektroniske medier. Det udformes således, at det kan udvides i fremtiden, og det skal indeholde alle indrapporterede oplysninger fra de forudgående rapporteringsår, med tiden op til mindst de ti seneste rapporteringsår.

3.  Det europæiske PRTR skal indeholde links til følgende:

   a) Medlemsstaternes nationale PRTR
   b) andre relevante, eksisterende, offentligt tilgængelige databaser om emner, der har forbindelse til PRTR, herunder nationale PRTR i andre parter til protokollen, og, hvor det er muligt, til tilsvarende registre i andre lande
   c) bedrifters websteder, hvis de findes, og der uopfordret stilles links til rådighed af bedrifterne.

Artikel 5

Driftsledernes rapportering

1.  Driftslederen for hver bedrift, hvor der foregår en eller flere af de aktiviteter, der er nævnt i bilag I, i et omfang, der overskrider tærskelkapaciteten i bilaget, rapporterer hvert år mængderne af nedenstående til den kompetente myndighed sammen med en angivelse af, om oplysningerne bygger på måling, beregning eller skøn:

   a) udledning til luft, vand og jord af forureningsstofferne i bilag II, som overskrider tærskelværdien i bilag II
   b) borttransport af farligt affald i mængder på mere end 2 tons om året eller ikke-farligt affald i mængder på mere end 2 000 tons om året med undtagelse af bortskaffelse i form af behandling i jordmiljø eller indsprøjtning i dybtliggende formationer, jf. artikel 6, stk. 1, idet nyttiggørelsesprocesser markeres med R (for recovery) og bortskaffelsesprocesser med D (for disposal), når affaldet er bestemt for nyttiggørelse eller bortskaffelse, samt, ved grænseoverskridende transport af farligt affald, navn og adresse på den, der skal bortskaffe eller nyttiggøre affaldet, og den fysiske lokalitet, hvor affaldet modtages til bortskaffelse eller nyttiggørelse
   c) borttransport af et forureningsstof, der er anført i bilag II, i spildevand, der er bestemt til spildevandsbehandling, når tærskelværdierne i bilag II, kolonne 1b, er overskredet.

Driftslederen for hver bedrift, hvor der foregår en eller flere af de aktiviteter, der er nævnt i bilag I, i et omfang der overskrider tærskelkapaciteten i bilaget, fremsender oplysninger til den kompetente myndighed, der sætter denne i stand til at identificere bedriften i henhold til bilag III, medmindre de pågældende oplysninger allerede er til rådighed for den kompetente myndighed.

Anføres det, at dataene er baseret på målinger eller beregninger, rapporteres om analyse- og/eller beregningsmetoden.

De udledninger, der henvises til i bilag II, og som rapporteres i medfør af stk. 1, litra a), skal omfatte alle udslip fra de kilder på bedriftens område, der er nævnt i bilag I.

2.  Oplysningerne i stk. 1 skal omfatte oplysninger om de samlede udledninger og overførsler som følge af alle tilsigtede eller utilsigtede, rutinemæssige eller ekstraordinære aktiviteter.

Operatøren skal ved fremsendelse af disse oplysninger angive alle oplysninger om utilsigtede udslip, hvis disse findes.

3.  Driftslederen for hver bedrift indsamler med passende hyppighed de data, der er nødvendige for at konstatere bedriftens rapporteringspligtige udledninger og borttransporter, jf. stk. 1.

4.  Ved udarbejdelsen af rapporten benytter den pågældende driftsleder de bedste, foreliggende oplysninger; de kan omfatte overvågningsdata, emissionsfaktorer, massebalance, indirekte overvågning eller andre beregninger, tekniske vurderinger og andre metoder, der er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 9, stk. 1, og internationalt godkendte metoder, når sådanne findes.

5.  Driftslederen for hver berørt bedrift arkiverer og opbevarer de data, der ligger til grund for indrapporterede oplysninger, til brug for de kompetente myndigheder i fem år efter det pågældende rapporteringsårs afslutning. Arkiveringen skal også omfatte en beskrivelse af dataindsamlingsmetoderne.

Artikel 6

Udledning til jord

Affald, som bortskaffes på bedriftens område ved "behandling i jordmiljø" eller "indsprøjtning i dybtliggende formationer", jf. bilag II, A, til direktiv 75/442/EØF, rapporteres som udledning til jord udelukkende af driftslederen af det anlæg, som affaldet stammer fra.

Artikel 7

Rapportering fra medlemsstaterne

1.  Medlemsstaterne fastsætter under henvisning til kravene i stk. 2 og 3 i denne artikel en dato, hvorefter driftsledere udleverer alle de i artikel 5, stk. 1 og 2, nævnte data og alle de i artikel 5, stk. 3, 4 og 5, nævnte oplysninger til deres kompetente myndighed.

2.  Medlemsstaterne foretager elektronisk overførsel af alle de i artikel 5, stk. 1 og 2, nævnte data til Kommissionen i henhold til formatet i bilag III og efter følgende tidsplan:

   a) for det første rapporteringsår senest 18 måneder efter rapporteringsårets afslutning
   b) for de følgende rapporteringsår senest 15 måneder efter rapporteringsårets afslutning.

2007 bliver det første rapporteringsår.

Bistået af Det Europæiske Miljøagentur indarbejder Kommissionen medlemsstaternes rapporterede oplysninger i det europæiske PRTR efter følgende tidsplan:

   a) for det første rapporteringsår senest 21 måneder efter rapporteringsårets afslutning
   b) for de følgende rapporteringsår senest 16 måneder efter rapporteringsårets afslutning.

Artikel 8

Udledning fra diffuse kilder

1.  Kommissionen, der bistås af Det Europæiske Miljøagentur, medtager i det europæiske PRTR oplysninger om udledning fra diffuse kilder, når disse oplysninger findes og allerede er blevet fremsendt af medlemsstaterne.

2.  Oplysningerne i stk. 1 skal ordnes således, at brugerne kan søge og identificere udledning af forureningsstoffer fra diffuse kilder i henhold til en passende geografisk opdeling, og det skal også oplyses, efter hvilke metoder oplysningerne er fremkommet.

3.  Konstaterer Kommissionen, at der ikke findes data om udledning fra diffuse kilder, træffer den foranstaltninger til at iværksætte rapportering om relevante forureningsstoffer fra en eller flere diffuse kilder i overensstemmelse med dens prioriteringer, i overensstemmelse med proceduren i artikel 19, stk. 2, idet der benyttes internationalt godkendte metodologier, hvor dette er relevant.

Artikel 9

Kvalitetssikring og kvalitetsvurdering

1.  Driftslederen af hver bedrift, som er omfattet af rapporteringskravene i artikel 5, sikrer kvaliteten af de indrapporterede oplysninger.

2.  De kompetente myndigheder vurderer kvaliteten af de data, som driftslederne fremsender, navnlig med hensyn til, om de er fyldestgørende, konsistente og troværdige.

3.  Kommissionen samordner kvalitetssikringsarbejdet og kvalitetsvurderingen i samråd med det i artikel 19, stk. 1, nævnte udvalg.

4.  Kommissionen kan vedtage retningslinjer for overvågning og rapportering af emissioner ifølge den i artikel 19, stk. 2, omtalte procedure. Disse retningslinier skal være i overensstemmelse med internationalt godkendte metodologier, hvor sådanne er tilgængelige, og de skal være forenelige med den øvrige fællesskabslovgivning.

Artikel 10

Adgang til oplysninger

1.  Med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur stiller Europa-Kommissionen det europæiske PRTR gratis til rådighed for offentligheden ved at lægge de indrapporterede data ud på Internettet i henhold til tidsplanen i artikel 7, stk. 3.

2.  I de tilfælde, hvor oplysningerne i det europæiske PRTR ikke umiddelbart er offentlig tilgængelige, sørger de pågældende medlemsstater og Kommissionen for at lette elektronisk adgang til det europæiske PRTR fra steder, som der er offentlig adgang til.

Artikel 11

Fortrolighed

Når en medlemsstat hemmeligholder oplysninger i overensstemmelse med artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger(9), anfører medlemsstaten i sin rapport, jf. artikel 7, stk. 2, for hvert rapporteringsår særskilt for hver bedrift, dels hvilken type oplysninger der er tilbageholdt, dels hvad grunden til tilbageholdelsen er.

Artikel 12

Offentlig deltagelse

1.  Kommissionen sikrer offentligheden mulighed for tidligt og på en effektiv måde at kunne deltage i den fremtidige udvikling af det europæiske PRTR, herunder kapacitetsopbygning og udarbejdelsen af ændringer af denne forordning.

Offentligheden gives mulighed for at indsende relevante kommentarer, oplysninger, analyser eller synspunkter inden for en rimelig tidshorisont.

2.  Kommissionen tager behørigt hensyn til sådanne bidrag og informerer offentligheden om resultatet af den offentlige deltagelse.

Artikel 13

Adgang til klage og domstolsprøvelse

Adgang til klage og domstolsprøvelse i sager vedrørende offentlighedens adgang til miljøoplysninger skal sikres i henhold til artikel 6 i direktiv 2003/4/EF, når Fællesskabets institutioner er berørte i henhold til artikel 6, 7 og 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001(10).

Artikel 14

Vejledning

1.  Kommissionen udarbejder en vejledning til støtte for gennemførelsen af det europæiske PRTR snarest muligt, men ikke senere end fire måneder inden det første rapporteringsår i samråd med udvalget i artikel 19, stk. 1.

2.  Vejledningen til støtte for gennemførelsen af det europæiske PRTR skal navnlig omhandle enkeltheder om følgende:

   a) rapporteringsprocedurer
   b) hvilke data, der skal rapporteres
   c) Kvalitetssikring og kvalitetsvurdering
   d) i tilfælde af hemmeligholdte data: hvilken type data der er tilbageholdt og med hvilken begrundelse
   e) henvisning til internationalt anerkendte metoder til måling og analyse af udledninger samt prøveudtagningsmetoder
   f) angivelse af moderselskaber
   g) aktivitetskoder i henhold til bilag I til denne forordning og bilag I til direktiv 96/61/EF.

Artikel 15

Oplysning af offentligheden

Kommissionen og medlemsstaterne oplyser offentligheden om det europæiske PRTR og sørger for hjælp og vejledning til dem, der ønsker at få adgang til det europæiske PRTR og forstå og udnytte oplysningerne deri.

Artikel 16

Yderligere oplysninger, som medlemsstaterne skal rapportere

1.  I en fælles rapport, som bygger på oplysningerne fra de seneste tre rapporteringsår, og som fremsendes hvert tredje år sammen med de data, der indsendes i overensstemmelse med artikel 7, informerer medlemsstaterne Kommissionen om praksis og trufne foranstaltninger med hensyn til følgende:

   a) krav ifølge artikel 5
   b) kvalitetssikring ifølge artikel 9
   c) adgang til oplysninger ifølge artikel 10, stk. 2
   d) oplysningsaktiviteter ifølge artikel 15
   e) hemmeligholdelse af data ifølge artikel 11
   f) sanktioner ifølge artikel 20 og erfaringer med anvendelsen af disse.

2.  For at lette medlemsstaternes rapportering af de i stk. 1, nævnte oplysninger udarbejder Kommissionen et forslag til et spørgeskema, der skal godkendes efter proceduren i artikel 19, stk. 2.

Artikel 17

Kommissionens gennemgang og ændringsforslag

Kommissionen gennemgår de oplysninger, som medlemsstaterne har indsendt i henhold til artikel 7, og hvert tredje år offentliggør den, efter høring af medlemsstaterne, en rapport på grundlag af de seneste tre disponible rapporteringsår højst seks måneder efter fremlæggelsen af disse oplysninger på Internettet.

Kommissionen forelægger denne rapport for Europa-Parlamentet og Rådet sammen med en vurdering af anvendelsen af det europæiske PRTR.

Artikel 18

Ændring af bilagene

Enhver ændring, som er nødvendige for at tilpasse:

   a) Bilag II og III til denne forordning til den videnskabelige og tekniske udvikling, eller
   b) bilag II og III til denne forordning som et resultat af vedtagelse på mødet mellem konventionens parter af enhver ændring af bilagene til protokollen,
  

vedtages efter proceduren i artikel 19, stk. 2.

Artikel 19

Udvalg

1.  Kommissionen bistås af et udvalg (i det følgende benævnt "udvalget").

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

Artikel 20

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest et år efter denne forordnings ikrafttræden Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og underretter den straks om eventuelle senere ændringer af dem.

Artikel 21

Ændring af direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF

1.  Artikel 8, stk. 3, i direktiv 91/689/EØF ophæves.

2.  Artikel 15, stk. 3, i direktiv 96/61/EF ophæves.

Artikel 22

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ...

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG I

AKTIVITETER

Nr.

Aktivitet

Kapacitetstærskel

1.

Energisektoren

a)

Mineralolie- og gasraffinaderier

* 1

b)

Forgasnings- og likvefaktionsanlæg

*

c)

Termiske kraftværker og andre fyringsanlæg

Termisk ydelse: 50 MW

d)

Koksværker

*

e)

Kulfyrede valseværker

Kapacitet: 1 ton/time

f)

Anlæg til fremstilling af kulprodukter og røgfrit fast brændsel

*

2.

Produktion og forarbejdning af metaller

a)

Anlæg til ristning eller sintring af malm, herunder svovlholdig malm

*

b)

Anlæg til produktion af råjern eller stål (første eller anden smeltning) med dertil hørende strengstøbning

Kapacitet: 2,5 tons/time

Nr.

Aktivitet

Kapacitetstærskel

c)

Anlæg til videreforarbejdning af jernmetaller ved hjælp af

i) varmvalseværker

Råstålskapacitet: 20 tons/time

ii) smedeværksteder med hamre

Slagenergi: 50 kJ pr. hammer, når den brugte varmeværdi er mere end 20 MW

iii) anbringelse af beskyttelseslag af smeltet metal

Råstålskapacitet: 2 tons/time

d)

Metalstøberier til jernmetaller

Produktionskapacitet: 20 tons/dag

e)

Anlæg:

i) Til udvinding af non-ferrometaller i rå form ud fra malme, koncentrater eller sekundære råstoffer ved hjælp af metallurgiske, kemiske eller elektrolytiske processer

*

ii) til smeltning og legering af non-ferrometaller herunder nyttiggjorte produkter, (forædling, støbning, osv.)

Smeltekapacitet: 4 tons/dag (bly og cadmium) eller 20 tons/dag (alle andre metaller)

f)

Anlæg til overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved en elektrolytisk eller kemisk proces

De anvendte kars volumen: 30 m3

Nr.

Aktivitet

Kapacitetstærskel

3.

Mineralindustrien

a)

Minedrift under jorden med tilhørende operationer

*

b)

Minedrift i åbne brud og stenbrydning

Faktisk brydningsareal: 25 hektar

c)

Anlæg til fremstilling af:

i) cementklinker i roterovne

Produktionskapacitet: 500 tons/dag

ii) kalk i roterovne

Produktionskapacitet: over 50 tons/dag

iii) cementklinker eller kalk i andre ovne

Produktionskapacitet: 50 tons/dag

d)

Anlæg til udvinding af asbest og fremstilling af produkter af asbest

*

e)

Anlæg til fremstilling af glas, inklusive glasfibre

Smeltekapacitet: 20 tons/dag

f)

Anlæg til smeltning af mineralske stoffer, inklusive fremstilling af mineralfibre

Smeltekapacitet: 20 tons/dag

g)

Anlæg til fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn

Produktionskapacitet: 75 tons/dag eller ovnkapacitet: 4 m3/dag og sættetæthed pr. ovn: 300 kg/m3

Nr.

Aktivitet

Kapacitetstærskel

4.

Kemisk industri

a)

Kemiske anlæg til industriel fremstilling af organiske basiskemikalier, som f.eks.:

i) simple kulbrinter (lineære eller ringformede, mættede eller umættede, aliphatiske eller aromatiske)

ii) iltholdige kulbrinter, som f.eks. alkoholer, aldehyder, ketoner, carboxylsyrer, estere, acetater, ethere, peroxider, epoxyharpikser

iii) svovlholdige kulbrinter

iv) kvælstofholdige kulbrinter, som f.eks. aminer, amider, nitrøse forbindelser, nitro- eller nitratforbindelser, nitriler, cyanater, isocyanater

v) fosforholdige kulbrinter

vi) halogenholdige kulbrinter

vii) metalorganiske forbindelser

viii) plastmaterialer (polymerer, kunstfibre, cellulosederivater)

ix) syntetisk gummi

x) farvestoffer og pigmenter

xi) overfladeaktive stoffer og tensider

*

Nr.

Aktivitet

Kapacitetstærskel

b)

Kemiske anlæg til industriel fremstilling af uorganiske basiskemikalier, som f.eks.:

i) gasser, som f.eks. ammoniak, chlor eller hydrogenchlorid, fluor eller fluorbrinte, carbonoxider, svovlforbindelser, kvælstofoxider, brint, svovldioxid, carbonylchlorid

ii) syrer, som f.eks. chromsyre, flussyre, fosforsyre, salpetersyre, saltsyre, svovlsyre, oleum, svovlsyrling

iii) baser, som f.eks. ammoniumhydroxid, kaliumhydroxid, natriumhydroxid

iv) salte, som f.eks. ammoniumchlorid, kaliumchlorat, kaliumcarbonat, natriumcarbonat, perborat, sølvnitrat

v) ikke-metaller, metaloxider eller andre uorganiske forbindelser som f.eks. calciumcarbid, silicium, siliciumcarbid

*

c)

Kemiske anlæg til industriel fremstilling af fosfat-, kvælstof- eller kaliumholdig kunstgødning (herunder blandingsgødning)

*

d)

Kemiske anlæg til industriel fremstilling af basisplantebeskyttelsesmidler og biocider

*

Nr.

Aktivitet

Kapacitetstærskel

e)

Anlæg, der benytter en kemisk eller biologisk proces til industriel fremstilling af farmaceutiske basisprodukter

*

f)

Anlæg til industriel fremstilling af sprængstoffer og pyrotekniske produkter

*

5.

Affalds- og spildevandshåndtering

a)

Anlæg til bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald

Modtagelse: 10 tons/dag

b)

Anlæg til forbrænding af ikke-farligt affald omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald(11)

Kapacitet: 3 tons/time

c)

Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald

Kapacitet: 50 tons/dag

d)

Deponeringsanlæg (med undtagelse af anlæg til deponering af inert affald, som er nedlukket endeligt inden den 16.7.2001, eller for hvilke efterbehandlingsfasen, der er pålagt af de kompetente myndigheder i henhold til artikel 13 i Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald(12), er udløbet)

Modtagelse: 10 tons/dag. Eller samlet kapacitet: 25 000 tons

e)

Anlæg til destruktion eller udnyttelse af døde dyr eller dele heraf og animalsk affald

Behandlingskapacitet: 10 tons/dag

Nr.

Aktivitet

Kapacitetstærskel

f)

Rensningsanlæg til kommunalt spildevand

Kapacitet: 100 000 personækvivalenter

g)

Uafhængigt drevne rensningsanlæg for industrielt spildevand, der betjener mere end en af aktiviteterne i dette bilag

Kapacitet: 10 000 m3/dag

6.

Fremstilling og forarbejdning af træ og papir

a)

Industrianlæg til fremstilling af papirmasse på grundlag af træ eller tilsvarende fibermaterialer

*

b)

Industrianlæg til fremstilling af papir og pap og andre primære træprodukter (f.eks. spånplade, fiberplade og krydsfiner)

Produktionskapacitet: 20 tons/dag

c)

Industrianlæg til imprægnering af træ og træprodukter med kemikalier

Produktionskapacitet: 50 m3/dag

7.

Intensiv husdyravl og akvakultur

a)

Anlæg til intensiv fjerkræavl eller svineavl

i) Med plads til 40.000 enheder fjerkræ

ii) Med plads til 2.000 slagtesvin (over 30 kg)

iii) Med plads til 750 søer

Nr.

Aktivitet

Kapacitetstærskel

b)

Intensiv akvakultur

Produktionskapacitet: 1 000 tons fisk eller skaldyr pr. år

8.

Animalske og vegetabilske produkter fra føde- og drikkevaresektoren

a)

Slagterier

Produktionskapacitet: 50 tons slagtekroppe pr. dag

b)

Behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af føde- og drikkevarer på basis af:

i) animalske råvarer (bortset fra mælk)

Produktionskapacitet: 75 tons færdigvarer pr. dag

ii) vegetabilske råvarer

Produktionskapacitet: 300 tons færdigvarer pr. dag (gennemsnit på kvartalsbasis)

c)

Behandling og forarbejdning af mælk

Modtaget mælkemængde: 200 tons/dag (gennemsnit på årsbasis)

9.

Andre aktiviteter

a)

Anlæg til forbehandling (vask, blegning, mercerisering) eller farvning af fibre eller tekstilstoffer

Behandlingskapacitet: 10 tons/dag

Nr.

Aktivitet

Kapacitetstærskel

b)

Anlæg til garvning af huder og skind

Behandlingskapacitet: 12 tons færdige produkter pr. dag

c)

Anlæg til behandling af overflader på stoffer, genstande eller produkter under anvendelse af organiske opløsningsmidler, navnlig med henblik på appretur, påtrykning, coating, affedtning, imprægnering, kachering, lakering, rensning eller vædning

Forbrugskapacitet: 150 kg/time eller 200 tons/år

d)

Anlæg til fremstilling af kulstof (fuldbrændt kul) eller elektrografit ved forbrænding eller grafitisering.

*

e)

Anlæg til skibsbygning, maling af skibe eller fjernelse af maling fra skibe

Kapacitet: 100 meter lange skibe

1 En asterisk (*) betyder, at der ikke gælder nogen kapacitetstærskel (alle anlæg er rapporteringspligtige).

2 Kapacitetstærsklen tages op til fornyet overvejelse senest i 2010 på baggrund af resultaterne af den første rapporteringsrunde.

BILAG II

FORURENINGSSTOFFER(13)

Udledningstærskel

(kolonne 1)

Nr.

CAS-nummer

Forureningsstof1

til luft (kolonne 1a)

til vand (kolonne 1b)

til jord (kolonne 1c)

kg/år

kg/år

kg/år

1

74-82-8

Methan (CH4)

100 000

-2

-

2

630-08-0

Carbonmonoxid (CO)

500 000

-

-

3

124-38-9

Carbondioxid (CO2)

100 mio.

-

-

4

Hydrofluorcarboner (HFC)3

100

-

-

5

10024-97-2

Dinitrogenoxid (N2O)

10 000

-

-

6

7664-41-7

Ammoniak (NH3)

10 000

-

-

7

Andre flygtige organiske forbindelser end methan (NMVOC)

100 000

-

-

8

Nitrogenoxider (NOx/NO2)

100 000

-

-

9

Perfluorcarboner (PFC)4

100

-

-

Udledningstærskel

(kolonne 1)

Nr.

CAS-nummer

Forureningsstof

til luft (kolonne 1a)

til vand (kolonne 1b)

til jord (kolonne 1c)

kg/år

kg/år

kg/år

10

2551-62-4

Svovlhexafluorid (SF6)

50

-

-

11

Svovloxider (SOx/SO2)

150 000

-

-

12

Totalmængde kvælstof

-

50 000

50 000

13

Totalmængde phosphor

-

5 000

5 000

14

Hydrochlorfluorcarboner (HCFC)5

1

-

-

15

Chlorfluorcarboner (CFC)6

1

-

-

16

Haloner7

1

-

-

17

Arsen og arsenforbindelser (som As)8

20

5

5

18

Cadmium og cadmiumforbindelser (som Cd)8

10

5

5

19

Chrom og chromforbindelser (som Cr)8

100

50

50

Udledningstærskel

(kolonne 1)

Nr.

CAS-nummer

Forureningsstof

til luft (kolonne 1a)

til vand (kolonne 1b)

til jord (kolonne 1c)

kg/år

kg/år

kg/år

20

Kobber og kobberforbindelser (som Cu)8

100

50

50

21

Kviksølv og kviksølvforbindelser (som Hg)8

10

1

1

22

Nikkel og nikkelforbindelser (som Ni)8

50

20

20

23

Bly og blyforbindelser (som Pb)8

200

20

20

24

Zink og zinkforbindelser (som Zn)8

200

100

100

25

15972-60-8

Alachlor

-

1

1

26

309-00-2

Aldrin

1

1

1

27

1912-24-9

Atrazin

-

1

1

28

57-74-9

Chlordan

1

1

1

29

143-50-0

Chlordecon

1

1

1

Udledningstærskel

(kolonne 1)

Nr.

CAS-nummer

Forureningsstof

til luft (kolonne 1a)

til vand (kolonne 1b)

til jord (kolonne 1c)

kg/år

kg/år

kg/år

30

470-90-6

Chlorfenvinfos

-

1

1

31

85535-84-8

Chloralkaner, C10-C13

-

1

1

32

2921-88-2

Chlorpyrifos

-

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2-dichlorethan (EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

Dichlormethan (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dieldrin

1

1

1

37

330-54-1

Diuron

-

1

1

38

115-29-7

Endosulfan

-

1

1

39

72-20-8

Endrin

1

1

1

Udledningstærskel

(kolonne 1)

Nr.

CAS-nummer

Forureningsstof

til luft (kolonne 1a)

til vand (kolonne 1b)

til jord (kolonne 1c)

kg/år

kg/år

kg/år

40

Halogenerede organiske forbindelser (som AOX)9

-

1 000

1 000

41

76-44-8

Heptachlor

1

1

1

42

118-74-1

Hexachlorbenzen (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Hexachlorbutadien (HCBD)

-

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5, 6

-hexachlorcyclohexan

(HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindan

1

1

1

46

2385-85-5

Mirex

1

1

1

47

PCDD + PCDF (dioxiner + furaner) (som Teq)10

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

Pentachlorbenzen

1

1

1

49

87-86-5

Pentachlorphenol (PCP)

10

1

1

Udledningstærskel

(kolonne 1)

Nr.

CAS-nummer

Forureningsstof

til luft (kolonne 1a)

til vand (kolonne 1b)

til jord (kolonne 1c)

kg/år

kg/år

kg/år

50

1336-36-3

Polychlorerede biphenyler (PCB)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

Simazin

-

1

1

52

127-18-4

Tetrachlorethylen (PER)

2 000

10

-

53

56-23-5

Tetrachlormethan (TCM)

100

1

-

54

12002-48-1

Trichlorbenzener (TCB) (alle isomere)

10

1

-

55

71-55-6

1,1,1-trichlorethan

100

-

-

56

79-34-5

1,1,2,2-tetrachlorethan

50

-

-

57

79-01-6

Trichlorethylen

2 000

10

-

58

67-66-3

Trichlormethan

500

10

-

59

8001-35-2

Toxaphen

1

1

1

Udledningstærskel

(kolonne 1)

Nr.

CAS-nummer

Forureningsstof

til luft (kolonne 1a)

til vand (kolonne 1b)

til jord (kolonne 1c)

kg/år

kg/år

kg/år

60

75-01-4

Vinylchlorid

1 000

10

10

61

120-12-7

Anthracen

50

1

1

62

71-43-2

Benzen

1 000

200

(som BTEX)11

200

(som BTEX)11

63

Bromerede diphenylethere (PBDE)12

-

1

1

64

Nonylphenol og ikke nonylphenol ethoxylater (NP/NPE)

-

1

1

65

100-41-4

Ethylbenzen

-

200

(som BTEX)11

200

(som BTEX)11

66

75-21-8

Ethylenoxid

1 000

10

10

67

34123-59-6

Isoproturon

-

1

1

68

91-20-3

Naphthalen

100

10

10

69

Organiske tinforbindelser

(som total Sn)

-

50

50

Udledningstærskel

(kolonne 1)

Nr.

CAS-nummer

Forureningsstof

til luft (kolonne 1a)

til vand (kolonne 1b)

til jord (kolonne 1c)

kg/år

kg/år

kg/år

70

117-81-7

Di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Phenoler (som total C)13

-

20

20

72

Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH)14

50

5

5

73

108-88-3

Toluen

-

200

(som BTEX)11

200

(som BTEX)11

74

Tributyltin og tributyltin-forbindelser15

-

1

1

75

Triphenyltin og triphenyltin-forbindelser16

-

1

1

76

Totalmængde organisk kulstof (TOC) (som total C eller COD/3)

-

50 000

-

77

1582-09-8

Trifluralin

-

1

1

78

1330-20-7

Xylener17

-

200

(som BTEX)11

200

(som BTEX)11

79

Chlorider (som total Cl)

-

2 mio.

2 mio.

Udledningstærskel

(kolonne 1)

Nr.

CAS-nummer

Forureningsstof

til luft (kolonne 1a)

til vand (kolonne 1b)

til jord (kolonne 1c)

kg/år

kg/år

kg/år

80

Chlor og uorganiske chlorforbindelser (som HCl)

10 000

-

-

81

1332-21-4

Asbest

1

1

1

82

Cyanider (som total CN)

-

50

50

83

Fluorider (som total F)

-

2 000

2 000

84

Fluor og uorganiske fluorforbindelser (som HF)

5 000

-

-

85

74-90-8

Hydrogencyanid (HCN)

200

-

-

86

Partikler (PM10)

50 000

-

-

87

1806-26-4

Octylphenoler og octylphenol ethoxylater

-

1

-

88

206-44-0

Fluoranthen

-

1

-

89

465-73-6

Isodrin

-

1

-

Udledningstærskel

(kolonne 1)

Nr.

CAS-nummer

Forureningsstof

til luft (kolonne 1a)

til vand (kolonne 1b)

til jord (kolonne 1c)

kg/år

kg/år

kg/år

90

36355-1-8

Hexabromdiphenyl

0,1

0,1

0,1

91

191-24-2

Benzo(g,h,i)perylenx

1

Bemærkninger:

1 Medmindre det pågældende stof på anden måde er nævnt, skal ethvert forureningsstof, der er nævnt i bilag II, rapporteres som den samlede mængde af dette stof eller, såfremt stoffet er en gruppe af forureningsstoffer, som gruppens samlede mængde.

2 En tankestreg (-) betyder, at det pågældende parameter og element ikke udløser rapporteringspligt.

3 Den samlede mængde af hydrogene fluorcarboner: summen af HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

4 Den samlede mængde af perfluorcarboner: summen af CF 4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.

5 Den samlede mængde af stoffer, der er nævnt i gruppe VIII i bilag I i forordning (EF) nr. 2037/2000, inklusive deres isomere.

6 Den samlede mængde af stoffer, der er nævnt i gruppe I og II i bilag I i forordning (EF) nr. 2037/2000, inklusive deres isomere.

7 Den samlede mængde af stoffer, der er nævnt i gruppe III i bilag VI i forordning (EF) nr. 2037/2000, inklusive deres isomere.

8 Alle metaller skal rapporteres som den samlede mængde af elementer i alle de kemiske former, som forekommer i udslippet.

9 Halogenerede organiske forbindelser, som kan optages i aktivt kul, udtrykt som chlorider.

10 Udtrykt som I-Teq.

11 e enkelte forureningsstoffer skal rapporteres, hvis tærsklen for BTEX (samlet parameter for benzen, toluen, ethylbenzen og xylener) overskrides.

12 Den samlede mængde af følgende bromerede diphenylethere: penta-BDE, octa-BDE og deca-BDE.

13 Den samlede mængde af phenoler og simple substituerede fenoler udtrykt som aktivt kul.

14 Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er) skal måles med henblik på rapportering af udledning til luft som benzo(a)pyren (50-32-8), benzo(b)fluoranthen (205-99-2), benzo(k)fluoranthen (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyren (193-39-5) (jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (EFT L 229 af 29.6.2004, s. 5).

15 Den samlede mængde af tributyltin og tributyltin-forbindelser udtrykt som mængden af tributyltin.

16 Den samlede mængde af tributyltin og tributyltin-forbindelser udtrykt som mængden af triphenyltin

17 Den samlede mængde af xylener (ortho-xylen, meta-xylen, para-xylen).

BILAG III

FORMAT FOR MEDLEMSSTATERNES RAPPORTERING TIL KOMMISSIONENAF DATA OM UDLEDNING OG OVERFØRSEL

Referenceår

Identifikation af bedriften

Navn på moderselskab

Navn på bedriften (driftsleder)

Bedriftens identifikationsnummer

Gade/vej

By

Postnr.

Land

Beliggenhed angivet med koordinater

Vandområdedistrikt(1)

NACE-kode (4 cifre)

Væsentligste erhvervsaktivitet

Produktionsvolumen (kan udelades)

Antal anlæg (kan udelades)

Antal driftstimer om året (kan udelades)

Antal ansatte (kan udelades)

Rubrik, hvor bedriften eller moderselskabet kan anføre yderligere oplysninger eller en web-adresse (kan udelades)

Alle bedriftens bilag I-aktiviteter (i henhold til kodningssystemet i bilag I og IPPC-koden, hvor en sådan findes)

Aktivitet 1 (væsentligste bilag I-aktivitet)

Aktivitet 2

Aktivitet N

Data for bedriftens udledning til luft for hvert forureningsstof, som overskrider tærskelværdien (ifølge bilag II)

Udledning til luft

Forureningstof 1

Forureningstof 2

Forureningsstof N

M: målt; anvendt analysemetode

C: beregnet; anvendt beregningsmetode

E: estimeret

T: total

i kg pr. år

A: utilsigtet i kg pr. år

Data for bedriftens udledning til vand for hvert forureningsstof, som overskrider tærskelværdien (ifølge bilag II)

Udledning til vand

Forureningstof 1

Forureningstof 2

Forureningsstof N

M: målt; anvendt analysemetode

C: beregnet; anvendt beregningsmetode

E: estimeret

T: total

i kg pr. år

A: utilsigtet i kg pr. år

Data for bedriftens udledning til jord for hvert forureningsstof, som overskrider tærskelværdien (ifølge bilag II)

Udledning til jord

Forureningstof 1

Forureningstof 2

Forureningsstof N

M: målt; anvendt analysemetode

C: beregnet; anvendt beregningsmetode

E: estimeret

T: total

i kg pr. år

A: utilsigtet i kg pr. år

Borttransport af hvert forureningsstof med henblik på spildevandsbehandling i mængder, som overskrider tærskelværdien (ifølge bilag II)

Forureningstof 1

Forureningstof 2

Forureningsstof N

M: målt; anvendt analysemetode

C: beregnet; anvendt beregningsmetode

E: estimeret

i kg pr. år

Borttransport af bedriftens farlige affald i mængder, som overstiger tærskelværdien (ifølge artikel 5)

Inden for landets grænser:

Til nyttiggørelse (R)

Til bortskaffelse (D)

i tons pr. år

i tons pr. år

Til andre lande:

Til nyttiggørelse (R)

Navn på den, der står for nyttiggørelsen

Adresse på den, der står for nyttiggørelsen

Adresse på det anlægsområde, hvor affaldet modtages til nyttiggørelse

i ton pr. år

Til andre lande:

Til bortskaffelse (D)

Navn på den, der står for bortskaffelsen

Adresse på den, der står for bortskaffelsen

Adresse på det anlægsområde, hvor affaldet modtages til bortskaffelse

i ton pr. år

Borttransport af bedriftens ikke-farlige affald i mængder, som overstiger tærskelværdien (ifølge artikel 5)

Til nyttiggørelse (R)

i ton pr. år

Til bortskaffelse (D)

i ton pr. år

Kompetent myndighed, som offentligheden kan rette henvendelse til:

Navn

Gade/vej

By

Telefon

Fax

E-mailadresse

1 I henhold til artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1). Ændret ved afgørelse nr. 2455/2001/EU (EFT L 331 af 15.12.2001, s. 1).

(1) Europa-Parlamentets holdning af 6.7.2005.
(2) EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1.
(3) Kommissionens beslutning 2000/479/EF af 17. juli 2000 om indførelse af en Europæisk Oversigt over Forurenende Emissioner (EPER) i henhold til artikel 15 i Rådets direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC) (EFT L 192 af 28.7.2000, s. 36).
(4) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(5) EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20. Ændret ved direktiv 94/31/EF (EFT L 168 af 2.7.1994, s. 28).
(6) EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).
(7) EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
(8) EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
(9) EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.
(10) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).
(11) EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91.
(12) EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
(13)* Udslip af forureningsstoffer, som henhører under flere kategorier af sådanne stoffer, skal rapporteres for hver enkelt kategori.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik