Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/0231(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0169/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0169/2005

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2005 - 4.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0276

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 767kWORD 479k
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2005 - Στρασβούργο
Δημιουργία ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων ***I
P6_TA(2005)0276A6-0169/2005
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/EΟΚ και 96/61/EΚ του Συμβουλίου (COM(2004)0634 – C6-0130/2004 – 2004/0231(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2004)0634)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0130/2004),

–   έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο ΗΕ/ΟΕΕ (Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη) για τα Μητρώα Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας (A6-0169/2005),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2005 εν όψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/EΟΚ και 96/61/EΚ του Συμβουλίου
P6_TC1-COD(2004)0231

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175, παράγραφος 1,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης(1),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Το Έκτο Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 1600/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2002(2) επιτάσσει την στήριξη της παροχής προσβάσιμων πληροφοριών στους πολίτες, σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις εις ό,τι αφορά το περιβάλλον, με τις κοινωνικές και οικονομικές τάσεις, καθώς και με τις τάσεις στον τομέα της υγείας, όπως επίσης και με τη γενική αύξηση της ευαισθητοποίησης επί θεμάτων περιβάλλοντος.

(2)  Η Σύμβαση ΟΕΕ/ΗΕ για την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (Σύμβαση του Århus), η οποία υπεγράφη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις 25 Ιουνίου 1998, αναγνωρίζει ότι η αύξηση της πρόσβασης του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες και η διάχυση τέτοιων πληροφοριών, συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση στα περιβαλλοντικά ζητήματα, στην ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων, στην αποδοτικότερη συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες λήψεως περιβαλλοντικών αποφάσεων και, ενδεχομένως, στη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος.

(3)  Τα μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (καλούμενα εν προκειμένω "ΜΕΜΡ"/PRTR) αποτελούν ένα αποδοτικό μέσο βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων, διευκόλυνσης της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες που αφορούν τις εκλύσεις ρύπων και τις εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων μεταφορές ρύπων και αποβλήτων, καθώς και για την διερεύνηση τάσεων, την κατάδειξη της προόδου στον περιορισμό της ρύπανσης, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με ορισμένες διεθνείς συμφωνίες, τον καθορισμό προτεραιοτήτων και την αξιολόγηση της προόδου που επιτυγχάνεται μέσω των κοινοτικών και εθνικών περιβαλλοντικών πολιτικών και προγραμμάτων.

(4)  Ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό PRTR/"ΜΕΜΡ" προσφέρει στο κοινό, στη βιομηχανία, στους επιστήμονες, στις ασφαλιστικές εταιρείες, στις τοπικές αρχές, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και σε άλλους φορείς λήψεως αποφάσεων, μια κραταιά βάση δεδομένων για τη διενέργεια συγκρίσεων και για την λήψη των μελλοντικών αποφάσεων στα θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος.

(5)  Στις 21 Μαΐου 2003, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπέγραψε το Πρωτόκολλο ΟΕΕ/ΗΕ για τα Μητρώα Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (το Πρωτόκολλο PRTR/"ΜΕΜΡ"). Οι διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας πρέπει να είναι συνεπείς με το εν λόγω Πρωτόκολλο, ενόψει της συνάψεώς του εκ μέρους της Κοινότητας.

(6)  Με την απόφαση 2000/479/EΚ(3) συνεστήθη Ευρωπαϊκό Μητρώο Ρυπογόνων Εκπομπών (καλούμενο εν προκειμένω "ΕΜΡΕ"/EPER). Το Πρωτόκολλο ΜΕΜΡ στηρίζεται στις ίδιες αρχές με το ΕΜΡΕ, πλην όμως προχωρά ακόμη περισσότερο, περιλαμβάνοντας την υποβολή εκθέσεων για περισσότερους ρύπους, περισσότερες δραστηριότητες, απορρίψεις στο έδαφος, εκπομπές από διάσπαρτες πηγές και μεταφορές εκτός εγκαταστάσεων.

(7)  Οι στόχοι που επιδιώκει ένα ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ μπορούν να επιτευχθούν μόνο εφόσον τα δεδομένα είναι έγκυρα και συγκρίσιμα. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η κατάλληλη εναρμόνιση της συλλογής δεδομένων και του συστήματος μεταφοράς τους, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των δεδομένων. Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο ΜΕΜΡ, το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ πρέπει να είναι σχεδιασμένο κατά τρόπον ώστε να διευκολύνεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό η πρόσβαση του κοινού μέσω του Ίντερνετ. Οι εκλύσεις και μεταφορές πρέπει να προσδιορίζονται με ευκολία σε διάφορες ομαδοποιημένες και μη ομαδοποιημένες μορφές, προκειμένου να επιτυγχάνονται μέγιστα επίπεδα πληροφοριών εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

(8)  Προκειμένου να προαχθεί περαιτέρω ο στόχος της στήριξης της παροχής προσβάσιμων πληροφοριών στους πολίτες για τις τάσεις στο περιβάλλον καθώς και για την γενική αύξηση της ευαισθητοποίησης επί θεμάτων περιβάλλοντος, το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ πρέπει να περιλαμβάνει ηλεκτρονικές συνδέσεις με άλλες, παρόμοιες, βάσεις δεδομένων στα κράτη μέλη, στα μη κράτη μέλη και στις διεθνείς οργανώσεις.

(9)  Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο ΜΕΜΡ, το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ πρέπει επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες για ειδικά εγχειρήματα διάθεσης αποβλήτων, για τα οποία πρέπει να υποβάλλονται εκθέσεις αναφερόμενες σε απορρίψεις στο έδαφος· για εργασίες ανάκτησης όπως ιλύς λυμάτων και διασπορά κοπριάς δεν υποβάλλονται εκθέσεις υπό την κατηγορία αυτή.

(10)  Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εκ μέρους του ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ παροχής αξιόπιστων πληροφοριών στο κοινό και της λήψης αποφάσεων με επίγνωση του τι σημαίνουν αυτές, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν εύλογα, πλην όμως αυστηρά, χρονοδιαγράμματα για τη συλλογή και υποβολή των δεδομένων· αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την υποβολή εκθέσεων εκ μέρους των κρατών μελών προς την Επιτροπή.

(11)  Οι εκθέσεις για εκλύσεις από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αν και δεν χαρακτηρίζονται πάντοτε από συνοχή, πληρότητα και συγκρισιμότητα, αποτελούν μια εδραιωμένη διαδικασία σε πολλά κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, η υποβολή εκθέσεων για εκλύσεις από διάσπαρτες πηγές πρέπει να βελτιωθεί, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων να έχουν πληρέστερη εικόνα για τις εν λόγω εκλύσεις και να επιλέγουν την αποδοτικότερη λύση εις ό,τι αφορά τον περιορισμό της ρύπανσης.

(12)  Τα δεδομένα που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη, πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, ιδίως όσον αφορά την πληρότητα, την συνέπεια και την αξιοπιστία τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συντονιστούν οι μελλοντικές προσπάθειες τόσο των φορέων εκμετάλλευσης όσο και των κρατών μελών, για τη βελτίωση της ποιότητας των υποβαλλόμενων δεδομένων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα δρομολογήσει σχετικές εργασίες, από κοινού με τα κράτη μέλη, για τη διασφάλιση της ποιότητας.

(13)  Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Århus, πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες που περιέχονται στο ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ, χωρίς να αποδεικνύεται κατ'ανάγκην η ύπαρξη συμφέροντος από τον ενδιαφερόμενο, πρωτίστως εξασφαλίζοντας ότι το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ προβλέπει την απευθείας ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω του Ίντερνετ.

(14)  Η πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχει το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ πρέπει να είναι απεριόριστη, ενώ οι εξαιρέσεις από τον κανόνα πρέπει να είναι δυνατές μόνο εφόσον προβλέπονται ρητά από την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία.

(15)  Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Århus, πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του κοινού στην περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ, διασφαλίζοντας έγκαιρα και ουσιαστικά τις δυνατότητες υποβολής σχολίων, πρόσβασης σε πληροφορίες και ενημέρωσης, ανάλυσης ή γνωμοδότησης για την διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Οι αιτούντες πρέπει να είναι σε θέση να επιδιώξουν διοικητική ή δικαστική επανεξέταση των πράξεων ή τυχόν παραλείψεων της δημόσιας αρχής, σχετιζόμενων με κάποιο αίτημά τους.

(16)  Προκειμένου να βελτιωθεί η χρησιμότητα και η αποδοτικότητα του ΜΕΜΡ, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεργαστούν στη χάραξη κατευθυντηρίων γραμμών για την υποστήριξη της εφαρμογής του ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την εξασφάλιση κατάλληλης και έγκαιρης τεχνικής συνδρομής.

(17)  Τα αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού μέτρα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/EΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(4).

(18)  Δεδομένου ότι ο στόχος της υπό ανάληψιν δράσεως, δηλαδή η βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες μέσω της σύστασης μιας ολοκληρωμένης, συνεκτικής παγκοινοτικής ηλεκτρονικής βάσεως δεδομένων, δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη και αφού η ανάγκη συγκρισιμότητας των δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη συνηγορεί υπέρ των υψηλών επιπέδων εναρμόνισης και, ως εκ τούτου, ο εν λόγω στόχος μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν ξεπερνά τα όρια του αναγκαίου προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος.

(19)  Προκειμένου να απλουστευθούν και να οργανωθούν καλύτερα οι σχετικές με την υποβολή εκθέσεων απαιτήσεις, πρέπει να τροποποιηθούν η οδηγία 91/689/EΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για τα επικίνδυνα απόβλητα(5) και η οδηγία 96/61/EΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης(6).

(20)  Το Ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, να ενημερώνει το κοινό σχετικά με τις σημαντικές εκπομπές ρύπων που οφείλονται ιδιαίτερα σε δραστηριότητες οι οποίες καλύπτονται από την οδηγία 96/61/ΕΚ. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, το κοινό θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τις εκπομπές από εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το Παράρτημα Ι της ανωτέρω οδηγίας.

(21)  Για να περιορισθεί η υποβολή αλληλεπικαλυπτόμενων εκθέσεων, τα συστήματα μητρώων έκλυσης και μεταφοράς ρύπων είναι δυνατόν, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου ΜΕΜP, να ενσωματωθούν, στο μέτρο του δυνατού, στις υφιστάμενες πηγές πληροφοριών, όπως είναι οι μηχανισμοί υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο αδειοδότησης ή έγκρισης λειτουργίας. Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο ΜΕΜΡ, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγουν το δικαίωμα των κρατών μελών να διατηρούν ή να εισάγουν ένα εκτενέστερο ή ευκολότερα προσπελάσιμο από το κοινό μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων, από εκείνο που απαιτείται από το Πρωτόκολλο,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων σε κοινοτικό επίπεδο (ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ) υπό μορφήν μιας -προσβάσιμης από το κοινό- ηλεκτρονικής βάσεως δεδομένων και θεσπίζει κανόνες για τη λειτουργία του, προκειμένου να εφαρμοστεί το Πρωτόκολλο ΟΕΕ/ΗΕ για τα Μητρώα Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (καλούμενου εν προκειμένω "το Πρωτόκολλο") και να διευκολυνθεί η συμμετοχή του κοινού στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στην πρόληψη και στον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

   (1) "Κοινό", ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή τις εθνικές πρακτικές, οι ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες τους,
   (2) "Αρμόδια αρχή", η εθνική αρχή ή οι εθνικές αρχές, ή οιοσδήποτε άλλος αρμόδιος φορέας ή φορείς που υποδεικνύονται από τα κράτη μέλη,
   (3) "Εγκατάσταση", ένα σταθερό τεχνικό κέντρο όπου ασκούνται μια ή περισσότερες δραστηριότητες εγγεγραμμένες στο παράρτημα Ι, καθώς και οιαδήποτε άλλη συνδεόμενη δραστηριότητα που έχει τεχνική σχέση με τις δραστηριότητες που ασκούνται στον εν λόγω χώρο και η οποία θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στις εκπομπές και στη ρύπανση,
   (4) "Μονάδα", μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις στον ίδιο χώρο, των οποίων η εκμετάλλευση ασκείται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
   (5) "Χώρος", η γεωγραφική θέση της μονάδας,
   (6) "Φορέας εκμετάλλευσης", κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ασκεί την εκμετάλλευση ή ελέγχει τη μονάδα ή, όπου αυτό προβλέπεται στην οικεία εθνική νομοθεσία, στον οποίο έχουν ανατεθεί αποφασιστικές οικονομικές αρμοδιότητες εις ό,τι αφορά την τεχνική λειτουργία της εγκατάστασης,
   (7) "Έτος αναφοράς", το ημερολογιακό έτος για το οποίο πρέπει να συγκεντρωθούν δεδομένα για τις εκλύσεις ρύπων και για τις εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων μεταφορές,
   (8) "Ουσία", κάθε χημικό στοιχείο και οι ενώσεις του, εξαιρέσει των ραδιενεργών ουσιών,
   (9) "Ρύπος", ουσία ή ομάδα ουσιών ενδεχομένως επιβλαβείς για το περιβάλλον ή για την υγεία του ανθρώπου εξαιτίας των χαρακτηριστικών του και της εισόδου του στο περιβάλλον,
   (10) "Έκλυση", η είσοδος ρύπων στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας, σκόπιμης ή τυχαίας, συνήθους ή έκτακτης, συμπεριλαμβανομένης της έκλυσης, εκπομπής, απόρριψης, έγχυσης, διάθεσης ή ταφής/πόντισης, ή μέσω αποχετευτικών συστημάτων χωρίς τελική επεξεργασία των λυμάτων,
   (11) "Μεταφορά εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων", η εκτός των ορίων της μονάδας μεταφορά των αποβλήτων που προορίζονται για διάθεση ή ανάκτηση και των ρύπων σε λύματα που προορίζονται για επεξεργασία,
   (12) "Διάσπαρτες πηγές", οι πολύ μικρότερες ή διασκορπισμένες πηγές από τις οποίες είναι δυνατό να διαφύγουν ρύποι στο έδαφος, στον ατμοσφαιρικό αέρα ή στα ύδατα, των οποίων η συνδυασμένη επίδραση στα μέσα αυτά ενδέχεται να είναι σημαντική και για τους οποίους δεν ενδείκνυται, από πρακτικής απόψεως, η υποβολή εκθέσεων για κάθε επιμέρους πηγή,
   (13) "Απόβλητα", κάθε ουσία ή αντικείμενο όπως ορίζεται στο άρθρο 1, στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/EΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1975 περί των στερεών αποβλήτων(7),
   (14) "Επικίνδυνα απόβλητα", κάθε ουσία ή αντικείμενο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/EΟΚ,
   (15) "Λύματα", τα αστικά, οικιακά και βιομηχανικά λύματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 91/271/EΟΚ, του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991 σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων(8), καθώς και κάθε άλλο λύμα που λόγω των ουσιών ή αντικειμένων που περιέχει, υπόκειται σε ρύθμιση βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας,
   (16) "Διάθεση", κάθε εργασία που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ, Α της οδηγίας 75/442/EΟΚ,
   (17) "Ανάκτηση", κάθε εργασία που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ, Β της οδηγίας 75/442/EΟΚ.

Άρθρο 3

Περιεχόμενο του ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ

Το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

   α) τις εκλύσεις των ρύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α) για τους οποίους πρέπει να υποβάλλονται εκθέσεις εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης των μονάδων που ασκούν τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι,
   β) τις εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων μεταφορές αποβλήτων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β) και των ρύπων στα λύματα, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο γ), που πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο εκθέσεων υποβαλλόμενων από τους φορείς εκμετάλλευσης των μονάδων που ασκούν τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα I,
   γ) τις εκλύσεις ρύπων από διάσπαρτες πηγές που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, κατά περίπτωση.

Άρθρο 4

Σχεδιασμός και δομή

1.  Η Επιτροπή δημοσιεύει το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ με δεδομένα τόσο σε ομαδοποιημένες όσο και σε μη ομαδοποιημένες μορφές, ούτως ώστε οι εκλύσεις και οι μεταφορές να δύνανται να διερευνηθούν και να προσδιοριστούν βάσει των εξής:

   α) μονάδα, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής της εταιρείας κατά περίπτωση, και γεωγραφική θέση της, συμπεριλαμβανομένης της λεκάνης απορροής ποταμών κατά περίπτωση,
   β) δραστηριότητα,
   γ) επίπεδα παρουσίας στο κράτος μέλος ή σε κοινοτικό επίπεδο,
   δ) ρύπος ή απόβλητα, κατά περίπτωση,
   ε) κάθε περιβαλλοντικό μέσο στο οποίο εκλύεται ο ρύπος,
   στ) εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων μεταφορές αποβλήτων και ο προορισμός τους, κατά περίπτωση,
   ζ) εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων μεταφορές ρύπων στα λύματα,
   η) διάσπαρτες πηγές,
   θ) ιδιοκτήτης ή φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας.

2.  Το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ σχεδιάζεται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού, ούτως ώστε οι πληροφορίες, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, να είναι συνεχώς και ευκόλως προσβάσιμες στο Ίντερνετ και μέσω άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Ο σχεδιασμός του πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ενδεχόμενο της μελλοντικής επέκτασης και να περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που έχουν αναφερθεί για τα προηγούμενα έτη αναφοράς, φθάνοντας σταδιακά τουλάχιστον μέχρι τα δέκα τελευταία προηγούμενα έτη αναφοράς.

3.  Το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ πρέπει να περιλαμβάνει συνδέσεις με:

   α) τα εθνικά ΜΕΜΡ των κρατών μελών,
   β) κάθε υφιστάμενη, προσβάσιμη από το κοινό, βάση δεδομένων σχετική με ζητήματα που σχετίζονται με τα ΜΕΜΡ, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ΜΕΜΡ, άλλων Μερών στο Πρωτόκολλο και, όπου αυτό είναι δυνατό, με τα ΜΕΜΡ τρίτων χωρών,
   γ) ιστοθέσεις μονάδων εάν υφίστανται και συνδέσεις προσφέρονται εθελοντικώς από τις μονάδες.

Άρθρο 5

Υποβολή εκθέσεων εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης

1.  Ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε μονάδας η οποία ασκεί μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι πέραν των εφαρμοστέων κατωφλίων δυναμικότητας που καθορίζονται σε αυτό, υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τις ποσότητες ετησίως στην οικεία αρμόδια αρχή, συνοδευόμενες από διευκρινίσεις κατά πόσον οι πληροφορίες στηρίζονται σε μέτρηση, υπολογισμό ή εκτίμηση των ακόλουθων:

   α) εκλύσεις στον ατμοσφαιρικό αέρα, στα ύδατα και στην γη, κάθε ρύπου που απαριθμείται στο παράρτημα ΙΙ, για τον οποίο έχει σημειωθεί υπέρβαση της εφαρμοστέας τιμής κατωφλίου που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ,
   β) μεταφορές, εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων, επικίνδυνων αποβλήτων που υπερβαίνουν τους 2 τόννους ετησίως, ή μη επικίνδυνων αποβλήτων που υπερβαίνουν τους 2.000 τόννους ετησίως, για τυχόν εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης με εξαίρεση τις εργασίες διάθεσης επεξεργασίας στο έδαφος και βαθείας έγχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, με την αντίστοιχη ένδειξη "R" (για "Recovery") ή "D" (για "Disposal"), ανάλογα με το κατά πόσον τα απόβλητα προορίζονται για ανάκτηση ή διάθεση και, για τις διαμεθοριακές μεταφορές επικίνδυνων αποβλήτων, το όνομα και η διεύθυνση του ανακτώντος ή του διαθέτη των αποβλήτων και η εν τοις πράγμασι ανάκτηση ή ο χώρος διάθεσης,
   γ) οι εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων μεταφορές ρύπων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ σε λύματα που προορίζονται για επεξεργασία, για τα οποία έχει σημειωθεί υπέρβαση της τιμής κατωφλίου που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, στήλη 1β.

Ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε μονάδας η οποία ασκεί μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι πέραν των εφαρμοστέων κατωφλίων δυναμικότητας που καθορίζονται σε αυτό, κοινοποιεί στην οικεία αρμόδια αρχή τις αναγκαίες για τον προσδιορισμό της μονάδας πληροφορίες που προσδιορίζουν την μονάδα σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ εκτός εάν η αρμόδια αρχή διαθέτει ήδη τις πληροφορίες αυτές.

Σε περίπτωση δεδομένων για τα οποία επισημαίνεται ότι στηρίζονται σε μέτρηση ή υπολογισμό, αναφέρεται η αναλυτική μέθοδος ή/και η μέθοδος υπολογισμού.

Οι εκλύσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ και δηλώνονται βάσει της παραγράφου 1, στοιχείο α), περιλαμβάνουν όλες τις εκλύσεις από όλες τις πηγές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι στον χώρο της μονάδας.

2.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να περιέχουν στοιχεία για τις εκλύσεις και μεταφορές που προκύπτουν ως σύνολα όλων των σκόπιμων, τυχαίων, συνήθων και έκτακτων δραστηριοτήτων.

Κατά την παροχή αυτών των πληροφοριών οι φορείς εκμετάλλευσης προσδιορίζουν, όπου υπάρχουν, οιαδήποτε δεδομένα έχουν σχέση με τυχαίες εκλύσεις.

3.  Ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε μονάδας οφείλει να συλλέγει, με την κατάλληλη συχνότητα, τα δεδομένα που χρειάζονται για να καθοριστούν οι εκλύσεις της εγκατάστασης και οι εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων μεταφορές, τηρουμένων των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο 1.

4.  Κατά την κατάρτιση της έκθεσης, ο ενδιαφερόμενος φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες πληροφορίες, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα δεδομένα παρακολούθησης, τους παράγοντες εκπομπής, τα ισοζύγια μάζας, την έμμεση παρακολούθηση ή άλλους υπολογισμούς, τεχνικές αποφάσεις και άλλες μεθόδους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παράγραφος 1 και με τις διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες, εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες.

5.  Ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε εμπλεκόμενης μονάδας οφείλει να τηρεί στη διάθεση των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους τα μητρώα των δεδομένων από τα οποία προέκυψαν οι υποβληθείσες πληροφορίες, για περίοδο πέντε ετών, αρχής γενομένης από το τέλος του συγκεκριμένου έτους αναφοράς. Τα εν λόγω μητρώα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν την μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την συγκέντρωση των δεδομένων.

Άρθρο 6

Εκλύσεις στο έδαφος

Τα απόβλητα τα οποία υπόκεινται στις εργασίες διάθεσης "επεξεργασία στο έδαφος" ή "βαθεία έγχυση", όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, Α της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ δηλώνονται ως έκλυση στο έδαφος μόνον από τον φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας που παράγει τα απόβλητα.

Άρθρο 7

Υποβολή εκθέσεων εκ μέρους των κρατών μελών

1.  Συνεκτιμώντας τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη ορίζουν ημερομηνία μέχρι την οποία οι φορείς εκμετάλλευσης οφείλουν να έχουν υποβάλει όλα τα δεδομένα που ορίζονται στο άρθρο 5, παράγραφοι 1 και 2, καθώς και τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 5, παράγραφοι 3, 4 και 5, στην οικεία αρμόδια αρχή.

2.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν όλα τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφοι 1 και 2 στην Επιτροπή, με ηλεκτρονική μεταφορά, με την μορφή που ορίζει το παράρτημα ΙΙΙ, και βάσει του ακόλουθου χρονοδιαγράμματος:

   α) για το πρώτο έτος αναφοράς, εντός 18 μηνών από της λήξεως του έτους αναφοράς,
   β) για όλα τα επακόλουθα έτη αναφοράς, εντός 15 μηνών από της λήξεως του έτους αναφοράς.

Ως πρώτο έτος αναφοράς ορίζεται το έτος 2007.

3 Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, ενσωματώνει τις πληροφορίες που καταρτίζονται από τα κράτη μέλη, στο ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

   α) για το πρώτο έτος αναφοράς, εντός 21 μηνών από της λήξεως του έτους αναφοράς,
   β) για όλα τα επακόλουθα έτη αναφοράς, εντός 16 μηνών από της λήξεως του έτους αναφοράς.

Άρθρο 8

Εκλύσεις από διάσπαρτες πηγές

1.  Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, περιλαμβάνει στο Ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ πληροφορίες σχετικά με τις εκλύσεις από διάσπαρτες πηγές όταν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες και έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο αναφοράς από τα κράτη μέλη.

2.  Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να οργανωθούν κατά τρόπον ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να αναζητούν και να εντοπίζουν εκλύσεις ρύπων από διάσπαρτες πηγές σύμφωνα με κατάλληλη γεωγραφική κατανομή και πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τον τύπο της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκέντρωση των στοιχείων.

3.  Στις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχουν δεδομένα για τις εκλύσεις από διάσπαρτες πηγές, οφείλει να λάβει μέτρα για την εγκαινίαση υποβολής εκθέσεων για τις εκλύσεις ρύπων από μια ή περισσότερες διάσπαρτες πηγές, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19, παράγραφος 2, χρησιμοποιώντας διεθνώς εγκεκριμένες μεθοδολογίες, όποτε αυτές είναι διαθέσιμες.

Άρθρο 9

Διασφάλιση και εκτίμηση ποιότητας

1.  Ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε μονάδας που υπόκειται στις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 5, διασφαλίζει την ποιότητα των πληροφοριών που διαβιβάζει.

2.  Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν την ποιότητα των υποβαλλόμενων εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων δεδομένων, ιδίως εις ό,τι αφορά την πληρότητά τους, τη συνοχή τους και την αξιοπιστία τους.

3.  Η Επιτροπή συντονίζει τις εργασίες τις σχετικές με τη διασφάλιση και την αξιολόγηση της ποιότητας, σε συνεννόηση με την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 19, παράγραφος 1.

4.  Η Επιτροπή δύναται να υιοθετήσει κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19, παράγραφος 2. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές εναρμονίζονται με διεθνώς εγκεκριμένες μεθοδολογίες, όποτε αυτές είναι διαθέσιμες, και είναι συμβατές με κοινοτική νομοθεσία.

Άρθρο 10

Πρόσβαση στις πληροφορίες

1.  Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, καθιστά δημοσίως προσβάσιμο το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ, δωρεάν μέσω του Ίντερνετ και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στο άρθρο 7, παράγραφος 3.

2.  Στις περιπτώσεις όπου οι πληροφορίες που περιέχονται στο ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ δεν είναι ευκόλως προσβάσιμες από το κοινό με απευθείας ηλεκτρονικά μέσα, το οικείο κράτος μέλος και η Επιτροπή οφείλουν να διευκολύνουν την ηλεκτρονική πρόσβαση στο ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ σε χώρους δημόσιας πρόσβασης.

Άρθρο 11

Εμπιστευτικός χαρακτήρας

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κράτος μέλος θεωρεί εμπιστευτικές κάποιες πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες(9), το κράτος μέλος οφείλει να επισημαίνει, στην έκθεσή του, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, για κάθε έτος αναφοράς, χωριστά για κάθε μονάδα, τον τύπο των πληροφοριών που κρίνονται εμπιστευτικές, καθώς και τους λόγους του χαρακτηρισμού τους.

Άρθρο 12

Συμμετοχή του κοινού

1.  Η Επιτροπή οφείλει να παρέχει στο κοινό έγκαιρες και ουσιαστικές ευκαιρίες συμμετοχής στην περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας υποδομής και της επεξεργασίας τροποποιήσεων του εν λόγω κανονισμού.

Το κοινό πρέπει να έχει την ευκαιρία να υποβάλλει σχετικά σχόλια, πληροφορίες, αναλύσεις ή γνώμες, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

2.  Η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη τις συνεισφορές αυτές και ενημερώνει το κοινό για τα αποτελέσματα της συμμετοχής του.

Άρθρο 13

Πρόσβαση στη δικαιοσύνη

Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ και, σε περίπτωση που εμπλέκονται τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001(10).

Άρθρο 14

Κατευθυντήριο έγγραφο

1.  Η Επιτροπή θα καταρτίσει κατευθυντήριο έγγραφο σχετικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ το συντομότερο δυνατόν αλλά όχι αργότερα από τέσσερις μήνες προ της ενάρξεως του πρώτου έτους αναφοράς και σε συνεννόηση με την επιτροπή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 19, παράγραφος 1.

2.  Το κατευθυντήριο έγγραφο εις ό,τι αφορά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ πρέπει να περιέχει, ειδικότερα, λεπτομερή στοιχεία για τα ακόλουθα:

   α) διαδικασίες υποβολής εκθέσεων (αναφορών),
   β) τα προς υποβολήν δεδομένα,
   γ) διασφάλιση ποιότητας και αξιολόγηση,
   δ) ένδειξη του τύπου των μη δημοσιοποιούμενων δεδομένων και λόγοι της μη δημοσιοποίησής τους,
   ε) αναφορά στον διεθνώς εγκεκριμένο προσδιορισμό της έκλυσης και αναλυτικές μέθοδοι, δειγματοληπτικές μεθοδολογίες,
   στ) αναφορά των μητρικών εταιρειών,
   ζ) κωδικοποίηση των δραστηριοτήτων σύμφωνα με το παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού και της οδηγίας 96/61/EΚ.

Άρθρο 15

Ευαισθητοποίηση

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη οφείλουν να προάγουν την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ και να εξασφαλίζουν συνδρομή στην πρόσβαση στο ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ και στην κατανόηση και χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Άρθρο 16

Πρόσθετες πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη

1.  Σε ενιαία έκθεση που στηρίζεται στις πληροφορίες των τελευταίων τριών ετών αναφοράς, η οποία πρέπει να υποβάλλεται ανά τριετία, από κοινού με τα δεδομένα που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 7, τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώνουν την Επιτροπή για τις πρακτικές και τα μέτρα εις ό,τι αφορά τα ακόλουθα:

   α) τις απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 5,
   β) τη διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το άρθρο 9,
   γ) την πρόσβαση στις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 2,
   δ) τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 15,
   ε) τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 11,
   στ) τις κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 20 και την πείρα από την επιβολή τους.

2.  Προς διευκόλυνση των κρατών μελών κατά την υποβολή της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για ερωτηματολόγιο η οποία εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19, παράγραφος 2.

Άρθρο 17

Αναθεώρηση εκ μέρους της Επιτροπής και προτάσεις τροποποίησης

Η Επιτροπή αναθεωρεί τις πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 και κατόπιν διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη δημοσιεύει, ανά τριετία, έκθεση βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών των τελευταίων τριών ετών αναφοράς, έξι μήνες μετά από δημοσιοποίηση στο Ίντερνετ.

Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μαζί με την αξιολόγηση της λειτουργίας του ευρωπαϊκού PRTR.

Άρθρο 18

Τροποποίηση των παραρτημάτων

Οιεσδήποτε τροποποιήσεις είναι αναγκαίες για την προσαρμογή:

   α) των Προσαρτημάτων ΙΙ ή ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, ή
   β) των Προσαρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού ως αποτέλεσμα της έγκρισης από τη συνεδρίαση των συμβαλλομένων μελών στο Πρωτόκολλο οιασδήποτε τροποποίησης του Πρωτοκόλλου,
  

υιοθετούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19, παράγραφος 2.

Άρθρο 19

Επιτροπή

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή (εν προκειμένω "η επιτροπή").

2.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ είναι τρίμηνη.

Άρθρο 20

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες περί κυρώσεων που εφαρμόζονται στις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα μέτρα που επιβάλλονται για την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους εν λόγω κανόνες στην Επιτροπή το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και της γνωστοποιούν, χωρίς καθυστέρηση, τις τυχόν τροποποιήσεις που τους επηρεάζουν.

Άρθρο 21

Τροποποιήσεις των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/EΚ

1.  Το άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ διαγράφεται.

2.  Το άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας 96/61/EΚ διαγράφεται.

Άρθρο 22

Θέση σε ισχύ

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Έγινε στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αριθ.

Δραστηριότητα

Όριο δυναμικότητας

1.

Ενεργειακός τομέας

(α)

Διυλιστήρια πετρελαίου και αερίου

*(1)

(β)

Εγκαταστάσεις αεριοποίησης και υγροποίησης

*

(γ)

Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και άλλες εγκαταστάσεις καύσης

θερμικής ισχύς 50 MW

(δ)

Κάμινοι οπτανθρακοποίησης

*

(ε)

Θραυστήρες άνθρακα

ωριαία δυναμικότητα 1 τόννου

(στ)

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή προϊόντων άνθρακα και στερεών άκαπνων καυσίμων

*

2.

Παραγωγή και μεταποίηση μετάλλων

(α)

Εγκαταστάσεις φρύξης ή τήξης μεταλλευμάτων (περιλαμβανομένων θειούχων μεταλλευμάτων)

*

(β)

Εγκαταστάσεις παραγωγής χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενούς ή δευτερογενούς), συμπεριλαμβανομένων των χυτηρίων συνεχούς χύτευσης

ωριαία δυναμικότητα 2,5 τόννων

Αριθ.

Δραστηριότητα

Όριο δυναμικότητας

(γ)

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας σιδηρούχων μετάλλων:

(i) θερμή έλαση

ωριαία δυναμικότητα 20 τόννων ακατέργαστου χάλυβα

(ii) σφυρηλάτηση με σφύρες

κρουστική ενέργεια 50 kj ανά σφύρα, όταν η χρησιμοποιούμενη θερμική ισχύς υπερβαίνει τα 20 MW

(iii) επίθεση προστατευτικού στρώματος τηγμένου μετάλλου

ωριαία δυναμικότητα κατεργασίας 2 τόννων ακατέργαστου χάλυβα

(δ)

Χυτήρια σιδηρούχων μετάλλων

ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 20 τόννων

(ε)

Εγκαταστάσεις:

(i) παραγωγής ακατέργαστων μη σιδηρούχων μετάλλων από μεταλλεύματα, συμπυκνώματα ή δευτερογενείς πρώτες ύλες, με μεταλλουργικές, χημικές ή ηλεκτρολυτικές διεργασίες

*

(ii) τήξης μη σιδηρούχων μετάλλων και κραμάτων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων ανάκτησης (εξευγενισμός, χύτευση κλπ.)

ημερήσια δυναμικότητα τήξης 4 τόννων μολύβδου ή καδμίου ή 20 τόννων για όλα τα άλλα μέταλλα

(στ)

Εγκαταστάσεις επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων και πλαστικών υλικών με ηλεκτρολυτικές ή χημικές διεργασίες

εφόσον ο όγκος των κάδων που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία ισούται προς 30 m3

Αριθ.

Δραστηριότητα

Όριο δυναμικότητας

3.

Βιομηχανία ορυκτών προϊόντων

(α)

Υπόγεια εκμετάλλευση και συναφείς εργασίες

*

(β)

Υπαίθρια εκμετάλλευση και λατομείο

έκταση της επιφάνειας, η οποία τελεί πράγματι υπό εξόρυξη, ίση προς 25 εκτάρια

(γ)

Εγκαταστάσεις παραγωγής :

(i) κλίνκερ (τσιμέντου) σε περιστροφικούς κλιβάνους

ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 500 τόννων

(ii) άσβεστου σε περιστροφικούς κλιβάνους

ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής άνω των 50 τόννων

(iii) κλίνκερ (τσιμέντου) ή άσβεστου σε άλλου είδους κλιβάνους

ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 50 τόννων

(δ)

Εγκαταστάσεις παραγωγής αμιάντου και κατασκευής προϊόντων με βάση τον αμίαντο

*

(ε)

Εγκαταστάσεις παραγωγής γυαλιού, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής ινών γυαλιού

ημερήσια δυναμικότητα τήξης 20 τόννων

(στ)

Εγκαταστάσεις τήξης ορυκτών υλών, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής ινών από ορυκτές ύλες

ημερήσια δυναμικότητα τήξης 20 τόννων

(ζ)

Εγκαταστάσεις παραγωγής κεραμικών ειδών με ψήσιμο, ιδίως κεραμιδιών, τούβλων, πυρίμαχων πλίνθων, πλακιδίων, ψευδοπορσελάνης ή πορσελάνης

ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 75 τόννων, ή 4 m³ χωρητικότητα κλιβάνου και 300 kg/m3 πυκνότητα φορτώσεως ανά κλίβανο

Αριθ.

Δραστηριότητα

Όριο δυναμικότητας

4.

Χημική βιομηχανία

(α)

Χημικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή, σε βιομηχανική κλίμακα, βασικής σημασίας χημικών οργανικών προϊόντων, όπως:

(i) απλών υδρογονανθράκων, (γραμμικών ή κυκλικών, κεκορεσμένων ή ακόρεστων, αλειφατικών ή αρωματικών)

(ii) οξυγονούχων υδρογονανθράκων, ιδίως δε αλκοολών, αλδεϋδών, κετονών, καρβοξυλικών οξέων, εστέρων, οξικών ενώσεων, αιθέρων, υπεροξειδίων, εποξικών ρητινών

(iii) θειούχων υδρογονανθράκων

(iv) αζωτούχων υδρογονανθράκων, ιδίως δε αμινών, αμιδίων, νιτρωμένων, νιτρωδών ή νιτρικών ενώσεων, νιτριλίων, κυανικών και ισοκυανικών ενώσεων

(v) φωσφορούχων υδρογονανθράκων

(vi) αλογονούχων υδρογονανθράκων

(vii) οργανομεταλλικών οργανικών ενώσεων

(viii) βασικών πλαστικών υλών, (πολυμερών, συνθετικών ινών, ινών με βάση την κυτταρίνη)

(ix) συνθετικού καουτσούκ

(x) χρωμάτων και χρωστικών υλικών

(xi) απορρυπαντικών και τασιενεργών ουσιών

*

Αριθ.

Δραστηριότητα

Όριο δυναμικότητας

(β)

Χημικές εγκαταστάσεις παραγωγής, σε βιομηχανική κλίμακα, βασικής σημασίας ανόργανων χημικών προϊόντων, όπως:

(i) αερίων, όπως αμμωνίας, χλωρίου ή υδροχλωρίου, φθορίου ή υδροφθορίου, οξειδίων του άνθρακα, θειικών ενώσεων, οξειδίων του αζώτου, υδρογόνου, διοξειδίου του θείου, διχλωριούχου καρβονυλίου

(ii) οξέων, όπως χρωμικού, υδροφθορικού, φωσφορικού, νιτρικού, υδροχλωρικού, θειικού, ατμίζοντος θειικού και άλλων θειούχων οξέων

(iii) βάσεων, ιδίως δε υδροξειδίου του αμμωνίου, υδροξειδίου του καλίου, υδροξειδίου του νατρίου

(iv) αλάτων, όπως χλωριούχου αμμωνίου, χλωρικού καλίου, ανθρακικού καλίου, ανθρακικού νατρίου, υπερβορικών αλάτων, νιτρικού αργύρου

(v) αμετάλλων, μεταλλοξειδίων ή άλλων ανόργανων ενώσεων, όπως ανθρακασβεστίου, πυριτίου, ανθρακοπυριτίου

*

(γ)

Χημικές εγκαταστάσεις παραγωγής, σε βιομηχανική κλίμακα, φωσφορούχων, αζωτούχων ή καλιούχων λιπασμάτων (απλών ή σύνθετων)

*

(δ)

Χημικές εγκαταστάσεις παραγωγής, σε βιομηχανική κλίμακα, βασικής σημασίας φυτοϋγειονομικών προϊόντων και βιοκτόνων

*

Αριθ.

Δραστηριότητα

Όριο δυναμικότητας

(ε)

Εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν χημικές ή βιολογικές διαδικασίες παραγωγής βασικής σημασίας φαρμακευτικών προϊόντων

*

(στ)

Εγκαταστάσεις παραγωγής, σε βιομηχανική κλίμακα, εκρηκτικών και πυροτεχνικών προϊόντων

*

5.

Διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων

(α)

Εγκαταστάσεις για την διάθεση ή ανάκτηση, επικινδύνων αποβλήτων

ημερήσια δυναμικότητα αποδοχής 10 τόννων

(β)

Εγκαταστάσεις καύσης μη επικίνδυνων αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2000, για την αποτέφρωση των αποβλήτων(11)

ωριαία δυναμικότητα 3 τόννων

(γ)

Εγκαταστάσεις για τη διάθεση ακίνδυνων αποβλήτων

ημερήσια δυναμικότητα 50 τόννων

(δ)

Χώροι υγειονομικής ταφής (εκτός από τους χώρους ταφής αδρανών αποβλήτων και τους χώρους υγειονομικής ταφής που έχουν κλείσει οριστικά πριν από τις 16.7.2001 ή για τους σκοπούς έχει λήξει η φάση των μετέπειτα εργασιών που απαιτούν οι αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων(12))

ημερήσια δυναμικότητα αποδοχής 10 τόννων ή ολική χωρητικότητα 25 000 τόννων

(ε)

Εγκαταστάσεις για την διάθεση ή την ανακύκλωση σφαγίων και ζωικών απορριμμάτων

ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας 10 τόννων

Αριθ.

Δραστηριότητα

Όριο δυναμικότητας

(στ)

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων

δυναμικότητα επεξεργασίας 100 000 μονάδων ισοδυνάμου πληθυσμού

(ζ)

Αυτόνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων που εξυπηρετούν μια ή περισσότερες δραστηριότητες του παρόντος παραρτήματος

ημερήσιας χωρητικότητας 10 000 m3 (2)

6.

Παραγωγή και επεξεργασία χαρτιού και ξύλου

(α)

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής χαρτοπολτού από ξύλο ή άλλα ινώδη υλικά

*

(β)

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού και άλλων πρωτογενών προϊόντων ξύλου (π.χ μοριοσανίδες, ινοσανίδες και αντικολλητή ξυλεία)

ημερήσιας δυναμικότητας παραγωγής 20 τόννων

(γ)

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την προφύλαξη του ξύλου και των προϊόντων ξύλου με χημικές ουσίες

ημερήσιας δυναμικότητας παραγωγής 50 m3

7.

Εντατική κτηνοτροφία και υδατοκαλλιέργεια

(α)

Εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής πουλερικών και χοίρων

(i) 40 000 θέσεις για πουλερικά

(ii) 2 000 θέσεις για χοίρους παραγωγής (άνω των 30 kg)

(iii) 750 θέσεις για χοιρομητέρες

Αριθ.

Δραστηριότητα

Όριο δυναμικότητας

(β)

Εντατική υδατοκαλλιέργεια

1000 τόννοι ψάρια και οστρακοειδή ετησίως

8.

Ζωικά και φυτικά προϊόντα του κλάδου τροφίμων και ποτών

(α)

Σφαγεία

ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 50 τόννων σφαγίων

(β)

Επεξεργασία και μεταποίηση για την παραγωγή τροφίμων και ποτών από:

(i) ζωική πρώτη ύλη (εκτός του γάλακτος)

ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 75 τόννων τελικών προϊόντων

(ii) φυτική πρώτη ύλη

ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 300 τόννων τελικών προϊόντων (μέση τριμηνιαία τιμή)

(γ)

επεξεργασία και μεταποίηση γάλακτος

ημερήσια ποσότητα παραλαβής 200 τόννων γάλακτος (μέση ετήσια τιμή)

9.

Άλλες δραστηριότητες

(α)

Εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας (δραστηριότητες πλύσης, λεύκανσης, μερσερισμού) ή βαφής ινών ή υφασμάτων

ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας 10 τόννων

Αριθ.

Δραστηριότητα

Όριο δυναμικότητας

(β)

Εγκαταστάσεις δέψης δερμάτων

ημερήσια δυναμικότητα κατεργασίας 12 τόννων τελικού προϊόντος

(γ)

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας της επιφάνειας υλών, αντικειμένων ή προϊόντων με τη χρησιμοποίηση οργανικών διαλυτών, ιδίως για τις εργασίες προετοιμασίας, εκτύπωσης, επίστρωσης, καθαρισμού των λιπών, αδιαβροχοποίησης, κολλαρίσματος, βαφής, καθαρισμού ή διαβροχής

δυναμικότητα κατανάλωσης 150 kg διαλύτη ανά ώρα ή 200 τόννων ανά έτος

(δ)

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή άνθρακα (σκληρός άνθρακας) ή ηλεκτρογραφίτη με καύση ή γραφιτοποίηση

*

(ε)

Εγκαταστάσεις ναυπήγησης και βαφής ή αφαίρεσης της βαφής πλοίων

Πλοίων μήκους άνω των 100 m

(1) Ο αστερίσκος (*) υποδηλώνει ότι δεν ισχύει όριο δυναμικότητας (υποχρεωτική η υποβολή έκθεσης για όλες τις μονάδες).

(2) Το κατώφλιο δυναμικότητας επανεξετάζεται το 2010 το αργότερο με γνώμονα τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου υποβολής αναφοράς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΡΥΠΟΙ (13)

Όριο έκλυσης

(στήλη 1)

Αριθ.

Αριθ.

CAS

Ρύποι (1)

στην ατμόσφαιρα (στήλη 1α)

στα νερά (στήλη 1β)

στο έδαφος (στήλη 1γ)

kg/έτος

kg/έτος

kg/έτος

1

74-82-8

Μεθάνιο (CH4)

100 000

-(2)

-

2

630-08-0

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

500 000

-

-

3

124-38-9

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

100 million

-

-

4

Υδροφθοράνθρακες (HFCs) (3)

100

-

-

5

10024-97-2

Υποξείδιο του αζώτου (N2O)

10 000

-

-

6

7664-41-7

Αμμωνία (NH3)

10 000

-

-

7

Πτητικές οργανικές ενώσεις εκτός μεθανίου (NMVOC)

100 000

-

-

8

Οξείδια του αζώτου (NOx/NO2)

100 000

-

-

9

Υπερφθοράνθρακες (PFCs) (4)

100

-

-

Όριο έκλυσης

(στήλη 1)

-

-

Αριθ.

Αριθ.

CAS

Ρύποι (1)

στην ατμόσφαιρα (στήλη 1α)

στα νερά (στήλη 1β)

στο έδαφος (στήλη 1γ)

kg/έτος

kg/έτος

kg/έτος

13

Ολικός φώσφορος

-

5 000

5 000

14

Υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFCs) (5)

1

-

-

15

Χλωροφθοράνθρακες (CFCs) (6)

1

-

-

16

Αλόνες (7)

1

-

-

17

Αρσενικό και ενώσεις του

(ωs As) (8)

20

5

5

18

Κάδμιο και ενώσεις του

(ως Cd) (8)

10

5

5

19

Χρώμιο και ενώσεις του

(ως Cr) (8)

100

50

50

Όριο έκλυσης

(στήλη 1)

50

50

Αριθ.

Αριθ.

CAS

Ρύποι (1)

στην ατμόσφαιρα (στήλη 1α)

στα νερά (στήλη 1β)

στο έδαφος (στήλη 1γ)

kg/έτος

kg/έτος

kg/έτος

23

Μόλυβδος και ενώσεις του

(ως Pb) (8)

200

20

20

24

Ψευδάργυρος και ενώσεις του (ως Zn) (8)

200

100

100

25

15972-60-8

Alachlor

-

1

1

26

309-00-2

Aldrin

1

1

1

27

1912-24-9

Ατραζίνη

-

1

1

28

57-74-9

Chlordane

1

1

1

29

143-50-0

Chlordecone

1

1

1

Όριο έκλυσης

(στήλη 1)

1

1

Αριθ.

Αριθ.

CAS

Ρύποι (1)

στην ατμόσφαιρα (στήλη 1α)

στα νερά (στήλη 1β)

στο έδαφος (στήλη 1γ)

kg/έτος

kg/έτος

kg/έτος

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

Διχλωροαιθάνιο-1,2(EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

Διχλωρομεθάνιο (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dieldrin

1

1

1

37

330-54-1

Diuron

-

1

1

38

115-29-7

Endosulphan

-

1

1

39

72-20-8

Endrin

1

1

1

Όριο έκλυσης

(στήλη 1)

1 000

1 000

Αριθ.

Αριθ.

CAS

Ρύποι (1)

στην ατμόσφαιρα (στήλη 1α)

στα νερά (στήλη 1β)

στο έδαφος (στήλη 1γ)

kg/έτος

kg/έτος

kg/έτος

43

87-68-3

Εξαχλωροβουταδιένιο (HCBD)

-

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5, 6

-εξαχλωροκυκλοεξάνιο

(HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindane

1

1

1

46

2385-85-5

Mirex

1

1

1

47

PCDD +PCDF (διοξίνες+φουράνια)

(ως Teq) (10)

0.0001

0.0001

0.0001

48

608-93-5

Πενταχλωροβενζόλιο

1

1

1

49

87-86-5

Πενταχλωροφαινόλη (PCP)

10

1

1

Όριο έκλυσης

(στήλη 1)

0.1

0.1

Αριθ.

Αριθ.

CAS

Ρύποι (1)

στην ατμόσφαιρα (στήλη 1α)

στα νερά (στήλη 1β)

στο έδαφος (στήλη 1γ)

kg/έτος

kg/έτος

kg/έτος

53

56-23-5

Τετραχλωρομεθάνιο(TCM)

100

1

-

54

12002-48-1

Τριχλωροβενζόλια (TCBs)

(όλα τα ισομερή)

10

1

-

55

71-55-6

1,1,1-τριχλωροαιθάνιο

100

-

-

56

79-34-5

1,1,2,2-Τετραχλωροαιθάνιο

50

-

-

57

79-01-6

Τριχλωροαιθυλένιο

2 000

10

-

58

67-66-3

Τριχλωρομεθάνιο

500

10

-

59

8001-35-2

Toxaphene

1

1

1

Όριο έκλυσης

(στήλη 1)

10

10

Αριθ.

Αριθ.

CAS

Ρύποι (1)

στην ατμόσφαιρα (στήλη 1α)

στα νερά (στήλη 1β)

στο έδαφος (στήλη 1γ)

kg/έτος

kg/έτος

kg/έτος

63

Βρωμιούχοι διφαινυλαιθέρες (PBDE) (12)

-

1

1

64

Εννεανυλική φαινόλη και αιθοξυλικά άλατα εννεανυλικής φαινόλης (NP/NPEs)

-

1

1

65

100-41-4

Αιθυλικό βενζόλιο

-

200

ως BTEX)(11)

200

(ως BTEX)(11)

66

75-21-8

Αιθυλενοξείδιο

1 000

10

10

67

34123-59-6

Isoproturon

-

1

1

68

91-20-3

Ναφθαλίνη

100

10

10

69

Οργανοκασσιτερικές ενώσεις

(ως ολικός Sn)

-

50

50

Όριο έκλυσης

(στήλη 1)

1

1

Αριθ.

Αριθ.

CAS

Ρύποι (1)

στην ατμόσφαιρα (στήλη 1α)

στα νερά (στήλη 1β)

στο έδαφος (στήλη 1γ)

kg/έτος

kg/έτος

kg/έτος

73

108-88-3

Τολουόλιο

-

200

(ως BTEX)(11)

200

(ως BTEX)(11)

74

Τριβουτυλικός κασσίτερος και ενώσεις του (15)

-

1

1

75

Τριφαινυλικός κασσίτερος και ενώσεις του (16)

-

1

1

76

Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) (ως ολικός C ή COD/3)

-

50 000

-

77

1582-09-8

Trifluralin

-

1

1

78

1330-20-7

Ξυλόλια (17)

-

200

(ως BTEX)(11)

200

(ως BTEX)(11)

79

Χλωριούχες ενώσεις (ως ολικό Cl)

-

2 million

2 million

Όριο έκλυσης

(στήλη 1)

-

-

Αριθ.

Αριθ.

CAS

Ρύποι (1)

στην ατμόσφαιρα (στήλη 1α)

στα νερά (στήλη 1β)

στο έδαφος (στήλη 1γ)

kg/έτος

kg/έτος

kg/έτος

83

Φθοριούχα (ως ολικό F)

-

2 000

2 000

84

Φθόριο και ανόργανες ενώσεις του (ως HF)

5 000

-

-

85

74-90-8

Υδροκυάνιο (HCN)

200

-

-

86

Σωματίδια (PM10)

50 000

-

-

87

1806-26-4

Οκτυλοφαινόλες και αιθοξυλικά άλατα οκτυλoφαινόλης

-

1

-

88

206-44-0

Φθορανθένιο

-

1

-

89

465-73-6

Isodrin

-

1

-

Όριο έκλυσης

(στήλη 1)

0.1

0.1

Αριθ.

Αριθ.

CAS

Ρύποι (1)

στην ατμόσφαιρα (στήλη 1α)

στα νερά (στήλη 1β)

στο έδαφος (στήλη 1γ)

kg/έτος

kg/έτος

kg/έτος

Υποσημειώσεις:

(1) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά κάθε ρύπος που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ αποτελεί αντικείμενο έκθεσης ως η ολική μάζα αυτού του ρύπου ή, όταν ο ρύπος είναι ομάδα ουσιών, ως η ολική μάζα της ομάδας.

(2) Τυχόν παύλα (-) σημαίνει ότι για την αντίστοιχη παράμετρο δεν απαιτείται υποβολή έκθεσης.

(3) Ολική μάζα υδροφθορανθράκων: άθροισμα HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(4) Ολική μάζα υπεροφθορανθράκων: άθροισμα CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14..

(5) Ολική μάζα ουσιών που απαριθμούνται στην ομάδα VIII του Παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 περιλαμβανομένων των ισομερών τους.

(6) Ολική μάζα ουσιών που απαριθμούνται στην ομάδα I και II του Παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 περιλαμβανομένων των ισομερών τους.

(7) Ολική μάζα ουσιών που απαριθμούνται στην ομάδα IΙΙ και VI του Παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 περιλαμβανομένων των ισομερών τους.

(8) Όλα τα μέταλλα δηλώνονται στις εκθέσεις ως η ολική μάζα του στοιχείου σε όλες τις χημικές μορφές που υπάρχουν στην έκλυση.

(9) Οι αλογονωμένες οργανικές ενώσεις που μπορούν να απορροφηθούν για την ενεργοποίηση του άνθρακα εκπεφρασμένες ως χλωριούχος ένωση.

(10) Εκπεφρασμένα ως I-TEQ.

(11) Πρέπει να δηλώνονται στις εκθέσεις μεμονωμένοι ρύποι εάν σημειώνεται υπέρβαση του ορίου για BTEX (η αθροιστική παράμετρος για το βενζόλιο, το τολουόλιο, το αιθυλικό βενζόλιο, το ξυλόλιο).

(12) Ολική μάζα των ακόλουθων βρωμιούχων διφαινυλαιθέρων: πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας, οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρας και δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας.

(13) Ολική μάζα φαινόλης και φαινολών που έχουν αντικατασταθεί εκπεφρασμένες ως ολικός άνθρακας.

(14) Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs) πρέπει να μετρούνται ως βενζο(α)πυρένιο (50-32-8), βενζο(β)φθορανθένιο (205-99-2), βενζο(k)φθορανθένιο (207-08-9), ινδενο(1,2,3-cd)πυρένιο (193-39-5) (από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ (ΕΕ L 229 της 29.6.2004, σ. 5).

(15) Ολική μάζα ενώσεων τριβουτυλικού κασσιτέρου, εκπεφρασμένη ως μάζα τριβουτυλικού κασσιτέρου.

(16) Ολική μάζα ενώσεων τριφαινυλικού κασσιτέρου, εκπεφρασμένη ως μάζα τριφαινυλικού κασσιτέρου.

(17) Ολική μάζα ξυλολίου (ορθο-ξυλόλιο, μετα-ξυλόλιο, παρα-ξυλόλιο).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΜΟΡΦΗ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έτος αναφοράς

Μονάδα

Ονομασία της μητρικής εταιρείας

Ονομασία της μονάδας

Αριθμός αναγνώρισης της μονάδας

Διεύθυνση

Πόλη/χωριό

Ταχυδρομικός κώδικας

Χώρα

Συντεταγμένες της τοποθεσίας

Περιοχή ποτάμιας λεκάνης απορροής(1)

Κωδικός NACE (4 ψηφία)

Κύρια οικονομική δραστηριότητα

Όγκος παραγωγής (προαιρετικό)

Αριθμός εγκαταστάσεων (προαιρετικό)

Αριθμός ωρών λειτουργίας/έτος (προαιρετικό)

Αριθμός απασχολουμένων (προαιρετικό)

Ζώνη κειμένου για έγγραφες πληροφορίες ή για τη διεύθυνση του ιστότοπου που παρέχονται από την μονάδα ή από την μητρική εταιρεία (προαιρετικό)

Όλες οι δραστηριότητες της μονάδας οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο παράρτημα Ι (σύμφωνα με το σύστημα κωδικοποίησης του παραρτήματος Ι και, ενδεχομένως, του κωδικού IPPC)

Δραστηριότητα 1 (κύρια δραστηριότητα του παραρτήματος I)

Δραστηριότητα 2

Δραστηριότητα N

Δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές της μονάδας στον ατμοσφαιρικό αέρα, για κάθε ρύπο που υπερβαίνει την τιμή κατωφλίου (σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ)

Εκπομπές στον αέρα

Ρύπος 1

Ρύπος 2

Ρύπος N

M: μετρηθείς· χρησιμοποιηθείσα αναλυτική μέθοδος

C: υπολογισθείς· χρησιμοποιηθείσα μέθοδος υπολογισμού

E: εκτιμώμενος

Τ: Σύνολο

σε kg/έτος

A: τυχαίος

σε kg/έτος

Δεδομένα σχετικά με τις απορρίψεις της μονάδας στα ύδατα, για κάθε ρύπο που υπερβαίνει την τιμή κατωφλίου (σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ)

Απορρίψεις στα ύδατα

Ρύπος 1

Ρύπος 2

Ρύπος N

M: μετρηθείς· χρησιμοποιηθείσα αναλυτική μέθοδος

C: υπολογισθείς· χρησιμοποιηθείσα μέθοδος υπολογισμού

E: εκτιμώμενος

Τ: Σύνολο

σε kg/έτος

A: τυχαίος

σε kg/έτος

Δεδομένα σχετικά με τις απορρίψεις της μονάδας στο έδαφος, για κάθε ρύπο που υπερβαίνει την τιμή κατωφλίου (σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ)

Απορρίψεις στο έδαφος

Ρύπος 1

Ρύπος 2

Ρύπος N

M: μετρηθείς· χρησιμοποιηθείσα αναλυτική μέθοδος

C: υπολογισθείς· χρησιμοποιηθείσα μέθοδος υπολογισμού

E: εκτιμώμενος

Τ: Σύνολο

σε kg/έτος

A: τυχαίος

σε kg/έτος

Μεταφορές εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων για κάθε ρύπο που περιέχεται στα λύματα που προορίζονται για επεξεργασία, σε ποσότητες μεγαλύτερες από την τιμή κατωφλίου (σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ)

Ρύπος 1

Ρύπος 2

Ρύπος N

M: μετρηθείς· χρησιμοποιηθείσα αναλυτική μέθοδος

C: υπολογισθείς· χρησιμοποιηθείσα μέθοδος υπολογισμού

E: εκτιμώμενος

σε kg/έτος

Μεταφορές εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων προκειμένου περί επικίνδυνων αποβλήτων που υπερβαίνουν την τιμή κατωφλίου (σύμφωνα με το άρθρο 5)

Στο εσωτερικό της χώρας:

Για ανάκτηση (R – Recovery)

Για διάθεση (D - Disposal)

σε τόννους/έτος

σε τόννους/έτος

Προς άλλες χώρες:

Για ανάκτηση (R)

Ονομασία της επιχείρησης που διενεργεί την ανάκτηση

Διεύθυνση της επιχείρησης που διενεργεί την ανάκτηση

Διεύθυνση του χώρου όπου διενεργείται η ανάκτηση και ο οποίος δέχεται τα απόβλητα

σε τόννους/έτος

Προς άλλες χώρες:

Προς διάθεση (D)

Ονομασία της επιχείρησης που διενεργεί την διάθεση

Διεύθυνση της επιχείρησης που διενεργεί την διάθεση

Διεύθυνση του χώρου διάθεσης που υποδέχεται τα απόβλητα

σε τόννους/έτος

Μεταφορές μη επικίνδυνων αποβλήτων εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων που υπερβαίνουν την τιμή κατωφλίου (σύμφωνα με το άρθρο 5)

Για ανάκτηση (R – Recovery)

σε τόννους/έτος

Για διάθεση (D - Disposal)

σε τόννους/έτος

Αρμόδια αρχή για τα αιτήματα του κοινού:

Ονομασία

Διεύθυνση

Πόλη/χωριό

Αριθ. τηλεφώνου

Αριθ. τηλεομοιοτυπίας

Διεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρ. (e-mail)

(1) σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2455/2001/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2001, σ. 1).

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005.
(2) ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.
(3) Απόφαση 2000/479/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2000, περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού μητρώου ρυπογόνων εκπομπών (EPER) σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC) (ΕΕ L 192 της 28.7.2000, σ. 36).
(4) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(5) ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 20. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 94/31/EΚ (ΕΕ L 168 της 2.7.1994, σ. 28).
(6) ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
(7) ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.
(8) ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.
(9) ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26.
(10) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
(11) ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91.
(12) ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.
(13)* Εκλύσεις ρύπων που εμπίπτουν σε πλείονες κατηγορίες ρύπων δηλώνονται στις εκθέσεις για εκάστη των κατηγοριών αυτών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου